FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 REFERAT"

Transkript

1 FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Klaus Løkkegaard (KL) Jan Østergaard Bertelsen (JØB), medlem af frivilligudvalget Bent Lexner (BL) Hans-Henrik Lund (HHL), formand for frivilligudvalget Birgit Buddegård (BB), formand for asyludvalget GÆSTER (under behandling af pkt. 4) Mona Blønd (MB), KPMG Per Lund (PL), KPMG Finn Schwarz (FS), Revisionskomitéen Michael Bach (MB), Revisionskomitéen FRA SEKRETARIATET: Andreas Kamm (AK), generalsekretær Anders Maegaard (AM), leder af R&U (under gennemgang af økonomi) Gitte Busk Grønbech (GBG), referent DAGSORDEN: TEMA: Formanden og generalsekretærens rejse til Sri Lanka marts (Orientering ved formanden om Liberia/verdens flygtninge Viborg 2010) Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/1 den 1. februar 2011 Pkt. 2. Skriftlig orientering fra formanden Pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelinger og underudvalg Pkt. 4. Økonomi, herunder godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat samt månedsopfølgning for jan-febr Pkt. 5. Indstilling vedr. medlemskab af UN s Global Compact Ten Principles Pkt. 6. Ansøgning fra Dansk Erhverv vedr. medlemskab af Dansk Flygtningehjælp Pkt. 7. Udkast til vedtægtsændringer Pkt. 8. Repræsentantskabsmøde udkast til dagsorden Pkt. 9. Eventuelt 1

2 Formanden bød et særligt velkommen til Mona Blønd, KPMG, idet det var MB s første møde i forretningsudvalget. Der blev også budt velkommen til Per Lund (PL), KPMG og til den interne frivillige revision ved Finn Schwarz (FS) og Michael Bach (MB). Ad pkt. 4 Økonomi, herunder godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat samt månedsopfølgning jan-febr Formanden gav ordet til Anders Maegaard (AM), der henviste til bilag vedr. udkast til årsrapport AM oplyste, at omsætningen for 2010 er på godt 1.1 milliard kr., hvilket er ca. 160 mio. kr. højere end budget. Den stigende omsætning skyldes merindtægter fra bl.a. aktivitetsstigninger inden for integration og det internationale område. Resultatet for 2010 bliver ca mio. kr., hvilket er det bedste resultat nogensinde i Dansk Flygtningehjælps historie. Årets resultat fordeles således: ca. 24 mio. kr. går til særlige formål, herunder ca. 19. mio. kr. til Nødhjælpspuljen og ca. 20. mio. kr. lægges til egenkapitalen. Forretningsudvalget har tidligere vedtaget en regel om, at egenkapitalen i Dansk Flygtningehjælp skal udgøre mellem 8% og 10% af omsætningen.. Klaus Løkkegaard (KL) spurgte til anvendelsen af Nødhjælpspuljens midler. Hertil svarede generalsekretær Andreas Kamm (AK), at Nødhjælpspuljens midler skal bruges til en hurtig første indsats i akutte nødhjælpssituationer ud fra en fornuftig disposition og specifik til formålet. AK understregede, at Nødhjælpspuljen ikke er en reserve, der kan hentes penge fra til dækning af underskud. KL var bekymret for, at pengene ikke kom hurtigt nok ud at arbejde og ønskede et drøftelse i forretningsudvalget af, hvordan pengene anvendes. Til et af de kommende møder i forretningsudvalget behandles dette punkt med et bilag, der angiver, hvad puljen indtil videre har været brugt til. Formanden spurgte til nødvendigheden af opdelingen af egenkapitalen på side 33 i årsrapporten (inddelt i indsamlede midler, egne midler og finanslovsmidler) og spurgte revisionen, om der lå et regnskabsmæssigt krav bag denne inddeling? Revisionen svarede, at det gjorde der ikke. AK supplerede, at sorteringen var ønskelig ud fra et gennemsigtighedsprincip, idet Dansk Flygtningehjælp henter sine midler forskellige steder fra. Formanden ønskede ikke for nærværende at gøre mere ud af 2

3 dette, men vil på et senere tidspunkt vende tilbage til en drøftelse af, hvorvidt de indsamlede midler ikke i højere grad skal indgå som en del af Nødhjælpspuljen. Formanden konkluderede, at årsrapporten har fundet en fin form, der bærer præg af at være skrevet at forskellige, men meget engagerede medarbejdere. Forretningsudvalget godkendte årsrapporten ved deres underskrift. Samtidig godkendte de også, at årsresultatet for 2010 fordeles med ca. 24 mio. til diverse formål og ca. 20 mio. kr. til egenkapitalen. Per Lund (PL) gennemgik kort Dansk Flygtningehjælps Revisionsprotokollat af 27. april 2011 til årsregnskabet for Konklusionen på den udførte revision revisionspåtegning blev en blank påtegning dvs. årsregnskabet for 2010 blev forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Protokollatet blev godkendt og underskrevet af forretningsudvalg, revision, revisionskomité og generalsekretær. Formanden bad om at måtte få en beskrivelse af, hvad Dansk Flygtningehjælp gør i forbindelse med svindelsager. AM oplyste, at det findes der retningslinier for i Operationel Handbook, fx. hvad den pågældende leder skal gøre. AK supplerede, at der derudover sker orientering til donorer m.m. I svindelsager over en vis størrelse oplyser Dansk Flygtningehjælp også om det på hjemmesiden. AM gennemgik opfølgning for driftsøkonomi jan-feb Omsætningen for perioden ligger næsten på budget. Omsætningen for 2011 forventes af blive pænt over budget med en omsætning på ca mia. kr., hvilket blandt andet skyldes følgende forhold: Dansk Flygtningehjælp har genvundet driften af sprogundervisningen i Herning, vundet driften af sprogundervisningen i Ringkøbing-Skjern og skrevet under på en genopbygningskontrakt med Asian Development Bank på 103 mio. kr. om at bygge ca huse i Kirgistan. Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/1, den 1. februar 2011 FU/1 referatet godkendt. Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden 3

4 Formanden havde følgende bemærkninger/tilføjelser til de allerede udsendte skriftlige meddelelser: Formanden bad forretningsudvalget om at reservere den 7. juni 2011 til Flygtningekonventionens Jubilæum 3f s beslutning om at melde sig ud af Dansk Flygtningehjælp blev drøftet. 3f begrunder udmeldelsen med en sanering af forbundets økonomi. Forretningsudvalget besluttede, at formanden tager telefonisk kontakt til forbundet med henblik på at drøfte udmeldelsen Libyen: Dansk Flygtningehjælp har modsat de fleste andre NGO er etableret et brohoved i Tunesien med henblik på at hjælpe de flygtninge, der kommer over grænsen som følge af den igangværende borgerkrig i Libyen. Det drejer sig primært om flygtninge i Libyen, internt fordrevne og gæstearbejdere. Dansk Flygtningehjælp har fået tildelt 1.5 mio. kr til opgaven og fået tilsagn om yderligere 2 mio. kr. Dansk Flygtningehjælp håber på snarligt at kunne åbne kontor i Tripoli. Syrien: Situationen i Syrien forværres dag for dag. Dansk Flygtningehjælp har et program i landet på ca. 50 mio. kr. pr. år i samarbejde med syriske røde kors. Programmet består blandt andet i at drive såkaldte community centres for flygtninge, primært irakere, der er meget afhængige af den hjælp, som de kan få. Ad pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg Forretningsudvalget havde følgende til de udsendte orienteringer fra afdelingerne i Dansk Flygtningehjælp: International Afdeling: For mange forkortelser stadigvæk, især side 4 i orienteringen. Formanden bad om at dette blev bragt i orden en gang for alle. Integration: Forretningsudvalget glædede sig over, at det var lykkes at finde ekstern finansiering til frivilligarbejdet. Asyl & Repatriering Forretningsudvalget udtrykte frustration over det forhold, at mennesker, som den danske stat anerkender, har et beskyttelsesbehov kan retsforfølges, fordi de er kommet til landet på falske papirer. Forretningsudvalget bad Asyludvalget arbejdere videre med denne problemstilling. Bent Nicolajsen (BN) opfordrede 4

5 formanden til at komme ind på denne problemstilling i sin formandsberetning til Repræsentantskabsmødet den 26. maj. KL bad om at måtte få tilsendt rapport om evaluering af Kosovo return indsatsen samt den kronik, som generalsekretæren for nyligt har begået om hjemsendelse til Kosovo. Gitte Busk Grønbech (GBG) sender rapport og kronik til alle i forretningsudvalget. Orientering fra Ressource & Udvikling/Indsamling Forretningsudvalget bad om at blive informeret mere indgående om beslutninger i forbindelse med Landsindsamling 2011 og få en orientering om evaluering af Landsindsamlingen 2010, evt. på et kommende temamøde i forretningsudvalget. Ad pkt. 5. Indstilling vedr. medlemskab af UN s Global Compact Ten Principles Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen Ad pkt. 6. Ansøgning fra Dansk Erhverv om medlemskab af Dansk Flygtningehjælp Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen, der behandles endeligt på Repræsentantskabsmødet den 26. maj AK oplyste, at Dansk Flygtningehjælp har stor glæde af at være medlem af Dansk Erhverv. Ad pkt. 7. Udkast til vedtægtsændringer For at lette overskueligheden af de foreslåede vedtægtsændringer, hvoraf en del er småændringer/tilrettelser koncentrerede forretningsudvalget sig om drøftelse af især to forhold: Optagelse af DFUNK som medlemsorganisation i Dansk Flygtningehjælp En forhøjelse af valgperioden for formand og medlemmer af forretningsudvalget fra de nuværende 6 år til år. 5

6 Forretningsudvalget var enige i at det ville være mere hensigtsmæssigt at en tid inden DFUNK bliver optaget i Dansk Flygtningehjælp som medlem, da DFUNK fortsat er i sin opstartsfase. Forretningsudvalget traf beslutning om at indstille en ændring af de vedtægter, der blev besluttet i 2007 vedr. valgperioden for henholdsvis formand og medlemmer af forretningsudvalget. I 2007 blev det besluttet at formand og FU-medlemmer maksimalt kan sidde i forretningsudvalget i 6 år. Dette bliver nu ændret til maksimalt 10 år uden mulighed for genvalg. Ad pkt. 8. Repræsentantskabsmøde Forretningsudvalget godkendte udkast til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 26. maj. Fra formanden lød en opfordring til at reklamere endnu mere for, at Mogens Lykketoft kommer og holder oplæg på mødet om den politiske udvikling i Nordafrika og Mellemøsten. Ad pkt. 9. Eventuelt Formanden sendte en invitation rundt fra Advokatfirmaet Kromann Reumert om bestyrelsesarbejdet i velgørende organisationer den 8. juni Forretningsudvalget underskrev bilag vedr. registrering i Etiopien. Tema Formanden informerede om og viste billeder fra projekt Verdens Flygtninge Viborg 2010, et samarbejde mellem Viborg Kommune og Dansk Flygtningehjælp. Formålet var at sætte fokus på flygtningenes vilkår i Danmark og ude i verden samt lave en indsamling og yde støtte til Liberia. Målet var at indsamle kr. 1 mio. Der blev indsamlet godt 1.2. mio. kr. til at bygge 20 brønde og 3 skoler for i Liberia. Projektet var en stor succes men også noget, der krævede en masse hårdt arbejde. Formanden erkendte, at det var et hårdt slid at gøre udviklingsarbejdet til en folkesag. Køge Kommune har sagt ja til at være med i næste samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Formanden berettede kort fra sin rejse til Sri Lanka primo marts med generalsekretæren. Sri Lanka var konfliktramt indtil maj

7 Det er ikke et land i klassisk ulandsmæssig forstand, idet befolkningen har en høj levealder og generelt er veluddannede. Før konfliktens ophør var der ca internt fordrevne i landet, nu er der ca Regeringen har en stor del af æren for at udviklingen går så stærkt i landet: Der bygges boliger, veje og ryddes miner m.m. kort sagt bliver der etableret et samfund med god infrastruktur. Men det politiske halter gevaldigt, idet der ikke er givet nogle indrømmelser til tamilerne. De fleste NGO er har forladt landet, men Dansk Flygtningehjælp er endnu til stede. FU-møder 2011 FU/3 26. maj samt Repræsentantskabsmøde FU/4 6. juni FU/5 7. september FU/6 7. december 7

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Asyl & Samfund Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Forfattere:

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere