Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring)."

Transkript

1 Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den skattemæssige behandling kan henvendelse ske til skatteafdelingens medarbejdere. I det følgende er der anvendt forkortelserne: S.I for selskabsindkomst og K.I for kapitalindkomst. Februar 2010 Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Ajourført med reglerne gældende fra og med indkomståret 2010) NB! Den 27. januar 2010 fremsatte skatteministeren lovforslag L112, hvorved der foreslås en række ændringer af kursgevinstloven. Mindsterentereglen for personer foreslås ophævet, ligesom der foreslås en række følgeændringer heraf. Lovforslaget er IKKE indarbejdet i denne pjece. Vi henviser til vores nyhedsbrev om de foreslåede ændringer. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tel.: CVR-nr

2 Personer fordringer og gæld Personer Fordringer Gevinst Tab Renteindtægt Blåstemplede fordringer (DKK, mindsterente opfyldt), 1) Sortstemplede fordringer (DKK, mindsterente ej opfyldt) HR: Skattefrit, KGL 14, stk. 2 U 1 : Visse køb for lånte midler, KGL 15 og KGL 42, stk.12 U 2 : Kreditor er hovedaktionær i debitor, KGL 14, stk. 2, 3. pkt. 1a) U 3 : Debitor er person/dødsbo, der driver næring med finansiering, og kreditor er nærtstående til debitor, KGL 14, stk. 2, 4. pkt. Ej fradrag, KGL 14 U: Fradrag vedr. fordringer, der har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, KGL 17 K.I, KGL 14, stk. 2 Ej fradrag, KGL 14 U: Fradrag vedr. fordringer, der har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, KGL 17 K.I. Fordringer i udenlandsk valuta (bagatelgrænse på DKK 1.000) K.I., KGL 16 HR: Fradrag i K.I., KGL 16 U 1 : Ej fradrag vedr. fordring på nærtstående eller hovedaktionærselskab, 3) U 2 : Ej fradrag for tab på regreskrav v. kaution, 2). Der er altid fradrag for et eventuelt valutakurstab Visse udenlandske fordringer, hvor Danmark grundet en DBO ikke kan beskatte renteindtægter og/eller kursgevinster Følger de almindelige regler for henholdsvis blå-, sortstemplede og fordringer i udenlandsk valuta Ej fradrag, KGL 18, 4) Visse strukturerede fordringer, hvis indfrielse er afhængig af udviklingen i priser eller andet, der efter sin natur kan reguleres i en finansiel kontrakt Gevinst og tab beskattes efter reglerne om gevinst og tab på finansielle instrumenter, KGL 29, stk. 3 2

3 Personer fordringer og gæld Personer Gæld Gevinst Tab Renteudgift Gæld i DKK HR: Skattefrit, KGL 20 U 1 : Visse overkurslån, KGL 22, stk. 1, 5). Undtagelsen gælder dog ikke for næringsdrivende med finansiering (se lovteksten) U 2 : Visse indfrielser af kontantlån, KGL 22, stk. 3 og KGL 42, stk. 8 U 3 : Visse fordringer der forrentes med varierende sats i adskilte perioder, KGL 22, stk. 2, 6) Ej fradrag Fradrag i K.I. Gæld i udenlandsk valuta (bagatelgrænse på DKK 1.000) K.I., KGL 23 Fradrag i K.I., KGL 23 3

4 Personer fordringer og gæld NB. Der gælder særlige regler i forbindelse med gældseftergivelse. Opgørelsesmetode Realisationsprincippet er hovedreglen for såvel fordringer som gæld, KGL 25. Den skattepligtige kan dog vælge at opgøre gevinst og tab på obligationerne optaget til handel på et reguleret marked efter lagerprincippet, KGL 25, stk. 2. Valget gælder for såvel debitor som kreditorsiden (dvs. både for fordringer og gæld). Hvis lagerprincippet vælges, skal senere principskifte godkendes af SKAT. SKAT kan under særlige omstændigheder tillade, at der konkret anvendes en anden opgørelsesmetode, KGL 25, stk. 8. Periodiseringsreglerne er ændret til ovenstående med virkning fra og med indkomståret For obligationer, som er registreret i en værdipapircentral, beregnes en gennemsnitlig anskaffelsessum for samtlige obligationer inden for samme fondskode, KGL 26, stk. 2. For fordringer i udenlandsk valuta udstedt på ens vilkår af samme udsteder anvendes den gennemsnitlige anskaffelsessum. Det samme gælder for gæld i udenlandsk valuta, KGL 26, stk. 3. Hvis der aflægges skattemæssigt årsregnskab i udenlandsk valuta, skal reglerne i KGL 26A anvendes. For begrænset skattepligtige personer, der ejer fast ejendom i Danmark, er der fastsat en regel om indgangsværdier i KGL 42, stk.11, for så vidt angår gæld og fordringer vedr. ejendommen, som er erhvervet før indkomståret 1998 For fordringer og gæld, der er erhvervet før den 27. december 1990 henholdsvis før 1986, gælder der særlige regler om fastsættelse af anskaffelsessummen. KGL 42, stk.13 og stk. 15. Særlige regler, noter 1) Fordringer, der er udstedt før den 2. oktober 1985, anses altid for blåstemplede, KGL 42, stk. 1 1a) Gælder for lån, der ydes eller overtages den 1. juli 2007 eller senere. 2) Ved kaution påtaget den 27. juni 1992 eller senere, KGL 42, stk. 2 3) Når fordringen er erhvervet den 6. april 1994 eller senere. For regresfordringer gælder dette dog kun, hvis fordringen er erhvervet på grundlag af en kautionsforpligtelse, der er påtaget den 27. juni 1992 eller senere. KGL 42, stk. 3 4) Bestemmelsen har virkning for tab, der vedrører tiden efter den 30. november 1994, KGL 42, stk. 4 5) Bestemmelsen omfatter ikke gæld, der er stiftet før den 11. december 1985, KGL 42, stk. 6 6) Bestemmelsen omfatter ikke gæld, der er stiftet eller overtaget den 1. februar 1995 eller senere. Det gælder dog ikke gæld, der er stiftet før den 11. december 1985, KGL 42, stk.7 4

5 Selskaber fordringer og gæld Selskaber Fordringer Gevinst Tab Renteindtægt Fordringer uanset valuta og rente S.I., KGL 3 Fradrag, KGL 3 S.I. Koncernfordringer, 1) S.I., KGL 3 HR: Ej fradrag, KGL 4, KGL 41, stk. 3 og stk. 4. U 1 : Rentefordringer uden for sambeskatningstilfælde, forudsat renten er beskattet hos kreditor U 2 : Obligationer eller andre fordringer optaget til handel på et reguleret marked. Der er altid fradrag for eventuelt valutakurstab ligesom evt. valutakurs-gevinst skal beskattes, selvom fordringen tabes U 3 : Varefordringer modtaget uden for sambeskatning, forudsat debitor beskattes af den tilsvarende gevinst U 4 : Pengeinstitutreglen, hvor koncernforholdet er midlertidigt mhp. afvikling af tidligere ydet lån mv. Visse udenlandske fordringer, hvor Danmark grundet en DBO ikke kan beskatte renteindtægter og/eller kursgevinster S.I., KGL 3 Ej fradrag, KGL 5, 2) Visse strukturerede fordringer, hvis indfrielse er afhængig af udviklingen i priser eller andet, der efter sin natur kan reguleres i en finansiel kontrakt Gevinst og tab beskattes efter reglerne om gevinst og tab på finansielle instrumenter, KGL 29, stk. 3 5

6 Selskaber fordringer og gæld Selskaber Gæld Gevinst Tab Renteindtægt Gæld uanset valuta HR: Skattepligt, KGL 6 U: Skattefrit vedr. koncerngæld, hvor der ikke er tabsfradrag for kreditor, KGL 8 HR: Fradrag, KGL 6, 3) U 1 : Indeksreguleret gæld i DKK forrentet med mindsterenten. Tab kan dog fradrages, i det omfang tabet ikke overstiger gevinst i samme indkomstår ved indeksregulering i samme indeks, KGL 7, stk. 1, 3) U 2 : Gæld i DKK forrentet med mindsterenten, hvor indfrielse skal ske til forud fastsat overkurs (blandt andet obligationslån i realkreditinstitutter, der udbetales til under kurs 100, KGL 7, stk. 2, 4)) MEN hvis sådant lån har pant i fast ejendom eller skib, er der dog fradrag (dvs. hovedreglen gælder) 1a) Fradrag i S.I. 6

7 Selskaber fordringer og gæld NB. Der gælder særlige regler i forbindelse med gældseftergivelse. Opgørelsesmetode HR: Realisationsprincippet, KGL 25, for gæld U 1 : Lager kan vælges for gæld optaget til handel på reguleret marked. U 2 : Lager kan vælges for gæld i udenlandsk valuta, der ikke er optaget til handel på reguleret marked. HR: Lagerprincippet for fordringer, KBL 25, stk. 4 (gældende fra og med indkomståret 2010). Som indgangsværdi primo indkomståret 2010 anvendes den skattemæssige anskaffelsessum. U 1 : Koncernfordringer U 2 : Fordringer erhvervet som vederlag i næring (debitorer) U 3 : Pengeinstitutters hensættelsesregler U 4 : Livsforsikringsselskaber Selskaber kan dog vælge at anvende lagerprincippet for fordringer, der jf. ovenstående U 1 og U 2 er undtaget fra lagerprincippet. Valget foretages samlet for alle koncernfordringer og vederlagsnæringsfordringer. For obligationer, som er registreret i en værdipapircentral, beregnes en gennemsnitlig anskaffelsessum for samtlige obligationer inden for samme fondskode, KGL 26, stk. 2. For enslydende fordringer i udenlandsk valuta anvendes den gennemsnitlige anskaffelsessum. Det samme gælder for gæld i udenlandsk valuta, KGL 26, stk. 3. Hvis der aflægges skattemæssigt årsregnskab i udenlandsk valuta, skal reglerne i KGL 26A anvendes. For begrænset skattepligtige personer, der ejer fast ejendom i Danmark, er der fastsat en regel om indgangsværdier i KGL 41, stk. 14. For fordringer og gæld, der er erhvervet før den 27. december 1990 henholdsvis før 1986, gælder der særlige regler om fastsættelse af anskaffelsessummen. KGL 41, stk.15, 16 og 17. Særlige regler, noter 1) Den nugældende koncerndefinition i KGL 4, stk. 2 har virkning for fordringer, som erhverves den 19. februar 1992 eller senere. 1a) Gælder for lån, der ydes eller overtages den 1. juli 2007 eller senere. 2) Bestemmelsen har virkning for tab, der vedrører tiden efter den 30. november 1994, KGL 42, stk. 4. 3) KGL 41, stk. 6 definerer i hvilket omfang, selskaber, der bliver skattepligtige til Danmark, skal medregne gevinst og tab på gæld. 4) Bestemmelsen omfatter gæld, der er stiftet den 27. december 1990 eller senere, KGL 41, stk. 7 og stk. 8. 7

8 Personer/Selskaber finansielle kontrakter Personer Finansielle kontrakter (Terminskontrakter, forwardkontrakter, futures, optioner, FRA s, visse strukturerede fordringer, 1) Gevinst K.I., KGL 29 Tab HR: Modregning i nettogevinster på alle kontrakter i - Forudgående år (dog ikke tidligere end 2002), - Selve indkomståret, og - Efterfølgende år. U 1 : Fradrag vedrørende kontrakter, der har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, KGL 32 U 2 : Fradrag vedrørende kontrakter vedr. køb og salg af aktier, hvis næring med køb og salg af aktier Selskaber Finansielle kontrakter (Terminskontrakter, forwardkontrakter, futures, optioner, FRA s, visse strukturerede fordringer) Gevinst S.I., KGL 29 Tab HR. Fradrag U - til og med indkomstår 2009: Modregningsret vedrørende tab på aktiebaserede salgskontrakter i nettogevinsten på - Samme kontrakt i forudgående år (dog ikke tidligere end 2002) - Alle aktiebaserede kontrakter i indkomståret og efterfølgende år. KGL 31 gælder også kontrakter baseret på aktieindeks U - fra og med indkomstår 2010: Begrænsningerne i tabsfradrag for aktiebaserede kontrakter gælder kun, når kontrakten vedrører datterselskabs eller koncernselskabs aktier eller unoterede aktier, hvor realisationsprincippet er valgt, eller aktieindeks hvori nævnte aktier indgår 8

9 Personer/Selskaber finansielle kontrakter Opgørelsesmetode Lagerprincippet, KGL 33. SKAT kan under særlige omstændigheder tillade, at gevinst og tab medregnes efter realisationsprincippet, KGL 33, stk. 2. Særlige regler KGL 29 har virkning for kontrakter, der erhverves den 1. juli 1991 eller senere. Strukturerede fordringer omfattes dog ikke, hvis den første kreditor har erhvervet fordringen efter udstedelsen, og denne erhvervelse er sket inden den 4. maj Tab på kontrakter, der er konstateret før 1. januar 1997, og som fremføres til indkomståret 1997 eller senere, behandles efter ovennævnte regler, KGL 43, stk. 3. 9

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere