Overforbrug af konsulenter er en myte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overforbrug af konsulenter er en myte"

Transkript

1 Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg. Mådehold med skatteydernes midler er altid velanbragt, men det er vigtigt at høste besparelser på et rigtigt grundlag. Ellers risikerer man at tænke for kortsigtet eller at opnå den modsatte effekt. Regeringens genopretningspakke sætter sparemål op for den offentlige sektors brug af private rådgivere. Opmærksomhed er positiv, men det er vigtigt at undgå myter: Hvad går pengene til, og er det ubetinget en god ide at spare dem væk? Vigtigt med de rigtige proportioner Denne analyse kigger nærmere på fakta: Den offentlige sektor bruger ca. 17 mia. kr. årligt på konsulentrådgivning, hvilket svarer til 4,5 pct. af de samlede offentlige driftsudgifter. Det dækker over en bred vifte af ydelser som f.eks. revision, it eller byggerådgivning. Brugen af private rådgivere er stigende, men sker fra et meget lavt niveau. Med til billedet hører desuden, at det samlede offentlige forbrug over tid også har været kraftigt stigende. Mens udgifterne til konsulentbistand er veldokumenterede, er værdiskabelsen vanskeligere at måle og dermed let at overse. En engelsk managementundersøgelse konkluderer imidlertid, at rådgivning skaber stor værdi og det understøttes af, at den private sektor også efterspørger langt mere rådgivning. Den private sektor har fået øje på værdien af rådgivning Myter om det offentliges brug af private konsulenter Den offentlige sektors brug af private konsulenter er urimeligt højt Udgifterne er eksploderet og ude af kontrol Pengene brugt på private konsulenter går fra de varme hænder. Dansk Erhvervs Perspektiv 2010 #14

2 Er den offentlige sektors brug af rådgivere løbet løbsk? Private rådgivere er på det seneste kommet under beskydning i den offentlige debat. Fra oppositionen har længe lydt kritik af brugen af private rådgivere, og også regeringens genopretningspakke fra foråret opererer med et sparemål på denne konto. Holdbarhedsudfordringen og strammere styring af kommunernes økonomi har således fået politikere fra både højre og venstre til at skele til, om ikke stat, regioner og kommuner kunne spare på brugen af eksterne konsulenter. Spare nu eller høste gevinster på lang sigt? Debatten er sund og relevant. Men automatreaktioner og hurtige besparelser risikerer at blive dyrere i længden, fordi man sparer på noget, der rent faktisk er med til, at tingene kan gøres mere effektivt. Der er politisk fokus på de varme hænder i den offentlige sektor, og så går det ikke, hvis der bruges for mange penge på kolde hjerner. Imidlertid kan de kolde hjerner netop give en del af svaret på, hvor man får mere ud af de varme hænder. Varme hænder versus kolde hjerner Figur 1 Mulige fordele ved brug af eksterne konsulenter i det offentlige Potentialer Ny viden og innovation eksterne rådgivere kan skabe innovation og tilføre ny viden til en organisation bl.a. ved at udfordre etablerede rutiner og nye perspektiver. Mange fordele ved ekstern bistand Ekstra kapacitet private konsulenter fungerer ikke bare som rådgivere, men medvirker også ofte i implementeringen og øger dermed kapaciteten hos køberen. Effektiviseringspotentiale private rådgivere kan bidrage til at trimme og videreudvikle processer og ydelser til gavn for effektiviteten Rentabilitet og fleksibilitet brug af konsulenter som en variabel omkostning og alternativ til midlertidigt eller permanent at fastansætte medarbejdere er ofte hurtigere og mere fleksibelt. Uvildighed ofte kan der være brug for en uvildig vurdering, hvad enten det drejer sig om regnskaber eller en evaluering. Kilde: Dansk Erhverv 2010 Brugen af private rådgivere i den offentlige sektor er dog ikke altid helt uproblematisk, og der kan også være væsentlige ulemper og problemer forbundet hermed, hvilket fremgår af oversigten i figur 2. Opvejer fordelene så ulemperne? Noget kunne tyde på, at det faktisk er den generelle opfattelse blandt offentlige indkøbere og beslutningstagere: Ser man på det i et historisk perspektiv, kan man i hvert fald konkludere, at bidrag og input fra private konsulenter er blevet mere og mere efterspurgt. Den offentlige sektor bruger under ét knap 17 mia. kr. årligt på rådgivning og private konsulenter. Stigningen har været markant, men er til gengæld sket fra et meget lavt niveau, se figur 3. DANSK ERHVERV 2

3 Figur 2 Mulige ulemper ved brug af eksterne konsulenter i det offentlige Udfordringer Udgiftskrævende udgifter til eksterne skal holdes op imod, hvad det koster eller ville koste at udføre opgaven selv. Kræver inhouse-viden optimal brug af private rådgivere kræver også viden og kompetencer hos køberen, der skal kunne udnytte den tilførte viden også efter forløbet er afsluttet. Styringsproblematikker store projekter kræver styring og flere aktører kan øge kompleksiteten til skade for helheden. Kulturforskelle håndteret fornuftigt kan et blik udefra være en styrke, men kulturforskelle kan også være kim til konflikter. Kilde: Dansk Erhverv Udviklingen viser en tidobling af de offentlige branchers brug af private rådgivere med en særlig stigning i perioden efter Der kan være mange forklaringer på denne stigning, men et generelt og stigende samfundsmæssigt fokus på effektiv administration, høj byggeaktivitet og ikke mindst it-revolutionen kan nok forklare en hel del af udviklingen. Figur 3 Offentlig efterspørgsel efter rådgivning (mio. kr., faste priser) Kilde: Statistikbanken, NATIO1, og egne beregninger Det er samtidig netop den ovenstående udvikling, der ofte kritiseres. Spørgsmålet er imidlertid, om udviklingen her egentlig er så drastisk, som kritikken giver et billede af. Tages der højde for de generelle tendenser i erhvervslivets brug af ekstern rådgivning, og for at den offentlige sektor i samme periode er vokset markant, er udviklingen som vist i figur 3 så løbet løbsk? En sammenligning af den offentlige sektors brug af private rådgivere med disse to størrelser, det generelle offentlige forbrug og erhvervslivet brug af ekstern rådgivning, kan være medvirkende til at give et mere nuanceret billede af situationen. Den offentlige efterspørgsel efter privat rådgivning er tidoblet siden 1976, men fra et meget lavt udgangspunkt Det offentlige forbrug og indkøbet af privat rådgivning Den offentlige sektor i Danmark er blevet markant større over de seneste 30 år. Relevant i denne sammenhæng er dog ikke hele den offentlige sektor, men blot den del, der udgøres af offentligt forbrug, altså den offentlige sektors aktiviteter fratrukket overførsler, støtteordninger og lignende, se figur 4. DANSK ERHVERV 3

4 DET OFFENTLIGES BRUG AF EKTERNE RÅDGIVERE DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #14 SEPTEMBER 2010 Figur 4 Det offentlige forbrug (mio. kr., faste priser) Siden 1976 er det offentlige forbrug steget med ca. 75 pct. i faste priser Kilde: Statistikbanken, NAT02: Offentlig forbrugsudgift. Det offentlige forbrug er steget fra ca. 210 mia. i 1976 til næsten 385 mia. i 2009 opgjort i faste priser. Den offentlige sektors forbrug er med andre ord blevet ca. 75 pct. større inden for de sidste ca. 30 år. Når den offentlige sektor vokser så markant, som tilfældet er, betyder det også en drastisk forøgelse i antallet af opgaver og et øget behov for styring. Netop derfor må det forventes, at den offentlige sektors brug af rådgivning også vokser, når den offentlige sektor vokser. Ligesom den offentlige sektor som helhed er vokset, er andelen af det offentlige forbrug, der anvendes til indkøb af private rådgivningsydelser, imidlertid også vokset særligt siden Som det fremgår af figur 5, bruger den offentlige sektor ikke kun flere penge på private rådgivere den bruger altså også en større andel af sine penge på disse rådgivere. Figur 5 Hvor stor del af det offentlige forbrug går til privat rådgivning? ,7 pct. 1,0 pct. 1,3 pct. 1,6 pct. 2,1 pct. 3,8 pct. 4,5 pct. Kilde: Statistikbanken, NATIO1, og egne beregninger Stigningen i den offentlige sektors brug af privat rådgivning kan dog ikke overraske: Undersøger man nemlig hvilke brancher, der har nydt godt af denne stigning, ses det, at især it-service og anden forretningsservice, der bl.a. dækker over rådgivning til ledelse og organisation, er der, hvor stigningen har været størst, jf. figur 6. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 6 Hvad går pengene til? (mio. kr., faste priser) It-service Anden forretningsservice Forskning og udvikling (markedsmæssig) Advokatvirksomhed Revision og bogføring Rådgivende ingeniører og arkitekter Reklame og markedsføring Kilde: Statistikbanken, NATIO1, og egne beregninger. I 2006 gik over 44 pct. af det offentlige forbrug af private rådgivere således til netop itservice og 32 pct. til anden forretningsservice. Denne fordeling kan imidlertid ikke overraske, når man påtænker, at netop de to områder it samt effektiv og god ledelse/organisation mm. har været i centrum i udviklingen af den offentlige sektor de sidste 30 år, bl.a. pga. den teknologiske udvikling og diverse, strukturelle reformer. Det private erhvervslivs køb af rådgivningsydelser I lighed med den offentlige sektor er resten af økonomien dog også vokset, og dette gælder ikke mindst for den videntunge del af økonomien. Udviklingen af rådgivningsbrancherne kan synliggøres ved at se på efterspørgslen fra den resterende del af økonomien. Den voksede i perioden 1976 til 2006 med ca. 500 pct. - og størstedelen af denne vækst er sket de seneste år. En meget stor andel af omsætningen i branchen skyldes desuden rådgivningsbranchens indkøb hos sig selv rådgivningsbranchen er således klart sin egen største kunde. I erhvervslivet har man øjne for den værdi, der er i brugen af eksterne rådgivere Værdien af rådgivningen Hvor den private sektor i højere grad kan se værdien af rådgivning på bundlinjen, og på den baggrund har taget den til sig, er det straks sværere at foretage samme vurdering i den offentlige sektor: Hvor udgifterne til den private rådgivning er synlige, umiddelbare og lette at opgøre, er den værdi, som bibringes den offentlige sektor gennem løsning af konkrete opgaver, innovation og udvikling, vanskeligere at sætte tal på. Når vi ser en stigende efterspørgsel fra den private sektor, som er underlagt markedskræfterne, må det være et udtryk for at rådgivningen tilfører en værdi, der som minimum modsvarer omkostningerne. DANSK ERHVERV 5

6 Figur 7 Rådgivningsbrancherne omsætning fra private (mio. kr., faste priser) Siden 1976 er tilgangen til rådgivningsbrancherne ca. femdoblet Kilde: Statistikbanken, NATIO1, og egne beregninger. Hænderne er stadig varme Diskussionen om den offentlige sektors brug af private rådgivere går dog sjældent på forkert ressourceanvendelse i konkrete sager, men snarere på den generelle fornemmelse af, at pengene til rådgivningen kunne være brugt mere effektivt andre steder. Med andre ord: Besparelser på rådgivningsbudgettet kan bruges til værdiskabelse andre steder i systemet. I forlængelse heraf er det således værd at spørge, om den øgede efterspørgsel efter privat rådgivning er gået ud over de varme hænder i den offentlige sektor? Dette spørgsmål er vanskeligt at besvare entydigt, da definitionen af varme hænder kan være omstridt og problematisk at fastlægge entydigt i forhold til den tilgængelige statistik. Men ét er i hvert fald sikkert: Der har været plads til både at øge efterspørgslen efter privat viden og rådgivning, samtidig med at antallet af ansatte i en række offentlige velfærdssektorer er øget. Som det fremgår af figur 8, er den offentlige beskæftigelse steget markant. Man vil naturligvis kunne hævde, at den offentlige beskæftigelse kunne være hævet endnu mere, hvis man havde prioriteret anderledes, men det er en væsentlig nuance i debatten, at der ikke er blevet færre hænder på områder som sundhed, uddannelse, etc. men derimod markant flere, samtidig med at man bruger flere konsulentydelser. Der har ikke været brug for enten/eller DANSK ERHVERV 6

7 Figur 8 Den offentlige beskæftigelse (udvalgte områder) 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3.kv kv kv kv. 09 Fuldtidsbeskæftigede Heraf: Generelle, offentlige tjenester Sundhed (inkl. plejehjem) Fritid, kultur og religion Undervisning Socialområdet Kilde: Finansministeriet (2010): Budgetredegørelse Hvordan man statistisk definerer og afgrænser varme hænder fra øvrige medarbejdere, kan være vanskeligt, da den enkelte medarbejder eller faggruppe både kan have administrative opgaver og levere borgernær velfærdsservice. Ser man for nemheds skyld isoleret på udviklingen i ansatte inden for sundheds- og socialområdet, er der dog sket en jævn stigning, jf. figur 9. Der synes ikke at være grund til at antage, at de kolde hjerner har udkonkurreret de varme hænder Figur 9 Udviklingen i varme hænder i den offentlige sektor (1997 = index 100) Kilde: Danmarks Statistik. Figuren omfatter kun ansatte inden for sundheds- og socialområdet. Billedet af de private konsulenters indtog i den offentlige sektor er med andre ord langt mere nuanceret end den aktuelle debat synes at give indtryk af. Den blinde plet hænger især sammen med, at det er nemt at se, hvad ydelserne koster, men vanskeligt at fastslå den værdi, de skaber, både her og nu, og på lang sigt. Derfor er der også en selvstændig pointe i at vi får tilvejebragt en større viden og et bedre statistisk grundlag på dette punkt. Der er brug for mere viden om værdiskabelsen DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Det offentliges brug af eksterne rådgivere er 14. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet 6. september OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 20 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambition er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. KILDER Beregningerne er lavet på baggrund af data fra Den citerede engelske management undersøgelse Value of Consulting in Practise. MCA member case studies er fra maj 2010og udarbejdet af Management Consultancies Association. "Rådgivningsbrancherne er her defineret som brancherne IT-service (72000), Forskning og udvikling (markedsmæssig) (730001), Advokatvirksomhed (741100), Revisions- og bogføringsvirksomhed (741200), Rådgivende ingeniører (742009), Reklame og markedsføring (744000) og Anden forretningsservice (748009) hos Danmarks Statistik. De offentlige brancher er her defineret som brancherne Generel offentlig administration (751100), Offentlig sektoradministration bortset vedr. erhverv, infrastruktur m.v. (751209), Offentlig administration vedr. erhverv, infrastruktur m.v. (751300), Forsvar, politi og retsvæsen (752000), Folkeskoler (801000), Gymnasier og erhvervsfaglige skoler (802000), Videregående uddannelsesinstitutioner (803000), Voksenundervisning m.v. (ikkemarkedsmæssig) (804002), Hospitaler (851100), Sociale institutioner for børn og unge (853109), Sociale institutioner for voksne (853209), Kloakvæsen og rensningsanlæg (900010), Renovation og renholdelse (900020), Lossepladser og forbrændingsanstalter (900030) og Forlystelser, kultur og sport (ikke-markedsmæssig) (920002) hos Danmarks Statistik. Bemærk også venligst, at der ikke findes noget tal for erhvervslivets udgifter til indkøb af forskning og udvikling for Tallet for dette år er fremkommet ved at lægge gennemsnittet for hele perioden til tallet for Alle tal er angivet i faste priser. Endvidere er anvendt talmateriale fra Finansministeriet (2010): Budgetredegørelse KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne surveyundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen vil disse blive rettet hurtigst muligt og den korrekte version lagt på nettet. Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til analysechef Søren Friis Larsen på mob eller REDAKTION Direktør Christian Tanggaard Ingemann, MBA, cand.jur (ansv.), Analysechef Søren Friis Larsen, cand.scient.pol (redaktør), Chefkonsulent Torben Mark Pedersen, cand.polit, Ph.D., Skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand.polit, chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand.oecon, Chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, cand.merc.jur, Pressekoordinator Lisa Sandager, cand.merc, journalist. DANSK ERHVERV 8

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

En kilde til forbedringer

En kilde til forbedringer En kilde til forbedringer Det må kunne gøres bedre! Det er drivkraften bag mange virksomheders udviklinger, men også afviklinger, for outsourcing er nemlig en måde at trimme forretningen og gøre den mere

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Kina: ikke længere kun produktionsland

Kina: ikke længere kun produktionsland Kina: ikke længere kun produktionsland AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA., MA., MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER BREINBJERG, BA.POLIT, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere