Titel: Overvågning af kystnære ternearter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Overvågning af kystnære ternearter"

Transkript

1 Titel: Overvågning af kystnære ternearter Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: A181 1 Gyldig fra: Sider: 10 Sidst ændret: Oprettet: Indhold Titel: Overvågning af kystnære ternearter Indledning Arterne og deres ynglesteder Metode Tid, sted og periode Udstyr Procedure Stam- og kortdata Observationer og feltskema Databehandling Kvalitetssikring Kvalitetssikring af data og dataaflevering Referencer Bilag Feltskemaer Oversigt over versionsændringer... 10

2 2 1 Indledning Formålet med denne tekniske anvisning (TA) er at angive en kvalitetssikret, standardiseret og reproducerbar metode til at gennemføre overvågningen af følgende seks arter af terner, som primært yngler ved vore kyster: sandterne, rovterne, splitterne, fjordterne, havterne og dværgterne. Disse arter er alle opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1, og tre af arterne indgår i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområder (Tabel 1). Tabel 1. Antallet af EF-Fuglebeskyttelsesområder hvori de enkelte arter har været en del af udpegningsgrundlaget siden Antal fuglebeskyt- Art telsesområder Bemærkninger Sandterne 5 Alle i Vadehavsregionen Rovterne 1 Saltholm Splitterne 23 Flest i det vestlige og nordlige Jylland Fjordterne 31 I flere egne af landet Havterne 37 I flere egne af landet Dværgterne 30 I flere egne af landet 1.1 Arterne og deres ynglesteder Sandterne er meget tæt på at forsvinde som dansk ynglefugl. Arten yngler på mindre øer og/eller på strandenge med kort græsvegetation/sandbanker. Arten yngler især i tilknytning til hættemåger og/eller andre arter af terner. Gennem de seneste 30 år har arten lejlighedsvis ynglet på en enkelt eller nogle få lokaliteter i Jylland (især i Vadehavet). Rovterne er en art der er under genindvandring til Danmark. I disse år yngler den årligt på Saltholm og lejlighedsvis på mindre øer, men med færre end 10 par fordelt på lokaliteter i Øresund, Roskilde Fjord (en enkelt gang), det sydøstlige Danmark og Det Sydfynske Øhav. Splitterne er en spredt forekommende ynglefugl på øer i hele Danmark på nær Bornholm. Den yngler i tilknytning til hættemågekolonier i marine områder og kan danne kolonier på op til flere hundrede eller endog et par tusinde par. Fjordterne er en ret almindelig ynglefugl ved kyster og ved visse søer og moser inde i landet. Den yngler både enkeltvis og i kolonier (sjældent med flere end 50 par). Fjordterne kan yngle i blandet koloni med havterne og sammen med hættemåger. Havterne er en ret almindelig, kolonirugende ynglefugl på øer og holme i hele Danmark på nær Bornholm. Havterne kan i Danmark danne kolonier på op til nogle hundrede par. Arten kan ofte yngle i blandet koloni med fjordterne eller splitterne og evt. sammen med hættemåger.

3 3 Dværgterne er en spredt forekommende ynglefugl på sten- og sandstrande, strandenge samt ved enkelte søer i hele Danmark på nær Bornholm. Kun få af de danske kolonier har flere end 25 par. 2 Metode Overvågning af terner gennemføres af Miljøstyrelsens (MST) enheder gennem optælling af ynglefugle i ynglekolonier beliggende i EF-Fuglebeskyttelsesområder og i visse år også i kolonier beliggende udenfor EF-Fuglebeskyttelsesområder. Overvågningen af arterne er kategoriseret som Intensiv 1. Intensiv 1 står for opsøgende overvågning af artens bestandsstørrelse. Overvågningen består alene af en basisovervågning, der har til formål 1) at følge udviklingen i artens yngleforekomst i de EF-Fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget, og 2) regelmæssigt at opgøre ynglebestandens størrelse og udbredelse i Danmark. På feltskemaet til overvågning af terner (bilag 6.1) er der fortrykte felter til angivelse af de parametre, der skal overvåges. 2.1 Tid, sted og periode Terner eftersøges hvert andet år (2017, 2019 og 2021) i de EF- Fuglebeskyttelsesområder, hvor de er på udpegningsgrundlaget. Én gang i overvågningsperioden (2019), udvides overvågningen til at være landsdækkende, så arterne eftersøges såvel i som uden for de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor arterne er på udpegningsgrundlaget. Lokaliteter, der undersøges for ynglende terner, udgøres af kendte ynglelokaliteter for arterne samt potentielle ynglelokaliteter. Højest prioritet gives til de lokaliteter, hvor arterne har ynglet flere gange siden år Da flere ternearter ofte yngler i samme koloni eller område, vil der i mange tilfælde være god synergi i overvågning af et områdes samlede ternebestand. De potentielle yngleområder der bør besøges (ud over de kendte og prioriterede ynglelokaliteter) udgøres primært af små øer, holme, sandrevler og strandenge, som ræve og andre rovpattedyr ikke umiddelbart har adgang til. Arterne etablerer typisk rederne, hvor der ikke er vegetation eller hvor vegetationen er kort. For nedenstående tre arter gør særlige forhold sig gældende mht. hvilke andre habitater/typer af lokaliteter arten også kan optræde på som ynglefugl. Sandterne: Arten kan også yngle på våde heder. Fjordterne: En væsentlig andel af de danske ynglepar yngler på små øer og enge i eller ved søer, grusgrave og moser. Fjordterne kan yngle i forholdsvis høj vegetation. Dværgterne: Yngler også på åbne sandstrande samt ved ferskvandssøer (på små øer eller på enge langs søer; yngleforekomst ved ferskvand forekommer primært på den vestlige del af Sjælland).

4 4 Overvågning af terner gennemføres som udgangspunkt ved at foretage to besøg på de relevante lokaliteter. Besøgene gennemføres inden for følgende perioder: Besøg nr. 1: maj Besøg nr. 2: juni. Optællingerne planlægges/udføres med tanke på følgende forhold: Alle relevante ynglelokaliteter inden for det enkelte EF-Fuglebeskyttelsesområde bør dækkes inden for nogle få dage. Inden for større områder bør det tilstræbes at dække lokaliteterne inden for et tidsrum på 1 uge. Herved reduceres risikoen for at terner, der eventuelt flytter, bliver registreret på to forskellige lokaliteter. Besøg nr. 2 bør tidligst finder sted 10 dage efter første besøg. Besøg bør ikke gennemføres umiddelbart efter et ekstraordinært højvande eller en serie af dage med ekstraordinært dårligt vejr. Har der været et højvande, bør tællingen tidligst finde sted 1 uge efter, så fuglene har haft mulighed for at genetablere sig. Der bør ikke foretages optælling på dage med vedvarende regn og/eller stærk blæst. For ynglelokaliteter der ved første besøg vurderes at være fuldt etablerede, og hvor alle ynglefuglene ser ud til at være i gang med rugning, kan et andet besøg undlades. Ligeledes kan det ved meget vanskeligt tilgængelige lokaliteter skønnes nødvendigt, at nøjes med ét besøg. Mindre ynglelokaliteter vil i visse tilfælde også kunne dækkes ved et enkelt besøg. Det er den enkelte MST-enheds ansvar, at vurdere hvorvidt yngleforekomsten i det enkelte fuglebeskyttelsesområde kan fastlægges ud fra blot et enkelt besøg. Afsættes der kun tid til ét besøg, er det ekstra vigtigt, at dette ene besøg gennemføres på et tidspunkt i ynglesæsonen, hvor det er overvejende sandsynligt, at alle fuglene har etableret sig (og hvor der i ugen forud ikke har været ekstraordinært høj vandstand). For terner bør dette ene besøg gennemføres inden for perioden maj. Ved opsamlingen på resultaterne, dvs. når der skal drages en konklusion om antal ynglepar på lokaliteten, skal man som udgangspunkt benytte det største antal par registreret på den enkelte lokalitet. Men målet er at nå frem til den mest sandfærdige opgørelse for det samlede antal ynglepar i det enkelte EF- Fuglebeskyttelsesområde. Derfor skal man inden man drager en konklusion vurdere risikoen for, at der i ens tællinger forekommer dobbeltregistreringer (dvs. at nogle ynglefugle er blevet talt med to gange, fordi de flyttede). Hvis man har mistanke om, at der indgår dobbeltregistreringer benyttes registreringerne fra samme optællingsperiode, dvs. fra den optællingsperiode hvor det samlede tal for EF-Fuglebeskyttelsesområdet var størst. Det kan eksempelvis forekomme, at en større koloni blev opgivet mellem besøg nr. 1 og nr. 2, og at en nærliggende koloni blev meget større i tidsrummet mellem besøg nr. 1 og nr. 2. I en sådan situation kan vurderingen være, at stigningen på nabolokaliteten var et resultat af, at fugle, der allerede var talt én gang, flyttede fra den ene til den anden lokalitet i perioden mellem besøgene.

5 5 2.2 Udstyr Ved optælling medbringes håndkikkert (7-12 X forstørrelse) og teleskop (20-30 X forstørrelse). Derudover medbringes GPS, kort eller ortofoto til positionering af koloni samt feltskema og skriveredskaber. 2.3 Procedure Stam- og kortdata Inden ynglesæsonen udarbejdes en oversigt over relevante ynglelokaliteter. Oversigten udarbejdes på baggrund af den lokale viden i MST-enhederne især fra tidligere NOVANA overvågning, suppleret i rimeligt omfang med viden om de enkelte arters forekomst i Danmark, som bl.a. kan findes via den oversigt over yngleforekomster af arterne, som Aarhus Universitet har udarbejdet (oversigten er tilgængelig på fagdatacentrets hjemmeside; der er ikke lavet oversigter for sandterne og rovterne). Der kan evt. suppleres med opdaterede oplysninger givet i DOFbasen og atlaskortlægningen samt via kontakter til lokale optællere. Oversigten over relevante lokaliteter i landsdelen holdes løbende ajourført, således at den kan danne grundlag for stationsudvælgelsen i de tre sæsoner, hvor overvågning skal finde sted inden for perioden. Ansvaret for og opdatering af de undersøgte ynglelokaliteter ligger hos de lokale enheder af Miljøstyrelsen. Arealet på lokaliteten, hvor arten eftersøges, indtegnes på feltkort (landkort eller ortofoto) til efterfølgende registrering i Danmarks Naturdatabase. Såvel positive som negative observationer på egnede ynglelokaliteter registreres i Naturdatabasen. Ynglelokalitetens stednavn og den ansvarlige myndighed for overvågningen registreres på feltskemaet (bilag 6.1). Ved anvendelse af ynglelokalitetens stednavn benyttes allerede oprettede lokaliteter, eller fx ved oprettelse af nye lokaliteter gerne de betegnelser og afgrænsninger der findes i Aarhus Universitets oversigt over kolonirugende kystfugles lokaliteter (oversigten findes på fagdatacentrets hjemmeside og lokaliteternes afgrænsning/lokalisering kan ses på Observationer og feltskema For hvert enkelt besøg registreres dato på feltskemaet (bilag 6.1). Lokaliseringen af hovedkolonien registreres og anføres på følgende måde: Noter UTM koordinaterne for hovedkolonien. Er lokalitetens ynglefugle spredt på flere kolonier, så beskriv de andre koloniers lokalisering under Bemærkninger (fx par i hovedkolonien og 3-4 par ca. 600 m nord for). Hvis arten ikke yngler på lokaliteten skrives 0 under Bedste skøn for antal ynglepar. Hvis arten yngler på lokaliteten foretages optællingen af voksne fugle ved enten Metode 1 eller 2 (se nedenfor), og hvis muligt optælles rugende fugle (eller reder) ved Metode 3 eller 4: Metode 1. Hvis der findes et eller flere observationspunkter hvorfra alle fuglene i kolonien kan ses, tælles det samlede antal voksne fugle (inklusiv de fugle der ser ud til at have tilknytning til ynglekolonien). Denne metode egner sig kun til lokalite-

6 6 ter, hvor man som observatør har et godt udsyn og også kan de se de fugle, der måtte ligge på rede. Antallet af fugle tælles tre gange, og det største antal skrives ind i feltet Antal voksne fugle i kolonien i feltskemaet. Metode 2. Hvis det ikke på god afstand af ynglestedet er muligt at se alle de tilstedeværende fugle i kolonien, kan man nærme sig kolonien, indtil alle voksne fugle flyver op. Det samlede antal opflyvende (og eventuelt endnu ikke opflyvende) fugle tælles, hvis muligt tre gange. Det største antal fugle skrives ind i feltet Antal voksne fugle i kolonien i feltskemaet. Man skal være opmærksom på, om det ofte kun er nogle af fuglene, der flyver op. Er der mistanke om, at der fortsat er rugende fugle, som ikke er synlige, bør man gå frem indtil alle fugle i kolonien er på vingerne. Gennemføres besøget af to personer, kan den ene person gå til kolonien, mens den anden person tæller fuglene, mens de er i luften. Det kan også være en hjælp at fotografere flokken af opflyvende fugle og så senere tælle antallet af individer på fotoet. Metode 3. Hvis der findes ét eller flere observationspunkter hvorfra alle de rugende fugle kan ses, optælles de rugende fugle. Antallet skrives ind i feltet Antal rugende fugle/reder i feltskemaet. Denne metode kan anvendes på lokaliteter, hvor ternerne yngler i helt åbent og fladt terræn, hvor observatøren har frit udsyn til hele kolonien. Metode 4. Under visse forhold kan rederne optælles, mens man bevæger sig forholdsvis hurtig gennem koloniområdet. Da bør antallet af fugle i luften også tælles, idet man derved bidrager til at styrke grundlaget for at omregne fra antal fugle til antal ynglepar. Optælling af reder med æg kan være meget vanskeligt, hvis man ikke har erfaring. Ved optælling af større blandede kolonier anbefales det at opbygge et kendskab til redebygning samt til de forskellige typer æg hos kolonirugende kystfugle. Desuden skal forstyrrelsen gøres så kortvarig som overhovedet muligt (optælleren skal fjerne sig fra kolonien så snart alle reder (fugle) er optalt, og være yderst forsigtig så der ikke trædes på æg og unger). Metode 1 og 3 foretrækkes, fordi man herved minimerer forstyrrelsen af de ynglende fugle. Felterne i feltskemaet udfyldes som følger: Antal fugle x 0,7. Hvis antallet af talte fugle (metode 1 eller 2), bruges som grundlag for det bedste estimat for antal ynglepar, så multipliceres det højeste antal optalte gamle fugle med 0,7, jf. den metode som bruges ved de internationale tællinger i Vadehavet (se Hälterlein m.fl. 1995). Metoden anvendes som udgangspunkt kun ved større kolonier. Bedste skøn for antal ynglepar. Det er personen i felten, der har de bedste forudsætninger for at vurdere antallet af ynglepar, og der kan være tilfælde, hvor metoden med at gange antallet af voksne fugle i kolonien med 0,7 giver et misvisende billede af det faktiske antal ynglepar. Det er derfor vigtigt, at observatøren også angiver sit bedste skøn. Det kan angives som et interval (fx par) eller som ét tal (fx 10 par; skriv da 10 både under Minimum og under Maksimum). Tegn på oversvømmelse/prædation. Angiv med et kryds om der var tegn på at yngleområdet havde været oversvømmet, og om der var tegn på at kolonien havde været udsat for prædation. Uddyb gerne under Bemærkninger.

7 7 Bemærkninger. Giv gerne bemærkninger om følgende: såfremt der er ynglepar udenfor hovedkolonien, beskrives fordelingen af yngleparrene og de andre ynglepars omtrentlige lokalisering (fx: 12 par i hovedkolonien og 4 par ca. 400 m længere mod nord ). uddybende bemærkninger om tegn på at ynglelokaliteten havde været oversvømmet og/eller om kolonien havde været udsat for prædation. var der æg og/eller unger i kolonien. Konklusion på sæsonens yngleforekomst. Dette felt Antal ynglepar skal altid udfyldes, også selvom arten ikke ynglede (dvs. en 0-forekomst). Feltet udfyldes uanset antal besøg. Feltet udfyldes når sæsonens sidste besøg på lokaliteten er gennemført, idet der da drages en konklusion med hensyn til, hvor mange ynglepar der skal angives for lokaliteten. Indsæt konklusionen ved at udfylde felterne Minimum og Maksimum for Antal ynglepar. Skriv i både Minimum og Maksimum, også selvom der er tale om det samme tal. Vurder risikoen for dobbeltregistrering (se sidste afsnit under 2.1 Tid, sted og periode. 3 Databehandling Data fra feltskemaet (Bilag 6.1) og det overvågede område fra feltkortet overføres til indtastningsfladen for den enkelte art af terne i NaturAppl (programmet downloades fra Miljøportalen). Hvis lokaliteten har været overvåget før, anvendes så vidt muligt samme polygon som sidst. Vælg ved at pege på eksisterende registrering i Naturdatabasen i NaturAppl. Vejledning til NaturAppl mm. findes på Miljøportalens hjemmeside: Registreringer af terner, som Fagdatacenter for Biodiversitet (FDC-Bio) måtte gøre under overvågnings- eller forskningsaktiviteter, vil være til rådighed for relevante myndigheder eller blive indtastet i Naturdatabasen. 4 Kvalitetssikring 4.1 Kvalitetssikring af data og dataaflevering Den datatekniske anvisning for kvalitetssikring af terrestriske NOVANA-data i Naturdatabasen omfatter kvalitetssikringsprocedurer for selve indtastnings- og redigeringsprocessen samt det videre forløb i forbindelse med godkendelse af data. Se den datatekniske anvisning her: a.pdf

8 8 5 Referencer Hälterlein, B. Fleet, D.M., Henneberg, H.R., Mennebäck, T., Rasmussen, L.M., Südbeck, P., Thorup, O. & Vogel, R. 1995: Vejledning i optælling af ynglefugle i Vadehavet. Wadden Sea Ecosystem NO. 3, Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group & Joint Monitoring Group for Breeding Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven. 6 Bilag 6.1 Feltskemaer Bilag 6.1 se næste side.

9 9 BILAG 6.1 TERNER feltskema NOVANA Version 1 gældende fra Art: Stednavn: Det overvågede område indtegnes på kort og registreres som polygon i Naturdatabasen Ansvarlig myndighed: Overvågningsdata - Besøg nr. 1 Dato: Antal voksne fugle i kolonien (maksimale antal talte fugle) Inventør: Antal voksne fugle x 0,7 (anvendes i store kolonier) Antal rugende fugle/reder Bedste skøn for antal ynglepar Hovedkoloniens lokalisering Minimum Maksimum UTMx UTMy Tegn på oversvømmelse (X=ja) Tegn på prædation i kolonien (X=ja) Bemærkninger (fx fordeling og lokalisering af ynglepar): Overvågningsdata - Besøg nr. 2 Dato: Antal voksne fugle i kolonien (maksimale antal talte fugle) Inventør: Antal voksne fugle x 0,7 (anvendes i store kolonier) Antal rugende fugle/reder Bedste skøn for antal ynglepar Hovedkoloniens lokalisering Minimum Maksimum UTMx UTMy Tegn på oversvømmelse (X=ja) Tegn på prædation i kolonien (X=ja) Bemærkninger (fx fordeling og lokalisering af ynglepar): Konklusion på sæsonens yngleforekomst Minimum Maksimum Antal ynglepar

10 10 7 Oversigt over versionsændringer Version Dato Emne: Ændring: Overvågningsområde og antal optællinger Arterne overvåges nu hvert andet år i de EF- Fuglebeskyttelsesområder, hvor de er på udpegningsgrundlaget. Én gang i perioden foretages en landsdækkende overvågning. Hver lokalitet dækkes nu som udgangspunkt to gange i sæsonen.

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA. nr.: A154 Version: 2 Oprettet: 06.03.2017 Gyldig fra:

Læs mere

Udgået 1. april 2017 og sammenskrevet. i Overvågning af kystnære ternearter TAA Indhold. Titel: Overvågning af dværgterne som ynglefugl

Udgået 1. april 2017 og sammenskrevet. i Overvågning af kystnære ternearter TAA Indhold. Titel: Overvågning af dværgterne som ynglefugl Titel: Overvågning af dværgterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version:

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl

0 Indhold. Titel: Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl Titel: Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: A132 Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A106

Læs mere

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A113

Læs mere

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Titel: Overvågning af hjejle Pluvialis apricaria som ynglefugl

Titel: Overvågning af hjejle Pluvialis apricaria som ynglefugl Titel: Overvågning af hjejle Pluvialis apricaria som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Thomas Kjær Christensen, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet

Læs mere

Oprettet: Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹

Oprettet: Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹ Titel: Overvågning af brushane som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: A135 Version: 1 Oprettet: 17.04.2012 Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹

Læs mere

Titel: Overvågning af markpiber Anthus campestrissom ynglefugl

Titel: Overvågning af markpiber Anthus campestrissom ynglefugl Titel: Overvågning af markpiber Anthus campestrissom ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Oprettet: Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹

Oprettet: Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹ Titel: Overvågning af engryle som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: A134 Version: 1 Oprettet: 17.04.2012 Forfattere: Stefan Pihl¹, Johnny Kahlert¹, Thomas Eske Holm¹ og Bjarne Søgaard¹

Læs mere

Udgået 1. april Indhold. Titel: Overvågning af hedehøg som ynglefugl. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning

Udgået 1. april Indhold. Titel: Overvågning af hedehøg som ynglefugl. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Forfattere: Stefan Pihl, Johnny Kahlert, Thomas Eske Holm & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger 0 Indhold TA. nr.: A116 Version: 1 Oprettet: 02.02.2012

Læs mere

Titel: Overvågning af tinksmed Tringa glareola som ynglefugl

Titel: Overvågning af tinksmed Tringa glareola som ynglefugl Titel: Overvågning af tinksmed Tringa glareola som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Titel: Levestedsvurdering for kolonirugende kystfugle

Titel: Levestedsvurdering for kolonirugende kystfugle Titel: Levestedsvurdering for kolonirugende kystfugle Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Bjarne Søgaard og Thomas Eske Holm,Aarhus Universitet, Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.:

Læs mere

Titel: Overvågning af vindelsnegle: Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana, skæv vindelsnegl Vertigo angustior og kildevældsvindelsnegl

Titel: Overvågning af vindelsnegle: Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana, skæv vindelsnegl Vertigo angustior og kildevældsvindelsnegl NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET Titel: Overvågning af vindelsnegle: Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana, skæv vindelsnegl Vertigo angustior og kildevældsvindelsnegl Vertigo geyeri

Læs mere

Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia.

Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia. Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia. Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Flemming Helsing² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Titel: Levestedsvurdering for mose- og rørskovsfugle. TA henvisninger A103; A126; A146; A154; A180; DN01

Titel: Levestedsvurdering for mose- og rørskovsfugle. TA henvisninger A103; A126; A146; A154; A180; DN01 Titel: Levestedsvurdering for mose- og rørskovsfugle Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Bjarne Søgaard og Thomas Eske Holm, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience TA. nr.: Version: A303 1

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Titel: Levestedsvurdering for hede- og højmosefugle (Tinksmed)

Titel: Levestedsvurdering for hede- og højmosefugle (Tinksmed) Titel: Levestedsvurdering for hede- og højmosefugle (Tinksmed) Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Bjarne Søgaard og Thomas Eske Holm, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience TA henvisninger

Læs mere

Indhold. Titel: Overvågning af odder Lutra lutra

Indhold. Titel: Overvågning af odder Lutra lutra Titel: Overvågning af odder Lutra lutra Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard, Morten Elmeros & Aksel Bo Madsen Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Julie Dahl Møller² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson, Fagdatacenter for Ferskvand, Peter Wind, Fagdatacenter for Biodiversitet og terrestrisk natur Institut for Bioscience TA henvisninger

Læs mere

Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia

Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Flemming Helsing² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Titel: Overvågning af enkelt månerude Botrychium simplex

Titel: Overvågning af enkelt månerude Botrychium simplex Titel: Overvågning af enkelt månerude Botrychium simplex Dokumenttype: Teknisk anvisning til intensiv overvågning Forfattere: Peter Wind og Bettina Nygaard, Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.:

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Titel: Overvågning af stor kærguldsmed

Titel: Overvågning af stor kærguldsmed Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Mogens Holmen ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Henvisning til anden relevant TA: TA. nr.: Version:

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Titel: Overvågning af markfirben Lacerta agilis. Oprettet: 1.02.2014. TA. nr.: Version:

Titel: Overvågning af markfirben Lacerta agilis. Oprettet: 1.02.2014. TA. nr.: Version: Titel: Overvågning af markfirben Lacerta agilis Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Lars Christian Adrados² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Titel: Overvågning af eremit Osmoderma eremita Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Titel: Overvågning af eremit Osmoderma eremita Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Titel: Overvågning af eremit Osmoderma eremita Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning TA. nr.: A7 Version: 2 Oprettet: 14.03.2012 Forfattere: Bjarne Søgaard¹, Ole Martin², Palle Jørum²

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Birkemus Sicista betulina teknisk anvisning til ekstensiv overvågning/kortlægning

Birkemus Sicista betulina teknisk anvisning til ekstensiv overvågning/kortlægning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Julie Dahl Møller og Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A3 Version:

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 09-013 RØRHØG CIRCUS AERUGINOSUS MARSH HARRIER ROHRWEIHE Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 af Benth Micho Møller Indledning. Census-undersøgelse

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup

Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Århus Universitet Ynglefugle i Vadehavet 2006 Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet

Læs mere

Danmarks ynglebestand af skarver i 2008

Danmarks ynglebestand af skarver i 2008 1 Danmarks ynglebestand af skarver i 2008 Af Thomas Bregnballe og Jörn Eskildsen Skarvkolonien i Stavns Fjord, Samsø foto Thomas Kjær Christensen. I 2008 var der 33.700 skarvreder i Danmark. Det er det

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Palle Jørum, Philip Francis Thomsen og Ole Martin Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel:

Læs mere

Statistik for indtastninger af observationer og ynglepar 2012 (pr. 20. Januar 2013)

Statistik for indtastninger af observationer og ynglepar 2012 (pr. 20. Januar 2013) Ynglefugle-registreringer i DOFbasen et Columbusæg? De fleste fuglekiggere om ikke alle - er efterhånden godt bekendt med DOFbasen, som et unikt indsamlingsværktøj af data om forekomsten af de danske fugle.

Læs mere

Fruesko Cypripedium calceolus teknisk anvisning til intensiv overvågning

Fruesko Cypripedium calceolus teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A32 Version: 1.0 Oprettet: 29-01-2004 Titel: Overvågning af fruesko Gyldig

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra DMU nr. 242, 2008 Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Ynglefugle i Vadehavet 2005 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Enkelt månerude Botrychium simplex teknisk anvisning til intensiv overvågning

Enkelt månerude Botrychium simplex teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Peter Wind og Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A30 Version: 1.3

Læs mere

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle København 22. november 2017 Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle 2018-2020 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Miljø-

Læs mere

Titel: Overvågning af stellas mosskorpion Anthrenochernes stellae. TA. nr.: A08. Henvisning til anden relevant TA TA07 (Søgaard m.fl.

Titel: Overvågning af stellas mosskorpion Anthrenochernes stellae. TA. nr.: A08. Henvisning til anden relevant TA TA07 (Søgaard m.fl. Titel: Overvågning af stellas mosskorpion Anthrenochernes stellae Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹, Ole Martin², Palle Jørum² og Philip Francis Thomsen²

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18. december 2014

År: ISBN nr.: Dato: 18. december 2014 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Saltholm og omliggende hav Natura 2000-område nr. 142 Habitatområde H126 Fuglebeskyttelsesområde F110 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Teknisk anvisning for overvågning af ynglefugle

Teknisk anvisning for overvågning af ynglefugle Danmarks Miljøundersøgelser Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Forfattere: Stefan Pihl & Johnny Kahlert Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af ynglefugle Teknisk anvisning

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. december 2017 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening?

Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening? Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening? Jesper Fredshavn, Stefan Pihl, Thomas Bregnballe, Thomas Eske Holm, Kevin Clausen og Lars Dalby Naturtilstand for levestedet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Atlas III Vejledning til feltundersøgelserne Fotograf: Ulrik Bruun Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 1620 København V Tlf. 33 28

Læs mere

Hvad er min rolle som kvadratansvarlig?

Hvad er min rolle som kvadratansvarlig? Hvad er min rolle som kvadratansvarlig? Som kvadratansvarlig skal du: sikre og koordinere, at kvadratet bliver dækket tilstrækkeligt mht. alle arter, at der gennemføres tre TimeTælleTure, samt at der sker

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Titel: Overvågning af stellas mosskorpion Anthrenochernes stellae

Titel: Overvågning af stellas mosskorpion Anthrenochernes stellae Titel: Overvågning af stellas mosskorpion Anthrenochernes stellae Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹, Ole Martin², Palle Jørum² og Philip Francis Thomsen²

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. oktober 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-235-8. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Havterner ved Halmø i Sydfynske Øhav. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-235-8. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Havterner ved Halmø i Sydfynske Øhav. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde nr. 111 Fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og 72 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 FAGRAPPORT August 2010... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 Indhold Optælling af edderfugle i Limfjorden - april 2010... 1 Indledning... 3 Konklusion... 4 Metode... 5 Områderneoversigt...

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Kåre Fog, Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A15 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S06 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Til Havvind Århus Bugt A/S Dokumenttype Rapport Dato Februar 2012 MEJLFLAK HAVMØLLEPARK NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MEJLFLAK HAVMØLLEPARK NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Revision 01 Dato 2011-01-24

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for engryle Calidris alpina schinzii og brushane Philomachus pugnax

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for engryle Calidris alpina schinzii og brushane Philomachus pugnax Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard & Stefan Pihl Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: TA-OP-F1 Titel: Kortlægning levesteder

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere