Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR"

Transkript

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: /75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Onsdag d. 3. december 2014 kl hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Låneoptagelse på 100 mio. kr. samt [fortroligt punkt] skal 1. behandles under hhv. punkterne 2 og 3. De respektive beslutninger kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. hhv. vedtægtens 13b og 13a. Jeg skal derfor bede bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan være til stede ved mødet om at sikre, at deres suppleant deltager. Følgende dagsorden foreslås: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 1. oktober behandling af låneoptagelse Bilag 2. Indstilling 3. Fortroligt 4. Udbygningsplan Bilag 3. Indstilling 5. Fortroligt Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S Stæhr Johansens Vej Frederiksberg Tlf Fax

2 6. Honorar/vederlag til bestyrelsessuppleanter Bilag 4. Indstilling 7. Orientering om øvrige aftaler med producenterne Bilag 5. Orientering 8. Orientering fra CTR s direktion Bilag 6. Orientering Bilag 6.1. CTR status, 3. kvt Fortroligt materiale 10. Eventuelt 11. Næste møde Næste møde er fastlagt til d. 25. marts 2015 kl hos CTR med frokost. Med venlig hilsen Inga Thorup Madsen 2

3 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76906 Bilag 2 Til dagsordenens punkt 2 Til: BESLUTNING Web J EMNE: OPTAGELSE AF LÅN INDSTILLING CTR s administration indstiller, at der optages et lån på 130 mio. kr. med afvikling over 25 år til finansiering af CTR s materielle anlægsinvesteringer i 2014 og et lån på 60 mio. kr. med afvikling over 10 år til finansiering af CTR s immaterielle anlægsinvesteringer i Det indstilles endvidere, at lånene optages med fast rente i lånenes løbetider, at 2. behandling sker ved skriftlig procedure, samt at formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen. SAGENS BEHANDLING I henhold til CTR s vedtægter 13 skal beslutning om optagelse af lån vedtages af bestyrelsen med mindst seks stemmer, og beslutningen skal behandles to gange med mindst seks ugers mellemrum. Såfremt bestyrelsen den 3. december 2014 tiltræder indstillingen om at indgå aftale om lån, foreslår CTR s administration, at sagen bliver 2. behandlet ved en skriftlig procedure i februar 2015, idet næste bestyrelsesmøde er den 25. marts 2015, og i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse skal lån til investeringer i 2014 være hjemtaget senest den 31. marts Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde den 20. november PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE De nye lån vedrører finansiering af CTR s løbende anlægsinvesteringer i Baseret på de opdaterede planlægningsoverslag for 2014 for materielle og immaterielle anlægsinvesteringer forventes der i henhold til lånebekendtgørelsens regler at kunne lånes knap 200 mio. kr. for 2014, udover de lån der blev optaget i januar til finansiering af straksbetalinger vedr. HCV og SMV. Hvis investeringsaktiviteten 2014 ikke skulle komme op i denne størrelsesorden, vil låntagningen tage hul på investeringer, der afholdes i 2015 i overensstemmelse med de kommunale regler. CTR vil med optagelse af lån af den foreslåede størrelse kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab i 2015 ud fra den planlagte varmepris samt resultatforventningen for året. LØSNING/VURDERING I samarbejde med Deloitte Financial Services A/S er der indhentet tilbud på vilkår for lånene. Der er i den konkrete situation ikke pligt til at afholde EU-udbud, idet lånene er obligationsbaserede og dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet, bek. nr. 937, bilag II, nr. 6. Der kan p.t. optages variabelt forrentede lån med de ønskede løbetider med tilknyttede swapaftaler (3 måneders variabel med renteswap) på følgende rentevilkår: Variabel rente (3 måneder) Fast rente i 10 år med swap Fast rente i 25 år med swap 0,20 % p.a. 0,80 % p.a. 1,60 % p.a. Det indstilles, at der vælges faste renter (3 måneders variabel med renteswap). Side 1 af 2

4 Dermed er renterne faste over lånenes løbetider, og renteniveauet er i øjeblikket attraktivt, således at der kan opnås fastrenteaftaler (swap-aftaler) på et lavt niveau. For optagelse af lånene er fremgangsmåden, at bestyrelsen godkender følgende: De rentesatser som er oplyst ovenfor er gældende primo november 2014 og kan afvige som følge af markedsforholdene på optagelsesdagen. Der foretages ikke risikoafdækning for renteændringer fra bestyrelsens endelige beslutning ved 2. behandling og frem til den forventede optagelsesdag. Formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne. VIDERE PROCES Bestyrelsens 2. behandling foreslås foretaget ved en skriftlig procedure i februar Side 2 af 2

5 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76982 Bilag 4 Til dagsordenens punkt 4 Til: BESLUTNING Web J EMNE: UDBYGNINGSPLAN INDSTILLING CTR s administration indstiller, at bestyrelsen godkender CTR s udbygningsplan for år 2015 som angivet i nedenstående tabel, jf. bestemmelserne i Afregning med Varmeaftagere (SALG). SAGENS BEHANDLING CTR s udbygningsplan danner grundlag for det faste element i CTR s tarif. Den 25. maj 2011 besluttede CTR s bestyrelse et ændret princip for fastsættelse af Udbygningsplanen for CTR, således at der skabes incitament til tilslutning af nye kunder. Ændringen blev foretaget ved, at der i Afregning med Varmeaftagere (SALG) 2 blev indføjet ny stk.4 til stk. 7. Stk. 4. Udbygningsplan for Centralkommunernes Transmissionsselskab fastsættes ultimo året for det følgende år baseret på de enkelte varmeaftageres varmesalg i de foregående tre afsluttede kalenderår. Første gang ultimo 2014 baseres udbygningsplanens værdier for 2015 således på varmesalget i 2011, 2012 og Stk. 5. Varmeaftageres opgørelse af varmesalg til brug for udbygningsplanens værdier sker med reduktion for varmesalg til nye kunder i 4 kalenderår efter, at den enkelte nye kunde er tilsluttet. Stk. 6. Hvis et udbygningsprojekt kræver CTR-investeringer, forudsætter en varmeaftagers reduktion for varmesalg til nye kunder, der tilsluttes det pågældende projekt, at der er opnået godkendelse i CTR for projektet. Stk. 7. CTR anmoder hvert år, første gang i 2012, varmeaftagerne om at få fremsendt oplysninger om registreret varmesalg til de kunder, hvis forbrug skal danne baggrund for varmeaftagerens reduktion af det registrerede salg. Varmeaftageren skal fremkomme med oplysningen inden for den i anmodningen angivne svarfrist for at opnå reduktionen i varmesalget som grundlag for Udbygningsplanen for CTR s værdier. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen om udbygningsplan for 2015 på sit møde d. 20. november PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE Af stk. 4 og stk. 5 fremgår det, hvordan Udbygningsplanen for CTR skal fastsættes for år 2015 og frem. Kommunerne har løbende fremsendt oplysninger om deres varmesalg til nye kunder til CTR. For 2011 til 2013 har CTR opgjort varmesalget til de enkelte kommuner reduceret for varmesalg til nye kunder. LØSNING/VURDERING Resultatet af udbygningsplanen for CTR for 2015, svarende til de fem kommuners varmeaftag fra CTR i årene 2011 til 2013 korrigeret for salg til nye kunder, giver følgende værdier: Kommune TJ % Frederiksberg ,52 Gentofte ,72 Gladsaxe 426 2,47 København ,34 Tårnby 681 3,95 I alt ,00 Side 1 af 2

6 ØKONOMI Summen af de faste betalinger er for 2015 fastsat til kr ,- Med den nye Udbygningsplan giver det følgende fordeling mellem kommunerne. Varmebehov iflg. Tarif Effektbetaling KOMMUNE udbygningsplan TJ kr./gj kr. FREDERIKSBERG , GENTOFTE , GLADSAXE , KØBENHAVN , TAARNBY , SUM TIDLIGERE BESLUTNINGER Udbygningsplanen blev sidst revideret i 2009, gældende for perioden 2010 til og med Side 2 af 2

7 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76910 Bilag 6 Til dagsordenens punkt 6 Til: BESLUTNING Web J EMNE: HONORAR / VEDERLAG TIL BESTYRELSESSUPPLEANTER INDSTILLING CTR s administration indstiller, at CTR s bestyrelse vedtager, at der gældende fra primo 2015 udbetales diæter til bestyrelsessuppleanter i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. SAGENS BEHANDLING På baggrund af et forslag modtaget fra suppleant Niels E. Bjerrum om honorar/vederlag til bestyrelsessuppleanter, drøftede bestyrelsen spørgsmålet under dagsordenpunktet Eventuelt på mødet den 1. oktober Bestyrelsen anmodede administrationen om at udarbejde et beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet den 3. december Af CTR s vedtægter fremgår i 11, stk. 5: Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelser til bestyrelsens medlemmer. Af CTR s vedtægter fremgår i 17, stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at søge godkendelse i fornødent omfang, herunder godkendelse af vederlag, diæter og godtgørelse, jf. 11, stk. 5 og godkendelse af interessentskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber. Kontaktudvalget har tiltrådt indstillingen på sit møde den 20. november PROBLEMSTILLING/REDEGØRELSE I henhold til gældende Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vejledning nr. 9 af 9. feb fra Økonomi- og Indenrigsministeriet), kan der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der varetager kommunale hverv, jf. kapitel 3.1. (Kommunal-)bestyrelsen kan beslutte at udbetale begge ydelser, kun den ene eller ingen ydelser. Diætsatsen er i 2014 på 400,- kr. for møder op til 4 timer og 800,- kr. for møder, der varer over 4 timer. Rejsetid medregnes, hvis der overskrides en kommunegrænse. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højest være 5 x diætsatsen for møder op til 4 timer, 2.000,- kr. (satserne stiger i 2015 til hhv. 405,- kr., 810,- kr. og 2.025,- kr.). Diæter er skattepligtige som B-indkomst, og modtageren skal selv opgive beløbet til Skat. LØSNING/VURDERING Jf. ovennævnte vejledning, er det op til (kommunal-) bestyrelsen at beslutte udbetaling af disse ydelser til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. Administrationens vurdering er derfor, at det ikke er nødvendigt at søge godkendelse, jf. CTR s vedtægter 17, stk. 2, af bestyrelsens eventuelle beslutning om at yde diæter eller tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsessuppleanterne. Denne vurdering er bekræftet af CTR s advokat. ØKONOMI I 2014 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder (1 konstituerende og 3 ordinære), og der har i alt været 8 afbud fra bestyrelsesmedlemmer. Med de foreslåede diæter, ville det have udløst diæter på i alt 3.200,- kr. under forudsætning af, at alle suppleanter var mødt op. TIDLIGERE BESLUTNINGER Der er siden 2010 blevet udbetalt honorarer til bestyrelsens medlemmer. Eventuel honorering af bestyrelsessuppleanter indgik ikke i drøftelserne i 2010 om honorarer til bestyrelsesmedlemmerne. Side 1 af 1

8 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: / Til dagsordenens punkt 7 Til: ORIENTERING Web J EMNE: ORIENTERING OM AFTALER BAGGRUND Status for de igangværende forhandlingsforløb, CTR har med de forskellige samarbejdspartnere. DONG Energy Avedøreværket blok 1 (AVV1) Forhandlinger mellem VEKS og DONG Energy om konvertering af AVV1 til træpiller fortsætter. Det er planen i forbindelse med en levetidsforlængelse af blokken at ombygge brændselsmøller, så blokken både kan anvende kul og træpiller. Blokken kan herefter køre på 100 % biomasse ved samtidig varmeproduktion og på 100 % kul ved ren elproduktion. CTR og VEKS koordinerer forhandlingerne om biomassekonvertering på AMV3 og AVV1. Avedøreværket blok 2 (AVV2) DONG Energy har anmeldt tre nye projekter på AVV2. Som et resultat af branden på den lille træpillesilo i 2012 ønsker DONG Energy at foretage nogle ændringer på den store træpillesilo for at mindske risikoen for brand. På grund af miljø- og brandmæssige forhold har langtidslageret (åben hal) til biomasse på Avedøreværket ikke været i drift siden For at gøre lageret aktivt igen ønsker DONG Energy at foretage nogle ombygninger på anlægget. I forbindelse med det idriftsatte 4. mølle-projekt på AVV2 var der en aktivitet med en opgradering af transportbåndene. På grund af branden på den lille silo blev denne aktivitet taget ud af 4. mølle projektet, da der var nogle usikkerheder omkring de brandtekniske forhold. Dette er nu afklaret og projektet ønskes gennemført. Der er samlet tale om investeringer til ca. 64 mio. kr., som DONG Energy i henhold til den eksisterende aftale foreslår afregnet med en 50 % betaling fra varmesiden. CTR vil således komme til at hæfte for ca. 21 mio. kr. Forholdet er ikke forhandlet. H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket CTR s køb af grund på H.C. Ørsted Værket (HCV) er forhandlet på plads, og indstilling er behandlet under selvstændigt punkt på dagsordenen. Som alternativ til en levetidsforlængelse af HCV7 har CTR og HOFOR bedt DONG Energy om at Side 1 af 3

9 analysere dels mulighederne for at øge kapaciteten af damp/vand-vekslerkapaciteten på HCV og dels mulighederne for at etablere yderligere spids- og reservelastkapacitet på enten HCV eller Svanemølleværket (SMV). Den øgede damp/vand vekslerkapacitet bliver nødvendig i takt med, at HOFOR konverterer dampnettet til vand, mens den øgede produktionskapacitet bliver aktuel i takt med, at kraftvarmeanlæggene på HCV og SMV tages ud af drift. HOFOR Energiproduktion (HEP) Biomassekonvertering Amagerværkets blok 3 (AMV3) HEP har valgt at etablere en helt ny blok til erstatning for den eksisterende AMV3, herefter kaldet AMV Bio4. Der har i den forgangne periode været afholdt en lang række møder af såvel teknisk som aftalemæssig karakter, ikke kun for selve blokken, men også i forbindelse med tilpasningen af de forskellige fjernvarmetilslutninger og indpasning af konverteringen af dampsystemet i København til et vandbaseret system. En specifik principaftale omkring AMV Bio4 behandles under et selvstændigt dagsordenspunkt. Sundholm Varmecentral Der er ikke sket noget nyt siden sidst. Aftalen mangler stadig afklaring af de sidste juridiske forhold. Afregningen for produktion af varme følger den eksisterende aftale. De nye investeringsomkostninger kan i henhold til aftalen enten blive afskrevet via en løbende betaling, som i den eksisterende aftale, eller som en straksbetaling, hvis der kan etableres den nødvendige sikkerhed for CTR. Hovedstadens Geotermiske samarbejde (HGS) Overtagelsen af DONG Energys andel af HGS er faldet på plads, hvorefter det nu udelukkende er CTR, VEKS og HOFOR, der er interessenter. Parternes vurderinger af et stjerneanlæg i Nordhavnen fortsætter i en fase 3, hvor der dels ses på hvilke ændrede rammebetingelser, der skal til, samt dels hvilke muligheder, der teknisk set er for at reducere de nødvendige anlægsomkostninger for at gøre det attraktivt at etablere anlægget. VEKS Intet i den forgangne periode. Amager Ressource Center (ARC) Der har været et indledende møde på direktørniveau, hvor retningslinjer for en fremtidig forhandling af varmekøbskontrakten har været drøftet. CTR har til hensigt formelt at opsige kontrakten til udløb med udgangen af En ny forhandling vil således både skulle omfatte den sidste periode med produktion fra de eksisterende ovnlinjer og dels den fremtidige produktion fra det nye anlæg, som ARC er ved at etablere. Side 2 af 3

10 Ekspropriation Mørkhøj Vekslerstation (MØW) Der er i forbindelse med afklaringen af sikringen af vekslerstationens placering lavet en vurdering af prisniveauet, som vil være relevant ved både ekspropriation og et evt. køb. Vurderingerne af kvadratmeterpriser afhænger af, om arealet skal købes eller pålægges med en servitut, hvor udnyttelsesmulighederne ikke er forringet. Priserne varierer derfor fra til kr. Det afklares med Gladsaxe Kommune, hvilke reelle udnyttelsesmuligheder der findes for arealerne, idet bebyggelsesgraden for området er tæt på opbrugt. Indføring Nordhavnsvejen Der er med Københavns Kommune forhandlet en teknisk løsning på plads, som indebærer, at CTR s ledning ikke skal lægges om, men understøttes specielt i forbindelse med anlægsarbejderne. Det vil reducere omkostningerne betydeligt til formodentlig 1-2 mio. kr. og vil ikke medføre driftsmæssige gener for CTR. Aftalegrundlaget behandles på nuværende tidspunkt, så CTR ikke pålægges flere risici ved den midlertidige tekniske løsning. DONG Energy har en gasledning, der skal lægges om i forbindelse med projektet, og da det er samme ledning, der skal omlægges to gange grundet det samme projekt, vil DONG Energy potentielt køre en sag om, at kommunen selv skal betale for omlægningerne anden gang. CTR og HO- FOR, som begge også har en ledning, der bliver påvirket, er af den opfattelse, at sagen ikke kan bære en retssag, men bør afgøres på rådhuset, hvis der ikke kan nås til enighed direkte mellem parterne. Aftalegrundlaget vil dog indeholde en passus, så HOFOR og CTR ikke stilles ringere, hvis andre ledningsejere opnår bedre aftaler. Klimaprojekt Gentofte Der er fundet en fælles teknisk løsning, som sikrer CTR s ledning i fremtiden, uden at ledningen skal flyttes, og som sikrer, at Gentofte kommunes klimaprojekt kan blive gennemført. Klimaprojektet er forsinket, og Gentofte kommune indikerer en opstart af deres anlægsopgaver 1. september 2015, men vil fremkomme med en endelig tidsplan snarest og har indgået aftale med Rambøll om projektering af opgaven. CTR igangsætter ikke yderligere aktiviteter, før der er udarbejdet en fælles tidsplan og et fra Gentofte Kommunes side vedtaget designgrundlag. Side 3 af 3

11 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76990 Bilag 8 Til dagsordenens punkt 8 Til: ORIENTERING Web J EMNE: ORIENTERING FRA CTR S DIREKTION Risikopolitik for handel med CO 2 -kvoter Kontaktudvalget har tiltrådt den årlige revision af CTR s CO 2 -kvote-risikopolitik. Risikopolitikken indebærer, at der ikke sælges kvoter i 2015, dvs. at overskydende kvoter til rådighed i 2015 spares op til at dække kvoteunderskud senere i kvoteperioden. En prognose for tildeling af CO 2 -kvoter sammenholdt med forventet kvoteforbrug viser, at CTR fortsat har kvoter til at dække forbruget frem til 2016 eller Da tildelingen af kvoter til varmeproduktion imidlertid er faldende, og da CTR s kvoteforbrug ikke forventes at falde væsentligt de førstkommende år, vil CTR om få år få brug for de opsparede kvoter. Risikopolitikken giver stadig retningslinjerne for evt. handel med kvoter, således at proceduren holdes opdateret og ligger klar, når behov for at handle kvoter igen opstår. Risikopolitikken skal fortsat revideres en gang årligt inklusiv fastlæggelse af handelsstrategi for det kommende år. CTR s trykte årsregnskab og beretning CTR har over årene reduceret det talmæssige materiale i det trykte årsregnskab, mens beskrivelsen af virksomheden og årets aktiviteter har været nogenlunde uforandret. Det bliver mere og mere almindeligt at minimere de trykte årsregnskaber, og administrationen ønsker derfor bestyrelsens holdning til den nuværende praksis. Kontaktudvalget har drøftet spørgsmålet d. 20. november 2014, og udvalgets anbefaling er, at CTR fremadrettet satser på intelligente digitale løsninger. Lancering af Varmeplan Hovedstaden 3 Varmeplan Hovedstaden 3 blev offentliggjort d. 7. oktober med et arrangement med kommunernes og andre parters deltagelse. Arrangementet var velbesøgt, og en opsummering af dagen findes på Varmeplan Hovedstadens hjemmeside. På et møde, hvor også HOFOR deltog, er planen efterfølgende drøftet med CTR s formand særlig mht. biomasse og målsætningen om CO 2 -neutral varme i Resultaterne fra Varmeplan Hovedstaden 3 vil indgå i CTR s videre strategiarbejde. Erfadag for bestyrelsen d. 6. november D. 6. november deltog 4 bestyrelsesmedlemmer i ½ dags orientering om og rundvisning på Avedøreværket og det geotermiske anlæg på Amager. Turen gik også forbi CTR s spidslastcentral i Kastrup. Side 1 af 2

12 Politisk temaaften i Energi På Tværs CTR s bestyrelse var inviteret til politisk temaaften den 24. november i det regionale projekt Energi På Tværs, hvor politikerne var inviteret til at drøfte en fælles vision for omstilling af energisystemet på tværs af kommunegrænser i hovedstadsregionen. Temaaftenen var en del af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden projekt Energi På Tværs, der samler de 29 kommuner og energiforsyningsselskaberne i Hovedstadsregionen om fremtidens CO 2 -neutrale energisystem. Deltagerkredsen var medlemmer af energiselskabernes bestyrelser, repræsentanter for kommunernes miljø-, teknik-, og/eller planudvalg samt medlemmer i Klimapolitisk Forum. Strategidrøftelser i CTR s bestyrelse Strategidrøftelserne følger den tidsplan, som blev fremlagt på kontaktudvalgsmøde 14-3 og forventes at forløbe frem til efteråret Som første skridt i strategiprocessen er bestyrelsen blevet præsenteret for resultaterne af Varmeplan Hovedstaden 3 på henholdsvis bestyrelsesmødet 1. oktober og til afslutningsseminaret for projektet. Næste oplæg til bestyrelsen er lagt på bestyrelsesmødet i marts 2015, og forud herfor er fastlagt 2 møder i KU arbejdsgruppen for strategi samt et oplæg på KU-mødet i marts. Oplægget skal fokusere på CTR ift. forslag til ændret regulering af fjernvarmesektoren, som myndighederne forventes at fremlægge primo Finanslovsaftale Klima-, energi- og bygningsministeriet oplyser, at regeringen sammen med partierne bag klimaloven har sat et mål om at reducere Danmarks drivhusgasudledninger med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i Et af initiativerne i den forbindelse er et pilotprojekt og et rejsehold, der skal fremme udbredelsen af store varmepumper i fjernvarmesystemet. Derudover understøtter finansloven også udbredelsen af geotermi ved oprettelse af en geotermiordning, der skal reducere geotermiselskabernes økonomiske risici. Ordningen får et indskud på 60,0 mio. kr. Side 2 af 2

13 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/4 Dato: J.nr.: /76991 Bilag 8.1 Til dagsordenens punkt 8 Til: ORIENTERING Web J EMNE: CTR-STATUS 3. KVT. 2014

14 CTR STATUS 3. kvartal 2014

15 Status 3. kvartal 2014 Indledning Indhold Denne statusrapport omhandler CTR's aktiviteter på drifts- og anlægsområdet for de første 3 kvartaler Aktiviteterne sammenholdes med tilsvarende oplysninger fra foregående år. Endvidere sammenholdes de realiserede salgs- og købsmængder med budgetterne for de omhandlede perioder. Såvel varmemængderne som de dertil knyttede indtægter og omkostninger relaterer sig kun til den realiserede drift i 2014, hvilket vil sige, at reguleringer for tidligere år ikke er inkluderet i denne status. Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hovedtal 2 Driftsøkonomi salg 3 Driftsøkonomi køb 4 Produktionsfordeling 5 Anlægsaktiviteter 6 Varmesalg Varmesalget i TJ til interessentkommunerne blev for perioden 10,0 % under det budgetterede salg. Indtægten ved periodens varmesalg lå 197 mio. kr. under det budgetterede svarende til 11,2 %. Varmekøb Varmeleverancerne til CTRs transmissionsnet kommer fra affaldsforbrændingsanlæg, geotermi, kraftvarmeværker eller spidslastcentraler, enten direkte eller via akkumulatorerne på Avedøreværket og Amagerværket. Det realiserede varmekøb i TJ for perioden lå 10,3 % under det budgetterede, mens udgiften til periodens varmekøb lå 193 mio. kr. under det budgetterede svarende til 13,5 %. Opgørelsen viser nettab på 74 TJ, eller 43 TJ mindre en budgetteret, hvilket tilskrives forskel i beholdning i varmeakkumulatorer samt måleunøjagtighed. Primær drift Resultatet af den primære drift er opgjort til 299 mio. kr. 1 Fig. 1.1: CTR s transmissionssystem.

16 Status 3. kvartal 2014 Hovedtal STATISTIK Realiseret Afvigelse Prognose 1 Realiseret kvartal kvartal kvartal kvt 2013 Varmesalg til IK (TJ) Frederiksberg Gentofte Gladsaxe København Tårnby Varmekøb til IK (TJ) affald geotermisk varme ekskl. drivvarme kraftvarme spidslast inkl. HCV SMV spids Nettab og stilstandsvarme (TJ) Skyggegraddage ØKONOMI (mio. kr.) Varmesalg til IK fast betaling variabel betaling Varmekøb netto fast betaling til producenter variabel betaling El til pumper Salg af CO2 kvoter Resultat af primær drift Røde tal er negative tal 2

17 Status 3. kvartal 2014 Driftsøkonomi Varmesalget i 3. kvartal 2014 blev realiseret som følger: 3. kvt Realiseret Interessentkommuner Salg Fast Variabel I alt i betaling betaling salg TJ mio. kr. mio. kr. mio. kr. Frederiksberg Gentofte Gladsaxe København Tårnby I alt Realiseret salg i 3. kvartal 2014 København Gladsaxe Gentofte Frederiksberg Tårnby 3

18 Status 3. kvartal 2014 Driftsøkonomi Varmekøbet i 3. kvartal 2014 blev realiseret som følger: 3. kvartal 2014 Realiseret Produktionsenhed Produktion Faste Variable Samlede Faste Variable Samlede eni omkost. omkost. omkost. omkost. omkost. hedsomkost. TJ mio. kr. mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./gj kr./gj Affald Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el Kraftvarme Spidslast I alt El til pumper Geotermi inkl. drivvarme ekskl. el 567,663 Realiseret køb i 3. kvartal 4, ,666 1, , , , ,383 37, ,632 Kraftvarme Affald 22, , Spidslast 4

19 Status 3. kvartal 2014 Produktionsfordeling Varmekøbets fordeling I de første 3 kvartaler 2014 er der procentvis aftaget mere affaldsvarme og kraftvarme end budgetteret, mens der har været mindre produktion af spidslast end budgetteret. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 kunne det akkumulerede køb af varme opgøres til i alt TJ. 92,9 % af CTR's varmekøb var i første halvår baseret på affald, geotermi og kraftvarme. 7,1 % blev produceret som spidslast på rent varmeproducerende anlæg. Til sammenligning udgjorde det samlede varmekøb til CTR's net i de første 3 kvartaler 2013 i alt TJ med en produktionsfordeling, hvor 92 % var baseret på affaldsforbrænding, geotermi og kraftvarme. Tidligere blev anlæggene på HCV og SMV angivet som damppulje i nærværende status, men i denne opstlling indgår HCV og SMV opdelt på hhv.kategorierne spidslast og kraftvarme. Denne ændring i opstilling betyder derfor en større andel angivet som "spidslast" end i tidligere udgaver af status, idet en del af spidslasten før indgik som "damppulje". 3. Kvartal 2014 Budgetteret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 21,1% 1,0% 67,9% 10,0% 100,0% 3. kvartal 2014 Realiseret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 23,7% 0,4% 68,8% 7,1% 100,0% 3. kvartal 2013 Realiseret Periode Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Samtlige (enhed: TJ) anlæg I alt I alt % 17,6% 0,6% 73,9% 8,0% 100,0% Affald Geotermi Kraftvarme Spidslast Budgetteret Realiseret 5

20 Status 3. kvartal 2014 Anlægsaktiviteter Transmissionssystemet CTR s transmissionssystem omfatter følgende idriftsatte anlæg: et 54 km langt ledningsnet, 27 varmeveksler-stationer, 3 pumpestationer og 14 spids- og reservelastanlæg, hvor CTR selv ejer de 7. Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg udgør ca MJ/s. Igangværende aktiviteter CTR's arbejder med opgradering af drev til pumper, og pumper tilpasses løbende udbygningtakten i kommunerne. CTR er i afsluttende fase af udskiftning af - SRO understationer, - pumper & - ventilationsanlæg. CTR's arbejder ved metroen er afsluttet. Det endelige betalingsspørgsmål afventer en juridisk afklaring. Bygning af en ny spids- og reservelastcentral GRC er afsluttet og centralen sat i drift. En central i Gladsaxe er konverteret fra brændselsolie til gas og, motiveret af både økonomi, driftssikkerhed og CO 2 -reduktion, er der indledt arbejde på den næste konvertering. Konvertering af yderligere 2 spidslastanlæg i Gentofte vurderes, når erfaring fra centralerne i Gladsaxe er indhentet. Aftale med DONG Energy om 100 % konvertering af AVV2's hovedkedel til biomasse er afsluttet og klar til vinteren Fremtidige aktiviteter Som opfølgning på den af bestyrelsen godkendte CO 2 strategi har CTR en række tiltag i gang. Der ses sammen med VEKS og HOFOR på et større testprojekt med store eldrevene varmepumper, som støttes af EUDP. Hertil ser CTR på muligheden for en 10 MW el-patron på nordledningen med det formål at implementere mere el i varmeforsyningen. HOFOR har besluttet at erstatte AMV3 med en helt ny træflisfyret kraftvarmeblok. Der er udarbejdet en principaftale som forpligter parterne. Aftalen skal behandles politisk. HGS har afslutten vurderingerne af etableringen af et større geotermianlæg i Nordhavnen. Med de gældende rammebetingelser er der ikke økonomi i at gå videre med projektet p.t. Økonomi Planlægningsoverslaget præsenteres fremover på tre måder: Anlægsopdelt, Faseopdelt og Kategoriopdelt, hvor rammen vises i forhold til begrundelsen for projekternes gennemførelse. Anlægs- og kategoriopdelingen ses af nedenstående tabeller. Ud af det totale anlægsoverslag på 440 mio. udgør besluttede projekter 224 mio. kr. eller 50 % af overslaget, hvoraf 105 mio. kr. eller halvdelen er afholdt. Reserven i form af rådighedsbeløb udgør 40 mio. kr. eller 9 %. Konkrete projekter, som endnu ikke er sat i gang, udgør 176 mio. kr. svarende til 40 % af rammen. Fjernvarmeinstallationer på kraftværker HOFOR arbejder, efter opkøbet af Amagerværket, med en række opgraderinger af fjernvarmeinstallationerne på Amagerværket, så de til stadighed kan leve op til de ønsker og behov, som CTR har. Aktuelt (1000 kr.) Afholdte omk. Godkendt budget Planlægningsoverslag Rækkeetiketter Planlægnings overslag % Grunde og bygninger Driftssik % Ledninger Kapacitet % Produktionsanlæg Lovpligtig % SRO Omk.reduk % Stationer Arb. Miljø 0 0% Rådighedsbeløb Ekst. Miljø 0 0% Ingen % Hovedtotal Hovedtotal #### 6

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-12-2014 BE14-4 J. nr. 200204/77254 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 3. december 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 14. december 2016 kl

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 14. december 2016 kl Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 6. december 2016 J.nr.: 200202/82989 BE16-4 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved

Læs mere

REFERAT BE2016/4 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 14. december 2016 kl

REFERAT BE2016/4 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 14. december 2016 kl Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 21-12-2016 BE2016/4 J. nr. 200204/88193 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 14. december 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Bestyrelsesmøde

REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 4. december 2013 kl. 09.30 Sted Deltagere Referent Afbud Københavns Rådhus Ayfer Baykal

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 2. december 2015 kl. 08.00 09.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag d. 2. december 2015 kl. 08.00 09. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 24. november 2015 J.nr.: 200202/77482 BE15-4 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved

Læs mere

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 1. oktober 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 25. marts 2015 kl. 09.30 12.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 25. marts 2015 kl. 09.30 12. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 17-03-2015 J.nr.: 200202/77479 BE15-1 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Morten Kabell oplyste, at Lisbeth Winther er udtrådt af CTR s bestyrelse pr. 26/ og bød velkommen til Karen Riis Kjølbye.

Morten Kabell oplyste, at Lisbeth Winther er udtrådt af CTR s bestyrelse pr. 26/ og bød velkommen til Karen Riis Kjølbye. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 11-10-2016 BE2016/3 J. nr. 200204/86754 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 5. oktober 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Bestyrelsesmøde. CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Bestyrelsesmøde. CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 01-04-2014 BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato Dato kl. 27. marts 2014 Sted Deltagere Referent Afbud CTR, Stæhr Johansens Vej 38,

Læs mere

BE15/3 J. nr /80758 Bestyrelsesmøde

BE15/3 J. nr /80758 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 13-10-2015 BE15/3 J. nr. 200204/80758 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 6. oktober 2015 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Afbud Referent

Læs mere

REFERAT BE2017/1 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 29. marts 2017 kl Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F.

REFERAT BE2017/1 J. nr / Bestyrelsesmøde. Emne. Mødedato 29. marts 2017 kl Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 18-04-2017 BE2017/1 J. nr. 200204/90131 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 29. marts 2017 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

VPH 3. Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025. Modellens struktur

VPH 3. Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025. Modellens struktur VPH 3 12-08-2013 Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025 Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS gennemførte i perioden november 2010 til maj 2011 et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2 (VPH2), som havde

Læs mere

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Omstilling til CO2-neutral fjernvarme Varmeplan Hovedstaden 1+2 Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Varmeplan Hovedstaden 1+2 Et samarbejde mellem KE, CTR og VEKS Forsyning

Læs mere

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 06-04-2016 BE16/1 J. nr. 200204/83557 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 31. marts 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Morten Kabell

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr. g Frederikssund Kommune Borg mesterkontoret Rådhuset Torvet 2 36 Frederikssund Sagsnr. 14-1994 Init. OBC/alh Den 4. september 214 5.9.214 Anmodning i henhold til 1, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

«Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck

«Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28-09-2015 J.nr.: 200202/77481 BE15-3/ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 31. marts 2016 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 31. marts 2016 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 18-03-2016 J.nr.: 200202/82994 BE16-1 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1553 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01189

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. 1. oktober 2014 kl. 08.30 10.30 hos CTR

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. 1. oktober 2014 kl. 08.30 10.30 hos CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 23-09-2014 J.nr.: 200202/74588 BE14-3/ITM/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013

GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013 GeoDH workshop Magnus Foged, Chefkonsulent, Plan VKB 6. februar 2013 6. februar 2013 1 Nyt navn og logo - Fusion af: Albertslund, vand & spildevand Brøndby, vand Dragør, vand & spildevand Herlev, vand

Læs mere

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. december 2012 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus 1. Resume Teknik og Miljø anbefaler

Læs mere

CTR. Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006

CTR. Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006 CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab BERETNING OG REGNSKAB 2006 CTR BERETNING OG REGNSKAB 2006 INDHOLD FORORD / SIDE 5 OPGAVER OG STRUKTUR / SIDE 6 ORGANISATION / SIDE 7 ANLÆGSVIRKSOMHEDEN / SIDE

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 28. maj 2013 kl. 08.30

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 28. maj 2013 kl. 08.30 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19-05-2013 J.nr.: 200202/53249 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den Værløse 27.06.2017 Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den 15.08.2017. 1. Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen

Læs mere

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden Workshop 2, Varmeplan 26. Januar 2009 Præsentation af foreløbige resultater Projektets baggrund Global fokus på klimaspørgsmålet. Klimatopmøde i København efteråret 2009 Europa i 2020: 20% CO2 reduktion,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 28. november 2017 J.nr.: 200202/88020 BE17-4 - KEH/ck Efter aftale med formanden for CTR s bestyrelse indkaldes der

Læs mere

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-06-2014 BE14-2 J. nr. 200204/74444 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 28. maj 2014 kl. 08.30 Sted Deltagere CTR Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere