DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 / Beretning for 1935 for Arbejdsherberget Kjeldstrup" Naar vi hermed udsender Aarsberetningen for 1935, har vi den Glæde atter at kunne bringe Meddelelse om et roligt og godt Aar for Herberget. Den rolige Periode, som Herberget i disse Aar er inde i, maa vi bestandig sige Alfred og Kamilla Petersen Tak for. De forstaar at omgaas de rejsende, saa de befinder sig vel i Herberget og ikke volder Vanskeligheder. Ogsaa i økonomisk Henseende har Aaret været tilfredsstillende, idet Herberget saavel offentligt som privat har faaet den Støtte, der er nødvendig for dets Opretholdelse. Herberget har som sædvanlig været lukket i Maanederne Juni Juli, og August. Dog kan Sogneraadene henvise dertil hele Aaret rundt, men denne Ret er i det forløbne Aar kun blevet benyttet i 3 Tilfælde. Antallet af samtlige rejsende har udgjort 201 mod 270 i Nedgangen er formentlig at betragte som een af den nye Sociallovs Virkninger. Antallet af rejsende i de forskellige Maaneder var: Januar 24, Februar 22, Marts 30, April 17, Maj 16, Juni 1, September 28, Oktober 11, November 33 og December 19. Herberget har 6 Senge, hvilket synes at være passende, da der ikke i Aarets Løb en eneste Gang har været Brug for flere.

4 Ingen kan betale for Opholdet, men alle maa for Kost og Logi save og kløve et vist Maal Brænde. Undtagne er kun Helligdagsgæster, svagelige Personer og saadanne, som er henviste af Sogneraadene, ialt sidste Aar 31. Fordeling efter Alder: 40 Mand var i Alderen fra 20 til 30 Aar, 65 fra 30 til 40 Aar, 49 fra 40 til 50 Aar, 39 fra 50 til 60 Aar, 6 fra 60 til 70 Aar og 2 var 73 Aar. Fordeling efter Erhverv: 124 Arbejdsmænd, 16 Smede, 10 Bagere, 4 Skomagere, 4 Slagtere, 4 Formere, 4 Karetmagere, 3 Snedkere, 3 Gartnere, 3 Typografer, 3 Sadelmagere, 3 Møllere, 2 Malere, 2 Skrædere, 2 Tjenere, 2 Nittere, 2 Fyrbødere, 2 Blikkenslagere, 2 Mejerister, 1 Fisker, 1 Murer, 1 Stenhugger, 1 Kommis, 1 Sømand og 1 Kusk. Herbergets samlede Indtægt var i det forløbne Aar: 1034,98 Kr., heraf i Medlemsbidrag 520 Kr., nemlig fra Asmindrup Sogn 41 Kr. ( 32 Medlemmer) Asnæs (134 ) Grevinge 83 - ( 57 ) Vig (113 ) Tilskud fra Kommunerne 225 Kr., do. fra Holbæk Amt 100 Kr. og fra Asnæs og Vig Sparekasser 90 Kr. Fortjeneste ved Brændehandelen 77,00 Kr. Betalt Logi 3,75 Kr. og Renter 19,23 Kr. Udgifterne var ialt 1047,50 Kr., der fordeler sig saaledes: Husleje, Brændsel og Bestyrerløn 675 Kr., Herbergeringskonto 236,75 Kr., Annoncer, Tryksager og Telefon 69,98 Kr., Nyanskaffelser og Reparationer 7,45 Kr., Forsikringer 10,17 Kr., Opkrævning af Medlemsbidrag 48,15 Kr., Underskud 12,52 Kr. Kassebeholdning pr. Vi ,94 Kr. Regnskabet er revideret og godkendt paa Gene

5 ralforsamlingen i Asmindrup d. 26. Marts 1936, hvor der ligeledes foretoges Valg af Bestyrelse m. m. Den nuværende Bestyrelse bestaar af følgende: For Asmindrup Sogn: Gdr. Morten Lind, Brent, og Tømrermester Valdemar Eriksen, Asmindrup. For Vig Sogn: Gdr. Olaf Jensen, Kollekolle, Gdr. Hans Hansen, Ulstrup, Murermester Kristian Nielsen, Vig, og Lærer Rasmussen, Jyderup. For Orevinge Sogn: Gdr. Mads Chr. Madsen, Sneglerup, Gdr. Jens Chr. Nielsen, Gundestrup, Gdr. Peter Hansen, Grevinge, og Rentier Anders Jensen, Grevinge. For Asnæs Sogn: Uddeler Nielsen, Høve, Gdr. Fridoff Madsen, Stenbjerg, Gdr. Vilhelm Larsen, Tolsager, og Lærer Petersen, Asnæs. Revisorer: Pastor Vig og pens. Lærer Sørensen, Vig. Bestyrelsens Formand er Lærer Petersen, Kasserer: Lærer Rasmussen og tilsynsførende med Herberget: Gdr. Hans Hansen. Forretningsudvalget bestaar af disse tre samt Valdemar Eriksen og Anders Jensen. Idet vi takker for den Støtte, der paa forskellig Maade er ydet Herberget i det forløbne Aar, beder vi om fortsat Støtte i indeværende Aar. P. B. v. A. Jensen. V. Eriksen. H. Hansen. R. H. Rasmussen. N. H. Petersen.

6 ASNÆS BOGTRYKKERI MCMXXXVI

7 Beretning for Arbejdsherberget Kjeldstrup" for Aaret 1936

8 er er der gaaet et Aar, og vi vil udsende en kort Beretning fra Arbejdsherberget. Vi maa sige, at takket være vore flinke Værtsfolk i Herberget er alt gaaet uden Vanskeligheder; ligesom vi ogsaa økonomisk har faaet den Støtte, der er nødvendig for Herbergets Opretholdelse. Herberget har været lukket i de tre Sommermaaneder. Det viser sig, at vi aldrig mærker noget til, at denne Lukning er uheldig. Der er ikke mange rejsende i den Tid, og det er vel ogsaa lettere i den Tid at finde Nattely end ellers. Sogneraadene, der giver Tilskud til Herberget, har som sædvanlig Ret til at henvise Gæster til Herberget hele Aaret, men i det forløbne Aar har ingen Gæst henvendt sig med Henvisning fra Sogneraadsformænd. Det ser ud til, at Antallet af rejsende er nedadgaaende, hvad Grunden saa kan være. Der har været 158 paa Herberget i Aar mod 201 Aaret i Forvejen. Det er jo en betydelig Nedgang, naar man husker, at vi 1930 var oppe paa 490 Gæster. Antallet af rejsende fordeler sig saaledes paa de forskellige Maaneder: Januar 18, Februar 16, Marts 29, April 17, Maj 5, September 17, Oktober 15, November 17 og December 24 Mand. 3 Gange har der paa een Nat boet 5 Gæster, og 2 Gange 4, de andre Nætter under 4. Der kan være 6 Gæster paa Herberget samtidig.

9 For Kost og Logi har Gæsterne savet og kløvet et vist Maal Brænde. Svagelige Personer eller Helligdagsgæster er fritaget for at arbejde. Ingen kan betale for Opholdet. Paa Herberget har i Aarets Løb været 106 Arbejdsmænd, 5 Fyrbødere, 19 Smede, 4 Kommisser, 4 Skomagere, 3 Møllere, 3 Malere, 3 Formere, 3 Gartnere, 1 Skrædder, 1 Tjener, 1 Mejerist, 1 Bager, 1 Murer, 2 Barberer, 1 Slagter. Fordelingen efter Alder: 32 Mand mellem 20 og 30 Aar, 35 Mand mellem 30 40, 42 Mand mellem 40 50, 37 Mand mellem 50 60, 5 Mand mellem 60 70, 4 Mand over 70. Herbergets samlede Indtægt var i det forløbne Aar.: 1017 Kr. 55 Øre, nemlig Medlemsbidrag 507 Kr. 50 Øre, Tilskud fra Sogneraadene 225 Kr. 00 Øre, Tilskud fra Amtet 100 Kr. 00 Øre, Tilskud fra Sparekasserne i Asnæs og Vig 100 Kr. 00 Øre, indkommet ved Brændehandelen 73 Kr. 00 Øre, Renter 12 Kr. 05 Øre.. Udgifterne var ialt 1044 Kr. 29 Øre, der fordeler sig saaledes: Husleje, Brændsel og Bestyrerløn 675 Kr. 00 Øre. Herbergringskonto 191 Kr. 50, Telefon til Herberget, Annoncer, Tryksager o. s. v. 126 Kr. 19 Øre, Opkrævning af Medlemsbidrag 51 Kr. 60 Øre. Regnskabet er revideret og godkendt paa Generalforsamlingen i Vig Forsamlingshus d. 23 / , hvor der ligeledes foretoges Valg af Bestyrelse m. m. Den nuværende Bestyrelse bestaar af følgende: For Asmindrup Sogn: Gdr. Morten Lind, Brent, og Tømrermester Valdemar Eriksen, Asmindrup. For Vig Sogn: Gdr. Olaf Jensen, Kollekolle, Gdr. Hans Hansen, Ulstrup, Murermester Kristian Nielsen, Vig, og Lærer Rasmussen, Jyderup. For Grevinge Sogn: Gdr. Mads Chr. Madsen,

10 Sneglerup, Gdr. Jens Chr. Nielsen, Gundestrup, Gdr. P. Hansen, Grevinge, og Rentier Anders Jensen, Grevinge. For Asnæs Sogn: Uddeler Nielsen, Høve, Gdr. Fridoff Madsen, Stenbjerg, Gdr. Vilh. Larsen, Tolsager, og Lærer Pedersen, Asnæs. Revisorer: Pens. Lærer Sørensen, Vig, og Pastor Vig, Vig. Bestyrelsens Formand er Lærer Pedersen, Asnæs, Kasserer: Lærer Rasmussen, og tilsynsførende med Herberget: Gdr. Hans Hansen. Forretningsudvalget bestaar af disse tre samt af Valdemar Eriksen og Anders Jensen. Idet vi takker for den Støtte, der paa forskellig Maade er ydet Herberget i det forløbne Aar, beder vi om fortsat Støtte i indeværende Aar. P. B. V. A. Jensen. V. Eriksen. H. Hansen. R. H. Rasmussen. N. H. Pedersen. ÉJNAH 0. JOHNSEN NYKØBINGS.

11 ^ / fc'hr / / Beretning for Arbejdsherberget Kjeldstrup" for Aaret 1938

12 H erberget har i de senere Aar været mindre besøgt end i sin Tid, da vi kunde naa helt op paa omkring ved 500 Gæster paa et Aar. Der er maaske ikke saa mange, der vandrer, eller ogsaa er det den Smule Arbejde, vi forlanger til Gengæld for Husly og f orplejning, der holder dem borte. I det forløbne Aar er alt gaaet uden Vanskeligheder. Vi har faaet den økonomiske Støtte, der er nødvendig for Herbergets Drift, og vore Værtsfolk har holdt Herberget tilfredssstillende. Kun er det kedeligt, at de (Alfr. Pedersen og hans Hustru) har begyndt at tale om, at de snart er trætte og vil sige Pladsen op. De har dog lovet at fortsætte et Aar endnu. Herberget har som sædvanlig været lukket i de tre Sommermaaneder: Juni, Juli og August, og det vedtoges paa Generalforsamlingen ogsaa at lukke de nævnte Maaneder i Aar, dog saaledes, at Sogneraadsformændene ogsaa i de nævnte Maaneder kan henvise rejsende til Herberget; i 1938 har kun en Henvisning fundet Sted. Antallet af Gæster fordeler sig saaledes: Januar 21, Februar 22, Marts 21, April 15, Maj 14, September 25, Oktober 16, November 21, December 21. lait har Herberget i Aarets Løb været besøgt af 176 rejsende (i 1937 af 162). Fordelingen efter Alder har været saaledes: 26 Mand fra 20 til 30 Aar, 43

13 Mand fra 30 til 40 Aar, 46 Mand fra 40 til 50 Aar, 50 Mand fra 50 til 60 Aar, 9 Mand fra 60 til 70 Aar, 2 Mand over 70 Aar. Som det ses af ovenstaaende har der ikke været nogen af de rejsende, der har været under 20 Aar, hvad jo kun er glædeligt. I nogle Aar havde vi Besøg af aarige; de 2 paa 70 Aar er vist den samme Mand, der har besøgt os to Gange paa samme Aar. Han kan ikke glemme Landevejens frie Liv, saa vi nænner ikke at sige nej til ham. Fordelingen efter Erhverv: 117 Arbejdsmænd, 13 Smede, 9 Slagtere, 6 Fyrbødere, 4 Snedkere, 4 Bagere, 3 Skomagere, 3 Malere, 2 Mejerister, 2 Tømrere, 2 Savskærere, 2 Skræddere, 2 Gartnere, 2 Chauffører, 2 Sømænd, 1 Barber, 1 Former, 1 Typograf, 1 Murer. Herbergets Regnskab balancerede med en Indtægt paa 1008,47 Kr. og en Udgift paa 1039,07 Kr.; Kassebeholdningen er gaaet 30,60 Kr. tilbage. Herberget har 298 bidragydende Medlemmer. Regnskabets Indtægter i det forløbne Aar: Tilskud fra Sogneraad 225 Kr., Tilskud fra Holbæk Amt 100 Kr., Tilskud fra Sparekasserne i Asnæs og Vig 100 Kr., indkommet ved Brændehandelen 94 Kr. 50 øre, Medlemsbidrag 463 Kr. 75 Øre, Renter 23 Kr. 22 Øre. Udgifterne: Husleje, Brændsel og Løn til Herbergets Bestyrer 675 Kr., Kosten til de rejsende 208 Kr., Telefon til Herberget, Annoncer, Tryksager, Forsikringer osv. 107 Kr. 75 Øre, Opkrævning af Medlemsbidrag 48 Kr. 82 Øre. Regnskabet er revideret og godkendt paa Generalforsamlingen i Grevinge Konditori d. 9. Marts 1938, hvor der ligeledes foretoges Valg af Bestyrelse m. m. Den nuværende Bestyrelse bestaar af følgende Medlemmer:

14 For Asmindrup Sogn: Gdr. Morten Lind, Brent, og Tømrer Eriksen, Asmindrup. For Vig Sogn: Gdr. Oluf Jensen, Kollekolle, Gdr. Hans Hansen, Ulstrup, Murermester Chr. Nielsen, Vig, og Lærer Rasmussen, Jyderup. For Grevinge Sogn: Gdr. Mads Chr. Madsen, Sneglerup, Gdr. Jens Chr. Nielsen, Gundestrup, Gdr. P. Hansen, Grevinge, og Rentier Anders Jensen, Grevinge. For Asnæs Sogn: Lærer Nielsen, Asnæs, Uddeler Nielsen, Høve, Gdr. Fridoff Madsen, Stenbjerg, Gdr. Vilh. Larsen, Tolsager. Revisorer er pens. Lærer Sørensen, Vig, og Pastor Jørgen Vig, Vig. Bestyrelsens Formand og Kasserer er Lærer Rasmussen, Jyderup. Tilsynsførende med Herberget er Hans Hansen, Ulstrup. Disse sammen med Rentier Anders Jensen, Grevinge, Tømrermester Eriksen, Asmindrup, og Lærer Nielsen, Asnæs, der er Næstformand, danner et Forretningsudvalg. Idet Bestyrelsen takker for den Velvilje og Støtte, som Herberget ogsaa i det svundne Aar har modtaget saavel fra offentlige og private Myndigheder og Institutioner som fra den omboende Befolkning, beder vi om, at man ogsaa i Fremtiden vil omfatte Herberget med Interesse og støtte det. Marts P. B. V. Mans Hansen. Anders Jensen. Valdemar Eriksen. H. Nielsen. R. H. Rasmussen. Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri

15 Beretning for Arbejdsherberget»Kelstrup«1939! VIG BOGTRYKKERI

16 Vi er nu inde i Jubilæumsaaret, idet det til Efteraaret er 25 Aar siden, vi aabnede vort Herberg, den Gang i Kelstrup. Dat er dog et Spand af Tid, og det er underligt at tænke tilbage til Mangt og meget i vor Tid minder om de Dage. Da saa det heller ikke lyst ud for Land og Folk; men alligevel var der Mænd, der vovede at begynde Herberget, og det har jo stadig klaret sig gennem de vanskelige Tider. Det siger sig selv, at i en Virksomhed af den Art er det ikke altid gaaet saa glat og let; der har af og til været store Vanskeligheder, som oftest økonomiske, men ogsaa andre. Men hver Gang er det lykkedes at overvinde Besværlighederne, Vinden har vendt sig, og Herberget har aldrig forgæves ventet paa Hjælpen, og den har altid været god og tilstrækkelig. Vor Formand, Pastor Bagger, vidste altid at finde en Udvej. Ja, saa god var Start og Ledelse, at Herberget fik saa godt et Grundlag at bygge paa, at det har kunnet fortsætte i de mange Aar. Som Medlemmerne ved, er Herberget lukket i Sommermaanederne Juni, Juli og August. Det har nemlig vist sig, at der i de Maaneder ikke var saa stærkt Brug for Herberget, og saa sparer vi lidt der. Herberget har i Aar ikke været besøgt af saa mange Gæster som forhen, idet der kun har været 133 besøgende i Aarets Løb. Antallet fordeler sig saaledes pr. Maaned: Januar 8, Februar 12, Marts 27, April 20, Maj 21, Juni-August 0, September 13, Oktober 9, November 13, December 10, Fordelingen efter Erhverv: 80 Arbejdsmænd, 12 Smede, 5 Slagtere, 5 Skomagere, 5 Tømrere, 4 Malere, 4 Fyrbødere, 4 Formere, 3 Typografer, 3 Gartnere, 2 Skræddere, I Barber,

17 I Chauffør, 1 Tjener, I Møller, I Bager, I Sømand. De rejsendes Alder: 19 Mand i Alderen fra Aar, 29 Mand i Alderen fra Aar, 32 Mand i Alderen fra Aar, 33 Mand i Alderen fra Aar, I 6 Mand i Alderen fra Aar, 4 Mand over 70 Asr. Paa Søn- og Helligdage har der været 13 rejsende, 4 Mand har ikke arbejdet, fordi der intet Brænde var; men snart fik vi Brænde igen, idet Skovvæsenet fældede et Træ, som vi fik. Vi har altid mødt megen Imødekommenhed fra Skovvæsenet. Alle de øvrige rejsende, (116) har arbejdet. Kommunerne har ikke henvist rejsende til Herberget i Aar. Regnskabet: Indtægt: Herbergets samlede Indtægt var sidste Aar 978 Kr. 73 Øre. Deraf i Aarsbidrag fra 305 Medlemmer i Asmindrup, Vig, Grevinge og Asnæs Sogne 467 Kr. 00 Øre. I Tilskud fra samme Kommuners Sogneraad 225 Kr. 00 Øre, fra Holbæk Amtsraad I 00 Kr. og fra Vig Sogns Sparekasse 50 Kr. 00 Øre. Herbergets samlede Udgifter var 1019 Kr. 84 Øre. Deraf i Husleje, Bestyrerløn samt til Opvarmning af Opholdsstuen 675 Kr. Herbergringskonto 156 Kr. 75 Øre. Regnskabet er revideret og godkendt paa Generalforsamlingen den 29. Marts 1940 i Asmindrup Forsamlingshus, hvor der ligeledes foretoges Valg af Bestyrelsesmedlemmer m. m. Den nuværende Eestyrelse bestaar af følgende: For Asmindrup Sogn: Gdr. Morten Lind, Brent, og Tømrermester Vald. Eriksen, Asmindrup, For Vig Sogn: Gdr. Olaf Jensen, Kollekolle, Gdr. Hans Hansen, Ulstrup, Murer Chr. Nielsen, Vig, og Lærer Rasmussen, Jyderup. For Grevinge Segn: Gdr. Mads Chr. Madsen, Sneglerup, Gdr. Jens Chr. Nielsen, Gundestrup, Gdr. P. Hansen, Grevinge, og Rentier Anders Jensen, Grevinge. For Asnæs Sogn: Lærer Nielsen, Asnæs, Uddeler Nielsen, Høve og Gdr. Fridoff Madsen, Stenbjerg.

18 Revisorer: Lærer Sørensen, Vig og Førstelærer Larsen, Vig, der valgtes i Stedet for Pastor Vig, der er rejst fra Egnen, Bestyrelsens Formand er Lærer Rasmussen, Jyderup, der sammen med Gdr. Hans Hansen, Ulstrup, Lærer Nielsen, Asnæs, og Rentier Anders Jensen, Grevinge og Tømrer Eriksen, Asmindrup, danner Forretningsudvalget. Støt Arbejdsherberget! marts 19HO. P- B. TP. A. Jensen V. Eriksen H. Hansen R. H. Rasmussen H. Nielsen

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider Indhold

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Dagsorden er: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 28. marts 2010 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2010 Valg af dirigent.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere