Direktion og Sekretariater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktion og Sekretariater"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af kommunens overordnede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger. omfatter budgetrammerne for Direktionen og herunder Udviklingssekretariatet. Direktionen Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, Direktionen og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetencer og service. Direktionens budgetrammer indeholder budget til aflønning af Direktionen, centerchefer samt personale knyttet til Direktionen. Der er i Direktionens budgetramme placeret tværgående puljer og budget til tværgående fællesudgifter. Udviklingssekretariatet Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion under Direktionen. Den består af Direktionssekretæren og Udviklingsteamet. Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer og projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance. Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at organisationens mål bliver gennemført. Direktionens og chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på helhed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde. Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet bl.a. gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse. Politiske udvalg: Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget 2. Strategi og resultatmål arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. I regi heraf er Parat til Fremtiden et ambitiøst program, der skal gøre organisationen parat til at håndtere de kommende økonomiske udfordringer ved at sikre en robust økonomi med et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning i De overordnede formål med Parat til Fremtiden er at: Øge kunde- og brugertilfredshed Øge medarbejdertilfredshed Øge effektivitet og råderum. 1

4 Budgetnotat Indsatsen retter sig mod en kvalificering og implementering af fase II i Parat til Fremtiden Økonomisk råderum. Fase II består af en række effektiviseringshypoteser. De 125 mio. kr. i Parat til Fremtiden adresserer de udfordringer, som udsigten til en faldende driftsbalance på 50 mio. kr. og den demografiske udvikling på 25 mio. kr. vil give. Desuden skal der skaffes et økonomisk råderum på ca. 50 mio. kr. til politisk prioritering på tværs af de store serviceområder. Programmet gennemføres, så brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed fastholdes. Ikke-finansielle mål: Parat til Fremtiden skal medvirke til at sikre, at målene i Byrådets økonomiske politik opfyldes: Overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og langt sigt. Det betyder, at der i budgetlægningen lægges vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter mv. skal give et overskud, der giver råderum. Som overordnet målsætning skal hvert år budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Af hensyn til budgetsikkerheden, og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet, er det nødvendigt, at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter. Det organisatoriske mål om intern kommunikationsstrategi skal forbedre den interne kommunikation. Målet har fire indsatsområder: Forbedre kommunikation og samarbejde på tværs Styrke den strategiske ledelseskommunikation Udbrede ideen om den kommunikerende medarbejder Styr på de interne kommunikationskanaler og værktøjer. Direktionens mål om kvalitet i borger-/brugerbetjeningen retter indsatsen endnu mere mod udvikling af betjeningen af borgerne og virksomheder, og arbejdet med at skabe anerkendende og respektfulde relationer skal fortsættes og udvikles. Det tværfaglige arbejde skal videreudvikles, så både borgere og kolleger oplever sammenhængende serviceforløb, hvor der er fokus på borgernes behov ud fra en helhedsbetragtning. Borgere og brugere skal inddrages, så der opnås øget kvalitet og synergi gennem blandt andet brugerdrevet innovation. Der skal fortsat være fokus på endnu mere sammenhængende service. En sammenhængende service, der er effektiv, imødekommende, fagligt korrekt og med korrekte afgørelser. Centrene skal planlægge og gennemføre konkrete aktiviteter, der kan udvikle kvaliteten, styrke samarbejdet på tværs af centrene samt øge helhedstænkningen og det tværfaglige fokus helt ude hos den enkelte medarbejder. Målene tager et samlet udgangspunkt i en styrket kultur, der gennem innovation og effektivisering skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under den nye normal med et fast fokus på kerneydelse og målgruppe. Afslutningsvis har Direktionen som mål, at kommunens samlede sygefravær skal under 4,5 %. 2

5 Budgetnotat Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser rammen for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Direktion og sekretariater (DOS) fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Nettobevilling i alt Lønudgifter vedrører løn til Udviklingssekretariatet, centerchefer samt Direktionen ekskl. Kommunaldirektøren. Øvrige udgifter dækker primært over puljer og tværgående fællesudgifter. Udsving mellem årene er forklaret i forhold til tabel 2. Tabel 2 Driftsbudget for Direktion og sekretariater (DOS) fordelt på rammer Beløb i kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) Kommunaldirektørens ramme Direktør m.a., CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Direktør m.a., CSS, CSO, CSD Direktør m.a. rådhusprojektet (til ult. maj 2015) Nettobevilling i alt Det samlede budgetforslag 2016 udgør 45,9 mio. kr. Budgettet falder til 43,1 mio. kr. i 2017 og til ca. 42 mio. kr. i årene derefter. Udsving mellem årene skyldes i de væsentligste eventuelle fratrædelsesgodtgørelser til Direktion og centerchefer. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Hovedparten af bevillingen i vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og administrative beslutninger. For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan den væsentligste anses for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen. 3

6 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn og øvrige udgifter Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Forbrug som falder i en anden takt er periodiseret erfaringsmæssigt efter historikken for de enkelte måneder. De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets tre politiske budgetopfølgninger. Fordelingen er periodiseret på tidspunktet for den politiske behandling. 3.4 Risici Største risici ift. At overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunens samlede økonomi De økonomiske risici er relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer, samt aktivitetsstyrede områder, der er i vækst. Der er under Direktion og Sekretariater afsat 20 mio. kr. som sikkerhed mod uforudsete udgifter. Det igangværende arbejde med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 4

7 Budgetnotat Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 3 angiver de planlagte anlægsinvesteringer. Anlægsbudgettet bliver ved de tekniske korrektioner til budgetforslag 2016 flyttet til Center for Ejendomme og Intern Service inden budgetvedtagelsen. Tabel 3 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Parkeringsløsning Egedal Rådhus Sundhedscenter og servicearealer Anlægsbudget i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 4 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger De primære anlægsinvesteringer Investering Beskrivelse 1. Parkeringsløsning Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved det nye Rådhus og Sundhedscenter. Der blev også givet bevilling til, at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. 2. Egedal Rådhus Det nye Rådhus og Sundhedscenter ved Egedal Station blev indviet i Det nye Rådhus og Sundhedscenter er indrettet på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen om god service til borgerne. Det nye Rådhus og Sundhedscenter har frigjort lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen har haft administration. Byggeriet er fuldt finansieret ved at bruge en del af kommunens egne frie midler i SOLT-projekterne (Sælg-og-lej-tilbage). Pengene tilbageføres i SOLT-depotet gennem driftsreduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug og reducerede personaleomkostninger. Der er i 2016 afsat 3,2 mio. kr. til de sidste anlægsarbejder. 3. Sundhedscenter og Sundhedscenteret og de tilhørende servicearealer er opført ved det nye servicearealer Rådhus og Sundhedscenter ved Egedal Station. Der forventes et tilskud fra staten på ca kr. pr. plejebolig. Indtægten indgår i

8 Budgetnotat Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseret anlægsbudget 1. Parkeringsløsning Forbruget til parkeringsløsningen er periodiseret lineært over årets første 4 måneder baseret på den forventede aktivitet. 2. Egedal Rådhus Forbruget til den sidste færdiggørelse af Egedal Rådhus er periodiseret lineært over årets første 3 måneder baseret på den forventede aktivitet. 3. Sundhedscenter og servicearealer Udgiftsforbruget til de Sundhedscenteret og servicearealerne er periodiseret lineært over årets første 3 måneder baseret på den forventede aktivitet. Der forventes en indtægt i februar måned på 1,7 mio. kr. 6

9 Kommunaldirektøren Kommunaldirektør 1. Kommunaldirektør - primære aktiviteter Kommunaldirektøren varetager den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. Kommunaldirektørens budgetramme indeholder budgetmidler til løn, puljer, samt fællesudgifter og egne midler: Lønmidlerne vedrører lønbudget til den øvrige Direktion samt til chefen for Center for Administrativ Service og til Udviklingssekretariatet Puljerne omfatter midler, som kan anvendes til tværgående formål. Det gælder bl.a. budgetsikkerhedspuljen samt Direktionens strategiske pulje Fællesudgifterne omfatter midler af forskellig art til tværgående projekter. Det drejer sig bl.a. om ikke-fordelt budget til strategiske mål samt tilskud til større personalearrangementer Egne midler omfatter Kommunaldirektørens udviklingspulje samt budget til kontorhold mv. Herudover hører Udviklingssekretariatet under Kommunaldirektøren. Det består af Udviklingsteamet og Direktionssekretæren. Det fungerer som et internt konsulentteam, der kan inddrages i processer og projekter, hvor organisationen har brug for rådgivning eller assistance. Udviklingssekretariatet understøtter udviklingen på tværs i organisationen og medvirker til at organisationens mål bliver gennemført. De primære opgaver er: Strategisk arbejde o Understøtter Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejde. o Sikrer fokus på helhed og strategi i Kommunens målarbejde. Overblik og koordinering o Ser og sikrer sammenhæng i styringen på tværs af Kommunens områder o Koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen o Koordinerer Kommunens internationale samarbejde. Projekter og opgaver o Understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen o Er en aktiv medspiller i forhold til styrkelse af lokaldemokrati, bl.a. gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse o Faciliterer og driver netværket for organisationens udviklingskonsulenter o Understøtter de enkelte direktører i det omfang, der er behov herfor. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Kommunaldirektørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Ikke-finansielle mål: Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen. 7

10 Kommunaldirektøren 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Kommunaldirektør fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Kommunaldirektør Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Kommunaldirektør nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Hovedparten af bevillingen under Kommunaldirektørens budgetramme vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er derfor i vidt omfang styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan de væsentligste anses for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Løn Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Øvrige udgifter Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Forbrug som falder i en anden takt er periodiseret erfaringsmæssigt i de enkelte måneder. De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets tre politiske budgetopfølgninger. Fordelingen er periodiseret på tidspunktet for den politiske behandling det gælder f.eks. budgetsikkerhedspuljen. Indtægter Der er ingen indtægter. 8

11 Kommunaldirektøren 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunens samlede økonomi 2. Udviklingsinitiativer De økonomiske risici er primært relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer samt aktivitetsstyrede områder, der er i vækst. Risici ligger primært decentralt under de projekter og tiltag som Udviklingssekretariatet understøtter. Der er under Direktion og Sekretariater afsat 20 mio. kr. som sikkerhed mod uforudsete udgifter. Budgetbeløb ligger i de budgetrammer som Udviklingsteamet understøtter. Det igangværende arbejde med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Udviklingsteamet koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen. Direktionen Udviklingsteamet 4. Driftsbudget for Kommunaldirektøren 4.1 Kommunaldirektøren Aktivitetsbudget for Kommunaldirektøren Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Kommunaldirektørens budgetramme. Tabel 2 Aktivitetsbudget for Kommunaldirektør Beløb i kr. 1) Mængde Endhedspris Budget Løn Puljer Fællesudgifter Egne midler 140 Udviklingssekretariat Budget for kommunaldirektøren Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 1. Løn Bevillingen dækker blandt andet løn til den øvrige Direktion samt til chefen for Center for Administrativ service og til Udviklingssekretariatet. 2. Puljer Der er i Kommunaldirektørens ramme placeret flere puljer: Direktionens strategiske pulje udgør 0,7 mio. kr. årligt. Puljen anvendes til organisationsudvikling, kommunikation og øvrige projekter, som Direktionen ønsker at sætte fokus på. Restbudgettet på 1,356 mio. kr. fra ikke fordelte institutionspladser i Center for Skole og Dagtilbud (demografi-puljen) er placeret i Direktion og Sekretariater. Budgettet udmøntes administrativt til Center for Skole og Dagtilbud. 9

12 Kommunaldirektøren Der er afsat 0,254 mio. kr. til Bycirkelsamarbejdet mellem Egedal og nabokommunerne. Der er afsat 20 mio. kr. pr. år for at kunne imødegå økonomiske udsving blandt andet som følge af konjunkturer og uforudsigelige budgetpåvirkninger. 3. Fællesudgifter Der er afsat 0,2 mio. kr. til større personalearrangementer såsom DHLstafet og julefrokost. Der er afsat 0,3 mio. kr. til Kunstrådet til indkøb og drift af kunst til kommunens bygninger. Derudover modtager kommunens Kunstforening for medarbejderne kr. i årligt tilskud. Der er afsat 4 mio. kr. til Byrådets strategiske mål. Budgetmidlerne overføres til de enheder, som i de konkrete år skal understøtte aktiviteter til opfyldelse af Byrådets strategiske mål. De strategiske mål for 2016 er følgende: Sund i Egedal, Ung i Egedal, Involvering af civilsamfundet og Promovering af Egedals byudviklingsområder. Midler til Byrådets strategiske mål kan udmøntes administrativt. 4. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Kommunaldirektørens udviklingspulje samt kontorhold, kompetenceudvikling m.m. 5. Udviklingssekretariatet Til Udviklingssekretariatet budgetteres med 3,3 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. udgør løn til det administrative personale. De resterende midler er afsat til projektporteføljestyring og udviklingsinitiativer Periodiseret budget for Kommunaldirektøren Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Løn Lønbudget til den øvrige Direktion samt centerchefen for Center for Administrativ Service og Udviklingssekretariatet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. Puljer Budgetsikkerhedspuljen på 20 mio. kr. er tidsmæssigt forudsat udmøntet ved de politiske behandling af budgetopfølgningen i maj, august og november. Halvdelen af puljen forudsættes udmøntet i november. Fællesudgifter Budget til Kommunaldirektørens fællesudgifter er delvis periodiseret efter 1/12-dele over hele året. Tilskud til DHL-stafet samt julefrokost er placeret i de relevante måneder. Egne midler Kommunaldirektørens Egne midler er periodiseret efter 1/12-dele over hele året. Udviklingssekretariatet Udgiften vedrører primært løn til medarbejderne i Udviklingssekretariatet. Budgettet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. 10

13 Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 1. Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD primære aktiviteter Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud. Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje. 2. Resultatmål Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Ikke-finansielle mål: Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådetrs økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr 1) Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 11

14 Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Forudsætninger Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Øvrige udgifter Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Indtægter Der er ingen indtægter. 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Risici indenfor budgetrammen De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 12

15 Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 4. Driftsbudget for Direktørens budgetramme 4.1 Direktørens budgetramme Aktivitetsbudget for Direktørens budgetramme 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Direktørens budgetramme Tabel 2 Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Budget Løn (direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Egnemidler (direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 101 Budget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 1. Løn Bevillingen dækker blandt løn til centerchefer under Direktørområdet. 2. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Direktørens udviklingspulje samt kontorhold og kompetenceudvikling Periodiseret budget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Løn Lønbudget til centerchefer under Direktørområdet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. Egne midler Direktørens Egne midler er periodiseret efter 1/12-dele over hele året. 13

16 Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 14

17 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 1 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTK - primære aktiviteter Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Ejendomme og Intern Service Center for Teknik og Miljø. Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen. Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje. 2 Resultatmål Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder. Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder. Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: Parat til Fremtiden og implementering af Intern kommunikationsstrategi. Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. Ikke-finansielle mål: Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådetrs økonomiske politik samt programmet Parat til Fremtiden. Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen. 3 Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 15

18 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 1. Interne og eksterne udgiftsdrivere Tabel 1 Driftsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Øvrige udgifter Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. Indtægter Der er ingen indtægter. 16

19 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Risici indenfor budgetrammen De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet. Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning ventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger. Direktionen 17

20 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 4 Driftsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 4.1 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Aktivitetsbudget for Direktørens budgetramme 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CI og CTM Tabel 3 Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Beløb i kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Løn Egne midler 101 Budget for for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 1. Løn Bevillingen dækker blandt løn til centerchefer under Direktørområdet. 2. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Direktørens udviklingspulje samt kontorhold og kompetenceudvikling Periodiseret budget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn (direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Egne midler (direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Løn Lønbudget til centerchefer under Direktørområdet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. Egne midler Direktørens Egne midler er periodiseret efter 1/12-dele over hele året. 18

21 Anlæg Anlæg 1. Anlægsbudget 1.1 Anlægsbudget Tabel 1 viser anlægsbudgettet for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Anlægsbudgettet vil ved de tekniske korrektioner til budgetforslag 2016 blive flyttet til Center for Ejendomme og Intern Service inden budgetvedtagelsen. Tabel 1 Anlægsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1. Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr (i 2015-priser) 1.2 Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 2 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økomomiudvalget Egedal Rådhus - anlægs projekt Parkeringsløsning - Egedal Rådhus Social- og Sundhedsudvalget Serviceareal - 72 plejeboliger Sundhedscenter - anlægsprojekt Parkeringsløsning - Sundhedscenter Anlægsbudget i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 19

22 Anlæg Økonomiudvalget Projekt Egedal Rådhus og Sundhedscenter Det nye Rådhus og Sundhedscenter ved Egedal Station blev indviet i november Det nye Rådhus og Sundhedscenter er indrettet på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen om god service til borgerne. Det nye Rådhus og Sundhedscenter har frigjort lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen har haft administration. Anlægsbevillingen på 330,2 mio. kr. er fordelt med 85,9 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget og 244,3 mio. kr. under Økonomiudvalget. Byggeriet er fuldt finansieret ved at bruge en del af kommunens egne frie midler i SOLTprojekterne (Sælg-og-lej-tilbage). Pengene tilbageføres i SOLT-depotet gennem driftsreduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug og reducerede personaleomkostninger. Projekt Projekt Parkeringsløsning Egedal Rådhus Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 11,6 mio. til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Under Økonomiudvalget er afsat 7,5 i mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalget Projekt Serviceareal 72 plejeboliger Opførelse af serviceareal til første og anden etape af plejeboliger, der består af henholdsvis 39 og 33 nye plejeboliger. Servicearealet opføres på forskellig vis i første og anden etape. Servicearealet til første etape er placeret i Sundhedscenteret, mens servicearealet til etape to består af et rum på hver af de tre etager i plejeboligbyggeriet. Staten yder et tilskud på kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Indtægten på 1,749 mio. kr. indgår først i Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret på konto 8. Byrådet vedtog den 17. december 2014 at give anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til brug for opførsel af servicearealer i etape to, der udgør ca. 203 m². Der er ikke givet anlægsbevilling til indtægten der forventes at indgå i Projekt Sundhedshus/Sundhedscenter Sundhedscenteret er opført ved det nye Rådhus ved Egedal Station. Sundhedscenteret indeholder 20 midlertidige boliger, sygepleje- og misbrugsklinik, træningsfaciliteter, kontorarbejdspladser, base for sygepleje og vagthold samt vagt- og depotfaciliteter for plejecenteret, der opføres i umiddelbar nærhed til Sundhedscenteret. Sundhedscenteret har været budgetlagt med 85,9 mio. kr. (fordelt med 24,1 mio. kr. i 2013, 57,3 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016) Endvidere henvises til projekt Serviceareal til 40 plejeboliger, hvoraf det fremgår at der herfra indgår 8 mio. kr. i finansieringen af Sundhedscenteret. Der var til Sundhedscenteret et forbrug før 2015 på 78,8 mio. kr Projekt Projekt Parkeringsløsning Sundhedscenter Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af parkeringsdæk og midlertidig parkering ved sundhedscenteret, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Under Social- og Sundhedsudvalget er afsat 4,3 mio. kr. i 2015 samt 0,9 mio. kr. i Herudover er afsat midler under Økonomiudvalget. 20

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat -21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Direktion og sekretariater

Direktion og sekretariater Præsentation er under sammenlægning med Center for personale- og økonomiservice og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-21 1 Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget for 2013 Egedal Kommune

Budget for 2013 Egedal Kommune Budget for 2013 Egedal Kommune Program Et godt udgangspunkt - indledning v/borgmester Willy Eliasen Budgettet en løbende proces v/kommunaldir. Lars Wilms Fakta om Egedal Nøgletal Den nationaløkonomiske

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service -21 Center for Ejendomme og Intern Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Formålet med centeret er, at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015 Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere