SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011"

Transkript

1 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

2 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift, boafgift og forsikringsordninger 11 Kontakt 12

3 GENERELT En autoriseret bobestyrer eller en advokat for privatskiftende arvinger har til opgave at behandle og afvikle et dødsbo. Det skal ske i overensstemmelse med arveloven, dødsboskifteloven, øvrige gældende regler og afdødes eventuelle testamente. Hos Bech-Bruun gennemfører vi behandlingen så hurtigt og effektivt som muligt. Da du er arving, bliver du løbende inddraget i beslutninger og holdt orienteret om alle væsentlige forhold. Vi orienterer dog normalt ikke om de almindeligste ekspeditioner, så selvom du i en periode ikke modtager tilbagemeldinger, er det ikke udtryk for, at bobehandlingen ligger stille. Formålet med denne vejledning Hvis du ikke tidligere har været arving i et dødsbo, melder der sig helt naturligt en lang række spørgsmål. For at svare på nogle af disse spørgsmål og kort orientere dig om den kommende bobehandling har vi udarbejdet denne pjece. Vi håber, den vil bidrage til, at bobehandlingen får et godt og fuldt tilfredsstillende forløb for dig. Bobestyrerboer I et bobestyrerbo skal boet normalt afsluttes senest to år efter dødsfaldet. Senest to måneder efter afslutningen af boet skal vi fremlægge en boopgørelse til godkendelse på et afsluttende bomøde. Boopgørelsen er en opgørelse over indtægter og udgifter i boet. Når boopgørelsen er godkendt på det afsluttende bomøde, skal den sendes til SKAT og skifteretten inden for to uger. Du må være forberedt på, at der er en række procedurer i forbindelse med en bobehandling, der tager tid, blandt andet fordi flere forhold ofte skal koordineres. Når vi har afsluttet bobehandlingen, har myndighederne også forholdsvis lange frister til at godkende det indsendte materiale. Et godt råd er derfor at væbne sig med tålmodighed. Vi gør, hvad vi kan for at få boet behandlet så hurtigt som muligt. Eventuel klage over bobestyrerens afgørelser Som arving kan du klage over alle vores afgørelser om boets forhold. En klage skal indgives til skifteretten senest to uger efter, du får kendskab til afgørelsen. Skifteretten vil herefter tage stilling til klagen. Inden du indgiver en eventuel klage, foreslår vi dog, at du kontakter os for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse. Sådan forløber bobehandlingen Bobehandling kan typisk deles op i tre faser: 1. Den indledende fase 2. Den udførende fase 3. Den afsluttende fase I det følgende vil bobehandlingen i de tre faser blive beskrevet. Herefter følger en kort omtale af: boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle skatteforhold retsafgift, boafgift og forsikringsordninger oprettelse af testamente/ægtepagt praktiske oplysninger. Privatskiftede boer Et bo, der skiftes privat, skal afsluttes senest et år efter dødsfaldet. Vi skal sende boopgørelsen til SKAT og skifteretten senest tre måneder efter afslutningen af boet. Hvor lang tid tager bobehandlingen? De fleste boer kan vi færdiggøre i løbet af et til halvandet år. Så snart vi har dannet os et overblik over boets forhold, kan vi sige mere præcist, hvornår du kan forvente boet afsluttet. SKIFTE AF DØDSBOER 3

4 Vil du give afkald på din arv? Hvis du overvejer at give arveafkald, skal du straks gøre os opmærksom på det. Hvis du er enearving, skal du give afkald, før boet udleveres til privat skifte. I andre tilfælde skal du give afkald, inden boets aktiver udloddes til arvingerne, dog senest inden boopgørelsen indleveres til skifteretten. Insolvente boer Hvis boets gæld overstiger værdierne, er boet insolvent, og arvingerne vil derfor ikke arve noget efter afdøde. Boets insolvens konstateres enten af skifteretten i forbindelse med det første møde eller af os, når der er overblik over formueforholdene og kreditorernes krav. Et insolvent dødsbo behandles delvis efter reglerne i konkursloven. Det betyder blandt andet, at det er kreditorerne og ikke arvingerne, der har indflydelse på bobehandlingen. Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld, hvis boet er under insolvensbehandling. Hvis en person er begunstiget i pensions- og livsforsikringsordninger, tilfalder pengene som udgangspunkt den begunstigede, selvom boet er insolvent. Denne vejledning handler primært om skifte af solvente boer. 4 SKIFTE AF DØDSBOER

5 DEN INDLEDENDE FASE Vi registrerer og vurderer boet I den første fase efter et bo er udleveret til behandling, danner vi os et overblik over boets formueforhold ved at registrere alle aktiver. Aktiverne er værdier som fx løsøre og bil, ejendomme, værdipapirer, bankindeståender og forsikringer. Herudover registrerer vi alle passiver, det vil sige afdødes gæld, så der er overblik over boets nettoformue. Alle værdier registreres som udgangspunkt til handelsværdien. Vi beder en vurderingsmand om at registrere og vurdere indboet, medmindre det er af ringe værdi. Det bedste er ofte, at arvingerne selv står for at rydde boligen og fordele det almindelige indbo, men husk altid at aftale det med os først. Arvingerne fordeler indbo og løsøre En del af arven kan bestå af indbo. Hvis der er flere arvinger, der ønsker samme aktiv, trækker vi lod, medmindre der aftales en anden ordning. En ægtefælle har dog ret til at vælge først. Hvis en genstand betyder noget særligt for en arving, har vedkommende ret til denne genstannd De genstande, der tages ud af boet, modregnes i nettoarvebeløbet. EKSEMPEL Nettoarvelod i alt kr. Værdi af løsøre, der er taget ud af boet kr. At udbetale kontant kr. Arvingerne skal oplyse om afdødes formue- og gældsforhold Det er vigtigt, at arvingerne videregiver alle oplysninger om afdødes formue- og gældsforhold og afleverer relevante papirer til os. Hvis der er indsat en begunstiget i forsikringsordningen, kan den begunstigede henvende sig til forsikringsselskabet og få forsikringssummen udbetalt. I disse tilfælde går forsikringssummen som regel uden om boet og direkte til de begunstigede (typisk ægtefælle eller børn). Hvis indsættelsen af en begunstiget er urimelig overfor ægtefælle eller børn, kan de protestere over udbetalingen. I det tilfælde må forsikringsselskabet højst udbetale 1/3 af forsikringssummen til den begunstigede. Ægtefælle og børn kan højst få et beløb svarende til, hvad de ville have modtaget, hvis afdøde i stedet havde oprettet testamente til fordel for den begunstigede. Selvom en begunstiget får udbetalt en forsikringssum uden om boet, skal vedkommende normalt betale bo- eller tillægsboafgift af beløbet uden bundfradrag. I visse tilfælde skal der ifølge pensionsbeskatningsloven betales en afgift på 40 % ved dødsfaldet. Boafgiften skal i så fald beregnes af nettobeløbet, det vil sige efter fradrag af denne afgift. Indkaldelse af kreditorer Vi indrykker et præklusivt proklama i Statstidende med en frist på otte uger. Det er en annonce, der opfordrer alle kreditorer til at anmelde deres krav inden fristens udløb. Hvis en kreditor ikke anmelder sit krav inden for denne frist, bortfalder kravet, men der er visse undtagelser, fx skattekrav. Hæfter jeg for gæld? Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld, hvis boet behandles som bobestyrerbo. Hvis det viser sig, at gælden overstiger de registrerede værdier, skal arvingerne ikke indbetale noget til boet. Arvingerne får blot ikke udbetalt arv i denne situation. Hvis boet er under privat skifte og viser sig at være insolvent, hæfter arvingerne heller ikke, hvis boet overgår til behandling som bobestyrerbo, og arvingerne tilbageleverer de aktiver, som de eventuelt har fået udlagt forinden. Forsikringer, kapital- og ratepension Det er også vigtigt, at arvingerne oplyser os om afdødes forsikringer. Det gælder fx livs- eller ulykkesforsikringer og kapital- eller ratepensionskonti i pengeinstitutter. Hvem skal arve hvad? I denne første fase undersøger vi også arveforholdene. De følger af enten arveloven eller af afdødes testamente. SKIFTE AF DØDSBOER 5

6 Hvis arvingerne har kendskab til andre optegnelser, hvor afdøde har givet udtryk for, hvordan løsøregenstandene skal fordeles, skal de oplyse det til os. Det er også vigtigt at oplyse os om eventuelle adoptionsforhold. I bobestyrerboer kræver skifteretten som regel, at arveforholdene bekræftes af folkeregistret eller på en anden måde. Det er vigtigt, at du selv giver de oplysninger om familieforhold, som du har kendskab til. Arvingerne modtager en kopi af åbningsstatus, som vi samtidig sender til SKAT og skifteretten. I skattefritagne boer bruges opgørelsen blandt andet til at undersøge, om der skal laves en selvangivelse for mellemperioden, der er perioden 1. januar i dødsåret frem til datoen for dødsfaldet. Desuden kontrollerer SKAT, om der findes værdier eller gæld, som afdøde ikke tidligere har opgivet, og som derfor kan betyde, at afdøde skylder skat for tidligere år. Hvis man er usikker på, om alle arvinger er fundet, iværksætter vi en eftersøgning. Gaver eller arveforskud givet af afdøde Hvis du har modtaget gaver, arveforskud eller har kendskab til, at afdøde har givet gaver inden sin død, skal du også oplyse dette. Det skal du, fordi der måske skal betales arveafgift. Postspærring m.m. Vi iværksætter som regel postspærring på afdødes adresse. Herved sikrer vi os, at al post bliver sendt direkte til os. Vi opsiger desuden abonnementer og kontakter afdødes banker og forsikringsselskaber m.fl. Faste ejendomme salg eller udlæg? Hvis afdøde ejede fast ejendom, beder vi ofte en ejendomsmægler om en vurdering. Hvis arvingerne beslutter at sælge, vil ejendommen blive solgt uden ansvar for boet og arvingerne. Hvis arvingerne har kendskab til særlige forhold om ejendommen, som en køber bør vide, skal vi have det at vide. Hvis der er enighed om, at en af arvingerne skal overtage ejendommen, vil der som regel være mulighed for det. Åbningsstatus Når vi har fået alle oplysninger om afdødes formueforhold, laver vi en åbningsstatus, som er en opgørelse over afdødes samlede værdier og gæld ved dødsfaldet. Åbningsstatus kan give et fingerpeg om, hvordan den endelige opgørelse kommer til at se ud. Vi begynder at lave åbningsstatus, når proklamafristen er udløbet. 6 SKIFTE AF DØDSBOER

7 DEN UDFØRENDE FASE Salg af aktiver I denne fase sælger vi de effekter og aktiver, som arvingerne ikke ønsker at modtage som arv. Det kan fx være ejendomme og værdipapirer. På dette tidspunkt af bobehandlingen er det derfor vigtigt, at du giver os besked, hvis ikke vi kan komme i kontakt med dig i en periode på mere end en uge. Især når der er fast ejendom, er det vigtigt at reagere hurtigt, hvis der kommer et købstilbud. Afklaring af juridiske spørgsmål Hvis der fx opstår spørgsmål om fortolkningen af afdødes testamente, vil vi undersøge det og måske indkalde til et bomøde med arvingerne. Betaling af anmeldte krav Vi gennemgår og vurderer de krav, som afdødes kreditorer har anmeldt over for boet, inden kravene bliver betalt. Kravene består typisk af husleje, el, telefon og lignende. Inddrivelse af tilgodehavender Vi sørger så vidt muligt for at inddrive penge, som andre skylder afdøde. SKIFTE AF DØDSBOER 7

8 DEN AFSLUTTENDE FASE Boopgørelse og arvefordeling Når alle boets forhold er afklaret, laver vi et udkast til boopgørelse med arvefordeling (repartition) og eventuel selvangivelse, hvis boet er skattepligtigt. Under Skatteforhold kan du se en oversigt over, hvornår boer er skattefrie eller skattepligtige og under Retsafgift, boafgift og forsikringsordninger finder du øvrige oplysninger om fx retsafgift og bundfradrag, der har betydning for boopgørelsen. Sådan fastsætter vi honoraret Vores honorar afhænger af vores tidsforbrug, boets størrelse og kompleksitet. Kompleksiteten afgøres blandt andet af karakteren af arveforholdene, aktiverne og gældsforholdene. Udlodning af arv I bobestyrerboer skal arven udloddes senest 14 dage efter, at afgiftsberegningen er endelig godkendt af alle parter. Der gælder ikke nogen frist for, hvornår skifteretten skal have foretaget afgiftsberegning, men typisk går der en til to måneder efter modtagelsen af SKATs godkendelse. I privatskiftede boer vil der ofte blive udbetalt et større á conto beløb, når arvingerne har godkendt boopgørelsen. Resten bliver udbetalt, når myndighederne også har godkendt boopgørelsen. I forbindelse med den endelige afslutning udbetaler vi de renter, der er tilskrevet på boets bankkonto fra skæringsdagen i boopgørelsen, indtil kontoen ophæves. Allerede efter det første møde med arvingerne anslår vi honorarets størrelse, og vi holder løbende arvingerne orienteret om boets udvikling, herunder om eventuelle ændringer i størrelsen af det anslåede honorar. Afsluttende bomøde Når vi har lavet boopgørelsen med en arvefordeling, sender vi et udkast til arvingerne sammen med en indkaldelse til afsluttende bomøde. Det er ikke nødvendigt at holde mødet, hvis arvingerne kan godkende opgørelsen. Boopgørelse og selvangivelse sendes til SKAT og skifteret Når arvingerne har godkendt boopgørelsen, sender vi den til myndighederne. SKAT skal inden tre måneder godkende værdiansættelserne. Hvis boet er skattepligtigt, gennemgår SKAT også den selvangivelse, som vi indleverer samtidig med boopgørelsen. Der gælder ingen frist for SKATs gennemgang af selvangivelsen. Efter SKATs godkendelse gennemgår skifteretten regnskabet. Skifteretten beregner og opkræver derefter boafgift og tillægsboafgift. Boets arvinger kan klage over boafgiftsberegningen til skifteretten. Klagen skal indgives senest fire uger efter modtagelsen af afgiftsberegningen. 8 SKIFTE AF DØDSBOER

9 BOER, HVOR DER ER EN EFTERLEVENDE ÆGTEFÆLLE Ægtefællers udtagelsesret En efterlevende ægtefælle har ret til forlods at udtage genstande fra boet, der udelukkende tjener til personlig brug. Ægtefællen har også ret til at udtage suppleringsarv, hvis summen af den efterlevendes boslod, arvelod og fuldstændige særeje ikke overstiger kr. i Livs- og ulykkesforsikringer, rateforsikringer og kapitalpensionskonti, der tilfalder ægtefællen i forbindelse med dødsfaldet, indgår også i beregningen. Uskiftet bo Ægtefæller har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, hvis der er fælleseje i boet med afdøde. Ægtefællen indtræder derved i alle afdødes rettigheder og forpligtelser og undgår således at dele formuen, mens ægtefællen lever. Afdødes særbørn kan give tilladelse til uskiftet bo. Ved uskiftet bo overtager ægtefællen afdødes skat og beskattes af afdødes indkomst i dødsåret. Ægtefællen har dog samtidig to fulde personfradrag i denne periode. Et uskiftet bo skal skiftes, hvis den efterlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab. Arvingerne kan ikke give afkald på skifte og samtidig bevare deres arveret efter førstafdøde. Ægtefællers ret til at kræve skifte afgiftsfrihed Ægtefællen kan altid selv forlange skifte af det uskiftede bo. Det vil navnlig være aktuelt, hvis ægtefællen ønsker at udtage suppleringsarv, eller ønsker at holde arv, forsikringsbeløb eller lignende værdier ude fra det uskiftede bo. Ægtefællen skal i så fald forlange skifte senest tre måneder fra det tidspunkt, hvor de pågældende beløb blev udbetalt. Hvis formuen overstiger grænsen på kr. (2011-tal), og der indledes skifte, skal den efterlevende ægtefælle kun beskattes af egne indtægter og udgifter. SKIFTE AF DØDSBOER 9

10 SKATTEFORHOLD Dødsboer er skattefritagne, hvis værdien af boets aktiver og dets nettoformue på skæringsdagen i boopgørelsen hver især ikke overstiger kr. En ejerbolig, der har tjent til bolig for afdøde eller dennes husstand, medregnes som udgangspunkt ikke ved opgørelsen af boets aktiver. Beløbet gælder for 2011, og det er boets afslutningsdag, der afgør, hvilken beløbsgrænse der anvendes. Hvis boet er skattefritaget, skal boet ikke betale skat af indtægter i boperioden. Det gælder også eventuelle genvundne afskrivninger af fortjenester på skatterelevante aktiver, fx aktier. Indeholdt udbytteskat på aktier tilbagebetales dog ikke. Hvis boets formue overstiger de gældende beløbsgrænser for skattefritagelse, skal boets indkomst i boperioden beskattes med 50 %. Det samme gælder afdødes indkomst i perioden fra 1. januar til dødsdagen (mellemperioden). I den beregnede skat fradrages: kr. pr. påbegyndt måned til og med dødsmåneden (mellemperiodefradrag) kr. pr. påbegyndt måned efter dødsfaldet, dog i højst 12 måneder (bofradrag). Bofradragets størrelse reguleres ikke i boperioden. allerede betalte skatter for dødsåret. Selvangivelse for året før dødsåret og mellemperioden En person er skattepligtig til sin dødsdag, og der kan være et uafklaret mellemværende med SKAT både for tidligere år og for perioden fra 1. januar i dødsåret indtil dødsdagen (mellemperioden). Derfor skal der laves selvangivelse og årsopgørelse for afdøde for året forud for dødsåret, så eventuel overskydende skat eller restskat kan indgå i det endelige boregnskab. I skattefritagne boer kan både SKAT og boet inden for visse frister kræve, at der foretages en skatteberegning for mellemperioden. Her udgør skatten 50 % af den skattepligtige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag. I den beregnede skat fradrages i kr. pr. påbegyndt måned. 10 SKIFTE AF DØDSBOER

11 RETSAFGIFT, BOAFGIFT OG FORSIKRINGSORDNINGER Retsafgift Boet skal som regel betale en retsafgift til skifteretten på kr. Hvis arvebeholdningen overstiger 1 mio. kr., skal boet betale en yderligere afgift på kr. I visse tilfælde er retsafgiften mindre (forenklet privat skifte, uskiftet bo m.fl.). Boafgift Der skal betales en boafgift på 15 % af den del af boet, der overstiger et bundfradrag. Bundfradraget knytter sig til dødsåret og udgør kr. for Hvis afdøde sad i uskiftet bo, er der normalt to bundfradrag, før boafgiften beregnes. Der skal desuden betales en tillægsboafgift på 25 % uden bundfradrag af den del af boets formue, der tilfalder andre end afdødes nærmeste familie. Boafgiften fratrækkes, før tillægsboafgiften beregnes, og den gennemsnitlige samlede afgift kan derfor ikke blive højere end 36,25 %. Afdødes børn, adoptivbørn og stedbørn skal kun betale boafgift. Derimod hører afdødes søskende, nevøer og niecer ikke til den nærmeste familie i boafgiftslovens forstand. Denne personkreds skal derfor betale tillægsboafgift. Det samme gælder også, hvis de har boet sammen de sidste to år før dødsfaldet. Vi indhenter normalt en folkeregisterattest som dokumentation. Der skal ikke betales afgift af arv, som tilfalder afdødes ægtefælle. Der skal heller ikke betales afgift for arv og legater til en række almenvelgørende eller almennyttige foreninger og organisationer. Forsikringer og pensioner Der skal ikke betales boafgift af følgende: Forsikringssummer, som tilfalder afdødes ægtefælle, medmindre parterne var separerede. Børnepensioner, herunder løbende ydelser til stedbørn under 25 år. Forsikringer, der udbetales fra ATP. Lovpligtige ulykkesforsikringer og arbejdsgiverbetalte ulykkesforsikringer, hvis der er tale om en arbejdsulykke. Forsikringsbeløb, som en begunstiget selv har betalt præmie for (krydslivsforsikringer). Hvis afdøde har oprettet testamente til fordel for sin samlever, og de på tidspunktet for dødsfaldet bor sammen og venter, har eller har haft et barn sammen, skal samleveren kun betale boafgift. Det er ofte en god ide at oprette et testamente. Har du modtaget arv af en vis størrelse, kan det i sig selv begrunde oprettelse af testamente, eventuelt kombineret med oprettelse af en ægtepagt. Vi anbefaler, at du lader en advokat rådgive dig og skrive dokumenterne. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig. SKIFTE AF DØDSBOER 11

12 KONTAKT Bech-Bruun skaber løsninger for virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner inden for alle juridiske områder. Vi er i alt 460 medarbejdere fordelt på kontorer i København og Aarhus. SYS ROVSING Autoriseret bobestyrer T E Læs mere om os på Vi har mange års erfaring med blandt andet bobehandling og er altid parat til at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Vi lægger særlig vægt på personlig kontakt og venlighed, effektivitet og ansvarlighed. Kontortiden er mellem kl og Vil du i kontakt med os, kan du ringe, skrive, faxe eller sende en . Hvis du ikke træffer os, kan du lægge en telefonbesked, og så ringer vi dig op. Vi behandler sagerne så hurtigt, som det er muligt, men beder om forståelse for, at bobehandling ofte indeholder mange ekspeditioner og involverer mange parter og offentlige myndigheder. Vores bobehandlingsteam består af: JOHAN HARTMANN STÆGER Advokat T E LOUISE BØTCHER BOMHOLTZ Advokat T E LISELOTTE EGHOLM Bobehandler T E JANE BJERREGAARD Bobehandler T E JANE HONORÉ JEPSEN Bobehandler T E 12 SKIFTE AF DØDSBOER

13

14 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER. Information til arvinger om skifte af dødsboer

FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER. Information til arvinger om skifte af dødsboer FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER Information til arvinger om skifte af dødsboer 2008 INDHOLD Den sikrende og afklarende fase 3 Den udførende fase 5 Den afsluttende fase 6 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte I LANDBRUGET til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte At blive enke eller enkemand rejser en række vigtige spørgsmål Vores liv består af forskellige livsfaser, som hver

Læs mere

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Hvad sker der?... side 4 Boudlæg... side 5 Privat skifte... side 6 Forenklet privat skifte... side 8 Forenklet privat

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Når en af dine kære dør

Når en af dine kære dør Når en af dine kære dør Praktisk information om behandling af boet Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2018.01 Danske Bank

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af beløbsgrænser for skattefritagelse, ændringer

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\563916\Dokumenter\563916.fm 27-03-08 16:19 k10 KFR. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\563916\Dokumenter\563916.fm 27-03-08 16:19 k10 KFR. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Dødsboskifteloven med kommentarer 8 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998 Forord 5 Kommentar. Dødsboskifteloven 23 Lov

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Forslag til ændringer af dødsboskiftelovens regler

Forslag til ændringer af dødsboskiftelovens regler Forslag til ændringer af dødsboskiftelovens regler Januar 2006 I 2003 tog Advokatrådet initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til ændringer af dødsboskifteloven, der trådte

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

University of Copenhagen. Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Dødsboskatteret & dødsboskifteret Nielsen, Jacob Graff Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Erik Werlauff. Arv & skifte. med skiftereformen. 8. udgave

Erik Werlauff. Arv & skifte. med skiftereformen. 8. udgave Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Forkortelser 15 Forord 8. 17 I. Arv, skifte, afgift og skat 19 A. Arven: Hvem arver, og hvor meget? 19 1.

Læs mere

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2008 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 17 18 19 20 Til og med 54 73.345 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752-55 67.232

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arv & skifte Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 2011 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Arv

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dødsboer og gaver

Bekendtgørelse af lov om dødsboer og gaver LBK nr 327 af 02/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-512-0049 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1354 af 21/12/2012

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere