Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber"

Transkript

1 Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen i Århus Foråret 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFHANDLINGENS EMNE INDLEDNING PROBLEMFORMULERING OG AFGRÆNSNING Problemformulering Afgrænsning AFHANDLINGSMETODE DISPOSITION INTERESSENTSKAB SOM SELSKABSFORM INDLEDNING KORT OM INTERESSENTSKABER SELSKABSRETLIGT Retssubjektivitet Hæftelsen Fælleskreditorer og særkreditorer INTERESSENTSKABER SKATTERETLIGT Afgrænsning af interessentskaber overfor selstændig skattesubjekter Hæftelsen Generelle begrænsninger Konkrete begrænsninger Øvrige forhold Kriterier for deltagelse i interessentskaber Medejendomsretten Øvrige kriterier for deltagelse Øvrige afgrænsningsproblemer Sameje Kommanditselskab Partnerselskab AFRUNDING FORDELING AF OVER- OG UNDERSKUD I INTERESSENTSKABER INDLEDNING GENERELT VEDRØRENDE TRANSPARENSPRINCIPPET...26

3 3.3. FORDELINGSAFTALEN Praksis vedrørende fordelingsaftaler Fordelingskriterier Arbejdsindsats Kapitalindsats Andre kriterier og kombinationer VILKÅRLIG FORDELING AF OVER- OG UNDERSKUD Skævdeling i forbindelse med optrapningsordning betaling for goodwill Skævdeling i forbindelse med tab som følge af den solidariske hæftelse SPECIELT VEDRØRENDE UNDERSKUD Fordeling af underskud - UfR ØLD SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER, GEVINSTER OG TAB AFRUNDING SÆRSKLIT INDKOMST FRA INTERESSENTSKABER INDLEDNING SÆRSKILT INDKOMST I RELATION TIL TRANSPARENSPRINCIPPET SÆRLIGE AFGRÆNSNINGSPROBLEMER Interessent eller långiver Erhvervsdrivende eller lønmodtager AFRUNDING FORSKYDNING I IDEELE ANDELE DELKØB OG DELSALG INDLEDNING BEGREBET IDEEL ANDEL I SKATTERETTEN DELKØB OG DELSALG Praksis vedrørende delkøb og delsalg Afskrivningsloven ved delkøb og delsalg Delsalg ved forskydning opfattes som virksomhedsophør DELKØB OG DELSALGS SITUATIONER Indtræden delsalg til indrædende interessent Udtræden delkøb fra udtrædende interessent Fusion og spaltning samtidig delkøb og delsalg Indskud eller udlodning af skatterelevant aktiv KORT VEDRØRENDE GOODWILL...26

4 5.6. AFRUNDING AFSLUTNING INTERESSENTSKAB SOM SELSKABSFORM FORDELING AF OVER- OG UNDERSKUD I INTERESSENTSKABER SÆRSKILT INDKOMST FRA INTERESSENTSKABER FORSKYDNING I IDEELLE ANDELE DELKØB OG DELSALG SUMMARY IN ENGLISH APPENDIKS BEREGNINGER ANVENDTE FORKORTELSER KILDEFORTEGNELSE DOMME, KENDELSER OG AFGØRELSER 26

5 1. AFHANDLINGENS EMNE 1.1. INDLEDNING Erhvervsvirksomhed i Danmark kan drives i flere forskellige organisationsformer, og der er som udgangspunkt valgfrihed med hensyn til valget af virksomhedsform. De traditionelle virksomhedsformer i skattemæssigt henseende er dels enkeltmandsvirksomheder, dels selskaber med begrænset ansvar, såsom aktie- og anpartsselskaber. Det typiske billede i skattemæssigt henseende er, at den erhvervsdrivende skatteyder i opstartsfasen driver dennes virksomhed som enkeltmandsvirksomhed og derved hæfter personligt, og beskatningen sker hos personen. Med tiden kan det af flere forskellige årsager være hensigtsmæssigt at omdanne virksomheden til et aktie- eller anpartsselskab og herved opnå en begrænset hæftelse og selvstændig skattepligt med en lavere foreløbig beskatning til følge. Beskatning af erhvervsindkomst for enkeltmandsvirksomheder er omfattet af hovedreglen i statsskatteloven og nærmere reguleret i kildeskatteloven, personskatteloven samt virksomhedsskatteloven mv. Selskaber med begrænset ansvar, såsom aktie- og anpartsselskaber, er omfattet af selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven. Herimellem findes en række mellemformer, hvor virksomheden drives af flere personer i fællesskab, og hvor mindst én af deltagerne hæfter personligt for driften. Som eksempel herpå kan nævnes interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber 1. Fælles for disse mellemformer er, at der findes begrænset selskabsretlig lovregulering, og skatteretlig er de kendetegnet ved ikke at være selvstændige skattesubjekter og dermed skattemæssig transparente. Beskatning af indkomst fra sådanne selskaber skal ske hos deltagerne. 1 Partnerselskabet (synonymt med kommanditaktieselskab) er en mellemting mellem et aktieselskab og kommanditselskab og særligt velegnet i sammenslutninger, hvor deltagerne ønsker den kapitalbeskyttelse mv., som aktionærer i almindelige aktieselskaber nyder, samtid med at deltagerne nyder de skattemæssige fordele, der kan være forbundet med at deltage i et personselskab. Side 1 af 125

6 Teorien omkring disse mellemformer, herunder interessentskaber, er begrænset og ofte af ældre dato, men for nylig er der udkommet flere bøger om emnet. Ph.d-afhandlingen af Liselotte Hedetoft Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber (2003), behandler den skatteretlige del af emnet. På den selskabsretlige side er der udkommet ny litteratur i form af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchels tredje bind i serien om dansk selskabsret, Dansk selskabsret Interessentskaber (2004). Jeg har valgt at fokusere på de skattemæssige konsekvenser for interessentskaber, hvor deltagerne alle deltager aktivt i driften, men mange af konklusionerne i afhandlingen vil være anvendelige for alle personselskabstyperne PROBLEMFORMULERING OG AFGRÆNSNING PROBLEMFORMULERING Hensigten med afhandlingen er at belyse og analysere de skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber. Den skatteretlige analyse sker med udgangspunkt i transparensprincippet og omfatter gennemgang af reglerne for interessenters behandling af indkomst, som modtages fra interessentskaber samt reglerne for køb og salg af ejerandele i interessentskaber. Afhandlingens emne er interessentskaber i skatteretligt perspektiv, men i den forbindelse er det nødvendigt at drage nogle sammenligninger til de selskabsretlige regler, herunder særligt de konflikter, der kan opstå mellem de selskabsretlige definitioner og de skatteretlige definitioner. For at placere interessentskaber i relation til skatteretten er det derudover nødvendigt at foretage en analyse af afgrænsning mellem interessentskaber og andre selskabstyper herunder analysere, hvilke krav der skatteretligt stilles til interessentskaber og dets deltagere. Side 2 af 125

7 AFGRÆNSNING I forbindelse med besvarelse af afhandlingens problemformulering er det under hensyntagen til afhandlingens omfang nødvendigt, at fortage en nærmere afgrænsning af emnet, jfr. efterfølgende. Afhandlingen afgrænser sig som udgangspunkt kun til at omfatte interessentskaber, men mange af afhandlingens konklusioner kan overføres til andre personselskabstyper. Af andre personselskabstyper kan nævnes kommanditselskaber og partnerselskaber. 2 Afhandlingen afgrænser sig til at omfatte interessentskaber, hvor der er tale om et mindre antal interessenter, som alle deltager aktivt 3 i driften. Dette er fortaget med henblik på at undgå inddragelse af interessentskaber, ofte med mange deltagere, som er stiftet med henblik på at opnå afskrivningsret i driftsmidler el.lign. passiv investering i skatteinteressentskaber. I disse selskaber vil de deltagende interessenter ofte have ingen eller begrænset kendskab og/eller indflydelse på driften i interessentskabet. Det forudsættes, at der drives erhvervsmæssigvirksomhed, som ikke er omfattet af de særlige næringsregler for kapitalgevinster 4, ligesom eventuelle afsmittende virkninger mellem interessenter, interessentskabet og de øvrige interessenter ikke er behandlet. Der tages i afhandlingen udelukkende stilling til nationale forhold, ligesom udgangspunktet er, at interessenterne er fuldt skattepligtige til Danmark, og der er ikke foretaget sammenligninger til internationale regler på området. Eurointeressentskaber er ikke inddraget i afhandlingen. 5 Skatteregler vedrørende interessenternes individuelle indkomstopgørelser og beregning af skatter er ikke inddraget i afhandlingen, ligesom virksomhedsskatteloven ikke er berørt For disse selskabstyper kan det nævnes, at der eksisterer specielle regler om fradragsbegrænsning for underskud, som følge af kommanditisterne og kommanditaktionærerne begrænsede hæftelse. Dette vil ikke blive behandlet i afhandlingen. Med aktiv deltagelse menes der her, at interessenterne deltager i og bidrager til driften i interessentskabet, modsat passiv deltagelse, hvor interessenterne blot deltager med kapitalindskud. Kapitalbeskatningsreglerne findes i ABL, EBL og KGL. Begrebet eurointeressentskaber fremgår af forordning af Rådet for De Europæiske Fællesskaber, EØFG 2137/85, som er implementeret i dansk ret, jfr. Lovbekendtgørelse nr Europæiske Økonomiske Firmagrupper, som omfatter eurointeressentskaber, regnes i dansk skatteret for at være et personselskab. Side 3 af 125

8 Konkurs- og dødsboskatteregler i forbindelse med interessentskaber og dets interessenter er ikke inddraget i afhandlingen, ligesom forhold omkring tab på regreskrav hos medinteressenter og tab som følge af den solidariske hæftelse ikke er behandlet. Omstruktureringsregler for interessentskaber er ikke behandlet i afhandlingen, idet dette emne i sig selv er yderst omfattende. Afhandlingen indgår ikke i nærmere analyse af interessentskabsforhold i tilfælde, hvor der foreligger familiemæssigt interessefællesskab. Afhandlingen kommer i kort ind på særlige forhold vedrørende goodwill. I den forbindelse vil de nærmere regler omkring definitionen og beregning af goodwill ikke blive berørt. Endelig skal det præciseres, at afhandlingen udelukkende omhandler skatteretlige forhold i relation til indkomstbeskatning, og regnskabsmæssige såvel som momsmæssige forhold for interessentskaber er ikke inddraget AFHANDLINGSMETODE Der findes ingen deciderede lovfæstede skatteregler for interessentskaber, hvorfor afhandlingens analyser i høj grad baseres på rets- og administrativ praksis. Domspraksis er på visse områder begrænset, hvorfor gældende ret i høj grad må udledes af administrativ praksis. Hertil kan føjes, at den administrative praksis ofte er af ældre dato, og disse afgørelser er kendetegnede ved at være meget kortfattet refereret, hvorfor disse afgørelsers retskildeværdi kan være svækket. Dette er dog ikke tilfældet i den nyere administrative praksis. Informationsindsamling i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen er afsluttet i november 2005, hvorfor eventuel litteratur offentliggjort efter denne dato ikke er inddraget. Side 4 af 125

9 1.4. DISPOSITION Afhandlingen er opdelt i 6 kapitler og disponeret som følger. I kapitel 1 beskrives afhandlingens emne og problemformulering. I kapitel 2 beskrives indledningsvist de relevante selskabsretlige karakteristika for interessentskaber. Herefter foretages der en nærmere analyse af dels afgrænsningen af interessentskaber overfor selvstændige skattepligtige subjekter i skatteretten, dels afgrænsningen af interessentskabsdeltagelse overfor anden deltagelse. Herved kan opstilles de skatteretlige krav, der er gældende for interessentskaber og deltagelsen heri. I kapitel 3 beskrives transparensprincippet, og det analyseres indenfor, hvilke rammer interessentskaber kan fordele over- og underskud mellem de deltagende interessenter i relation til transparensprincippet. I kapitel 4 behandles de særlige problemstilling, der opstår i relation til transparensprincippet, når en deltager i et interessentskab indgår en særskilt økonomisk aftale af forretningsmæssig karakter med det interessentskab, denne deltager i. I kapitel 5 analyseres, hvordan forskydninger i interessenternes ideelle andele skal behandles i relation til transparensprincippet, herunder princippet omkring delkøb og delsalg af ideelle andele i skatterelevante aktiver. I kapitel 6 foretages en afsluttende opsummering af afhandlingen. Side 5 af 125

10 2. INTERESSENTSKAB SOM SELSKABSFORM 2.1. INDLEDNING Formålet med kapitlet er indledningsvist at definere interessentskabet som selskabsform og gennemgå relevant lovgivning og praksis for drift af erhvervsvirksomhed i interessentskabsform. Interessentskaber i selskabsretligt perspektiv er et omdiskuteret emne i litteraturen og der findes flere uafklarede problemstillinger, herunder specielt i hvilken grad interessentskaber kan anses som selvstændige retssubjekter indenfor de forskellige retsområder. Målet med afhandlingen er ikke at belyse og analysere interessentskaber i selskabsretligt perspektiv, men alligevel findes det nødvendigt inden en skatteretlig gennemgang og analyse at fastlægge nogle enkelte selskabsretlige forhold. I skatteretlig henseende eksisterer der ingen lovfæstede formkrav til interessentskaber, herunder deltagerne i disse, og skatteretten på området er i høj grad bestemt af praksis. De manglende formkrav og princippet om aftalefrihed besværliggør den skatteretlige klassifikation af interessentskaber og dens deltagere. Der opstår endvidere en række problemer, når man skal overføre de selskabsretlige begreber til skatteretten, idet interessentskaber ikke i skatteretlig henseende er selvstændige retssubjekter. Problemerne i skatteretten opstår primært i forbindelse med afgørelse af, om deltagerne kan betragtes som interessenter, samt i forbindelse med, om der overhovedet eksisterer et interessentskab. Side 6 af 125

11 Skatteretten tager sit udgangspunkt i civilretten (selskabsretten), men kvalifikationen af begreber civilretligt giver ofte ikke tilstrækkeligt præcise svar i relation til skatteretten, hvorfor der på flere områder i skatteretten er foretaget selvstændige kvalifikationer af begreber. 6 Besvarelse af problemstillingerne vil ske ved analyse af praksis, som har behandlet problemstillingerne. For besvarelse af problemstillingerne må man nødvendigvis analysere grænsetilfældene, hvor der er foretaget en relevant afgrænsning vedrørende interessentskaber. De relevante afgrænsninger er på den ene side afgrænsning af deltagelse i interessentskaber overfor anden deltagelse og på den anden side afgrænsningen af interessentskaber overfor selvstændige skattesubjekter. 7 Praksis er kendetegnet ved at omhandle samvirker som selskabsretligt opfylder betingelserne for at være interessentskaber, men som i kraft af aftalefriheden, har etableret sig således, at reelle forhold afviger fra de formelle. 8 Dette betyder, at en generalisering ud fra praksis er besværlig, da individuelle forhold spiller ind i afgørelserne. Formålet med kapitlet er herefter at analysere de skatteretlige krav, der kan opstilles for interessentskaber og deltagelsen heri. Udgangspunktet er, at interessentskaber som opfylder de selskabsretlige kriterier, tillige opfylder de skatteretlige betingelser og analysen vil således være baseret på de tilfælde, hvor der i praksis er konstateret forskel herpå Flere forfattere diskuterer samspillet mellem civilretten og skatteretten og eventuelle afsmittende virkninger. Se på den ene side bl.a. Aage Michelsen i RR 1974 s , Mette Neville i TfS og Aage Michelsen m.fl., kilde 1, side 98. Se tillige Søren Friis Hansen m.fl., kilde 5, og SPO 2004, nr. 2, s Søren Friis Hansen m.fl. drager i flere sammenhænge den konklusion, at der slet ikke eksisterer forskelle civilretlig og skatteretligt, men at skatteretten tager sit udgangspunkt i civilretten. Se tillige Jan Pedersen som omkring dette samspil i TfS (igen senere i TfS ) har formuleret sin skatteretlige realitetsgrundsætning, som giver skattemyndighederne og domstolene adgang til tilsidesættelse af tomme og skattebestemte dispositioner, som ikke er udslag af tilsvarende reelle økonomiske fakta. En tredje problemstilling kunne være afgrænsning overfor øvrige personselskaber, såsom kommanditselskaber og partnerselskaber. Eksempelvis vil en generel begrænsning i hæftelsen for én interessent som udgangspunkt medføre omklassificering af interessentskabet til kommanditselskab. Dette ændrer dog ikke ved det forhold, at selskabet ikke er et selvstændig skattesubjekt og derfor sker der ingen ændring i princippet for beskatning af deltagerne (dog kan der være særregler for nogen selskabstyper, såsom fradragsbegrænsningen for kommanditister og kommanditaktionærer, men dette ligger uden for emnet i afhandlingen). Det afgørende er afgrænsningen overfor selvstændige skattesubjekter, idet alle personselskaber i den forbindelse er i samme kategori, da disse er kendetegnet ved ikke at være selvstændige skattesubjekter. Afgrænsningen overfor disse selskabstyper vil kun kort blive berørt i afsnit Dette sker ofte med henvisning til den ulovfæstede skatteretlige realitetsgrundsætning. Se Aage Michelsen m.fl., kilde 1, side 99 og Jens Olav Engholm Jacobsen m.fl. kilde 2, nr. 1, side 130. Side 7 af 125

12 2.2. KORT OM INTERESSENTSKABER SELSKABSRETLIGT Udgangspunktet i dansk selskabsret er, at der er kontraktsfrihed. Kontraktsfriheden indebærer at parter, som ønsker at drive erhvervsvirksomhed i fællesskab, frit kan vælge, i hvilken form dette skal ske med hensyn til hæftelsen, arbejdsdeling, overskudsdeling mv. Det er således den etablerede aftale mellem parterne, der er afgørende og denne skal som udgangspunkt respekteres af tredjemand. Generelt kan selskabsformerne opdeles i to forskellige typer, personselskaber og kapitalselskaber, hvor den grundlæggende forskel er spørgsmålet om deltagernes personlige hæftelse. Kapitalselskaber er kendetegnet ved, at ingen af deltagerne hæfter personligt. De typiske kapitalselskaber er aktie- og anpartsselskaber og de selskabsretlige præceptive regler findes i AL og APSL. Personselskaber er kendetegnet ved at mindst én deltager hæfter personligt. De typiske personselskaber er interessentskaber og kommanditselskaber, og personselskaberne er kendetegnet ved, at der kun findes ganske få præceptive lovregler, som for interessentskaber findes i LEV Begreberne personselskab og kapitalselskab anvendes også i skatteretten i spørgsmålet om selvstændig skattepligt eller ej, idet kapitalselskaber er selvstændige skattesubjekter, i henhold til SEL, mens personselskaber modsætningsvis ikke er selvstændige skattesubjekter og dermed skattemæssige transparente. Retstilstanden vedrørende interessentskaber består i høj grad af deklaratoriske regler i form af domspraksis og litteratur, som ofte er af ældre dato, hvorfor præjudikatværdien kan være svækket L nr. 123 LEV ændret ved L nr. 377 og L nr. 449, nu Lovbekendtgørelse nr. 11 om visse erhvervsdrivende virksomheder. Enkeltmandsvirksomheder er ikke nævnt som selskabsform, da selskab i ordets betydning antages at dække over et samvirke, der på grundlag af en aftale, drives af to eller flere personer i fællesskab (Søren Friis Hansen m.fl., kilde 5, side 232). For et aktie- eller anpartsselskab anerkendes det i dansk ret, at der godt kan være blot én deltager som aktionær (en-mandsselskaber). Forholdet er tillige anerkendt i skatteretten. Side 8 af 125

13 Et andet problem er, at interessentskaber kan være oprettet meget forskelligt med hensyn til organisation, antal deltagere mv., hvilket gør det kompliceret at opstille generelle regler for interessentskaber. Se nærmere i afgrænsningen i kapitel for de i afhandlingen omhandlende interessentskaber. LEV 2, stk. 1 definer interessentskabet således: 2. Ved et interessentskab forstås i denne lov en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Efter lovteksten er det således et krav, at alle deltagerne hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning for interessentskabets forpligtelser. Efter LEV 6, stk. 4 må kun de selskaber, der opfylder betingelserne i LEV 2, stk. 1 anvende benævnelsen interessentskab eller I/S. Med den personlige hæftelse menes, at deltagere hæfter med hele deres formuer og ikke blot den indskudte kapital. Dette er ikke til hinder for, at deltagerne i et interessentskab er kapitalselskaber, men hvis alle deltagere i et interessentskab er kapitalselskaber, skal interessentskabet registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i overensstemmelse med LEV 8, jfr. LEV 2, stk. 3. Definition af interessentskaber i litteraturen er derfor ofte omskrevet og præciseret som følger: 11 Ved et interessentskab forstås en erhvervsvirksomhed, der ejes og drives af en flerhed af fysiske og/eller juridiske personer og hvor disse hæfter personligt, ubegrænset, solidarisk og direkte for interessentskabets forpligtelser RETSSUBJEKTIVITET Historisk har interessentskabet bevæget sig fra, sidst i 1900-tallet, ikke at være tillagt retssubjektivitet, til efter nugældende dansk domspraksis at være tillagt retssubjektivitet på flere retsområder. Udviklingen er primært sket på baggrund af domspraksis og udviklingen i teorien. 11 Definitionen er en lettere omskrivning af definitionen i nyere litteratur på området. Se Søren Friis Hansen m.fl. kilde 5, side 120 og Erik Hørlyck, kilde 7, side 13. Side 9 af 125

14 Det forhold, at man ved indgåelse i et interessentskab med en eller flere udskiller en del af sin formue og indskyder dette i et fælles samvirke, interessentskabet, må formueretligt betragtes som et selvstændigt retssubjekt, som kan erhverve rettigheder og forpligtelser. Dette fremgår af UfR HD, hvor dansk domspraksis for første gang anerkender et personselskab som selvstændigt retssubjekt og at deltagernes særkreditorer ikke kan søge sig fyldestgjort i selskabets formuemasse. 12 Interessentens andel i interessentskabet betragtes som en nettoandel i interessentskabets formue 13 med det resultat, at den enkelte interessents personlige kreditorer kun kan søge fyldestgørelse i nettoandelen. Nettoandelen må ikke forveksles med interessenternes kapitalindestående 14 i interessentskabet, idet kapitalindeståendet er udtryk for den enkelte interessents økonomiske indestående i interessentskabet. Interessenternes kapitalindeståender er således udtryk for interessenterne indbyrdes mellemværende med hinanden og ikke udtryk for deres ejerandel i interessentskabet. Hvis der i et interessentskab eksistere to interessenter som deltager med lige store andele, så udgør deres nettoandel af interessentskabet halvdelen af aktiver med fradrag af forpligtelser, og dette uanset at disse har vidt forskellige økonomiske indestående i interessentskabet. Den indbyrdes forskel på kapitalindeståenderne er udtryk for mellemværende mellem de to interessenter Begrebet juridisk person anvendes ofte om personselskaber indenfor de enkelte retsområder, hvormed personselskabet kan betegnes som juridisk person indenfor et specifikt retsområde, hvis denne her er tillagt retssubjektivitet. Søren Friis Hansen m.fl. anvender dog kun begrebet, når et selskab i ethvert henseende kan tillægges retssubjektivitet, såsom aktie- og anpartsselskaber (kilde 5, side 195). Søren Friis Hansen m.fl. terminologi tiltrædes i afhandlingen, hvorfor betegnelsen selvstændigt retssubjekt anvendes. Søren Friis Hansen m.fl., kilde 5, side 590 og Noe Munck m.fl., kilde 6, side Kapitalindeståendet benævnes tillige kapitalkonto. Kapitalindeståendet vil typisk være opdelt i to dele, idet en del af kapitalindeståendet vil være bunden kapital i henhold til interessentskabskontrakt, mens den resterende del udgør den enkelte interessents mellemregning med interessentskabet. Den bundne kapital udgør et fast beløb opgjort på baggrund af ejerandele, svarende til aktiekapitalen i et selskab, mens mellemregningen udgør nettosummen af ikke bundne indskud og løbende overskudsandele med fradrag af hævninger og løbende underskudsandele samt med tillæg/fradrag af andel af regnskabsmæssige reguleringer af aktiver og forpligtelser. Det bemærkes at der ikke er lovgivningsmæssig pligt til at etablere en bunden kapital og i praksis ses det da også ofte, at der udelukkende opereres med én konto for interessenternes kapitalindestående. Side 10 af 125

15 Sammenhængen mellem interessenternes nettoandel og kapitalindestående i interessentskabet kan beskrives således: 15 Summen af aktiver i interessentskabet forpligtelser = Egenkapital = Summen af kapitalindeståender Interessents nettoandel = (Egenkapital samlet gæld til interessenter + samlet tilgodehavender hos interessenter) x ejerandel i interessentskabet Interessents kapitalindestående = Nettoandel + tilgodehavende hos interessentskabet gæld til interessentskabet Ejendomsretten til de i interessentskabet værende aktiver tilkommer interessentskabet og ikke interessenterne, tilnærmelses svarende til en aktionærs ejerskab i form af aktier i et aktieselskab. I relation til retten til tinglysning af rettigheder mv. er interessentskaber ligeledes tillagt selvstændig retssubjektivitet, jfr. UfR ØLD, hvor interessentskabet blev godkendt som adkomsthaver til en ejendom uden krav om anførelse af de enkelte interessenters navne og UfR VLD, hvor pantsætning af driftsinventar kunne foretages af interessentskab. Modsætningsvis til støtte herfor blev det i UfR VLD, med udgangspunkt i at interessentskabet er et selvstændigt retssubjekt, fastslået, at interessenterne ikke kunne notere indbyrdes ejerandele i skødet. Procesretligt er interessentskaber også tillagt selvstændig parts- og procesevne, idet interessentskabet kan sagsøge og blive sagsøgt, jfr. eksempelvis UfR ØLD, hvor Østre Landsret fastslog, at der ikke er krav om, at interessenternes navne skal være angivet i en stævning mod interessentskabet. På alle de førnævnte retsområder har domspraksis tildelt interessentskaber selvstændig retssubjektivitet, men på de følgende områder er interessentskabet ikke tillagt selvstændig retssubjektivitet. Skatteretligt er personselskaber, herunder interessentskaber, ikke tillagt selvstændig retssubjektivitet og beskatning skal ske hos de enkelte interessenter efter transparensprincippet. 15 Søren Friis Hansen m.fl., kilde 5, side 590 og 770. Side 11 af 125

16 I henhold til tidligere domspraksis er det fastslået, at interessentskaber ikke kan tages under særskilt konkursbehandling 16. En konkursbehandling, insolvensbehandling eller tvangsakkord af et interessentskab forudsætter som udgangspunkt, at dette skal ske for alle interessenterne og hos disse personligt. Dette er tillige en naturlig følge af, at interessenterne i et interessentskab hæfter personligt og solidarisk, således at interessentskabet som sådan ikke vil være konkurs, før samtlige interessenter er erklæret konkurs. Konkursretten ligger uden for emnet i afhandlingen HÆFTELSEN Det præcise omfang af den personlige og ubegrænsede hæftelse for interessentskabets forpligtelser er ikke nærmere defineret i dansk ret. At interessenterne i et interessentskab hæfter direkte 17 hersker der i dansk ret ikke tvivl om, da det er den almindelige regel, at solidariske skyldnere hæfter direkte. 18 Hvorvidt interessenternes direkte hæftelse er principal, subsidiær eller en mellemting (modificeret principal eller modificeret subsidiær) 19 har derimod voldt teorien større problemer. Der er ingen tvivl om, at hæftelsen ikke kan gøres subsidiær, jfr. bemærkningerne 20 til LEV 2, stk.1. Spørgsmålet er, om hæftelsen er principal eller modificeret principal/subsidiær UfR SH. Med direkte hæftelse menes der, at kreditor kan afgive påkrav om betaling af interessentskabets forpligtelser mod den enkelte interessent med den virkning, at interessenten bliver forpligtet til at betale. Modsat indirekte hæftelse, hvor det kun er interessentskabets konkursbo som kan fremsætte påkrav mod en interessent. Søren Friis Hansen m.fl., kilde 5, side 451, samt UfR SH, UfR ØLD og UfR ØLD. I alle tre kendelser bliver det tydelig fastlagt, at interessenters hæftelse er direkte. Med principal hæftelse menes der, at kreditor kan rette sit krav direkte til interessenten, når gælden er forfalden. Med subsidiær hæftelse menes der, at kreditor først kan rette sit krav direkte til interessenten, når det er dokumenteret, at interessentskabet ikke kan betale. Den modificeret principal/subsidiær hæftelse betyder at, kreditor først kan rette krav mod interessenterne, når kravet har været rettet mod interessentskabet, og dette ikke inden rimelig tid har betalt. Forslag til LEV forslag nr. 84, Bemærkninger til lovforslagets 2. Side 12 af 125

17 I de nævnte bemærkninger er det anført, at Kreditor kan vælge, om fyldestgørelse skal ske hos en eller flere af deltagerne eller interessentskabet, jf. firmalovsbetænkningen (nr. 613/1971), side 64. Det antages endvidere, at deltagerne i et interessentskab ikke med virkning for kreditorerne kan gøre hæftelsen subsidiær, dvs. at kreditor først skal kunne søge fyldestgørelse hos den enkelte ansvarlige deltager, når der forgæves er gjort forsøg på at opnå betaling hos interessentskabet. Med støtte heri drager nogle forfattere den konklusion, at hæftelsen i interessentskaber er principal. 21 I en Landsrets dom, UfR ØLD, kommer man imidlertid frem til en anden konklusion, idet Fogedretten i sine præmisser, som tiltrædes af Landsretten, anfører, at hæftelsen må anses for værende modificeret principal/subsidiær. Det er indtrykket, at de fleste forfattere støtter denne Landsretsdom og betragter hæftelsen i interessentskaber som værende modificeret principal/subsidiær. 22 Det er også min overbevisning, at hæftelsen må anses som modificeret principal/subsidiær og at der må lægges højere vægt på Landsretsdommen og denne må antages at have en højere retskildeværdi end forarbejderne til LEV. Om hæftelsen anses for principal eller modificeret principal/subsidiær hæftelse vil i praksis da heller ikke have den store betydning, idet en interessent som modtager et direkte påkrav om betaling fra en kreditor (principal), blot vil kunne rette henvendelse til interessentskabet med påbud om betaling. Hvis interessentskabet ikke kan betale, skal interessenten betale som følge af dennes solidariske hæftelse og resultatet vil blive det samme, hvis hæftelsen var modificeret principal/subsidiær. Endvidere vil den modificerede principale/subsidiære hæftelse have en praktisk betydning, idet interessenter ikke vil blive mødt af unødige påkrav, som interessentskabet selv er i stand til at Se bl.a. Noe Munck m.fl., kilde 6, side og Jens Olav Engholm Jacobsen m.fl., kilde 2, nr. 2, side 586. Se bl.a. Søren Friis Hansen m.fl., kilde 5, side 464, Erik Hørlyck, kilde 7, side , og Liselotte Hedetoft Madsen, kilde 4, side 22. Side 13 af 125

18 betale. Kreditorernes reststilling ved en modificeret principal/subsidiær hæftelse vil heller ikke forringes væsentligt ved, at de indenfor rimelig tid skal afvente betaling fra interessentskabet. 23 Ifølge ordlyden i LEV 2, stk.1, må der ikke være nogen form for begrænsning i interessenternes hæftelse, da selskabet således ikke vil kunne betegnes som interessentskab. I teorien synes der dog at være enighed om, at aftale om konkrete hæftelsesbegrænsninger med bestemte kreditorer ikke indebærer, at status som interessentskab fortabes. Denne betragtning begrundes primært på bemærkningerne til bestemmelsen i LEV 2, stk. 1 24, hvor det anføres, at hensigten med bestemmelsen ikke er at ændre ved den hidtidige definition af interessentskaber og ifølge teorien før LEV var der bred enighed om, at konkrete aftalte hæftelsesbegrænsninger ikke nødvendigvis fratog et interessentskab status som interessentskab. 25 Rækkevidden af sådanne konkrete hæftelsesbegrænsninger er ikke prøvet selskabsretligt, men er i flere tilfælde behandlet i skatteretten. Dette er sket i tilfælde, hvor status som interessentskab fortabes, hvis aftalte konkrete hæftelsesbegrænsninger har resulteret i, at driften i interessentskabet ikke har været forbundet med nogen reel økonomisk risiko for interessenterne. Se nærmere herom i afsnit Dette indebærer dog ikke nødvendigvis, at interessentskabet ikke selskabsretligt kan betragtes som et interessentskab FÆLLESKREDITORER OG SÆRKREDITORER Som følge af interessenternes personlige og solidariske hæftelse for interessentskabets forpligtelser, er det nødvendigt at skelne mellem interessentskabet fælleskreditorer og den enkelte interessents personlige særkreditorer og disses ret til at søge sig fyldestgjort i interessentskabets formue Søren Friis Hansen m.fl., kilde 5, side 465. Forslag til LEV, forslag nr. 84, Bemærkninger til lovforslagets 2. Søren Friis Hansen m.fl., kilde 5, side , Erik Hørlyck, kilde 7, side 213 og Noe Munck m.fl., kilde 6, side 101. Side 14 af 125

19 Efter domspraksis og teorien er der almindelig enighed, om at fælleskreditorerne har fortrinsret til fyldestgørelse i interessentskabsformuen, hvorimod interessenternes særkreditorer kun kan søge fyldestgørelse i den enkelte interessents nettoandel i interessentskabsformuen INTERESSENTSKABER SKATTERETLIGT Som anført tidligere betragtes interessentskaber i dansk skatteret ikke som selvstændige skattesubjekter. Dette fremgår af den negative afgrænsning i SEL og forarbejderne hertil 27, hvor det fremgår, at interessentskaber ikke er selvstændige skattesubjekter og indkomsten herfra skal således beskattes hos de enkelte deltagere efter transparensprincippet. 28 Med selvstændige skattesubjekter menes der enheder, som i skatteretten er tillagt selvstændig subjektiv skattepligt. Den selvstændige skattepligt kan være tildelt i henhold til SEL, FBL, DSKL eller KKSL. 29 FBL gælder kun for fonde som er omfattet af fondslovene, hvorfor afgrænsning overfor interessentskaber i den forbindelse ikke findes relevant. I øvrigt vil en fond, som ikke er omfattet af FBL, falde tilbage på opsamlingsbestemmelsen i SEL 1, stk. 1, nr Højesterets afgørelse i UfR HD (Enkefru Holmblad) må siges at være den afgørende årsag til enigheden. I UfR HD(Enkefru Holmblad) statuerede Højesteret at fælleskreditorerne i et kommanditselskab havde fortrinsret frem for kommanditistens særkreditorer. Selvom dommen vedrører et kommanditselskab, kan forholdet direkte overføres til gældende for interessentskaber. Praksis er senere blevet bekræftet flere gange og senest i UfR HD. LFF nr. 43 Indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. og nu ophævede CIRK nr / Ved samme lejlighed blev kommanditselskaber og partsrederier udelukket for selvstændig skattepligt og deltagerne blev sidestillet med interessenter. Transparensprincippet er ikke nærmere defineret i dansk ret, men princippet følger primært af UfR HD, hvor Højesteret har fastslået, at deltagere i personselskaber ejer en ideel andel af hvert aktiv i selskabet, når kapitalgevinster, afskrivninger mv. skal fordeles. Se Jens Olav Engholm Jacobsen m.fl., kilde 2, nr. 2, side 600, Aage Michelsen m.fl., kilde 1, side 901, og Liselotte Hedetoft Madsen, kilde 4, side 93. Interessentskaber i relation til DSKL og KKSL og afgrænsningen overfor den selvstændige skattepligt heri vil ikke blive behandlet i afhandlingen, da spørgsmål kun vil komme på tale i tilfælde af en deltagers død eller konkurs. Disse tilfælde er ikke omfattet af afhandlingen. Jens Olav Engholm Jacobsen m.fl., kilde 2, nr. 2, side 532, og Aage Michelsen m.fl., kilde 1, side 713. Side 15 af 125

20 Ved afgørelse om en sammenslutning er omfattet af SEL, er deltagernes personlige hæftelse det afgørende kriterium, idet selvstændig skattepligt som udgangspunkt ikke kan tildeles samvirker, hvor mindst én deltager hæfter personligt. Omvendt kan deltagere i foreninger omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 6 godt pålægges personlig hæftelse, uden at selvstændig skattepligt fortabes 31, her vil det således være andre kriterier som spiller ind i forbindelse med afgrænsningen af interessentskaber over for selvstændige skattesubjekter. I det følgende vil skatteretlig praksis med hensyn til afgrænsningen af interessentskaber overfor selvstændige skattesubjekter på den ene side og afgrænsning af deltagelse i interessentskaber overfor anden deltagelse på den anden side blive analyseret AFGRÆNSNING AF INTERESSENTSKABER OVERFOR SELSTÆNDIG SKATTESUBJEKTER Afgrænsningen af interessentskaber overfor aktie- og anpartsselskaber giver ikke næring til de store afgrænsningsproblemer, idet SEL 1, stk. 1, nr. 1 anfører, at skattepligt i henhold til SEL er tillagt alle registrerede selskaber. Bestemmelsen omfatter efter praksis tillige selskaber under stiftelse, men såfremt registreringen ikke gennemføres, vil skattepligten blive tillagt de indskydende deltagere, svarende til et interessentskab. Dette fremgår primært af ASL 12, hvorefter deltagerne hæfter personligt frem til selskabets endelige stiftelse. 32 De lovbestemmelser, som har været anvendt ved afgrænsning af interessentskaber (tillige personselskaber 33 generelt) overfor selvstændige skattepligtige subjekter, er SEL 1, skt. 1 nr. 2 34, som omhandler aktieselskabslignende selskaber, som ikke er omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 og SEL Jens Olav Engholm Jacobsen m.fl., kilde 2, nr. 2, side 278. LV 2005 S.B Begrebet personselskab er ikke defineret nærmere hverken i civilretten eller i skatteretten, men bruges efterhånden i almindelighed om ikke selvstændige skattesubjekter. SEL 1, stk. 1, nr. 2: andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital. Side 16 af 125

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere