Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland"

Transkript

1 Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G ) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum Nr

2 Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Indledning Formålet med forskningsprojektets arkæobotaniske del var at forsøge at afdække, om der findes korn eller mulige indsamlede planter i materialet fra Kainsbakke (DJM 1900) og Kirial Bro (DJM 1930), som begge kan dateres til den Grubekeramiske kultur. I forbindelse med både de arkæobotaniske og de zoo-arkæologiske analyser skulle egnet materiale til 14 C-analyser også identificeres og udtages for at bekræfte pladsernes datering og sikre mod eventuel forurening i det arkæobotaniske materiale. Materialet Det arkæobotaniske materiale er som nævnt fra de to grubekeramiske lokaliteter DJM 1900, Kainsbakke og DJM 1930, Kirial Bro, der begge er udgravet af det daværende Djurslands Museum, nu Museum Østjylland. Den store bopladsgrube A47 på Kainsbakke, hvorfra det arkæobotaniske materiale stammer, er udgravet af to omgange, idet gruben blev efterladt halvt udgravet i I efteråret 2002 og foråret 2003 blev resten af gruben udgravet, og der blev i den forbindelse udtaget systematiske jordprøver i en lang række udvalgte felter i grubens lag. Det er et udvalg af disse prøver, som indgår i dette forskningsprojekt. Kirial Bro er udgravet af flere omgange, idet der blev lavet et prøvehul på 4x4 m i 1981, mens der blev foretaget en større forundersøgelse i 1987 og en egentlig udgravning i Det arkæobotaniske materiale, der indgår i dette projekt, stammer fra et affaldslag, der kan betragtes som en form for neolitisk køkkenmødding. Også fra denne lokalitet er et udvalg af makrofossilprøverne analyseret. 1

3 Prøvebehandling Alle prøverne blev indledningsvis tørret og floteret af stud.mag. Gry Fosgrau Byrgesen og Mette Ramsgaard på Moesgård Museums floteringsanlæg. I dette anlæg tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede planterester og flyder til sidst ud over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på godt 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn. Den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, blev soldet i 0,5 mm sold, da den skulle gennemses for små knogler i forbindelse med de zoo-arkæologiske analyser, hvorefter den blev tørret og sendt vider til analyse. De arkæobotaniske analyser Det var oprindeligt planen, at prøverne fra Kainsbakke og Kirial Bro i første omgang skulle underkastes et såkaldt kursorisk gennemsyn, hvor en lille mængde af prøven gennemses under et mikroskop med op til 40 ganges forstørrelse for at vurdere prøvens potentiale og indhold af makrofossiler. Imidlertid viste det sig efter endt flotering, at prøverne fra Kainsbakke indeholdt så store mængder knust muslingeskal, at et kursorisk gennemsyn ikke ville føre til et realistisk billede af prøvernes indhold af makrofossiler. Samtidigt indeholdt prøverne fra Kirial Bro så lidt materiale, at det var mere formålstjenesteligt at slå det kursoriske gennemsyn sammen med en egentlig analyse af prøverne. Det blev derfor besluttet at springe det kursoriske gennemsyn over og gå direkte i gang med de egentlige analyser af makrofossilerne, hvor alt materialet i prøverne blev gennemset, og eventuelle makrofossiler blev forsøgt bestemt. Til analysen blev anvendt en Nikon stereolup med op til 40 ganges forstørrelse. I forbindelse med bestemmelsen af korn og frø blev afdelingens referencesamling og diverse opslagsværker anvendt. Kainsbakke Der blev analyseret 22 prøver fra grube A47 fra Kainsbakke (tabel 1 og 2) med et meget overraskende resultat. Prøverne blev udtaget fra top til bund i gravelag I-X og så nær grubens midte som muligt for at følge den mest regulære lagfølge. Gruben var fyldt op med skaller fra mollusker, især østers, iblandet knogledele fra pattedyr, (heriblandt også menneske), fugle og fisk. Der var ikke meget regulært jord iblandet -kun i de nederste lag, IX og X. Det stærkt skalblandede lag kan være sammensat af flere opfyldninger, som er vanskelige at adskille under udgravningen. Prøverne x4403, x4439, x4540, x4552, x4554, x5474, x5478 og x4643 kan stamme fra samme opfyldning øverst i gruben. Prøverne x4960, x5031 og x5652 er fra skallaget herunder med rigtig mange knogler. X5103, x5119, x5120 og x5485 er fra nedre halvdel af gruben, et skallag med færre knogler. Endelig er x5492 fra et forholdsvis mørkt lag måske med meget humus fra de nederste lag inden undergrund. Der er ingen synlige typologiske/kronologiske forskelle på lagene (mundtlig meddelelse Lisbeth Wincentz, Museum Østjylland). At der dog alligevel kan være en tidsmæssig forskel mellem lagene antyder de 2

4 Figur 1. Antal prøver henholdsvis med og uden fund af forkullede kornkerner/-fragmenter fra DJM 1900, Kainsbakke Figur 2. Procentvis fordeling af prøver henholdsvis med og uden fund af forkullede kornkerner/-fragmenter fra DJM 1900, Kainsbakke Figur 3. Fordelingen af forkullede korn, kornfragmenter, mulige indsamlede planter, ukrudtsfrø og muligt frugtkød i prøverne fra DJM 1900, Kainsbakke oprindelige 14 C dateringer (Rasmussen, L. & J. Richter 1991, s ). Prøverne var meget forskellige i størrelse, idet de oprindelige jordprøver inden flotering varierede fra 0,1 liter til 22 liter. Deres indhold var også meget varierende, idet hovedparten af prøverne fortrinsvis bestod af fragmenter fra muslingeskaller, mens enkelte prøver kun indeholdt en smule skalfragmenter. Trækulsmængden var også stærkt svingende fra lidt til meget trækul. Det absolut mest interessante ved prøverne var dog, at 14 ud af de 22 prøver indeholdt forkullede kornkerner, hvedeavnbaser og/eller kornfragmenter (figur 1 & tabel 1 og 2). Det vil sige, at 62 % af prøverne indeholdt korn (figur 2). Der er dog aldrig tale om overvældende mængder korn i prøverne, idet antallet varierer fra ét kornfragment til seks kornkerner/-avnbaser (figur 3 & tabel 2), men da der hidtil kun er fundet tre kornindtryk i keramik fra Grubekeramisk kultur og ingen forkullede korn i Danmark (Iversen 2010, s. 15; Rasmussen, U. 2000, s ) 1, er der tale om helt enestående fund på trods af deres forholdsvis ringe antal. Kornkernerne kunne bestemmes som henholdsvis byg (Hordeum vulgare sp.) og hvede (Triticum sp.), hvoraf en kunne bestemmes som emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta). Desværre kunne tre kornkerner ikke bestemmes 1 Der er desuden flere eksempler på både kornindtryk fra svenske grubekeramiske lokaliteter (Rasmussen 2000, s.94-95) 3

5 Figur 4. Fordelingen af kornsorter i prøverne fra DJM 1900, Kainsbakke Figur 5. De vigtigste dele af dækket hvede (enkorn, emmer og spelt). Med rødt er markeret hvedekernerne, mens avnbase og avner er markeret med blåt og grønt (efter: Jacomet et al 2006, s. 28) på grund af deres dårlige bevaringstilstand, ligesom de 12 kornfragmenter heller ikke kunne bestemmes til sort (figur 4 & tabel 2). Der blev også fundet to hele hvedeavnbaser, hvilket betyder, at det svarer til fire hvedekerner (figur 5). Den ene af avnbaserne stammede muligvis fra emmer (Triticum cf. dicoccum) (tabel 2). I alt kunne 16 kornkerner/-avnbaser bestemmes til sort, hvilket er alt for få til at give et realistisk indblik i det reelle forhistoriske forhold mellem de to kornsorter, og alt for få til at forsøge at lave statistiske analyser. Men ses der på den faktuelle fordelingen mellem de to kornsorter uden at tolke på betydningen, så kan syv kornkerner bestemmes som byg, mens fem kornkerner og de to avnbaser, der svarer til fire kornkerner, giver i alt hvad der svarer til ni kornkerner, der kan bestemmes som hvede (tabel 2 og figur 6). Begge sorter kendes fra både Tragtbæger- og Enkeltsgravskulturen, hvor byg oftest findes som nøgen byg, mens hveden oftest stammer fra 4

6 Figur 6. Fordelingen af henholdsvis hvedekerner og avnbaser, hvor én hel avnbase tæller som to hvedekerner (se figur 5) emmer, hvilket sandsynligvis også er tilfældet med de her fundne korn, men det kan ikke afgøres med sikkerhed, da de fleste kornkerner er for dårligt bevaret til en underartsbestemmelse. Der ser dermed ikke ud til at være forskelle mellem de kornsorter, der blev fundet på Kainsbakke (med forbehold for kornets ringe antal), og hvad der kendes fra henholdsvis Tragtbæger- og Enkeltgravskultur, som den Grubekeramiske kultur er samtidig med. Foruden kornet blev der også fundet spor efter mulig indsamling i fire prøver i form af fragmenter af forkullede hasselnøddeskaller (Corylus avellana), mens tre prøver indeholdt makrofossiler, som muligvis kan tolkes som frugtkød (figur 3 og tabel 2). I prøverne fra Kainsbakke er der således spor efter såvel dyrkede som indsamlede planter. Til gengæld er der kun fundet ganske få forkullede ukrudtsfrø i prøverne i form af frø fra ærteblomstfamilien (Fabaceae) og bleg-/fersken pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolium)(figur 3 og tabel 2). På den anden side er der i nogle prøver observeret mange uforkullede frø fra flere forskellige arter (tabel 1). Umiddelbart må det antages, at disse frø er moderne, men deres antal og udseende gør, at der vil blive gjort forsøg på at få frøene 14 C-dateret for at få fastslået deres alder, og om de skal indgå i forståelsen af det arkæobotaiske materiale fra Kainsbakke. Af øvrige fund i forbindelse med den arkæobotaniske analyse skal nævnes små snegle, små ubrændte knogler og slagge fra organisk materiale i en stor del af prøverne (tabel 1). En tolkning af fundene fra Kainsbakke findes under diskussionsafsnittet. Kirial Bro Som det fremgår af tabel 3, blev der analyseret ni prøver fra Kirial Bro, som alle, bortset fra én, stammer fra det afgrænsede kulturlag, hvori var blandet østers- og andre skaller. Den ene undtagelse, x274 er fra kulturlaget under det skalblandede lag og kan derfor være ældre end grubekeramisk kultur. Alle prøverne var ganske små, idet de oprindeligt kun indeholdt mellem 0,25 og 1 liter jord inden floteringen. Efter floteringen viste det sig, at prøverne hovedsageligt bestod af fragmenter fra muslingeskaller, enkelte små snegle samt en smule forkullet materiale i form af trækul. I og med at prøverne stammer fra en grubekeramisk kontekst virker det måske ikke umiddelbart så overraskende, at der ikke fandtes korn i prøverne. Imidlertid er det bemærkelsesværdigt, at der heller ikke blev fundet spor efter indsamlede planter/frø/nødder mm., hvis der er tale om et almindeligt bopladsaffaldslag, da man i et sådant lag må formode, at der er mulighed for at finde husholdningsaffald, som rester efter mad eller affald fra madlavningen. Dette er dog ikke tilfældet i forbindelse med plantematerialet i Kirial Bro. I den forbindelse skal det nævnes, at det zooarkæologiske materiale, 5

7 der blev fundet i floteringsresten ikke viste spor efter ildpåvirkning. Disse faktorer, manglende makrofossiler, meget lidt trækul og ingen ildspåvirkning af det zooarkæologiske materiale, peger i retning af, at affaldslaget ikke udgøres af almindeligt husholdningsaffald, som madrester (bortset fra skaller), affald fra madlavningen og udrydning af ildsteder mm.. Hvis dette er tilfældet, vil der ikke findes makrofossiler hverken i form af korn eller indsamlede planter i laget, da sådanne oftest vil findes i almindeligt husholdningsaffald, eller alternativt i en kontekst, hvor de har været udsat for ildspåvirkning. Hvis laget ved Kirial Bro udgøres af en helt anden form for affald, vil dette forklare, hvorfor der ikke findes makrofossiler og kun ganske lidt trækul i prøverne, selvom både korn og indsamlede planter teoretisk kan have indgået som en del af lokalitetens økonomi. Det er selvfølgeligt også muligt, at hverken korn eller indsamlede planter har indgået som en del af bopladsens økonomi, og at dette er forklaringen på, at der ikke findes makrofossiler i floteringsprøverne. Det forekommer dog ikke videre sandsynligt, at indsamling ikke har udgjort en del af økonomien i den Grubekeramisk kultur, som jo betragtes som en jæger-/samlerkultur med et indslag af landbrug (Iversen 2010, s. 15; Rasmussen, U. 2000, s ). En væsentlig årsag til de manglende makrofossiler er sandsynligvis, at prøverne er meget små, og at der dermed ikke er gennemset nok materiale til, at de få spor efter dyrkede og indsamlede arter er dukket op i prøverne. For som det ses af prøverne fra Kainsbakke skal der gennemses store mængder materiale for, at korn og indsamlede planter dukker op i prøverne. Hvilken af de tre muligheder der er den mest sandsynlige eller om der er en helt fjerde forklaring kan ikke umiddelbart afgøres, men analyser af større mængder jord fra lokaliteten kan måske være med til at kaste lys over dette spørgsmål. Diskussion Tilbage står så spørgsmålet, om de 32 kornkerner, -fragmenter og avnbaser fra grube A47 fra Kainsbakke kan ses som et udtryk for, at grubekeramikerne også dyrkede agerbrug som en del af deres varierede økonomi? 2 Dette har hidtil været tvivlsomt på grund af manglen på forkullede korn i grubekeramisk sammenhæng dog nævner Iversen, at der kan have indgået en smule agerbrug i økonomien ud fra andre fund (2010, s.15), men spørgsmålet er, om denne mangel på korn er reel eller skyldes andre faktorer? I andre forhistoriske perioder findes de større kornfund ofte i forbindelse med husene - i stolpehullerne eller de såkaldte affaldsgruber i tilknytning til bopladserne 3. Fra Grubekeramisk kultur kendes kun gruber og kulturlag, mens der for eksempel endnu ikke er fundet huskonstruktioner (Iversen 2010, s.11). Så kan de hidtil manglende grubekeramiske korn skyldes, at de kornførende kontekster endnu ikke er fundet og udgravet? Ville billedet se anderledes ud, hvis der blev udgravet huse fra kulturen? Eventuelt med ildsteder? Hertil kan indvendes, at der er udgravet gruber fra Grubekeramisk kultur 2 Der skal tages forbehold for, at kornkernerne endnu ikke er dateret og derfor i princippet kan være ældre eller yngre forurening. Dette forbehold forsøges dog elimineret ved at få 14 C-dateret noget af kornet i forbindelse med dette projekt. Resultatet af disse dateringer forligger endnu ikke. 3 Der er dog også andre muligheder som for eksempel religiøse handlinger (ofre), ovne og nedbrændte strukturer. 6

8 bl.a. på Kainsbakke men her er der jo rent faktisk også dukket korn op i de herværende analyser. Det tyder dermed på, at den hidtidige mangel på korn skyldes, at der simpelthen ikke er gennemset tilstrækkeligt materiale, idet de arkæobotaniske analyser fra Kainsbakke med al tydelighed viser, at det er nødvendigt at gennemse endog meget store mængder jord/materiale for at finde ganske få korn. Et oplagt spørgsmål er, hvorfor der så skal gennemses så store mængder materiale i forhold til andre forhistoriske perioders gruber? For det første skal der gøres opmærksom på, at det langt fra er alle gruber fra andre perioder, der indeholder korn, så hvis alle grubekeramiske gruber ikke indeholder korn, så er der intet usædvanligt i det. For det andet så er problemet med A47 fra Kainsbakke, at den indeholdt så meget andet velbevaret materiale, som ikke findes i normale bopladsgruber fra andre perioder. A47 indeholdt nemlig en stor mængde muslingeskaller, som har medført, at en stor mængde knogler er bevaret. Desuden indeholdt den en stor mængde flintredskaber og keramik (Rasmussen, L.W. 1991). Sådanne bevaringsforhold og fund er fantastiske, men betyder samtidigt, at små fund som forkullede korn nemt drukner. Forkullede korn er meget nemmere at finde eller opkoncentrere, hvis bevaringsforholdene er dårligere, så der kun findes forkullet materiale og jord i en grube. I anlæg fra Grubekeramisk kultur ser det ud til, at der for det første skal floteres store mængder jord, da jorden indeholder meget andet materiale end forkullet materiale, og for det andet skal der gennemses meget materiale i floteringsprøven. Det ser dermed ud som om, at korn var kendt i den grubekeramiske økonomi, men var agerbruget så også en integreret del af den Grubekeramiske kulturs økonomi, eller indgik kornet fra Kainsbakke i en udveksling mellem den Grubekeramiske kultur og den samtidig agerbrugskultur? Med andre ord er kornet dyrket på stedet? Sædvanligvis er antagelsen, at det forhistoriske korn blev dyrket på den lokalitet, hvor den er fundet, da langdistancehandel eller -udveksling af korn ikke foregik i større stil i forhistorisk tid, men først kom i stand i vikingetiden, hvor rugfundet fra Fyrkat er det første sikre tegn på korn importeret fra fjerntliggende områder (Helbæk 1970, s ; 1974; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009, s. 131). Men i princippet kan der sagtens have forekommet udveksling af korn med naboen, uden at det umiddelbart ville sætte sig spor i det arkæobotaniske materiale. Den mest sikre måde at fastslå om kornet har været dyrket på stedet, er, hvis der også bliver fundet kornaffald på lokaliteten i form af aksled, kornstrå, avner mm. Men problemet er, at selv på meget kornholdige lokaliteter, hvor der ikke er tvivl om, at kornet er dyrket på stedet, findes der sjældent denne form for kornaffald. Dette kan skyldes, at affaldet bliver brugt som foder, pudefyld, strøelse eller andre formål (Hillman 1984, s.4-6, fig. 2-4; Robinson 2000, s ; Robinson & Harrild 1999, s. 3), der gør, at det ikke er bevaret til i dag. Der skal derfor et heldigt fund til for at finde kornaffald i forhistorisk kontekst og i endnu højere grad i Grubekeramisk kontekst. I den forbindelse kan de fundne hvedeavnbaser ikke ses som kornaffald og dermed bevis på korndyrkning på stedet. Det skyldes, at emmer og spelt tilhører de såkaldte dækkede hvedesorter, hvor avnerne sidder relativt godt fast på kornene. Dækkede hvedesorter bliver traditionelt opbevaret som utærskede små-aks, hvorfor avner og avnbaser vil følge med ved en eventuel transport og først fjernes umiddelbart før brug (Hillman 1981, s.138 & 1984, s. 8 & 13; Robinson & Harild 1999, s.2). Det fundne arkæobotaniske materiale fra Kainsbakke kan dermed ikke umiddelbart vise med sikkerhed, at kornet har været dyrket på lokaliteten, men det er på den anden side heller ikke muligt at afvise det. Forhåbentligt 7

9 kan fremtidige fund være med til at løse dette problem enten ved fund af store mængder korn eller ved fund af sikkert kornaffald. Afslutningsvis er det på sin plads endnu engang at pointere, at denne undersøgelse har bragt ny viden om ressourceudnyttelsen indenfor en forhistorisk periode, der på mange måder er vanskelig at tyde. Man kan dermed håbe på, at foreliggende resultat får betydning for de valgte udgravnings- og prøvetagningsstrategier i fremtidige udgravninger af Grubekeramiske lokaliteter. Litteraturliste Helbæk, Hans 1970: Da rugen kom til Danmark. Kuml 1970, s Helbæk, Hans 1974: The Fyrkat Grain. A geographical and chronological study of Rye. I: Olaf Olsen, Else Roesdahl & Holger Schmidt: Fyrkat. En jysk vikingeborg. København Hillman, Gordon 1981: Reconstructing Crop Husbandry Practices from Charred Remains of Crops, s I: Mercer, R. (ed.): Farming Practice in British Prehistory. Edinburgh Hillman, Gordon 1984: Interpretation of archaeological plant remains: The application of ethnographic models from Turkey, s.1-41 I: van Zeist, W. & Casparie, W.A. (eds.): Plants and ancient Man. Rotterdam Iversen, Rune 2010: In a World of Worlds. The Pitted Ware Complex in a large scale perspective. Acta Archaeologica vol. 81, 2010, s Jacomet, Stefanie et al. 2006: Identification of cereal remains from archaeological sites. 2nd. edition. Basel Rasmussen, Lisbeth W. & Jane Richter 1991: Kainsbakke. En kystboplads fra yngre stenalder. Aspects of Palaeoecology of Neolithic Man. Grenå Rasmussen, Uffe. L. 2000: Ajstrup Krat En grubekeramisk køkkenmødding ved Mariager Fjord. Upubliceret hovedfagsspeciale ved Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Robinson, David E. 2000: Det slesviske agerbrug i neolitikum og bronzealder. Arkæobotaniske udsagn, s I: Ethelberg, P, E. Jørgensen, D. Meier & D.E. Robinson: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Haderslev Robinson, David. E. & Jan Harild 1999: Arkæobotaniske analyser af forkullede planterester fra senneolitikum og ældre bronzealder ved Brd. Gram, Vojens. NNU Rapport nr. 21, 1999 Robinson, David E., Peter H. Mikkelsen & Claus Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.kr e.kr.), s I: Bent Odgaard & Jørgen R. Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus 8

10 Planterne De dyrkede og indsamlede arter Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. Martsapril. Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almindelig dog sjælden i Vestjylland (Hansen 1993) Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005) Triticum dicoccum L. Emmer, Triticum spelta L. Spelt. Højde cm. (Hansen 1993) Svært adskillelige planter Persicaria maculosa L. Fersken Pileurt cm høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, (Melander 1998)). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolium L. Bleg-Pileurt cm (25-80 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Planter identificeret til slægt eller familie Fabaceae Ærteblomstfamilie Litteraturliste Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København.Høst, O. 1982: Danske Kulturplanter. DSR Forlag. Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København. Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave. pp

11 X-NR EGNET? Oprindeligt floteret (liter) KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 4403 Ja 2 1½ 0 x 1 kaffefilter. Emmer/spelt (kun det hele korn kan bestemmes). Små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Få uforkullede aksled og frø. Mest skalfragmenter 4643 Nej 0,3 0 0 x 1 kaffefilter. Små snegle. Mest skalfragmenter 4554 Ja 0,5 1 0 x 1 kaffefilter. Byg. Små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Mest skalfragmenter 5650 Nej 0,5 1 cf. fragment 0* x 1 kaffefilter. * 1 uforkullet gåsefod. Små snegle. Små stykker trækul. Få ubrændte knogler. Mest skalfragmenter 5474 Nej 5 0 0* xx 4 kaffefiltre. *Mange uforkullede frø- bl.a. hvidmelet gåsefod, rosen-familien, nellike-familien, snerle-pileurt og vej-pileurt ( kun 1 filter udsorteret). Små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Enkelte lidt større stykker trækul. Lidt uforkullet træ. Rav? Slagge fra organisk materiale. Mest skalfragmenter 4540 Ja xx 2 kaffefiltre. 1 hel hvedeavnbase + 1 indet kornkerne. 1 hasselnøddeskalsfragment + 1 muligt frugtkød? Små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Få større stykker trækul. Slagge fra organisk materiale. Mest skalfragmenter 5103 Ja 2 1 2* x 4 kaffefiltre. Cf. Byg. *2 indet forkullede frø + 1 uforkullet hvidmelet gåsefod og 1 indet uforkullet frø. Små snegle. Enkelte lidt større stykker trækul. Enkelte ubrændte knogler. Mest skalfragmenter 5478 Ja * xx 9 kaffefiltre. 2 hvede- + 2 bygkerner + 1 hel cf. Emmer-avnbase. 3 hasselnøddeskalsfragmenter. * rigtigt mange uforkullede frø - bl.a. hvidmelet gåsefod, snerle-pileurt, bleg-/ fersken pileurt, rosenfamilien og vej-pileurt samt uforkullede strå? Små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Enkelte større stykker trækul. 10 slagger fra organisk materiale 5033 Nej? 0 0 x 1 kaffefilter. Få små stykker trækul 5652 Nej? 0 0 x 1 kaffefilter. Få små stykker trækul 5119 Nej 0,1 0 0 xx 1 kaffefilter. Få små snegle. Få ubrændte knogler. Få lidt større stykker trækul 4552 Ja? 1 0 x Skår med indhold 1 kaffefilter. Cf. Byg. 3 slagge fra organisk materiale. Små snegle. Få ubrændte knogler. Enkelte større stykker trækul 4439 Nej 0,1 0 0 x 1 kaffefilter. Få små stykker trækul. Mest skalfragmenter 5492 Nej 4 0 0* xxxx 3 kaffefiltre. 1 forkullet muse-ekskrement. *Nogle uforkullede frø - bl.a. hvidmelet gåsefod, rosenfamilien, snerlepileurt. Små snegle. Ubrændte knogler, Flere større stykker trækul. Harpiks? Kun lidt skalfragmenter 4690 Nej xx 1 kaffefilter. Bleg-/fersken pileurt. Små snegle. Enkelte større stykker trækul. Få ubrændte knogler. 5 slagger fra organisk materiale. Mest skalfragmenter 5651 Ja x 2 kaffefiltre. Byg. Hasselnøddeskalsfragment. 1 muligt frugtkød? 1 uforkullet hvidmelet gåsefod. Små snegle. Få ubrændte knogler. 3 slagger fra organisk materiale. Mest skalfragmenter 4720 Ja 0, fragmenter 0 x 1 kaffefilter. 1 byg + 2 indet fragmenter. 1 uforkullet hvidmelet gåsefodsfragment. Små snegle. En del ubrændte knogler. Få større stykker trækul. Mest skalfragmenter 5485 Ja 5 2 fragmenter 0* x 2 kaffefiltre. 2 indet kornfragmenter. *4 uforkullede gåsefod og 1 uforkullet valmue sp.små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Enkelte større stykker trækul. 6 slagger fra organisk materiale. Mest skalfragmenter 5031 Ja 5 3 fragmenter 2* x 9 kaffefiltre. 3 indet kornfragmenter. 1 hasselnøddeskalsfragment + 1 cf. Ærteblomst-familie *3 uforkullede hvidmelet gåsefod + 1 uforkullet indet frø. Små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Få større stykker trækul. 24 slagger fra organisk materiale. Mest skalfragmenter Tabel 1. Resultatet af analysen af prøverne fra DJM 1900, Kainsbakke. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. Tabel 1 fortsætter på den næste side 10

12 X-NR EGNET? Oprindeligt floteret (liter) KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 4960 Ja fragmenter 0* x 7 kaffefiltre. 1 hvede + 1 indet kornkerne + 1 hvedefragment *1 muligt frugtkød/slagge fra organisk materiale + 2 uforkullede gåsefod. Små snegle. Nogle ubrændte knogler. Få større stykker trækul. 1 brændt knogle. 1 ubrændt tand. 25 slagger fra organisk materiale. Mest skalfragmenter 5120 Ja 2 2 fragmenter 0* x 2 kaffefiltre. 1 hvede- og 1 indet kornfragment. *1 uforkullet vej-pileurt. Små snegle. Få større stykker trækul. Nogle ubrændte knogler. Mest skalfragmenter 966/ 466 Tabel 1. Fortsat? 12 cf. 1 fragment 0* x Lag C1. 8 kaffefiltre. *En del uforkullede frø - bl.a. gåsefod. Små snegle. Få ubrændte knogler. Enkelte større stykker trækul. 48 slagger fra organisk materiale. Mest skalfragmenter 11

13 X-NR /466 Oprindeligt floteret (antal liter) 2 0,1 1? 0,3 0,3 1 0,3 5 5? 2 0, ,5 1? 12 Cerealia fragment cf. 1 1? Korn fragment Cerealia ½ 1 1 Korn ubestemmeligt Hordeum vulgare sp Byg cf. Hordeum vulgare sp. 1 1 cf. Byg Triticum cf. dicoccum Avnbase (antal/svarende til antal kerner) 1/2 Hvede cf. emmer avnbase (antal/svarende til antal kerner) Triticum dicoccum/spelta 1 Emmer/spelt Triticum sp Hvede Triticum sp. Avnbase (antal/ svarende til kerner) 1/2 Hvede avnbase (antal/ svarende til antal kerner) Corylus avellana (skalfragment) Hasselnød (skalfragment) cf. Fabaceae 1 cf. Ærteblomstfamilie Persicaria lapathifolium/maculosa 1 Bleg-/ferskenbladet pileurt Indet 2 1 Ubestemmelig Muligt frugtkød Muligt frugtkød Slagge fra organisk materiale x x Slagge fra organisk materiale Uforkullede frø/strå mm Mange Rigtigt mange 5 Nogle 1 1 En del Uforkullede frø/strå mm. Trækul x x xx x x x xx x x x x x xx x xx xx x xxxx x x x x Trækul Tabel 2. Oversigt over de fundne makrofossiler mm. i de analyserede prøver fra DJM 1900, Kainsbakke. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og i nogle tilfælde slagge, hvor x er mindst, og xxxxx er størst 12

14 X-NR EGNET? Oprindeligt floteret (liter) KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 272 Nej 0,8 0 0 x 1 kaffefilter. Få små snegele. Små stykker trækul. Mest skalfragmenter 273 Nej 0, x 1 kaffefilter. Få små snegle. Små stykker trækul. Mest skalfragmenter 274 Nej 0,6 0 0 x 1 kaffefilter. Få større stykker trækul 1135 Nej 0, x 1 kaffefilter. Lidt skalfragmenter 1155 Nej 0, x 1 kaffefilter. Få små snegle. Små stykker trækul. Mest skalfragmenter 1157 Nej x 4 kaffefiltre. Få snegle. Små stykker trækul. Mest meget små skalfragmenter 1163 Nej 0, x 1 kaffefilter. Få små snegle. 1 større stykke trækul Nej 0, x 1 kaffefilter. Små stykker trækul. Mest skalfragmenter 1427 Nej 0, x 1 kaffefilter. Få små snegle. Små stykker trækul. 1 slagge fra organisk materiale. Få små ubrændte? Dyreknogler Tabel 3. Resultatet af analysen af prøverne fra DJM 1930, Kirial Bro. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst 13

15 Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgård Museums hjemmeside Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 14

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De zooarkæologiske analyser Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Agern og korn fra Gilmosevej

Agern og korn fra Gilmosevej Agern og korn fra Gilmosevej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086) Peter mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT Kallerup Jour.nr. THY 5035 Udgravning af huse fra slutningen af bondestenalderen forud for råstofindvinding Rapport: Mette Roesgård Hansen og Anne-Louise

Læs mere

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff Skævingegård Bygherrerapport over den arkæologiske undersøgelse på matr. 13m. Skævinge By, Skævinge Gennemført fra d. 13. august til d. 24. august 2007 (NFHA2758) Af: Esben Aarsleff Bygherrerapportens

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere