Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse"

Transkript

1 (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den geometriske udformning af krydset kan ændres med henblik på at skabe en mere sikker trafikafvikling. Miljø & Teknikforvaltningen har af to omgange fremsendt forslag til en geometrisk ombygning til Miljø- og Byudvalget. Ved den politiske behandling er forvaltningen blevet bedt om at foretage yderligere undersøgelser. De hidtidige to forslag består begge i at trække cykelstien tilbage og etablere en krydsningshelle på Egelundsvej. Indeværende trafikanalyse tager udgangspunkt i forvaltningens analyser og supplerer med relevante forhold til de fremsatte forslag. Herudover suppleres med forslag fra Miljø- og Byudvalget om at bevare den nuværende placering af krydsningspunktet og foretage mindre ændringer, samt forslag fra forvaltningen om at signalregulere krydset Egelundsvej / Herstedvestervej ved at lade det indgå i signalreguleringen af Roskildevej / Herstedvestervej. 2 Sammenfatning og anbefaling Krydset (syd) er blandt de mest uheldsbelastede lokaliteter i Albertslund Kommune. Lokaliteten er udpeget i kommunens trafiksikkerhedsplan fra 2013, og en opdatering af politiets uheldsregistreringer viser, at der i den seneste 5-årige periode er registreret seks uheld. Cyklister er indblandet i fire af seks uheld. Der tegner sig et tydeligt uheldsbillede ved, at cyklister på den dobbeltrettede cykelsti bliver overset af ind- eller udkørende bilister til Egelundsvej. Det er særligt de stitrafikanter der kommer fra den forkerte retning, som ofte bliver overset af bilisterne. I indeværende analyse er behandlet fire forslag til at forbedre trafiksikkerheden i krydset: Tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til stitrafikken Tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til biltrafikken Mindre tiltag ved den nuværende placering Signalregulering af (syd)

2 Tilbagetrukket stikrydsning Undersøgelser viser, at trafiksikkerheden ved dobbeltrettede cykelstiers krydsning af vigepligtsregulerede kryds er størst, når vigepligten pålægges stitrafikken fremfor biltrafikken (Underlien, 2013). Risikoen for uheld kan reduceres til en fjerdedel, hvis vigepligten pålægges stitrafikanterne fremfor biltrafikken. Anlæg af tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til stitrafikanter påvirker fire af seks uheld registreret i krydset, heraf alle cyklistuheldene. Tiltaget giver en mindre forringelse i fremkommeligheden for stitrafikanter, idet de skal vige for biler til og fra Egelundsvej. Afviklingen af biler i krydset vil være uændret eller svagt forbedret, idet biltrafikken har forkørselsret. Mindre tiltag ved den nuværende placering Undersøgelse konkluderer, at uheldsrisikoen falder, hvis krydsningspunktet er trukket minimum 6 meter væk fra kørebanen, når vigepligten er pålagt stitrafikken (Underlien, 2013). Det kan derfor ikke anbefales at bevare den nuværende placering af stikrydsningen. Signalregulering Signalregulering af krydset med egen fase til den dobbeltrettede cykelsti giver en konfliktfri og sikker afvikling af stitrafikken. Herudover vil de nuværende problemer med at afvikle biltrafikken i spidsperioder kunne afhjælpes med et signal, ved at trafikken fra Egelundsvej afvikles, mens trafikken på Herstedvestervej har rødt lys. En signalregulering ved Egelundsvej vil være tæt forbundet med signalet på Roskildevej. Det betyder bl.a., at begge signaler skal have samme omløbstid, som på Roskildevej er 80 sek. i myldretiderne. Konsekvensen vil være at cyklister på den dobbeltrettede cykelsti kan opleve ventetider på over 1 minut. Det giver en betydelig forringelse af fremkommeligheden for stitrafikanter, og kan medføre rødkørsler. Anbefaling Via trafik anbefaler anlæg af tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til cyklister (Forslag 1). Løsningen vurderes at have den mest sikre afvikling af cyklister langs Herstedvestervej, som udgør en stor andel af de politiregistrerede uheld. En signalregulering af krydset (Syd) medfører lange ventetider for cyklister, og høj risiko for at cyklister kører over for rødt lys. Dette kan føre til nye uheld. I en samlet vurdering vægtes risikoen for rødkørsel blandt cyklister højere end en forbedret trafikafvikling for biler, som anlæg af et signalkryds kan medføre. Side 2

3 3 Baggrund og historik Figur 1. Beliggenhed af Egelundsvej / Herstedvestervej (sydlig adgang) i Albertslund Kommune. I Albertslund Kommunes trafiksikkerhedsplan fra 2015 er krydset (syd) angivet som projektet nr. 4 i den prioriterede liste for fysiske tiltag. Analyser i trafiksikkerhedsplanen er baseret på politiregistrerede uheld for perioden Uheld og uheldsudvikling I en 5-årig periode fra har politiet registreret fem uheld i krydset (syd), heraf et personskadeuheld og fire materielskadeuheld. I alle fem uheld er en cyklist på den dobbeltrettede cykelsti blevet påkørt. Der er således et tydeligt uheldsbillede. Der er foretaget et opdateret uheldsudtræk. I den seneste 5-årig uheldsperiode fra har politiet registreret seks uheld i krydset, heraf et personskadeuheld og fem materielskadeuheld. Herudover er uheldene betragtet over en 10-årig periode fra , hvor man normalt kun betragter en 5-årig periode. Formålet med dette er kunne betragte eventuelle følsomhed i analysen. Uheldsudtrækket viser, at der fortsat sker uheld i krydset og at tiltag i krydset med henblik på at forbedre trafiksikkerheden fortsat er relevant. I en 10-årig periode fra har politiet registreret i alt 9 person- eller materielskadeuheld. En cyklist var involveret i et personskadeuheld i 2016, hvilket understreger, at tiltag i krydset fortsat er relevant. Side 3

4 Figur 2. Foto af konflikt mellem bil og cyklist på Egelundsvej ved Herstedvestervej. Uheldsudviklingen er illustreret på figur Uheldsudvikling Materielskadeuheld Personskadeuheld Figur 3. Uheldsudvikling ud fra politiregistrerede uheld i krydset Herstedvestervej / Egelundsvej (syd) i perioden Ved en granskning af uheldene kan det konstateres at: 2 ud af 9 uheld er personskadeuheld Cyklister er ofte involveret i uheld i krydset. De har således været involveret i 6 ud af 9 registrerede uheld og begge personskadeuheld Ét uheld er et sprituheld og ét uheld er med flugtbilist (bevidst) 7 ud af 9 uheld er sket i forbindelse med svingbevægelse til/fra Egelundsvej. 4 af uheldene er sket ved indkørsel til Egelundsvej og 3 af uheldene er sket ved udkørsel fra Egelundsvej I 2 af 3 uheld med indsvingende trafik til Egelundsvej, hvor retning er angivet, har cyklisten kørt i nordgående retning på den dobbeltrettede cykelsti. Cyklister der cykler i modsatte retning i forhold til en enkeltrettet cykelsti kan virke overraskende for bilister Side 4

5 4 Trafikale forhold Egelundsvej er adgangsvej til og fra Albertslund Vest med en nordlig og en sydlig adgang til og fra Herstedvestervej. Albertslund Vest er et større boligområde, hvori bl.a. Egelundsskolen ligger. Ved den nordlige adgangsvej ligger butiksområdet Vestcenter og ved den sydlige adgangsvej ligger to dagligvarebutikker på arealet mellem Egelundsvej og Roskildevej. I Albertslund Vest er et veludbygget stinet separeret fra kørselsarealer. Der er anlagt broer i punkter hvor stien krydser Egelundsvej, som giver en sikker afvikling. Undtaget herfra er dobbeltrettet sti langs Herstedvestervej. Ved den nordlige adgangsvej er krydsning mellem den dobbeltrettede cykelsti og Egelundsvej signalreguleret. Ved den sydlige adgangsvej er krydsning af den dobbeltrettede cykelsti. Indeværende analyse omhandler den sydlige adgangsvej. Den sydlige adgangsvej til Egelundsvej fra Herstedvestervej er placeret umiddelbart nord for signalkrydset Roskildevej / Herstedvestervej. Krydset er udformet som et vigepligtsreguleret T-kryds. Dobbeltrettet cykelsti langs Herstedvestervej føres igennem vejen ved Egelundsvej med vigepligt til biler på Egelundsvej. Cykelstien er anlagt tæt ved Herstedvestervej og er synliggjort med blå afmærkning. På Egelundsvej er der endvidere afmærket fodgængerfelt med midterhelle og torontoanlæg (gult blink). Modsat Egelundsvej er der anlagt en overkørsel til en mindre erhvervsejendom. Afstanden fra den nordlige stopstreg til vejmidte af Egelundsvej er kun ca. 35 meter. Den korte afstand betyder, at der i spidsperioder forekommer tilbagestuvning på Herstedvestervej fra Roskildevej forbi T-krydset ved Egelundsvej. Trafiktal og trafikafvikling Der foreligger trafiktal for Egelundsvej, Herstedsvestervej og Roskildevej, se figur 4. På Egelundsvej er der registreret en årsdøgntrafik (ÅDT) på ktj. vest for dagligvarebutikker. Dagligvarebutikker er trafikskabende funktioner, så trafikintensiteten formodes at være % større ved Herstedvestervej. Egelundsvej ÅDT: %-fraktil: 49,2 km/t Tung trafik: 9,9 % Herstedvestervej ÅDT: %-fraktil: 58,6 km/t Tung trafik: 9,0 % Roskildevej ÅDT: %-fraktil: 76,4 km/t Tung trafik: 10,3 % Figur 4. Resultat af trafiktællinger gennemført i Side 5

6 Der forekommer ofte tilbagestuvning på Herstedvestervej fra Roskildevej forbi krydset ved Egelundsvej. Konsekvensen er, at trafik til og fra Egelundsvej har vanskeligt ved at blive afviklet i spidsperioder. Herudover kan betyde, at bilisterne kun har fokus på at finde huller i trafikken, og derfor overser cyklister på den dobbeltrettede cykelsti. Figur 5. Foto af kødannelser på Herstedvestervej forbi Egelundsvej, som gør det vanskeligt at afvikle trafikken. Side 6

7 Hastighed Til vurdering af hastighedsniveauet i området anvendes 85%-fraktilen fra gennemførte trafiktællinger. På Egelundsvej er der et lavt hastighedsniveau og 85%-fraktilen ligger under den tilladte hastighed på 50 km/t. På Herstedvestervej er den tilladte hastighed 60 km/t, som ophæves umiddelbart nord for krydset ved Egelundsvej. Dette bidrager til en mere sikker afvikling af trafikken i krydset ved Egelundsvej. På Herstedvestervej ligger 85%-fraktilen under den tilladte hastighed på 60 km/t hvor målingen er udført, og der er et lavt hastighedsniveau. Bus Buslinje 141 kører gennem Albertslund Vest via Egelundsvej. Bussen gennemkører krydset (syd), hvor den foretager henholdsvis venstresving fra Herstedvestervej og højresving fra Egelundsvej. Løsningsforslag skal tage højde for bussens arealbehov og eventuelle bump skal være busvenlige. Bussens linjeføring fremgår af figur 6. Figur 6. Linjeføring for buslinje 141 gennem Albertslund Vest (trafikinfo.moviatrafik.dk). Side 7

8 5 Forslag 1: Tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til stitrafikken Figur 7. Tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til stitrafikanter. Udsnit af tegning H Beskrivelse Stikrydsning på Egelundsvej trækkes ca. 12 meter tilbage så lette trafikanter kan krydse Egelundsvej bag bussen og vigepligten pålægges stitrafikken. Eksisterende krydsningshelle forlænges forbi krydsningspunktet, og udgør et støttepunkt for krydsende trafikanter. Trafikal vurdering UHELD PÅVIRKET ( ) HERAF LETTE TRAFIKANTER FREMKOMMELIGHED, BIL FREMKOMMELIGHED, CYKEL TRAFIKAFVIKLING (BILER) ANLÆGSØKONOMI 4 (1 person- og 3 materielskade) 4 (1 person- og 3 materielskade) Forbedret Ringere Forbedret kr. ekskl. moms Undersøgelser viser, at den mest trafiksikre løsning i vej-stikryds med dobbeltrettede stier i ét plan opnås ved at pålægge stitrafikanterne vigepligt (Underlien, 2013). Bløde trafikanter er mest udsatte i uheld mellem en bil og en cyklist/fodgænger. Med forslaget kan der stadig opstå konflikter mellem biler til og fra Egelundsvej og cyklister og fodgængere, men ved at pålægge vigepligten til den bløde trafikant, skal denne passe på sig selv. Side 8

9 At pålægge stitrafikanterne vigepligten vil forringe deres fremkommelighed. Ventetiden vil være størst i morgen- og eftermiddagsspidstimerne, hvor der er flest biler på Egelundsvej, som stitrafikanterne skal vige for. Det vil ligeledes være i den periode at der færdes flest på stien, så mange stitrafikanter vil blive berørt. Der forekommer kødannelser på Herstedvestervej i spidsperioder, som kan forhindre afvikling af trafikken til og fra Egelundsvej, se figur 5. Forslaget forbedrer imidlertid ikke afviklingen i krydset, og der er risiko for, at kødannelserne kan forplante sig videre til Egelundsvej forbi stikrydsningen. Det kan betyde, at stikrydsningen i perioder vil være blokeret, eller at cyklister og fodgængere foretager krydsning mellem biler, der holder i kø. Konsekvensen ved at trække stikrydsningen så langt tilbage som muligt er, at der bliver et knæk på stien på begge sider af krydsningspunktet. Knækket er nødvendigt, hvis ekspropriering til Egelundsvej 2A skal undgås. Tiltag Nødvendige tiltag for realisering af forslag 1: Tilbagetrækning af cykelsti Udvidelse af krydsningshelle Vejbelysning og torontomaster flyttes Opstramning af Egelundsvejs udmunding til Herstedvestervej Side 9

10 6 Forslag 2: Tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til biltrafikken Tilbagetrukket stikrydsning med vigepligt til stitrafikanter. Udsnit af tegning H Beskrivelse Stikrydsning på Egelundsvej trækkes ca. 12 meter tilbage, så biltrafikken først skal orientere sig i forhold til stitrafikken og bagefter biltrafikken på Herstedvestervej. Fra Herstedvestervej vil det være modsat. Herudover kan lette trafikanter krydse Egelundsvej bag bussen. Der afmærkes en supplerende vigelinje ved stikrydsningen, der skal synliggøre vigepligten. Trafikal vurdering UHELD PÅVIRKET ( ) HERAF LETTE TRAFIKANTER FREMKOMMELIGHED, BIL FREMKOMMELIGHED, CYKEL TRAFIKAFVIKLING ANLÆGSØKONOMI 4 (1 person- og 3 materielskade) 4 (1 person- og 3 materielskade) Middel (Uændret) Middel (Uændret) Forbedret kr. ekskl. moms Sammenholdt med forslag 1 har forslag 2 en god fremkommelighed for cyklister og fodgængere på den dobbeltrettede cykelsti på bekostning af ringere trafiksikkerhed. I undersøgelse fra 2013 er trafiksikkerheden i kryds med dobbeltrettede stier undersøgt (Underlien, 2013). Den mest sikre løsning er at pålægge stitrafikanterne vigepligt. Den foreslåede løsning, hvor der er afmærket et fodgængerfelt parallel med cykelstien, er ikke undersøgt. Men analysen Side 10

11 antyder, synliggørelse af krydsningspunktet med afmærkning forværrer trafiksikkerheden. Krydsningspunktet er trukket 12 meter tilbage, så lette trafikanter kan krydse Egelundsvej bag bussen som kører på Egelundsvej. Der er risiko for, at krydsende cyklister bliver skjult bag bussen for bilister der skal ind på Egelundsvej fra Herstedvestervej, hvorved der kan ske uheld. Det bør overvejes kun at trække stikrydsningen 8 meter tilbage, så bussen blokerer stikrydsningen, så cyklister og fodgængere kun kan krydse vejen, når der er god oversigt. Tiltaget vil endvidere mindske knækket på cykelstien på begge sider af stikrydsningen. Tiltag Nødvendige tiltag for realisering af forslag 2: Tilbagetrækning af cykelsti Vejbelysning og torontomaster flyttes Opstramning af Egelundsvejs udmunding til Herstedvestervej Side 11

12 7 Forslag 3: Mindre tiltag ved den nuværende placering Figur 8. Illustration af mindre tiltag ved den nuværende placering af krydsningshellen. Beskrivelse Med udgangspunkt i den eksisterende placering af stikrydsningen gennemføres mindre tiltag, og vigepligten pålægges stitrafikanterne. Det blå cykelfelt og fodgængerfeltet fjernes, og ind- og udkørslen strammes op. Vurdering UHELD PÅVIRKET ( ) HERAF LETTE TRAFIKANTER FREMKOMMELIGHED, BIL FREMKOMMELIGHED, CYKEL TRAFIKAFVIKLING ANLÆGSØKONOMI 4 (1 person- og 3 materielskade) 4 (1 person- og 3 materielskade) Forbedret Dårlig Forbedret kr. ekskl. moms Ændret vigepligtforhold, så stitrafikken har vigepligt for biltrafikken, har en positiv indvirkning på trafiksikkerheden. Det er således op til stitrafikanterne at sikre, at de kan krydse Egelundsvej. Fremkommeligheden for stitrafikanterne vil blive forringet, når vigepligten ændres. Ved at krydsningspunktet er placeret tæt på Herstedvestervej, vil udkørende biler fra Egelundsvej, der holder ved vigelinjen, blokere for at cyklister og fodgængere kan krydse vejen. Der skal kun holde én bil for at krydsningspunktet bliver blokeret, og det må derfor forventes at forekomme ofte. Opstramning af Egelundsvejs udmunding til Herstedvestervej vurderes at have en positiv effekt på trafiksikkerheden. Tiltaget kan sænke bilernes hastighed ved ind- og udkørsel, som vil give stitrafikanterne bedre tid til at orientere sig. Herudover vil længden af stitrafikanternes krydsning af Egelundsvej blive kortere, dvs. de vil være i konflikt med biltrafikken i kortere tid. Side 12

13 Undersøgelser viser, at når vigepligten er pålagt stitrafikanterne er uheldsfrekvensen 2-3 gange højere, når stikrydsningen er placeret mindre end 6 meter fra Herstedvestervej, i forhold til hvis den lå 6-12 meter fra vejen. Sammenholdt med forslag 1 vil risikoen for uheld være større i forslag 3. Tiltag Nødvendige tiltag for realisering af forslag 3: Fodgængerfelt fjernes Blåt cykelfelt fjernes Opstramning af Egelundsvejs udmunding til Herstedvestervej Gult blinksignal (Torontoanlæg) fjernes Side 13

14 8 Forslag 4: Signalregulering af Herstedvestervej / Egelundsvej (syd) Figur 9. Signalregulering af krydset. Beskrivelse Krydset (syd) signalreguleres. Signalet kobles på det eksisterende signal ved Roskildevej / Herstedvestervej og samordnes med dette. Den dobbeltrettede cykelsti langs Herstedvestervej samt fodgængerfelt separatreguleres. Vurdering UHELD PÅVIRKET ( ) HERAF LETTE TRAFIKANTER FREMKOMMELIGHED, BIL FREMKOMMELIGHED, CYKEL TRAFIKAFVIKLING ANLÆGSØKONOMI 5 (1 person- og 4 materielskade) 4 (1 person- og 3 materielskade) Middel Dårlig God kr. ekskl. moms En signalregulering af krydset vurderes at have en positiv effekt på særligt de cyklistuheld, der er registreret i krydset, men tiltaget kan give anledning til nye uheldstyper. Bl.a. kan en signalregulering medføre ventetider på over 1 minut for cyklister og fodgængere. Det forringer fremkommeligheden på den dobbeltrettede sti og medfører risiko for, at lette trafikanter vil ignorere signalgivningen og foretage rødkørsel. En separat fase i signalprogrammet til cyklister og fodgængere langs Herstedvestervej vil sikre, at lette trafikanter kan afvikles konfliktfrit på den dobbeltrettede cykelsti. Det fjerner konflikten mellem biler til og fra Egelundvej og cyklister og fodgængere langs Herstedvestervej, hvor der er registreret 5 uheld i uheldsperioden. At trafikken kan afvikles konfliktfrit forudsætter, at der ikke forekommer rødkørsel. I dag er der kø i den nordlige tilfart på Herstedvestervej, som strækker sig forbi Egelundsvej. Trafikken har derfor vanskeligt ved at blive afviklet i Side 14

15 spidsperioder om morgenen og om eftermiddagen. En signalregulering gør det muligt at tilbageholde trafikken på Herstedvestervej nord for Egelundsvej, når der er rødt lys ved Roskildevej. Udkørslen ved Egelundsvej vil derved være friholdt, som sikrer en god og sikker trafikafvikling. En signalregulering af Egelundsvej er udfordret af kort afstand mellem Roskildevej og Egelundvej, som giver kort magasinplads i nordgående retning. Samtidig bør der være en separat fase til afvikling af cyklister langs Herstedvestervej, hvor biltrafikken ikke kan afvikles. Det stiller krav til en god samordning og effektiv trafikstyring, som skal undersøges nærmere for at undgå tilbagestuvning til Roskildevej. Bl.a. bør det undersøges hvilken effekt en afmærkning af to spor på Herstedvestervej nord for Egelundsvej har på kapaciteten. Forslag til fasediagram er vist til venstre. Effektiv trafikstyring af Egelundsvej og den dobbeltrettede cykelsti, så faserne kun indkobles når der registreres trafik, kan bidrage til en smidig trafikafvikling. Tiltag Nødvendige tiltag for realisering af forslag 3: Indkøb og opsætning af signalmaster samt lanterner Tilpasning af geometri Projektering af signalprogram Udvidelse af eksisterende styreapparat (forudsat muligt) Programmering af styreapparat Side 15

16 9 Referencer Underlien, Søren, Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier, Trafitec, 2013 Side 16

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune NOTAT: Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune Letbane Ring 3. Glostrup Kommune har modtaget udbudsprojekt for letbanen i Ring 3. Derudover er modtaget trafiksikkerhedsrevision, trin 2-3, udarbejdet

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Den grønne stis krydsning af Rolighedsvej

Den grønne stis krydsning af Rolighedsvej Den grønne stis krydsning af Rolighedsvej Vejcenter Syddanmark UDUUKAST Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problem... 4 3. Løsningsforslag... 6 4. Forslag til Løsninger... 10 5. Konklusion.

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG PÅ STEVNSVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG PÅ STEVNSVEJ TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG PÅ STEVNSVEJ TEKNISK NOTAT 14. SEPTEMBER 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Frederikssund Kommune Analyse af Landerslevvej indenfor byzone i Landerslev.

Frederikssund Kommune Analyse af Landerslevvej indenfor byzone i Landerslev. N O T A T Til Frederikssund Kommune Att. Wael El-Mahmoud Fra Andersen & Grønlund RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN GRØNLUND ApS Dato 2017-09-12 Rev. - Initialer ABJ Sag 1729 J.nr. Notat Email abj@ag-aps.dk

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Svendborg Kommune. Uheldsanalyse. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 2

Svendborg Kommune. Uheldsanalyse. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 2 Svendborg Kommune Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan September 2009 Baggrundsrapport nr 2 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Svendborg Kommune Uheldsanalyse

Læs mere

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan 2013-2017 1. udgave Udarbejdet af: Rambøll By og Trafik 14. august 2013 Forord Som

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Sammenfatningsrapport med uheldsevaluering Søren Underlien Jensen Oktober 2012 Indhold Resumé...3 1. Indledning...5 2. Uheldsevaluering...9 3. Trafikantadfærd og trafikafvikling...

Læs mere

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2013 Notat vedrørende trafikforhold på Oddervej herunder

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

Notat. Trafiktal BILAG. Teknisk notat for cykelløsning på Bülowsvej mellem Gammel Kongevej og Thorvaldsensvej.

Notat. Trafiktal BILAG. Teknisk notat for cykelløsning på Bülowsvej mellem Gammel Kongevej og Thorvaldsensvej. Notat 19-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012/0000857-6 Teknisk notat for cykelløsning på Bülowsvej mellem Gammel Kongevej og Thorvaldsensvej. By- og Miljøområdet Baggrund Som en del af Kommuneplanen fra

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere