Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team"

Transkript

1 Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team Januar 2015.

2 Afsluttende statusrapport for Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Region Hovedstaden besluttede at tilføre økonomi til gennemførelse af efterfødselssamtaler (EFS) til sårbare og psykisk syge kvinder tilknyttet Blåt Team. Projektperiode 1. august juli Denne afsluttende evaluering er et supplement til den Afsluttende Statusrapport. Efter en opstart uden koordinator og tovholder og en beslutning om (af hensyn til logistiske problemer) at afvikle efterfødselssamtalerne i Blåt Teams jordemoderkonsultationer, fandt EFS deres leje i maj I perioden 1. maj juni 2014 er der registreret i alt 466 gravide tilknyttet Blåt Team. Disse gravide fik tilbudt en EFS. I alt 86 % af kvinderne benyttede sig af tilbuddet. 46 af disse kvinder fik EFS som en telefonkonsultation. 59 % af kvinderne var førstegangsfødende. 96 % af kvinderne fik EFS med deres konsultationsjordemoder. De resterende 4 % fik EFS med en anden jordemoder fra Blåt Team fordi kvinden havde født med kvinden. På bagrund af EFS blev i alt 46 kvinder henvist til en efterfølgende kontakt i sundhedssystemet enten som en opfølgende samtale med jordemoderen, henvisning til egen læge, psykiater eller psykolog. En spørgeskemaundersøgelse viser, at kvinderne oplever, at jordemoderen giver sig tid til at besvare spørgsmål, at der var afsat tid til at besvare spørgsmål, at der var afsat tid nok til samtalen og at samtalens forløb var Virkelig godt. Til sidst blev kvinderne spurgt om deres udbytte og hertil svarer kvinderne at deres udbytte var Virkelig godt og Godt. Beslutningen om at afvikle EFS i jordemoderkonsultationerne blev fastholdt i hele projektperioden. Derfor er der ikke brugt penge på transport til hjemmebesøg. Dette har medført et samlet uforbrugt beløb på , -. Tak til jordemødrene i Blåt Team: Kristine Dyre (tovholder), Camilla Thygesen, Jette Sandø, Hlin Morgendottir, Mette Elmose, Annette Warming, Nana Speyer, Jannie Sørensen og Malene Arenkiel, God læselyst Venlig hilsen Marianne Skovby Rasmusson Chefjordemoder Marianne H. Jessen Projektkoordinator 2

3 Indledning Regionsrådet besluttede, at der i perioden 1. august 2012 til 31. juli 2014 var økonomi til at afvikle efterfødselssamtaler (EFS) for kvinder med særlige behov. Det vil sige kvinder, der falder ind under Sundhedsstyrelsens niveauinddeling 3 og 4, psykisk syge og / eller skrøbelige. Ved indførelsen af EFS ultimo 2012 blev ansættelse af en projektkoordinator fravalgt, ud fra den opfattelse af at den indførte kodning og registrering af samtalerne i Grønt System var tilstrækkeligt. Udarbejdelsen af den første statusrapport april 2013 viste, at det var nødvendigt med en koordinator og en tovholder. Ved ansættelse af projektkoordinator april 2013 blev der udarbejdet en projektbeskrivelse, registreringsark, spørgeskema til kvinderne og postkort som remindere til kvinderne. Tovholderfunktionen blev varetaget af en jordemoder i Blåt Team. Ved et møde med jordemødrene i Blåt Team blev de faglige rammer for en EFS fastsat. Se bilag 1. Som anført i statusrapport april 2013 blev efterfødselssamtalerne afviklet i Hvidovre Hospitals fire jordemodercentre lokaliseret i Ishøj, Vesterbro, Amager og Hvidovre. Resultater Registreringsark 1. maj 2013 startede registrering af EFS. Se registreringsark bilag 2. Registreringen blev afsluttet 30. juni I den periode er registreret i alt 466 kvinder. Alle gravide fik tilbud om EFS. Datoen blev planlagt i ca. 36. graviditetsuge. Ugen før den planlagte EFS afsendte jordemoderen et postkort som en reminder. 401 (86 %) kvinder tog imod tilbuddet. 65 (14 %) kvinder tog ikke imod tilbuddet om en EFS. De blev kontaktet telefonisk. Nogle kvinder var det ikke muligt at få kontakt med. Andre kvinder angav, at de ikke havde behov for EFS. For nogle kvinders vedkommende blev der truffet aftale om en ny dato. Andre ønskede ikke at møde ind til samtalen og den blev afviklet som en telefonkonsultation. Om der i denne gruppe af kvinder, der ikke møder op til EFS, befinder sig kvinder, der virkelig har et behov for EFS, men ikke magter at tage hjemmefra vides ikke. Eller om de 65 kvinder reelt ikke har et behov og får tilstrækkelige sundhedsfaglige ydelser fra andre faggrupper fx sundhedsplejerske og praktiserende læge, vides heller ikke. EFS som telefonkonsultation 46 (11 %) kvinder fik EFS som en telefonkonsultation. For 25 af disse kvinder fremgår årsagen ikke. 11 kvinder havde glemt den aftalte tid. Alle udeblevne kvinder blev kontaktet telefonisk, pr. 3

4 Antal Antal brev eller mail med ny tid. Kvinderne havde ikke behov for at få en ny tid, men ville gerne tale med jordemoderen, så EFS blev afviklet som telefonkonsultation. Se tabel 1. Tabel 1. Årsager til telefonkonsultation Årsag til telefonkonsultation Årsag EFS - Paritet 275 (59 %) var blevet mødre for første gang og 134 (29 %) var blevet mødre for anden gang. 45 (10 %) var blevet mødre for tredje gang og de restende 11 (2 %) var blevet mødre for fjerde og femte gang. Se tabel 2. Tabel 2. Fordeling af kvinder - paritet. Paritet Uoplyst Paritet EFS - Årsager til kontakt til Blåt Team Jordemødrene i Blåt Team blev bedt om at anføre årsagen til, at den gravide var henvist til Blåt Team på registreringsarket. Som det fremgår af bilag 3 er der registreret 42 årsager. 4

5 Antal Seks gravide havde diagnosen skizofreni, syv gravide havde diagnosen skizotypisk og fire gravide havde en bipolar sygdom. De resterende kvinder havde ingen egentlig psykiatrisk diagnose. I alt 31 kvinder havde en bogstavsdiagnose. Se tabel 3. Tabel 3. EFS fordelt på bogstavsdiagnose 'Bogstavsdiagnoser' 5 0 PTSD ADHD OCD Diagnose For 74 (16 %) var årsagen til en tilknytning til Blåt Team Angst. For 63 gravide var årsagen Tidl. depression og Tidl. fødselsdepression. For de resterende årsager se bilag 3. Hos 102 (22 %) af de gravide var der registreret to årsager til deres tilknytning til Blåt Team. 13 og 5 gravide havde hhv. tre eller fire årsager til undersøgelser hos Blåt Team jordemoder. Eksempler på gravide med tre årsager til kontakt til Blåt Team: depression, misbrug, social indikation, sociale problemer, angst, depression, bordeline, PTSD, seksuelle overgreb eller spiseforstyrrelse, depression, angst. Et eksempel på en gravid med fire årsager til kontakt til Blåt Team var cutting, depression, bordeline, selvmordsforsøg. EFS - Antal uger post partum Langt størstedelen af kvinder fik EFS 3-7 uger efter fødslen, med hovedvægt på en måned efter fødslen. Henvist på baggrund af EFS. I alt 46 kvinder fik en tid til opfølgning på baggrund af EFS. Fem kvinder fik en tid til en opfølgende samtale hos jordemoderen. 41 kvinder blev viderehenvist til for eksempel egen læge, psykiater eller psykolog. For opfølgning hos øvrige fagpersoner se tabel 4. 5

6 Antal Antal Tabel 4. Opfølgning hos fagpersoner. 14 Opfølgning på EFS Faggruppe EFS afholdt af konsultationsjordemoder 96 % af kvinderne havde efterfødselssamtale med deres konsultationsjordemoder. De resterende 17 (4 %) kvinder havde EFS med en anden jordemoder fra Blåt Team. Den hyppigste årsag var, at en anden jordemoder fra Blåt Team havde født med kvinden. For andre årsager se tabel 5. Tabel 5. EFS med anden jordemoder 12 EFS med anden jordemoder end konsultationsjordemoder Født med kvinden Kvindens ønske Vikar Årsag Sent ind i Blåt Team Uoplyst 6

7 Ledsager til EFS Det viste sig hurtigt, at mor og barn kom alene til efterfødselssamtalen. I de ganske få tilfælde, hvor der var en ledsager med, drejede det sig om partneren. Efter 4 måneder ophørte registrering af ledsager. Evaluering, brugere Som anført i projektbeskrivelsen fra Region Hovedstaden 9. maj 2011 er det vanskeligt direkte at kunne påvise en effekt af efterfødselssamtale for gruppe tre og fire. I projektbeskrivelsen anbefales det, at jordemoderen som afslutning på samtalen spørger til kvinden / parres udbytte. På den baggrund er der med spredte intervaller i perioden 15. juni juli 2014 udleveret spørgeskema, se bilag 4. I alt 130 kvinder har returneret spørgeskemaet. Spørgeskemaet tog udgangspunkt i, at kvinderne skulle have en oplevelses af, at der var tid nok til, at kvinderne fik svar på deres spørgsmål og at det var en god oplevelse, som de fik udbytte af. 83 (64 %) af de kvinder, der afleverede spørgeskemaet var førstegangsfødende. Til spørgsmålet om jordemoderen gav sig tid nok til at besvare kvindens spørgsmål svarer alle på nær en enkelt kvinde Ja, i høj grad. Til spørgsmålet om kvinden fik svar på sine spørgsmål svarer 120 (92 %) af kvinderne Ja, i høj grad. Syv kvinder (5 %) svarer Ja, i nogen grad. To kvinder svarer, at de stillede ingen spørgsmål og en enkelt kvinde svarede ikke på spørgsmålet. Til spørgsmålet om der alt i alt var afsat tid nok til samtalen svarer 120 (92 %) kvinder Ja, i høj grad og 10 (8 %) svarer Ja, i nogen grad. I spørgeskemaet blev der også spurgt til om, hvordan kvinderne oplevede samtalens forløb. Her svarer 107 (82 %) af dem Virkelig godt. De resterende 23 (18 %) svarer Godt. Det sidste spørgsmål i spørgeskemaet drejede sig om kvindernes udbytte af samtalen. Her svarer 97 (75 %) af kvinder, at de havde fået Virkelig godt udbytte af samtalen, mens 33 (25 %) af kvinder svarer at deres udbytte af samtalen har været Godt. Som afslutning på spørgeskemaet var det mulighed for at skrive kommentarer. Det gjorde en stor del af kvinderne. Mange kvinder havde skrevet kommentarer til fødslen og tiden på barselafdelingen. Derudover handlede de positive kommentarer om, at EFS havde været en god 7

8 oplevelse, de fik afklaret tvivlsspørgsmål, følte sig set og lyttet til, det var trygt og det var rart at få sat hændelsesforløbet på plads. De negative kommentarer er de færreste i antal. De handlede også om fødslen og om tiden på barselafdelingen. To kommentarer handlede om at det ville vær rart at vide hvor lang tid, der var afsat til EFS og at EFS skulle være fastsat hurtigere efter fødslen. Om kommentarer fra de kvinder, der har valgt ikke at aflevere spørgeskemaet ville have vejet tungest i den ene eller anden vægtskål er ikke til at vide. Antallet af manglende indsamlede spørgeskemaer er ikke registreret. Det samlede antal af kommentarer fremgår af bilag 4. Evaluering, jordemødre Ved et møde med Blåt Team blev det diskuteret hvilke fordele og eventuelle ulemper, der havde været ved efterfødselssamtalerne. Nedenstående er stikord fra de deltagende jordemødre: Det er positivt både for jordemoder og kvinden at få afsluttet et forløb. For jordemoderen at høre at de planer, der er lagt holder og det netværk, der er sat op fungerer. Det er en god måde at afrunde et forløb på. De bekymringer, der har været før fødslen viser sig at være unødvendige. Kvinderne er glade for at fortælle om fødslen. Der er en opfattelse af at kvinderne får mere luft ift at fortælle hvordan de har oplevet deres ophold på fødegangen / barselafsnittet, fordi kvinden kender jordemoderen. Efterfødselssamtalen er rigtig god til at få sat en patologisk forløb på plads. Ved at kende kvinden på forhånd giver det også en mulighed for at spotte om hun muligvis er løbet ind i en efterfødselsreaktion. Det er muligt at evaluere på hvordan arbejdet på de forskellige afdelinger afvikles. Specielt ift barselgangen har det resulteret i en kontakt til barselafsnittet mhp en forventningsafstemning ift hvad kvinderne kan forvente, når de er indlagt efter fødslen. Der er altid tid til at besvare spørgsmål. Det er godt at EFS ligger et godt stykke tid efter fødslen. På barselafsnittet er kvinden ikke klar til at fortælle / at få sat fødselsforløbet på plads. En samtale uger efter fødslen kan muligvis forebygge, at der er ubearbejdede ting tilbage til en evt. kommende graviditet/ fødsel. Det er lærerigt at afvikle EFS fordi det giver indblik i den divergens, der er mellem kvindens fortælling / oplevelse og jordemoderens opfattelse. Jordemoderen bliver et helle, hvor kvinden har et frirum til at stille spørgsmål for eksempel om det grønne fostervand kan skyldes et skænderi inden fødslen. EFS benyttes også til, ved behov, en samtale om prævention. Vedr. udeblivelser gælder de både de kvinder, der ikke har brug for det, men der er også afbud fra kvinder, der i virkeligheden kunne have haft brug for det. Kort diskussion om det ville være muligt at differentiere, så nogle kvinder fik EFS i jordemodercentret og andre fik hjemmebesøg. 8

9 Definition Bilag1 Efterfødselssamtale ved jordemoder. En efterfødselssamtale ved jordemoder er en forebyggende og afklarende samtale med kvinden og hendes partner om graviditet, fødsel og den første tid efter fødslen. Formålet er sundhedsfremmende og ressourceopsporende og skal søge - at skabe en afslutning på graviditet og fødsel, således at hele forløbet kan bearbejdes i det omfang familien har brug for det - at styrke familiedannelsen - at give informationer om det faktiske graviditets og fødselsforløb ved en dialog med en fagperson - at rådgive om en eventuel kommende graviditet og fødsel - at kvinder i mindre omfang vil have et ønske om kejsersnit på grund af ubearbejdede fødselsforløb, når komplicerede fødselsforløb bliver talt igennem - at kvinden og evt. hendes partner får mulighed for at bearbejde og hele en eventuel svær oplevelse. Ved en efterfødselssamtale kort tid efter fødslen lægges der speciel vægt på at vurdere: - tilknytning til barnet - om amning eller anden ernæring er etableret - om moderens fysiske restitution forløber normalt - om familien befinder sig godt psykisk. Samtalens indhold: - efterfødselssamtalen tager udgangspunkt i kvindens og partnerens oplevelse i forbindelse med graviditet og fødsel. - udgangspunktet er til enhver tid familiens behov for opfølgning på det afsluttede forløb. - i løbet af samtalen afklares eventuelle spørgsmål i relation til selve fødejournalen. - familien kan ved behov sættes i kontakt med relevante faggrupper, såfremt familien ønsker en yderligere uddybning eller afklaring af forløbet. - jordemoder spørger til kvindens fysiske restitution, herunder smerter eller eventuel gener fra bristninger / suturer, genoptagelse af samliv og prævention, bækkenbundstræning og inkontinens. Jordemoderen inspicerer eventuel suturering

10 Bilag 2. Efterfødselssamtale (EFS) - gravide med særlige behov, Blåt team. Label Para: Blåt Team, årsag: EFS planlagt dato EFS ønskes ej Født, dato EFS afholdt antal uger efter fødslen EFS afholdt som telefonkonsultation? nej ja, hvorfor har glemt aftale planlagt EFS afholdt i kons. nr konsultationsjordemoder Blåt Team jordemoder fra Blåt Team jordemoder ikke fra Blåt Team årsag: årsag: Har kvinden fået EFS på hospitalet? Ja Nej Ved ikke Spørgeskema til kvinden er udleveret inkl. kuvert udfyldt og returneret kvinden ønsker ikke at besvare er ikke udleveret Kvinden er - som udløber af EFS - henvist til: en yderligere samtale hos mig sundhedsplejerske egen læge psykiater psykolog B 192, B 290 obstetriker fødejordemoder andet, hvad Manglende fremmøde til EFS, årsag: kvinden forsøgt kontaktet, årsag til manglende fremmøde ikke kendt forsøgt kontaktet antal gange i alt har glemt det har ringet afbud har fået ny tid, dato ønsker ikke ny tid, årsag ønsker ikke ønsker ikke, har haft EFS på barselafsnit barn er tvangsfjernet er flyttet, hvorhen: indlagt på psykiatrisk afdeling andet, hvilken: Efter endt EFS returneres registreringsark og spørgeskema til Kristine Dyre, Vesterbro jordemodercenter. 10

11 Bilag 3 Efterfødselssamtaler med kvinder knyttet til Blåt Team Årsager til tilknytning til Blåt Team i perioden 1. maj juni Ved mere end en årsag til tilknytning til Blåt Team er det den først skrevne årsag, der er registreret. Angst 74 Tidl. depression 57 Efterfødselsreaktion 31 Spiseforstyrrelse 29 Sociale problemer 16 Uoplyst 15 ADHD 14 OCD 14 Tidl. spiseforstyrrelse 13 Tidl. foetus mortuus 8 Skizotypisk 7 Sårbar 7 Stress 6 Tidl. kompl. fødsel 6 Voldeligt forhold 6 Tidl. fødselsdepression 6 Skizofreni 6 Suicidalforsøg 5 Personlighedsforstyrrelse 5 Bipolar sygdom 4 Borderline 4 Seksuelt misbrugt 3 PTSD Bulimi 2 Tidl. psykose 2 Psykosocialt problem 2 Tristhed i graviditet 2 Psykisk belastning 2 Fødselsangst 2 Cutting 2 Tidl. provokeret sen abort 2 Vir skizofren 2 Misbrug 1 Cancer 1 Tidl. misbrug 1 Aspergers syndrom 1 Tilknytningsproblemer 1 Tidl. angst 1 Ung gravid 1 Kompl. psykisk baggrund 1 Tidl. overgreb 1 Belastet af ældre barns sygdom

12 Efterfødselssamtale. Bilag 4. Nr. Din mening er vigtig for os. Både fordi vi håber, at du får mest mulig ud af samtalen efter fødslen og fordi vi hele tiden gerne vil blive bedre. Det kan du hjælpe os med Dato Hvor mange uger er der gået siden du fødte? uger. Er det dit første barn? Ja Nej Gav jordemoderen sig tid til at besvare dine spørgsmål? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Jeg stillede ikke spørgsmål Fik du svar på dine spørgsmål? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Jeg stillede ikke spørgsmål Var den tid, der alt i alt var sat af til samtalen, tilstrækkelig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Hvordan oplevede du samtalens forløb? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hvordan var dit udbytte af samtalen? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Er spørgeskemaet udfyldt lige efter samtalen hjemme Hvis der er noget, som du gerne vil fortælle os godt eller dårligt så skriv endelig her: Hvis der ikke er plads nok, så skriv på bagsiden af papiret Aflever det udfyldte spørgeskemaet til jordemoderen. Tak fordi du tog dig tid til at udfylde spørgeskemaet. Venlig hilsen Jordemødrene.

13 Bilag 5. Bemærkninger fra spørgeskema til kvinderne. I materialet indgår i alt 130 besvarede spørgeskema udfyldt af kvinder efter at de har været til efterfødselssamtale. Nogle skemaer er udfyldt umiddelbart efter samtalen. Andre udfyldt derhjemme og fremsendt til Blåt Team. Kommentarer er nedskrevet ord til ord. Positive kommentarer: God fødsel og behovet var ikke så stort som første gang. Håb om at de her forløb fortsættes og gerne omfatte endnu flere gravide. Det har været en stor støtte at føle sig forstået gennem forløbet og få mulighed for at snakke åbent om diverse problematikker - uden at møde evt. fordomme. Samtalerne har uden tvivl været en stor støtte gennem hvad jeg har oplevet, som en svær tid :-) :-) Det har været rigtig rart med en efterfødselssamtale, som afslutning på forløbet. Godt at få gennemgået journalen og forklaret hvad der sker under en fødsel. Det har været et utroligt godt forløb både med jordemoder før, under og efter fødslen. Alle har været meget søde, forstående og hjælpsomme. Det er dejligt at føle sig hørt og forstået ligegyldig hvilke bekymringer eller spørgsmål man kommer med. For mit vedkommende at jeg næste gang er ret sikker på, at jeg ønsker planlagt kejsersnit Super forløb under graviditeten, stor hjælp og støtte, lyttede meget til mig, følte mig i gode hænder. Vil helt klart have min jordemoder igen ved næste barn. Muligheden for at komme med i Blåt Team har i den grad været medvirkende til et fantastisk fødselsforløb. Tusind tak. Jeg håber, at den feedback, jeg har givet, bliver videreformidlet til Hvidovre fødegang Tak for god behandling. Synes, at det er en rigtig god ide med en efterfødselssamtale. Det skal der sættes ressourcer af til. Jeg har været så glad for XX. Hun har virkelig gjort så meget for mig, føler jeg. Hun var der for mig, da jeg var nede. Hun "holdt mig i hånden" hele vejen. Hvilket jeg var taknemlig for. Synes det har været rigtigt dejligt, at der har været to jordemødre. Der var tid til, at der blev snakket om sygdom "angst". Bortset fra at jeg missede nogle konsultationer, har det været et rigtig godt forløb, jeg følte at der var god kemi mellem mig og jordemoderen. Det var virkelig godt med efterfødselskonsultationen. Det var en god måde at afslutte det. Det var rart at gennemgå fødselsforløbet igen, og få "oversat" journalen, hvor der var tvivlsspørgsmål + rart at få rundet af hos jordemoderen Jeg har følt mig taget alvorligt og er blevet hjulpet til at håndterer min graviditet og øvrige situation af det personale jeg har mødt i konsultationerne og på afd. 444, samt fødegang og barselgang. Fuldt ud tilfreds med hele forløbet. Takker mange gange. Samtalen med jordemoderen har virkelig hjulpet mig og været af stor betydning for hele mit graviditetsforløb. Jeg har fået utroligt meget ud af at komme hos jer. Tusind tak. Jeg har været meget glad for hele forløbet, og den behandling og modtagelse, vi har fået både på jordemodercentret og på Hvidovre hospital tak Havde samtalen med den jordemoder jeg fødte med. Inden fødslen var jeg meget bange. Hun fik mig til at slappe af og min fødsel var bare sådan en positiv oplevelse. Synes det var helt perfekt at have efterfødselssamtalen med hende. XX var en kanon jordemoder på HH, var sød og rolig mm. Hun havde et godt tag på mig. Mine møder i sundhedscenteret med jordemoder var generelt gode, de var søde og rare. Et minus var, at jeg havde forskellige jordemødre næsten hver dag. Blåt Team var jeg ikke så glad for. Lidt kedelig afslutning på barselgangen. Dårlig afsked, for lang ventetid på maden, meget lille værelse. For os som har mistet et barn (FM GA33). Denne gang endte fødslen i akut kejsersnit, var det virkeligt godt at få snakket forløb og følelser igennem igen lidt efter fødslen. Så virkeligt et godt tilbud og en virkelig god jordemoder. Min fødsel gik rigtig godt, så jeg havde ikke det store at snakke om. Men jeg synes, det er et godt og vigtigt med mulighed for en efterfødselssamtale. Min oplevelse med jordemoder og Hvidovre Hospital hele taget har været rigtig god. 13

14 Jeg synes det var nogle gode samtaler og at XX var god at snakke med. Jeg har generelt været meget glad for hele oplevelsen. Tusind tak for det. Jeg kunne godt have ønsket mig at være kommet lidt før ind på hospitalet - jeg var 10cm åben, da jeg kom. Jeg følte lidt, at man i telefonen synes, at jeg skulle blive hjemme og derfor mandede jeg mig op og ville ikke være pivet. Resultatet blev derfor, at jeg nok kom lidt for sent ind - efter min mening altså. Men generelt tak for alt. Det var en dejlig og vild oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Fantastisk sød og nærværende jordemoder. Jeg følte mig set og lyttet til, samt taget alvorligt omkring bekymringer i graviditeten, samt ved efterfødselssamtalen. Gemelli. Jeg har virkelig været glad for at gå hos min jordemoder XX. Stor ros til jordemoder XX. Har haft det bedst tænkelige forløb For mig har det betydet utroligt meget at have haft XX som jordemoder. Hun har været en fantastisk støtte gennem graviditet og jeg har set meget frem til samtalen med hende efter fødslen. Kæmpe ros og stor ros til jordemodercentret på Vesterbro. Jeg har aldrig følt, at der ikke var tid nok til mig - derimod har jeg følt mig værdsat, respekteret og lyttet til. XX, min jordemoder, har været fantastisk fra først til sidste samtale. Jeg kunne snakke og spørge om alt og følte mig 100 % sikker hos hende. Hun har været uundværlig og har gjort en dejlig forskel under og efter graviditeten. XX har været en rigtig god, lyttende og forstående jordemoder under hele graviditeten. Dejligt at have mulighed for at afslutte forløbet med en efterfødselssamtale. En kæmpe ros til vores jordemoder XX. Hun har gennem hele forløbet været vidende, lunefuld og tryg base i en ellers "angstfyldt" tid. Synes, det er en god ide med denne samtale og få oplevelsen til at afsluttes på en god måde. Det giver tryghed og afslapning. Det var rigtig godt at få på plads hvorfor hændelsesforløbet var som det var og hvorfor lægen rådede os til det som hun gjorde. Fik kejsersnit og havde ikke så mange spørgsmål, men synes alligevel det var rart at snakke lidt om forløbet. I en ideel verden havde man den samme jordemoder hele vejen igennem, men de jordemødre jeg personligt har mødt har alle været rare og dygtige, så det var ikke problematisk for mig at skifte - dog kunne mødre med mindre socialt overskud / dårligere kommunikation komme i klemme der. I gør et godt stykke arbejde. Bliv ved med det. I har hjulpet os til at komme godt fra start, hvilket har været alfaomega for os. Jeg har været meget glad for at gå hos XX. Det har helt sikkert gjort min graviditet mere tryg. Det har været så rart at have en at snakke med og have én, der kunne give råd og opbakning undervejs. XX sørgede for ekstra skanninger, hvilket jeg er så glad for at kunne få pga. alle de bekymringer, jeg havde. XX sørgede også for, at den jordemoder jeg fik under fødslen, var en jordemoder, der kendte til min historie og til hvilke behov jeg havde (ved at læse i min journal), hvilket også gjorde min fødsel mere tryg. Jeg er også dybt taknemmelig for at jeg måtte blive på barselgangen, så længe jeg havde behov for det. Det var også dejligt trygt. Jeg blev der 2 døgn og min mand og jeg klarede os selv. Men der var en tryghed i at være på hospitalet. Det, at der var ro til at lære vores lille dreng at kende var guld værd. Der var kun ham at koncentrere sig om. Jeg har haft en spiseforstyrrelse, da jeg var yngre, men er stadig meget slank. XX mente, at der skulle være lidt styr over, hvad jeg spiste på hospitalet. Det oplevede jeg ikke at der var. Det var dog ikke noget problem for mig at spise, men det kunne der jo have været. Til sidst vil jeg bare sige, at for mig har det været så godt at gå i Blåt Team og snakke med XX. Det har virkelig gjort en forskel for mig og min graviditet. Det har været rigtig trygt og godt at være hos den samme jordemoder hver gang. Jeg har følt mig velkommen. I den perfekte verden havde det været dejligt at få en hurtig snak med den jordemoder der var tilstede til fødslen. For mig gik det meget hurtigt og det var ret overvældende og havde derfor været dejligt med en opfølgende snak umiddelbart efter fødslen. Men alt i alt en god oplevelse. Og mange tak til skønne XX, som har været så god at have gennem graviditeten. Har været rigtig glad for XX. Det er godt med efterfødselssamtale, men måske er der mere behov for det lidt tidligere. Men 14

15 det er dog også godt at tale om det, når alt er lidt på afstand. Jeg har været rigtig glad for at blive tilbudt en efterfødselssamtale. Det er rart bagefter, at kunne snakke fødselsforløbet igennem, samt evt. komplikationer. Det var rart at få snakker fødslen igennem med en der vidste hvad man snakkede om (rent fagligt) og som kunne forklare og svare på spørgsmål i fht fødslen. En god afrunding på en rigtig positiv, men også meget hård fødsel. Jeg synes ikke, jeg fik det helt store udbytte, men det er rart at afslutte forløbet efter fødslen og at gennemgå fødslen ud fra det dokument, der ligger på sundhed.dk (jeg ved ikke hvad I kalder det) som jeg ikke selv har haft overskud til at kigge på. Alle burde følges af den samme jordemoder, det har i den grad givet mig ro og tryghed at den samme har fulgt mit forløb og afsluttet. Tak til XX. Jeg vil gerne give en særlig tak til. Tak fordi du tog dig tid. Dit rolige væsen betød alt for mig. Tak for at du kom ind til mig på fødestuen, da jeg lige havde født. Det står mig stadig printet dybt i mig. Min jordemoder XX var fantastisk, utrolig nærværende og rar at snakke med. Dejligt at have den samme jordemoder hver gang. God afslutning på hele mit forløb. Det er dejligt at kunne komme tilbage og få svar på spørgsmål og snak med en, som har fulgt en hele vejen. Jeg synes, man skal bevare disse samtaler, og det er ærgeligt at projektet slutter. Udbyttet er meget stort, især ved tilfælde, hvor der var en svær fødsel. Det var virkelig rat at få "afsluttet" forløbet hos jordemoderen og få sagt tak for denne gang. Forløbet lige op til fødslen er præget af 100 andre ting og det var godt at bundet sløjfe på graviditeten. Tak. Dejligt med et "blåt team". Givende med samtaler efter fødslen. Rart at der var ekstra samtaler til rådighed. Negative kommentarer: Efter min fødsel gik der fem timer før jeg kom op til mit barn på neonatalafdeling. Der var for meget ventetid med vagtskifte, vente på portør, syning af bristning og journalskrivning. Under fødslen var der for mange mennesker på stuen (jordemoder, jdmstuderende, læge, sosu, lægestud osv. og det var stressende. Ikke mere Hvidovre. Har været indlagt mere end rigeligt nu. Tættere ved fødslen ønskes samtalen. Afholdt 9 uger efter fødslen. Efter min fødsel kom jeg på barselgangen. Der var rart at få en enkelt stue. Men jeg fik fortalt, at jeg ville være under en slags opsyn, hvor de ville sikre sig, at jeg fik søvn mv., men ingen kom og tjekkede hvordan jeg havde det psykisk. Jeg fik besøg en gang om dagen, hvor jeg fik målt mit BT mv men jeg måtte selv kontakte personalet med mine tanker og bekymringer. Det var ok for mig, men jeg tror ikke, det vart meningen med indlæggelse af Blåt Team. Kunne godt have brugt lidt mere opsyn på barselgangen, da det er første gang. Der må gerne oplyses, hvor lang tid der er sat af til samtalen, så man ikke er bange for at tage jordemoderens tid. Kunne evt. have været klaret over telefon. Lidt bedre information om syning af bristning. Gerne før fødsel Ked af at jeg ikke fik tilbudt cocktail, da jeg ringede ind 2. gang. Fik ingen søvn og havde kun spist frokost. Ked af XX. Føler ikke at hun kunne forstå, hvor træt og udmattet, jeg var. Blev sat til at gå 1 time, hvor jeg var udmattet pga. manglende nattesøvn og mad. Havde mere brug for hvile. Ked af at jeg skulle i brusebad ligeledes pga. udmattethed. 15

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Patienthuset Genvej til fremtidens hospital

Patienthuset Genvej til fremtidens hospital Patienthuset Genvej til fremtidens hospital Phase XX. YYYY-MM-DD Ny jordemoderpraksis Jordemoderforeningens medlemsmøde d. 3. oktober 2011 Digital kommunikation i jordemoderpraksis OPI (Offentlig Privat

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom?

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Besvaret: 932 Sprunget over: 0 Ja Nej Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke 98,18% 915 1,07% 10 0,75% 7 I alt 932 1 / 12

Læs mere

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau Patienttilfredshedsundersøgelse på Hejmdal Privathospital 2017 Nærværende patientundersøgelse er fra året 2017, hvor patienter og pårørende er blevet tilbudt at deltage via vores hjemmeside samt med spørgeskemaer

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Evaluering af Ung Mor. Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune

Evaluering af Ung Mor. Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune 1 Evaluering af projekt Ung Mor et gruppetilbud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Udarbejdet i juni 2015 af Vejen Kommune

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

Forældre til psykisk syge børn og unge 2013

Forældre til psykisk syge børn og unge 2013 Forældre til psykisk syge børn og unge 2013 1. Hvor meget tid bruger du sammenlagt om ugen på at støtte og hjælpe dit psykisk syge barn? 1-10 timer 32,7% 51 10-20 timer 23,7% 37 20-40 timer 14,7% 23 40-50

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 78 Svarprocent: 60% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt helt

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 48 Svarprocent: 37% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 57 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 44% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere