Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen"

Transkript

1 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret

2 2

3 INDHOLD 1. Indledning Overblik over eksaminer fordelt på semestre Beskrivelse af studiestartsprøven Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer de enkelte eksaminer Hvad betyder formulerings og staveevner for bedømmelsen Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter Eksamensdatoer og frister Manglende deltagelse i obligatoriske læringsaktiviteter og eksamener

4 1. Indledning Dette katalog for eksaminer og prøver er et supplement til den gældende studieordning for Serviceøkonomuddannelsen med studiestart sommer 2017 på Erhvervsakademiet Lillebælt. Du kan i dette katalog finde beskrivelser af: - studiestartsprøvens indhold - alle uddannelsens eksaminer, herunder o o o o eksamensform indhold adgangskrav bedømmelsesform - afvikling af obligatoriske læringsaktiviteter For alle generelle eksamensregler henvises til Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne ved Erhvervsakademiet Lillebælt som ligger på eal.dk og til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Se BEK nr af 02/12/2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser ( 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre De studerende udprøves i uddannelseselementerne gennem et antal prøver. Semester 1. semester 2. semester Prøvens navn Studiestartsprøve Specialeeksamen 1 Specialeeksamen 2 Specialeeksamen 3 ECTS samt Kerneområde /uddannelseselement 5 ECTS specialemodul (valgfrit uddannelseselement) 5 ECTS specialemodul (valgfrit uddannelseselement) 5 ECTS specialemodul (valgfrit uddannelseselement) 1. års eksamen 45 ECTS med udprøvning af alle læringsmål fra 1. år ekskl. de valgfri lokale uddannelseselementer Anføres på eksamensbevis Godkendt/ikke godkendt Delkarakter (vægter 25% af den samlede specialekarakter) Delkarakter (vægter 25% af den samlede specialekarakter) Delkarakter (vægter 25% af den samlede specialekarakter) En samlet karakter 4

5 3. semester 4. semester Specialeeksamen 4 Udviklingsprojekt 5 ECTS specialemodul (valgfrit uddannelseselement) 25 ECTS Udprøvning af alle læringsmål fra temaet (uddannelseselementet) Forretningsudvikling Delkarakter (vægter 25% af den samlede specialekarakter) En samlet karakter Praktikeksamen 15 ECTS En samlet karakter Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS En samlet karakter 3. Beskrivelse af studiestartsprøven Erhvervsakademiet Lillebælt afvikler studiestartsprøve på Serviceøkonomuddannelsen. Den studerende skal have godkendt studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf. Eksamensbekendtgørelsen 10. Studiestartsprøven Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes inden for den første måned af uddannelsen. Form: Skriftlig eksamen Beskrivelse af eksamensform: Studiestartsprøven skal vise, om den studerende reelt er startet på uddannelsen. Studiestartsprøven består af forskellige opgaver, som har til formål at dokumentere, at den studerende har kendskab til de værktøjer, som benyttes på uddannelsen samt har deltaget i introforløb og opstart af undervisning. Studiestartsprøven varer 90 min. og skal løses individuelt. Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. Resultatet meddeles umiddelbart efter, at aktiviteterne er gennemført. Adgangsgrundlang: Intet Konsekvenser af manglende godkendelse: Den studerende har to forsøg til at gennemføre studiestartsprøven. Er prøven ikke godkendt i første forsøg, har den studerende mulighed for at bruge et andet forsøg. Godkendes studiestartsprøven ikke i andet forsøg, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf. eksamensbekendtgørelsens 10 og adgangsbekendtgørelsens 37 stk punkt. Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen 10. stk. 4. Erhvervsakademiet Lillebælt kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede. 4. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer de enkelte eksaminer Prøvens navn: Specialeeksamen 1 ECTS: 5 Intern Tidsmæssig placering: Som afslutning på specialemodul 1 på 1. semester 5

6 Eksamensform: Skriftlig eksamen Uddybende beskrivelse af eksamensform: Eksamen indeholder 5 åbne spørgsmål, som skal besvares individuelt, og den studerende har 90 minutter til at besvare spørgsmålene. Spørgsmålene skal afdække den studerendes nuværende kendskab til teori og aktuelle problemstillinger i branchen inden for det valgte specialeområde. Læringsmål: Læringsmålene for prøven er identiske med læringsmålene for Specialemodul 1 Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7 trinsskalaen, og karakteren indgår med 25% i den samlede specialekarakter Adgangsgrundlag: Gennemførelse af forudgående obligatoriske læringsaktiviteter. Form og indhold af disse fremgår af det enkelte moduls lektionsplan. Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den studerende ikke består eksamen, skal den studerende deltage i reeksamen. Der vil blive formuleret nye spørgsmål til reeksamen. Prøvens navn: Specialeeksamen 2 ECTS: 5 Intern Tidsmæssig placering: Som afslutning på specialemodul 2 på 2. semester Eksamensform: Mundtlig gruppeeksamen (der afsættes 10 minutter pr. gruppedeltager) Uddybende beskrivelse af eksamensform: De studerende skal i grupper på 3 5 personer løse en case, som udleveres 8 dage før mundtlig eksamen. Casen tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling, der belyser centrale områder i den valgte specialeretning. Casen er baseret på den hidtidige specialeundervisning. Den studerende skal til eksamen: præsentere besvarelsen af casen med uddybning og perspektivering af besvarelsen mundtligt forsvare egen besvarelse Alle studerende skal deltage aktivt i besvarelsen af casen. Eksamensresultatet vurderes ud fra en samlet vurdering af: den studerendes præsentation og perspektivering den studerendes mundtlige forsvar af besvarelsen. Læringsmål: Læringsmålene for prøven er identiske med læringsmålene for Specialemodul 2 Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7 trinsskalaen, og karakteren indgår med 25% i den samlede specialekarakter Adgangsgrundlag: Gennemførelse af forudgående obligatoriske læringsaktiviteter. Form og indhold af disse fremgår af det enkelte moduls lektionsplan. Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den studerende ikke består eksamen, skal den studerende deltage i reeksamen. Der vil blive udarbejdet en ny case til reeksamen. 6

7 Prøvens navn: Specialeeksamen 3 ECTS: 5 Intern Tidsmæssig placering: Som afslutning på specialemodul 3 på 2. semester Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave Uddybende beskrivelse af eksamensform: I slutningen af Specialemodul 3 skal den studerende individuelt udarbejde et specialeprojekt, som skal dokumentere den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for udvalgte emner i specialet og relaterede obligatoriske fag. Den studerende formulerer selv den problemstilling, der skal løses. Problemstillingen skal godkendes af underviser. Efter godkendt problemstilling vil der ikke være mulighed for vejledning fra underviser. Specialeprojektet skal udarbejdes med udgangspunkt i specialets pensum og desk research. Det er et krav, at der inddrages supplerende litteratur, som underbygger besvarelsens problemstilling. Det er ikke et krav til besvarelsen, at der skal gennemføres field research i forbindelse med denne, men den studerende må gerne inddrage individuel field research i besvarelsen, hvis problemformuleringen lægger op til dette. Den skriftlige opgave forsvares ved individuel mundtlig eksamen, som varer 20 minutter. Opgaven har et omfang på maksimalt anslag. Der skal som minimum afleveres 75% af det maksimale antal anslag svarende til anslag ellers afvises opgaven Eksamensresultatet vurderes ud fra en samlet vurdering af: den skriftlige besvarelses faglige og metodiske indhold den studerendes præsentation og perspektivering den studerendes mundtlige forsvar af besvarelsen. Til eksamen kan der eksamineres i alt fra den studerendes speciale og fra uddannelsen, der har relevans for den studerendes emne og problemformulering. Læringsmål: Læringsmålene for prøven er identiske med læringsmålene for Specialemodul 2 Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7 trinsskalaen, og karakteren indgår med 25% i den samlede specialekarakter Adgangsgrundlag: Den studerende skal have bestået Specialeeksamen 1 og 2 Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den studerende ikke består eksamen, skal den studerende deltage i reeksamen. Ved reeksamen skal der udarbejdes en ny opgave på baggrund af ny problemformulering. Prøvens navn: 1. års eksamen, porteføljeprøve ECTS: 45 Intern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 2. semester Eksamensform: Individuel porteføljeprøve. Prøven består af tre dele: Præsentationsportefølje Skriftligt refleksionsdokument Mundtlig prøve Uddybende beskrivelse af eksamensform: 7

8 Præsentationsportefølje Præsentationsporteføljen er en individuel beskrivende præsentation af tre selvvalgte obligatoriske læringsaktiviteter fra 1. år Porteføljen skal præsentere de selvvalgte obligatoriske læringsaktiviteter og redegøre for processen i forbindelse med udarbejdelsen. Refleksionsdokument Refleksionsdokumentet skal indeholde: En specifikation af de faglige udfordringer og problemstillinger, den studerende ønsker at fokusere på i forhold til de valgte obligatoriske læringsaktiviteter og i forhold til alle læringsmål på 1. studieår (undtaget de lokale valgfri elementer). En diskussion af og refleksion over valgte teorier, metoder og litteratur En kort refleksion over den studerendes faglige udvikling på 1. studieår, samt over hvordan den studerende forholder sig til egen videre faglig udvikling i den ønskede professionsretning Max anslag. Der skal som minimum afleveres 75% af det maksimale antal anslag svarende til anslag ellers afvises opgaven. Individuel mundtlig prøve Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er refleksionsdokumentet, som sammen med præsentationsporteføljen er vurderet af eksaminator før eksamen. Den mundtlige prøve varer 30 minutter inkl. votering. Læringsmål: 45 ECTS med udprøvning af alle læringsmål fra 1. år ekskl. de valgfri lokale uddannelseselementer. Dvs. temaerne (nationale fagelementer) Service & Oplevelser, Forretningsforståelse og Samarbejde & Relationer. Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7 trinsskalaen, og der gives en samlet karakter Adgangsgrundlag: Gennemførelse af forudgående obligatoriske læringsaktiviteter. Form og indhold af disse fremgår af det enkelte moduls lektionsplan. Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den studerende ikke består eksamen, skal den studerende deltage i reeksamen. Ved reeksamen skal den studerende forbedre præsentationsportefølje og refleksionsdokument og deltage i en ny mundtlig prøve. Prøvens navn: Specialeeksamen 4 ECTS: 5 Intern Tidsmæssig placering: Som afslutning på specialemodul 4 på 3. semester Eksamensform: Fremgår af det enkelte valgfag Uddybende beskrivelse af eksamensform: Fremgår af det enkelte valgfag Læringsmål: Læringsmålene fremgår af det enkelte valgfag Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7 trinsskalaen, og karakteren indgår med 25% i den samlede specialekarakter Adgangsgrundlag: Ingen Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den studerende ikke består eksamen, skal den studerende deltage i reeksamen. 8

9 Prøvens navn: Eksamen i forretningsudvikling ECTS: 25 Ekstern Tidsmæssig placering: Som afslutning på modulet Forretningsudvikling Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. Uddybende beskrivelse af eksamensform: Den studerende skal aflevere en forretningsplan på en konkret forretningscase/virksomhed. Casen vælges af den studerende. Mundtlig eksamen på basis af en skriftlig opgave. Den skriftlige opgave er som udgangspunkt individuel, men der er mulighed for at udarbejde forretningsplanen som gruppeprojekt. Den mundtlige eksamen er individuel og varer 30 min inkl. votering. Forretningsplanen skal have et omfang på minimum tegn. Ved gruppeaflevering vil opgaven forlænges med 25% for hver studerende der er i gruppen. Det anbefales at skrive mellem anslag (inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) for at få en fyldestgørende forretningsplan derfor anbefales, at de studerende arbejder i grupper á 3 5 medlemmer. Ved eksamen skal den studerende give en individuel investor pitch/præsentation på 3 5 min. ekskl. video af forretningsplanen på engelsk. Derefter vil der være eksamination i forretningsplanen. Som en del af pitch en skal den studerende vise gruppens produktpræsentation i form af et videoklip på maximum 3 min. på engelsk, der skal illustrere forretningsidéens særpræg for kunden/ brugeren. Ved bedømmelsen indgår forretningsplanen, gruppens videoklip, den individuelle pitch samt den mundtlige eksamination. Den skriftlige og mundtlige del vurderes ligeligt. Læringsmål: Læringsmålene for prøven er identiske med læringsmålene for modulet Forretningsudvikling Bedømmelse: En samlet karakter efter 7 trinsskalaen Adgangsgrundlag: Gennemførelse af forudgående obligatoriske læringsaktiviteter. Form og indhold af disse fremgår af det enkelte moduls lektionsplan. Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den studerende ikke har afleveret forretningsplanen til den ordinære eksamen eller deltaget i den mundtlige eksamination, afvikles reeksamen som ordinær eksamen. Reeksamen er individuel og varer 30 min. inkl. bedømmelse. Til reeksamen skal den studerende give en ny pitch samt aflevere en forbedret udgave af forretningsplanen. Produktpræsentationen på video indgår fortsat som en del af pitch en, og det er op til den studerende at beslutte, om der skal udarbejdes ny video. Der gives én samlet, individuel karakter efter 7 trinsskalaen. 9

10 Prøvens navn: Praktikeksamen ECTS: 15 Intern Tidsmæssig placering: Umiddelbart efter afslutning på praktikopholdet Eksamensform: Individuel mundtlig eksamen baseret på praktikprojektet. Uddybende beskrivelse af eksamensform: I løbet af praktikken samt i tiden umiddelbart efter udarbejder den studerende sit individuelle praktikprojekt. Projektet skal tage udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i praktikvirksomheden og skal endvidere indeholde en evaluering af, om de opstillede individuelle mål for læringsudbyttet er nået. Eksamen i praktikprojektet afholdes umiddelbart efter afviklingen af praktikken, og den har form som et skriftligt projekt med mundtligt forsvar. Praktikprojektet danner udgangspunkt for en individuel mundtlig eksamen af i alt 30 min. varighed, hvori indgår en præsentation samt perspektivering af projektet og refleksion over læringsmål. Opgaven har et omfang på maksimalt anslag. Der skal som minimum afleveres 75% af det maksimale antal anslag svarende til anslag ellers afvises opgaven. Læringsmål: Læringsmålene for prøven er identiske med læringsmålene for praktikopholdet. Bedømmelse: En samlet karakter efter 7 trinsskalaen. Adgangsgrundlag: Mål for det personlige og faglige læringsudbytte skal være godkendt af vejleder. Logbog skal være sendt til vejleder efter gældende regler (Fronter). Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den studerende ikke består eksamen, skal den studerende deltage i reeksamen. Ved reeksamen afleveres en ny opgave på baggrund af en ny problemformulering. Prøvens navn: Afsluttende eksamensprojekt ECTS: 15 Ekstern Tidsmæssig placering: Ved afslutning af 4. semester Eksamensform: Skriftligt projekt med efterfølgende mundtlig eksamen Uddybende beskrivelse af eksamensform: Det afsluttende eksamensprojekt udfærdiges på basis af indsamlede informationer og skal demonstrere, at den studerende kan bearbejde, analysere og vurdere indsamlet information og kan kombinere den indsamlede viden med teori og metoder fra uddannelsens fag. Økonomiske betragtninger og elementer skal indgå som en naturlig del af grundlaget for valg af løsning(er). Det forudsættes, at der i det afsluttende eksamensprojekt som udgangspunkt anvendes en høj grad af såvel field som deskresearch. Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samråd med institutionen og praktikvirksomheden, idet opgaven tager sigte på at løse et praktisk orienteret problem. Institutionen tildeler den studerende en vejleder, som godkender opgavens emne og den indledende problemformulering. 10

11 Det afsluttende eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen samt den studerendes speciale, og det forventes, at besvarelsen i meget høj grad afspejler kompetenceprofilen for en serviceøkonom. Idet det afsluttende eksamensprojekt som udgangspunkt tager afsæt i den virksomhed, hvori den studerende har afviklet sin praktik, udarbejdes projektet som hovedregel individuelt. Der kan dispenseres herfra, hvis max. 3 studerende har været i praktik i samme virksomhed eller i samråd med deres respektive praktikvirksomheder kan løse en mere brancherelateret problemstilling. Opgaven har nedenstående omfang: Det afsluttende eksamensprojekt Maksimalt antal tegn i besvarelsen inkl. Mellemrum 1 studerende max anslag 2 studerende max anslag 3 studerende max anslag Der skal som minimum afleveres 75% af det maksimale antal anslag ellers afvises opgaven, jf. studieordningen. Læringsmål: Alle uddannelsens læringsmål Bedømmelse: I forbindelse med det afsluttende eksamensprojekt gennemføres en individuel mundtlig eksamen på 45 min. inkl. votering. Der gives en samlet karakter efter 7 trinsskalaen, og denne meddeles i umiddelbar forlængelse af eksamen. Adgangsgrundlag: Den studerende skal have godkendt alle læringsaktiviteter samt eksaminer på 1. til 4. semester forud for denne eksamen. Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt det afsluttende eksamensprojekt ikke bestås, skal der skal udarbejdes et nyt projekt. Emnet må være det samme, men den nye problemformulering skal væsentligt adskille sig fra den tidligere valgte. 4.1 Hvad betyder formulerings og staveevner for bedømmelsen Ved bedømmelse af [det afsluttende projekt/bachelorprojektet] indgår den studerendes stave og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, uanset hvilket sprog projektet er skrevet på, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. eksamensbekendtgørelsen 35, stk Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter Det er fastsat af uddannelsen, at en studerende skal opfylde nogle forudsætningskrav for at kunne deltage i en eksamen. Disse forudsætningskrav kaldes obligatoriske læringsaktiviteter. Beskrivelse af form og indhold i de enkelte obligatoriske læringselementer på de enkelte semestre findes i klassens rum på Fronter. 11

12 Obligatorisk læringsaktivitet Erhvervsakademiet Lillebælt stiller krav om flere afleveringer i løbet af 1. og 2. semester. Knyttet til eksamen 1. års porteføljeprøve Frister Frister fremgår af projektbeskrivelser, som kan findes på Fronter Konsekvenser hvis den obligatoriske læringsaktivitet ikke gennemføres i første forsøg Du har brugt et eksamensforsøg Du skal fortsat gennemføre den obligatoriske læringsaktivitet. Det kan i særlige tilfælde være som individuel aflevering. Konsekvenser hvis den obligatoriske læringsaktivitet ikke gennemføres i andet forsøg Du har brugt to eksamensforsøg Du skal fortsat gennemføre den obligatoriske læringsaktivitet. Det kan i særlige tilfælde være som individuel aflevering. Konsekvenser hvis den obligatoriske læringsaktivitet ikke gennemføres i tredje forsøg Du har brugt tre eksamensforsøg og bliver udmeldt af uddannelsen Til alle læringsaktiviteter gives tre forsøg. Afvikling af andet forsøg skal ske senest 14 dage efter modtagelse af evaluering af første forsøg. Tilsvarende afvikles tredje forsøg senest 14 dage efter modtagelse af evaluering af andet forsøg. Ved fravær med gyldig grund i forbindelse læringsaktiviteter, hvor tilstedeværelse er påkrævet, kan der gives dispensation til aflevering af en opgave. 6. Eksamensdatoer og frister Semester Prøvens navn Evt. afleverings frist 1. semester 2. semester Eksamensdato Dato for reeksamener (herunder afleveringsfrist) Studiestartsprøve 15. september 2017 Specialeeksamen oktober reeksamen: Uge reeksamen: Uge 46 Specialeeksamen 2 Vejle: 2. februar 2018: Case udleveres 9. februar 2018: Vejle: 1. reeksamen 12. februar 2018: Case udleveres 20. februar 2018: Vejle: 2. reeksamen 26. februar 2018: Case udleveres 12

13 5. marts 2018: Mundtlig afprøvning Odense: 12. februar 2018: Case udleveres 20 og 21. februar 2018: Odense: 1. reeksamen 26. februar 2018: Case udleveres 5. marts 2018: Mundtlig afprøvning Odense: 2. reeksamen 12. marts 2018: Case udleveres 19. marts 2018: Mundtlig afprøvning Specialeeksamen 3 Vejle: 6. marts 2018: Godkendelse af problemformulering 14. marts 2018: Aflevering af opgave 22. og 23. marts 2018: Vejle: 1. reeksamen 3. april 2018: Godkendelse af problemformulering 11. april 2018: Aflevering af opgave 19. april 2018: Odense: 26. april 2018: Godkendelse af problemformulering 7. maj 2018: Aflevering af opgave 14. og 15. maj 2018: Vejle: 2. reeksamen 25. april 2018: Godkendelse af problemformulering 3. maj 2018: Aflevering af opgave 9. maj 2018: Odense: 1. reeksamen 22. maj 2018: Godkendelse af problemformulering 28. maj 2018: Aflevering af opgave 4. juni 2018: Odense: 2. reeksamen 8. juni 2018: Godkendelse af problemformulering 13

14 19. juni 2018: Aflevering af opgave 22. juni 2018: 1. års eksamen 4. juni 2018: Aflevering juni 2018: Mundtlig eksamen Re eksamen 18. juni 2018: Aflevering juni 2018: Mundtlig eksamen 3. semester 4. semester Specialeeksamen 4 Efterår 2018 ved afslutning af specialemodul 4** Udviklingsprojekt December reeksamen: April 2019 Der skelnes mellem reeksamen og sygeeksamen. Ved sygeeksamen er det muligt at søge dispensation til at gå til den mundtlige eksamen i januar Praktikeksamen Primo april reeksamen: Maj reeksamen: Maj/juni 2019 Afsluttende eksamensprojekt Juni reeksamen: Sept/okt 2019 Med mindre andet er anført, afvikles 2. reeksamen som ordinær eksamen på den efterfølgende årgang. *) Datoer foreligger pr. 1. februar 2018, når den endelige placering af semestrets moduler er fastlagt. **) Datoer foreligger pr. 1. september 2018, når den endelige placering af semestrets moduler er fastlagt. 7. Manglende deltagelse i obligatoriske læringsaktiviteter og eksamener Manglende deltagelse i obligatorisk læringsaktivitet: For eksempel Afleveringsopgave, Skriftligt projekt, fremmøde til obligatorisk aktivitet, deltagelse i mundtligt projekt (se aktivitetskalenderen). Hvis du er syg: Send en mail til den underviser, der er ansvarlig for aktiviteten og meld dig syg. Aflever en lægeerklæring i Receptionen eller Studievejledningen senest 3 hverdage efter aktivitetens afholdelse. Du vil blive fritaget for aktiviteten, men vil blive tilbudt at aflevere, når du bliver rask. 14

15 Hvis du ikke er syg: Du må ikke deltage i de kommende eksamener, før du har opfyldt den bundne forudsætning/obligatoriske aktivitet. Kontakt din underviser for at høre, hvordan du kan få det opfyldt før eksamen. BEMÆRK: Du bruger et eksamensforsøg, hver gang en eksamensdato overskrides, selvom du er blokeret fra deltagelse i eksamen. Når du har brugt 3 eksamensforsøg, bliver du meldt ud, og din SU bliver stoppet. Manglende deltagelse i obligatorisk eksamen: Hvis du er syg: Ring til Receptionen på eller send en e mail til om morgenen og meld dig syg. Aflever en lægeerklæring i Studieadministrationen eller Studievejledningen senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Dette vil derfor ikke komme til at tælle som dit 1. forsøg. Hvis du ikke er syg: Du skal deltage i den kommende reeksamen, og samtidig har du brugt første eksamensforsøg. Reeksamen vil tælle som dit 2. eksamensforsøg, og du har kun 1 eksamensforsøg tilbage. Kontakt en studievejleder, hvis du er i tvivl: Susanne Skov Nielsen: Kirsten Stürup (Serviceøkonom og (Serviceøkonom og SHTM Odense) SHTM Vejle)

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt omkring eksaminer og prøver... 3 Generelt om skriftlige

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Gyldigt fra september 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter... 2 3. Overblik

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

Pædagogik og relationsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogik og relationsarbejde Vejen Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde April 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Sprogpædagogik og sprogindsatser PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Sprogpædagogik og sprogindsatser Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Fagdidaktik og klasseledelse

Fagdidaktik og klasseledelse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fagdidaktik og klasseledelse Fredericia Periode 5 Et fælles valgfrit modul fra Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Maj 2015-1

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Talevanskeligheder. Talevanskeligheder

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Talevanskeligheder. Talevanskeligheder Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere