Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>"

Transkript

1 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >>

2 Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre status med denne årlige beretning om politiets virksomhed i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds i det forløbne år, jf. retsplejelovens 112, stk. 2. Beretningen indeholder en beskrivelse af de væsentligste aktiviteter i politikredsen i 2011 af såvel operativ, organisatorisk som udviklingsmæssig karakter. Redegørelsen indeholder også en gennemgang af vores væsentligste prioriteringer og indsatsområder samt nogle af de resultater, vi har opnået i det forgangne år. Rammerne for politiets arbejde udstikkes i politilovens 2, hvorefter vores opgave hovedsageligt er at forebygge strafbare forhold, at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold, samt i øvrigt at yde borgere og andre myndigheder bistand efter gældende ret eller i faresituationer. Derudover blev rammerne for politiets arbejde i 2011 bl.a. sat af min resultatkontrakt, som i 2011 indeholdt en række konkrete mål, herunder for indsatsen mod: Vi har i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi udarbejdet en strategisk plan for kredsen for 2011, som angav de overordnede lokale strategier og fokusområder nøje afstemt i forhold til de centrale drifts- og udviklingsområder. Den strategiske plan blev omsat til konkrete operations- og handleplaner for det daglige arbejde i politikredsen. Politiet var i 2011 præget af effektiviseringer, forandringer og stram økonomi, der bl.a. udmøntede sig i en større landsdækkende afskedigelsesrunde. Af de 10 nogenlunde sammenlignelige kredse var Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den eneste kreds, der undgik afskedigelser. Vi har haft mange udfordringer, men samlet set er jeg godt tilfreds med den måde, vi har løst vores opgaver på i Jeg ser frem til, at kredsen fortsat vil have et godt og konstruktivt samarbejde med alle vores samarbejdspartnere i 2012, og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil fortsat arbejde på at styrke samarbejdet og dialogen med kredsens syv kommuner og lokalsamfundene. Venlig hilsen Jesper Vorstrup Rasmussen Politidirektør den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet, indbrud i beboelse, rockere og bander, økonomisk og organiseret kriminalitet samt en forbedret sagsbehandlingstid og en større straffesagsproduktion

3 Indhold ÅRS BERET NING 1. DET STRATEGISKE ARBEJDE 4 2. EFFEKTIVISERINGER 4 3. DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS, UDVIKLING OG NYTÆNKNING social KAPITAL etisk UDVALG mangfoldighedsudvalget udvikling af ORGANISATIONEN 5 4. SÆRLIGt PRIORITEREDE OMRÅDER Den utryghedsskabende borgerrettede kriminalitet KNALLERTER tryghed i NATTELIVET BerigelseskrimINALITET indbrud i privat BEBOELSE indsatsen i udsatte boligområder rocker/bander FÆRDSEL økonomisk og organiseret kriminalitet God BORGERBETJENING KONFLIKTRÅD bedre breve flere straffesager og hurtigere EKSPEDITIONSTID Den kriminalpræventive INDSATS samtaler, møder og forebyggende færdselsindsats du er sej, hvis du si r nej projekt trygt NATTELIV projekt BUTIKSTYVERI ansvarlig UDSKÆNKNING UDLÆNDINGEKONTROLAFDELINGEN STØRRE SAGER OMDØMME NY STOR ALARMCENTRAL I SLAGELSE SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET ØKONOMI 16

4 4 1. DET STRATEGISKE ARBEJDE I løbet af 2011 har vi arbejdet efter tre overordnede målsætninger: at blive endnu mere effektive, at have fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads for alle, og at få styrket kvaliteten i vores arbejde på særligt prioriterede områder har derfor i høj grad handlet om at skabe en yderligere effektivisering af vores organisation. Samtidig har vi prioriteret højt, at vores arbejdsplads skal være attraktiv for alle personalegrupper, og vi har i den forbindelse haft fokus på trivsel, rekruttering, arbejdsglæde og fastholdelse. Og endelig har vi arbejdet med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i vores arbejde særligt i forbindelse med den borger rettede og utryghedsskabende kriminalitet. Målet var i den forbindelse også at fastholde den gode udvikling i borgerbetjeningen. 2. EFFEKTIVISERINGER På effektiviseringsområdet har vi fx fået den ene af landets to alarmcentraler, som er med til at effektivisere hele 112 alarmsystemet på landsplan, vi har sparet energi, vi har udskiftet alle vores printere med billigere og bedre multimaskiner, vi har sparet på vores forsendelser, vi har holdt et stramt økonomisk fokus, og vi har været med i omlægningen af vores HR. Desuden er politiets serviceopgaver ved at blive udliciteret, hvilket betyder et organisatorisk farvel til vores servicemedarbejdere, der efter planen overtages i løbet af 2012 af en ekstern udbyder. Kalkulen på dette område er klar: Politiet skal koncentrere sig om dets kerneopgaver, og ved at lægge serviceopgaverne ud til en virksomhed, der har serviceydelser som sit speciale, vil politiet på landsplan ifølge beregningerne kunne spare omkring 31% eller ca. 78 mio. kr. årligt. Samtidig har vi flere steder i organisationen gennemført LEANprojekter. Det har betydet, at vi har fået identificeret nogle områder, som ved at blive håndteret på en anden og langt mere smidig måde har været med til at forbedre sagsgangene. LEAN-projekterne er gennemført i bevillings- og kørekortssektionen, bogholderiet og anklagemyndigheden. 3. DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS, UDVIKLING OG NYTÆNKNING Vi prioriterer udvikling højt, fordi vi mener, at vi ikke kan lade være. Vi står i dag med et mere komplekst og mere globaliseret kriminalitetsbillede end nogensinde før, vi skal have større fokus på samspil og kommunikation med borgerne, og vi skal hele tiden leve op til de målkrav, de centrale myndigheder har sat. Derfor må vi tænke anderledes, gøre tingene på en anden og smartere måde og hele tiden udvikle os Social kapital Hen over det forgangne år har vi med støtte fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling) arbejdet med et projekt om social kapital, der bl.a. handler om at få genopbygget noget af den interne sammenhængskraft i vores organisation, som gik tabt med politireformen. Social kapital handler bl.a. om at opnå nogle

5 5 fordele ved at samarbejde, som man ikke kan opnå hver for sig. Og i sidste ende handler det om at få skabt en attraktiv arbejdsplads for alle vores medarbejdere Etisk Udvalg Politiet er en magtinstitution, dens middel er magtudøvelse, og håndteringen kræver en høj etisk standard. Det skal ske på en måde, som vi som samfund kan stå inde for, og det vil sige i respekt for det demokratiske samfund og borgernes rettigheder. Derfor har vi valgt at nedsætte et udvalg, der har til formål at debattere Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis holdninger og adfærd i forhold til en række emner og ikke mindst de værdier, vi i politiet arbejder efter. Politiet er en magtinstitution, dens middel er magtudøvelse, og håndteringen kræver en høj etisk standard. Etableringen af etisk udvalg er et supplement, der skal være med til at skabe dialog og forståelse i hele organisationen på en række områder. Udvalget fungerer ikke som smagsdommere for, hvordan vi skal opføre os, men sætter gerne emner til debat. Målet for udvalget er at sætte fokus på den gode adfærd og få skabt dialog og åbenhed omkring emner, der kan være vanskelige at håndtere for både ledere og medarbejdere og derigennem få skabt en positiv påvirkning af adfærden i hele vores organisation. Nogle af de emner, der allerede har været på bordet i udvalget, er fx personlig fremtoning, påklædning, brug af magtmidler, sprogbrug mv. I 2011 blev der i dansk politi søsat et etikspil, som vores kreds bl.a. har leveret input til. Mange medarbejdere har i løbet af året spillet spillet, og det har sat gang i mange sunde tanker, debatter og dilemmaer Mangfoldighedsudvalget Kredsen oprettede i 2010 et mangfoldighedsudvalg, som specielt hen over 2011 har fået etableret et solidt fundament i organisationen. Der er bl.a. udarbejdet en handlingsplan for, hvorledes vi bedst muligt integrerer og drager nytte af kredsens forskelligheder. I første omgang har mangfoldighedsudvalget arbejdet på at styrke rekrutteringen af medarbejdere af anden etnisk oprindelse, at inspirere medarbejdere, herunder kvindelige medarbejdere til at deltage i talentprogram eller blive ledere og at udbrede kendskabet til arbejdet med mangfoldighed Udvikling af organisationen For at matche omverdenens krav er det vigtigt, at vores organisation hele tiden udvikler sig. Derfor har vi i efteråret tilpasset vores organisation med oprettelse af en decideret afdeling for udvikling under HR. Desuden har vi haft et generelt fokus på at udvikle vores ledere med evaluering, coaching og uddannelse. Sideløbende har vi i 2011 fortsat vores talentudviklingsprogram, hvor vi har lagt vægt på strategisk rekruttering og afdækning og fastholdelse af medarbejdere med særlige talenter.

6 6 4. SÆRLIGT PRIORITEREDE OMRÅDER De særligt prioriterede områder har i 2011 været: Indsatsen mod den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet. Indsatsen mod indbrud i privat beboelse. Indsatsen i det særlige udviklingsområde Ringparken (Nordbyen) i Slagelse. Indsatsen mod rockere og bander og disses kriminalitet. Indsatsen på færdselsområdet. Indsatsen mod økonomisk og organiseret kriminalitet. God borgerbetjening. Implementering af konfliktrådsordning. Bedre kommunikation til offentligheden og ofre for forbrydelser om alle dele af straffesagerne. Nedbringelse af ekspeditionstiden for straffesager og en øget straffesagsproduktion. Den kriminalpræventive indsats Den utryghedsskabende borgerrettede kriminalitet På de fleste områder har vi oplevet en positiv udvikling i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er inde i en god udvikling med et større fald end landsgennemsnittet i den kriminalitet, der retter sig direkte mod borgerne. Det ses på resultaterne indenfor det meget brede og højt prioriterede område, som kaldes borgervendt kriminalitet, der fx dækker indbrud i privat beboelse (mere om dette senere), vold, trusler, røveri, hærværk, sædelighedsforbrydelser og tyveri mv. På dette område har politikredsen oplevet et fald i antal anmeldelser på 4%, hvilket er 4,3 procentpoint bedre end landsgennemsnittet. Samtidig er antallet af sigtelserne steget med næsten 13,7%, som er 7,7 procentpoint bedre end landsgennemsnittet. På kommuneplan har Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune oplevet det største fald i antal anmeldelser på hhv. 10 % og 8%. Ser man på antallet af sigtelser inden for dette område, skal den største stigning findes hos Vordingborg og Næstved kommuner, der har en stigning på hhv. 28% og 27%. Se i det hele bilag 1. For at realisere målsætningen om en forbedret kvalitet og effektivitet i relation til indsatsen mod den utryghedsskabede, borgerrettede krimi nalitet har vi specielt koncentreret os om tre områder: Knallertkørsel, tryghed i nattelivet og specifikke former for berigelseskriminalitet Knallerter Generende knallertkørsel har også været et af vores store fokusområder i Vores mål var, at vi skulle gennemføre 30 knallertkontroller og mindst skrive 341 overtrædelser. Ved 2011 s afslutning havde vi haft 66 kontroller og skrevet 581 overtrædelser. Se bilag 2 og Tryghed i nattelivet Vi har desuden haft stor opmærksomhed på det område, vi kalder Tryghed i nattelivet. Vi har bl.a. styrket indsatsen med værtshustilsyn, mod euforiserende stoffer på gadeplan samt en generel sikring af den offentlige orden. Vi er kommet i mål og mere til over hele linjen. Fx har vi haft værtshusbesøg, hvor målet var 1311 (se bilag 4) og 567 tilfælde, hvor folk er blevet sigtet efter ordensbekendtgørelsen i 2011 her var målet 485. Se også bilag 5, der viser den samlede opgørelse over sigtelser i forbindelse med kriminalitet, der relaterer sig til utryghed i nattelivet. Vores mål var, at vi skulle gennemføre 30 knallertkontroller og mindst skrive 341 overtrædelser. Ved 2011 s afslutning havde vi haft 66 kontroller og skrevet 581 overtrædelser. Politiet købte i 2011 en offroader motorcykel, der har vist sig at være et effektivt våben i kampen mod knallertbøllerne.

7 Berigelseskriminalitet Vi har identificeret nogle områder indenfor berigelseskriminaliteten, som går borgeren særlig nær og er specielt utryghedsskabende. Det drejer sig om de fire områder: tyveri fra lomme og taske, tricktyveri, tyveri fra person-, vare- og lastbil og tyveri af køretøjer. Disse sager er ofte rettet direkte mod den enkelte private borger og vil typisk opleves som både krænkende og økonomisk belastende. Særligt tyveri fra lomme og taske og tricktyveri vil ofte ramme grupper, som i forvejen føler sig udsatte og sårbare f.eks. æl dre mennesker. På disse områder har vi i 2011 oplevet en stigning i antallet af anmeldelser for taske- og lommetyverier og tricktyverier, mens antallet af anmeldelser er faldet, når det gælder tyveri af køretøjer og tyveri fra bil. Denne tendens følger antallet af sigtelser. Se også bilag 6 og 7. Alligevel havde vi i 2011 en mindre stigning på 1% i antallet af anmeldelser af indbrud i privat beboelse i forhold til gennemsnittet af perioden 2008 til 2010, men til gengæld har vi haft en stor stigning på hele 65% i antallet af indbrudssigtelser, hvilket er 37 procentpoint bedre end landsgennemsnittet (se bilag 8 og 9). Der er ingen tvivl om, at stigningen i antallet af sigtelser er kommet på baggrund af dels efterårets indbrudskampagne, der har styrket samarbejdet med såvel pressen som borgere og lokalorganisationer, dels et benhårdt og flot arbejde af vores folk i de specielle indbrudsgrupper, vi har etableret. Samtidig har vi i løbet af året øget patruljeringen i villakvartererne og foretaget flere storkontroller, hvor vi er gået specifikt efter tyvekoster. Det har således været en bred indsats, hvor stort set alle politiets afdelinger har været impliceret. Dette arbejde vil vi fortsætte i Guldborgsund Kommune har i 2011 i forhold til gennemsnittet af perioden 2008 til 2010 oplevet det største fald i antal anmeldelser om indbrud i privat beboelse, mens Næstved Kommune har haft den største stigning. Alle kommuner i kredsen har til gengæld haft en stigning i antallet af sigtelser Næstved Kommune havde den største stigning med 158%. Se endvidere bilag Indbrud i privat beboelse Der har i kredsen været et særligt fokus på indbrud i privat beboelse. Vi ved, at borgerne kan gøre rigtig meget for at forebygge, forhindre og være med til at opklare indbrud. Derfor søsatte vi i samarbejde med pressen hen over efteråret en kampagne med en artikelrække om, hvilke forholdsregler man selv kan tage for at gøre livet surt for indbrudstyven, hvordan man kan sikre sin bolig, hvordan man skal være opmærksom på ikke at købe hælervarer, hvilke ting man kan være opmærksom på i sit lokalområde, og hvilke informationer der er vigtige at give videre til politiet Indsatsen i udsatte boligområder I foråret 2011 blev det i samarbejde med Slagelse Kommune besluttet at konstruere et mobilt kontor, hvor også politiet i perioder kan være til stede. Kontoret skal primært fungere i de udsatte boligområder i kommunen. Slagelse Kommune har nu istandsat en bus, der er indsat i de områder, hvor der skønnes behov for det. Der er desuden i efteråret 2011 indgået en aftale med Slagelse Kommune om en skærpet indsats i både Ringparken i Slagelse og på Motalavej i Korsør. Der skal frigøres ekstra politimandskab Den 15. december 2011 sigtede politiets indbrudsgruppe fra Nykøbing F. en mand fra Albanien for ca. 200 indbrud begået i Rødby, Maribo, Sakskøbing og omegn, Nykøbing F, Nr. Alslev og omegn, Stubbekøbing, Vordingborg, Præstø, Sorø og Skælskør. Kendetegnende for indbruddene var, at de var begået ved at bore under låsemekanismen i dør- eller vindueskarmen, så låsen kunne påvirkes. Manden erkendte ca. halvdelen af forholdene, mens han havde svært ved at huske de resterende... uden dog at benægte at have begået dem.

8 8 til de to områder. Det gør vi ved at ændre åbningstiden for ekspeditionen på politistationen i Slagelse, som aktuelt er åben for henvendelser døgnet rundt, så der fremover kun er åbent hverdage mellem kl. 8 og 18. På den måde kan politiet kanalisere politiressourcer fra skrivebordene til den præventive indsats på gaden, og i sidste ende forhåbentlig skabe mere synlighed og tryghed i disse bydele. Aftalen afventer i skrivende stund samtykke fra forligspartierne bag politireformen Rocker/bander Vi følger udviklingen på dette område tæt og har afsat væsentlige ressourcer til at monitorere og efterforske på området. Vores primære mål er at undgå sammenstød mellem forskellige grupperinger og skabe tryghed for befolkningen i de områder, hvor banderne holder til. Dette arbejde udfører vi i tæt samarbejde med Task Force Øst, som er et fælles sjællandsk kredssamarbejde under ledelse af Københavns Politi, der udelukkende koncentrer sig om rocker/bander. Vi har i den sammenhæng leveret et ikke ubetydeligt antal medarbejdere. Vi har også haft fokus på både efterforskning og retsforfølgning af rockere og bandemedlemmer. 27 rocker/bandemedlemmer fra vores kreds sad ved årets udgang fængslet. Målet ved udgangen af 2011 for frihedsberøvede på hele Sjælland, Lolland og Falster var samlet 175. Vi endte på 235. Altså rigeligt indfriet Færdsel I samarbejde med fx Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik gør vi, hvad vi kan for at mindske antallet af ulykker på vejene. Vi ved af erfaring, at risikoen for at få en hilsen fra os har en særdeles effektiv virkning på trafikanternes adfærd. Fx fik trafikanter i 2011 en hilsen fra os for at køre for hurtigt, efter at de var blevet fotograferet af en af vores målevogne. Målet var På samme måde var vores mål at skrive overtrædelser for trafikfarlige forseelser. Vi nåede Se bilag 12. Det sker ikke sjældent, at borgere ringer til os, fordi de mener, at der køres alt for hurtigt i deres lokalområde. Derfor har vi adskillige gange i løbet af året været ude og måle på disse steder for enten at be- eller afkræfte borgernes formodning. Det er et samspil vi i politiet sætter stor pris på og på tilbagemeldingerne fra borgerne kan vi se, at de har det på samme måde. Se i øvrigt antallet af kontroller vedr. trafikfarlige forseelser i bilag 11, hvor målet var vi nåede 508 kontroller. Et af vores smertensbørn har i en længere periode være ventetider på køreprøver. Dette problem er nu stort set forsvundet. Det skyldes dels et godt samarbejde mellem de sjællandse politikredse og dels, at der er kommet flere ansatte - herunder civile - til at varetage køreprøverne. Samlet set er de mål, vi har sat os på færdselsområdet, alle blevet indfriet. Dermed ligger vi resultatmæssigt et pænt stykke over det, vi skal i forhold til vores mål Økonomisk og organiseret kriminalitet Vi nåede i 2011 rigeligt at indfri vores mål på antallet af tiltaler i forbindelse med økonomiske sager. (I bilag 13 ses udviklingen i antal tiltaler om økonomisk kriminalitet.) Når der opstår komplicerede, organiserede eller ressourcekrævende efterforskning med større pengebeløb indblandet, havner den i vores afdeling for økonomisk kriminalitet. Her foretages den tunge og ofte langvarige efterforskning af denne slags sager, som ikke sjældent lapper over et andet af vores større fokusområder nemlig organiseret kriminalitet. Også her går det flot fremad med stadig flere rejste tiltaler i Det er især sager om narko og/eller bander som vores afdeling for organiseret kriminalitet håndterer. Læs en historie fra dette område på næste side. Efterforskningen af to skudsager fra henholdsvis Eskilstrup den 6. maj 2011 og Maribo fredag den 27. maj 2011 førte til en større koordineret indsats den 9. juni, hvor seks personer med tilknytning til Black Cobra Sydsjælland blev anholdt. Personerne er bl.a. sigtet for overtrædelse af straffelovens våbenbestemmelser og røveri. Under ransagninger på 10 forskellige adresser på Sydsjælland og Lolland og Falster blev der fundet bl.a. skydevåben, narkotika og anabolske steroider.

9 9 I sommeren sidste år faldt der dom i en stor narkotikasag mod to mænd på hhv. 32 år og 36 år, der begge er fra Slagelseområdet. Dommen lød på 12 års fængsel til begge de tiltalte. Mændene blev bl.a. fundet skyldige i at have været i besiddelse af ikke mindre ca. 24 kilo amfetamin, ca. 1 kilo kokain og ca amfetaminpiller med henblik på videreoverdragelse. Det hele begyndte med et anonymt tip i marts 2010 om, at der var narko på en ejendom i Hejninge. Betjentene fandt ved ransagningen bl.a. ca. 180 gram kokain gemt i en bil og en side fra en kalender, hvor der var gjort nogle notater. Den mandlige beboer blev anholdt i denne forbindelse. Samme aften efterforskede politiet sig via kalendersiden frem til en garage i Bredegade i Slagelse, som viste sig at indeholde et meget stort narkotikaparti. Den videre efterforskning af sagen førte i juni 2010 til anholdelse af yderligere en gerningsmand. Det var en skarp og effektiv efterforskningsindsats fra vores afdeling for organiseret kriminalitet, der førte til anholdelsen af de to mænd. I sagen indgik desuden et økonomisk element, idet SKAT bistod i en del af efterforskningen. Den økonomiske del af sagen kom således til at udgøre et væsentligt bevis i sagen, hvor der i den forbindelse blev konfiskeret en række større formuegoder God borgerbetjening Den tid, der går, fra vi modtager et akut 112-opkald, til vi er fremme på stedet, har vi faktisk forbedret med mere end et minut i forhold til for et år siden. Det er ret utroligt, at vi kan blive ved at blive hurtigere. Målet var i 2011, at vores gennemsnitlige responstid (se bilag 14) skulle forbedres i forhold til det gennemsnitlige niveau for kredsen i perioden Derfor var kravet til os, at vi skulle under en tid på 10,10 minutter. Med en gennemsnitlig responstid på 8,32 minutter for hele 2011 har vi således mere end opfyldt det mål. Vores mål for responstiden på de 20% længste tider skulle være under 23,14, og her landede vi på et resultat, der hedder 17 minutter rent, hvilket jo indikerer at også kredsens yderområder får hurtig hjælp. Den forholdsvis store forbedring skyldes en stadig mere velfungerende og effektiv flådestyring, god planlægning, løbende justering af vores bemandingsplaner, og ikke mindst engagerede, effektive og kompetente betjente, der har et stort ønske om at hjælpe og opklare forbrydelser så hurtigt som muligt. Ud over at være hurtigt til stede forsøger vi også at være åbne og tilgængelige, når der er brug for vores bistand. I den forbindelse har vores servicecenter også i 2011 leveret glimrende resultater - 97% af alle opkald blev besvaret indenfor blot to minutter. Målet var 95%. Se bilag % af alle opkald blev i 2011 besvaret indenfor blot to minutter.

10 Konfliktråd Vi havde i 2011 et mål på 40 konfliktrådsmæglinger, og vi nåede i alt 41. Konfliktråd er et møde mellem forurettede og gerningsmanden. Det er frivilligt for begge parter at deltage i mødet, der finder sted med en mægler som mødeleder. Her kan den forurettede og gerningsmanden tale sammen under trygge forhold. Den forurettede kan give udtryk for sine reaktioner og fortælle, hvilke konsekvenser overgrebet har haft. Og gerningsmanden kan tage ansvar for sine handlinger personligt overfor den forurettede. Røveri: En 16-årig dreng blev af en voksen mand truet til at udlevere sin pung og mobiltelefon. Den 16-årige blev bagefter truet på livet, hvis han anmeldte røveriet. Mæglingen blev holdt i fængslet, da gerningsmanden sad varetægtsfængslet. Den 16-årige var meget nervøs, da han mødte op til mæglingen. Han havde tiltagende nervøsitet for den kommende retssag og oplevede i dagligdagen, at hændelsen fyldte meget. Mæglingen forløb godt. Det var en ydmyg gerningsmand, som gav forurettede en uforbeholden undskyldning. Gerningsmanden fik forklaret forurettede, at han var meget påvirket af euforiserende stoffer på gerningstidspunktet og ikke tænkte over konsekvenserne for forurettede. De fik talt hændelsen igennem, og forurettede udtrykte, at han ikke var så bange for at vidne i retten efter, at han havde mødt gerningsmanden. Nu vidste han, at der ikke var et udestående mellem ham og gerningsmanden, og at han var et tilfældigt offer for røveri. Indbrud: En kvinde var udsat for indbrud i sit hjem og havde bagefter meget svært ved at være i hjemmet. Hun havde tiltagende psykiske problemer med at være alene i huset og oplevede en stor angst for, at gerningsmanden kom igen. Mæglingen blev holdt i fængslet, hvor gerningsmanden sad varetægtsfængslet for en stribe indbrud. Her fik kvinden svar på alle sine spørgsmål. Hun mødte en spinkel og usikker gerningsmand og fik monstret afmystificeret. Forurettede hørte om gerningsmandens opvækst og fik en forståelse af det hårde liv, han havde haft. Hun fik også svar på, at indbruddet i hendes hus var tilfældigt, da han skulle skaffe hurtige penge, som han skyldte nogle kedelige personer. Hun modtog en undskyldning fra gerningsmanden. Efter mæglingen var kvinden i stand til at lægge indbruddet bag sig.

11 Bedre breve I 2011 blev der skudt et projekt i gang om bedre sprog i de breve, anklagemyndigheden sender ud, så kommunikationen til og forståelsen hos forurettede og vidner forbedres. En lokal uddannet sprogvejleder har drevet processen. Samtidig er en masse standardbreve blevet omskrevet til et mere forståeligt og tilgængeligt sprog. Samlet viser evalueringen af projektet, at det i høj grad er lykkedes at forbedre den sproglige kvalitet i brevene Flere straffesager og hurtigere ekspeditionstid Hvis vi ser på antallet af tiltalte i straffesager, så er det steget med 2,8% siden 2010, og på antallet af tiltalte i straffelovssager har vi forbedret os med 21,5% i forhold til Vi bliver også målt på sagsbehandlingstiden af de 20% mest langvarige sigtelser. Her er udviklingen markant, idet der er sket et fald på 120 dage Den kriminalpræventive indsats Samtaler, møder og forebyggende færdselsindsats Politiet afvikler hvert år en række samtaler og møder med såkaldt utilpassede unge, og politifolk fra de lokale politistationer aflægger kendte tidligere kriminelle et præventivt besøg for at forebygge, at de pågældende får tilbagefald og begår ny berigelseskriminalitet, f.eks. indbrud. Mange af de præventive samtaler afvikles typisk i perioden op til ferier. I SSP-sammenhæng (Skole, Socialforvaltning og Politi) har vi i kredsen en lang række tiltag og aktiviteter hen over Den forebyggende indsats i forhold til utilpassede unge blev udmøntet i 421 bekymringssamtaler med de unge og deres forældre, 102 bekymringsbreve til de unge og deres forældre og 331 samtaler med kommunerne om om særlige udsatte unge. Desuden har vi jævligt haft besøg af skoleklasser på kredsens politistationer, og vi har været på kredsens ungdomsuddannelser og i afgangsklasser for at fortælle om de farer, der kan være, når unge, fart og spiritus kombineres. Vi har også haft opmærksomheden rettet mod den forebyggende indsats på færdselsområdet for de mindre klasser. Skoleklasser rundt omkring i politikredsen har haft besøg af os, og vi har gennemført en lang række aktioner: Skolestart antal klasser 44 Tilsyn m/skolevej-skolepatruljer 263 Cykelprøver- og finaler 63 Cyklistkurser EUc 42 Gåprøver 40 I kredsrådet er der aktuelt drøftelser om rammerne for KSPsamarbejdet, det vil sige samarbejdet mellem kriminalforsorg, socialforvaltning og politi. Det forventes, at KSP-samarbejdet bliver endeligt iværksat i løbet af Også samarbejdet mellem psykiatrien i Region Sjælland, socialforvaltning og politi det såkaldte PSP-samarbejde har i 2011 været fastholdt og fortsat Du er sej, hvis du si r nej SSP-undervisningskonceptet Du er sej, hvis du si r nej, blev i 2011 sat i drift i hele politikredsen. Konceptet bygger på teorien om flertalsmisforståelser. Forestillinger om andres forventninger har en tendens til at være præget af sociale overdrivelser, som kan blive til såkaldte flertalsmisforståelser, når tilstrækkeligt mange tror på de sociale overdrivelser. Mange tror således, at andre er mere risikovillige, end både de selv og andre rent faktisk

12 12 er og de forsøger at leve op til det, de tror, er den normale adfærd. Resultatet bliver, at vi får en mere risikobetonet dagligdag, end hvis vores pejling af andres forventninger og holdninger var baseret på facts i stedet for forestillinger. Undervisningen, som er for 5. klasserne, strækker sig over fire undervisningstimer. Samme dag om aftenen vil elevernes forældre få den samme viden. Der har i løbet af året været undervisning af SSP-lærere, kommunernes SSP-folk og politifolk. Næstved Kommune begyndte som første kommune med undervisningen i efteråret De øvrige kommuner følger trop, og alle er begyndt eller er meget tæt på at begynde på undervisningskonceptet Projekt trygt natteliv Projekt trygt natteliv blev søsat i Nakskov i efteråret Projektet skal være med til bl.a. at få narkoen væk fra gade- og nattelivet. Det er baseret på et samarbejde mellem SSP-konsulenterne i Lolland Kommune og forskellige interessenter som fx ejere af beværtninger og diskoteker, politiets specialpatrulje og lokalpolitiet samt Lions Club, der er sponsor for projektet. Der har hen over efteråret været en plakatkonkurrence for unge i Nakskov, der har været indkøbt narkotika-tests, og politiet har foretaget endnu flere kontroller på udskænkningsstederne i området. Projekt trygt natteliv fortsætter i 2012, og ved årets begyndelse bringes spots i Radio Sydhavsøerne, der retter sig mod forældre Projekt Butikstyveri I forbindelse med SSP-samarbejdet på Lolland har politiet i 2011 tilbudt alle kommunens 4. klasser projekt butikstyveri. Projektet går ud på, at en elev fra klassen spiller butikstyv i nærliggende supermarked, uden at de andre elever ved noget om det. Butikstyveriet anmeldes til politiet, som kommer og anholder eleven, og kører tyveknægten i patruljebil til skolen for øjnene af klassekammeraterne. Det er alt sammen aftalt spil med elev, elevens forældre, supermarkedet, skolen osv. Efterfølgende taler man i klassen om tyveriet, og som afslutning holdes der et forældremøde om aftenen, hvor projektet naturligt indgår. Et projekt, der har vist sig at have en gunstig effekt i positiv retning Ansvarlig udskænkning Kommunerne og politiet udsteder sammen alkoholbevillinger. I den forbindelse er det relevant at nævne konceptet Ansvarlig Udskænkning, som er et alkoholforebyggende projekt med det mål at sikre et trygt festmiljø. Ni kommuner har deltaget officielt i projektet, og to af dem kommer fra vores kreds nemlig Faxe og Sorø kommuner, der begge har fået midler til projektet. Uofficielt har vi i en årrække fulgt principperne i Ansvarlig Udskænkning bl.a. i vores arbejde i Marielyst, som specielt i sommerperioden har et udpræget festmiljø. Her har lokale betjente en løbende konstruktiv dialog og samarbejde med restauratørerne på stedet. Også i Næstved har lokalpolitiet fået succes med dette område, hvor de sammen med ungdomsuddannelserne, bevillingshaverne og SSP har indgået et frugtbart samarbejde med en god og fordomsfri dialog, hvor der ikke er langt fra ord til handling. Hvis der er uro i byen, hvad enten det er utilpassede unge, pæne unge mennesker eller folk fra bandemiljøet, så foregår der en hurtig underretning hele vejen rundt i systemet. Der arbejdes desuden med at få inddraget bl.a. folkeskoler, borgere, handlende, den offentlig transport mm. Man kunne virkelig høre spændingerne lette hen over klassen. Nogle af eleverne begyndte at grine af bar lettelse, da jeg fortalte, at det hele bare var skuespil. - Politiassistent og SSPkonsulent Else Marie Pedersen. fakta Jørn Jacobsen fra Lolland-Falsters elit ulput la feumsan ea feu facipsu scilis euissed diam, con ex elenit praesectetum iurerilit velit lortion sequismod delit ullandre conulputem incin ulput vendre eu facidunt praesto dolore te velenibh essequisi. Pat ipsusci psuscilit, con ulluptat num in ullummod magna faccum accummy nulla core et lortio et at la feumsan eu feugiam consecte dolore do commolore molobor sustin utet wisl eugait nonsed dolobor irilis adip estrud tisi ea cor sequis at. Odolobor si. Am in volor ilit il illuptatis nostio odolor suscipit prate exer alis exer at. Cidunt venim ilit aliquipsum ipis nosto cortinis nonsectet, sequat inim iliquamcommy nosto odio commolum nit ut ad tin veliquis nos non. Aadio elisi bla faccum dio delessed dipsusci el dolorpe rostie dolorting endre corting

13 13 5. UDLÆNDINGEKONTROLAFDELINGEN Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har den ene af landets to udlændingekontrolafdelinger, og derfor har vi et naturligt fokus på den grænseoverskridende kriminalitet. Vores udlændingekontrolafdeling i Maribo beslaglagde i kilo kat, 41 kilo amfetamin, 6 kilo heroin og to kilo hash. Desuden havde udlændingekontrollen i anholdelser eller frihedsberøvelser fordelt således: Menneskesmugling efter straffelovens 125a: 3 personer Menneskesmugling efter udlændingeloven: 26 personer Illegalt ophold voksne: 164 personer (inkl. ukendt alder) Illegalt ophold børn: 76 personer (inkl. antruffen under 15 år) Narkotika efter straffelovens 191: 10 personer Øvrige: 155 personer (fx spirituskørsel, husspektakler, vold, våbenlov mm) I september 2010 ankom to 21-årige hollandske mænd i en personbil til Danmark. Deres bil blev rutinemæssigt kontrolleret, og her blev der fundet halvrådne grøntsager i en plasticpose i bagagerummet, hvilket virkede noget underligt. Bilen blev derfor undersøgt nærmere af politiet. Det viste sig, at grøntsagerne var udhulet og fyldt ud med pulver i små poser. Politiet konstaterede, at der i alt var gemt 1,9 kilo heroin og 1,2 kilo kokain i udhulede auberginer, peberfrugter samt i en yoghurt. I marts 2011 blev de to hollandske mænd stillet for retten i Nykøbing F., hvor de hver blev idømt 6 års fængsel og udvisning for bestandigt. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har den ene af landets to udlændingekontrolafdelinger, og derfor har vi et naturligt fokus på den grænseoverskridende kriminalitet. På billedet herunder undersøges et pas for falskneri.

14 14 6. STØRRE SAGER 6.1. Præstø-ulykken 13 elever og to lærere kæntrede fredag 11. februar i Præstø Fjord. Redningsindsatsen var den største i Sydsjællands og Lolland- Falsters Politis historie. Det var på mange måder den værst tænkelige ulykke: Det var unge, det var vand, det var kulde og det skulle gå hurtigt. Med alle odds imod blev 14 ud af 15 reddet. Den efterfølgende evaluering viste, at politiet og andre involverede redningsmyndigheder gjorde, hvad de skulle og mere til - lige fra den første håndtering af alarmopkaldet til det sidste håndtryk til de pårørende fredag aften. Indsatsen viste også, at politiet både er robust og rutineret, når der sker ulykker af denne kaliber. Samtidig tydeliggjorde denne hændelse, at sammenlægningen af politikredsene har betydet, at politiet i dag kan handle hurtigere, er mere koordineret og har større effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen Listrup-sagen En uniformeret patruljevogn med to politifolk ville natten til 17. marts rutinemæssigt standse en varebil ved landsbyen Listrup. Da varevognen ikke ville standse, kørte betjentene efter den med udrykningssignalerne tændt. Men kort efter blev der affyret flere skud direkte mod patruljevognen gennem varebilens bagrude fra et automatvåben. Patruljevognens frontparti blev ramt af ca. 8-9 skud, hvoraf et gik gennem en forlygte og videre ud gennem skærmkassen i bilens kølesystem, ligesom et forhjul blev punkteret af skud. Heldigvis blev betjentene i patruljevognen ikke ramt af skuddene. Via et intensivt efterforskningsarbejde fandt politiet nogle dage senere frem til to mænd, som blev sigtet for forsøg på manddrab. Der er netop faldet dom i sagen. En 31-årig mand fik otte års fængsel for drabsforsøg, og en 39-årig mand fik to års fængsel for bl.a. røveri af særlig farlig karakter To drab i Faxe Ladeplads I midten af august 2011 modtog politiet en opringning om, at der muligvis foregik noget mistænkeligt på en adresse i et sommerhusområde i Faxe Ladeplads. Da betjentene kom derud, mødte der dem et makabert syn. En mand var tilsyneladende blevet parteret og delene spredt i området, der med god hjælp fra hjemmeværnet hurtigt blev spærret af. Kort efter blev to mænd anholdt og sigtet for drabet. Sigtelsen mod den ene mand blev dog senere frafaldet, mens den anden mand, der på det tidspunkt var 43 år, stadig sidder varetægtsfængslet. Vi modtog en formiddag sidste år i september en meddelelse om, at to personer var blevet skudt på en ejendom på Hylleholtvej i Faxe Ladeplads. Da vi kom frem, fandt vi en mand og en kvinde, der begge var dræbt af skud. Manden var den 40-årige tidligere indehaver af Næstved Zoo, og hans 33-årige tidligere samlever. Der var tale om et ulykkeligt opgør, hvor den 40-årige mand i desperation opsøgte den 33-årige kvinde i hendes hjem i Faxe Ladeplads. Efter en kort ordveksling skød han mod hende med en pistol. Hun blev ramt flere gange og dræbt. Umiddelbart efter begik den 40-årige selvmord ved at skyde sig i hovedet Madsen og Madsen Den såkaldte Madsen og Madsen-sag har fyldt meget i 2011, og den verserer stadig. Det er en meget stor og kompliceret sag, som virkelig kræver kræfter. Den ændrede i år status fra at handle om en savnet person til en drabssag. Henrik Haugbjerg Madsen har været forsvundet i mere end et år. Selv om hans lig stadig ikke er fundet, har vores anklagemyndighed på baggrund af bevismaterialet alligevel indstillet til statsadvokaten, at der rejses tiltale for drab mod Henrik Haugbjerg Madsens tidligere samlever og en anden mand. Hvis de to sigtede ender med at blive dømt for drab,

15 15 vil det kun være anden gang i dansk retshistorie, at det sker, selv om liget aldrig skulle dukke op. Første gang var, da Peter Lundin blev dømt for ca. 10 år siden Mern-sagen En af de senere års mest omtalte retssager om misrøgt og børnemishandling er en sag fra Mern, hvor to plejeforældre - en 60-årig mand og hans 54-årige hustru - er tiltalt for at have mishandlet i alt ni børn over 20 år fra Der er hen ved 20 anklagepunkter mod plejeforældrene. Vi har i løbet af 2011 arbejdet koncentreret med denne sag, som i skrivende stund behandles ved retten i Nykøbing F Den forladte baby i Maribo 16. december 2011 kort før klokken 10 blev en lille nyfødt dreng fundet i Maribo af en kvinde, der var ude for at lufte sin hund. Hunden viste interesse for en plastikpose, som viste sig at indeholde barnet, der var svøbt ind i et tæppe. Han var formentligt kun en time gammel, da han blev fundet, og den lille dreng var på det tidspunkt allerede stærkt afkølet, men stadig i live og blev indlagt på sygehuset. Barnet overlevede heldigvis, og allerede samme eftermiddag fik han en plejefamilie. Det er aldrig lykkedes at finde moren. 7. OMDØMME Reputation Institute gennemfører en gang årligt en undersøgelse af de 35 mest synlige offentlige organisationers omdømme blandt et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning. I forhold til sidste år er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis omdømme forbedret med hele 4,3 point fra 72,7 til 77 på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er bedst. Dermed styrker Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sit i forvejen stærke omdømme. Det er specielt på områderne ledelse og ansvarlighed, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi udmærker sig. På disse områder ligger politikredsen markant over landsgennemsnittet for de mest synlige offentlige organisationer. Men også på de resterende områder service, etik, udvikling og arbejdsplads ligger kredsen et pænt stykke over gennemsnittet. Undersøgelsen viser desuden, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis stærke omdømme er drevet af kompetente medarbejdere, der er pålidelige, opfører sig retfærdigt, understøttet af en organisation, der samlet leverer et stykke arbejde af høj kvalitet og imødekommer borgernes behov. Forklaringen skal sandsynligvis findes i den gode udvikling, kredsen har haft på en række af de helt centrale borgerrettede politiområder. 8. NY STOR 112-ALARMCENTRAL Den 16. december blev snoren - eller rettere netværkskablet - officielt klippet til den nye alarmcentral i Slagelse, der er den ene af landets to nye landsdækkende alarm centraler. Alarmcentralernes fremtidige størrelse er med til at gøre betje ningen af 112 endnu bedre. Ved at samle alarmoperatørerne på to alarmcentraler skabes der et bedre fagligt miljø, hvor den enkelte medarbejder i samspil med sine kollegaer hele tiden får mulighed for at vedligeholde og udvikle sine faglige kompeten cer. Reduktionen til to alarmcentraler giver også mulighed for en bedre og mere fleksibel udnyttelse af medarbejderressourcerne, når bemandingen løbende kan afstemmes i forhold til antallet af 112-opkald. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en reel forbedring for både medarbejderne og for borgerne. Operatørerne i den nye alarmcentral i Slagelse tager i gennem snit tilsammen telefonen 60 gange i timen. Det bliver til mere end en Operatørerne i den nye alarmcentral i Slagelse tager i gennem snit tilsammen telefonen 60 gange i timen. fakta dolore do commolore molobor sustin utet Jørn Jacobsen fra Lolland-Falsters elit ulput la wisl eugait nonsed dolobor irilis adip estrud feumsan ea feu facipsu scilis euissed diam, con tisi ea cor sequis at. Odolobor si. ex elenit praesectetum iurerilit velit lortion se- Am in volor ilit il illuptatis nostio odolor quismod delit ullandre conulputem incin ulput suscipit prate exer alis exer at. Cidunt venim vendre eu facidunt praesto dolore te velenibh ilit aliquipsum ipis nosto cortinis nonsectet, essequisi. sequat inim iliquamcommy nosto odio com- Pat ipsusci psuscilit, con ulluptat num in molum nit ut ad tin veliquis nos non. ullummod magna faccum accummy nulla core Aadio elisi bla faccum dio delessed dips- et lortio et at la feumsan eu feugiam consecte usci el dolorpe rostie dolorting endre corting

16 16 halv million opkald om året. Alle samtaler optages og gemmes i tre måneder. Via den avancerede teknik, der ligger bag 112-systemet, kan man hele tiden se, hvor mange der ringer og evt. står i kø. På den måde kan vi tilpasse bemandingen, så serviceringen foregår på den bedst mulige måde. Alarmcentralernes tekniske løsninger er desuden koblet sam men med et elektronisk kort, som betyder, at operatøren hurtigt kan finde frem til det sted, hvor der er brug for hjælp - uanset om det er i Randers eller Rønne. Alarmoperatørernes opgave er hurtigst muligt at få fastlagt skadestedet og behovet for hjælp, så det er de rigtige beredskaber (politi, brand eller redning), der bliver kaldt ud. Når der er tale om sygdom eller akut behov for førstehjælp, vil sundhedsfagligt personale fra regionerne blive koblet på samtalen. 9. SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET Tillid, hjælp og viden fra samfundet omkring os spiller en meget stor rolle i politiets arbejde. Vi investerer derfor mange timer i, at vores samarbejde med bl.a. kommuner, diverse myndigheder og pressen fungerer godt. Fx har vi har adskillige gange i 2011 holdt eksterne foredrag i samarbejde med kommuner, boligforeninger og naboforeninger om, hvordan man kan sikre sin bolig, vi har sammen med pressen kørt kampagne mod indbrud, vi har et velfungerende kredsråd, hvor politiets ledelse mødes med kredsens borgmestre, og i lokalrådene, hvor det lokale politi mødes i de syv kommuner med repræsentanter fra de pågældende kommuner, har konkrete emner af fælles interesse været drøftet. Desuden delta ger politiet i en lang række andre samarbejdsfora i forhold til eksterne sam arbejdspartnere og interesseorganisationer mv., der arbejder med en række forskellige problemstillinger med tilknytning til politiets op gavevaretagelse (fx Femern Bælt projektet, det nye statsfængsel på Nordfalster, fodboldklubber, Storebælt, m.fl.). Vi har i det hele taget en kontinuerlig, fin og konstruktiv dialog med kredsens syv borgmestre og deres medarbejdere, samarbejdet med langt de fleste af kredsens journalister er upåklageligt, og vi har et effektivt og velorganiseret samarbejde med kredsens forskellige beredskaber, som hen over 2011 er blevet testet flere gange i forbindelse med oprettelse af kommandostation ved større hændelser. 10. ØKONOMI Vi kom ud af 2011 uden at skulle afskedige medarbejdere, med et samlet overskud på økonomien der er endeligt opgjort til 9,3 mio. kr. og med en tilgodehavende frihed (nedbragt til 7 timer), der aldrig har været lavere i kredsen. Der er ingen tvivl om, at 2012 ligesom 2011 vil blive meget præget af økonomiske udfordringer. Vi fik dog i efteråret et bredt 4-årigt politiforlig, der giver mulighed for en bedre planlægning og større overblik over de kommende år rent økonomisk.

17 17 Bilag BILAG 1: BORGERRETTET KRIMINALITET BILAG 2: ANTAL KNALLERTKONTROLLER OG MÅL

18 18 Bilag BILAG 3: GENERENDE KNALLERTKØRSEL - SIGTELSER OG MÅL Mål Antal BILAG 4: ANTAL VÆRTSHUSTILSYN OG MÅL

19 Bilag 19 BILAG 5: TRYGHED I NATTELIVET - ANTAL SIGTELSER INDENFOR BESTEMTE KRIMINALI- TETSFORMER, DER SKABER UTRYGHED I NATTELIVET Mål BILAG 6: ANTAL ANMELDELSER INDEN FOR BESTEMTE FORMER FOR BERIGELSESKRIMINALITET Nørre Alslev

20 20 Bilag BILAG 7: ANTAL SIGTELSER INDEN FOR BESTEMTE FORMER FOR BERIGELSESKRIMINALITET BILAG 8: INDBRUD I BEBOELSE - ANTAL ANMELDELSER OG MÅL

21 21 Bilag BILAG 9: INDBRUD I BEBOELSE - ANTAL SIGTELSER OG MÅL BILAG 10: INDBRUD I BEBOELSE - UDVIKLING PÅ LANDS-, KREDS- OG KOMMUNEPLAN

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Projektgruppen består af:

Projektgruppen består af: Forord Der er et helt grundlæggende behov for dialog, der bygger på tillid og tryghed, såfremt man skal have mulighed for at få taleret i andre menneskers liv. En bekymringssamtale kan gennemført under

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere