Modul 7 Relationer og interaktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 7 Relationer og interaktioner"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Version af: 14. april 2015 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Febr. 14 Forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje

2 Indholdsfortegnelse Modul 7: Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 Fastlagt studieaktivitet - formidling og videndeling... 4 Planlagte aktiviteter farmakologi.. 7 Indhold og fagområder... 7 Farmakologi... 7 Sygepleje... 8 Pædagogik... 9 Psykologi Kommunikation Bestemmelser for ekstern prøve i modul Modul 7 karakterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 2

3 Modul 7: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Der er endvidere fokus på pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i samspillet mellem patient/borger og sygeplejersken. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner, herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og -dynamik. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis ECTS-point for centrale fagområder Centrale fagområder ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 6 0 Farmakologi 2 0 Psykologi 2 0 Pædagogik 3 0 Kommunikation 2 0 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 3

4 Undervisnings- og arbejdsformer På Sygeplejerskeuddannelsen i UCC forventer vi høj grad af studieaktivitet, og du kan i nedenstående model se en grafisk fremstilling af de mange forskellige læringsrum, du vil møde. Modellen kan give et overblik over de forskellige krav og forventninger til din studieaktivitet og arbejdsindsats på modulet. Af modellen fremgår forskellige aktiviteter, der nogle gange er initieret af underviserne og andre gange af studerende. Din studieindsats pr. uge skal svare til gennemsnitlig 40 timer. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 4

5 Modulet indledes med kursus i farmakokinetik og farmakodynamik og der skal gennemføres 2 fastlagte studieaktiviteter. Herefter følger modulets hovedforløb, der omfatter fagene sygepleje, psykologi, pædagogik og kommunikation. Hovedforløbet falder i tre dele: Fælles introduktion og forelæsningsrække Undervisning i to spor, samt gruppearbejde med udgangspunkt i metoden storyline Formidling og videndeling samt ekstern prøve Der indledes med en fælles introduktion til fagene. Denne afvikles som fællesforelæsninger. Som afslutning på forelæsningsrækken, vælger de studerende sig efter interesse, ind på ét af følgende to spor. Spor 1: Spor 2: Barnet og dets udvikling Eksistentielle vinkler på voksenlivet Det skal af studerende og undervisere tilgodeses, at begge spor kan oprettes, med en nogenlunde lige fordeling af studerende. Opdelingen i spor sker på tværs af eksisterende hold. De studerende skal endvidere indenfor hvert spor inddele sig i grupper på ca. 4 personer. Den enkelte studerende har selv ansvar for at være i en gruppe og holdet har et fælles ansvar for at det er muligt for alle studerende, at komme i en gruppe. Tirsdag d. 21. april og onsdag d. 6. maj 2015 introduceres der til modulet, valg af spor, dannelse af grupper samt til hvordan der metodisk arbejdes med at fremstille en storyline. Plan over grupperne og valg af spor afleveres af underviserne til studieadministrationen onsdag d. 6. maj Efter introduktionen forventes det, at grupperne selvstændigt arbejder med deres storyline i sporene og grupperne. Der er således lagt op til en læreproces, hvor gruppernes fokus i egen storyline kontinuerligt udvikler sig i takt med at grupperne deltager i undervisningen i sporene. Storylinen omhandler den moderne familie. Arbejdet med storylinen består, udover et skriftligt oplæg, af forskelligt inspirationsmateriale f.eks. artikler, filmklip, links, artefakter eller lignende. Formålet er at igangsætte en kreativ proces i den enkelte gruppe, som fører til at storylinen kan udvikle sig, som led i en kontinuerlig vidensøgning, der giver større indsigt i den valgte moderne families vilkår. Der er med udgangspunkt i gruppernes arbejde med storyline planlagt deltagerstyret undervisning indenfor de forskellige fagområder. Hovedforløbets tredje del omhandler formidling og videndeling samt ekstern prøve. Ved formidlingen stilles der krav om inddragelse af didaktiske overvejelser. Formidlingen og videndelingen udgør modulets fastlagte studieaktivitet. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 5

6 Fastlagt studieaktivitet formidling og videndeling Formålet med den fastlagte studieaktivitet er at øge de studerendes kompetencer i forhold til at planlægge og gennemføre en formidling ud fra pædagogiske principper. Ligeledes er formålet at give de studerende mulighed for videndeling. Den fastlagte studieaktivitet er overordnet rettet mod pædagogisk formidling og gennemføres i dagene onsdag d. 10. juni, torsdag d. 11. juni og fredag d. 12. juni Den fastlagte studieaktivitet består af et skriftligt oplæg og en mundtlig formidling. Deltagelse i den fastlagte studieaktivitet er en forudsætning for, at den studerende kan indstilles til den eksterne prøve på Modul 7. Det forventes, at den studerende deltager hele den dag den studerendes egen gruppe formidler. Deltagelsen registreres af tilstedeværende underviser, som videregiver oplysningerne til studieadministrationen med henblik på dokumentation for den enkelte studerendes studieaktivitet. Hvis den studerende er blevet forhindret i at deltage i den fastlagte studieaktivitet, kontakter den studerende studieadministrationen med henblik på en afløsningsopgave. Det skriftlige oplæg Den enkelte gruppe udarbejder et skriftligt oplæg over deres planlagte formidling. Oplægget udarbejdes efter UCC`s tekniske retningslinjer og har max. et omfang af tre A4 sider. De studerendes navne, studienumre, gruppenumre og valg af spor skal angives på det skriftlige oplæg. Det skal være tilgængeligt på Studiezonen/modul 7/fastlagt studieaktivitet/studerendes dokumenter, for medstuderende og undervisere senest fredag d. 5. juni 2015 kl for alle grupper. Det skriftlige oplæg skal indeholde: 1. Beskrivelse af baggrunden for valg af fokus 2. Præsentation af gruppens story line 3. Analyse af fokusområde fra story line med afsæt i udvalgt teori fra de fire fagområder (Sygepleje, Pædagogik, Psykologi og Kommunikation) 4. Hvordan kan I bruge det I har lært i jeres fremtidige virke som sygeplejersker? 5. Litteraturliste, der både skal indeholde litteratur fra de 4 fags pensum i modulbeskrivelsen og selvvalgt litteratur. Den selvvalgte litteratur skal svare til sider i faget sygepleje, sider i faget pædagogik, sider i faget psykologi og sider i faget kommunikation. Den selvvalgte litteratur kan ikke være den litteratur, der er opgivet som pensum Litteraturliste, der både skal indeholde litteratur fra de 4 fags pensum i modulbeskrivelsen og selvvalgt litteratur. Den selvvalgte litteratur skal svare til sider i faget sygepleje, sider i faget pædagogik, sider i faget psykologi og sider i faget kommunikation. Den selvvalgte litteratur kan ikke være den litteratur, der er opgivet som pensum Den mundtlige formidling Varigheden af formidlingen er 45 min. pr. gruppe, inkluderet tid til spørgsmål, feedback fra underviser og medstuderende. Gruppen formidler med udgangspunkt i det skriftlige oplæg. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 6

7 Grupperne indleder med en mundtlig redegørelse for didaktiske overvejelser for formidlingen ud fra teori om pædagogik og didaktik. Der forventes at de øvrige studerende giver konstruktiv feedback til grupperne efter hver formidling. Portfolio Portfolio anvendes som studieredskab og indgår såvel i den teoretiske som kliniske undervisning. Dette redskab kan understøtte den enkelte studerendes læring og læringsudbytte samt dokumentation heraf. I dette modul skal de to planlagte studieaktiviteter, den fastlagt studieaktivitet og resultat af ekstern prøve dokumenteres i portfolio. Studieadministrationen afstemmer og attesterer for gennemførelsen af modulet. Den planlagte og fastlagte studieaktivitet i henholdsvis farmakologi og pædagogik attesteres i et samarbejde mellem underviser og studieadministrationen. Originalen arkiveres i skolens arkiv og studieadministrationen udleverer en kopi til den personlige portfolio. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 7

8 Indhold og fagområder Farmakologi Farmakologi er læren om lægemidler og inddeles i den almene og den specielle farmakologi. Den almene farmakologi omhandler generelle forhold som doseringen af lægemidler (herunder lægemiddelregning), lægemidlers virkning og lign., hvor imod den specielle farmakologi er en gennemgang af specifikke lægemidler og lægemiddelgrupper. Lægemidler har en central plads i behandlingen af mange sygdomme. Sygeplejersken kommer dagligt i kontakt med mennesker, der har brug for eller bruger lægemidler. Det er derfor vigtigt at den studerende opnår kompetence til at observere, vurdere og handle i forhold til patienter i medicinsk behandling, hvilket der specielt fokuseres på. Farmakologi udbydes på modulerne 7, 8, 10 og 11, men indgår i mange andre fag, bl.a. sygdomslære og sygepleje samt i klinikken. Indhold Almen farmakologi: Hvad er et lægemiddel? kroppens omsætning af lægemidler, lægemidlers virkninger, bivirkninger og dosering og lægemiddelformer, specielle forhold hos ældre og børn, gravide og ammende. Sygeplejerskens ansvar og kompetence ved administration af lægemidler samt anvendelse af medicin.dk. Speciel farmakologi: Som eksempel på den almene farmakologi omtales opioider (morfin og lign.) og udvalgte non-opioide smertestillende lægemidler (paracetamol og ibuprofen). Lægemiddelregning: Introduktion og udvalgte opgaver samt et opgavesæt, til træning. Planlagt studieaktivitet 1: cases, farmakologi og sygepleje Der skal som en del af faget farmakologi gennemføres en planlagt studieaktivitet. Hver studerende skal i den planlagte studieaktivitet arbejde med cases relateret til farmakologi og sygepleje. Arbejdet foregår i den naturvidenskabelige café og har en varighed af 2 x 2 lektioner. Den planlagte studieaktivitet skal gennemføres i ugerne 21, 22 og 23, og der kan maksimalt deltage 25 studerende per gang. Man tilmelder sig aktiviteten via Doodle. Det vil være muligt at tilmelde sig på Doodle fra uge 19, hvilket vil blive annonceret på Portalen under faget Farmakologi. Deltagelse dokumenteres i den studerendes portfolio af studieadministrationen. Den planlagte studieaktivitet skal være gennemført for, at den studerende kan deltage i den eksterne prøve. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 8

9 Planlagt studieaktivitet 2: Farmakologitest Farmakologitesten er et E-læringsredskab rettet mod almen farmakologi og medicinregning. Den studerende vil fredag i uge 16, modtage et login og brugernavn i deres UCCmail, - dette skal anvendes for at tilgå testen. Farmakologitesten for modul 7, skal gennemføres i ugerne Testen er gennemført, når den studerende opnår en svar procent på 95% korrekte svar. En gennemført test, er en forudsætning for at kunne afvikle ekstern prøve på modul 7. Studieadministrationen får automatisk besked, når testen er gennemført. Farmakologitesten kan tilgås på dette link, og kan anvendes så ofte den studerende ønsker Litteratur fælles spor 1 og spor 2 Olsen I.; Hallin S.P. Farmakologi hånden på hjertet. Munksgaard. 1. udgave 2013 B Bek, S., Bjeld, B., Olsen I. Medicinregning. 1. udgave, Munksgaard Danmark, Købehavn Udleverede kopier af opgaver i lægemiddelregning Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 9

10 Sygepleje I faget er fokus på relationen og interaktionen mellem sygeplejersken og mennesket med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger identificeres og analyseres og der arbejdes med årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Sygeplejerskens sygeplejefaglige observationer samt vurderings- og interventionsmuligheder præsenteres og diskuteres. Indhold Sygeplejefaglige metoder og interventioner i relation til udvalgte fænomener som stress, håb, mening og mestring Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. Herunder personlige og professionelle relations og interaktionskompetencer samt dilemmaer i patient-sygeplejerske samspillet. Introduktion til den narrative metode Vurdering og intervention i relation til menneskets oplevelse af mental sundhed Identificering af og observationer knyttet til psykologiske og eksistentielle aspekter Guidet Egen- Beslutning (GEB). Præsentation af en metode der guider til meningsfuld og effektiv problemløsning mellem patient og professionel. Litteratur fælles for spor 1 og spor 2 Antonovsky A. Helbredets mysterium. 1. udg. 7. oplag s København: Hans Reitzels Forlag; Ekern K. S. Dialogperspektiv. Språk, historier og samtaler. I: Kirkevold M. et.al.(red.). Familien i sykepleiefaget. S utgave. 2. opplag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Frankel V. Psykologi og eksistens. 3. udg. 4. oplag s København: Gyldendal; Kirkevold M. Familien i et helse- og sykdomsperspektiv. I: Kirkevold M, Ekern KS (red.). Familien i sykepleiefaget. s utgave. 2. opplag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Kongsgaard Tøfting L. Narrativ tilgang. S I: Kongsgaard Tøfting L. Multiteoretisk praksis i socialt arbejde. 1. udgave. Frederiksberg: samfundslitteratur Lund R.; Nilsson C.. Sundhed og sociale netværk. S I: Niklasson G. (red). Sundhed, menneske og samfund. 1. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur, Travelbee J. Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. s og udg. 1. oplag. København: Munksgaard. Danmark Zachariae B. Sociale relationers betydning for helbredet. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Nr.2/2009 s Zoffmann V. Guidet Egen-Beslutning. Sundhedsstyrelsen s. 6-16; s og s Zoffmann V., Harder I. & Kirkevold M. En personcentreret kommunikations- og refleksionsmodel. Fælles beslutningstagning i plejen af patienter med kroniske sygdomme. Klinisk sygepleje. Nr Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 10

11 Refleksionsark Derudover anvendes nedenstående litteratur på spor 1 og spor 2 Spor 1 Barnet og dets udvikling Undervisningen bygger på tidligere undervisning i krop, autonome nervesystem, stress, årsager til stress og reduktion af stress: Tveiten, Sidsel (2012) Hva er spesielt ved sykepleie til barn og familiecentreret sykepleie (side 12-24=12s) I; Sykepleie til barn. Familiesentreret sykepleie af Tveiten,S., Wennick, A., Steen A. F; Gyldendals Nordiske forlag. Thing L. F. & =Ytting (2014): Familiens oplevelser af hospitalsmiljø (side = 10 s) I; Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsnet, Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Hart, Susan (2009): Samspillets betydning for hjernens udvikling (s = 18 s). Sørensen, Jytte Birk (2013): Dig, mig og os. Observation og analyse af kontakt og relationer (side 7-27= 20), Dafolo. Spor 2 Eksistentielle vinkler på voksenlivet Timm H. Hvorfor hvisker heltinderne? om ufortalte og uhørte lidelser efter kræftbehandlinger. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Nr.4/2006 s Sygepleje til mennesker som har oplevet tortur Litteratur spor 1 Barnet og dets udvikling Se undervisningsplan Litteratur spor 2 Eksistentielle vinkler på voksenlivet Jacobsen L. Sygeplejefaglige aspekter i relation til torturoverlevere. I: Klinisk Sygepleje 1.2 og 3. København: Akademisk Forlag; Bind 3. p Jensen C Jeg har set verden begynde. København: Rosinante. Pp Pædagogik Pædagogiske overvejelser i bred forstand, indgår i enhver professionel relation som sygeplejerske. I faget pædagogik vil der blive lagt vægt på, hvordan faget bidrager som grundlag for, udvikling af pædagogisk kompetence i sygeplejefaget. Det betyder at der introduceres til udvalgte bidrag, som ud fra forskellige perspektiver anvendes i sygeplejen, og som kan danne ramme for en sygeplejeintervention i familien. Der arbejdes med den pædagogiske kompetence, som nye roller og omstilling af sygeplejerskens arbejde, stiller krav til. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 11

12 I arbejdet med storyline fokuseres på den særlige pædagogiske tilgang, som forskellige målgrupper nødvendiggør. Der inviteres til at de studerende inddrager erfaringer fra såvel deres kliniske praksis, som fra andre sammenhænge hvor de har gjort sig erfaring med pædagogisk arbejde. Pædagogik og didaktik indgår desuden som metodefag i forhold til storyline-metoden og den fastlagte studieaktivitet på modulet, hvor de studerende skal formidle deres arbejde for medstuderende. Indhold Klassiske pædagogiske retninger, som grundlag for den moderne pædagogik Udvalgte teorier om læring relateret til klinisk praksis Introduktion til storylinemetode Sundhedspædagogik som vej til, i samarbejde med den enkelte patient/borger, at identificere behovet for sygeplejefaglig intervention Målgruppespecifik pædagogik til enten børn, unge eller voksne Arbejde med at udvikle didaktisk kompetence, i relation til videndeling, formidlings- og vejledningsopgaver Litteratur fælles for spor 1 og spor 2 Hiim, H. & Hippe, E. Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. s Gyldendals Boghandel. Nordisk Forlag A/S, 2.udg., Illeris K. Læringsforståelsens grundlag s Læringens processer og dimensioner s i Læring. Roskilde universitetsforlag 2006 Jensen, B.B. Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse. I Carlsson M. & Simovska V. & Jensen B.B. (red). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Teori, forskning og praksis s Aarhus Universitetsforlag, Schnor, H. Patientskoler og patientuddannelse s I Martinsen, Norlyk, A. & Dreyer, P. (red.) Patientperspektivet Munksgaard, 2012 Vedtofte D.I. Når der ikke sker læring. I Pædagogik for sundhedsprofessionelle s København: Gads forlag 2009 Derudover anvendes nedenstående litteratur på henholdsvis spor 1 og spor 2 Spor 1 Barnet og dets udvikling Hygum E. & Gytz Olesen S. Kapitel 1. s Kapitel 3. Det moderne barn s Kapitel 4. Om leg og børnekultur s i Om pædagogik og pædagogisk arbejde. Århus: VIA Systime Harvik B. & Svendsen A.K. Sårbare søsken. Tidsskriftet Sykepleien (17): Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 12

13 Skou Storm I.M. Sygepleje til børn som pårørende. S Tidsskrift for sygeplejersker 19/2009. København: Dansk sygeplejeråd. Kristensen A. D. et al Børns smerter underbehandles i skadestuen. S Tidsskrift for sygeplejersker 19/2009. København: Dansk sygeplejeråd. Litteratur spor 2 Eksistentielle vinkler på voksenlivet Christiansen K L (2013) Erfaring og refleksion. I: Vedtofte D I (red.) Pædagogik for Sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, Kbh., 2.udg., s Pedersen, L og Kirk, K Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Patient Empowerment i teori og praksis. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr. 2-marts 2014 Sundhedsstyrelsen (2012) Kvalitetssikring i patientuddannelse. Lokaliseret på Vedtofte D I (2013) Information, vejledning og undervisning tre centrale pædagogiske Begreber. I: Vedtofte D I (red.) Pædagogik for Sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, Kbh., 2.udg., s Vedtofte J I (2013) Patientuddannelse fra compliance til empowerment. I: Vedtofte D I (red.). Pædagogik for Sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, Kbh., 2.udg., s Psykologi Psykologi er videnskaben om menneskets psykiske reaktioner, dvs. de indre (tanker og følelser) og de ydre (handlinger og samhandlinger). Da sygeplejersker møder mennesker i forskellige livsaldre og livssituationer med forskellige eksistentielle udfordringer og problemer, kan psykologiske teorier og begreber ofte indgå i sygeplejefaglige vurderinger og interventioner. Indhold Introduktion til psykologiens genstandsfelt Menneskets psykologiske udvikling, herunder kognitive funktioner Eksistentielle grundvilkår med fokus på livskriser Litteratur fælles for spor 1 og spor 2 Jacobsen, B Kriser og krisehåndtering 2: Det eksistentielle perspektiv i Renolen Å. (red) Psykologi for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. København. Kap 8 Kjærgård, H. Støvring, B. Tromborg, A Barnets lærende hjerne. Frydenlund. Frederiksberg. Kap. 1 Kognition, s og s Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 13

14 Renolen, Å Psykolog for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 1. Introduktion Renolen, Å Psykologi for Sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Kap 4. Udvikling indre og ydre betingelser, s Schilling, M., Menneskets psykologi. Munksgaard Danmark. Kap. 3. Det biologiske grundlag for adfærd og oplevelse. Hjernen. s Derudover anvendes nedenstående litteratur på henholdsvis spor 1 og spor 2 Spor 1 Barnet og dets udvikling Dyregrov, A Sorg hos børn en håndbog for voksne. Dansk Psykologisk Forlag. Kap. 1. Børns sorg og krisereaktioner. Kjærgård, H. Støvring, B. Tromborg, A Barnets lærende hjerne. Frydenlund. Frederiksberg. Kognition, s Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur, 1 udgave. Kap. 12. At tale med børn og teenagere om sorg. Winther- Lindqvist, D Uvished og håb pårørende til en døende forældre. Teenageliv, håndteringsstrategier, håb, inddragelse. Omsorg, nr. 4. Litteratur spor 2 Eksistentielle vinkler på voksenlivet. Brogaard, H Og det blev aften. Psykolognyt, nr. 3. s Brogaard, H Et liv værd at leve. Psykolognyt, nr. 4. s Madsen, S.A. & Vahr, S Kompetenceudvikling af sygepleje til mandlige kræftpatienter. Sygeplejersken. 16. s Malmos, JK Sorg er en tidløs faktor, vi alle må forholde os til. Kronik i Politiken (udleveres) Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur, 1 udgave. Kap. 1. Normal og kompliceret sorg Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur, 1 udgave. Kap 5. Stroebe og Schuts to-proces-model. Mogensen, JR. & Engelbrekt, P At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur, 1 udgave. Kap. 6. Michael White et narrativt bud på sorg. Kommunikation Ved hjælp af kommunikative kompetencer får sygeplejersken mulighed for at indgå i en professionel relation med patienten/borgeren. Kommunikative kompetencer er grundlaget for at etablere og vedligeholde kontakt med et andet menneske samt gennem medinddragelse at Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 14

15 forsøge at få indsigt i et andet menneskes livssituation/problemer/behov og i et samarbejde planlægge sygeplejen. Ud over viden om kommunikation er det nødvendigt at kunne rumme det uforudsigelige, spontane og komplekse i konkrete samtaler med patienter, pårørende og kolleger. Indhold Introduktion til faget kommunikation i sygeplejen Patienters oplevelse af kommunikation med sundhedsprofessionelle Kendetegn ved den professionelle samtale Aktiv lytning, gensvar og spørgeformer Dialog, lydhørhed og gensidig forståelse Den målrettede samtale med fokus på motivation og sundhedsfremme Litteratur fælles for spor 1 og spor 2 Jørgensen, K Kommunikation i sundhedsvæsenet i Jørgensen, K. (red.), Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 1). Riis A.H. & Birkelund R Kommunikation i et dialogisk perspektiv i Jørgensen, K. (red.) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 2). Jørgensen, L Kommunikation i sundhedssektoren en udfordring i korte kontakter i Jørgensen, K (red.), Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 3). Jørgensen K Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar i Jørgensen, K. (red.) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 4). Falk. B Den svære samtale med patienten i Jørgensen, K. (red.) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 10). Derudover anvendes nedenstående litteratur på henholdsvis spor 1 og spor 2 Litteratur spor 1 Barnet og dets udvikling Houborg, U Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn i Jørgensen, K. (red) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 8). Litteratur spor 2 Eksistentielle vinkler på voksenlivet Sadeghnia, D.K Forebyggende samtaler i Jørgensen, K. (red.) Kommunikation for Sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 3 udgave, (Kap 9). Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 15

16 Bestemmelser for ekstern prøve i modul 7 Modulet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. Eksaminationsdagene er tirsdag d. 23. juni, onsdag d. 24. juni, torsdag d. 25. juni og fredag d. 26. juni Den enkelte studerende vil mellem kl og 9.00 dagen før sin eksaminationsdag, hhv. mandag d. 22. juni, tirsdag d. 23. juni, onsdag d. 24. juni eller torsdag d. 25. juni 2015, på WISEflow få tildelt en af WISEflow udtrukket eksamensopgave. I opgaven stilles 3 spørgsmål fordelt med èt i sygepleje og èt i hvert af støttefagene kommunikation og psykologi. Den studerende har forberedelsestid fra fremsendelse af eksamensopgaven på WISEflow dagen inden til eksaminationstidspunktet dagen efter. På eksaminationsdagen afvikles prøven, som en mundtlig fremlæggelse og eksamination. Den indledes med et oplæg af 5 min. varighed fra den studerende og efterfølgende 15 min. hvor eksaminationen varetages af eksaminator, mens den beskikkede censor har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Den samlede varighed er 30 min. inkl. 10 min. votering. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. I besvarelsen af opgaven, skal den studerende indfri følgende læringsudbytte: At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed At demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder At beskrive og eksemplificere klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget Samt enten At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande. og/eller At redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken I besvarelsen af opgavens spørgsmål tilstræbes der en vægtning af hhv. sygepleje med 50 %, samt støttefagene psykologi og/eller kommunikation svarende til 50 %. Den studerende vælger selv, om deres storyline inddrages i eksaminationen. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 16

17 Indstilling til prøve Påbegyndelsen af et modul er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til Studiesekretariatet samme dag. Regler for omprøve og sygeeksamen Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøver/sygeprøver vil blive oplyst fra studiesekretariatet. Denne prøve kan heller ikke afmeldes. se også skolens hjemmeside Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 17

18 Modul 7 karakterbeskrivelse Karakter 12 gives for den fremragende præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler, og /eller redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakter 10 gives for den fortrinlige præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på omfattende vis og med nogle mindre væsentlige mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler, og /eller redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler. Karakter 7 gives for den gode præstation. Den kan opnås, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, med en del mangler. Den studerende skal kunne demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, med en del mangler, Endvidere skal den studerende kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, med en del mangler. samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande med en del mangler, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - med en del mangler. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 18

19 Karakter 4 gives for den jævne præstation. Den gives, hvis den studerende identificerer og analyserer udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklarer sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, samt demonstrerer viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, dette på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Den studerende skal kunne identificere og beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Endvidere skal den studerende enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på jævn vis og med adskillelige væsentlige mangler. Karakter 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Den gives, hvis den studerende kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed, på minimalt acceptabel vis. Den studerende kan demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder, på minimalt acceptabel vis. Endvidere kan den studerende identificere og beskrive én eller flere klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget, på minimalt acceptabel vis. Samt enten kunne redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande - på minimalt acceptabel vis, og /eller kunne redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken - på minimalt acceptabelt vis. Karakter 00 gives for den utilstrækkelige præstation. Den gives, hvis den studerende ikke på tilstrækkelig vis kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. Endvidere kan den studerende ikke på tilstrækkelig vis demonstrere viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. Den studerende kan ikke på tilstrækkelig vis identificerer og beskriver klassiske humanistiske forestillinger om viden, som relateres til sygeplejefaget. Endvidere kan den studerende enten ikke på tilstrækkelig vis redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande, og /eller den studerende kan ikke på tilstrækkelig vis redegøre for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken. Karakter -3 gives for den ringe præstation. Den gives, hvis den studerende på en ringe og helt uacceptabel vis identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder ikke kan forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. Den studerende demonstrerer på en ringe og helt uacceptabel vis viden om menneskelige relationer og interaktioner, som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 19

20 Endvidere identificere og beskrive den studerende klassiske humanistiske forestillinger om viden, på en ringe og helt uacceptabel vis. Endvidere redegøre den studerende på ringe og uacceptable vis, for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande, og /eller den studerende redegøre på ringe og helt uacceptabel vis for kommunikative aspekter i samspillet mellem borgeren og sygeplejersken. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 7 Side 20

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Version af: 7..april 2016 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Febr. 15 Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Version af: 20. oktober 2015 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept. 14 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød 18. december 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept./14 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Rev. 15. januar 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept./13 Netunderstøttet Forår 2015 Professionsbachelor

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeud dannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød 228. 28. oktober 2016 Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: Sept. 15 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød 21. december 2016 MODULBESKRIVELSE Modul 7 Relationer og interaktioner Hold: HSE15n-1 Forår 2017 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse 4. semester - modul 7 Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 7 RELATIONER OG INTERAKTIONER... 1 SYGEPLEJE... 2 FARMAKOLOGI...

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret september 2015 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer:

Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Klasse E

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Klasse E Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Klasse E Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret aug 2016 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 16.06.2016 Hold:bosF15 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse. For modul 7 Relationer og interaktioner. Modulbetegnelse, tema og kompetencer. Modulets struktur og opbygning.

Modulbeskrivelse. For modul 7 Relationer og interaktioner. Modulbetegnelse, tema og kompetencer. Modulets struktur og opbygning. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner 2017 Modul 7 Relationer og interaktioner Revideret Januar 2017 Indhold 1. Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 2. Læringsmål... 3 2.2. Studieaktivitets-modellen... 3 2.2. Fagområdernes ECTS (European

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 7 Relationer og Interaktioner... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere