TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed"

Transkript

1 TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed

2 TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed

3 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktionskomité: Ejgil Jensen, Århus (ansvarshavende) Jesper Bo Winther, Næstved Kristian B. Lassen, Århus Produktion: Datagraf Auning AS Tryk: Datagraf Auning AS Oplag: ISBN: Redaktionen er afsluttet den 1. december Bogen omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt. Bogens indhold er derfor vejledende, og konkrete forhold kan kræve konsultation. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, som nogen måtte lide på baggrund af handlinger foretaget på basis af eller på grund af afståelse af handlinger, som følge af oplysninger i denne publikation. Læserne bør derfor ikke handle på baggrund af denne publikation uden at indhente professionel rådgivning. Kopiering af bogens materiale kan ske til eget brug til undervisning. Erhvervsmæssig udnyttelse af materialet i bogen kræver skriftlig tilladelse af PricewaterhouseCoopers. Enhver anvendelse af materialet skal tydeligt angive kilde, samt at PricewaterhouseCoopers har rettighederne til materialet. 2003: PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers refers to the Danish firm of Pricewaterhouse- Coopers and the other member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål Strategier for turnaround Faserne i turnaround Turnaround-strategier for små og mellemstore virksomheder Kan virksomheden reddes? Indledende analyse Årsager til krisen Stærkt eller svagt udgangspunkt for turnaround Krisestabilisering Likviditetsstyring på kort sigt Likviditetsforbedrende tiltag Ledelsestiltag Ledelse og organisation Hvem skal lede forløbet Turnaround-ledelsen Kommunikation Organisatoriske ændringer Forretningsplan Ledelse af turnaround i SMV Strategisk fokus Strategisk analyse Strategiske principper Mål og strategi - en sammenkædning Økonomistyring Økonomistyring- og sammenhæng til forretningsplanen Budgettering Kalkulationer og rapportering Kritiske processer

5 8 Finansiel rekonstruktion Modeller for rekonstruktion Finansiering af rekonstruktion Fugl Phønix Skat, moms og afgifter ved turnaround Skat ved turnaround Moms og afgifter ved turnaround Litteratur: Bilag - Skattekort

6 1 Indledning og formål Konkurser og fallerede virksomheder koster dyrt. Det drejer sig både om tab af penge og tab af arbejdspladser. Ved at anvende de rigtige metoder ved turnaround, forbedres oddsene for at videreføre levedygtige virksomheder. Denne bog handler om metoder, der kan vende situationen for en kriseramt virksomhed, så den bliver økonomisk bæredygtig. Turnaround er processen for omstillingen fra en kriseramt virksomhed til en levedygtig, fortsættende virksomhed. Når krisen er vendt, og udviklingen er positiv, kan en langsigtet plan omfatte optimering af indtjeningen, likviditeten osv. Den strategi ligger ude i fremtiden i forhold til krise og turnaround. Men selv ved valg af gode og effektive turnaround-strategier vil der altid være risiko for, at en kriseramt virksomhed havner i en konkurssituation. Turnaround skal ikke forveksles med sædvanlig konsulentarbejde/rådgivning for velfungerende virksomheder, idet disse vil have økonomiske og tidsmæssige handlefriheder til at analysere situationen og på den baggrund træffe de bedst mulige beslutninger. En kriseramt virksomhed er nemlig karakteriseret ved følgende 3 konditioner: Begrænset økonomisk handlefrihed. Kreditter og anden finansiering er begrænsede, og beslutninger må tages inden for indsnævrede rammer. Tidsmæssigt pres. Beslutningerne om forandringer skal tages inden for en relativ kort tidshorisont, hvilket gør, at beslutningsgrundlaget sjældent vil være fuldstændigt. Manglende tillid fra omverdenen. Tilliden fra pengeinstitut, andre finansieringskilder og evt. aktionærer vil ofte være bragt i fare. Denne tillid skal genopbygges. Dermed kræver en turnaround-situation en bevidst og gennemarbejdet kommunikationsstrategi. Virksomhedens livscyklus Mange virksomheder vil på et tidspunkt komme i en krisesituation. Krisen kan have sammenhæng med virksomhedens livscyklus, men kan også skyldes enkeltstående begivenheder, som f.eks. en stor kundes konkurs. Herunder er vist 7

