Tillæ!! E. Bueskvdnin~sbaner~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæ!! E. Bueskvdnin~sbaner~"

Transkript

1 Tillæ!! E. JMnlRSKY 4. udgave Bueskvdninsbaner 1. Generelt om veilednin!!en. a. Bue og pil er ikke omfattet afvåbenloven, hvorfor næiværende direktiv udelukkende otntaier emnet som en vejledning for de politikredse, der - i medfør af politivedtægten - ønsker at kontrollere brugen af disse våben. b. Armbrøster er omfattet afvåbenloven. V de den sikkerhedsmæssige anvendelse af annbrøst henvises til nedenstående vejledende retnjngslinier for anvendelse afbuer. c. Tillægget ommtter ikke jagt med am1brøst, bue og pil. 2. Almindeli2t om bueskvdnine. a. Skydning med bue er fonnentligt den ælæte faun for skydning i Danmark. Fm stenalderen benyttedes bue og pil til jagt-og krigsbrog og fra det 19. Arhundrede vandt våbnet indpas som konkunoencevåben. 1

2 b. Bue og pil anvendes til skiveskydning og tel1æi1skydi1ing (jagt- og feltskydning) udendørs og til skiveskydning på indendørs baner. c. De m benyttede buer til konkmrencefonnål fremstilles aftrælæneller, glas- eller kulfiber, eder af aiummi1dnslegering. Pilene fia'dstll1 afalm ninium, ku1:fiber ed af træ. Der kan i PR-øjemed samt ved såkaldte "Kom-og-Prøv"-an'aIlgementer endvidere forekomme lokalt fteiætijlooe buer. d De mål, der skydes mod, kaldes "matter". En måtte er fremstillet af hahn, skwngmmni eller andet blødt materiale, der kan opfange pilene uden at disse blive ødejagt På måtten fastgøres skydeskiven, som kaldes "ansigt", med pointinddelte ringe eller et dyremotivpåtegnet. 3. Særliee reeler for skvdnine med bue oe pi) under anvendelse af Dansk Bueskvtteforbunds love oe bestemme)ser. Af Dansk Bueskyttefotbunds (DBSF) lovkompleks fremgår detaljerede sikkerhedsforskrifter, henmder nonner for skydebaner og buemateriel, afgivelse af skud, kontrolvirksomhed m.v., hvorfor det V\n-deres, at der for bueskydningsbaner, der anlægges i overensstedm1else med forbundets love og bestemmelser samt forbu eskydningsarrangementer, der gennemføres efter sannne lovkompleks, kan foretages reduktioner i nedennævnte vejledende bestemmelser (se pågældende punkter). 4. Definitioner. a. Fast standardbane: (1) Ved en fast standardbane forstås et anlæg til skiveskydning, hvor der kan forekonmle tiæningskonkunenceprægede skydninger og hvor der enten er tale om rutinerede skytter eller skytter under oplæring. Faste baner kan anlægges indendørs og udendørs. b. Midlertidig bane: (1) Ved en midlertidig bane forstås et ikke fast anjæg til skivesky(b)jng, hvor der kan være tale om aktiviteter med et PR-mæssigt islæt, med en vis publikumsinteresse og hvor mutinerede personer kan forekomme som skytter. Midlertidige baner anjægges oftest udendørs. c. Te"ænskydningsbane: (1) Terrænskydnmg udføres som feltskydnjng eller jagtskydnmg, som foregår på baner, der er udlagt fast eller midlertidigt i natmen (2) Skydningen gennemførcs mod skiva: på - for skytten - kendte eller ukendte afstande mellem 5 og 60 m 5. Fast standardbane. og/eller 2

3 a. Ved anjæggelse af en fast bueskydningsbane forudsættes det, at der i det valgte område mellem standplads og skiveopstilling samt bag og til siderne for delme ikke er trafikårer, passager eller opholdssteder for personer eller i øvrigt genstande, der ved beskadigelse kan kræves erstatning for. b. Enbu gsbane kan anlægges med eller uden pilefang. c. Faste baner til bueskydning kan anlægges \Dlder anvendelse med bue og pil. FAST STANDARDBANE" (se skitse 1). for sikkerhed ved skydning d Til principskitsen knyttes følgende ordforldaring: (]) Fareområdet: (a) Fareområde i længden: Fareonnidet "F' er 140 m i længden, hvilket beskriver en sikkerhedsafstand på 50 m bag den ved bueskydning nonnalt længst benyttede skudafstand (90 m). (b) Fareområde i siden: "F' har i siden en sikkerl1edsafstand ved skydelinien på 10 m til hver side for denne linies ender og ved skiveiinieme, som vist på skitsen, hvilket beskrivesom: - ved skiveopstillinger på 30 m afstand: 13 m, - ved skivoopsger på 60 m afstand: 16,5 m, - ved skiveopstillinger på 90 m afstand: 20 m til hver side for skiveopstillingens ender. (c) Ad23t1esbe2rænsning: I fareområdet "F' må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår. (d) Pilefan2: (1) Såftcnt odn'ådet mellem målopstilling og fareonn'ådets bageste kant ikke er frit for trafikårer, beboelser og lignende eller om'ådet ikke kan overskues under skydning, skal der anlægges pilefang bag målet. (2) Et pilefang VUIderes effektivt, såfremt det bestå af jordvold, klydsfinerplade, bigballer eller tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af et godkendt pilefangemel Pilefanget anlægges mniddelbart bag målopstillingen og skal dække en udstiækning i højden på mjn. 1,5 m over det højst placerede centnun i målopstillingen og til siderne dække bredden af"f' for pågældende måiafstand. (3) Såfremt en bane anlæ gges med pilerang. kan "F' bag målet reduceres afhængig konstruktion og udstlækning samt på gnmdlag af en vurdering afbanens bagland af pilefimgets (4) Ved skydninger, der geinlemføres efter DBSF regler, kan "F', såfremt der anlægges et pilefang jf. ph (d) (2), reduceres til at omfatte området mellem skydestandplads og pilefang. 3

4 (e) A fsdæ1tin$!: "F' kan - når situationen kan bevæge ind i dette. Der kan i særlige tilfælie tilsiger dette - arspærres helt eller delvis, så uvedkommende ikke ufolvaien-de udstillesafspæltingsposter. (2) Rifikoområde 1: (a) På skitsen er risikoområde 1 benævnt "R 1". "R 1" er det onn'åde bag skydelinien, som i længden stiækker sig til 5 m bag denne (kan markeres sc "ventelinie") og i siden bar en bredde svarende til "F' på sannne sted. (!2) Adl!3l12Sbe21ænSnin2: I dette onu'åde må der ikke opholde sig tilskuere ella andre uvedkommende personer, når skydning foregår. (c) Afspærimg: "R 1" bør - når situationen tilsiger dette, f.eks. ved store pubh"k1ni1sarmngementer - afspæues rnarlceringsstrinm1e1 eller lignende. "Rl" kan udvides efter den ansvarlige leders bestelmr.else. med (3) Risikoomrdde2: (a) På skitsen er risikoområde 2 benævnt "R 2", "R 2" er det område, hvor der er sandsynlighed for, at pile, der afgives med støn' elevation afbuen end ved noimal skydning eller ved utilsigtet kmllande. (b) "R 2" strækker sig i længdenud til 300 m fra skydelinien og har en bredde, der svarer til fare.-områdets bredde ved 9Om-linien. (c) Såfremt en bane anlægges med pilemng(se (l) (d) (2», kan "R 2" reduceres afhængig afpilefangets konstiuktion og uætlæknmg. (d) Adgangsbegrænsning: (1) I dette område må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår. (2) Det skal endvidere tilsikres, at der i området ikke er befærdede trafikårer, beboelsesbygningel, opholdssteder for personer og dyr samt andet, der ved beskadigelse kan kræves erstatnmg for. (e) Afs-pæu-ing: "R 2" bør - når situationen tilsiger dette, feks. ved store publikumsamngementer - afspættes med mmk:eringsstrimmel eller lignende. der gennemføres efter DBSFregler, kan "R 2" udgå. 4

5 a. V 00 anlæggelse af midlertidige bueskydningsbaner bør der tages hensyn til den planlagte skudretning og til banens omgivelser. b. En midlertidig bueskydningsbane kan anlægges med og uden pilefimg. c. Midlertidige bueskydningsbaner kan ail1ægges Wlder anvendelse af"principslåtse for sikkerlled ved skydning med bue og pil. LERTIDIG BANE" (se skitse 2). d Til principskitsen knyttes følgende otdforldaring: (l) Fareonn'åde "F' er 300 m i længden målt fra skydestandpladsen. (2) I siden har "F' en bredde på 5 m til hver side for skydeliniens ender. Bredden øges i en vinkel på mindst 300 til begge sider ud til skæringen af den vinkeh'ette linie gemtem målet. (Moo en skydelinie på 3 m i bredden og en skudafstæld på 10m vil bredden af fareområdet ved skivelinien være 25 m) e. Adgangsbegræl1Sning: I "F' må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår. f.pilefimg: (1) Såfremt området mellem målopstiliing og fureonn'ådets bageste kant ikke er frit for, beboelser og lignende eller området ikke kan overskues under skydning, skal der anlægges pilefang bag målet (2) Et pilefang vurderes effektivt, såfremt det bestå af jordvold, klydsfinc1j>1ade, bigballer eller tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af et godkeitdt pilefangemet Pilefanget anlægges umiddelbart bag målopstjllin og skal dække en uds1iækning i højden på min. 1,5 m over det højst placerede centnun i målopsti11in og til siderne dække 5 m til hver side for målopsti1lingens ender. "'" (3) Såftemt en bane anlægges m pllefang. kan "F' bagmålet reduceres afhængig afpilefangets konstruktion og udstrækning. g.ag: "F' kan - når situationen tijsiger dette - afspæn'es helt eller delvis, så uvedkonnnende ikke ufoivaren-de kan bevæge ind i dette. Der kan i særlige tilfælde uætines poster som afspæiring. 7. Skvdnine: på indendørs bane. a. En indmdørs skydebanetil anvendelse til sky<h1mg med bue og pil skal indrettes således, at ingen pil kan ldldvige ud aflokalet 5

6 28 10 : DIVERSE BESTEMMELSER DBSF kap v1.0

7 SKITSE 2 Principskitse for sikkerhed ved skydning med bue og pil MIDLERTIDIG DBANE E 8 Skivelinie,,':' Skydelinie 1'1

8 b. Døre og andre tlugtveje skal være skudsjkre og skal kunne atlåses eller stænget indefra, således at indpassage på banen under skydning ikke er mulig. c. Fareonu'ådet regnes fra skydelinien og frem til bageste væg af lokalet I fareområdet må der ikke opholde sig personer under skydning. d Under skydning skal alle skytter være på linie. 8. Terrænskvdnin2:. a. Tendning udføresom "feltnmder" med skydning mod pointinddelte ringskiver eller som "skovnmder" med sky<h1ing mod papirskiver med dyrefigurer eder mod 3-dimensionelle dyrefigurer af gelmemskydeligt materiale. ; b. Skytterne bevæger sig enkeltvis - ell sannnen med flere - gennem en forud fastlagt nrte tmder afgivelse af skud mod opdukkenderkendte mål på forskellige afstande og til tider under tidspres. c. Teaændningsbaner kan anlægges \mder anvendelse af "Principslåtse for sikkerlled ved ten'ænskydning med bue og pil." (se skitse 3 og 4). d Til principskitsen knyttes følgende ordfbrldaring: (1) Fareområdet ("F') er 300 m i længden regnet fra skydestandpladsen ("posten") (se skitse 4). (2) I siden begrænses "P" aflinien fra yderste skytte på posten til et punkt, der ligger 10 m til højre henholdsvis til venstre for målet/yderste mål, hvorefter "P" begrænses af en lige linie i begge side1' parcllleltmed hovedskumoetningen til yderste begrænsning af "P", (Såftemt en målopstilling bar en bredde på 3 In, vil 'Y' have en bredde ved målopstillingen og bag denne på 23 m.) e. Ved skydninger, der genn efter DBSF regler, kan "F' i længden reduceres ti1140 til. fpilefimg: Opstill mal foran et sikkert virlcende pilefimg (net, jordvold, hajmballeopstilling, plader eller tilsvarende), kan "F' bag målet reduceres afhængig af pile konstruktion og udstrælaring. g. Ved skydninger, der genn efter DBSF regler, kan "F', såfremt der anlægges et pilefang, så afstanden fra overkantlyderkanter af målet til overkantlydelkanter af det bagved værende pilefang er mindst 100 cm, reduceres i længden til 40 m bag målet (se skitse 3). Det er m forudsætning, at pilefanget er beliggende max. 5 m bag målet h. I fareområdet må der ikke være udækkede personer, trafikårer: genstande, hvor der ved beskadigelse kan kræves ersta1ning. og andre 6

9 Går der deltagemrter gedi1em en bades fareområde, må skydning ikke iværksættes før alle personer er ude afotmådet. i Må1]jng: Alle mål skal opstilles således, at pile, der rikochetterer eller ikke ræmner som tilsigtet, ikke kan forvolde skade på andre skytter, ledere eller på tilskuere og uvedkommende personer. j. Marlcering: Når der skal foretages markering eller andet ærinde til målopstillingen, skal det på tydelig måde tilkendegives, at skydning fra pågældende standplads ikke må foregå. k. Afspærring: (1) Der skal foretages afspg med skilte, marlceringsstrinnnel eller tilsvarende af veje, sti og ledelinier, som sikrer, at uvedkommende personer ikke uforvarende kan nærme sig ten"ænbaneme. (2) Skydelederen kan herudover bestennne, om d skal udsættes afspærringsposter. L RIIteaing. Det skal ved stokke, markeringss1rimmel, pile eller tilsvarende tydeligt markeres i tenænet, hvor deltagere og ti1sku må bevæge/opholde sig. 7

10 w = Z "C Q)O Cl> -E Q) C!) Q):J Z.c - "C (/)Q) Z () ae E (W') UJ Cl) J- Cl> ';g> cn 0- -c Cl) Z -g. c( (3 ri) c"c c Q) W I- a.>

TILLÆG E. Bueskydningsbaner.

TILLÆG E. Bueskydningsbaner. TILLÆG E. Bueskydningsbaner. E. Indhold E01. Generelt om vejledningen. E02. Almindeligt om bueskydning. E03. Særlige regler for skydning med bue og pil under anvendelse af Dansk Bueskytteforbunds love

Læs mere

Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil.

Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil. Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil. Indledning Bue og pil er ikke omfattet af Våbenloven, men der må ikke herske tvivl om, at bue og pil brugt

Læs mere

09-04-2014. Skydelederens rolle. Skydelederuddannelse. Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund. Skydelederuddannelse

09-04-2014. Skydelederens rolle. Skydelederuddannelse. Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund. Skydelederuddannelse Skydelederens rolle Sikkerhedsbestemmelser for skydninger under Danmarks Jægerforbund 1 Almindelige bestemmelser (S): Bestemmelser for skydelederen 2 Refleksionsøvelse Gå sammen 2 og 2. Gennemgå sammen

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning Godkendelse Traditionel Langdistanceskydebane 1. Beskrivelse Anlæggets navn: Hjemmeværnets Skydebaneanlæg L 4222 Ulveholm SKBI ID: SKBI 1115 Anlæggets beliggenhed: På Bregninge Mark, Ærø Koordinat 1311

Læs mere

A F S N I T 1 0 D I V E R S E B E S T E M M E L S E R. Bueskydning Danmark kap V0.2

A F S N I T 1 0 D I V E R S E B E S T E M M E L S E R. Bueskydning Danmark kap V0.2 A F S N I T 1 0 D I V E R S E B E S T E M M E L S E R 2013 10 : DIVERSE BESTEMMELSER INDHOLD: Artikel Side 10.1 DANMARKSMESTERSKABER I UDENDØRS SKIVESKYDNING... 1 10.1.1 1. DAG KVALIFIKATIONSRUNDE... 1

Læs mere

Opstartsguide. Kom godt i gang med bueskydning. Sådan gør du! dgi.dk/bueskydning

Opstartsguide. Kom godt i gang med bueskydning. Sådan gør du! dgi.dk/bueskydning Opstartsguide Kom godt i gang med bueskydning Sådan gør du! dgi.dk/bueskydning 2 Bueskydning hvad er det? Bue og pil har gennem århundreder været brugt til både jagt, krig og leg. Fascinationen af det

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20

Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20 Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ) 2/20 Juni 2015 AUTORISATION 1. Gyldighedsområde Nærværende hæfte omhandlende

Læs mere

Midlertidige skydebaner

Midlertidige skydebaner Midlertidige skydebaner En vejledning til jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører 1 Formål Jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører må til brug for instruktion oprette midlertidige skydebaner

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger OKTOBER 2007 Side 1/20 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 OKTOBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 FEBRUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Arrangør håndbog for afvikling af DM Udendørs skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør håndbog for afvikling af DM Udendørs skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør håndbog for afvikling af DM Udendørs skiveskydning Dansk Bueskytteforbund Dansk Bueskytteforbund...1 Afvikling af DM...1 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...1 Nedenstående materiel

Læs mere

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Skydeuddannelse for GV M/95-familien og LMG. Kontrolprøve for våbenopbevaring på privat bopæl. Udgivelse Marts 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at vedligeholde

Læs mere

Arrangør håndbog for afvikling af: Udendørs skive stævne Indendørs skive stævne Felt stævne. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør håndbog for afvikling af: Udendørs skive stævne Indendørs skive stævne Felt stævne. Dansk Bueskytteforbund Arrangør håndbog for afvikling af: Udendørs skive stævne Indendørs skive stævne Felt stævne Dansk Bueskytteforbund INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Bueskytteforbund...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 GENERELT...2 SKYDERUNDER:...2

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Bueskydning. Indholdsfortegnelse. 1. Alment om bueskydning Almene regler Klassificeringssystemer Turneringsreglement...

Bueskydning. Indholdsfortegnelse. 1. Alment om bueskydning Almene regler Klassificeringssystemer Turneringsreglement... Indholdsfortegnelse Side 1. Alment om bueskydning... 2 2. Almene regler... 2 3. Klassificeringssystemer... 2 4. Turneringsreglement... 3 1 1. Alment om bueskydning 1.1 For bueskytter under DHIF gør der

Læs mere

Lidt om bueskydning og forskellige buetyper.

Lidt om bueskydning og forskellige buetyper. Lidt om bueskydning og forskellige buetyper. JM i 3D 2010 i Nørre Snede. En kort introduktion. Disse sider er ment som en lille introduktion en lille appetitvækker til bueskydning og til de forskellige

Læs mere

Instruks for haglskydeprøve 2015

Instruks for haglskydeprøve 2015 Instruks for haglskydeprøve 2015 Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Nurstyrelsen 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den prøvesagkyndiges

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Håndbog for riffelbanen i Hadsund

Håndbog for riffelbanen i Hadsund Håndbog for riffelbanen i Hadsund Danmarks Jægerforbund - Hadsund Side 1 Indholdsfortegnelse Ændringslog 3 Sikkerheds klargøring inden skydningen påbegyndes 4 Klargøring af standpladser 6 Klargøring af

Læs mere

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 50 m udendørs skydebaner Version. 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Hvad siger loven... 3 Kapitel 2 Oversigt over benævnelser, mål, mv.... 5 Principper... 5 Skydehus...

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 Den 19. og 20. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Nedenfor følger en anvisning på afvikling af bueskydning og kamp med lanse på balancebom samt historisk baggrundsinfo om bueskydning.

Nedenfor følger en anvisning på afvikling af bueskydning og kamp med lanse på balancebom samt historisk baggrundsinfo om bueskydning. Lærervejledning: Hos Skoven i skolen finder du en god vejledning og illustration til, hvordan eleverne kan snitte deres egen bue og pil. Du skal scrolle lidt ned før illustrationen dukker op. http://www.skoven-i-skolen.dk/content/bue-og-pil-0

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006 Den 16. og 17. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

En kort introduktion.

En kort introduktion. JM i 3D 2010 i Nørre Snede. Lidt om bueskydning og forskellige buetyper. En kort introduktion. Disse sider er ment som en lille introduktion en lille appetitvækker til bueskydning og til de forskellige

Læs mere

Instruks for riffelprøve

Instruks for riffelprøve Instruks for riffelprøve Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Naturstyrelsen 1. Instruktion til aspiranten 1.1 Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du har en vis træfsikkerhed med din

Læs mere

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 August 2017 Krocketregler www.dgi.dk 25721 (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 11-09-2017 14:19:43 2 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt på

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DSkyU REGLEMENT FOR JAGTSKYDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 25 m skydebaner

Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 25 m skydebaner Skydebaneforeningen Danmark Bogen om 25 m skydebaner Version. 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Hvad siger loven... 4 Kapitel 2 Oversigt over benævnelser, mål mv.... 6 PRINCIPPER... 6 SKYDEHUS... 6 BANENS

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Der findes 6 typer skydebaner til lerduer, som de fleste skydeledere/instruktører vil stifte bekendtskab med.

Der findes 6 typer skydebaner til lerduer, som de fleste skydeledere/instruktører vil stifte bekendtskab med. Flugtskydningsbaner Der findes 6 typer skydebaner til lerduer, som de fleste skydeledere/instruktører vil stifte bekendtskab med. Jagtskydning: En jagtskydningsbane består af fire standpladser, hvor der

Læs mere

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn Krocketregler Februar 2008 - en aktivitet på tværs af alder og køn 1 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt af DGI Krockets midtvejsmøde, november

Læs mere

Udvikling af Spangen.

Udvikling af Spangen. Foreningslivet sikrer Vores sammenhold Udvikling af Spangen. Forslag under udarbejdelse Version 23-02-2015 Foreningslivet sikrer Vores sammenhold Udvikling af Spangen. Området for etablering af skydebanen

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Side 1. Oversigt over skydninger. 2201 2. Skivemateriel. 2202 3. Bane- og standpladsindretning. 2202 4. Beklædningsbestemmelser. 2203 5. Funktioneringsfejl,

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

AFSNIT 8 INDENDØRS SKIVESKYDNING

AFSNIT 8 INDENDØRS SKIVESKYDNING AFSNIT 8 INDENDØRS SKIVESKYDNING 015 b 8 : INDENDØRS SKIVESKYDNING INDHOLD: Artikel Side 8.1 Baneudlægning [B 7.1] 1 8. Skydning i flere haller 1 8.3 Træning [B3 16.1] 8.4 Baneudstyr [B 7.] 8.5 Bueskytters

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Version 1.01. Formular: Ophæv magi.

Version 1.01. Formular: Ophæv magi. Magiker magi Magiker formularer skal kastes ved at sige formularen og derefter effekten. Eks. Magisk pil 1 i skade. Men man kan ikke kaste en ny formular før ens energi har rettet sig selv op. Det tager

Læs mere

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver Ajax 1 Banen: 20 X 40 Øvelsen opstilles som pasnings Y, dog behøver der kun at være en kegle helt ude. Der spilles frem til midten, som ligger bolden af for første spiller, der nu spiller den helt ud.

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Antal gældende. Klasseinddelings 20 % 30 % 40 % 10 % 35 % 65 % 35 % 65 % 35 % 65 % 20 % 30 % 50 % 20 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 %

Antal gældende. Klasseinddelings 20 % 30 % 40 % 10 % 35 % 65 % 35 % 65 % 35 % 65 % 20 % 30 % 50 % 20 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 % C. Klasseprogrammer 1. Klasseprogram, riffel, m Gruppe Klasse Skydestilling Antal skud BK 1 smaal BK 2 smaal BK 3 smaal BK 4 smaal J 1 J 2 Ung Stilling US 1 s Ung Stilling US 2 s Ung Åben UÅ 1 Ung Åben

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER

A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER 202 DBSF kap. 6 202 v.0 6 : DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER INDHOLD: Artikel Side 6. FITA dicipliner [4.]... 6.2 FITA divisioner [4.]... 6. FITA

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

A F S N I T 7 U D E N D Ø R S S K I V E S K Y D N I N G

A F S N I T 7 U D E N D Ø R S S K I V E S K Y D N I N G A F S N I T 7 U D E N D Ø R S S K I V E S K Y D N I N G 2015 7 : UDENDØRS SKIVESKYDNING INDHOLD: Artikel Side 7.1 Baneudlægning [B2 7.1] 1 7.2 Træning [B3 16.1] 2 7.3 Baneudstyr [B2 7.2] 2 7.4 Bueskytters

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER

A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER 207 Bueskydning Danmark kap. 6 207 v.0 6 : DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER INDHOLD: Artikel Side 6. WA dicipliner [B2 4.]... 6.2 WA divisioner

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON. Nr.10292 Alder: 12-90 år - Tid: 5 min. Nr.10291 Alder: 12-90 år - Tid: 3 min. Basistræning i rytme med magasin Tag to magasiner med på banen uden patroner Stil dig ved baglinjen. Ved start gå frem til

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

KOMBI RIFFEL REGLEMENT

KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i Kombiriffel

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale Mosedamgaard Salen Beskrivelse af salen og omgivelser. Placering af service samt hvor dette skal stå efter brug. Forslag til gå tur rundt om foldene og ned til engen. Indhold Introduktion Omgivelser Borde

Læs mere

Der skydes til skive på indendørs og udendørs baner, ligesom der er terrænskydning.

Der skydes til skive på indendørs og udendørs baner, ligesom der er terrænskydning. Koncept for DGI Buesport Version 1.1 2016 Baggrund Bueskydningen er den af de klassiske skydediscipliner med den længste historik. Buen har været legetøj, dagligt brugsværktøj til jagt, krigsvåben og forfinet

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006.

Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006. September 2006 Prøveskydning af 18 punds kanon model 1757 i Oksbøl skydeterræn tirsdag den 29. august 2006. Foto H.U. Hansen (HAS) - 2 - Forord. Rapporten er udarbejdet af ingeniør Jørgen Svender, som

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse, let maskingevær M/62, SØ. Titel kort: FUNK LMG M/62 SØ Formål Faget skal

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

Petanque øvelser. Udarbejdet af Kasper Miller - april 2009 Version 1.0

Petanque øvelser. Udarbejdet af Kasper Miller - april 2009 Version 1.0 Petanque øvelser Navn: Forord: Tanken med dette hæfte er "Hvordan bliver du en teknisk stærkere og bedre petanquespiller." I min optik gælder det om at sætte sig mål, og derigennem opretholde motivationen

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER.

ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER. ET SPØRGSMÅL OM FORSIKRING ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Den forsikrede

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere