Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag"

Transkript

1 Kalundborg og Omegns Museum Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag Vision af livet i Åmosen for 9000 år siden. Gennem årtusinder har mennesker udnyttet vandet i Åmose-Tissø-dalen som spisekammer, transportvej, helligsted og energikilde. De usædvanlige bevaringsforhold i Åmosen giver os et enestående klart indtryk af tilværelsen i ældre stenalder, som på mange måder var diametralt modsat den levevis, nutidens danskere kender. Mosens vidnesbyrd om datidens varierede, proteinrige, sukker- og fedtfattige kost kan bruges til at udvikle lokale kulinariske specialiteter, som på én gang er spændende, lækre, sunde og slankende. Tegning: Henrik Vester Jørgensen efter forlæg fra A. Fischer. 4

2 Rapporten er udarbejdet af Kalundborg og Omegns Museum i maj Den indgår i publikationen Fischer, A. & Pedersen, L. (red.): Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø. Udgivet af styringsgruppen for Naturpark Åmosen-Tissø i samarbejde med Kalundborg og Omegns Museum & Nationalmuseet. Kalundborg, Tekst: Lisbeth Pedersen og Anders Fischer. Kort: Bendt Nielsens Tegnestue, efter forlæg fra A. Fischer. 5

3 Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag Vandet Vandet er den røde tråd i visionen om Sjællands Grønne Hjerte den poetiske betegnelse for Naturpark Åmosen-Tissø. Det er vandet, der binder nationalparkens landskaber sammen: Åen, søerne, moserne og de våde enge i Åmose- Tissø-dalen, der strækker sig fra Sjællands midte til Storebælt (fig. 1). Som et blåt bånd binder Åmose-Halleby Å natur og kulturhistorie sammen på tværs af tid og landskab. Standsning af kunstig afvanding er betingelsen for, at områdets usædvanlige naturtyper kan komme til hægterne og få lov til at brede sig ud over de nuværende brændenældebevoksede brakmarker. Vådgøring vil samtidig være til glæde for friluftslivet og til redning for kulturarven. Og vandet er forudsætningen for at få realiseret visionen om, at storken igen kan spankulere på våde enge, og at tranerne kan danse i Åmosen. Genskabelse af vådområder i Åmose-Tissø-dalen vil tilvejebringe et væld af nye kultur- og naturoplevelser for de godt to millioner mennesker i Danmark, der kommer til at bo inden for en times bilkørsel fra nationalparken. Visionen I Danmark er spændende kulturmiljøer og bevaringsværdige naturtyper ofte to sider af samme sag. Naturpark Åmosen-Tissø skal derfor ikke handle om uberørt natur, men om samspillet mellem mennesker og natur fra tidernes morgen til nutid. Netop Åmose-Tissø-dalen rummer særlige muligheder for at opleve dette samspil. Det kan blive muligt at søge langs åen fra stenalderens bopladser i indlandet til jernalderens og vikingetidens monumenter ved den hellige Tissø nær kysten. Frilægning og vådgøring af gamle kulturspor og produktionsarealer som tørvegrave, græsningsenge, overdrev og strandenge vil forbedre og genskabe levesteder for de sjældne fugle, planter og insekter, som er ved at forsvinde fra Åmose-Tissø-dalen. Alle steder vil fugle fortælle fortid, for mange af både de karakteristiske og de sjældne fuglearter i disse Fig. 1. Forslaget til afgrænsning af Nationalpark Åmosen-Tissø (rød streg) og steder, som omtales i dette kapitel (sorte og mørkeblå navne). Vandet er det forbindende element i nationalparken. De tilgroede søbassiner (grøn signatur) oven for Tissø kaldes under ét for Den Vestsjællandske Åmose eller bare Åmosen. Tegning Bendt Nielsen efter forlæg fra A. Fischer. Kalundborg Holbæk Holbæk Jyderup Knabstrup Værslevstien Svebølle Skarresø Gryde Mølle Tyske Mølle Øresø Mølle Strids Mølle Mørkøv Roskilde København Ubby Jordløse Mose Lille Åmose Bromølle Halleby Bro Ugerløse Dyssemose Storebælt Fugledegård Formidlingscenter Tissø Store Åmose Kongemose Jyderupstien Sæby Kirke Ruds Vedby Stenlille St. Merløse Tøløse Reersø Flasken Gørlev Dianalund Vedde Station Ringsted Slagelse Høng Slagelse Slagelse 0 5 km Sorø 6

4 landskaber er afhængige af kulturbetingede landskabselementer. Fig. 2. Strids Mølle et stemningsfuldt kulturog naturmiljø med stor fortælleværdi om de forskellige epoker i industrialiseringen. Foto L. Pedersen. Til visionen knytter sig også planerne om at etablere et par informationscentre. Inde i Store Åmose vil børn og barnlige sjæle kunne lege stenalder, prøve datidens fartøjer, fange fisk og lave mad, som man gjorde i de tidligste tider. Mange af de plante- og dyrearter, som vore forfædre levede af i ældre stenalder, findes fortsat i Åmose-området. Det giver mulighed for kombineret undervisning i historie, biologi og primitiv madlavning. På formidlingscentret i Åmosen vil man også kunne erfare de barske vilkår med at grave, vende og røgle tørv, som var hverdagen for børn og voksne i lange perioder af årene. Ved besøg på formidlingscentret ved Tissø vil man kunne stifte bekendtskab med hedenske vikingers og kristne ridderes verden. Til sammen vil de to centre kunne danne udgangspunkter for talrige oplevelser i naturen og historien. Fig. 3. Et vandfyldt tørveskær i Lille Åmose et eksempel på den nære sammenhæng mellem kultur og natur i Sjællands Grønne Hjerte. Når den gråstrubede lappedykker i dag skriger hjerteskærende i de gamle tørveskær, så er det kun muligt, fordi talrige arbejdsmænd før hen gravede tørv i mosen. Tørvegravningen bragte værdifulde fund fra oldtiden for dagens lys. Mange af dem er havnet på de lokale museer og på Nationalmuseet. Endnu flere blev ødelagt. De vandmættede moselag under og mellem tørveskærene må være lige så rige på velbevarede fortidsminder. De vil være et uvurderligt videnskabeligt skatkammer for fremtidige generationer. 7

5 Fig. 4. Ruiner af møllekanalen ved Gryde Mølle. Engen i baggrunden var tidligere møllesø til Øresø Mølle. Denne møllesø foreslås nu genskabt. Foto A. Fischer. Kulturmiljøerne - som perler på en snor På dens vej fra kilde til bælt strømmer Åmose- Halleby Å gennem fem forskellige landskabstyper. De rummer en perlerække af kulturmiljøer, der har stor fortælleværdi om samspillet mellem menneske og natur gennem år. Store Åmose er det største af kamrene i Sjællands Grønne Hjerte. Den er Danmarks største lavmose, dvs. en tilgroet sø. Det 13 km lange bassin er omgivet af et varieret agerland, i nord bestående af et vidtstrakt herregårdslandskab med høje bakker og store skove. Tørvelagene i Store og Lille Åmose har bevaret talrige spor af menneskers liv i de ældste epoker af Danmarkshistorien (fig. 5). Intet andet sted i Europa kan fremvise en så rig og varieret kulturarv fra perioden f. Kr. (fig. 6). Særlige bevaringsforhold i tørvelagene gør dem til ar- Fig. 5. Rekonstruktion af et kultfund i Store Åmose, dateret til yngre stenalder, hvor mosen var en af de vigtigste lokaliteter i Europa for ofringer i vådbund. Tegning B. Brorson Christensen, gengivet efter Fischer

6 Fig. 6. Kunst indridset i våben af elsdyr- og kronhjortetak fra de senere årtusinder af ældre stenalder. Åmosen er den vigtigste lokalitet for sådanne fund i Europa. Jagtscene fra glatskrabet hjortetak, fundet ved tørvegravning et ikke nærmere kendt sted i Åmosen; dekoreret våben fra Dyssemosen ved Ugerløse; Venus fra Jorløse Mose; dansemanden fra Kongemose. Fotos Lennart Larsen, Nationalmuseet. Gengivet efter Andersen 2001; Petersen 1990; Fischer

7 10

8 kæologiske og zoologiske skatkamre, der giver moserne status som internationalt arkiv over naturens og kulturens udvikling i Nordeuropa i stenalderen (fig. 7). Det var tørvegravningen under 2. Verdenskrig, der for alvor åbenbarede denne kulturarv. Den står imidlertid over for at blive ødelagt ved dræning og intensiv landbrugsdrift (fig. 8). En snarlig vådgøring, fortrinsvis i Store Åmose er en forudsætning for at bevare denne særlige kulturarv til glæde for fremtidens forskning. I et efterfølgende kapitel præsenteres det efter omstændighederne optimale vådgøringsscenarium for varig sikring af de vigtigste dele af kulturarven i østlige Store Åmose. Det er et projekt, som vil være til stor fordel for biologiske og rekreative interesser, men som også vil kræve betydelig offentlig likviditet og betragtelig omstillingsevne hos de berørte landbrugere. Et for eftertidens forskere mindre ideelt alternativ vil være storstilede nødudgravninger af de ødelæggelsestruede fortidsminder i denne del af Åmosen. For markedsføringen af Sjællands Grønne Hjerte kan et sådant alternativ evt. være attraktivt. Men det vil forudsætte årlige offentlige udgifter i millionklassen til udgravning og konservering. Og hvis det skal fungere i forhold til formidlingen af nationalparken, skal der yderligere findes løbende finansiering af forskningsmæssig bearbejdning, udstillingsvirksomhed, publikationsvirksomhed, guiding og instruktion af publikum på udgravninger osv. Store Åmose har indskrevet sig med et ganske særligt kapitel i tørvegravningens historie i Danmark. Under 2. Verdenskrig blev den Sjællands største leverandør af brændsel. Et industrikonsortium fra København lejede sig ind i mosen for at sikre energi til deres produktioner. Det beskæftigede et fircifret antal personer og snesevis af hestespand. Dertil kom 12 km togspor, talrige transportbånd og meget støv. Det er denne industri, der lagde grunden til de vidtstrakte flader, som ses i mosebassinet i dag. Fortællingerne om dette tørveeventyr handler om hårdt arbejde, hurtige penge, snavs, barakbyer, beværtninger og et bordel samt Danmarks formentlig første naturbørnehave for de mange børn, der måtte friste en tilværelse ude i tørven sammen med deres forældre. Fig. 7. Udgravning af et skelet af en kronhjort, som druknede i Kongemose i Store Åmose i stenalderen muligvis efter en mislykket jagt. Mosens mange velbevarede dyreknogler gør den til et unikt arkiv over dyrelivets udvikling i Nordeuropas stenalder. Foto Geert Brovad, Zoologisk Museum

9 Fig. 8. En nyoppløjet, ca år gammel økse af hjortetak. Åmosen er et af de vigtigste fundsteder i Europa for våben og redskaber af organiske materialer fra de første år efter istiden. Glæden ved fundet af denne økse blev nedtonet ved den beklemmende vished om, at dræningen for længst havde fået dens skaft til at rådne bort, og at ploven havde ødelagt den boplads, som øksen hørte sammen med. Foto Claus Jensen Tørvegravningen har efterladt sig talrige spor i landsbyerne omkring mosen, hvor historien kan gøres nærværende ved at fortælle om husenes funktioner som briketfabrikker, pensionater o.l. Vedde Station med læsseramper ser ud som dengang, det sidst tog med tørv kørte mod København. En gård i tilknytning til Store Åmose kan stadig producere tørv til eget brug. En anden opbevarer en stor samling gamle landbrugs- og tørvegravningsredskaber. I de uopdyrkede dele af østlige Store Åmose findes tørveskær af mange forskellige aldre og udformninger (fig. 9). Fælles for mange af kulturmiljøerne, der fortæller om tørvegravningen i mosen, er, at de er utilgængelige, fordi de er Fig. 9. Rest af højmose i Ulkestrup Lyng. Den lidt ujævne overflade skyldes, at området er dækket af gamle tørvegrave. Foto A. Fischer

10 Fig. 10. Stormandssædet ved Tissø. Stolpesporene efter landets største hus fra vikingetiden afmærkes med trækævler. Foto L. Pedersen vokset til, fordi de er privat ejendom, eller fordi de ligger uden for alfarvej og ofte er svært aflæselige for besøgende uden stort lokalt kendskab. Naturpleje, vådgøring, etablering af offentlige stier og formidlingssteder kan give landskabet en betydelig større oplevelsesværdi. Ved Bromølle ændrer åen navn til Halleby Å og løber ind i en gammel skovbygd, som omkranser Skarresø, Kongens Møller og dele af Lille Åmose. Terrænet omkring denne del af åløbet er karakteriseret af et stærkt kuperet dødislandskab med udstrakte skove, store herregårde og mange husmandssteder. Åen slynger sig gennem gamle græsningsenge og forbi vandfyldte tørveskær (fig. 3). På strækningen har åen et kraftigt fald, der allerede tidligt i middelalderen førte til etablering af flere vandmøller. De fungerede til begyndelsen af 1900-tallet som korn- og industrimøller. Mange af deres mølledæmninger, stigbord og bygninger eksisterer stadig og kan blive seværdige eksempler på den tidligste industrialisering i Danmark (fig. 2 og 4). Det foreslås, at man genskaber møllesøen og restaurerer de stensatte ruiner af Øresø Mølle s afløbskanal. Det vil bidrage yderligere til stedets i forvejen betydelige landskabelige og formidlingsmæssige kvaliteter. I Lille Åmose henligger de gamle tørveskær nu som lange, smalle parceller med et spændende plante- og dyreliv. Moselagene under og mellem tørvegravene rummer enestående arkæologiske værdier. Mosen er desuden et vigtigt yngle- og fourageringsområde for et usædvanligt rigt og varieret fugleliv som endda vil kunne blive endnu rigere, hvis man ophører med at aflede vand fra engene og standser pløjning og dræning af to nu intensivt dyrkede arealer henholdsvis i den nordlige og den sydlige ende af mosen. Ved Halleby Bro løber åen videre ud i Tissø, landets fjerdestørste sø. Flere af de tilknyttede engdrag og søskrænter blev allerede for mange år siden fredet af hensyn til udsigt, fugleliv og botanik. Ved vestbredden beskytter en større statslig arealbesiddelse de arkæologiske levn af en af landets rigeste bebyggelser fra ca e. Kr. I den periode søgte slanke vikingeskibe ind fra Storebælt ad Halleby Å med varer og mennesker. Et righoldigt fundmateriale afspejler en handelsplads med betydelige internationale kontakter. Konturerne af landets hidtil største hal fra vikingetiden er markeret med trækævler i grønsværen (fig. 10). Her residerede lokale stormænd, som administrerede handlen, udøvede magten og ledede de religiøse fester. Tissø har navn efter den oldnordiske krigsgud Tir. Fund af våben fra jernalder, vikingetid og tidlig middelalder i søen giver os en fornemmelse af den offerkult, der er foregået til ære for guden. Den forhistoriske forestilling om vandet som helligt element har Tissø fælles med de to Åmoser, som er Skandinaviens rigeste offermoser fra yngre stenalder, og hvor kulthandlingerne fortsatte frem til jernalderen. Offerfundene fra Tissø afslører, at den hedenske kult fortsatte ind i 13

11 kristen tid. Med sit navn har søen ført elementer af en årtusinder gammel mentalitet og tankeverden frem til vor tid. I synsafstand fra vikingetidens høvdingesæde ved Tissø ligger et fornemt eksempel på middelalderens arkitektur. Det drejer sig om Sæby Kirke (fig. 11), hvor der i apsis bag alteret er et af landets fineste kalkmalerier fra begyndelsen af 1100-årene. Det forestiller den tronende Kristus som Verdenshersker. De ældste dele af kirken og et tilhørende voldsted blev formentlig opført af Asser Rig, der tilhørte en af landets mest magtfulde slægter Hvideslægten, som stod bag udgivelsen af Saxo s Danmarkshistorie og hvis bedrifter er beskrevet i stor detailrigdom i nævnte skrift. Mange af denne slægts ejendomme i Nordvestsjælland har været knyttet til Åmosen og Tissø. Dokumenter fra ejendomshandler mellem slægten og dens allierede betoner betydningen af de mange store skove, gode fiskevande, møller og enge, der var tilknyttet besiddelserne. Fra Tissøs sydvestlige bred flyder Halleby Å videre gennem et fladt og frugtbart slettelandskab, hvis jævne former står i kontrast til det stærkt bakkede terræn øst for Tissø. Dette skovfattige landskab, der tidligere blev kaldt for Heden, har været dyrket intensivt siden bronzealderen. Halleby Å løber ud i Storebælt ved Flasken. Den slynger sig som et af landets få uregulerede åudløb gennem en typisk udligningskyst. Den fredede Fællesfold har bevaret sit oprindelige græsningspræg. Denne traditionelle driftsform er en forudsætning for, at åens deltaområde kan vedblive at være en af Sjællands vigtigste lokaliteter for rastende ande- og vadefugle. Bopladser fra ældre stenalder ligger tæt i området omkring åmundingen. Mange af de arkæologiske fund fra Åmosen er sandsynligvis spor efter jagt- og fiskeekspeditioner, som udgik fra disse kystpladser. Også for det moderne industrisamfund udgør vandet i Åmose og Halleby Å en betydelig ressource. Det bliver pumpet til Kalundborg, hvor det bliver renset til drikkevandskvalitet og ledt videre til byens store bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder. Den dag i dag vil besøgende på krydstogt blandt kultur- og naturperler i Sjællands Grønne Hjerte være henvist til at søge mod de få naturlige overgange, der siden Arilds tid førte trafikken uden om søerne og moserne. Først omkring 1850 blev det muligt at køre over bro midt i Store Åmose. Denne bro syd for Skellingsted har været fornyet flere gange i forbindelse med afvanding Fig. 11. Monumentale kultanlæg ved Tissø: En 5000 år gammel dysse og en knap 1000 år gammel kirke ved søbredden ved Sæby. Gennem årtusinder har der været nær forbindelse mellem vand og religion i Åmose-Tissø-dalen. Foto A. Fischer

12 af mosen. Den og Halleby Bro ved Tissø er så solide, at de ville kunne bære russiske tanks. De var derfor vigtige forsvarspunkter, når der under Den Kolde Krig blev holdt øvelser i NATO-sammenhæng. Forudsætninger og muligheder Fælles for størsteparten af naturperlerne og de specielle kulturmiljøer i Åmose-Tissø-dalen, er, at de er truet af forfald og destruktion. De fleste af dem er tillige ret utilgængelige. Kun få vejforløb og praktisk taget ingen stiforløb fører frem til og binder seværdighederne sammen. Det første satsningsområde i forbindelse med en Åmose- Tissø nationalpark må være at få udarbejdet og realiseret en samlet plan for vådsætning og pleje. Det bør følges op med en samlet plan for at få udbygget adgangsforholdene og få sammenbundet de forskellige besøgsmål af sti- og vejsystemer. Detailkendskabet til Åmose-Tissø-områdets særlige kulturhistoriske værdier ligger i dag spredt på egnens museer, arkiver og hos mange private. Fig. 12. Åmosen er rig på spor efter fortidig jagt og planerne om vådgøring af mosen lægger op til, at denne årtusinder gamle tradition skal opretholdes. Knoglen på billedet beretter om jagt ved Åmosen for år siden. Det er et ribben af kronhjort med indskudt pilespids af flint, fundet i Maglelyng i østlige Store Åmose. Hjorten er blevet beskudt, slap fra episoden med livet i behold, og læsionen i ribbenet helede. Senere indhentede skæbnen dyret. Snitspor viser, at knoglen blev skåret fri af ribben-stegen sandsynligvis fordi der var betændelse omkring det gamle skudsår. Foto L. Larsen, Nationalmuseet. Gengivet efter Fischer Nyttiggørelse af denne viden til glæde for gæsterne i en kommende nationalpark forudsætter en koordineret indsats, der skal systematisere og tematisere historierne om kulturmiljøerne og relatere dem til områdets mange naturkvaliteter. Til visionen hører derfor også, at den nye viden bliver nyttiggjort på både traditionel vis med foldere, plancher og guidede ture og via nye elektroniske medier. Et informationscenter i Store Åmose og et ved Tissø skal desuden give formidlingstilbud med leg og fysisk udfoldelse som vigtige virkemidler. Disse centre kan blive værdifulde tilskud til friluftslivet og familieturismen på Sjælland. Det kulinariske aspekt af tilværelsen byder på oplagte udviklings- og formidlingsmuligheder. F.eks. kan områdets restauranter tilbyde særlige menuer med rødder i egnens kulturhistorie. En sikker succes kunne være middag a la Åmosen i ældre stenalder med bouillabaisse, kronhjortesteg og sæsonens frugter. Visionen om Sjællands Grønne Hjerte handler ikke alene om at sikre og udvikle vigtige kulturog naturmiljøer. Det drejer sig også om at skabe nye muligheder for at udvikle erhverv, styrke lokalsamfund og bevare lokal bygningskultur i et østdansk udkantsområde. I et regionalt perspektiv ligger Åmose-Tissø-dalen marginalt i forhold til vækstcentrene i Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Sorø og Slagelse. Men hvis man på nationalt plan ønsker at skabe rigere og mere sammenhængende natur, som ligger inden for rækkevidde af flest mulige af landets borgere, så kan man næppe finde et mere oplagt og centralt sted end Sjælland Grønne Hjerte. 15

Kulturlandskabet Åmosen-Tissø

Kulturlandskabet Åmosen-Tissø Ansøgning til: Arbejdsmarkeds Feriefond Hauser Plads 20, 4 Postboks 1192 1011 København K Ansøger: Formidlingscenter Fugledegård Bakkendrupvej 28 4480 St. Fuglede Kulturlandskabet Åmosen-Tissø - en del

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tyr fra Tissø et offerfund fra jernalderen. Lisbeth Pedersen, Kalundborg Museum & Anders Fischer, Kulturarvsstyrelsen

Tyr fra Tissø et offerfund fra jernalderen. Lisbeth Pedersen, Kalundborg Museum & Anders Fischer, Kulturarvsstyrelsen Tyr fra Tissø et offerfund fra jernalderen Lisbeth Pedersen, Kalundborg Museum & Anders Fischer, Kulturarvsstyrelsen 1 Tyr fra Tissø et offerfund fra jernalderen Lisbeth Pedersen, Kalundborg Museum & Anders

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Fortiden i landskabet

Fortiden i landskabet Fortiden i landskabet Nogle af istidens markante landskaber i Naturparken kan måske give en forståelse for vore forfædres brug og opfattelse af landskabet trods sådanne forestillingers hypotetiske karakter.

Læs mere

Gudernes Fugledegård

Gudernes Fugledegård Gudernes Fugledegård Tag med Freja rundt på gudernes Fugledegård en aktivitet for børn og voksne Nationalmuseet Denne aktivitet er for børn i alle aldre. Mindre børn kan have brug for hjælp fra en voksen,

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Jægerstenalder. Stenalderen. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jægerstenalder. Stenalderen. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jægerstenalder Vidste du... at der levede ca. 1000 mennesker i Danmark i begyndelsen af jægerstenalderen? I dag er vi 5,5 millioner mennesker i Danmark. I jægerstenalderen levede mennesket af at jage,

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM Illerup Ådal - fjendens ansigt Skolemateriale udarbejdet til Moesgård Museums udstilling om offerfundet fra Illerup ådal 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM MOESGÅRD MUSEUM Indhold 1. Det store slag... 2 2. Hvad

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Oldtiden med nye øjne

Oldtiden med nye øjne LIVET VED FJORDEN Oldtiden med nye øjne Oldtiden er vores fælles udspring. Vi er rundet af årtusindernes skiftende livsbetingelser, og vi forstår os selv på baggrund af de historier, vi fortæller om vores

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen E F T E R Å R & V I N T E R 2 0 0 9 / 1 0 Noorbohandelen Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland Mauris lorem! Velkommen til Nyord, den lille ø med de store oplevelser!

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Historien bag Hulbjerg

Historien bag Hulbjerg Historien bag Hulbjerg Om bondestenalderen og Hulbjerg jættestue på Langeland Historiefaget. Skrevet direkte til eleverne. v/ Pia Sigmund Her kigger vi ind i historien, Hårfagers stemme. Hvis I allerede

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere