Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp"

Transkript

1 Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal nr Sagsbehandler Slnie Tilsynet har i perioden fra oktober 2014 til marts 2015 foretaget interview af 69 borgere med ydelser efter 83. Der er foretaget tilsyn hos borgere i den kommunale hjemmepleje og hos borgere ved samtlige af de private leverandører af personlig og praktisk hjælp. De 69 borgere svarer til ca. 6-7 pct. af det samlede antal borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i Frederikssund Kommune. Til tilsynet er der anvendt et standardiseret skema, spørgsmålene herfra kan aflæses af den samlede afrapportering (se bilag 1). Besøgene er foregået i borgerens hjem af ca. 1½ times varighed. I det tilfælde det var relevant og borgeren ønskede det, deltog en bisidder - som oftest en pårørende til borgeren. Tilsynene er generelt blevet meget positivt modtaget, og alle udtrukne borgere har vist velvilje til at deltage. Enkelte borgere havde på grund af nedsat funktionsniveau svært ved at deltage i undersøgelsen. Det er tilsynets generelle opfattelse, at borgerne er tilfredse med den hjælp, de modtager, og at de overordnet er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Det er besluttet at der gennemføres integreret tilsyn, det vil sige, at borgers funktionsevne sammenholdes med de visiterede ydelser. Ved en række besøg, har tilsynet medført en revurdering af borgerens visitationsniveau og en ændret afgørelse. Det er tilsynets vurdering, at denne metode er meget meningsfuld. Det giver mulighed for udvikling og læring for alle implicerede, det vil sige borgere, visitationen og leverandørerne.

2 Udvælgelse af borgere De 69 borgere der har modtaget et tilsynsbesøg er udvalgt tilfældigt. Dog er det besluttet, at der så vidt muligt ikke foretages tilsyn hos de borgere, der modtog tilsynsbesøg sidste år. Samtidig sikres det, at: Hos større leverandører (med mere end 60 borgere) udvælges 5 pct. af borgerne til tilsyn Hos mindre leverandører (med mindre end 60 borgere) udvælges 3 borgere til tilsyn En stor del af hjemmehjælpsborgerne har mere end én hjemmehjælpsleverandør. Et tilsynsbesøg hos én borger kan derfor være tilsyn med flere hjemmehjælpsleverandører. Samtidig har borgerne ofte også mere end én ydelsestype. I nedenstående tabel fremgår antallet af interviewede borgere fordelt på ydelsestyper og da borgerne ofte har mere end en ydelsestype, fremgår de i nedenstående tabel med flere ydelsestyper. Privat leverandør Personlig udpeget hjælper Den kommunale hjemmepleje Total Personlig pleje Praktisk hjælp Indkøbsordning Tøjvaskordning Madservice Total antal borgere *OBS: Det totale tal stemmer ikke med summen, da borgerne ofte er registreret med mere end én ydelsestype i ovenstående tabel. 2/30

3 Metodiske overvejelser I forhold til generaliserbarheden af tilsynets analyse er det relevant at være opmærksom på, at den interviewede gruppe af borgere omfatter 6-7 pct. af det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere. I tolkningen af tilsynets resultater er det endvidere væsentligt, at være opmærksom på, at størstedelen af tilsynets målgruppe har et betydeligt behov for hjælp og støtte. Dette kan medføre, at borgerne oplever et afhængighedsforhold til hjemmeplejerne, og derfor har en mindre kritisk tilgang til kvaliteten af plejen. Disse forhold kan i en interviewsituation komme til udtryk i en mere positiv besvarelse på tilsynets spørgsmål. I forhold til sammenligningen imellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører bør der tages forbehold for situation og ressourcer. Der kan være en tendens til, at de borgere, der er tilknyttet den kommunale hjemmepleje, har et større plejemæssigt behov og færre personlige ressourcer end borgere hos de private leverandører. Det kan have betydning for borgernes besvarelser. Derudover er kun 12 borgere med private leverandører af personlig pleje interviewet. Dette bør også indgå i tolkningen af resultaterne for de private og de kommunale leverandører. 3/30

4 Afrapportering I nedenstående fremstilling af tilsynets resultater er der fokuseret på de væsentligste resultater af tilsynet. De resterende resultater kan findes i bilaget: Resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp. I dette bilag er resultaterne af tilsynet opstillet i tabeller. Og det er muligt at se besvarelserne for samtlige af de spørgsmål tilsynet har stillet borgerne. Tilsynets resultater indeholder både borgernes besvarelser på en række spørgsmål vedrørende kvaliteten af de leverede hjemmehjælpsydelser og de tilsynsførendes vurdering af blandt andet leverandørernes dokumentation, overholdelse af tilbagemeldingspligt mm.. Afrapporteringen er opdelt i følgende afsnit: Resumé af tilsynets resultater Generelle spørgsmål Personlig pleje o Borgernes besvarelser o Tilsynets vurderinger Praktisk hjælp o Borgernes besvarelser o Tilsynets vurderinger Indkøbsordningen Tøjvaskordningen Madserviceordningen Tilsyn hos borgere med personlig udpeget hjælper Tilsynsbesøg hos udvalgte leverandører af hjemmehjælp Redegørelse for det seneste års opfølgning og tilsyn med kommunens leverandører af hjemmehjælp 4/30

5 Resumé af tilsynets resultater Nedenfor fremhæves de væsentligste resultater og opmærksomhedspunkter fra afrapporteringen. Generel tilfredshed Overordnet set viser tilsynets resultater at der generelt set er tilfredshed med hjemmehjælpsydelserne. For personlig pleje viser tilsynets resultater, at de adspurgte borgere generelt er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp de modtager. Det gælder både for de private leverandører og den kommunale hjemmepleje. Mht. den praktiske hjælp til rengøring viser tilsynet også en høj tilfredshed samlet set. For den kommunale hjemmepleje viser resultaterne at 90 pct. har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp. For de private leverandører svarer 89 pct. at de er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp. Derudover har langt hovedparten af de adspurgte borgere svaret, at de generelt set er tilfredse eller meget tilfredse med indkøbsordningen og tøjvaskordningen. Med hensyn til madserviceordningen viser tilsynets resultater dog en relativt høj utilfredshed med både madordningen samlet set og med kvaliteten af den leverede mad. 36 % af borgerne har svaret at de enten er utilfredse eller meget utilfredse med madserviceordningen. Borgernes deltagelse i udførelsen For borgere med personlig pleje viser resultaterne at størstedelen af borgerne med en kommunal leverandør svarer, at de i høj grad eller i nogen grad deltager i udførelsen af den personlige pleje. Hvorimod resultaterne for borgere med en privat leverandør viser at 58 pct. svarer at de i mindre grad deltager i udførelsen af den personlige pleje. Tilbagemeldingsspligt Tilsynet har vurderet hvorvidt leverandørerne overholder tilbagemeldelsespligten og resultaterne viser at der er en del problemer med at overholde tilbagemeldingspligten. I forhold til borgere med personlig pleje, viser tilsynet at de private leverandører ikke overholder tilbagemeldelsespligten i en række tilfælde. Hos 33 pct. af borgerne med en privat leverandør har tilsynet vurderet, at leverandøren ikke har overholdt tilbagemeldelsespligten. For borgere med kommunen som leverandør af personlig pleje er det i 17 pct. af tilfældene at leverandøren ikke har overholdt sin tilbagemeldingspligt. 5/30

6 For borgere med praktisk hjælp viser resultaterne også at de private leverandører ikke overholder tilbagemeldelsespligten. Tilsynet vurderer, at for 52 pct. af borgerne med en privat leverandør har leverandøren ikke overholdt tilbagemeldingspligten. For den kommunale hjemmepleje viser resultaterne, at tilbagemeldingspligten ikke er overholdt for 38 pct. af borgerne. Tilsynet bemærker, at det er problematisk at leverandørerne af hjemmehjælp ikke overholder tilbagemeldingspligten. Specielt er det problematisk at det gør sig gældende for en tredjedel af de borgere der modtager personlig pleje hos en privat leverandør. Sammenhæng mellem leveret og visiteret tid Tilsynet har også lavet en vurdering af sammenhængen mellem den leverede tid og borgerens visitationsniveau. Resultatet viser, at for en del borgere svarer den leverede tid ikke overens med det visiterede niveau. I forhold til den personlige pleje, vurderer tilsynet at der for borgere med en privat leverandør er 42 pct. af borgerne hvor der ikke er sammenhæng mellem den visiterede tid og den leverede tid til personlig pleje. For den kommunale hjemmepleje svarer den leverede tid ikke overens med visitationsniveauet for 17 pct. af borgerne med personlig pleje. Med hensyn til den praktiske hjælp, vurderer tilsynet at for 11 pct. af borgerne med en privat leverandør er der ikke sammenhæng mellem den leverede tid og visitationsniveauet. For den kommunale hjemmepleje stemmer visitationsniveauet og den leverede tid ikke overens for 24 pct. af borgerne med praktisk hjælp. Tilsynet bemærker at det er problematisk at der generelt set ikke er en bedre sammenhæng mellem den leverede og visiterede tid. Specielt er det et problem at en stor del af de borgere der har en privat hjemmehjælpsleverandør ikke modtager den personlige pleje de er visiteret til. Dokumentation I forbindelse med tilsynsbesøgene gennemgår den tilsynsførende også leverandørens dokumentation i borgerens journal. Resultaterne af tilsynets gennemgang af journalerne viser at der findes et stort forbedringspotentiale. Både hos de private leverandører og i den kommunale hjemmepleje. Der er specielt udfordringer for leverandører af praktisk hjælp. Til spørgsmålet om hvorvidt borgerens journal lever op til de gældende krav om dokumentation viser resultaterne af tilsynet at det kun er for 19 pct. af borgerne med en privat leverandør at der er en tilstrækkelig dokumentation i journalen. For private leverandører af praktisk hjælp er kvaliteten af dokumentationen i journalen utilfredsstillende for 63 pct af journalerne og meget utilfredsstillende for 19 pct. af journalerne. 6/30

7 Med hensyn til dokumentationen vedrørende borgere med personlig pleje viser resultaterne også at specielt de private leverandører har relativt store mangler i forhold til dokumentationen i borgerens journal. Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i borgerens journal er utilfredsstillende for 42 % af borgerne. Det er tilsynets vurdering, at der bør arbejdes med at sikre en bedre dokumentation i kommunens omsorgsjournal. Specielt blandt de private leverandører er der udfordringer omkring dokumentationen. 7/30

8 Generelle spørgsmål Tilsynet har stillet borgerne en række generelle spørgsmål omkring deres hjemmehjælp. Blandt andet spørgsmål vedrørende borgernes kendskab til reglerne på området og hvorvidt borgeren oplever at de modtager den støtte de har behov for. Tabel 1: Generelle spørgsmål til borgerne Spørgsmål Ja Nej Ved ikke / ikke relevant Antal besvarelser Har du kendskab til den støtte du er visiteret til? 87% 7% 6% 69 Kender du reglerne om fleksibel hjemmehjælp? 17% 68% 14% 69 Kender du reglerne om frit valg? 62% 32% 6% 69 Modtager du den støtte du har behov for? 72% 25% 3% 69 Af ovenstående tabel fremgår det, at størstedelen (87 %) af borgerne har kendskab til den støtte de er visiteret til. Samtidig viser tabellen at borgerne har et ret begrænset kendskab til reglerne om fleksibel hjemmehjælp. Her har 68 % svaret nej til spørgsmålet Kender du reglerne om fleksibel hjemmehjælp?. Det er tilsynets vurdering, at det er problematisk, at så få borgere kender til de gældende regler om fleksibel hjemmehjælp. Tilsynet anbefaler derfor, at visitationen sikrer en øget information omkring denne regel i forbindelse med alle nyvisitationer. Udover reglerne om fleksibel hjemmehjælp, har tilsynet spurgt ind til borgernes kendskab til reglerne om frit valg. Her viser tilsynets resultater, at kun 62 % af borgerne kender til reglerne om frit valg. Det er tilsynets vurdering, at det er et problem at 32 % af borgerne ikke kender til de gældende regler om frit valg. Tilsynet anbefaler derfor, at visitationen sikrer en øget information omkring denne regel i forbindelse med alle nyvisitationer. Tilsynet har også spurgt ind til hvorvidt borgerne oplever at de modtager den støtte de har behov for. Til dette spørgsmål har 25 % svaret, at de ikke mener de modtager den støtte de har behov for. Tilsynet bemærker at utilfredsheden ofte omhandler omfanget af den praktiske hjælp til rengøring. Det er tilsynets opfattelse at borgerne mener de modtager den personlige pleje de har behov for. 8/30

9 Personlig pleje Borgernes besvarelser Tilsynet har stillet borgerne en række spørgsmål vedrørende deres personlige pleje. Totalt set er 41 borgere med personlig pleje interviewet. Af de 41 borgere er 12 borgere tilknyttet en privat leverandør og 29 borgere er tilknyttet den kommunale hjemmepleje. Når der sammenlignes mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører bør der derfor tages forbehold for, at der blot er tale om 12 borgere med en privat leverandør. Tilfredshed med den personlige pleje samlet set Generelt set viser resultaterne, at der er en stor tilfredshed med den personlige pleje. Både borgere med private leverandører og borgere med kommunen som leverandør har svaret at de er tilfredse eller meget tilfredse med den leverede personlige pleje. For den kommunale hjemmepleje har 59 % svaret at de er meget tilfredse med den personlige pleje de modtager og 31 % har svaret at de er tilfredse med den personlige pleje de modtager. Resultaterne kan ses i nedenstående figur, der viser svarprocenterne for spørgsmålet: Hvad synes du om den personlige pleje samlet set?. Figuren er opdelt sådan at det er muligt at sammenligne de private leverandører med den kommunale hjemmepleje. Figur 1: Procentvis fordeling af besvarelserne til spørgsmålet: Hvad synes du om den personlige pleje samlet set? Note: n=12 betyder at 12 borgere med privat leverandør fik tilsynsbesøg og n=29 betyder at 29 borgere med den kommunale hjemmepleje som leverandør fik et tilsynsbesøg. 9/30

10 Borgernes oplevelse af hjælperne Tilsynet har spurgt ind til hvorvidt borgerne opfatter deres hjælpere som pålidelige. Resultaterne viser, at for borgere med en privat leverandør, svarer 33 % af borgerne at de i mindre grad opfatter deres hjælpere som pålidelige og 8 % svarer at de slet ikke opfatter deres hjælpere som pålidelig. For borgere med den kommunale hjemmepleje svarer alle borgere at deres hjælpere i høj grad eller i nogen grad er pålidelige. Tilsynet bemærker at det er problematisk, at der er en stor del (41 %) af borgerne med privat leverandør der kun i mindre grad eller slet ikke opfatter deres hjælper som pålidelig. Figur 2: Procentvis fordeling af besvarelserne til spørgsmålet: I hvilken grad oplever du din hjælper som pålidelig? Borgernes deltagelse i udførelsen af den personlige pleje Tilsynet har i forbindelse med Frederikssund Kommunes fokus på hverdagsrehabilitering også valgt at spørge ind til borgernes deltagelse i udførelsen af hjemmehjælpsopgaverne. Resultatet af tilsynet viser, at størstedelen (83 %) af de borgere der har den kommunale hjemmepleje som leverandør i høj grad eller i nogen grad deltager i udførelsen af den personlige pleje. Hvorimod det for de private leverandører gælder, at 58 pct. af borgerne kun i mindre grad deltager i udførelsen af den personlige pleje. Tilsynet bemærker at der er en markant forskel på hvorvidt borgerne deltager i udførelsen af den personlige pleje hos henholdsvis de private leverandører og den kommunale hjemmepleje. I nedenstående figur findes besvarelserne vedrørende spørgsmålet omkring borgernes deltagelse i den personlige pleje. 10/30

11 Figur 3: Procentvis fordeling af besvarelserne til spørgsmålet: I hvilken grad deltager du selv i udførelsen af den personlige pleje? Borgernes vurdering af om det generelt er den samme medarbejder der leverer hjælpen Det har stor værdi for borgerne, at det er den samme hjælper der kommer hos borgeren og derfor har tilsynet spurgt ind til hvorvidt det er den samme hjælper der besøger borgeren. Resultatet af tilsynet viser, at en stor del (83 pct.) af borgerne med en privat leverandør, oplever at det er de samme hjælpere der besøger dem. For borgerne med den kommunale hjemmepleje som leverandør af hjemmehjælp har 62 pct. svaret at det er de samme hjælpere der kommer hos dem. Tilsynet bemærker at der er en markant forskel i forhold til hvorvidt det er de samme hjælpere der kommer hos borgerne med henholdsvis private leverandører og den kommunale leverandør. Figuren nedenfor viser resultatet for spørgsmålet Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig?. 11/30

12 Figur 4: Procentvis fordeling af besvarelserne til spørgsmålet: Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? Tilsynets vurderinger I forbindelse med tilsynsbesøget hos borgerne foretager den tilsynsførende en række vurderinger hos borgeren. Blandt andet foretager tilsynet en vurdering af hvorvidt leverandøren har overholdt sin tilbagemeldingspligt og hvorvidt den leverede hjælp svarer til visitationsniveauet. Derudover foretager tilsynet en vurdering af kvaliteten og omfanget af den dokumentation der foreligger i borgerens journal. Der er således tale om individuelle faglige vurderinger foretaget af de tilsynsførende. I forbindelse med den faglige vurdering laver den tilsynsførende en række observationer i borgerens hjem og laver desuden - i de tilfælde hvor det er relevant - en individuel vurdering af borgerens funktionsniveau. Overholdelse af tilbagemeldingspligten I forbindelse med tilsynsbesøget vurderer den enkelte tilsynsførende hvorvidt leverandøren har overholdt sin kontraktlige forpligtelse til at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp (tilbagemeldingspligten) til Frederikssund Kommunes visitation. Resultatet viser, at for 33 pct. af de borgere der har en privat leverandør, har tilsynet vurderet at den private leverandør ikke har levet op til kravet om at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp (tilbagemeldingspligten). For borgere med den kommunale hjemmepleje er der tale om 17 pct. af borgerne hvor hjemmeplejen ikke har indberettet relevante ændringer i borgerens behov for hjælp. Tilsynet bemærker, at det er problematisk at leverandørerne af hjemmehjælp ikke overholder tilbagemeldingspligten. Specielt er det markant at det gør sig gældende for en tredjedel af de borgere der modtager personlig pleje hos en privat leverandør. Hvorimod det kun gør sig gælden- 12/30

13 de for en sjettedel af borgerne med den kommunale hjemmepleje som leverandør. Tilsynet anbefaler at problematikken behandles i forbindelse med etableringen af det intensiverede samarbejde mellem visitationen og de private leverandører. 1 Figur 5: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Har leverandøren overholdt sin tilbagemeldingspligt omkring borgerens funktionsniveau? (tilsynets vurdering) Sammenhæng mellem leveret tid og visitationsniveau Tilsynet foretager også en vurdering af hvorvidt borgeren modtager den pleje borgeren er visiteret til. Tilsynets vurderinger af den leverede pleje er baseret på konkrete observationer i borgerens hjem og på tilsynets samtaler med borgerne. Resultatet af observationerne viser, at der ifølge tilsynet er tilfælde hvor borgeren ikke modtager den personlige pleje borgeren er visiteret til. For borgere med en privat leverandør, vurderer tilsynet at 58 pct. af borgerne ikke modtager den tid/støtte der svarer til borgerens visitationsniveau. For borgere med den kommunale hjemmepleje vurderer tilsynet, at for 17 pct. af borgerne svarer den leverede tid/støtte ikke overens med visitationsniveauet. Tilsynet vurderer, at det er et væsentligt problem at 58 % af borgerne med en privat leverandør ikke modtager den tid støtte de er visiteret til 1 Visitationen har indført et intensiveret leverandørsamarbejde med kommunens private leverandører af hjemmehjælp. I det intensiverede leverandørsamarbejde mødes visitationen og leverandørerne jævnligt til faglige drøftelser omkring de enkelte borgere samt generelle udfordringer. 13/30

14 Tilsynet anbefaler derfor at der foretages en yderligere undersøgelse af denne problematik. Derudover foreslås det at de relevante leverandører indkaldes til møder med visitationen. Figur 6: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Svarer den leverede tid/støtte overens med det visiterede niveau? (tilsynets vurdering) Vurdering af dokumentationen i borgerens journal Som en del af tilsynet vurderer de tilsynsførende også dokumentationen i borgerens journal. Den tilsynsførende vurderer både hvorvidt dokumentationen lever op til de gældende krav om dokumentation og selve kvaliteten af dokumentationen. Tilsynet vurderer, at det for 17 pct. af borgerne med den kommunale hjemmepleje gælder, at indholdet i borgerens journal ikke lever op til de gældende krav om dokumentation. Hos borgere med en privat leverandør gælder det, at 42 pct. ikke lever op til de gældende krav om dokumentation. Tilsynet oplever, at særligt de private leverandører mangler arbejdsrutiner, oplæring og prioritering af dokumentationsopgaven. Tilsynet anbefaler et øget fokus på dette via det intensiverede leverandørsamarbejde samt krav om undervisning i anvendelse af journalen fra centralt hold. 14/30

15 Figur 7: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Lever borgerens journal op til de gældende krav om dokumentation (personlig pleje)? (tilsynets vurdering) Udover en konkret vurdering af hvorvidt dokumentationen i borgerens journal lever op til de gældende krav, vurderer tilsynet også kvaliteten af dokumentationen. Af figuren nedenfor fremgår det at for 42 pct. af borgerne med en privat leverandør vurderer tilsynet at kvaliteten af dokumentationen er utilfredsstillende. Det fremgår desuden af tilsynets resultater at for 17 pct. af borgerne med den kommunale hjemmepleje som leverandør har tilsynet vurderet at kvaliteten af dokumentationen er utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. Tilsynets vurdering er, at dokumentationen hos specielt de private leverandører er mangelfuld. Ofte er problemet, at leverandøren enten har dokumenteret meget lidt eller slet ikke dokumenteret indenfor det seneste år. 15/30

16 Figur 8: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Hvordan vurderer du kvaliteten af dokumentationen i borgerens journal (personlig pleje)? (tilsynets vurdering) Vedrørende dokumentation fro borgere med personlig pleje, er det tilsynets opfattelse at der samlet set er en utilfredsstillende dokumentation. Problematikken er specielt udtalt for de private leverandører af personlig pleje. Tilsynet anbefaler derfor, at kravet om dokumentation i borgerens journal indskærpes overfor de private leverandører af personlig pleje. 16/30

17 Praktisk hjælp Borgernes besvarelser Tilsynet har spurgt borgerne om en række spørgsmål vedrørende deres praktiske hjælp til rengøring. Totalt set er 56 borgere med praktisk hjælp interviewet, heraf har 27 borgere en privat leverandør og 29 borgere har den kommunale hjemmepleje. Tilfredshed med den praktiske hjælp samlet set Overordnet viser resultaterne, en god tilfredshed med den praktiske hjælp. Dog viser tilsynets resultater at 8 pct. af borgerne med en privat leverandør af hjemmehjælp svarer at de er utilfredse eller meget utilfredse med den praktiske hjælp til rengøring. For borgere med den kommunale hjemmepleje som leverandør af praktisk hjælp til rengøring svarer 24 pct. at de er meget tilfredse med hjælpen og 66 pct. svarer at de er tilfredse. Resultaterne kan ses i nedenstående figur 9. Figur 9: Procentvis fordeling af besvarelserne til spørgsmålet: Hvad synes du om den praktiske hjælp til rengøring samlet set? Borgernes vurdering af om det generelt er den samme medarbejder der leverer hjælpen En stor del af hjemmehjælpsmodtagerne tillægger det stor værdi, at det er den samme hjælper der kommer hos borgeren. Derfor har tilsynet også spurgt ind til hvorvidt det er den samme hjælper der besøger borgeren i forbindelse med udførelsen af den praktiske hjælp. 17/30

18 Overordnet viser resultaterne, at det for borgerne med en privat leverandør ofte er den samme medarbejder der leverer hjælpen hos borgeren. Kun 11 pct. svarer at det ikke er den samme medarbejder der leverer hjælpen. For borgere med den kommunale hjemmepleje svarer 52 pct. at det ikke er de samme hjælpere, der kommer i deres hjem. Resultaterne kan ses i nedenstående figur 10. Figur 10: Procentvis fordeling af besvarelserne til spørgsmålet: Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? Tilsynets vurderinger Også for borgere der modtager praktisk hjælp foretager tilsynet en række vurderinger med relation til den praktiske hjælp. Blandt andet vurderes kvaliteten af leverandørens dokumentation, hvorvidt leverandøren har overholdt sin tilbagemeldingspligt og hvorvidt den leverede hjælp svarer til visitationsniveauet. Overholdelse af tilbagemeldingspligten I forbindelse med tilsynsbesøget vurderer den enkelte tilsynsførende hvorvidt leverandøren har overholdt sin kontraktlige forpligtelse til at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp (tilbagemeldingspligten) til Frederikssund Kommunes visitation. Resultatet af tilsynets vurderinger viser, at de private leverandører i en lang række tilfælde (52 %) ikke har overholdt tilbagemeldingspligten omkring ændringer i borgerens funktionsniveau. 18/30

19 For borgere med den kommunale leverandør af hjemmehjælp er tilbagemeldingspligten ikke overholdt for 38 % af borgerne. Tilsynet bemærker, at det er problematisk at leverandørerne af praktisk hjælp ikke overholder tilbagemeldingspligten. Dette er et problem i forhold til visitationens mulighed for at indgå i den tidlige opsporing af forandringer hos borgerne. Resultatet kan ses i nedenstående figur 11. Figur 11: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Har leverandøren overholdt sin tilbagemeldingspligt omkring borgerens funktionsniveau? (tilsynets vurdering) Sammenhæng mellem leveret tid og visitationsniveau Tilsynet vurderer også hvorvidt borgeren modtager den praktiske hjælp borgeren er visiteret til. Tilsynets vurderinger af den leverede praktiske hjælp til rengøring er baseret på konkrete observationer i borgerens hjem og på tilsynets samtale med borgerne. Resultatet af observationerne viser, at der ifølge tilsynet er en del borgere der ikke modtager den praktiske hjælp de er visiteret til. For borgere med private leverandører har tilsynet vurderet at for 11 % stemmer den leverede praktiske hjælp ikke overens med visitationsniveauet. Hvorimod det for borgere med den kommunale hjemmepleje som leverandør gælder for 24 % af borgerne. 19/30

20 Tilsynet bemærker, at det er problematisk at der ikke er sammenhæng mellem den leverede og den visiterede praktiske hjælp for hver fjerde borger med kommunen som leverandør af hjemmehjælp. Tilsynet anbefaler derfor, at visitationen tager en dialog med leverandørerne og at der skabes et øget fokus i den kommunale hjemmepleje på levering af den praktiske hjælp. Resultaterne af tilsynets vurdering af sammenhængen imellem den leverede tid til praktisk hjælp og visitationsniveauet kan ses af figur 12 nedenfor. Figur 12: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Svarer den leverede tid/støtte overens med det visiterede niveau? (tilsynets vurdering) Vurdering af dokumentationen i borgerens journal Som en del af tilsynet vurderer de tilsynsførende også dokumentationen i borgerens journal. Den tilsynsførende vurderer både hvorvidt dokumentationen lever op til de gældende krav om dokumentation og selve kvaliteten af dokumentationen. For borgere med praktisk hjælp, viser tilsynets resultater, at der både for de private leverandører og for kommunens hjemmepleje er store udfordringer med dokumentationen i borgerens journal. For borgere med en privat leverandør af praktisk hjælp, lever kun 19 % af borgerjournalerne op til de gældende krav om dokumentation. For borgere med en kommunal leverandør lever 55 % af borgerjournalerne op til de gældende krav om dokumentation. 20/30

21 Det er tilsynets vurdering at der er store udfordringer omkring dokumentationen for borgere med praktisk hjælp. Tilsynet oplever ofte, at specielt de private leverandører af praktisk hjælp, slet ikke dokumenterer i journalen. Resultaterne af tilsynets vurdering af hvorvidt borgerens journal lever op til de gældende krav om dokumentation kan læses i nedenstående figur 13. Figur 13: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Lever borgerens journal op til de gældende krav om dokumentation (praktisk hjælp)? (tilsynets vurdering) Tilsynet har også lavet en vurdering af kvaliteten af dokumentationen i borgerens journal. Resultatet viser at for en stor del af borgerjournalerne er kvaliteten af dokumentationen enten utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. For borgere med en privat leverandør er kvaliteten af dokumentationen utilfredsstillende i 63 pct. af borgerjournalerne og meget utilfredsstillende i 19 pct. af tilfældene. Det ser lidt bedre ud for kvaliteten af dokumentationen for borgere med kommunen som leverandør af den praktiske hjælp. Her er 55 pct. af borgerjournalerne tilfredsstillende og 7 pct. er meget tilfredsstillende. Resultaterne af spørgsmålet vedrørende kvaliteten af dokumentationen i borgerens journal kan ses i nedenstående figur /30

22 Figur 14: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Hvordan vurderer du kvaliteten af dokumentationen i borgerens journal (praktisk hjælp)? (tilsynets vurdering) Vedrørende dokumentation er det tilsynets opfattelse at der samlet set er en utilfredsstillende dokumentation. Den tendens er specielt udtalt blandt de private leverandører af praktisk hjælp. Tilsynet anbefaler derfor, at kravet om dokumentation i borgerens journal indskærpes overfor de private leverandører af praktisk hjælp. Derudover anbefaler tilsynet at der stilles krav om deltagelse i undervisning i anvendelse af omsorgsjournalen fra centralt hold for de private leverandører af praktisk hjælp. 22/30

23 Indkøbsordningen Frederikssund Kommune har to forskellige private leverandører af indkøbsordningen. Begge leverandører er repræsenteret i undersøgelsen nedenfor. Der er foretaget interview med 12 borgere der er visiteret til indkøbsordningen. Tilfredshed med indkøbsordningen samlet set Nedenstående figur viser, at 83 pct. af de borgere der er visiteret til indkøbsordningen enten er tilfreds eller meget tilfreds med ordningen samlet set. Figur 15: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Hvad synes du om indkøbsordningen samlet set? Tilfredshed med kvaliteten af de varer firmaet leverer Som figur 15 ovenfor viser, er størstedelen af borgerne tilfredse med indkøbsordningen samlet set. Men i nedenstående figur 16 viser data samtidig, at 17 % af borgerne er utilfredse med kvaliteten af de varer firmaerne leverer. 23/30

24 Figur 16: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Hvad synes du om kvaliteten af de varer firmaet leverer? 24/30

25 Tøjvaskordningen Frederikssund Kommune benytter to leverandører af tøjvask. Begge leverandører er repræsenteret i nedenstående opgørelse. Tilsynet har foretaget interview med 19 borgere der er visiteret til tøjvaskordningen. Tilfredshed med tøjvaskordningen samlet set Nedenfor fremgår det af figur 17, at borgerne der er visiteret til tøjvaskordningen generelt set er tilfredse med ordningen. 32 pct. af borgerne er meget tilfredse med ordningen mens 63 pct. er tilfredse med ordningen. Figur 17: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Hvad synes du om tøjvaskeordningen samlet set? 25/30

26 Madserviceordningen Frederikssund Kommune benytter to leverandører af madservice. Begge leverandører er repræsenteret i nedenstående opgørelse. Tilsynet har interviewet 11 borgere der er visiteret til madservice. Tilfredshed med madserviceordningen samlet set I nedenstående figur 18 fremgår det, at en relativt stor del (54 %) af de adspurgte er meget tilfredse eller tilfredse med madserviceordningen. Der er dog 36 % af borgerne der har svaret at de er utilfredse eller meget utilfredse med madserviceordningen. Figur 18: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Hvad synes du om madserviceordningen samlet set? Tilfredshed med kvaliteten af den leverede mad Som det fremgår af ovenstående er 36 % af borgerne utilfredse med madserviceordningen generelt set. Og det fremgår desuden af nedenstående figur, at der samlet set er 36 % af de adspurgte borgere der er utilfredse eller meget utilfredse med kvaliteten af den mad firmaerne leverer. Tilsynet bemærker, at det er problematisk at der er 36 % af borgerne der finder maden utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. Tilsynet anbefaler derfor et øget fokus på madens kvalitet. 26/30

27 Figur 19: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Hvad synes du om kvaliteten af den leverede mad? Tilfredshed med mængden af den leverede mad Tilsynet har også spurgt ind til borgernes tilfredshed med mængden af den leverede mad. Af nedenstående figur 20 fremgår det at kun 9 % er utilfredse med mængden af den leverede mad. 81 % af borgerne er meget tilfredse eller tilfredse med mængden af den leverede mængde mad. Figur 20: Procentvis fordeling af besvarelser til spørgsmålet: Hvad synes du om mængden af den leverede mad? 27/30

28 Tilsyn hos borgere med personlig udpeget hjælper Tilsynet har foretaget besøg hos 4 borgere med en personlig udpeget hjælper som leverandør af borgerens hjælp. Alle 4 borgere er visiteret til personlig pleje og 2 borgere er desuden visiteret til praktisk hjælp. Tilsynet har på samme vis som ved de øvrige borgere spurgt ind til den oplevede kvalitet af de ydelser borgerne med en personlig udpeget hjælper modtager. Generelt viser tilsynets resultater at borgere med en personlig udpeget hjælper har en høj tilfredshed med de ydelser de modtager. Både i forhold til den personlige pleje og den praktiske hjælp. I forbindelse med tilsynsbesøget hos borgere med en personligt udpeget hjælper foretager den tilsynsførende også en række vurderinger hos borgeren. Blandt andet vurderes det hvorvidt leverandøren har overholdt sin tilbagemeldingspligt og hvorvidt den leverede hjælp svarer til visitationsniveauet. Generelt set vurderer tilsynet at alle borgere med personlig udpeget hjælper, modtager den hjælp de er visiteret til. Samtidig viser resultaterne, at de personligt udpegede hjælpere overholder deres tilbagemeldingspligt i forhold til visitationen. Leverandørtilsyn hos udvalgte leverandører af hjemmehjælp Udover tilsynet hos kommunens borgere, har tilsynet også valgt at afholde leverandørbesøg hos udvalgte fritvalgsleverandører. Tilsynet har aflagt besøg hos fire fritvalgsleverandører. Én af de fire leverandører leverer udelukkende praktisk hjælp. De resterende tre leverandører leverer både personlig pleje og praktisk hjælp. I udvælgelsen af leverandører, har tilsynet lagt vægt på, at der blev foretaget leverandørbesøg hos nye fritvalgsleverandører der endnu ikke har haft et tilsynsbesøg. Tilsynet med leverandørerne viser, at alle leverandører har fornuftige organisatoriske rammer. Det betyder blandt andet: - At leverandørene overholder krav til forsikringer. - At leverandørene har en forsvarlig sikring af borgernes nøgler. - At leverandørerne har et system for egenkontrol. Alle leverandører af personlig pleje kan fremvise relevante uddannelsesbeviser for medarbejderne. Derudover har et af firmaerne ansat elever, der er i gang med at uddanne sig til enten SSH er og SSA er. Hos leverandøren af praktisk hjælp er det kun ejeren af firmaet, der er fagligt uddannet. Medarbejderen er rengøringsuddannet. 28/30

29 Ingen af leverandørerne har udarbejdet formaliserede procedurer for dokumentation i omsorgjournalen. Der er som oftest tale om, at lederne dokumenterer i borgerens journal - på medarbejderne vegne. Der anvendes ikke elektroniske systemer til registrering af den leverede tid hos borgerne. Halvdelen af virksomhederne har en faglig leder, der følger op på borgernes plejeplaner. De resterende virksomheder har ikke en formaliseret opfølgning på borgernes plejeplaner. Leverandøren af praktisk hjælp dokumenterer generelt kun meget sjældent. Anbefalinger fra leverandørtilsynet: Tilsynet anbefaler, at leverandørerne udarbejder faste procedurer for dokumentation i omsorgsjournalen. Leverandørerne bør desuden ansøge om flere brugerprofiler til omsorgsjournalen således at medarbejderne også har mulighed for at dokumentere. Kommunen bør igen stille krav om, at de private leverandører deltager i kommuens undervisning i brugen af omsorgsjournalen. Leverandørerne bør desuden udarbejde procedurer for, hvordan leverandørernes ledelse kan følge op på, at den visiterede tid leveres hos borgerne. Der bør desuden være en tættere opfølgning på den leverede tid i forbindelse med det intensiverede leverandørsamarbejde. 29/30

30 Redegørelse for det seneste års opfølgning og tilsyn med kommunens leverandører af hjemmehjælp Udover dette års formaliserede tilsyn foretager visitationen løbende opfølgninger og fører løbende tilsyn med leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er i 2014 foretaget et opfølgningsmøde med én af kommunens leverandører af personlig pleje. 1. Opfølgningsmøde med leverandør af personlig pleje Én leverandør er indkaldt til opfølgningsmøde af visitationen på følgende baggrund: a. Personalets faglige kompetencer b. Mangelfuld dokumentation i omsorgsjournalen c. Manglende efterlevelse af tilbagemeldingspligten (leverandør skal meddele visitationen, når/hvis borgers funktionsniveau ændres) d. Manglende overensstemmelse mellem visiteret og faktureret tid 2. Opfølgningsmøde med leverandør af praktisk hjælp Én leverandør af tøjvask er indkaldt til møde for at dokumentere overholdelse af krav i forbindelse med at firmaet fik anden underleverandør til afhentning og udbringning af tøj. Firmaet kunne redegøre for de i kontrakten opstillede krav og blev godkendt. 30/30

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 Marts 2018 Resumé Visitationen i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører af

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2018 Oktober 2018 Resumé Afdelingen Myndighed i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012 rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk i Thisted Kommune 2012 1. Indledning Ifølge servicelovens 151 c er kommunalbestyrelsen pr. 1. juli 2011 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfattende konklusion

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Glostrup Kommunes kommunale hjemmepleje Dato for tilsynsbesøg: 26. juni 2017 Start- og

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 6 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdstegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 Vinter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2016

Tilsyn hjemmeplejen 2016 inter Tilsyn hjemmeplejen 2016 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 8 5. Konklusion... 9 2 1. Rammen for

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Modtagere af hjemmehjælp Resultater fordelt på distrikter Næstved Kommune, 2015 1 2 Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune Tilsynspolitik Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune August 2018 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice Tilsynspolitik 2019 For hjemmehjælp og madservice 1 Indledning: Det følger af 151c i lov om Social Service, at kommunen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for hvordan der føres tilsyn med

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 19. og 20. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds

Læs mere

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje...

Forord SAMLET TILSYNSRESULTAT...2. Anbefaling FORMALIA DATAGRUNDLAG Skriftligt grundlag Personlig pleje... Indhold Forord...2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT...2 Anbefaling...3 2. FORMALIA...3 3. DATAGRUNDLAG...3 3.1 Skriftligt grundlag...3 3.2 Personlig pleje...4 3.3 Praktisk hjælp...5 3.4 Madservice...5 4. TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 I Struer kommune imødekommes den lovmæssige tilsynsforpligtigelse i hjemmet med et integreret tilsyn. Struer kommunes overordnede målsætning

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmeplejen 2018 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Maj HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Maj HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf Rapport Tilsyn med personlig praktisk i hjemmeplejen Maj 2017 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig pleje

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 23. - 25. oktober 2018 af tilsynsassistent Kirsten Bech,

Læs mere

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd. Godkendt af Byrådet den 25. april 2018

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd. Godkendt af Byrådet den 25. april 2018 Rubrik Tilsynspolitik Hjemmepleje Job og Velfærd Godkendt af Byrådet den 25. april 2018 Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et påbud til Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et påbud til Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør om: Distrikt 3 - Hjemmeplejen Klostermosevej 101 3000 Helsingør Alene sendt pr. digital post 23. maj 2019 AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 7 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... Leverandører af hjemmehjælp/hjemmepleje...5

Læs mere

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik Morsø Kommune Tilsynspolitik Godkendt 2017 Tilsynspolitik Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen og madservice Morsø Kommune fører tilsyn med madservice, personlige og praktiske

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Serviceinformation. Eget valg af hjælper til personlige og praktiske opgaver. jf. Lov om social service 94

Serviceinformation. Eget valg af hjælper til personlige og praktiske opgaver. jf. Lov om social service 94 Serviceinformation Eget valg af hjælper til personlige og praktiske opgaver jf. Lov om social service 94 Hvornår kan du selv vælge egen hjælper? Hvis du er berettiget til hjemmehjælp til personlig pleje

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK DE FORENEDE DAMPVASKERIER [Tilsynet er udført fra d. 5. og 8. oktober 2018 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet

Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet Ledelsesinformation september 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes

Læs mere

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 KOLDING KOMMUNE 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK DE FORENEDE DAMPVASKERIER [Tilsynet er udført d. 12. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech,

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR FREDERIKSBERG ALLÉ 53 [ Tilsynet er udført d. 27.november 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK CLARA SERVICE GRUPPEN [ Tilsynet er udført d. 6. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 inter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 Indhold 1. Rammerne for tilsynet... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 5 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 9 4. Klager... 13 5. Leveringen

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Lov om Social Service 151 stk. 1, Retssikkerhedslovens 15 stk. 1

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Ledelsesinformation april 2016

Ledelsesinformation april 2016 Ledelsesinformation april 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen

Læs mere

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre Tilsynspolitik 2017 Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2017 Acadre I det

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark

Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark Antal borgere interviewet: 3 MÅLEMETODE MÅLEOMRÅDER VURDERINGSSKALA SUPPLERENDE BESKRIVELSE Opfyldt Delvist Tilsynets

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune. Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E. November 2016

Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune. Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E. November 2016 inter Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E November 2016 0 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Opstart... 2 3. Forbrug... 3 4. Tilfredshed...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 218 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB EGEBJERG KØBMANDSGÅRD A/S [Tilsynet er udført d. 11. - 15. oktober 218 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere