Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>"

Transkript

1 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >>

2 Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre status med denne årlige beretning om politiets virksomhed i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds i det forløbne år, jf. retsplejelovens 112, stk. 2. Beretningen indeholder en beskrivelse af de væsentligste aktiviteter i politikredsen i 2011 af såvel operativ, organisatorisk som udviklingsmæssig karakter. Redegørelsen indeholder også en gennemgang af vores væsentligste prioriteringer og indsatsområder samt nogle af de resultater, vi har opnået i det forgangne år. Rammerne for politiets arbejde udstikkes i politilovens 2, hvorefter vores opgave hovedsageligt er at forebygge strafbare forhold, at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold, samt i øvrigt at yde borgere og andre myndigheder bistand efter gældende ret eller i faresituationer. Derudover blev rammerne for politiets arbejde i 2011 bl.a. sat af min resultatkontrakt, som i 2011 indeholdt en række konkrete mål, herunder for indsatsen mod: Vi har i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi udarbejdet en strategisk plan for kredsen for 2011, som angav de overordnede lokale strategier og fokusområder nøje afstemt i forhold til de centrale drifts- og udviklingsområder. Den strategiske plan blev omsat til konkrete operations- og handleplaner for det daglige arbejde i politikredsen. Politiet var i 2011 præget af effektiviseringer, forandringer og stram økonomi, der bl.a. udmøntede sig i en større landsdækkende afskedigelsesrunde. Af de 10 nogenlunde sammenlignelige kredse var Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den eneste kreds, der undgik afskedigelser. Vi har haft mange udfordringer, men samlet set er jeg godt tilfreds med den måde, vi har løst vores opgaver på i Jeg ser frem til, at kredsen fortsat vil have et godt og konstruktivt samarbejde med alle vores samarbejdspartnere i 2012, og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil fortsat arbejde på at styrke samarbejdet og dialogen med kredsens syv kommuner og lokalsamfundene. Venlig hilsen Jesper Vorstrup Rasmussen Politidirektør den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet, indbrud i beboelse, rockere og bander, økonomisk og organiseret kriminalitet samt en forbedret sagsbehandlingstid og en større straffesagsproduktion

3 Indhold ÅRS BERET NING 1. DET STRATEGISKE ARBEJDE 4 2. EFFEKTIVISERINGER 4 3. DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS, UDVIKLING OG NYTÆNKNING social KAPITAL etisk UDVALG mangfoldighedsudvalget udvikling af ORGANISATIONEN 5 4. SÆRLIGt PRIORITEREDE OMRÅDER Den utryghedsskabende borgerrettede kriminalitet KNALLERTER tryghed i NATTELIVET BerigelseskrimINALITET indbrud i privat BEBOELSE indsatsen i udsatte boligområder rocker/bander FÆRDSEL økonomisk og organiseret kriminalitet God BORGERBETJENING KONFLIKTRÅD bedre breve flere straffesager og hurtigere EKSPEDITIONSTID Den kriminalpræventive INDSATS samtaler, møder og forebyggende færdselsindsats du er sej, hvis du si r nej projekt trygt NATTELIV projekt BUTIKSTYVERI ansvarlig UDSKÆNKNING UDLÆNDINGEKONTROLAFDELINGEN STØRRE SAGER OMDØMME NY STOR ALARMCENTRAL I SLAGELSE SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET ØKONOMI 16

4 4 1. DET STRATEGISKE ARBEJDE I løbet af 2011 har vi arbejdet efter tre overordnede målsætninger: at blive endnu mere effektive, at have fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads for alle, og at få styrket kvaliteten i vores arbejde på særligt prioriterede områder har derfor i høj grad handlet om at skabe en yderligere effektivisering af vores organisation. Samtidig har vi prioriteret højt, at vores arbejdsplads skal være attraktiv for alle personalegrupper, og vi har i den forbindelse haft fokus på trivsel, rekruttering, arbejdsglæde og fastholdelse. Og endelig har vi arbejdet med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i vores arbejde særligt i forbindelse med den borger rettede og utryghedsskabende kriminalitet. Målet var i den forbindelse også at fastholde den gode udvikling i borgerbetjeningen. 2. EFFEKTIVISERINGER På effektiviseringsområdet har vi fx fået den ene af landets to alarmcentraler, som er med til at effektivisere hele 112 alarmsystemet på landsplan, vi har sparet energi, vi har udskiftet alle vores printere med billigere og bedre multimaskiner, vi har sparet på vores forsendelser, vi har holdt et stramt økonomisk fokus, og vi har været med i omlægningen af vores HR. Desuden er politiets serviceopgaver ved at blive udliciteret, hvilket betyder et organisatorisk farvel til vores servicemedarbejdere, der efter planen overtages i løbet af 2012 af en ekstern udbyder. Kalkulen på dette område er klar: Politiet skal koncentrere sig om dets kerneopgaver, og ved at lægge serviceopgaverne ud til en virksomhed, der har serviceydelser som sit speciale, vil politiet på landsplan ifølge beregningerne kunne spare omkring 31% eller ca. 78 mio. kr. årligt. Samtidig har vi flere steder i organisationen gennemført LEANprojekter. Det har betydet, at vi har fået identificeret nogle områder, som ved at blive håndteret på en anden og langt mere smidig måde har været med til at forbedre sagsgangene. LEAN-projekterne er gennemført i bevillings- og kørekortssektionen, bogholderiet og anklagemyndigheden. 3. DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS, UDVIKLING OG NYTÆNKNING Vi prioriterer udvikling højt, fordi vi mener, at vi ikke kan lade være. Vi står i dag med et mere komplekst og mere globaliseret kriminalitetsbillede end nogensinde før, vi skal have større fokus på samspil og kommunikation med borgerne, og vi skal hele tiden leve op til de målkrav, de centrale myndigheder har sat. Derfor må vi tænke anderledes, gøre tingene på en anden og smartere måde og hele tiden udvikle os Social kapital Hen over det forgangne år har vi med støtte fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling) arbejdet med et projekt om social kapital, der bl.a. handler om at få genopbygget noget af den interne sammenhængskraft i vores organisation, som gik tabt med politireformen. Social kapital handler bl.a. om at opnå nogle

5 5 fordele ved at samarbejde, som man ikke kan opnå hver for sig. Og i sidste ende handler det om at få skabt en attraktiv arbejdsplads for alle vores medarbejdere Etisk Udvalg Politiet er en magtinstitution, dens middel er magtudøvelse, og håndteringen kræver en høj etisk standard. Det skal ske på en måde, som vi som samfund kan stå inde for, og det vil sige i respekt for det demokratiske samfund og borgernes rettigheder. Derfor har vi valgt at nedsætte et udvalg, der har til formål at debattere Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis holdninger og adfærd i forhold til en række emner og ikke mindst de værdier, vi i politiet arbejder efter. Politiet er en magtinstitution, dens middel er magtudøvelse, og håndteringen kræver en høj etisk standard. Etableringen af etisk udvalg er et supplement, der skal være med til at skabe dialog og forståelse i hele organisationen på en række områder. Udvalget fungerer ikke som smagsdommere for, hvordan vi skal opføre os, men sætter gerne emner til debat. Målet for udvalget er at sætte fokus på den gode adfærd og få skabt dialog og åbenhed omkring emner, der kan være vanskelige at håndtere for både ledere og medarbejdere og derigennem få skabt en positiv påvirkning af adfærden i hele vores organisation. Nogle af de emner, der allerede har været på bordet i udvalget, er fx personlig fremtoning, påklædning, brug af magtmidler, sprogbrug mv. I 2011 blev der i dansk politi søsat et etikspil, som vores kreds bl.a. har leveret input til. Mange medarbejdere har i løbet af året spillet spillet, og det har sat gang i mange sunde tanker, debatter og dilemmaer Mangfoldighedsudvalget Kredsen oprettede i 2010 et mangfoldighedsudvalg, som specielt hen over 2011 har fået etableret et solidt fundament i organisationen. Der er bl.a. udarbejdet en handlingsplan for, hvorledes vi bedst muligt integrerer og drager nytte af kredsens forskelligheder. I første omgang har mangfoldighedsudvalget arbejdet på at styrke rekrutteringen af medarbejdere af anden etnisk oprindelse, at inspirere medarbejdere, herunder kvindelige medarbejdere til at deltage i talentprogram eller blive ledere og at udbrede kendskabet til arbejdet med mangfoldighed Udvikling af organisationen For at matche omverdenens krav er det vigtigt, at vores organisation hele tiden udvikler sig. Derfor har vi i efteråret tilpasset vores organisation med oprettelse af en decideret afdeling for udvikling under HR. Desuden har vi haft et generelt fokus på at udvikle vores ledere med evaluering, coaching og uddannelse. Sideløbende har vi i 2011 fortsat vores talentudviklingsprogram, hvor vi har lagt vægt på strategisk rekruttering og afdækning og fastholdelse af medarbejdere med særlige talenter.

6 6 4. SÆRLIGT PRIORITEREDE OMRÅDER De særligt prioriterede områder har i 2011 været: Indsatsen mod den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet. Indsatsen mod indbrud i privat beboelse. Indsatsen i det særlige udviklingsområde Ringparken (Nordbyen) i Slagelse. Indsatsen mod rockere og bander og disses kriminalitet. Indsatsen på færdselsområdet. Indsatsen mod økonomisk og organiseret kriminalitet. God borgerbetjening. Implementering af konfliktrådsordning. Bedre kommunikation til offentligheden og ofre for forbrydelser om alle dele af straffesagerne. Nedbringelse af ekspeditionstiden for straffesager og en øget straffesagsproduktion. Den kriminalpræventive indsats Den utryghedsskabende borgerrettede kriminalitet På de fleste områder har vi oplevet en positiv udvikling i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er inde i en god udvikling med et større fald end landsgennemsnittet i den kriminalitet, der retter sig direkte mod borgerne. Det ses på resultaterne indenfor det meget brede og højt prioriterede område, som kaldes borgervendt kriminalitet, der fx dækker indbrud i privat beboelse (mere om dette senere), vold, trusler, røveri, hærværk, sædelighedsforbrydelser og tyveri mv. På dette område har politikredsen oplevet et fald i antal anmeldelser på 4%, hvilket er 4,3 procentpoint bedre end landsgennemsnittet. Samtidig er antallet af sigtelserne steget med næsten 13,7%, som er 7,7 procentpoint bedre end landsgennemsnittet. På kommuneplan har Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune oplevet det største fald i antal anmeldelser på hhv. 10 % og 8%. Ser man på antallet af sigtelser inden for dette område, skal den største stigning findes hos Vordingborg og Næstved kommuner, der har en stigning på hhv. 28% og 27%. Se i det hele bilag 1. For at realisere målsætningen om en forbedret kvalitet og effektivitet i relation til indsatsen mod den utryghedsskabede, borgerrettede krimi nalitet har vi specielt koncentreret os om tre områder: Knallertkørsel, tryghed i nattelivet og specifikke former for berigelseskriminalitet Knallerter Generende knallertkørsel har også været et af vores store fokusområder i Vores mål var, at vi skulle gennemføre 30 knallertkontroller og mindst skrive 341 overtrædelser. Ved 2011 s afslutning havde vi haft 66 kontroller og skrevet 581 overtrædelser. Se bilag 2 og Tryghed i nattelivet Vi har desuden haft stor opmærksomhed på det område, vi kalder Tryghed i nattelivet. Vi har bl.a. styrket indsatsen med værtshustilsyn, mod euforiserende stoffer på gadeplan samt en generel sikring af den offentlige orden. Vi er kommet i mål og mere til over hele linjen. Fx har vi haft værtshusbesøg, hvor målet var 1311 (se bilag 4) og 567 tilfælde, hvor folk er blevet sigtet efter ordensbekendtgørelsen i 2011 her var målet 485. Se også bilag 5, der viser den samlede opgørelse over sigtelser i forbindelse med kriminalitet, der relaterer sig til utryghed i nattelivet. Vores mål var, at vi skulle gennemføre 30 knallertkontroller og mindst skrive 341 overtrædelser. Ved 2011 s afslutning havde vi haft 66 kontroller og skrevet 581 overtrædelser. Politiet købte i 2011 en offroader motorcykel, der har vist sig at være et effektivt våben i kampen mod knallertbøllerne.

7 Berigelseskriminalitet Vi har identificeret nogle områder indenfor berigelseskriminaliteten, som går borgeren særlig nær og er specielt utryghedsskabende. Det drejer sig om de fire områder: tyveri fra lomme og taske, tricktyveri, tyveri fra person-, vare- og lastbil og tyveri af køretøjer. Disse sager er ofte rettet direkte mod den enkelte private borger og vil typisk opleves som både krænkende og økonomisk belastende. Særligt tyveri fra lomme og taske og tricktyveri vil ofte ramme grupper, som i forvejen føler sig udsatte og sårbare f.eks. æl dre mennesker. På disse områder har vi i 2011 oplevet en stigning i antallet af anmeldelser for taske- og lommetyverier og tricktyverier, mens antallet af anmeldelser er faldet, når det gælder tyveri af køretøjer og tyveri fra bil. Denne tendens følger antallet af sigtelser. Se også bilag 6 og 7. Alligevel havde vi i 2011 en mindre stigning på 1% i antallet af anmeldelser af indbrud i privat beboelse i forhold til gennemsnittet af perioden 2008 til 2010, men til gengæld har vi haft en stor stigning på hele 65% i antallet af indbrudssigtelser, hvilket er 37 procentpoint bedre end landsgennemsnittet (se bilag 8 og 9). Der er ingen tvivl om, at stigningen i antallet af sigtelser er kommet på baggrund af dels efterårets indbrudskampagne, der har styrket samarbejdet med såvel pressen som borgere og lokalorganisationer, dels et benhårdt og flot arbejde af vores folk i de specielle indbrudsgrupper, vi har etableret. Samtidig har vi i løbet af året øget patruljeringen i villakvartererne og foretaget flere storkontroller, hvor vi er gået specifikt efter tyvekoster. Det har således været en bred indsats, hvor stort set alle politiets afdelinger har været impliceret. Dette arbejde vil vi fortsætte i Guldborgsund Kommune har i 2011 i forhold til gennemsnittet af perioden 2008 til 2010 oplevet det største fald i antal anmeldelser om indbrud i privat beboelse, mens Næstved Kommune har haft den største stigning. Alle kommuner i kredsen har til gengæld haft en stigning i antallet af sigtelser Næstved Kommune havde den største stigning med 158%. Se endvidere bilag Indbrud i privat beboelse Der har i kredsen været et særligt fokus på indbrud i privat beboelse. Vi ved, at borgerne kan gøre rigtig meget for at forebygge, forhindre og være med til at opklare indbrud. Derfor søsatte vi i samarbejde med pressen hen over efteråret en kampagne med en artikelrække om, hvilke forholdsregler man selv kan tage for at gøre livet surt for indbrudstyven, hvordan man kan sikre sin bolig, hvordan man skal være opmærksom på ikke at købe hælervarer, hvilke ting man kan være opmærksom på i sit lokalområde, og hvilke informationer der er vigtige at give videre til politiet Indsatsen i udsatte boligområder I foråret 2011 blev det i samarbejde med Slagelse Kommune besluttet at konstruere et mobilt kontor, hvor også politiet i perioder kan være til stede. Kontoret skal primært fungere i de udsatte boligområder i kommunen. Slagelse Kommune har nu istandsat en bus, der er indsat i de områder, hvor der skønnes behov for det. Der er desuden i efteråret 2011 indgået en aftale med Slagelse Kommune om en skærpet indsats i både Ringparken i Slagelse og på Motalavej i Korsør. Der skal frigøres ekstra politimandskab Den 15. december 2011 sigtede politiets indbrudsgruppe fra Nykøbing F. en mand fra Albanien for ca. 200 indbrud begået i Rødby, Maribo, Sakskøbing og omegn, Nykøbing F, Nr. Alslev og omegn, Stubbekøbing, Vordingborg, Præstø, Sorø og Skælskør. Kendetegnende for indbruddene var, at de var begået ved at bore under låsemekanismen i dør- eller vindueskarmen, så låsen kunne påvirkes. Manden erkendte ca. halvdelen af forholdene, mens han havde svært ved at huske de resterende... uden dog at benægte at have begået dem.

8 8 til de to områder. Det gør vi ved at ændre åbningstiden for ekspeditionen på politistationen i Slagelse, som aktuelt er åben for henvendelser døgnet rundt, så der fremover kun er åbent hverdage mellem kl. 8 og 18. På den måde kan politiet kanalisere politiressourcer fra skrivebordene til den præventive indsats på gaden, og i sidste ende forhåbentlig skabe mere synlighed og tryghed i disse bydele. Aftalen afventer i skrivende stund samtykke fra forligspartierne bag politireformen Rocker/bander Vi følger udviklingen på dette område tæt og har afsat væsentlige ressourcer til at monitorere og efterforske på området. Vores primære mål er at undgå sammenstød mellem forskellige grupperinger og skabe tryghed for befolkningen i de områder, hvor banderne holder til. Dette arbejde udfører vi i tæt samarbejde med Task Force Øst, som er et fælles sjællandsk kredssamarbejde under ledelse af Københavns Politi, der udelukkende koncentrer sig om rocker/bander. Vi har i den sammenhæng leveret et ikke ubetydeligt antal medarbejdere. Vi har også haft fokus på både efterforskning og retsforfølgning af rockere og bandemedlemmer. 27 rocker/bandemedlemmer fra vores kreds sad ved årets udgang fængslet. Målet ved udgangen af 2011 for frihedsberøvede på hele Sjælland, Lolland og Falster var samlet 175. Vi endte på 235. Altså rigeligt indfriet Færdsel I samarbejde med fx Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik gør vi, hvad vi kan for at mindske antallet af ulykker på vejene. Vi ved af erfaring, at risikoen for at få en hilsen fra os har en særdeles effektiv virkning på trafikanternes adfærd. Fx fik trafikanter i 2011 en hilsen fra os for at køre for hurtigt, efter at de var blevet fotograferet af en af vores målevogne. Målet var På samme måde var vores mål at skrive overtrædelser for trafikfarlige forseelser. Vi nåede Se bilag 12. Det sker ikke sjældent, at borgere ringer til os, fordi de mener, at der køres alt for hurtigt i deres lokalområde. Derfor har vi adskillige gange i løbet af året været ude og måle på disse steder for enten at be- eller afkræfte borgernes formodning. Det er et samspil vi i politiet sætter stor pris på og på tilbagemeldingerne fra borgerne kan vi se, at de har det på samme måde. Se i øvrigt antallet af kontroller vedr. trafikfarlige forseelser i bilag 11, hvor målet var vi nåede 508 kontroller. Et af vores smertensbørn har i en længere periode være ventetider på køreprøver. Dette problem er nu stort set forsvundet. Det skyldes dels et godt samarbejde mellem de sjællandse politikredse og dels, at der er kommet flere ansatte - herunder civile - til at varetage køreprøverne. Samlet set er de mål, vi har sat os på færdselsområdet, alle blevet indfriet. Dermed ligger vi resultatmæssigt et pænt stykke over det, vi skal i forhold til vores mål Økonomisk og organiseret kriminalitet Vi nåede i 2011 rigeligt at indfri vores mål på antallet af tiltaler i forbindelse med økonomiske sager. (I bilag 13 ses udviklingen i antal tiltaler om økonomisk kriminalitet.) Når der opstår komplicerede, organiserede eller ressourcekrævende efterforskning med større pengebeløb indblandet, havner den i vores afdeling for økonomisk kriminalitet. Her foretages den tunge og ofte langvarige efterforskning af denne slags sager, som ikke sjældent lapper over et andet af vores større fokusområder nemlig organiseret kriminalitet. Også her går det flot fremad med stadig flere rejste tiltaler i Det er især sager om narko og/eller bander som vores afdeling for organiseret kriminalitet håndterer. Læs en historie fra dette område på næste side. Efterforskningen af to skudsager fra henholdsvis Eskilstrup den 6. maj 2011 og Maribo fredag den 27. maj 2011 førte til en større koordineret indsats den 9. juni, hvor seks personer med tilknytning til Black Cobra Sydsjælland blev anholdt. Personerne er bl.a. sigtet for overtrædelse af straffelovens våbenbestemmelser og røveri. Under ransagninger på 10 forskellige adresser på Sydsjælland og Lolland og Falster blev der fundet bl.a. skydevåben, narkotika og anabolske steroider.

9 9 I sommeren sidste år faldt der dom i en stor narkotikasag mod to mænd på hhv. 32 år og 36 år, der begge er fra Slagelseområdet. Dommen lød på 12 års fængsel til begge de tiltalte. Mændene blev bl.a. fundet skyldige i at have været i besiddelse af ikke mindre ca. 24 kilo amfetamin, ca. 1 kilo kokain og ca amfetaminpiller med henblik på videreoverdragelse. Det hele begyndte med et anonymt tip i marts 2010 om, at der var narko på en ejendom i Hejninge. Betjentene fandt ved ransagningen bl.a. ca. 180 gram kokain gemt i en bil og en side fra en kalender, hvor der var gjort nogle notater. Den mandlige beboer blev anholdt i denne forbindelse. Samme aften efterforskede politiet sig via kalendersiden frem til en garage i Bredegade i Slagelse, som viste sig at indeholde et meget stort narkotikaparti. Den videre efterforskning af sagen førte i juni 2010 til anholdelse af yderligere en gerningsmand. Det var en skarp og effektiv efterforskningsindsats fra vores afdeling for organiseret kriminalitet, der førte til anholdelsen af de to mænd. I sagen indgik desuden et økonomisk element, idet SKAT bistod i en del af efterforskningen. Den økonomiske del af sagen kom således til at udgøre et væsentligt bevis i sagen, hvor der i den forbindelse blev konfiskeret en række større formuegoder God borgerbetjening Den tid, der går, fra vi modtager et akut 112-opkald, til vi er fremme på stedet, har vi faktisk forbedret med mere end et minut i forhold til for et år siden. Det er ret utroligt, at vi kan blive ved at blive hurtigere. Målet var i 2011, at vores gennemsnitlige responstid (se bilag 14) skulle forbedres i forhold til det gennemsnitlige niveau for kredsen i perioden Derfor var kravet til os, at vi skulle under en tid på 10,10 minutter. Med en gennemsnitlig responstid på 8,32 minutter for hele 2011 har vi således mere end opfyldt det mål. Vores mål for responstiden på de 20% længste tider skulle være under 23,14, og her landede vi på et resultat, der hedder 17 minutter rent, hvilket jo indikerer at også kredsens yderområder får hurtig hjælp. Den forholdsvis store forbedring skyldes en stadig mere velfungerende og effektiv flådestyring, god planlægning, løbende justering af vores bemandingsplaner, og ikke mindst engagerede, effektive og kompetente betjente, der har et stort ønske om at hjælpe og opklare forbrydelser så hurtigt som muligt. Ud over at være hurtigt til stede forsøger vi også at være åbne og tilgængelige, når der er brug for vores bistand. I den forbindelse har vores servicecenter også i 2011 leveret glimrende resultater - 97% af alle opkald blev besvaret indenfor blot to minutter. Målet var 95%. Se bilag % af alle opkald blev i 2011 besvaret indenfor blot to minutter.

10 Konfliktråd Vi havde i 2011 et mål på 40 konfliktrådsmæglinger, og vi nåede i alt 41. Konfliktråd er et møde mellem forurettede og gerningsmanden. Det er frivilligt for begge parter at deltage i mødet, der finder sted med en mægler som mødeleder. Her kan den forurettede og gerningsmanden tale sammen under trygge forhold. Den forurettede kan give udtryk for sine reaktioner og fortælle, hvilke konsekvenser overgrebet har haft. Og gerningsmanden kan tage ansvar for sine handlinger personligt overfor den forurettede. Røveri: En 16-årig dreng blev af en voksen mand truet til at udlevere sin pung og mobiltelefon. Den 16-årige blev bagefter truet på livet, hvis han anmeldte røveriet. Mæglingen blev holdt i fængslet, da gerningsmanden sad varetægtsfængslet. Den 16-årige var meget nervøs, da han mødte op til mæglingen. Han havde tiltagende nervøsitet for den kommende retssag og oplevede i dagligdagen, at hændelsen fyldte meget. Mæglingen forløb godt. Det var en ydmyg gerningsmand, som gav forurettede en uforbeholden undskyldning. Gerningsmanden fik forklaret forurettede, at han var meget påvirket af euforiserende stoffer på gerningstidspunktet og ikke tænkte over konsekvenserne for forurettede. De fik talt hændelsen igennem, og forurettede udtrykte, at han ikke var så bange for at vidne i retten efter, at han havde mødt gerningsmanden. Nu vidste han, at der ikke var et udestående mellem ham og gerningsmanden, og at han var et tilfældigt offer for røveri. Indbrud: En kvinde var udsat for indbrud i sit hjem og havde bagefter meget svært ved at være i hjemmet. Hun havde tiltagende psykiske problemer med at være alene i huset og oplevede en stor angst for, at gerningsmanden kom igen. Mæglingen blev holdt i fængslet, hvor gerningsmanden sad varetægtsfængslet for en stribe indbrud. Her fik kvinden svar på alle sine spørgsmål. Hun mødte en spinkel og usikker gerningsmand og fik monstret afmystificeret. Forurettede hørte om gerningsmandens opvækst og fik en forståelse af det hårde liv, han havde haft. Hun fik også svar på, at indbruddet i hendes hus var tilfældigt, da han skulle skaffe hurtige penge, som han skyldte nogle kedelige personer. Hun modtog en undskyldning fra gerningsmanden. Efter mæglingen var kvinden i stand til at lægge indbruddet bag sig.

11 Bedre breve I 2011 blev der skudt et projekt i gang om bedre sprog i de breve, anklagemyndigheden sender ud, så kommunikationen til og forståelsen hos forurettede og vidner forbedres. En lokal uddannet sprogvejleder har drevet processen. Samtidig er en masse standardbreve blevet omskrevet til et mere forståeligt og tilgængeligt sprog. Samlet viser evalueringen af projektet, at det i høj grad er lykkedes at forbedre den sproglige kvalitet i brevene Flere straffesager og hurtigere ekspeditionstid Hvis vi ser på antallet af tiltalte i straffesager, så er det steget med 2,8% siden 2010, og på antallet af tiltalte i straffelovssager har vi forbedret os med 21,5% i forhold til Vi bliver også målt på sagsbehandlingstiden af de 20% mest langvarige sigtelser. Her er udviklingen markant, idet der er sket et fald på 120 dage Den kriminalpræventive indsats Samtaler, møder og forebyggende færdselsindsats Politiet afvikler hvert år en række samtaler og møder med såkaldt utilpassede unge, og politifolk fra de lokale politistationer aflægger kendte tidligere kriminelle et præventivt besøg for at forebygge, at de pågældende får tilbagefald og begår ny berigelseskriminalitet, f.eks. indbrud. Mange af de præventive samtaler afvikles typisk i perioden op til ferier. I SSP-sammenhæng (Skole, Socialforvaltning og Politi) har vi i kredsen en lang række tiltag og aktiviteter hen over Den forebyggende indsats i forhold til utilpassede unge blev udmøntet i 421 bekymringssamtaler med de unge og deres forældre, 102 bekymringsbreve til de unge og deres forældre og 331 samtaler med kommunerne om om særlige udsatte unge. Desuden har vi jævligt haft besøg af skoleklasser på kredsens politistationer, og vi har været på kredsens ungdomsuddannelser og i afgangsklasser for at fortælle om de farer, der kan være, når unge, fart og spiritus kombineres. Vi har også haft opmærksomheden rettet mod den forebyggende indsats på færdselsområdet for de mindre klasser. Skoleklasser rundt omkring i politikredsen har haft besøg af os, og vi har gennemført en lang række aktioner: Skolestart antal klasser 44 Tilsyn m/skolevej-skolepatruljer 263 Cykelprøver- og finaler 63 Cyklistkurser EUc 42 Gåprøver 40 I kredsrådet er der aktuelt drøftelser om rammerne for KSPsamarbejdet, det vil sige samarbejdet mellem kriminalforsorg, socialforvaltning og politi. Det forventes, at KSP-samarbejdet bliver endeligt iværksat i løbet af Også samarbejdet mellem psykiatrien i Region Sjælland, socialforvaltning og politi det såkaldte PSP-samarbejde har i 2011 været fastholdt og fortsat Du er sej, hvis du si r nej SSP-undervisningskonceptet Du er sej, hvis du si r nej, blev i 2011 sat i drift i hele politikredsen. Konceptet bygger på teorien om flertalsmisforståelser. Forestillinger om andres forventninger har en tendens til at være præget af sociale overdrivelser, som kan blive til såkaldte flertalsmisforståelser, når tilstrækkeligt mange tror på de sociale overdrivelser. Mange tror således, at andre er mere risikovillige, end både de selv og andre rent faktisk

12 12 er og de forsøger at leve op til det, de tror, er den normale adfærd. Resultatet bliver, at vi får en mere risikobetonet dagligdag, end hvis vores pejling af andres forventninger og holdninger var baseret på facts i stedet for forestillinger. Undervisningen, som er for 5. klasserne, strækker sig over fire undervisningstimer. Samme dag om aftenen vil elevernes forældre få den samme viden. Der har i løbet af året været undervisning af SSP-lærere, kommunernes SSP-folk og politifolk. Næstved Kommune begyndte som første kommune med undervisningen i efteråret De øvrige kommuner følger trop, og alle er begyndt eller er meget tæt på at begynde på undervisningskonceptet Projekt trygt natteliv Projekt trygt natteliv blev søsat i Nakskov i efteråret Projektet skal være med til bl.a. at få narkoen væk fra gade- og nattelivet. Det er baseret på et samarbejde mellem SSP-konsulenterne i Lolland Kommune og forskellige interessenter som fx ejere af beværtninger og diskoteker, politiets specialpatrulje og lokalpolitiet samt Lions Club, der er sponsor for projektet. Der har hen over efteråret været en plakatkonkurrence for unge i Nakskov, der har været indkøbt narkotika-tests, og politiet har foretaget endnu flere kontroller på udskænkningsstederne i området. Projekt trygt natteliv fortsætter i 2012, og ved årets begyndelse bringes spots i Radio Sydhavsøerne, der retter sig mod forældre Projekt Butikstyveri I forbindelse med SSP-samarbejdet på Lolland har politiet i 2011 tilbudt alle kommunens 4. klasser projekt butikstyveri. Projektet går ud på, at en elev fra klassen spiller butikstyv i nærliggende supermarked, uden at de andre elever ved noget om det. Butikstyveriet anmeldes til politiet, som kommer og anholder eleven, og kører tyveknægten i patruljebil til skolen for øjnene af klassekammeraterne. Det er alt sammen aftalt spil med elev, elevens forældre, supermarkedet, skolen osv. Efterfølgende taler man i klassen om tyveriet, og som afslutning holdes der et forældremøde om aftenen, hvor projektet naturligt indgår. Et projekt, der har vist sig at have en gunstig effekt i positiv retning Ansvarlig udskænkning Kommunerne og politiet udsteder sammen alkoholbevillinger. I den forbindelse er det relevant at nævne konceptet Ansvarlig Udskænkning, som er et alkoholforebyggende projekt med det mål at sikre et trygt festmiljø. Ni kommuner har deltaget officielt i projektet, og to af dem kommer fra vores kreds nemlig Faxe og Sorø kommuner, der begge har fået midler til projektet. Uofficielt har vi i en årrække fulgt principperne i Ansvarlig Udskænkning bl.a. i vores arbejde i Marielyst, som specielt i sommerperioden har et udpræget festmiljø. Her har lokale betjente en løbende konstruktiv dialog og samarbejde med restauratørerne på stedet. Også i Næstved har lokalpolitiet fået succes med dette område, hvor de sammen med ungdomsuddannelserne, bevillingshaverne og SSP har indgået et frugtbart samarbejde med en god og fordomsfri dialog, hvor der ikke er langt fra ord til handling. Hvis der er uro i byen, hvad enten det er utilpassede unge, pæne unge mennesker eller folk fra bandemiljøet, så foregår der en hurtig underretning hele vejen rundt i systemet. Der arbejdes desuden med at få inddraget bl.a. folkeskoler, borgere, handlende, den offentlig transport mm. Man kunne virkelig høre spændingerne lette hen over klassen. Nogle af eleverne begyndte at grine af bar lettelse, da jeg fortalte, at det hele bare var skuespil. - Politiassistent og SSPkonsulent Else Marie Pedersen. fakta Jørn Jacobsen fra Lolland-Falsters elit ulput la feumsan ea feu facipsu scilis euissed diam, con ex elenit praesectetum iurerilit velit lortion sequismod delit ullandre conulputem incin ulput vendre eu facidunt praesto dolore te velenibh essequisi. Pat ipsusci psuscilit, con ulluptat num in ullummod magna faccum accummy nulla core et lortio et at la feumsan eu feugiam consecte dolore do commolore molobor sustin utet wisl eugait nonsed dolobor irilis adip estrud tisi ea cor sequis at. Odolobor si. Am in volor ilit il illuptatis nostio odolor suscipit prate exer alis exer at. Cidunt venim ilit aliquipsum ipis nosto cortinis nonsectet, sequat inim iliquamcommy nosto odio commolum nit ut ad tin veliquis nos non. Aadio elisi bla faccum dio delessed dipsusci el dolorpe rostie dolorting endre corting

13 13 5. UDLÆNDINGEKONTROLAFDELINGEN Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har den ene af landets to udlændingekontrolafdelinger, og derfor har vi et naturligt fokus på den grænseoverskridende kriminalitet. Vores udlændingekontrolafdeling i Maribo beslaglagde i kilo kat, 41 kilo amfetamin, 6 kilo heroin og to kilo hash. Desuden havde udlændingekontrollen i anholdelser eller frihedsberøvelser fordelt således: Menneskesmugling efter straffelovens 125a: 3 personer Menneskesmugling efter udlændingeloven: 26 personer Illegalt ophold voksne: 164 personer (inkl. ukendt alder) Illegalt ophold børn: 76 personer (inkl. antruffen under 15 år) Narkotika efter straffelovens 191: 10 personer Øvrige: 155 personer (fx spirituskørsel, husspektakler, vold, våbenlov mm) I september 2010 ankom to 21-årige hollandske mænd i en personbil til Danmark. Deres bil blev rutinemæssigt kontrolleret, og her blev der fundet halvrådne grøntsager i en plasticpose i bagagerummet, hvilket virkede noget underligt. Bilen blev derfor undersøgt nærmere af politiet. Det viste sig, at grøntsagerne var udhulet og fyldt ud med pulver i små poser. Politiet konstaterede, at der i alt var gemt 1,9 kilo heroin og 1,2 kilo kokain i udhulede auberginer, peberfrugter samt i en yoghurt. I marts 2011 blev de to hollandske mænd stillet for retten i Nykøbing F., hvor de hver blev idømt 6 års fængsel og udvisning for bestandigt. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har den ene af landets to udlændingekontrolafdelinger, og derfor har vi et naturligt fokus på den grænseoverskridende kriminalitet. På billedet herunder undersøges et pas for falskneri.

14 14 6. STØRRE SAGER 6.1. Præstø-ulykken 13 elever og to lærere kæntrede fredag 11. februar i Præstø Fjord. Redningsindsatsen var den største i Sydsjællands og Lolland- Falsters Politis historie. Det var på mange måder den værst tænkelige ulykke: Det var unge, det var vand, det var kulde og det skulle gå hurtigt. Med alle odds imod blev 14 ud af 15 reddet. Den efterfølgende evaluering viste, at politiet og andre involverede redningsmyndigheder gjorde, hvad de skulle og mere til - lige fra den første håndtering af alarmopkaldet til det sidste håndtryk til de pårørende fredag aften. Indsatsen viste også, at politiet både er robust og rutineret, når der sker ulykker af denne kaliber. Samtidig tydeliggjorde denne hændelse, at sammenlægningen af politikredsene har betydet, at politiet i dag kan handle hurtigere, er mere koordineret og har større effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen Listrup-sagen En uniformeret patruljevogn med to politifolk ville natten til 17. marts rutinemæssigt standse en varebil ved landsbyen Listrup. Da varevognen ikke ville standse, kørte betjentene efter den med udrykningssignalerne tændt. Men kort efter blev der affyret flere skud direkte mod patruljevognen gennem varebilens bagrude fra et automatvåben. Patruljevognens frontparti blev ramt af ca. 8-9 skud, hvoraf et gik gennem en forlygte og videre ud gennem skærmkassen i bilens kølesystem, ligesom et forhjul blev punkteret af skud. Heldigvis blev betjentene i patruljevognen ikke ramt af skuddene. Via et intensivt efterforskningsarbejde fandt politiet nogle dage senere frem til to mænd, som blev sigtet for forsøg på manddrab. Der er netop faldet dom i sagen. En 31-årig mand fik otte års fængsel for drabsforsøg, og en 39-årig mand fik to års fængsel for bl.a. røveri af særlig farlig karakter To drab i Faxe Ladeplads I midten af august 2011 modtog politiet en opringning om, at der muligvis foregik noget mistænkeligt på en adresse i et sommerhusområde i Faxe Ladeplads. Da betjentene kom derud, mødte der dem et makabert syn. En mand var tilsyneladende blevet parteret og delene spredt i området, der med god hjælp fra hjemmeværnet hurtigt blev spærret af. Kort efter blev to mænd anholdt og sigtet for drabet. Sigtelsen mod den ene mand blev dog senere frafaldet, mens den anden mand, der på det tidspunkt var 43 år, stadig sidder varetægtsfængslet. Vi modtog en formiddag sidste år i september en meddelelse om, at to personer var blevet skudt på en ejendom på Hylleholtvej i Faxe Ladeplads. Da vi kom frem, fandt vi en mand og en kvinde, der begge var dræbt af skud. Manden var den 40-årige tidligere indehaver af Næstved Zoo, og hans 33-årige tidligere samlever. Der var tale om et ulykkeligt opgør, hvor den 40-årige mand i desperation opsøgte den 33-årige kvinde i hendes hjem i Faxe Ladeplads. Efter en kort ordveksling skød han mod hende med en pistol. Hun blev ramt flere gange og dræbt. Umiddelbart efter begik den 40-årige selvmord ved at skyde sig i hovedet Madsen og Madsen Den såkaldte Madsen og Madsen-sag har fyldt meget i 2011, og den verserer stadig. Det er en meget stor og kompliceret sag, som virkelig kræver kræfter. Den ændrede i år status fra at handle om en savnet person til en drabssag. Henrik Haugbjerg Madsen har været forsvundet i mere end et år. Selv om hans lig stadig ikke er fundet, har vores anklagemyndighed på baggrund af bevismaterialet alligevel indstillet til statsadvokaten, at der rejses tiltale for drab mod Henrik Haugbjerg Madsens tidligere samlever og en anden mand. Hvis de to sigtede ender med at blive dømt for drab,

15 15 vil det kun være anden gang i dansk retshistorie, at det sker, selv om liget aldrig skulle dukke op. Første gang var, da Peter Lundin blev dømt for ca. 10 år siden Mern-sagen En af de senere års mest omtalte retssager om misrøgt og børnemishandling er en sag fra Mern, hvor to plejeforældre - en 60-årig mand og hans 54-årige hustru - er tiltalt for at have mishandlet i alt ni børn over 20 år fra Der er hen ved 20 anklagepunkter mod plejeforældrene. Vi har i løbet af 2011 arbejdet koncentreret med denne sag, som i skrivende stund behandles ved retten i Nykøbing F Den forladte baby i Maribo 16. december 2011 kort før klokken 10 blev en lille nyfødt dreng fundet i Maribo af en kvinde, der var ude for at lufte sin hund. Hunden viste interesse for en plastikpose, som viste sig at indeholde barnet, der var svøbt ind i et tæppe. Han var formentligt kun en time gammel, da han blev fundet, og den lille dreng var på det tidspunkt allerede stærkt afkølet, men stadig i live og blev indlagt på sygehuset. Barnet overlevede heldigvis, og allerede samme eftermiddag fik han en plejefamilie. Det er aldrig lykkedes at finde moren. 7. OMDØMME Reputation Institute gennemfører en gang årligt en undersøgelse af de 35 mest synlige offentlige organisationers omdømme blandt et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning. I forhold til sidste år er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis omdømme forbedret med hele 4,3 point fra 72,7 til 77 på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er bedst. Dermed styrker Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sit i forvejen stærke omdømme. Det er specielt på områderne ledelse og ansvarlighed, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi udmærker sig. På disse områder ligger politikredsen markant over landsgennemsnittet for de mest synlige offentlige organisationer. Men også på de resterende områder service, etik, udvikling og arbejdsplads ligger kredsen et pænt stykke over gennemsnittet. Undersøgelsen viser desuden, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis stærke omdømme er drevet af kompetente medarbejdere, der er pålidelige, opfører sig retfærdigt, understøttet af en organisation, der samlet leverer et stykke arbejde af høj kvalitet og imødekommer borgernes behov. Forklaringen skal sandsynligvis findes i den gode udvikling, kredsen har haft på en række af de helt centrale borgerrettede politiområder. 8. NY STOR 112-ALARMCENTRAL Den 16. december blev snoren - eller rettere netværkskablet - officielt klippet til den nye alarmcentral i Slagelse, der er den ene af landets to nye landsdækkende alarm centraler. Alarmcentralernes fremtidige størrelse er med til at gøre betje ningen af 112 endnu bedre. Ved at samle alarmoperatørerne på to alarmcentraler skabes der et bedre fagligt miljø, hvor den enkelte medarbejder i samspil med sine kollegaer hele tiden får mulighed for at vedligeholde og udvikle sine faglige kompeten cer. Reduktionen til to alarmcentraler giver også mulighed for en bedre og mere fleksibel udnyttelse af medarbejderressourcerne, når bemandingen løbende kan afstemmes i forhold til antallet af 112-opkald. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en reel forbedring for både medarbejderne og for borgerne. Operatørerne i den nye alarmcentral i Slagelse tager i gennem snit tilsammen telefonen 60 gange i timen. Det bliver til mere end en Operatørerne i den nye alarmcentral i Slagelse tager i gennem snit tilsammen telefonen 60 gange i timen. fakta dolore do commolore molobor sustin utet Jørn Jacobsen fra Lolland-Falsters elit ulput la wisl eugait nonsed dolobor irilis adip estrud feumsan ea feu facipsu scilis euissed diam, con tisi ea cor sequis at. Odolobor si. ex elenit praesectetum iurerilit velit lortion se- Am in volor ilit il illuptatis nostio odolor quismod delit ullandre conulputem incin ulput suscipit prate exer alis exer at. Cidunt venim vendre eu facidunt praesto dolore te velenibh ilit aliquipsum ipis nosto cortinis nonsectet, essequisi. sequat inim iliquamcommy nosto odio com- Pat ipsusci psuscilit, con ulluptat num in molum nit ut ad tin veliquis nos non. ullummod magna faccum accummy nulla core Aadio elisi bla faccum dio delessed dips- et lortio et at la feumsan eu feugiam consecte usci el dolorpe rostie dolorting endre corting

16 16 halv million opkald om året. Alle samtaler optages og gemmes i tre måneder. Via den avancerede teknik, der ligger bag 112-systemet, kan man hele tiden se, hvor mange der ringer og evt. står i kø. På den måde kan vi tilpasse bemandingen, så serviceringen foregår på den bedst mulige måde. Alarmcentralernes tekniske løsninger er desuden koblet sam men med et elektronisk kort, som betyder, at operatøren hurtigt kan finde frem til det sted, hvor der er brug for hjælp - uanset om det er i Randers eller Rønne. Alarmoperatørernes opgave er hurtigst muligt at få fastlagt skadestedet og behovet for hjælp, så det er de rigtige beredskaber (politi, brand eller redning), der bliver kaldt ud. Når der er tale om sygdom eller akut behov for førstehjælp, vil sundhedsfagligt personale fra regionerne blive koblet på samtalen. 9. SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET Tillid, hjælp og viden fra samfundet omkring os spiller en meget stor rolle i politiets arbejde. Vi investerer derfor mange timer i, at vores samarbejde med bl.a. kommuner, diverse myndigheder og pressen fungerer godt. Fx har vi har adskillige gange i 2011 holdt eksterne foredrag i samarbejde med kommuner, boligforeninger og naboforeninger om, hvordan man kan sikre sin bolig, vi har sammen med pressen kørt kampagne mod indbrud, vi har et velfungerende kredsråd, hvor politiets ledelse mødes med kredsens borgmestre, og i lokalrådene, hvor det lokale politi mødes i de syv kommuner med repræsentanter fra de pågældende kommuner, har konkrete emner af fælles interesse været drøftet. Desuden delta ger politiet i en lang række andre samarbejdsfora i forhold til eksterne sam arbejdspartnere og interesseorganisationer mv., der arbejder med en række forskellige problemstillinger med tilknytning til politiets op gavevaretagelse (fx Femern Bælt projektet, det nye statsfængsel på Nordfalster, fodboldklubber, Storebælt, m.fl.). Vi har i det hele taget en kontinuerlig, fin og konstruktiv dialog med kredsens syv borgmestre og deres medarbejdere, samarbejdet med langt de fleste af kredsens journalister er upåklageligt, og vi har et effektivt og velorganiseret samarbejde med kredsens forskellige beredskaber, som hen over 2011 er blevet testet flere gange i forbindelse med oprettelse af kommandostation ved større hændelser. 10. ØKONOMI Vi kom ud af 2011 uden at skulle afskedige medarbejdere, med et samlet overskud på økonomien der er endeligt opgjort til 9,3 mio. kr. og med en tilgodehavende frihed (nedbragt til 7 timer), der aldrig har været lavere i kredsen. Der er ingen tvivl om, at 2012 ligesom 2011 vil blive meget præget af økonomiske udfordringer. Vi fik dog i efteråret et bredt 4-årigt politiforlig, der giver mulighed for en bedre planlægning og større overblik over de kommende år rent økonomisk.

17 17 Bilag BILAG 1: BORGERRETTET KRIMINALITET BILAG 2: ANTAL KNALLERTKONTROLLER OG MÅL

18 18 Bilag BILAG 3: GENERENDE KNALLERTKØRSEL - SIGTELSER OG MÅL Mål Antal BILAG 4: ANTAL VÆRTSHUSTILSYN OG MÅL

19 Bilag 19 BILAG 5: TRYGHED I NATTELIVET - ANTAL SIGTELSER INDENFOR BESTEMTE KRIMINALI- TETSFORMER, DER SKABER UTRYGHED I NATTELIVET Mål BILAG 6: ANTAL ANMELDELSER INDEN FOR BESTEMTE FORMER FOR BERIGELSESKRIMINALITET Nørre Alslev

20 20 Bilag BILAG 7: ANTAL SIGTELSER INDEN FOR BESTEMTE FORMER FOR BERIGELSESKRIMINALITET BILAG 8: INDBRUD I BEBOELSE - ANTAL ANMELDELSER OG MÅL

21 21 Bilag BILAG 9: INDBRUD I BEBOELSE - ANTAL SIGTELSER OG MÅL BILAG 10: INDBRUD I BEBOELSE - UDVIKLING PÅ LANDS-, KREDS- OG KOMMUNEPLAN

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Paskontrol i. Spillet om BORNHOLM KRISE. Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas. nr. 03 04 2014. dansk politi

Paskontrol i. Spillet om BORNHOLM KRISE. Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas. nr. 03 04 2014. dansk politi Spillet om Paskontrol i BORNHOLM KRISE nr. 03 04 2014 dansk politi Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas indhold lederen Foto: Brendan Dawes Paskontrol i krise Politiet i Københavns Lufthavn

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Bladet Kriminalforsorgen

Bladet Kriminalforsorgen NR 8 Juni 2011 Bladet Kriminalforsorgen Temaet I varetægt En straf, før man er dømt Tidligere fængselsinspektør ønsker fokus på varetægtsfængslingernes barske karakter Et puslespil Det er et krævende arbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011 Fængselsfunktionæren 9 Fængselsforbundet September 2011 Nr. 9-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ringere retssikkerhed for fængselsbetjente 16 Pebersprayen ud af skabet 18 Ingen undsætning til landets

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere