SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011"

Transkript

1 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

2 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift, boafgift og forsikringsordninger 11 Kontakt 12

3 GENERELT En autoriseret bobestyrer eller en advokat for privatskiftende arvinger har til opgave at behandle og afvikle et dødsbo. Det skal ske i overensstemmelse med arveloven, dødsboskifteloven, øvrige gældende regler og afdødes eventuelle testamente. Hos Bech-Bruun gennemfører vi behandlingen så hurtigt og effektivt som muligt. Da du er arving, bliver du løbende inddraget i beslutninger og holdt orienteret om alle væsentlige forhold. Vi orienterer dog normalt ikke om de almindeligste ekspeditioner, så selvom du i en periode ikke modtager tilbagemeldinger, er det ikke udtryk for, at bobehandlingen ligger stille. Formålet med denne vejledning Hvis du ikke tidligere har været arving i et dødsbo, melder der sig helt naturligt en lang række spørgsmål. For at svare på nogle af disse spørgsmål og kort orientere dig om den kommende bobehandling har vi udarbejdet denne pjece. Vi håber, den vil bidrage til, at bobehandlingen får et godt og fuldt tilfredsstillende forløb for dig. Bobestyrerboer I et bobestyrerbo skal boet normalt afsluttes senest to år efter dødsfaldet. Senest to måneder efter afslutningen af boet skal vi fremlægge en boopgørelse til godkendelse på et afsluttende bomøde. Boopgørelsen er en opgørelse over indtægter og udgifter i boet. Når boopgørelsen er godkendt på det afsluttende bomøde, skal den sendes til SKAT og skifteretten inden for to uger. Du må være forberedt på, at der er en række procedurer i forbindelse med en bobehandling, der tager tid, blandt andet fordi flere forhold ofte skal koordineres. Når vi har afsluttet bobehandlingen, har myndighederne også forholdsvis lange frister til at godkende det indsendte materiale. Et godt råd er derfor at væbne sig med tålmodighed. Vi gør, hvad vi kan for at få boet behandlet så hurtigt som muligt. Eventuel klage over bobestyrerens afgørelser Som arving kan du klage over alle vores afgørelser om boets forhold. En klage skal indgives til skifteretten senest to uger efter, du får kendskab til afgørelsen. Skifteretten vil herefter tage stilling til klagen. Inden du indgiver en eventuel klage, foreslår vi dog, at du kontakter os for at sikre, at der ikke er tale om en misforståelse. Sådan forløber bobehandlingen Bobehandling kan typisk deles op i tre faser: 1. Den indledende fase 2. Den udførende fase 3. Den afsluttende fase I det følgende vil bobehandlingen i de tre faser blive beskrevet. Herefter følger en kort omtale af: boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle skatteforhold retsafgift, boafgift og forsikringsordninger oprettelse af testamente/ægtepagt praktiske oplysninger. Privatskiftede boer Et bo, der skiftes privat, skal afsluttes senest et år efter dødsfaldet. Vi skal sende boopgørelsen til SKAT og skifteretten senest tre måneder efter afslutningen af boet. Hvor lang tid tager bobehandlingen? De fleste boer kan vi færdiggøre i løbet af et til halvandet år. Så snart vi har dannet os et overblik over boets forhold, kan vi sige mere præcist, hvornår du kan forvente boet afsluttet. SKIFTE AF DØDSBOER 3

4 Vil du give afkald på din arv? Hvis du overvejer at give arveafkald, skal du straks gøre os opmærksom på det. Hvis du er enearving, skal du give afkald, før boet udleveres til privat skifte. I andre tilfælde skal du give afkald, inden boets aktiver udloddes til arvingerne, dog senest inden boopgørelsen indleveres til skifteretten. Insolvente boer Hvis boets gæld overstiger værdierne, er boet insolvent, og arvingerne vil derfor ikke arve noget efter afdøde. Boets insolvens konstateres enten af skifteretten i forbindelse med det første møde eller af os, når der er overblik over formueforholdene og kreditorernes krav. Et insolvent dødsbo behandles delvis efter reglerne i konkursloven. Det betyder blandt andet, at det er kreditorerne og ikke arvingerne, der har indflydelse på bobehandlingen. Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld, hvis boet er under insolvensbehandling. Hvis en person er begunstiget i pensions- og livsforsikringsordninger, tilfalder pengene som udgangspunkt den begunstigede, selvom boet er insolvent. Denne vejledning handler primært om skifte af solvente boer. 4 SKIFTE AF DØDSBOER

5 DEN INDLEDENDE FASE Vi registrerer og vurderer boet I den første fase efter et bo er udleveret til behandling, danner vi os et overblik over boets formueforhold ved at registrere alle aktiver. Aktiverne er værdier som fx løsøre og bil, ejendomme, værdipapirer, bankindeståender og forsikringer. Herudover registrerer vi alle passiver, det vil sige afdødes gæld, så der er overblik over boets nettoformue. Alle værdier registreres som udgangspunkt til handelsværdien. Vi beder en vurderingsmand om at registrere og vurdere indboet, medmindre det er af ringe værdi. Det bedste er ofte, at arvingerne selv står for at rydde boligen og fordele det almindelige indbo, men husk altid at aftale det med os først. Arvingerne fordeler indbo og løsøre En del af arven kan bestå af indbo. Hvis der er flere arvinger, der ønsker samme aktiv, trækker vi lod, medmindre der aftales en anden ordning. En ægtefælle har dog ret til at vælge først. Hvis en genstand betyder noget særligt for en arving, har vedkommende ret til denne genstannd De genstande, der tages ud af boet, modregnes i nettoarvebeløbet. EKSEMPEL Nettoarvelod i alt kr. Værdi af løsøre, der er taget ud af boet kr. At udbetale kontant kr. Arvingerne skal oplyse om afdødes formue- og gældsforhold Det er vigtigt, at arvingerne videregiver alle oplysninger om afdødes formue- og gældsforhold og afleverer relevante papirer til os. Hvis der er indsat en begunstiget i forsikringsordningen, kan den begunstigede henvende sig til forsikringsselskabet og få forsikringssummen udbetalt. I disse tilfælde går forsikringssummen som regel uden om boet og direkte til de begunstigede (typisk ægtefælle eller børn). Hvis indsættelsen af en begunstiget er urimelig overfor ægtefælle eller børn, kan de protestere over udbetalingen. I det tilfælde må forsikringsselskabet højst udbetale 1/3 af forsikringssummen til den begunstigede. Ægtefælle og børn kan højst få et beløb svarende til, hvad de ville have modtaget, hvis afdøde i stedet havde oprettet testamente til fordel for den begunstigede. Selvom en begunstiget får udbetalt en forsikringssum uden om boet, skal vedkommende normalt betale bo- eller tillægsboafgift af beløbet uden bundfradrag. I visse tilfælde skal der ifølge pensionsbeskatningsloven betales en afgift på 40 % ved dødsfaldet. Boafgiften skal i så fald beregnes af nettobeløbet, det vil sige efter fradrag af denne afgift. Indkaldelse af kreditorer Vi indrykker et præklusivt proklama i Statstidende med en frist på otte uger. Det er en annonce, der opfordrer alle kreditorer til at anmelde deres krav inden fristens udløb. Hvis en kreditor ikke anmelder sit krav inden for denne frist, bortfalder kravet, men der er visse undtagelser, fx skattekrav. Hæfter jeg for gæld? Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld, hvis boet behandles som bobestyrerbo. Hvis det viser sig, at gælden overstiger de registrerede værdier, skal arvingerne ikke indbetale noget til boet. Arvingerne får blot ikke udbetalt arv i denne situation. Hvis boet er under privat skifte og viser sig at være insolvent, hæfter arvingerne heller ikke, hvis boet overgår til behandling som bobestyrerbo, og arvingerne tilbageleverer de aktiver, som de eventuelt har fået udlagt forinden. Forsikringer, kapital- og ratepension Det er også vigtigt, at arvingerne oplyser os om afdødes forsikringer. Det gælder fx livs- eller ulykkesforsikringer og kapital- eller ratepensionskonti i pengeinstitutter. Hvem skal arve hvad? I denne første fase undersøger vi også arveforholdene. De følger af enten arveloven eller af afdødes testamente. SKIFTE AF DØDSBOER 5

6 Hvis arvingerne har kendskab til andre optegnelser, hvor afdøde har givet udtryk for, hvordan løsøregenstandene skal fordeles, skal de oplyse det til os. Det er også vigtigt at oplyse os om eventuelle adoptionsforhold. I bobestyrerboer kræver skifteretten som regel, at arveforholdene bekræftes af folkeregistret eller på en anden måde. Det er vigtigt, at du selv giver de oplysninger om familieforhold, som du har kendskab til. Arvingerne modtager en kopi af åbningsstatus, som vi samtidig sender til SKAT og skifteretten. I skattefritagne boer bruges opgørelsen blandt andet til at undersøge, om der skal laves en selvangivelse for mellemperioden, der er perioden 1. januar i dødsåret frem til datoen for dødsfaldet. Desuden kontrollerer SKAT, om der findes værdier eller gæld, som afdøde ikke tidligere har opgivet, og som derfor kan betyde, at afdøde skylder skat for tidligere år. Hvis man er usikker på, om alle arvinger er fundet, iværksætter vi en eftersøgning. Gaver eller arveforskud givet af afdøde Hvis du har modtaget gaver, arveforskud eller har kendskab til, at afdøde har givet gaver inden sin død, skal du også oplyse dette. Det skal du, fordi der måske skal betales arveafgift. Postspærring m.m. Vi iværksætter som regel postspærring på afdødes adresse. Herved sikrer vi os, at al post bliver sendt direkte til os. Vi opsiger desuden abonnementer og kontakter afdødes banker og forsikringsselskaber m.fl. Faste ejendomme salg eller udlæg? Hvis afdøde ejede fast ejendom, beder vi ofte en ejendomsmægler om en vurdering. Hvis arvingerne beslutter at sælge, vil ejendommen blive solgt uden ansvar for boet og arvingerne. Hvis arvingerne har kendskab til særlige forhold om ejendommen, som en køber bør vide, skal vi have det at vide. Hvis der er enighed om, at en af arvingerne skal overtage ejendommen, vil der som regel være mulighed for det. Åbningsstatus Når vi har fået alle oplysninger om afdødes formueforhold, laver vi en åbningsstatus, som er en opgørelse over afdødes samlede værdier og gæld ved dødsfaldet. Åbningsstatus kan give et fingerpeg om, hvordan den endelige opgørelse kommer til at se ud. Vi begynder at lave åbningsstatus, når proklamafristen er udløbet. 6 SKIFTE AF DØDSBOER

7 DEN UDFØRENDE FASE Salg af aktiver I denne fase sælger vi de effekter og aktiver, som arvingerne ikke ønsker at modtage som arv. Det kan fx være ejendomme og værdipapirer. På dette tidspunkt af bobehandlingen er det derfor vigtigt, at du giver os besked, hvis ikke vi kan komme i kontakt med dig i en periode på mere end en uge. Især når der er fast ejendom, er det vigtigt at reagere hurtigt, hvis der kommer et købstilbud. Afklaring af juridiske spørgsmål Hvis der fx opstår spørgsmål om fortolkningen af afdødes testamente, vil vi undersøge det og måske indkalde til et bomøde med arvingerne. Betaling af anmeldte krav Vi gennemgår og vurderer de krav, som afdødes kreditorer har anmeldt over for boet, inden kravene bliver betalt. Kravene består typisk af husleje, el, telefon og lignende. Inddrivelse af tilgodehavender Vi sørger så vidt muligt for at inddrive penge, som andre skylder afdøde. SKIFTE AF DØDSBOER 7

8 DEN AFSLUTTENDE FASE Boopgørelse og arvefordeling Når alle boets forhold er afklaret, laver vi et udkast til boopgørelse med arvefordeling (repartition) og eventuel selvangivelse, hvis boet er skattepligtigt. Under Skatteforhold kan du se en oversigt over, hvornår boer er skattefrie eller skattepligtige og under Retsafgift, boafgift og forsikringsordninger finder du øvrige oplysninger om fx retsafgift og bundfradrag, der har betydning for boopgørelsen. Sådan fastsætter vi honoraret Vores honorar afhænger af vores tidsforbrug, boets størrelse og kompleksitet. Kompleksiteten afgøres blandt andet af karakteren af arveforholdene, aktiverne og gældsforholdene. Udlodning af arv I bobestyrerboer skal arven udloddes senest 14 dage efter, at afgiftsberegningen er endelig godkendt af alle parter. Der gælder ikke nogen frist for, hvornår skifteretten skal have foretaget afgiftsberegning, men typisk går der en til to måneder efter modtagelsen af SKATs godkendelse. I privatskiftede boer vil der ofte blive udbetalt et større á conto beløb, når arvingerne har godkendt boopgørelsen. Resten bliver udbetalt, når myndighederne også har godkendt boopgørelsen. I forbindelse med den endelige afslutning udbetaler vi de renter, der er tilskrevet på boets bankkonto fra skæringsdagen i boopgørelsen, indtil kontoen ophæves. Allerede efter det første møde med arvingerne anslår vi honorarets størrelse, og vi holder løbende arvingerne orienteret om boets udvikling, herunder om eventuelle ændringer i størrelsen af det anslåede honorar. Afsluttende bomøde Når vi har lavet boopgørelsen med en arvefordeling, sender vi et udkast til arvingerne sammen med en indkaldelse til afsluttende bomøde. Det er ikke nødvendigt at holde mødet, hvis arvingerne kan godkende opgørelsen. Boopgørelse og selvangivelse sendes til SKAT og skifteret Når arvingerne har godkendt boopgørelsen, sender vi den til myndighederne. SKAT skal inden tre måneder godkende værdiansættelserne. Hvis boet er skattepligtigt, gennemgår SKAT også den selvangivelse, som vi indleverer samtidig med boopgørelsen. Der gælder ingen frist for SKATs gennemgang af selvangivelsen. Efter SKATs godkendelse gennemgår skifteretten regnskabet. Skifteretten beregner og opkræver derefter boafgift og tillægsboafgift. Boets arvinger kan klage over boafgiftsberegningen til skifteretten. Klagen skal indgives senest fire uger efter modtagelsen af afgiftsberegningen. 8 SKIFTE AF DØDSBOER

9 BOER, HVOR DER ER EN EFTERLEVENDE ÆGTEFÆLLE Ægtefællers udtagelsesret En efterlevende ægtefælle har ret til forlods at udtage genstande fra boet, der udelukkende tjener til personlig brug. Ægtefællen har også ret til at udtage suppleringsarv, hvis summen af den efterlevendes boslod, arvelod og fuldstændige særeje ikke overstiger kr. i Livs- og ulykkesforsikringer, rateforsikringer og kapitalpensionskonti, der tilfalder ægtefællen i forbindelse med dødsfaldet, indgår også i beregningen. Uskiftet bo Ægtefæller har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, hvis der er fælleseje i boet med afdøde. Ægtefællen indtræder derved i alle afdødes rettigheder og forpligtelser og undgår således at dele formuen, mens ægtefællen lever. Afdødes særbørn kan give tilladelse til uskiftet bo. Ved uskiftet bo overtager ægtefællen afdødes skat og beskattes af afdødes indkomst i dødsåret. Ægtefællen har dog samtidig to fulde personfradrag i denne periode. Et uskiftet bo skal skiftes, hvis den efterlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab. Arvingerne kan ikke give afkald på skifte og samtidig bevare deres arveret efter førstafdøde. Ægtefællers ret til at kræve skifte afgiftsfrihed Ægtefællen kan altid selv forlange skifte af det uskiftede bo. Det vil navnlig være aktuelt, hvis ægtefællen ønsker at udtage suppleringsarv, eller ønsker at holde arv, forsikringsbeløb eller lignende værdier ude fra det uskiftede bo. Ægtefællen skal i så fald forlange skifte senest tre måneder fra det tidspunkt, hvor de pågældende beløb blev udbetalt. Hvis formuen overstiger grænsen på kr. (2011-tal), og der indledes skifte, skal den efterlevende ægtefælle kun beskattes af egne indtægter og udgifter. SKIFTE AF DØDSBOER 9

10 SKATTEFORHOLD Dødsboer er skattefritagne, hvis værdien af boets aktiver og dets nettoformue på skæringsdagen i boopgørelsen hver især ikke overstiger kr. En ejerbolig, der har tjent til bolig for afdøde eller dennes husstand, medregnes som udgangspunkt ikke ved opgørelsen af boets aktiver. Beløbet gælder for 2011, og det er boets afslutningsdag, der afgør, hvilken beløbsgrænse der anvendes. Hvis boet er skattefritaget, skal boet ikke betale skat af indtægter i boperioden. Det gælder også eventuelle genvundne afskrivninger af fortjenester på skatterelevante aktiver, fx aktier. Indeholdt udbytteskat på aktier tilbagebetales dog ikke. Hvis boets formue overstiger de gældende beløbsgrænser for skattefritagelse, skal boets indkomst i boperioden beskattes med 50 %. Det samme gælder afdødes indkomst i perioden fra 1. januar til dødsdagen (mellemperioden). I den beregnede skat fradrages: kr. pr. påbegyndt måned til og med dødsmåneden (mellemperiodefradrag) kr. pr. påbegyndt måned efter dødsfaldet, dog i højst 12 måneder (bofradrag). Bofradragets størrelse reguleres ikke i boperioden. allerede betalte skatter for dødsåret. Selvangivelse for året før dødsåret og mellemperioden En person er skattepligtig til sin dødsdag, og der kan være et uafklaret mellemværende med SKAT både for tidligere år og for perioden fra 1. januar i dødsåret indtil dødsdagen (mellemperioden). Derfor skal der laves selvangivelse og årsopgørelse for afdøde for året forud for dødsåret, så eventuel overskydende skat eller restskat kan indgå i det endelige boregnskab. I skattefritagne boer kan både SKAT og boet inden for visse frister kræve, at der foretages en skatteberegning for mellemperioden. Her udgør skatten 50 % af den skattepligtige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag. I den beregnede skat fradrages i kr. pr. påbegyndt måned. 10 SKIFTE AF DØDSBOER

11 RETSAFGIFT, BOAFGIFT OG FORSIKRINGSORDNINGER Retsafgift Boet skal som regel betale en retsafgift til skifteretten på kr. Hvis arvebeholdningen overstiger 1 mio. kr., skal boet betale en yderligere afgift på kr. I visse tilfælde er retsafgiften mindre (forenklet privat skifte, uskiftet bo m.fl.). Boafgift Der skal betales en boafgift på 15 % af den del af boet, der overstiger et bundfradrag. Bundfradraget knytter sig til dødsåret og udgør kr. for Hvis afdøde sad i uskiftet bo, er der normalt to bundfradrag, før boafgiften beregnes. Der skal desuden betales en tillægsboafgift på 25 % uden bundfradrag af den del af boets formue, der tilfalder andre end afdødes nærmeste familie. Boafgiften fratrækkes, før tillægsboafgiften beregnes, og den gennemsnitlige samlede afgift kan derfor ikke blive højere end 36,25 %. Afdødes børn, adoptivbørn og stedbørn skal kun betale boafgift. Derimod hører afdødes søskende, nevøer og niecer ikke til den nærmeste familie i boafgiftslovens forstand. Denne personkreds skal derfor betale tillægsboafgift. Det samme gælder også, hvis de har boet sammen de sidste to år før dødsfaldet. Vi indhenter normalt en folkeregisterattest som dokumentation. Der skal ikke betales afgift af arv, som tilfalder afdødes ægtefælle. Der skal heller ikke betales afgift for arv og legater til en række almenvelgørende eller almennyttige foreninger og organisationer. Forsikringer og pensioner Der skal ikke betales boafgift af følgende: Forsikringssummer, som tilfalder afdødes ægtefælle, medmindre parterne var separerede. Børnepensioner, herunder løbende ydelser til stedbørn under 25 år. Forsikringer, der udbetales fra ATP. Lovpligtige ulykkesforsikringer og arbejdsgiverbetalte ulykkesforsikringer, hvis der er tale om en arbejdsulykke. Forsikringsbeløb, som en begunstiget selv har betalt præmie for (krydslivsforsikringer). Hvis afdøde har oprettet testamente til fordel for sin samlever, og de på tidspunktet for dødsfaldet bor sammen og venter, har eller har haft et barn sammen, skal samleveren kun betale boafgift. Det er ofte en god ide at oprette et testamente. Har du modtaget arv af en vis størrelse, kan det i sig selv begrunde oprettelse af testamente, eventuelt kombineret med oprettelse af en ægtepagt. Vi anbefaler, at du lader en advokat rådgive dig og skrive dokumenterne. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig. SKIFTE AF DØDSBOER 11

12 KONTAKT Bech-Bruun skaber løsninger for virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner inden for alle juridiske områder. Vi er i alt 460 medarbejdere fordelt på kontorer i København og Aarhus. SYS ROVSING Autoriseret bobestyrer T E Læs mere om os på Vi har mange års erfaring med blandt andet bobehandling og er altid parat til at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Vi lægger særlig vægt på personlig kontakt og venlighed, effektivitet og ansvarlighed. Kontortiden er mellem kl og Vil du i kontakt med os, kan du ringe, skrive, faxe eller sende en . Hvis du ikke træffer os, kan du lægge en telefonbesked, og så ringer vi dig op. Vi behandler sagerne så hurtigt, som det er muligt, men beder om forståelse for, at bobehandling ofte indeholder mange ekspeditioner og involverer mange parter og offentlige myndigheder. Vores bobehandlingsteam består af: JOHAN HARTMANN STÆGER Advokat T E LOUISE BØTCHER BOMHOLTZ Advokat T E LISELOTTE EGHOLM Bobehandler T E JANE BJERREGAARD Bobehandler T E JANE HONORÉ JEPSEN Bobehandler T E 12 SKIFTE AF DØDSBOER

13

14 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere