Direktion og Sekretariater

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktion og Sekretariater"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af kommunens overordnede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger. omfatter budgetrammerne for Direktionen og herunder Udviklingssekretariatet. Direktionen Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, Direktionen og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetencer og service. Direktionens budgetrammer indeholder budget til aflønning af Direktionen, centerchefer samt personale knyttet til Direktionen. Der er i Direktionens budgetramme placeret tværgående puljer og budget til tværgående fællesudgifter. Udviklingssekretariatet Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion under Direktionen. Den består af Direktionssekretæren og Udviklingsteamet. Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer og projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance. Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at organisationens mål bliver gennemført. Direktionens og chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på helhed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde. Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet bl.a. gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse. Politiske udvalg: Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget 2. Strategi og resultatmål arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. I regi heraf er Parat til Fremtiden et ambitiøst program, der skal gøre organisationen parat til at håndtere de kommende økonomiske udfordringer ved at sikre en robust økonomi med et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning i De overordnede formål med Parat til Fremtiden er at: Øge kunde- og brugertilfredshed Øge medarbejdertilfredshed Øge effektivitet og råderum. 1

4 Budgetnotat Indsatsen retter sig mod en kvalificering og implementering af fase II i Parat til Fremtiden Økonomisk råderum. Fase II består af en række effektiviseringshypoteser. De 125 mio. kr. i Parat til Fremtiden adresserer de udfordringer, som udsigten til en faldende driftsbalance på 50 mio. kr. og den demografiske udvikling på 25 mio. kr. vil give. Desuden skal der skaffes et økonomisk råderum på ca. 50 mio. kr. til politisk prioritering på tværs af de store serviceområder. Programmet gennemføres, så brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed fastholdes. Ikke-finansielle mål: Parat til Fremtiden skal medvirke til at sikre, at målene i Byrådets økonomiske politik opfyldes: Overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og langt sigt. Det betyder, at der i budgetlægningen lægges vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter mv. skal give et overskud, der giver råderum. Som overordnet målsætning skal hvert år budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Af hensyn til budgetsikkerheden, og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet, er det nødvendigt, at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter. Det organisatoriske mål om intern kommunikationsstrategi skal forbedre den interne kommunikation. Målet har fire indsatsområder: Forbedre kommunikation og samarbejde på tværs Styrke den strategiske ledelseskommunikation Udbrede ideen om den kommunikerende medarbejder Styr på de interne kommunikationskanaler og værktøjer. Direktionens mål om kvalitet i borger-/brugerbetjeningen retter indsatsen endnu mere mod udvikling af betjeningen af borgerne og virksomheder, og arbejdet med at skabe anerkendende og respektfulde relationer skal fortsættes og udvikles. Det tværfaglige arbejde skal videreudvikles, så både borgere og kolleger oplever sammenhængende serviceforløb, hvor der er fokus på borgernes behov ud fra en helhedsbetragtning. Borgere og brugere skal inddrages, så der opnås øget kvalitet og synergi gennem blandt andet brugerdrevet innovation. Der skal fortsat være fokus på endnu mere sammenhængende service. En sammenhængende service, der er effektiv, imødekommende, fagligt korrekt og med korrekte afgørelser. Centrene skal planlægge og gennemføre konkrete aktiviteter, der kan udvikle kvaliteten, styrke samarbejdet på tværs af centrene samt øge helhedstænkningen og det tværfaglige fokus helt ude hos den enkelte medarbejder. Målene tager et samlet udgangspunkt i en styrket kultur, der gennem innovation og effektivisering skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under den nye normal med et fast fokus på kerneydelse og målgruppe. Afslutningsvis har Direktionen som mål, at kommunens samlede sygefravær skal under 4,5 %. 2

5 Budgetnotat Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser rammen for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Direktion og sekretariater (DOS) fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Nettobevilling i alt Lønudgifter vedrører løn til Udviklingssekretariatet, centerchefer samt Direktionen ekskl. Kommunaldirektøren. Øvrige udgifter dækker primært over puljer og tværgående fællesudgifter. Udsving mellem årene er forklaret i forhold til tabel 2. Tabel 2 Driftsbudget for Direktion og sekretariater (DOS) fordelt på rammer Beløb i kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) Kommunaldirektørens ramme Direktør m.a., CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Direktør m.a., CSS, CSO, CSD Direktør m.a. rådhusprojektet (til ult. maj 2015) Nettobevilling i alt Det samlede budgetforslag 2016 udgør 45,9 mio. kr. Budgettet falder til 43,1 mio. kr. i 2017 og til ca. 42 mio. kr. i årene derefter. Udsving mellem årene skyldes i de væsentligste eventuelle fratrædelsesgodtgørelser til Direktion og centerchefer. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Hovedparten af bevillingen i vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og administrative beslutninger. For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan den væsentligste anses for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen. 3

6 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn og øvrige udgifter Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Forbrug som falder i en anden takt er periodiseret erfaringsmæssigt efter historikken for de enkelte måneder. De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets tre politiske budgetopfølgninger. Fordelingen er periodiseret på tidspunktet for den politiske behandling. 3.4 Risici Største risici ift. At overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunens samlede økonomi De økonomiske risici er relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer, samt aktivitetsstyrede områder, der er i vækst. Der er under Direktion og Sekretariater afsat 20 mio. kr. som sikkerhed mod uforudsete udgifter. Det igangværende arbejde med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 4

7 Budgetnotat Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 3 angiver de planlagte anlægsinvesteringer. Anlægsbudgettet bliver ved de tekniske korrektioner til budgetforslag 2016 flyttet til Center for Ejendomme og Intern Service inden budgetvedtagelsen. Tabel 3 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Parkeringsløsning Egedal Rådhus Sundhedscenter og servicearealer Anlægsbudget i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 4 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger De primære anlægsinvesteringer Investering Beskrivelse 1. Parkeringsløsning Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved det nye Rådhus og Sundhedscenter. Der blev også givet bevilling til, at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. 2. Egedal Rådhus Det nye Rådhus og Sundhedscenter ved Egedal Station blev indviet i Det nye Rådhus og Sundhedscenter er indrettet på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen om god service til borgerne. Det nye Rådhus og Sundhedscenter har frigjort lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen har haft administration. Byggeriet er fuldt finansieret ved at bruge en del af kommunens egne frie midler i SOLT-projekterne (Sælg-og-lej-tilbage). Pengene tilbageføres i SOLT-depotet gennem driftsreduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug og reducerede personaleomkostninger. Der er i 2016 afsat 3,2 mio. kr. til de sidste anlægsarbejder. 3. Sundhedscenter og Sundhedscenteret og de tilhørende servicearealer er opført ved det nye servicearealer Rådhus og Sundhedscenter ved Egedal Station. Der forventes et tilskud fra staten på ca kr. pr. plejebolig. Indtægten indgår i

8 Budgetnotat Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseret anlægsbudget 1. Parkeringsløsning Forbruget til parkeringsløsningen er periodiseret lineært over årets første 4 måneder baseret på den forventede aktivitet. 2. Egedal Rådhus Forbruget til den sidste færdiggørelse af Egedal Rådhus er periodiseret lineært over årets første 3 måneder baseret på den forventede aktivitet. 3. Sundhedscenter og servicearealer Udgiftsforbruget til de Sundhedscenteret og servicearealerne er periodiseret lineært over årets første 3 måneder baseret på den forventede aktivitet. Der forventes en indtægt i februar måned på 1,7 mio. kr. 6

9 Kommunaldirektøren Kommunaldirektør 1. Kommunaldirektør - primære aktiviteter Kommunaldirektøren varetager den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. Kommunaldirektørens budgetramme indeholder budgetmidler til løn, puljer, samt fællesudgifter og egne midler: Lønmidlerne vedrører lønbudget til den øvrige Direktion samt til chefen for Center for Administrativ Service og til Udviklingssekretariatet Puljerne omfatter midler, som kan anvendes til tværgående formål. Det gælder bl.a. budgetsikkerhedspuljen samt Direktionens strategiske pulje Fællesudgifterne omfatter midler af forskellig art til tværgående projekter. Det drejer sig bl.a. om ikke-fordelt budget til strategiske mål samt tilskud til større personalearrangementer Egne midler omfatter Kommunaldirektørens udviklingspulje samt budget til kontorhold mv. Herudover hører Udviklingssekretariatet under Kommunaldirektøren. Det består af Udviklingsteamet og Direktionssekretæren. Det fungerer som et internt konsulentteam, der kan inddrages i processer og projekter, hvor organisationen har brug for rådgivning eller assistance. Udviklingssekretariatet understøtter udviklingen på tværs i organisationen og medvirker til at organisationens mål bliver gennemført. De primære opgaver er: Strategisk arbejde o Understøtter Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejde. o Sikrer fokus på helhed og strategi i Kommunens målarbejde. Overblik og koordinering o Ser og sikrer sammenhæng i styringen på tværs af Kommunens områder o Koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen o Koordinerer Kommunens internationale samarbejde. Projekter og opgaver o Understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen o Er en aktiv medspiller i forhold til styrkelse af lokaldemokrati, bl.a. gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse o Faciliterer og driver netværket for organisationens udviklingskonsulenter o Understøtter de enkelte direktører i det omfang, der er behov herfor. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Kommunaldirektørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Ikke-finansielle mål: Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen. 7

10 Kommunaldirektøren 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Kommunaldirektør fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Kommunaldirektør Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Kommunaldirektør nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Hovedparten af bevillingen under Kommunaldirektørens budgetramme vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er derfor i vidt omfang styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan de væsentligste anses for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Løn Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Øvrige udgifter Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Forbrug som falder i en anden takt er periodiseret erfaringsmæssigt i de enkelte måneder. De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets tre politiske budgetopfølgninger. Fordelingen er periodiseret på tidspunktet for den politiske behandling det gælder f.eks. budgetsikkerhedspuljen. Indtægter Der er ingen indtægter. 8

11 Kommunaldirektøren 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunens samlede økonomi 2. Udviklingsinitiativer De økonomiske risici er primært relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer samt aktivitetsstyrede områder, der er i vækst. Risici ligger primært decentralt under de projekter og tiltag som Udviklingssekretariatet understøtter. Der er under Direktion og Sekretariater afsat 20 mio. kr. som sikkerhed mod uforudsete udgifter. Budgetbeløb ligger i de budgetrammer som Udviklingsteamet understøtter. Det igangværende arbejde med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Udviklingsteamet koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen. Direktionen Udviklingsteamet 4. Driftsbudget for Kommunaldirektøren 4.1 Kommunaldirektøren Aktivitetsbudget for Kommunaldirektøren Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Kommunaldirektørens budgetramme. Tabel 2 Aktivitetsbudget for Kommunaldirektør Beløb i kr. 1) Mængde Endhedspris Budget Løn Puljer Fællesudgifter Egne midler 140 Udviklingssekretariat Budget for kommunaldirektøren Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 1. Løn Bevillingen dækker blandt andet løn til den øvrige Direktion samt til chefen for Center for Administrativ service og til Udviklingssekretariatet. 2. Puljer Der er i Kommunaldirektørens ramme placeret flere puljer: Direktionens strategiske pulje udgør 0,7 mio. kr. årligt. Puljen anvendes til organisationsudvikling, kommunikation og øvrige projekter, som Direktionen ønsker at sætte fokus på. Restbudgettet på 1,356 mio. kr. fra ikke fordelte institutionspladser i Center for Skole og Dagtilbud (demografi-puljen) er placeret i Direktion og Sekretariater. Budgettet udmøntes administrativt til Center for Skole og Dagtilbud. 9

12 Kommunaldirektøren Der er afsat 0,254 mio. kr. til Bycirkelsamarbejdet mellem Egedal og nabokommunerne. Der er afsat 20 mio. kr. pr. år for at kunne imødegå økonomiske udsving blandt andet som følge af konjunkturer og uforudsigelige budgetpåvirkninger. 3. Fællesudgifter Der er afsat 0,2 mio. kr. til større personalearrangementer såsom DHLstafet og julefrokost. Der er afsat 0,3 mio. kr. til Kunstrådet til indkøb og drift af kunst til kommunens bygninger. Derudover modtager kommunens Kunstforening for medarbejderne kr. i årligt tilskud. Der er afsat 4 mio. kr. til Byrådets strategiske mål. Budgetmidlerne overføres til de enheder, som i de konkrete år skal understøtte aktiviteter til opfyldelse af Byrådets strategiske mål. De strategiske mål for 2016 er følgende: Sund i Egedal, Ung i Egedal, Involvering af civilsamfundet og Promovering af Egedals byudviklingsområder. Midler til Byrådets strategiske mål kan udmøntes administrativt. 4. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Kommunaldirektørens udviklingspulje samt kontorhold, kompetenceudvikling m.m. 5. Udviklingssekretariatet Til Udviklingssekretariatet budgetteres med 3,3 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. udgør løn til det administrative personale. De resterende midler er afsat til projektporteføljestyring og udviklingsinitiativer Periodiseret budget for Kommunaldirektøren Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Løn Lønbudget til den øvrige Direktion samt centerchefen for Center for Administrativ Service og Udviklingssekretariatet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. Puljer Budgetsikkerhedspuljen på 20 mio. kr. er tidsmæssigt forudsat udmøntet ved de politiske behandling af budgetopfølgningen i maj, august og november. Halvdelen af puljen forudsættes udmøntet i november. Fællesudgifter Budget til Kommunaldirektørens fællesudgifter er delvis periodiseret efter 1/12-dele over hele året. Tilskud til DHL-stafet samt julefrokost er placeret i de relevante måneder. Egne midler Kommunaldirektørens Egne midler er periodiseret efter 1/12-dele over hele året. Udviklingssekretariatet Udgiften vedrører primært løn til medarbejderne i Udviklingssekretariatet. Budgettet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. 10

13 Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 1. Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD primære aktiviteter Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud. Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Ikke-finansielle mål: Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådetrs økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr 1) Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 11

14 Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Øvrige udgifter Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Indtægter Der er ingen indtægter. 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Risici indenfor budgetrammen De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 12

15 Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 4. Driftsbudget for Direktørens budgetramme 4.1 Direktørens budgetramme Aktivitetsbudget for Direktørens budgetramme 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Direktørens budgetramme Tabel 2 Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Budget Løn (direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egnemidler (direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 101 Budget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 1. Løn Bevillingen dækker blandt løn til centerchefer under Direktørområdet. 2. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Direktørens udviklingspulje samt kontorhold og kompetenceudvikling Periodiseret budget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Løn Lønbudget til centerchefer under Direktørområdet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. Egne midler Direktørens Egne midler er periodiseret efter 1/12-dele over hele året. 13

16 Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 14

17 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 1 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTK - primære aktiviteter Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Ejendomme og Intern Service Center for Teknik og Miljø. Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje. 2 Resultatmål Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Ikke-finansielle mål: Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådetrs økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen. 3 Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 15

18 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Tabel 1 Driftsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Øvrige udgifter Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Indtægter Der er ingen indtægter. 16

19 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Risici indenfor budgetrammen De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning ventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 17

20 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 4 Driftsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 4.1 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Aktivitetsbudget for Direktørens budgetramme 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CI og CTM Tabel 3 Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Løn Egne midler 101 Budget for for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 1. Løn Bevillingen dækker blandt løn til centerchefer under Direktørområdet. 2. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Direktørens udviklingspulje samt kontorhold og kompetenceudvikling Periodiseret budget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn (direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Egne midler (direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Løn Lønbudget til centerchefer under Direktørområdet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. Egne midler Direktørens Egne midler er periodiseret efter 1/12-dele over hele året. 18

21 Anlæg Anlæg 1. Anlægsbudget 1.1 Anlægsbudget Tabel 1 viser anlægsbudgettet for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Anlægsbudgettet vil ved de tekniske korrektioner til budgetforslag 2016 blive flyttet til Center for Ejendomme og Intern Service inden budgetvedtagelsen. Tabel 1 Anlægsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1. Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr (i 2015-priser) 1.2 Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 2 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økomomiudvalget Egedal Rådhus - anlægs projekt Parkeringsløsning - Egedal Rådhus Social- og Sundhedsudvalget Serviceareal - 72 plejeboliger Sundhedscenter - anlægsprojekt Parkeringsløsning - Sundhedscenter Anlægsbudget i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 19

22 Anlæg Økonomiudvalget Projekt Egedal Rådhus og Sundhedscenter Det nye Rådhus og Sundhedscenter ved Egedal Station blev indviet i november Det nye Rådhus og Sundhedscenter er indrettet på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen om god service til borgerne. Det nye Rådhus og Sundhedscenter har frigjort lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen har haft administration. Anlægsbevillingen på 330,2 mio. kr. er fordelt med 85,9 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget og 244,3 mio. kr. under Økonomiudvalget. Byggeriet er fuldt finansieret ved at bruge en del af kommunens egne frie midler i SOLTprojekterne (Sælg-og-lej-tilbage). Pengene tilbageføres i SOLT-depotet gennem driftsreduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug og reducerede personaleomkostninger. Projekt Projekt Parkeringsløsning Egedal Rådhus Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 11,6 mio. til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Under Økonomiudvalget er afsat 7,5 i mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalget Projekt Serviceareal 72 plejeboliger Opførelse af serviceareal til første og anden etape af plejeboliger, der består af henholdsvis 39 og 33 nye plejeboliger. Servicearealet opføres på forskellig vis i første og anden etape. Servicearealet til første etape er placeret i Sundhedscenteret, mens servicearealet til etape to består af et rum på hver af de tre etager i plejeboligbyggeriet. Staten yder et tilskud på kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Indtægten på 1,749 mio. kr. indgår først i Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret på konto 8. Byrådet vedtog den 17. december 2014 at give anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til brug for opførsel af servicearealer i etape to, der udgør ca. 203 m². Der er ikke givet anlægsbevilling til indtægten der forventes at indgå i Projekt Sundhedshus/Sundhedscenter Sundhedscenteret er opført ved det nye Rådhus ved Egedal Station. Sundhedscenteret indeholder 20 midlertidige boliger, sygepleje- og misbrugsklinik, træningsfaciliteter, kontorarbejdspladser, base for sygepleje og vagthold samt vagt- og depotfaciliteter for plejecenteret, der opføres i umiddelbar nærhed til Sundhedscenteret. Sundhedscenteret har været budgetlagt med 85,9 mio. kr. (fordelt med 24,1 mio. kr. i 2013, 57,3 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016) Endvidere henvises til projekt Serviceareal til 40 plejeboliger, hvoraf det fremgår at der herfra indgår 8 mio. kr. i finansieringen af Sundhedscenteret. Der var til Sundhedscenteret et forbrug før 2015 på 78,8 mio. kr Projekt Projekt Parkeringsløsning Sundhedscenter Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved sundhedscenteret, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Under Social- og Sundhedsudvalget er afsat 4,3 mio. kr. i 2015 samt 0,9 mio. kr. i Herudover er afsat midler under Økonomiudvalget. 20

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere

Læs mere

Center for Direktion og Sekretariater

Center for Direktion og Sekretariater Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.

Læs mere

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat -21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion

Læs mere

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat Direktion og Udviklingssekretariat 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion og Udviklingssekretariat

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed,

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Direktion og sekretariater

Direktion og sekretariater Præsentation er under sammenlægning med Center for personale- og økonomiservice og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-21 1 Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats

Læs mere

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Budget for 2013 Egedal Kommune

Budget for 2013 Egedal Kommune Budget for 2013 Egedal Kommune Program Et godt udgangspunkt - indledning v/borgmester Willy Eliasen Budgettet en løbende proces v/kommunaldir. Lars Wilms Fakta om Egedal Nøgletal Den nationaløkonomiske

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Center for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet

Center for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt

Læs mere

Faglig intro til ØKudvalgets

Faglig intro til ØKudvalgets Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Formålet med centeret er at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske rammer,

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning

Læs mere

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere