Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR"

Transkript

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: /75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Onsdag d. 3. december 2014 kl hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Låneoptagelse på 100 mio. kr. samt [fortroligt punkt] skal 1. behandles under hhv. punkterne 2 og 3. De respektive beslutninger kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. hhv. vedtægtens 13b og 13a. Jeg skal derfor bede bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan være til stede ved mødet om at sikre, at deres suppleant deltager. Følgende dagsorden foreslås: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 1. oktober behandling af låneoptagelse Bilag 2. Indstilling 3. Fortroligt 4. Udbygningsplan Bilag 3. Indstilling 5. Fortroligt Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S Stæhr Johansens Vej Frederiksberg Tlf Fax

2 6. Honorar/vederlag til bestyrelsessuppleanter Bilag 4. Indstilling 7. Orientering om øvrige aftaler med producenterne Bilag 5. Orientering 8. Orientering fra CTR s direktion Bilag 6. Orientering Bilag 6.1. CTR status, 3. kvt Fortroligt materiale 10. Eventuelt 11. Næste møde Næste møde er fastlagt til d. 25. marts 2015 kl hos CTR med frokost. Med venlig hilsen Inga Thorup Madsen 2

3 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76906 Bilag 2 Til dagsordenens punkt 2 Til: BESLUTNING Web J EMNE: OPTAGELSE AF LÅN INDSTILLING CTR s administration indstiller, at der optages et lån på 130 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR s materielle anlægsinvesteringer i 2014 og et lån på 60 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR s immaterielle anlægsinvesteringer i Det indstilles endvidere, at lånene optages med fast rente i lånenes løbetider, at 2. behandling sker ved skriftlig procedure, samt at formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen. SAGENS BEHANDLING I henhold til CTR s vedtægter 13 skal beslutning om optagelse af lån vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal behandles to gange med mindst seks ugers mellemrum. Såfremt bestyrelsen den 3. december 2014 tiltræder indstillingen om at indgå aftale om lån, foreslår CTR s administration, at sagen bliver 2. behandlet ved en skriftlig procedure i februar 2015, idet næste bestyrelsesmøde er den 25. marts 2015, og i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse skal lån til investeringer i 2014 være hjemtaget senest den 31. marts Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde den 20. november PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE De nye lån vedrører finansiering af CTR s løbende anlægsinvesteringer i Baseret på de opdaterede planlægningsoverslag for 2014 for materielle og immaterielle anlægsinvesteringer forventes der i henhold til lånebekendtgørelsens regler at kunne lånes knap 200 mio. kr. for 2014, udover de lån der blev optaget i januar til finansiering af straksbetalinger vedr. HCV og SMV. Hvis investeringsaktiviteten 2014 ikke skulle komme op i denne størrelsesorden, vil låntagningen tage hul på investeringer, der afholdes i 2015 i overensstemmelse med de kommunale regler. CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i 2015 ud fra den planlagte varmepris samt resultatforventningen for året. LØSNING/VURDERING I samarbejde med Deloitte Financial Services A/S er der indhentet tilbud på vilkår for lånene. Der er i den konkrete situation ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet lånene er obligationsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, bek. nr. 937, bilag II, nr. 6. Der kan p.t. optages variabelt forrentede lån med de ønskede løbetider med tilknyttede swapaftaler (3 måneders variabel med renteswap) på følgende rentevilkår: Variabel rente (3 måneder) Fast rente i 10 år med swap Fast rente i 25 år med swap 0,20 % p.a. 0,80 % p.a. 1,60 % p.a. Det indstilles, at der vælges faste renter (3 måneders variabel med renteswap). Side 1 af 2

4 Dermed er renterne faste over lånenes løbetider, og renteniveauet er i øjeblikket attraktivt, således at der kan opnås fastrenteaftaler (swap-aftaler) på et lavt niveau. For optagelse af lånene er fremgangsmåden, at bestyrelsen godkender følgende: De rentesatser som er oplyst ovenfor er gældende primo november 2014 og kan afvige som følge af markedsforholdene på optagelsesdagen. Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag. Formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne. VIDERE PROCES Bestyrelsens 2. behandling foreslås foretaget ved en skriftlig procedure i februar Side 2 af 2

5 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76982 Bilag 4 Til dagsordenens punkt 4 Til: BESLUTNING Web J EMNE: UDBYGNINGSPLAN INDSTILLING CTR s administration indstiller, at bestyrelsen godkender CTR s udbygningsplan for år 2015 som angivet i nedenstående tabel, jf. bestemmelserne i Afregning med Varmeaftagere (SALG). SAGENS BEHANDLING CTR s udbygningsplan danner grundlag for det faste element i CTR s tarif. Den 25. maj 2011 besluttede CTR s bestyrelse et ændret princip for fastsættelse af Udbygningsplanen for CTR, således at der skabes incitament til tilslutning af nye kunder. Ændringen blev foretaget ved, at der i Afregning med Varmeaftagere (SALG) 2 blev indføjet ny stk.4 til stk. 7. Stk. 4. Udbygningsplan for Centralkommunernes Transmissionsselskab fastsættes ultimo året for det følgende år baseret på de enkelte varmeaftageres varmesalg i de foregående tre afsluttede kalenderår. Første gang ultimo 2014 baseres udbygningsplanens værdier for 2015 således på varmesalget i 2011, 2012 og Stk. 5. Varmeaftageres opgørelse af varmesalg til brug for udbygningsplanens værdier sker med reduktion for varmesalg til nye kunder i 4 kalenderår efter, at den enkelte nye kunde er tilsluttet. Stk. 6. Hvis et udbygningsprojekt kræver CTR-investeringer, forudsætter en varmeaftagers reduktion for varmesalg til nye kunder, der tilsluttes det pågældende projekt, at der er opnået godkendelse i CTR for projektet. Stk. 7. CTR anmoder hvert år, første gang i 2012, varmeaftagerne om at få fremsendt oplysninger om registreret varmesalg til de kunder, hvis forbrug skal danne baggrund for varmeaftagerens reduktion af det registrerede salg. Varmeaftageren skal fremkomme med oplysningen inden for den i anmodningen angivne svarfrist for at opnå reduktionen i varmesalget som grundlag for Udbygningsplanen for CTR s værdier. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen om udbygningsplan for 2015 på sit møde d. 20. november PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE Af stk. 4 og stk. 5 fremgår det, hvordan Udbygningsplanen for CTR skal fastsættes for år 2015 og frem. Kommunerne har løbende fremsendt oplysninger om deres varmesalg til nye kunder til CTR. For 2011 til 2013 har CTR opgjort varmesalget til de enkelte kommuner reduceret for varmesalg til nye kunder. LØSNING/VURDERING Resultatet af udbygningsplanen for CTR for 2015, svarende til de fem kommuners varmeaftag fra CTR i årene 2011 til 2013 korrigeret for salg til nye kunder, giver følgende værdier: Kommune TJ % Frederiksberg ,52 Gentofte ,72 Gladsaxe 426 2,47 København ,34 Tårnby 681 3,95 I alt ,00 Side 1 af 2

6 ØKONOMI Summen af de faste betalinger er for 2015 fastsat til kr ,- Med den nye Udbygningsplan giver det følgende fordeling mellem kommunerne. Varmebehov iflg. Tarif Effektbetaling KOMMUNE udbygningsplan TJ kr./gj kr. FREDERIKSBERG , GENTOFTE , GLADSAXE , KØBENHAVN , TAARNBY , SUM TIDLIGERE BESLUTNINGER Udbygningsplanen blev sidst revideret i 2009, gældende for perioden 2010 til og med Side 2 af 2

7 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76910 Bilag 6 Til dagsordenens punkt 6 Til: BESLUTNING Web J EMNE: HONORAR / VEDERLAG TIL BESTYRELSESSUPPLEANTER INDSTILLING CTR s administration indstiller, at CTR s bestyrelse vedtager, at der gældende fra primo 2015 udbetales diæter til bestyrelsessuppleanter i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. SAGENS BEHANDLING På baggrund af et forslag modtaget fra suppleant Niels E. Bjerrum om honorar/vederlag til bestyrelsessuppleanter, drøftede bestyrelsen spørgsmålet under dagsordenpunktet Eventuelt på mødet den 1. oktober Bestyrelsen anmodede administrationen om at udarbejde et beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet den 3. december Af CTR s vedtægter fremgår i 11, stk. 5: Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer. Af CTR s vedtægter fremgår i 17, stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at søge godkendelse i fornødent omfang, herunder godkendelse af vederlag, diæter og godtgørelse, jf. 11, stk. 5 og godkendelse af interessentskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde den 20. november PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE I henhold til gældende Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vejledning nr. 9 af 9. feb fra Økonomi- og Indenrigsministeriet), kan der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der varetager kommunale hverv, jf. kapitel 3.1. (Kommunal-)bestyrelsen kan beslutte at udbetale begge ydelser, kun den ene eller ingen ydelser. Diætsatsen er i 2014 på 400,- kr. for møder op til 4 timer og 800,- kr. for møder, der varer over 4 timer. Rejsetid medregnes, hvis der overskrides en kommunegrænse. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højest være 5 x diætsatsen for møder op til 4 timer, 2.000,- kr. (satserne stiger i 2015 til hhv. 405,- kr., 810,- kr. og 2.025,- kr.). Diæter er skattepligtige som B-indkomst, og modtageren skal selv opgive beløbet til Skat. LØSNING/VURDERING Jf. ovennævnte vejledning, er det op til (kommunal-) bestyrelsen at beslutte udbetaling af disse ydelser til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. Administrationens vurdering er derfor, at det ikke er nødvendigt at søge godkendelse, jf. CTR s vedtægter 17, stk. 2, af bestyrelsens eventuelle beslutning om at yde diæter eller tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsessuppleanterne. Denne vurdering er bekræftet af CTR s advokat. ØKONOMI I 2014 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder (1 konstituerende og 3 ordinære), og der har i alt været 8 afbud fra bestyrelsesmedlemmer. Med de foreslåede diæter, ville det have udløst diæter på i alt 3.200,- kr. under forudsætning af, at alle suppleanter var mødt op. TIDLIGERE BESLUTNINGER Der er siden 2010 blevet udbetalt honorarer til bestyrelsens medlemmer. Eventuel honorering af bestyrelsessuppleanter indgik ikke i drøftelserne i 2010 om honorarer til bestyrelsesmedlemmerne. Side 1 af 1

8 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: / Til dagsordenens punkt 7 Til: ORIENTERING Web J EMNE: ORIENTERING OM AFTALER BAGGRUND Status for de igangværende forhandlingsforløb, CTR har med de forskellige samarbejdspartnere. DONG Energy Avedøreværket blok 1 (AVV1) Forhandlinger mellem VEKS og DONG Energy om konvertering af AVV1 til træpiller fortsætter. Det er planen i forbindelse med en levetidsforlængelse af blokken at ombygge brændselsmøller, så blokken både kan anvende kul og træpiller. Blokken kan herefter køre på 100 % biomasse ved samtidig varmeproduktion og på 100 % kul ved ren elproduktion. CTR og VEKS koordinerer forhandlingerne om biomassekonvertering på AMV3 og AVV1. Avedøreværket blok 2 (AVV2) DONG Energy har anmeldt tre nye projekter på AVV2. Som et resultat af branden på den lille træpillesilo i 2012 ønsker DONG Energy at foretage nogle ændringer på den store træpillesilo for at mindske risikoen for brand. På grund af miljø- og brandmæssige forhold har langtidslageret (åben hal) til biomasse på Avedøreværket ikke været i drift siden For at gøre lageret aktivt igen ønsker DONG Energy at foretage nogle ombygninger på anlægget. I forbindelse med det idriftsatte 4. mølle-projekt på AVV2 var der en aktivitet med en opgradering af transportbåndene. På grund af branden på den lille silo blev denne aktivitet taget ud af 4. mølle projektet, da der var nogle usikkerheder omkring de brandtekniske forhold. Dette er nu afklaret og projektet ønskes gennemført. Der er samlet tale om investeringer til ca. 64 mio. kr., som DONG Energy i henhold til den eksisterende aftale foreslår afregnet med en 50 % betaling fra varmesiden. CTR vil således komme til at hæfte for ca. 21 mio. kr. Forholdet er ikke forhandlet. H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket CTR s køb af grund på H.C. Ørsted Værket (HCV) er forhandlet på plads, og indstilling er behandlet under selvstændigt punkt på dagsordenen. Som alternativ til en levetidsforlængelse af HCV7 har CTR og HOFOR bedt DONG Energy om at Side 1 af 3

9 analysere dels mulighederne for at øge kapaciteten af damp/vand-vekslerkapaciteten på HCV og dels mulighederne for at etablere yderligere spids- og reservelastkapacitet på enten HCV eller Svanemølleværket (SMV). Den øgede damp/vand vekslerkapacitet bliver nødvendig i takt med, at HOFOR konverterer dampnettet til vand, mens den øgede produktionskapacitet bliver aktuel i takt med, at kraftvarmeanlæggene på HCV og SMV tages ud af drift. HOFOR Energiproduktion (HEP) Biomassekonvertering Amagerværkets blok 3 (AMV3) HEP har valgt at etablere en helt ny blok til erstatning for den eksisterende AMV3, herefter kaldet AMV Bio4. Der har i den forgangne periode været afholdt en lang række møder af såvel teknisk som aftalemæssig karakter, ikke kun for selve blokken, men også i forbindelse med tilpasningen af de forskellige fjernvarmetilslutninger og indpasning af konverteringen af dampsystemet i København til et vandbaseret system. En specifik principaftale omkring AMV Bio4 behandles under et selvstændigt dagsordenspunkt. Sundholm Varmecentral Der er ikke sket noget nyt siden sidst. Aftalen mangler stadig afklaring af de sidste juridiske forhold. Afregningen for produktion af varme følger den eksisterende aftale. De nye investeringsomkostninger kan i henhold til aftalen enten blive afskrevet via en løbende betaling, som i den eksisterende aftale, eller som en straksbetaling, hvis der kan etableres den nødvendige sikkerhed for CTR. Hovedstadens Geotermiske samarbejde (HGS) Overtagelsen af DONG Energys andel af HGS er faldet på plads, hvorefter det nu udelukkende er CTR, VEKS og HOFOR, der er interessenter. Parternes vurderinger af et stjerneanlæg i Nordhavnen fortsætter i en fase 3, hvor der dels ses på hvilke ændrede rammebetingelser, der skal til, samt dels hvilke muligheder, der teknisk set er for at reducere de nødvendige anlægsomkostninger for at gøre det attraktivt at etablere anlægget. VEKS Intet i den forgangne periode. Amager Ressource Center (ARC) Der har været et indledende møde på direktørniveau, hvor retningslinjer for en fremtidig forhandling af varmekøbskontrakten har været drøftet. CTR har til hensigt formelt at opsige kontrakten til udløb med udgangen af En ny forhandling vil således både skulle omfatte den sidste periode med produktion fra de eksisterende ovnlinjer og dels den fremtidige produktion fra det nye anlæg, som ARC er ved at etablere. Side 2 af 3

10 Ekspropriation Mørkhøj Vekslerstation (MØW) Der er i forbindelse med afklaringen af sikringen af vekslerstationens placering lavet en vurdering af prisniveauet, som vil være relevant ved både ekspropriation og et evt. køb. Vurderingerne af kvadratmeterpriser afhænger af, om arealet skal købes eller pålægges med en servitut, hvor udnyttelsesmulighederne ikke er forringet. Priserne varierer derfor fra til kr. Det afklares med Gladsaxe Kommune, hvilke reelle udnyttelsesmuligheder der findes for arealerne, idet bebyggelsesgraden for området er tæt på opbrugt. Indføring Nordhavnsvejen Der er med Københavns Kommune forhandlet en teknisk løsning på plads, som indebærer, at CTR s ledning ikke skal lægges om, men understøttes specielt i forbindelse med anlægsarbejderne. Det vil reducere omkostningerne betydeligt til formodentlig 1-2 mio. kr. og vil ikke medføre driftsmæssige gener for CTR. Aftalegrundlaget behandles på nuværende tidspunkt, så CTR ikke pålægges flere risici ved den midlertidige tekniske løsning. DONG Energy har en gasledning, der skal lægges om i forbindelse med projektet, og da det er samme ledning, der skal omlægges to gange grundet det samme projekt, vil DONG Energy potentielt køre en sag om, at kommunen selv skal betale for omlægningerne anden gang. CTR og HO- FOR, som begge også har en ledning, der bliver påvirket, er af den opfattelse, at sagen ikke kan bære en retssag, men bør afgøres på rådhuset, hvis der ikke kan nås til enighed direkte mellem parterne. Aftalegrundlaget vil dog indeholde en passus, så HOFOR og CTR ikke stilles ringere, hvis andre ledningsejere opnår bedre aftaler. Klimaprojekt Gentofte Der er fundet en fælles teknisk løsning, som sikrer CTR s ledning i fremtiden, uden at ledningen skal flyttes, og som sikrer, at Gentofte kommunes klimaprojekt kan blive gennemført. Klimaprojektet er forsinket, og Gentofte kommune indikerer en opstart af deres anlægsopgaver 1. september 2015, men vil fremkomme med en endelig tidsplan snarest og har indgået aftale med Rambøll om projektering af opgaven. CTR igangsætter ikke yderligere aktiviteter, før der er udarbejdet en fælles tidsplan og et fra Gentofte Kommunes side vedtaget designgrundlag. Side 3 af 3

11 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76990 Bilag 8 Til dagsordenens punkt 8 Til: ORIENTERING Web J EMNE: ORIENTERING FRA CTR S DIREKTION Risikopolitik for handel med CO 2 -kvoter Kontaktudvalget har tiltrådt den årlige revision af CTR s CO 2 -kvote-risikopolitik. Risikopolitikken indebærer, at der ikke sælges kvoter i 2015, dvs. at overskydende kvoter til rådighed i 2015 spares op til at dække kvoteunderskud senere i kvoteperioden. En prognose for tildeling af CO 2 -kvoter sammenholdt med forventet kvoteforbrug viser, at CTR fortsat har kvoter til at dække forbruget frem til 2016 eller Da tildelingen af kvoter til varmeproduktion imidlertid er faldende, og da CTR s kvoteforbrug ikke forventes at falde væsentligt de førstkommende år, vil CTR om få år få brug for de opsparede kvoter. Risikopolitikken giver stadig retningslinjerne for evt. handel med kvoter, således at proceduren holdes opdateret og ligger klar, når behov for at handle kvoter igen opstår. Risikopolitikken skal fortsat revideres en gang årligt inklusiv fastlæggelse af handelsstrategi for det kommende år. CTR s trykte årsregnskab og beretning CTR har over årene reduceret det talmæssige materiale i det trykte årsregnskab, mens beskrivelsen af virksomheden og årets aktiviteter har været nogenlunde uforandret. Det bliver mere og mere almindeligt at minimere de trykte årsregnskaber, og administrationen ønsker derfor bestyrelsens holdning til den nuværende praksis. Kontaktudvalget har drøftet spørgsmålet d. 20. november 2014, og udvalgets anbefaling er, at CTR fremadrettet satser på intelligente digitale løsninger. Lancering af Varmeplan Hovedstaden 3 Varmeplan Hovedstaden 3 blev offentliggjort d. 7. oktober med et arrangement med kommunernes og andre parters deltagelse. Arrangementet var velbesøgt, og en opsummering af dagen findes på Varmeplan Hovedstadens hjemmeside. På et møde, hvor også HOFOR deltog, er planen efterfølgende drøftet med CTR s formand særlig mht. biomasse og målsætningen om CO 2 -neutral varme i Resultaterne fra Varmeplan Hovedstaden 3 vil indgå i CTR s videre strategiarbejde. Erfadag for bestyrelsen d. 6. november D. 6. november deltog 4 bestyrelsesmedlemmer i ½ dags orientering om og rundvisning på Avedøreværket og det geotermiske anlæg på Amager. Turen gik også forbi CTR s spidslastcentral i Kastrup. Side 1 af 2

12 Politisk temaaften i Energi På Tværs CTR s bestyrelse var inviteret til politisk temaaften den 24. november i det regionale projekt Energi På Tværs, hvor politikerne var inviteret til at drøfte en fælles vision for omstilling af energisystemet på tværs af kommunegrænser i hovedstadsregionen. Temaaftenen var en del af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden projekt Energi På Tværs, der samler de 29 kommuner og energiforsyningsselskaberne i Hovedstadsregionen om fremtidens CO 2 -neutrale energisystem. Deltagerkredsen var medlemmer af energiselskabernes bestyrelser, repræsentanter for kommunernes miljø-, teknik-, og/eller planudvalg samt medlemmer i Klimapolitisk Forum. Strategidrøftelser i CTR s bestyrelse Strategidrøftelserne følger den tidsplan, som blev fremlagt på kontaktudvalgsmøde 14-3 og forventes at forløbe frem til efteråret Som første skridt i strategiprocessen er bestyrelsen blevet præsenteret for resultaterne af Varmeplan Hovedstaden 3 på henholdsvis bestyrelsesmødet 1. oktober og til afslutningsseminaret for projektet. Næste oplæg til bestyrelsen er lagt på bestyrelsesmødet i marts 2015, og forud herfor er fastlagt 2 møder i KU arbejdsgruppen for strategi samt et oplæg på KU-mødet i marts. Oplægget skal fokusere på CTR ift. forslag til ændret regulering af fjernvarmesektoren, som myndighederne forventes at fremlægge primo Finanslovsaftale Klima-, energi- og bygningsministeriet oplyser, at regeringen sammen med partierne bag klimaloven har sat et mål om at reducere Danmarks drivhusgasudledninger med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i Et af initiativerne i den forbindelse er et pilotprojekt og et rejsehold, der skal fremme udbredelsen af store varmepumper i fjernvarmesystemet. Derudover understøtter finansloven også udbredelsen af geotermi ved oprettelse af en geotermiordning, der skal reducere geotermiselskabernes økonomiske risici. Ordningen får et indskud på 60,0 mio. kr. Side 2 af 2

13 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76991 Bilag 8.1 Til dagsordenens punkt 8 Til: ORIENTERING Web J EMNE: CTR-STATUS 3. KVT. 2014

14 CTR STATUS 3. kvartal 2014

15 Status 3. kvartal 2014 Indledning Indhold Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet for de første 3 kvartaler Aktiviteterne sammenholdes med tilsvarende oplysninger fra foregående år. Endvidere sammenholdes de realiserede salgs- og købsmængder med budgetterne for de omhandlede perioder. Såvel varmemængderne som de dertil knyttede indtægter og omkostninger relaterer sig kun til den realiserede drift i 2014, hvilket vil sige, at reguleringer for tidligere år ikke er inkluderet i denne status. Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hovedtal 2 Driftsøkonomi salg 3 Driftsøkonomi køb 4 Produktionsfordeling 5 Anlægsaktiviteter 6 Varmesalg Varmesalget i TJ til interessentkommunerne blev for perioden 10,0 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 197 mio. kr. under det budgetterede svarende til 11,2 %. Varmekøb Varmeleverancerne til CTRs transmissionsnet kommer fra affaldsforbrændingsanlæg, geotermi, kraftvarmeværker eller spidslastcentraler, enten direkte eller via akkumulatorerne på Avedøreværket og Amagerværket. Det realiserede varmekøb i TJ for perioden lå 10,3 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 193 mio. kr. under det budgetterede svarende til 13,5 %. Opgørelsen viser nettab på 74 TJ, eller 43 TJ mindre en budgetteret, hvilket tilskrives forskel i beholdning i varmeakkumulatorer samt måleunøjagtighed. Primær drift Resultatet af den primære drift er opgjort til 299 mio. kr. 1 Fig. 1.1: CTR s transmissionssystem.

16 Status 3. kvartal 2014 Hovedtal STATISTIK Realiseret Afvigelse Prognose 1 Realiseret kvartal kvartal kvartal kvt 2013 Varmesalg til IK (TJ) Frederiksberg Gentofte Gladsaxe København Tårnby Varmekøb til IK (TJ) affald geotermisk varme ekskl. drivvarme kraftvarme spidslast inkl. HCV SMV spids Nettab og stilstandsvarme (TJ) Skyggegraddage ØKONOMI (mio. kr.) Varmesalg til IK fast betaling variabel betaling Varmekøb netto fast betaling til producenter variabel betaling El til pumper Salg af CO2 kvoter Resultat af primær drift Røde tal er negative tal 2

17 Status 3. kvartal 2014 Driftsøkonomi Varmesalget i 3. kvartal 2014 blev realiseret som følger: 3. kvt Realiseret Interessentkommuner Salg Fast Variabel I alt i betaling betaling salg TJ mio. kr. mio. kr. mio. kr. Frederiksberg Gentofte Gladsaxe København Tårnby I alt Realiseret salg i 3. kvartal 2014 København Gladsaxe Gentofte Frederiksberg Tårnby 3

18 Status 3. kvartal 2014 Driftsøkonomi Varmekøbet i 3. kvartal 2014 blev realiseret som følger: 3. kvartal 2014 Realiseret Produktionsenhed Produktion Faste Variable Samlede Faste Variable Samlede eni omkost. omkost. omkost. omkost. omkost. hedsomkost. TJ mio. kr. mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./gj kr./gj Affald Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el Kraftvarme Spidslast I alt El til pumper Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el 567,663 Realiseret køb i 3. kvartal 4, ,666 1, , , , ,383 37, ,632 Kraftvarme Affald 22, , Spidslast 4

19 Status 3. kvartal 2014 Produktionsfordeling Varmekøbets fordeling I de første 3 kvartaler 2014 er der procentvis aftaget mere affaldsvarme og kraftvarme end budgetteret, mens der har været mindre produktion af spidslast end budgetteret. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 kunne det akkumulerede køb af varme opgøres til i alt TJ. 92,9 % af CTR's varmekøb var i første halvår baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 7,1 % blev produceret som spidslast på rent varmeproducerende anlæg. Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i de første 3 kvartaler 2013 i alt TJ med en produktionsfordeling, hvor 92 % var baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme. Tidligere blev anlæggene på HCV og SMV angivet som damppulje i nærværende status, men i denne opstlling indgår HCV og SMV opdelt på hhv.kategorierne spidslast og kraftvarme. Denne ændring i opstilling betyder derfor en større andel angivet som "spidslast" end i tidligere udgaver af status, idet en del af spidslasten før indgik som "damppulje". 3. Kvartal 2014 Budgetteret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 21,1% 1,0% 67,9% 10,0% 100,0% 3. kvartal 2014 Realiseret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 23,7% 0,4% 68,8% 7,1% 100,0% 3. kvartal 2013 Realiseret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 17,6% 0,6% 73,9% 8,0% 100,0% Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Budgetteret Realiseret 5

20 Status 3. kvartal 2014 Anlægsaktiviteter Transmissionssystemet CTR s transmissionssystem omfatter følgende idriftsatte anlæg: et 54 km langt ledningsnet, 27 varmeveksler-stationer, 3 pumpestationer og 14 spids- og reservelastanlæg, hvor CTR selv ejer de 7. Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg udgør ca MJ/s. Igangværende aktiviteter CTR's arbejder med opgradering af drev til pumper, og pumper tilpasses løbende udbygningtakten i kommunerne. CTR er i afsluttende fase af udskiftning af - SRO understationer, - pumper & - ventilationsanlæg. CTR's arbejder ved metroen er afsluttet. Det endelige betalingsspørgsmål afventer en juridisk afklaring. Bygning af en ny spids- og reservelastcentral GRC er afsluttet og centralen sat i drift. En central i Gladsaxe er konverteret fra brændselsolie til gas og, motiveret af både økonomi, driftssikkerhed og CO 2 -reduktion, er der indledt arbejde på den næste konvertering. Konvertering af yderligere 2 spidslastanlæg i Gentofte vurderes, når erfaring fra centralerne i Gladsaxe er indhentet. Aftale med DONG Energy om 100 % konvertering af AVV2's hovedkedel til biomasse er afsluttet og klar til vinteren Fremtidige aktiviteter Som opfølgning på den af bestyrelsen godkendte CO 2 strategi har CTR en række tiltag i gang. Der ses sammen med VEKS og HOFOR på et større testprojekt med store eldrevene varmepumper, som støttes af EUDP. Hertil ser CTR på muligheden for en 10 MW el-patron på nordledningen med det formål at implementere mere el i varmeforsyningen. HOFOR har besluttet at erstatte AMV3 med en helt ny træflisfyret kraftvarmeblok. Der er udarbejdet en principaftale som forpligter parterne. Aftalen skal behandles politisk. HGS har afslutten vurderingerne af etableringen af et større geotermianlæg i Nordhavnen. Med de gældende rammebetingelser er der ikke økonomi i at gå videre med projektet p.t. Økonomi Planlægningsoverslaget præsenteres fremover på tre måder: Anlægsopdelt, Faseopdelt og Kategoriopdelt, hvor rammen vises i forhold til begrundelsen for projekternes gennemførelse. Anlægs- og kategoriopdelingen ses af nedenstående tabeller. Ud af det totale anlægsoverslag på 440 mio. udgør besluttede projekter 224 mio. kr. eller 50 % af overslaget, hvoraf 105 mio. kr. eller halvdelen er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 40 mio. kr. eller 9 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 176 mio. kr. svarende til 40 % af rammen. Fjernvarmeinstallationer på kraftværker HOFOR arbejder, efter opkøbet af Amagerværket, med en række opgraderinger af fjernvarmeinstallationerne på Amagerværket, så de til stadighed kan leve op til de ønsker og behov, som CTR har. Aktuelt (1000 kr.) Afholdte omk. Godkendt budget Planlægningsoverslag Rækkeetiketter Planlægnings overslag % Grunde og bygninger Driftssik % Ledninger Kapacitet % Produktionsanlæg Lovpligtig % SRO Omk.reduk % Stationer Arb. Miljø 0 0% Rådighedsbeløb Ekst. Miljø 0 0% Ingen % Hovedtotal Hovedtotal #### 6

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-12-2014 BE14-4 J. nr. 200204/77254 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 3. december 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 1. oktober 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 25. marts 2015 kl. 09.30 12.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 25. marts 2015 kl. 09.30 12. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 17-03-2015 J.nr.: 200202/77479 BE15-1 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Bestyrelsesmøde. CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Bestyrelsesmøde. CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 01-04-2014 BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato Dato kl. 27. marts 2014 Sted Deltagere Referent Afbud CTR, Stæhr Johansens Vej 38,

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr. g Frederikssund Kommune Borg mesterkontoret Rådhuset Torvet 2 36 Frederikssund Sagsnr. 14-1994 Init. OBC/alh Den 4. september 214 5.9.214 Anmodning i henhold til 1, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 20. maj 2015 kl. 08.00

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 20. maj 2015 kl. 08.00 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 12-05-2015 J.nr.: 200202/77480 BE15-2 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-06-2014 BE14-2 J. nr. 200204/74444 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 28. maj 2014 kl. 08.30 Sted Deltagere CTR Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012

CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012 CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S Årsregnskab & beretning 2012 5 FORORD 7 FEM ÅR I TAL 8 8 8 10 10 16 16 LEDELSESBERETNING 2012 1. FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER 2. ØKONOMISK UDVIKLING 3. DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1553 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01189

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S KLIMAVENLIG VARME I VERDENSKLASSE

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S KLIMAVENLIG VARME I VERDENSKLASSE CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S KLIMAVENLIG VARME I VERDENSKLASSE Klimavenlig varme i verdensklasse 3 Sådan blev CTR til: Tykke rapporter og kamp til stregen 4 Den tekniske bedrift: Til

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

BE15/1 J. nr. 200204/77419 Bestyrelsesmøde

BE15/1 J. nr. 200204/77419 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 07-04-2015 BE15/1 J. nr. 200204/77419 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 25. marts 2015 kl. 9.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere