Tillæ!! E. Bueskvdnin~sbaner~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæ!! E. Bueskvdnin~sbaner~"

Transkript

1 Tillæ!! E. JMnlRSKY 4. udgave Bueskvdninsbaner 1. Generelt om veilednin!!en. a. Bue og pil er ikke omfattet afvåbenloven, hvorfor næiværende direktiv udelukkende otntaier emnet som en vejledning for de politikredse, der - i medfør af politivedtægten - ønsker at kontrollere brugen af disse våben. b. Armbrøster er omfattet afvåbenloven. V de den sikkerhedsmæssige anvendelse af annbrøst henvises til nedenstående vejledende retnjngslinier for anvendelse afbuer. c. Tillægget ommtter ikke jagt med am1brøst, bue og pil. 2. Almindeli2t om bueskvdnine. a. Skydning med bue er fonnentligt den ælæte faun for skydning i Danmark. Fm stenalderen benyttedes bue og pil til jagt-og krigsbrog og fra det 19. Arhundrede vandt våbnet indpas som konkunoencevåben. 1

2 b. Bue og pil anvendes til skiveskydning og tel1æi1skydi1ing (jagt- og feltskydning) udendørs og til skiveskydning på indendørs baner. c. De m benyttede buer til konkmrencefonnål fremstilles aftrælæneller, glas- eller kulfiber, eder af aiummi1dnslegering. Pilene fia'dstll1 afalm ninium, ku1:fiber ed af træ. Der kan i PR-øjemed samt ved såkaldte "Kom-og-Prøv"-an'aIlgementer endvidere forekomme lokalt fteiætijlooe buer. d De mål, der skydes mod, kaldes "matter". En måtte er fremstillet af hahn, skwngmmni eller andet blødt materiale, der kan opfange pilene uden at disse blive ødejagt På måtten fastgøres skydeskiven, som kaldes "ansigt", med pointinddelte ringe eller et dyremotivpåtegnet. 3. Særliee reeler for skvdnine med bue oe pi) under anvendelse af Dansk Bueskvtteforbunds love oe bestemme)ser. Af Dansk Bueskyttefotbunds (DBSF) lovkompleks fremgår detaljerede sikkerhedsforskrifter, henmder nonner for skydebaner og buemateriel, afgivelse af skud, kontrolvirksomhed m.v., hvorfor det V\n-deres, at der for bueskydningsbaner, der anlægges i overensstedm1else med forbundets love og bestemmelser samt forbu eskydningsarrangementer, der gennemføres efter sannne lovkompleks, kan foretages reduktioner i nedennævnte vejledende bestemmelser (se pågældende punkter). 4. Definitioner. a. Fast standardbane: (1) Ved en fast standardbane forstås et anlæg til skiveskydning, hvor der kan forekonmle tiæningskonkunenceprægede skydninger og hvor der enten er tale om rutinerede skytter eller skytter under oplæring. Faste baner kan anlægges indendørs og udendørs. b. Midlertidig bane: (1) Ved en midlertidig bane forstås et ikke fast anjæg til skivesky(b)jng, hvor der kan være tale om aktiviteter med et PR-mæssigt islæt, med en vis publikumsinteresse og hvor mutinerede personer kan forekomme som skytter. Midlertidige baner anjægges oftest udendørs. c. Te"ænskydningsbane: (1) Terrænskydnmg udføres som feltskydnjng eller jagtskydnmg, som foregår på baner, der er udlagt fast eller midlertidigt i natmen (2) Skydningen gennemførcs mod skiva: på - for skytten - kendte eller ukendte afstande mellem 5 og 60 m 5. Fast standardbane. og/eller 2

3 a. Ved anjæggelse af en fast bueskydningsbane forudsættes det, at der i det valgte område mellem standplads og skiveopstilling samt bag og til siderne for delme ikke er trafikårer, passager eller opholdssteder for personer eller i øvrigt genstande, der ved beskadigelse kan kræves erstatning for. b. Enbu gsbane kan anlægges med eller uden pilefang. c. Faste baner til bueskydning kan anlægges \Dlder anvendelse med bue og pil. FAST STANDARDBANE" (se skitse 1). for sikkerhed ved skydning d Til principskitsen knyttes følgende ordforldaring: (]) Fareområdet: (a) Fareområde i længden: Fareonnidet "F' er 140 m i længden, hvilket beskriver en sikkerhedsafstand på 50 m bag den ved bueskydning nonnalt længst benyttede skudafstand (90 m). (b) Fareområde i siden: "F' har i siden en sikkerl1edsafstand ved skydelinien på 10 m til hver side for denne linies ender og ved skiveiinieme, som vist på skitsen, hvilket beskrivesom: - ved skiveopstillinger på 30 m afstand: 13 m, - ved skivoopsger på 60 m afstand: 16,5 m, - ved skiveopstillinger på 90 m afstand: 20 m til hver side for skiveopstillingens ender. (c) Ad23t1esbe2rænsning: I fareområdet "F' må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår. (d) Pilefan2: (1) Såftcnt odn'ådet mellem målopstilling og fareonn'ådets bageste kant ikke er frit for trafikårer, beboelser og lignende eller om'ådet ikke kan overskues under skydning, skal der anlægges pilefang bag målet. (2) Et pilefang VUIderes effektivt, såfremt det bestå af jordvold, klydsfinerplade, bigballer eller tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af et godkendt pilefangemel Pilefanget anlægges mniddelbart bag målopstillingen og skal dække en udstiækning i højden på mjn. 1,5 m over det højst placerede centnun i målopstillingen og til siderne dække bredden af"f' for pågældende måiafstand. (3) Såfremt en bane anlæ gges med pilerang. kan "F' bag målet reduceres afhængig konstruktion og udstlækning samt på gnmdlag af en vurdering afbanens bagland af pilefimgets (4) Ved skydninger, der geinlemføres efter DBSF regler, kan "F', såfremt der anlægges et pilefang jf. ph (d) (2), reduceres til at omfatte området mellem skydestandplads og pilefang. 3

4 (e) A fsdæ1tin$!: "F' kan - når situationen kan bevæge ind i dette. Der kan i særlige tilfælie tilsiger dette - arspærres helt eller delvis, så uvedkommende ikke ufolvaien-de udstillesafspæltingsposter. (2) Rifikoområde 1: (a) På skitsen er risikoområde 1 benævnt "R 1". "R 1" er det onn'åde bag skydelinien, som i længden stiækker sig til 5 m bag denne (kan markeres sc "ventelinie") og i siden bar en bredde svarende til "F' på sannne sted. (!2) Adl!3l12Sbe21ænSnin2: I dette onu'åde må der ikke opholde sig tilskuere ella andre uvedkommende personer, når skydning foregår. (c) Afspærimg: "R 1" bør - når situationen tilsiger dette, f.eks. ved store pubh"k1ni1sarmngementer - afspæues rnarlceringsstrinm1e1 eller lignende. "Rl" kan udvides efter den ansvarlige leders bestelmr.else. med (3) Risikoomrdde2: (a) På skitsen er risikoområde 2 benævnt "R 2", "R 2" er det område, hvor der er sandsynlighed for, at pile, der afgives med støn' elevation afbuen end ved noimal skydning eller ved utilsigtet kmllande. (b) "R 2" strækker sig i længdenud til 300 m fra skydelinien og har en bredde, der svarer til fare.-områdets bredde ved 9Om-linien. (c) Såfremt en bane anlægges med pilemng(se (l) (d) (2», kan "R 2" reduceres afhængig afpilefangets konstiuktion og uætlæknmg. (d) Adgangsbegrænsning: (1) I dette område må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår. (2) Det skal endvidere tilsikres, at der i området ikke er befærdede trafikårer, beboelsesbygningel, opholdssteder for personer og dyr samt andet, der ved beskadigelse kan kræves erstatnmg for. (e) Afs-pæu-ing: "R 2" bør - når situationen tilsiger dette, feks. ved store publikumsamngementer - afspættes med mmk:eringsstrimmel eller lignende. der gennemføres efter DBSFregler, kan "R 2" udgå. 4

5 a. V 00 anlæggelse af midlertidige bueskydningsbaner bør der tages hensyn til den planlagte skudretning og til banens omgivelser. b. En midlertidig bueskydningsbane kan anlægges med og uden pilefimg. c. Midlertidige bueskydningsbaner kan ail1ægges Wlder anvendelse af"principslåtse for sikkerlled ved skydning med bue og pil. LERTIDIG BANE" (se skitse 2). d Til principskitsen knyttes følgende otdforldaring: (l) Fareonn'åde "F' er 300 m i længden målt fra skydestandpladsen. (2) I siden har "F' en bredde på 5 m til hver side for skydeliniens ender. Bredden øges i en vinkel på mindst 300 til begge sider ud til skæringen af den vinkeh'ette linie gemtem målet. (Moo en skydelinie på 3 m i bredden og en skudafstæld på 10m vil bredden af fareområdet ved skivelinien være 25 m) e. Adgangsbegræl1Sning: I "F' må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår. f.pilefimg: (1) Såfremt området mellem målopstiliing og fureonn'ådets bageste kant ikke er frit for, beboelser og lignende eller området ikke kan overskues under skydning, skal der anlægges pilefang bag målet (2) Et pilefang vurderes effektivt, såfremt det bestå af jordvold, klydsfinc1j>1ade, bigballer eller tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af et godkeitdt pilefangemet Pilefanget anlægges umiddelbart bag målopstjllin og skal dække en uds1iækning i højden på min. 1,5 m over det højst placerede centnun i målopsti11in og til siderne dække 5 m til hver side for målopsti1lingens ender. "'" (3) Såftemt en bane anlægges m pllefang. kan "F' bagmålet reduceres afhængig afpilefangets konstruktion og udstrækning. g.ag: "F' kan - når situationen tijsiger dette - afspæn'es helt eller delvis, så uvedkonnnende ikke ufoivaren-de kan bevæge ind i dette. Der kan i særlige tilfælde uætines poster som afspæiring. 7. Skvdnine: på indendørs bane. a. En indmdørs skydebanetil anvendelse til sky<h1mg med bue og pil skal indrettes således, at ingen pil kan ldldvige ud aflokalet 5

6 28 10 : DIVERSE BESTEMMELSER DBSF kap v1.0

7 SKITSE 2 Principskitse for sikkerhed ved skydning med bue og pil MIDLERTIDIG DBANE E 8 Skivelinie,,':' Skydelinie 1'1

8 b. Døre og andre tlugtveje skal være skudsjkre og skal kunne atlåses eller stænget indefra, således at indpassage på banen under skydning ikke er mulig. c. Fareonu'ådet regnes fra skydelinien og frem til bageste væg af lokalet I fareområdet må der ikke opholde sig personer under skydning. d Under skydning skal alle skytter være på linie. 8. Terrænskvdnin2:. a. Tendning udføresom "feltnmder" med skydning mod pointinddelte ringskiver eller som "skovnmder" med sky<h1ing mod papirskiver med dyrefigurer eder mod 3-dimensionelle dyrefigurer af gelmemskydeligt materiale. ; b. Skytterne bevæger sig enkeltvis - ell sannnen med flere - gennem en forud fastlagt nrte tmder afgivelse af skud mod opdukkenderkendte mål på forskellige afstande og til tider under tidspres. c. Teaændningsbaner kan anlægges \mder anvendelse af "Principslåtse for sikkerlled ved ten'ænskydning med bue og pil." (se skitse 3 og 4). d Til principskitsen knyttes følgende ordfbrldaring: (1) Fareområdet ("F') er 300 m i længden regnet fra skydestandpladsen ("posten") (se skitse 4). (2) I siden begrænses "P" aflinien fra yderste skytte på posten til et punkt, der ligger 10 m til højre henholdsvis til venstre for målet/yderste mål, hvorefter "P" begrænses af en lige linie i begge side1' parcllleltmed hovedskumoetningen til yderste begrænsning af "P", (Såftemt en målopstilling bar en bredde på 3 In, vil 'Y' have en bredde ved målopstillingen og bag denne på 23 m.) e. Ved skydninger, der genn efter DBSF regler, kan "F' i længden reduceres ti1140 til. fpilefimg: Opstill mal foran et sikkert virlcende pilefimg (net, jordvold, hajmballeopstilling, plader eller tilsvarende), kan "F' bag målet reduceres afhængig af pile konstruktion og udstrælaring. g. Ved skydninger, der genn efter DBSF regler, kan "F', såfremt der anlægges et pilefang, så afstanden fra overkantlyderkanter af målet til overkantlydelkanter af det bagved værende pilefang er mindst 100 cm, reduceres i længden til 40 m bag målet (se skitse 3). Det er m forudsætning, at pilefanget er beliggende max. 5 m bag målet h. I fareområdet må der ikke være udækkede personer, trafikårer: genstande, hvor der ved beskadigelse kan kræves ersta1ning. og andre 6

9 Går der deltagemrter gedi1em en bades fareområde, må skydning ikke iværksættes før alle personer er ude afotmådet. i Må1]jng: Alle mål skal opstilles således, at pile, der rikochetterer eller ikke ræmner som tilsigtet, ikke kan forvolde skade på andre skytter, ledere eller på tilskuere og uvedkommende personer. j. Marlcering: Når der skal foretages markering eller andet ærinde til målopstillingen, skal det på tydelig måde tilkendegives, at skydning fra pågældende standplads ikke må foregå. k. Afspærring: (1) Der skal foretages afspg med skilte, marlceringsstrinnnel eller tilsvarende af veje, sti og ledelinier, som sikrer, at uvedkommende personer ikke uforvarende kan nærme sig ten"ænbaneme. (2) Skydelederen kan herudover bestennne, om d skal udsættes afspærringsposter. L RIIteaing. Det skal ved stokke, markeringss1rimmel, pile eller tilsvarende tydeligt markeres i tenænet, hvor deltagere og ti1sku må bevæge/opholde sig. 7

10 w = Z "C Q)O Cl> -E Q) C!) Q):J Z.c - "C (/)Q) Z () ae E (W') UJ Cl) J- Cl> ';g> cn 0- -c Cl) Z -g. c( (3 ri) c"c c Q) W I- a.>

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 indhold 2 Forord 3 Indledning 4 Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser 8 Bygningsreglement 9 Etageejendomme 12 Villaer og rækkehuse 15 Fritidshuse

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 3 Forord Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere