AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Tore Rye Andersen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Steensig, Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Ida Hvenegård Tolstrup (observatør, stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Lise Brinck (stud.rep. Semiotik, Lingvistik, Lektiologi og Cognitive Science), Ida Krøgholt, Karoline Munk Hansen (VEST), Mads K. Jensen, Lars Kiel Bertelsen (Studieleder) Fraværende: Med afbud: Birgitte Stougaard Pedersen, Thomas Rosendal Nielsen, Mathilde Fahlberg (stud.rep. Medier og Journalistik), Jonas Christiansen (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi), Uden afbud: Jakob Isak Nielsen, Rikke Viderup Jakobsen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi), Ditte Gaarde Engebjerg (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur), Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk), Julie Raimensborg (Informationsvidenskab og Digital design), Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 02. september 2016 Ref: KL Side 1/18 1. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) 2. Indkomne sager (Beslutningspunkt) eksamensforsøg i disciplinen Design 2.2 Ny barselspraksis Ny barselspraksis for mødre Ny barselspraksis for fædre eller medmødre 3. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 4. Principiel drøftelse af lægeerklæringer (Drøftelsespunkt) 5. Teknisk ændring af praksis vedr. sygdom og prøveforsøg (Beslutningspunkt) 6. Gennemgang af tiltag i forhold til Fremdriftsreform 2.0 (Meddelelsespunkt) 7. Kontakttimer - vejledning (Drøftelsespunkt) 8. Det fysiske studiemiljø (Drøftelsespunkt) 9. Studieleders godkendelse af Handleplaner 2016 (Meddelelsesog drøftelsespunkt) 10. Mødeplan 2017 (Beslutningspunkt) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 11. Registrering af tilstedeværelse (Beslutningspunkt) Side 2/ Meddelelser 12.1 Meddelelser til og fra Studieleder 12.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Nye SU-regler Brev til praktikværter vedr. afslutningstidspunkt for projektorienterede forløb Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Nye regler om brug af computer ved prøver og nye regler for tilsynsprøver Dispensationsbreve vedr. alternative specialeprøveformer F Vurdering af spørgsmål til Studiemiljøundersøgelse Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 12.4 Meddelelser til og fra VEST 13. Evt. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) Dagsorden godkendes. Nævnets fraværsregistrering drøftes og der spørges til muligheden af at repræsentanter der sender en suppleant kan registreres som Fraværende med afbud. Der foreslås i stedet at skelnen mellem Fraværende og Fraværende med afbud ophæves således der fremover kun registreres Til stede og Fraværende. Dette praktiseres fra septembermødet. Referat, Studienævnsmødet godkendes. 2. Indkomne sager (Beslutningspunkt) eksamensforsøg i disciplinen Design Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i disciplinen Design på Bachelortilvalget i Digital Design, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og er videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Der er ikke modtaget dokumentation for usædvanlige forhold, som kan begrunde en dispensation. Sagen gået videre til behandling i SN. Nævnets drøftelse: Nævnet spørger til baggrunden for at sagen oprindeligt ikke blev færdigbehandlet? Dette skyldes at administrationen søgte at indhente dokumentation for

3 usædvanlige forhold hos den studerende, denne kom ikke og sagen blev beklageligvis henlagt. Side 3/18 Formanden afslutter drøftelsen og sagen overgår til afstemning. Stemmeberettigede: 11 Ønsker Nævnet at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling? Ja: 6 Nej: 2 Nævnet tilslutter sig forretningsudvalgets indstilling. Den studerende tildeles ikke et ekstra eksamensforløb. Nævnet begrunder afgørelsen med at der ikke er modtaget dokumentation for usædvanlige forhold i forbindelse med afviklingen af de tre eksamensforsøg. 2.2 Ny barselspraksis Nævnets indstilling: Nævnet tiltræder ny barselspraksis: Ny barselspraksis for mødre: 12 måneders barsel til mødre sikres gennem en 12 måneders forlængelse af den maksimale studietid, nulstilling af aktivitetskravet samt afmelding af automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i de semestre hvori barslen ønskes afholdt. Ny barselspraksis for fædre eller medmødre: 6 måneders barsel til fædre og medmødre sikres gennem en 6 måneders forlængelse af den maksimale studietid, nulstilling af aktivitetskravet samt afmelding af automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i et semester. Nævnet drøfter ny barselspraksis på baggrund af et fremsendt forslag til ny praksis. Sigtet med forslaget er at klarlægge rammerne for en barselspraksis under Fremdriftsreform 2 og de deraf følgende AU-regler. Følgende tre kriterier søges opfyldt med nedenstående forslag til ny barselspraksis: Sikring af 12 måneders barsel til mødre Sikring af 6 måneders barsel til fædre og medmødre En simpel og letformidlende praksis (grundlaget for barslen er en udsættelse af maksimal studietid med hhv. 12 og 6 måneder på baggrund af moderskab eller fader-/medmoderskab) Forslag til ny barselspraksis: Ny barselspraksis for mødre

4 12 måneders barsel til mødre sikres gennem en 12 måneders forlængelse af den maksimale studietid, nulstilling af aktivitetskravet samt afmelding af automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i de semestre hvori barslen ønskes afholdt. Side 4/18 Ny barselspraksis for fædre eller medmødre 6 måneders barsel til fædre og medmødre sikres gennem en 6 måneders forlængelse af den maksimale studietid, nulstilling af aktivitetskravet samt afmelding af automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i et semester. Nævnets drøftelse: Der henstilles til at reglerne udbredes til hele AU. Nævnet oplyses om at den ændrede barselspraksis forventes godkendt af de øvrige studienævns på Arts. Nævnet tiltræder ny barselspraksis. 3. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. På nuværende tidspunkt er der følgende emner på listen forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder: Studiemiljø: Fortsat fokus på studiemiljø og stress (Augustmødet har en drøftelse om det fysiske studiemiljø) Internationalisering: Internationaliseringsarrangementer på alle fagligheder (Indstilling fra Temadagen ) Diverse: Feedback (Morten Breinbjerg). Studienævnssekretæren har rundsendt Nævnets tidligere drøftelse af feedback samt taget kontakt til CUDIM. CUDIM har endnu ikke systematiseret deres arbejde med feedback, men efter en henvendelse fra Nævnet har de igangsat arbejde med at få systematiseret feedback-arbejdet på Undervisermetro. CUDIM tilbyder derudover at besøge Nævnet med specialister på området når Nævnet skal drøfte feedback. Inger Schoonderbeek Hansen ( ): Hvordan forstås faglig identitet af de studerende. Der ønskes en undersøgelse af de studerendes forståelse af den faglige identitet. Inger Schoonderbeek Hansen ( ): Rekrutteringsvideoer fra Arts er udfordret af professionelle rekrutteringsvideoer fra KU- og SDU. Der bør være en fælles Arts-koordinering af hvad filmene skal gøre, fortælle m.m. Der ønskes en særlig indsats fra AU-kommunikation.

5 Projektorienterede forløb/praktik: Kommunikation mellem Praktiksteder og AU: Praktikstederne skal fremsende deres opslag meget tidligere. Skal dette udbredes fra centralt hold. Side 5/18 Studieordningsændringsrelaterede emner (Tages med i de forestående drøftelser i forbindelse med Prodekanens indstillinger): ECTS-byrde på Tilvalg. Nævnet ønsker at dette fokus også medtages i de igangværende Tilvalgsdrøftelser Uddannelsesudvikling, herunder hvordan Nævnet bliver bedre til at tage ejerskab for nye uddannelser. I lyset af Tilvalgspapiret bør Nævnet drøfte hvorledes de tager ejerskab for den fremtidige udvikling af tilvalg. Prøverelaterede emner (Tages med i Nævnets forestående drøftelser i forbindelse med Prodekanens indstillinger): Gruppeeksaminer, hvordan vurderes det individuelle bidrag i en gruppeeksamen? UJS siger at man kun må vurdere på de individuelle bidrag. Hvis der skal stilles et krav til sammenhængskraft i en gruppeopgave skal det indskrives i kvalifikationsbeskrivelse. (Jakob Isak Nielsen) Diskussion af omfang og tanker af og tanker med resumé og abstract. Om resumé/abstract på studieportalen: (foreslået på studieordningsrevisionsmødet d. 9. december) Ønske om drøftelse af karaktergivningen på forskellige fagligheder. (Ane Hejlskov Larsen) Afventer oplæg fra Uddannelsesudvalget: Etårige specialer: Nævnet ønsker en diskussion af mulighederne for etårige specialer. Drøftelsen koordineres med Uddannelsesudvalget og Institutledelsens arbejde med samme. Peter Bakker, LICS ( ): Evalueringsformularer - der ønskes en diskussion af den blackboard-funderet evalueringsproces Status: Ane Hejlskov Larsen, KÆM ( ): Der ønskes en analyse af hvilke kompetencer de nye studerende kommer med. Det undersøges om emnet kan ses i forbindelse med Gymnasiebrobygningsprojektet hvortil der er givet USM-midler. Dekanatet er kontaktet med Nævnets ønske om en udredning Thomas Rosendal, DRAMUS ( ): Status på Forretningsorden til Uddannelsesnævn. Nævnet og Uddannelsesnævnene afventer fortsat den endelige udgave af forretningsordenen for Uddannelsesnævn på IKK. Studieleder forestår udarbejdelsen af den endelige udgave af forretningsordenen. Nævnet er i dialog med studieleder om udformningen af forretningsordenen (Studieleder rykket ).

6 Nye forslag: Jakob Steensig ( ): Nævnet skal henstille til at det tekniske vedr. elektronisk evaluering virker i E2016. Studieleder forklarer at der indsamles viden om hvad der virker og hvad der ikke virker - der arbejdes på at rette systemet. Problemer med digital evaluering og gode ideer til forbedringer af evalueringsmodulet i Blackboard kan sendes til Inger Schooenderbeek Hansen ( ): Der ønskes en drøftelse af hvilke spørgsmål der skal benyttes i de digitale evalueringsskemaer. Nævnet ønsker at der fra Nævnsniveau udvælges en række spørgsmål der bliver fælles for alle evalueringer på IKK. Dette vil kunne sikre bedre mulighed for afdelingsledernes udarbejdelse af samlede evalueringsrapporter. (skal på oktobermødet) Side 6/18 4. Principiel drøftelse af lægeerklæringer (Drøftelsespunkt) Nævnets indstilling: Nævnet fastholder en fortsætter en gældende praksis vedr. lægeerklæringer (besluttet på SN-møde ): Det er op til Nævnet/Forretningsudvalget at skønne i hvert enkelt tilfælde i hvor høj grad en lægeerklæring har dokumentationskraft i forhold til det som den studerende søger om. Nævnet har, som følge af en konkret afgørelse fra Studienævnet fra vedr. tildelingen af et ekstra eksamensforsøg, modtaget et ønske fra studienævnsrepræsentanten fra LICS om en konkret og principiel drøftelse af lægeerklæringer. LICS konkrete spørgsmål vedr. sagen er skriftligt besvaret af Studienævnssekretæren. LICS stiller følgende principielle spørgsmål til Nævnet: Hvordan kan det være muligt at anvende lægeerklæringer til at forklare en dumpekarakter post hoc? Åbner det ikke for en fast praksis, hvor studerende konsekvent efter karakteren er givet kan komme med en sådan erklæring post hoc og dermed konstant få dispensation? Nævnets praksis er grundlagt på baggrund af Eksamensbekendtgørelsens 13 stk. 2 (BEK nr 1062 af 30/06/2016): Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en prøve m.v., jf. dog 16, stk. 2, 3. pkt., og 17, stk. 3, samt deltidsbekendtgørelsen. Universitetet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Spørgsmålet om studieegnethed kan ikke indgå i vurderingen af, om der foreligger usædvanlige forhold. Nævnets praksis tager udgangspunkt i bekendtgørelsens mulighed for at tillade ekstra eksamensforsøg hvis der foreligger udsædvanlige forhold i forbindelse med afviklingen af de forudgående tre prøveforsøg. Denne mulighed vil altid udløses post hoc

7 da forudsætningen for at tildele ekstra eksamensforsøg er at den studerende har brugt de forgående tre forsøg. Side 7/18 Nævnets drøftelse: Nævnet ønsker ikke at lave praksisændringer på baggrund af enkeltsager. Det understreges ligeledes at den gældende praksis er fyldestgørende i forhold til de spørgsmål som stilles af LICS. Enkelte af Nævnets medlemmer spørger til om Forretningsudvalget har lettere ved at skønne i sager efter vedtagelsen af praksisændring af ? Studienævnsformanden oplyser at den gældende praksis gør Forretningsudvalgets skøn i de enkelte sager mere klar. Praksisændringen sikre ligeledes ligebehandling af studerende. Nævnet fortsætter med den gældende praksis. 5. Teknisk ændring af praksis vedr. sygdom og prøveforsøg (Beslutningspunkt) På baggrund af notatet Angående teknisk ændring af praksis vedr. sygdom og prøveforsøg træffer Nævnet beslutning om praksisændring vedr. Nævnets behandling af forholdet mellem sygdom og prøveforsøg. Under Nævnets hidtidige praksis får den studerende slettet brugte forsøg hvis der kan dokumenteres usædvanlige forhold (eks. sygdom) i forbindelse med prøveafviklingen. Denne praksis ønskes ændret således den studerende, fremfor at få slettet brugt forsøg, får tildelt ekstra eksamensforsøg hvis der kan dokumenteres usædvanlige forhold (eks. sygdom) i forbindelse med prøveafviklingen. Begrundelsen for ønsket om praksisændring er at den hidtidige praksis ikke er i overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse. Ønsket skal ses som et led i den fortsatte bestræbelse på, at sikre overensstemmelse mellem Nævnets praksis og de rammer der opstilles af Eksamensbekendtgørelsen. Det vurderes at praksisændringen ikke har konsekvenser for de studerende muligheder for at afvikle eksamen efter sygdom. Nævnets drøftelse: Praksisændringen drøftes blandt medlemmerne. Der spørges til konkrete dele af praksisændringen, disse forklares og det understreges at praksisændringen stadig vil give tre sygdomsfrie eksamensforsøg til alle studerende. Administrativt er annullering af forsøg en lettere manøvre end tildeling af ekstra forsøg. Praksisændringen er tiltrådt af IKS- og TEO-studienævnene Nævnet tiltræder følgende ny praksis pr. dags dato:

8 Nævnet kan tillade ekstra eksamensforsøg hvis der foreligger usædvanlige forhold i forbindelse med afviklingen af et eller flere af de forudgående prøveforsøg. Nævnet behandler i udgangspunktet kun ansøgninger hvis den studerende har afviklet tre prøveforsøg i den pågældende disciplin. Side 8/18 Efter mødet er ovenstående praksisændring udsendt på Studieportalen: 6. Gennemgang af tiltag i forhold til Fremdriftsreform 2.0 (Meddelelsespunkt) Nævnets indstilling: Nævnets medlemmer henstilles til at afdelingslederne sikre at VIP erne på de enkelte fagligheder er opmærksom på Fremdriftsreform 2 og de krav som den stiller til de studerende. Studienævnsformanden udsender på vegne af Nævnet efterfølgende et brev til afdelingslederne med Nævnets henstilling. Sarah Barfoed fra SNUK er inviteret til at gennemgå AU s regler og tiltag vedr. Fremdriftsreform 2. Nævnet medlemmer kan med fordel orientere sig på Studieportalens beskrivelser af Fremdriftsreform 2: en/ samt AU s regler for studieaktivitet og prøver: pdf Sarah Barfoed introducerer Fremdriftsreform 2: Baggrunden for Fremdriftsreformerne 1 og 2 er Studietidsmodellen fra 2013, dvs. Universiteternes økonomi bliver reguleret i forhold til de studerendes gennemførselstid, hvis studietiden ikke reduceres udløses der en bøde til Universiteterne. AU skal reducerer meget hvilket betyder at den altovervejende del af de studerende skal gennemføre studierne på normeret tid. Med Fremdriftsreform 2 blev udmøntningen af reduktionen af studietiden lagt ud til Universiteterne. AU har ønsket at reglerne skal være fælles på tværs af fakulteterne De studerende skal hele tiden skal være klar over at de skal skynde sig. Maksimal studietid er det bærende element. Rammen er normeret tid + ½ år. Er de studerende ikke færdig efter normeret tid + ½ år meldes de ud. Alle studerende der går til 1.årsprøven skal bestås i løbet af det første år. Den er en studieegnethedsprøve og skal samtidig gøre de studerende opmærksom på at de skal afvikle alle deres eksaminerne til normeret tid.

9 AU har skrottet tvangstilmeldingen på nær ved specialet. Specialet tilmeldes på 4. semester således den studerende sikres tre prøveforsøg inden den maksimale studietid. Studerende kan, indenfor en periode, til- og framelde sig eksamen. Der sker en servicetilmelding til alle obligatoriske kurser. Der sker ikke servicetilmelding til discipliner hvortil der er knyttet en form for valgfrihed, eks. valgfag. Her er det de studerendes eget ansvar at tilmelde sig. Det er forventningen at studerende tager eksaminerne i den rækkefølge de kommer. Enhver tale om at Fremdriftsreform 2 giver øget fleksibilitet er ikke korrekt. De studerende har ikke fået øget fleksibilitet da deres studier skal afvikles på normeret tid. Hvis man som studerende ønsker at afvige fra ordinært studieforløb bør det kun ske i samråd med vejleder. Side 9/18 Nævnets drøftelse: Nævnet henstiller til at VIP erne informeres om Fremdriftsreform 2. Det anses at VIP ernes viden om Fremdriftsreformens konsekvenser for de studerende studieforløb er altafgørende. Nævnet sender derfor brev til afdelingslederne som informerer VIP erne. Studieleder oplyser at han kommer ud til alle lærekollegier og oplyser om Fremdriftsreformen 2. Studieleder påpeger samtidigt at studieordninger skal være indrettet således studerende kan gennemføre på normeret tid. Valgfag og valgfrihed kan være problematiske i den sammenhæng og antallet bør derfor reduceres. Enkelte af Nævnets medlemmer peger på denne problematik i forhold til valgfagssamarbejderne: Valgfagssamarbejderne vil alt andet lige øge vagfriheden og måske også give en lidt mindre tydelig vej gennem uddannelsen. Der spørges til hvorfor studerende selv tilmelde sig 2. og 3. forsøg? Sarah Barfoed forklarer at den manglende automatiske eksamenstilmelding for 2. og 3. forsøg eksempelvis giver mulighed for at studerende der ønsker ekstra tid til at læse op til omprøven. Det var samtidigt et ønske fra Universitetsledelsen at Fremdriftsreform 2 skulle adskille sig fra Fremdriftsreform 1. Der spørges til hvilke iværksætterkriterier der kan udløse dispensationer i forhold til Fremdriftsreform 2. Sarah forklarer at der i øjeblikket udvikles stramme retningslinjer der skal opfyldes for at man kan påberåbe sig iværksætteri i forbindelse med dispensationsansøgninger. Disse retningslinjer er endnu ikke færdigudviklet. Nævnet henstiller til at der rettes ekstra opmærksomhed på de studerendes ansvar for tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg - ikke mindst til studerende der er opdraget under Fremdriftsreform 1 s automatiske tilmeldinger. VEST oplyser efterfølgende at de retter en slagkraftig informationskampagne mod alle gamle studerende i almindelighed og og 2015-årgangene i særdeleshed. Nævnet spørger til om AU-reglerne vedr. Fremdriftsreform 2 bliver evalueret. Sarah oplyser at processen evalueres i S2017.

10 Nævnets formand oplyser at censorkorpsene informeres om AU s regler vedr. Fremdriftsreform 2. Prodekanen holder bl.a. møder med censorformændene. Nævnet henstiller til at SNUK hjælper med studieordningerne i lyset af kravene fra Fremdriftsreform 2. Side 10/18 7. Kontakttimer - vejledning (Drøftelsespunkt) Nævnets indstilling: Nævnet ønsker vejledningsefteruddannelse til VIP erne. Nævnet sender et brev til Institutledelsen med henstilling til denne om at oprette et obligatorisk efteruddannelsestilbud vedr. vejledning. Brevet skal indeholde Næstformandens drøftelsesoplæg, men dette rammesættes således at det ikke fremstår som om Nævnet mener at der er generelle problemer med VIP ernes vejledning på IKK. Brevet udsendes til skriftlig høring blandt Nævnets medlemmer inden det sendes til Institutledelsen. Nævnet drøfter, med udgangspunkt i nedenstående drøftelsesoplæg fra Næstformand Signe Nygaard Pedersen, hvad der udgør den gode vejledning. Dette er anden del af Nævnets kontakttimedrøftelse hvis første del, holdundervisning og forelæsning, blev drøftet på majmødet. Drøftelsesoplæg fra Næstformanden: Dette kan være en individuel oplevelse og dermed kan det være svært at diskutere den bedste vejledning. Men man kan diskutere den gode vejledning og dermed se på hvilke kriterier, der kan gøre en vejledning god. Det er vigtigt, at vejlederen skaber en tryghed når der skal vejledes, så den studerende ikke bliver nervøs, når han eller hun skal til vejledning. Når vejleder skal vejlede betyder det rigtig meget, at vejleder kan danne sig et overblik over problemerne og kan forklare hvad problemet er og hvad næste skridt er. Det gør at den studerende ikke bliver forvirret når vejledningen er slut, men at den studerende går derfra med noget at arbejde videre på. Dette er to vigtige punkter, når der skal vejledes. Men der er selvfølgelig mange andre ting, man kan diskutere, men disse to punkter er gode udgangspunkter. Nævnets drøftelse: Næstformanden indleder Nævnets drøftelse med en understregning af at forudsætningen for den gode vejledning er at der skabes et trygt rum mellem vejleder og studerende. Og den gode vejledning skal efterfølgende sikre at den studerende kan komme videre med det som var udgangspunktet for vejledningen. I udgangspunktet gælder dette den individuelle vejledning, men bør også være gældende for kollektiv vejledning.

11 Nævnets VIP-medlemmer understreger at ingen spørgsmål i en vejledningssituation er dumme og det er indiskutabelt at vejledningssituationen skal opleves som tryg. Der vil fremover komme mindre individuel vejledning. Mere kollektiv vejledning kræver ændret fokus hos vejlederne - de trygge rammer skal fastholdes, men vejleder skal samtidig holde overblikket således alle får tid til deres vejledningsmæssige problematikker. Enkelte af Nævnets medlemmer peget på at vejleding står mellem facilitering og faglighed. Er vejlederen en autoritet - er han eller hun den faglige autoritet der fortæller hvad der er rigtigt eller det er forkert eller er han en facilitator der skal skabe rammerne for udvikling af den enkelte studerendes faglighed. Hvad er fagpersonens rolle i en vejledningssituation? På LICS sendes nye studerende på kurser i at være gode til at arbejde i grupper. Det foreslås at studerende ligeledes sendes på kurser i at være gode til at gå til vejledning. Vejledningen er en tovejssituation - hvad kommer studerende med og hvad kommer vejlederen med. Nævnets yngre medlemmer oplyser at adjunktpædagogikum i dag indeholder en god undervisning i vejledning. Studieleder kommenterer Nævnets drøftelse og understreger vigtigheden af vejledning, også i et fremdriftsperspektiv. Der kommer med sikkerhed mere kollektiv vejledning. Der kan være tale om en generationsproblematik - ældre VIP eres viden om vejledning kommer fra egne erfaringer som studerende på det gamle universitet. Enkelte af Nævnets medlemmer påpeger det problematiske i at fjerne muligheden for den individuelle vejledning. Der er behov for en individuel vejledning når de studerende i undervisningen indgår i forskellige fællesskaber. Flere af Nævnets medlemmer påpeger at drøftelsen er igangsat fordi der gennemføres problematisk vejledning på IKK. Der er vejledere der ikke er gode nok - de skaber ikke tryghed, de giver ikke noget til de studerende som de kan komme videre med. Nævnet ville ikke have drøftelsen hvis al vejledning var upåklageligt. Derfor skal der udbydes kurser i god vejledning. Andre af Nævnes medlemmer understreger at det er en drastisk konsekvens at sende alle på kursus hvis der er enkelte der ikke er gode nok til at vejlede. Den pædagogiskfaglige drøftelse sker også på gangene eller ved kaffemaskinen. Den er gratis, men i udgangspunktet også anekdotisk - samtalerne sker med udgangspunkt i enkeltsager. Det er en kollegial støtte, men den bør følges op af en mere systematisk efteruddannelse. Det skal sikres at VIP erne motiveres til disse efteruddannelsestilbud så det ikke kun bliver til dem der i udgangspunktet er interesseret. Det er i højere grad de mindre interesserede der skal deltage. Nævnet opstiller to strukturelle krav til efteruddannelsens således der sikres størst mulig motivation: Hvis efteruddannelsen skal være obligatorisk - og det er Nævnets ønske - skal deltagelse afspejles i den enkelte VIP erns timeregnskab. Side 11/18

12 Efteruddannelsen skal ikke kun opkvalificere den enkelte, men også udløse et eksamensbevis således den enkelte får papir på de nye kvalifikationer Side 12/18 8. Det fysiske studiemiljø (Drøftelsespunkt) Forslag til indstilling: Nævnets drøftelse vedr. det fysiske studiemiljø sendes til Lars Mitens og Maia Louise Lunn Vonsbæk. Studienævnet drøfter med udgangspunkt i rapporten 7 anbefalinger til det fysiske studiemiljø de fysiske rammer for studiemiljøet på IKK. Lars Mitens, teknisk chef på Arts samt Maia Louise Lunn Vonsbæk (AU Library) deltager i drøftelsen. Gæsternes indledende bemærkninger: Rapporten 7 anbefalinger til det fysiske studiemiljø indeholder en række spændende tanker, men omstillingen til de 7 anbefalinger er en lang proces. Cognitive science har eksempelvis fået udviklet undervisningslokaler der er i overensstemmelse med det særlige behov som uddannelsen har. Læringsprincipperne ændre sig - hvordan skal lokalerne tage sig ud for at imødekomme det. Der er derfor forskellige behov på forskellige tiltag. På SDU har man flydende lokalebooking, dvs. lokalerne tildeles efter antal studerende der kommer til den konkrete undervisning. Men om Ars skal gå så langt er en anden sag! Maia Louise Lunn Vonsbæk var formand for arbejdsgruppen bestående af VIP ere og studerende der udviklede og skrev rapporten. Anbefalingerne er ikke noget der kommer af sig selv - udviklingen kommer ude fra de faglige miljøer. Det er et centralt ønske at der eksperimenteres mere. Nævnets drøftelse: Studenterrepræsentanterne understreger vigtigheden af studie- og specialepladser. Behovet for disse er øget som en konsekvens af fokus på fremdrift - alle skriver eksempelvis speciale på samme tid og derfor er tilstrækkelige specialepladser fra dag ét nødvendige. Men da specialerne primært skrives i foråret bør specialepladserne udvikles efter en flex-model hvor rummene kan udnyttes til andet i efterårssemesteret hvor specialetrykket er mindre. Nævnet vil meget gerne eksperimentere mere med undervisningsformer og lokaleudnyttelse, men lokalebookingen kan gøre det problematisk. Eksperimenter kan også stille krav til den tekniske understøttelse såsom Blackboard - og denne er ikke altid optimal for eksperimenter. Flere af Nævnets medlemmer giver eksempler på hvorledes en vis form for civil ulydighed indgår i udviklingen af gode fysiske studiemiljøer. Man kan besætte ikke-brugte lokaler, hjørner og oversete områder og bruge disse som de fysiske rammer for studiemiljøerne. Enkelte af Nævnets medlemmer kommenterer Punkt 4 - nærheden mellem studerende og fagmiljøet. Lingvistik har et Lingoland hvor de studerende hænger ud.

13 Her hører de hjemme og lokalet spiller den centrale rolle i studiemiljøet på Lingvistik. Når universitetet ikke kan tilbyde grupperum må de studerende selv finde områder til gruppearbejde. De små ubrugte rum, hjørner m.m. kan danne fundamentet for nærheden mellem studerende og undervisere. Trods Nævnets påpegning af kreative muligheder for at finde grupperum henstiller Nævnet til en stadig udvidelse af antallet af officielle grupperum - en bydende nødvendighed i forhold til den fortsatte benyttelse af gruppearbejde i forbindelse med undervisningen. Maia Louise Lunn Vonsbæk oplyser at man kan lave hurtige grupperum ved at benytte afskærmning med planter og som møbleres med møbler fra lager. På den måde kan man hurtigt omstille til nye behov. Lars Mitens forklare afslutningsvis at pengene til udviklingen kommer fra Arts økonomi, men at man har gode erfaringer med at få dem til at strække langt ved eksempelvis at eksperimenter i pap og med brugte møbler - og kommer der gode resultater af disse eksperimenter kan det måske bygges i sten. Side 13/18 Lars Mitens understreger at han meget gerne vil kontaktes vedr. at ønsker til det fysiske studiemiljø eller hvis fagligheder ønske sparring vedr. muligheder, ideer eller eksperimenter. 9. Studieleders godkendelse af Handleplaner 2016 (Meddelelses- og drøftelsespunkt) Forslag til indstilling: Nævnets medlemmer drøfter hvorledes Nævnet kan adressere indsatsområderne hvorefter Studienævnsformanden og -sekretæren rammesætter Nævnets behandling af indsatsområderne. Nævnet informeres om Studieleders godkendelse af Handleplaner 2016 og bedes kort drøfte hvorledes Nævnet i den kommende tid kan behandle de fælles indsatsområder som Nævnet og Studieleder har udpeget: Specialeformer Eksamensstruktur/Valgfrihed på KA-uddannelserne Hvordan får man studerende frem til KA 3. semester på normeret tid Hvordan tænkes karriereperspektivet ind i uddannelserne Initial- og førsteårsfrafald på BA-uddannelserne (punkt tilføjet af Institutledelsen) Nævnets drøftelse: Studieleders bemærker at handleplanerne er godkendt i overensstemmelse med gældende praksis. Der er udover godkendelsen udformet et følgebrev vedr. processen omkring handleplanerne. Prodekanen (med udgangspunkt i kravene i forbindelse med institutionsakkrediteringen) ønsker at handleplanerne udmønter sig i konkrete mål som kan opfyldes år for år. Visionerne skal nedbrydes i delmål som kan gennemføres i løbet af året og give konkrete resultater.

14 Studienævnsformanden og -sekretæren skemalægger de udpegede indsatsområder således disse kan behandles af Nævnet på rette tid. Side 14/ Mødeplan 2017 (Beslutningspunkt) Nævnets indstilling: Nævnet godkender den foreløbige mødeplan. Endelig godkendelse træffes af det nykonstituerede Studienævn i januar/februar Nævnets medlemmer er inviteret til møderne via Outlook. Nævnet godkender nedenstående foreløbige mødeplan for Studienævnet i Alle møder afvikles onsdage kl med formøde for studenterrepræsentanter kl Den endelige godkendelse, med undtagelse af januarmødet 2016, vil først kunne foretages af det studienævn der konstitueres i januar/februar Mødeplan 2017: Registrering af tilstedeværelse (Beslutningspunkt) Nævnets indstilling: Nævnet har godkendt følgende reviderede henstilling til registrering af tilstedeværelse: Nævnet henstiller til, at der benyttes underskrifter eller digital afkrydsning via Blackboard eller anden ikke-analog afkrydsning i forbindelse med registrering af undervisningsdeltagelse. Nævnet ændrer den hidtidige henstilling vedr. registrering af tilstedeværelse således digitale afkrydsningsmuligheder kan benyttes: Nævnet henstiller til, at der benyttes underskrifter eller digital afkrydsning via Blackboard eller anden ikke-analog afkrydsning i forbindelse med registrering af undervisningsdeltagelse.

15 Nævnet godkender ændringen af henstillingen. Side 15/ Meddelelser 12.1 Meddelelser til og fra Studieleder Studielederne har været til seminar vedr. fremdrift: Vedr. den forestående studieordningsrevision. IKK er tidligt ude med adressering af problematikkerne og har derfor et godt udgangspunkt. Der var ligeledes en indledende drøftelse af tilvalg - tilvalg skal fortsat være fællesfakultære, men antallet af tilvalg skal reduceres ganske betragteligt. Der er lagt op til beslutninger i foråret Tilvalg der er første del af gymnasierettede tilvalg er for nuværende fredet Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Nye SU-regler Den 1. juli 2016 træder der nye SU-regler i kraft for studerende, der starter på en ny videregående uddannelse fra den 1. juli 2016 og frem. Reglerne går kort fortalt ud på, at udbetalingen af SU stoppes når studerende bliver mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket. For øvrige studerende gælder de nuværende regler om 12 måneders forsinkelse fortsat. Læs mere her: Brev til praktikværter vedr. afslutningstidspunkt for projektorienterede forløb Studieleder og Studienævnsformand har udfærdiget nedenstående brev til praktikværter angående afslutningstidspunkt for projektorienterede forløb m.m. Brevet er næsten identisk med det brev der gælder for E2016, men har sigte mod de kommende semestre Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Hermed oversigt over de Retningslinjer og politikker som Nævnet har behandlet og godkendt siden Listen er tilgængelig på Nævnets hjemmeside Nye regler om brug af computer ved prøver og nye regler for tilsynsprøver Hermed nye regler for hhv. brug af computere og regler for tilsynsprøver. De nye regelsæt er kommet med nedenstående beskrivelse fra UJS: I de netop godkendte regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver er afsnittene vedrørende tilsynsprøver udgået.

16 Der er i stedet udarbejdet et særskilt regelsæt om tilsynsprøver. Det finder I vedhæftet. Der er alene sket få præciseringer i regelsættet i forhold til tidligere. Præciseringerne er sket i dialog med Digital Eksamens-projektet. Side 16/18 Det nye regelsæt har affødt behov for konsekvensrettelser i de gældende regler om brug af computer ved prøver. I det regelsæt er der derfor foretaget konsekvensrettelser og mindre præciseringer. I finder regler om brug af computer ved prøver vedhæftet. Det er hensigten, at begge regelsæt gennemgår en revision frem mod studieåret De administrative bånd mv. bliver inddraget i det arbejde. Formålet med revisionen er at sikre, at reglerne vedrørende tilsynsprøver i højere grad afspejler de digitale løsninger, der i dag er i brug på tværs af universitet. Reglerne er godkendt og vil blive offentliggjort i regelsamlingen Dispensationsbreve vedr. alternative specialeprøveformer F2017 Nævnet traf på Studienævnsmødet beslutning om fortsættelse af dispensationerne til alternative specialeprøveformer i F2017. Herunder findes breve gældende for de enkelte fagligheder. Udover informationen til de enkelte studerende der påbegynder specialeprocessen bliver andre involveret parter oplyst efter samme plan som blev brugt i forbindelse med E2016-dispensationerne: Vejleder og menige VIP ere: Afdelingslederne informerer om de alternative specialeeksamensformer på medarbejdermøderne. Herudover cc es vejleder på vejledertildelingsmailen til den studerende. Heri er der vedhæftet informationerne om de alternative specialeprøveformer. Censorformænd: Brit Knudsen informerer censorformændene om muligheden for dispensationerne og opfordrer disse til at informere censorerne. Censorer: Informeres af censorformændene. Studieleder: Studienævnssekretæren informerer Studieleder. Afdelingsledere: Studienævnssekretæren sender de respektive mails til Afdelingslederne. Studieleder informerer ligeledes afdelingslederne på et afdelingsledermøde. VEST: Studienævnssekretæren informerer VEST om de alternative specialeeksamensformer i F Vurdering af spørgsmål til Studiemiljøundersøgelse 2017 Nævnet er blevet bedt om at vurdere og kommenterer en række foreslåede spørgsmål til Studiemiljøundersøgelsen I Bilag findes gennemsnitsværdien af de indkomne vurderinger der forelå ved deadline ( ) for vurderinger og kommentarer. Disse udgør derfor Nævnets samlede vurdering.

17 Udover vurderingen har Ane Hejlskov Larsen indsendt følgende kommentarer der ligeledes er fremsendt til dekanatet: Side 17/18 Det er for mange problematikker i spil i denne undersøgelse. Det betyder, at undersøgelsens samlede sigte virker uklart. Desuden bygger den på en del antagelser, som man kan stille spørgsmålstegn ved. Der er fx meget fokus på mobning, som i stedet burde samles i en selvstændig undersøgelse, hvis det viser sig at være et stort problem. Lige nu fremstår det som et stort problem. Overvej rækkefølgen af spørgsmålene og deres indbyrdes sammenhæng samt tonen i spørgsmålene. Rent sprogligt synes der at være en adskillelse mellem jer, os, de. Underviserne opfattes rent sprogligt ikke som en del af det fælles uni-vi. Det er uheldigt. Undgå brede spørgsmål, som fx spørgsmål nr. 20, der siger mere om personerne bag undersøgelsen end om de studerende: Man kan jo sagtens møde sin underviser via Skype, Facebook og i forbindelse med undervisning eller seminarer plus fagdage. Det er eksempelvis ikke alle miljøer, der har kantiner. Sådanne spørgsmål bygger på forhåndsantagelser om det fysiske miljøets særlige indflydelse. En del af spørgsmålene kunne med fordel sprogligt strammes op undgå alt for meget med at føle, men spørg mere konkret. Fx: Hvorfor skal man nyde at arbejde sammen med sine medstuderende. Hvorfor ikke blot have udbytte af at samarbejde? Fx: Hvad betyder det, at underviserne er tilgængelige, når de studerende kontakter dem (spørgsmål 18)? Undgå for mange negationer og superlativer eller småord som generelt (spørgsmål 13), generelt rigtigt godt (spørgsmål 4), når der skal gives karakter fra 1-5, og dårlig dansk som fx spørgsmål 29. Pas på at stille spørgsmål, som er svære at svare på: Fx spørgsmål. Hvorfor er hård konkurrence nødvendigvis dårligt? Er der en tese om, at hård konkurrence giver dårligere studiemiljø? Og hvis man giver karakter 1, betyder det så, at der ikke findes konkurrence eller konkurrencen blot ikke er hård. Hvad skal disse udsagn bruges til? Formindsk distancen til de studerende i spørgsmålene: Skriv medstuderende i stedet for de andre studerende. Fx spørgsmål 13. Der er med andre ord en del at arbejde videre med, og der er et stykke vej før skemaet kan sendes ud. Det er ikke et efterarbejde, der kan klares på fem minutter Meddelelser fra Uddannelsesnævnene Meddelelser til og fra VEST

18 RUS-ugen er afsluttet og den gik godt - forlyder det. RUS-introduktion til KAuddannelser har været koordineret af Kristine Ørnsholt - hun kan kontaktes vedr. problemer. Der kan være behov for en strammere koordinering ude på fagene. Planlægning af efterårets vejledningsaktiviteter, både centralt og på den enkelte fag er i gang. Årshjul skal udsendes til afdelingsleder og fagledere. Fremdriftsreform 2: Studieportalen er opdateret mht. frister og procedurer. Der er udsendt mail om maksimal studietid. Studenterstudievejledere er klædt på i forhold til Fremdriftsreformen. VEST er opmærksom på at der er studerende der ikke nås gennem studieportalen og mails. Nævnet henstiller til at Information om specialeprocessen bør komme via mail. Side 18/ Evt. Nævnet har bemærket at den digitale specialeaflevering indgyder en flad fornemmelse hos de studerende. Nævnet henstiller til at der arbejdes med at lave en fest nu hvor næste alle studerende aflevere samtidigt (349 IKK-studerende afleverede speciale d. 1. august IKK-studerende vil aflevere i 2. forsøg d. 1. november eller 3. forsøg 1. februar 2018).

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur 2012 - Kasper Lie, 29.06.2016, revideret 02.09.2016, 04.10.2016, 24.11.2016 Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl Ordinært studienævnsmøde 2015-9 den 7. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Lokale 4206-125 Referat Til stede: Lene Kühle, Karen Gram-Skjoldager, Thomas Schwarz

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 27.04.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 23. NOVEMBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 27. oktober 2015

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 27. oktober 2015 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 5. november 2015 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 27. oktober 2015 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak (formand), Trine Kjær, Christian Kronborg, Camilla Frederiksen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 24.02.2016, kl 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Der var en enkelt præcisering, som der var enighed om at ændre i referatet. Referatet blev godkendt med denne ændring.

Der var en enkelt præcisering, som der var enighed om at ændre i referatet. Referatet blev godkendt med denne ændring. Møde den: Tirsdag den 16. august 2016 kl 12.30-15.30 Sted: Aarhus, 1431 021 (link til Emdrup, D120) Emne: Møde i Uddannelsesforum Arts Referat Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Arne Kjær, Jody

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Velkommen til arbejdet. Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Velkommen til arbejdet. Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk Fakultet for IT og Design Velkommen til arbejdet som medlem af et studienævn under Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vejledning til studienævnsmedlemmer

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

Referat fra halvdagsseminar d. 3. oktober 2016 er blevet skriftligt godkendt ved rundsending uden kommentarer.

Referat fra halvdagsseminar d. 3. oktober 2016 er blevet skriftligt godkendt ved rundsending uden kommentarer. Referat af ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum mandag den 21. november 2016 kl. 10.15-12.00 Fuglesangs Alle 4, 2630-K101. Tilstedeværende: Anne Skorkjær Binderkrantz; Charlotte Christiansen, Erik

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ ET ET HE STUDIER 2016 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB ET HE STUDIER DAGSORDEN Strukturen på uddannelsen Studienævnet Jeres studieprogram (kassogram) Blackboard, mail Det

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Referat af studienævnsmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS.

Referat af studienævnsmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS. 1 Hanne Bengtsson Studienævnssekretær Økonomisk studienævn Øster Farimagsgade 5, bygn. 25, 1353 K Tlf. + 35 32 30 50 Hanne.Bengtsson@econ.ku.dk 2. december 2010 Møde nr. 105 02.12.10 Referat af studienævnsmøde

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 20. maj 2015 kl.: 10:00-13:00 i lokale 1.02, NJV 6A Tilstede: Lars Bo Langsted, Carsten Munk Hansen, Sten Bønsing, Ulla

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studienævn for Journalistik tirsdag den 26. januar 2016

Studienævn for Journalistik tirsdag den 26. januar 2016 STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 3. februar 2016 J.nr. 033/578 Referat af konstituerende møde samt ordinært møde i Studienævn for Journalistik tirsdag den 26. januar 2016 Deltagere: Morten Skovsgaard (studieleder),

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 Deltagere: Peder Madsen Rene Nejst Mouritzen Nicole Scott Brown Pia Stampe Kenneth Schultz Hanne Larsen Afbud: Steen Scheuer Jette Risom Niels

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4.

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4. Dagsorden for møde i undervisningsudvalg, Institut for Geoscience. 3. september 2014 kl. 15.15 17.15 Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager

Læs mere