7 sammenhængen mellem en virksomheds etablering, modning og krise. I kriseperioden (den højre halvdel af kurven) stilles ledelsen overfor en række opgaver og udfordringer for at styre virksomheden. Jo tidligere, i afmatningsforløbet, krisen opdages og erkendes, jo bedre er ledelsens muligheder for at vende situationen. Virksomhedens livscyklus Modning DEMISE CURVE I krise, ikke erkendt TURNAROUND /EXIT (Børsnotering) I krise, men under kontrol Ekspansion Mistet krontrol Tab af værdier Ide-fase Hurtig vækst Likvidation Likvid egenkapital Når man taler om kriseramte virksomheder, er det graden af krise der er interessant. Dersom virksomheden er inde i en tabsgivende drift, vil dette vise sig i faldende regnskabsmæssig egenkapital og faldende likviditet. Selvom virksomheden er i krise, kan likviditeten på kort sigt forbedres, idet lagre nedbringes og debitorer indbetaler. Udviklingen fra en sund virksomhed til en virksomhed på vej i krise kan illustreres ved begrebet likvid egenkapital. Likvid egenkapital defineres her som den samlede styrke af den regnskabsmæssige egenkapital og tager samtidig hensyn til, hvor likvid denne kapital er. Se endvidere figuren i afsnittet om ledelsens ansvar for overholdelse af love og regler. Rekonstruktion af virksomheder En væsentlig del af turnaround er ofte tilvejebringelse af nyt kapitalgrundlag (rekonstruktion) for den fremtidige virksomhed. Rekonstruktion kan principielt ske ved tilførsel af frisk kapital, eller ved nedskrivning af den nuværende gæld. 8

8 I praksis ses tit en kombination heraf, eller afledede metoder f.eks. anvendelsen af ansvarlig lånekapital. Selv om bogens sigte ikke er rettet imod de insolvensretlige og konkursretlige forhold, er der en opsamling omkring finansiel rekonstruktion i kapitel 8. Ledelse af en kriseramt virksomhed I et forløb med en plan for gennemførelse af turnaround er det, for ledelsen, en noget anden hverdag end normalt. Der er, alt andet lige, en større risiko for, at ledelsen kan pådrage sig et ansvar, hvilket ledelsen skal være meget opmærksom på, og der skal indhentes kompetent rådgivning herom hos virksomhedens advokat. Ledelsen skal altid afdække de forretningsmæssige risici i en rimelig og forsvarlig grad, der dog ikke må være så forsigtig, at det er til hinder for driften af virksomheden. I så fald er der ikke anden udvej end at standse betalingerne, og følge det formelle insolvenssystem. Begrebet insolvent betyder, at en virksomhed ikke kan betale sine forpligtelser i takt med, at de forfalder. Dette begreb kan være en hjælp for ledelsen i relation til at vurdere ansvar contra risici. I turnaround-situationen skal der træffes mange beslutninger hurtigt, og de forretningsmæssige beslutninger er i mange tilfælde kortsigtede, men skal dog også vurderes på lang sigt. Når turnaround-ledelsen gennem beslutninger træffer forretningsmæssige dispositioner, er det jo med en tro på fremtiden, samtidig med en respekt for den situation, som virksomheden befinder sig i. Der skal ikke tages unødige eller ukalkulerede risici, modsat må ledelsen ikke stoppe sine beslutninger hver gang det lugter af risiko. Ledelsens ansvar for overholdelse af love og regler Det er væsentligt, at ledelsen hurtigt får et overblik over relevante regler og love for at sikre sig, at bestemmelserne overholdes. Hvis lovgivningen ikke overholdes, kan ledelsen ifalde ansvar, med bøde eller erstatninger til følge. Af væsentlige bestemmelser, som gælder for alle virksomheder, kan nævnes: Kildeskatteloven (afregning af A-skat m.v.) Momsloven (afregning af moms) Andre afgiftslove Miljølovgivningen Konkursloven (omstødelige dispositioner m.v.) 9

9 For virksomheder drevet i selskabsform gælder endvidere: Aktieselskabsloven/Anpartsselskabsloven, f.eks. ledelsens ansvar for at: - Kontrollere virksomheden - Kapitalkrav overholdes - Likviditet er tilstrækkelig Hvis virksomheden er reguleret under finanstilsynet (pengeinstitutter, forsikringsselskaber m.v.), giver dette anledning til en række yderligere forhold, som skal iagttages. Uanset omfanget af regulering af virksomheden, skal ledelsen som tidligere nævnt altid søge juridisk bistand, således at overholdelse af relevante regler og love sikres. Nedenstående figur viser ledelsens risiko for at ifalde ansvar i forhold til virksomhedens udvikling. Under figuren er de forskellige scenarier uddybet. Graden af risiko Likvid egenkapital Formål for ledelsen Grøn Overskudsmaksimering 1 Gul Positiv Turnaround Rekonstruktion Tid Rød Negativ Konkurs 4 Faserne: Krise Erkendelse Start på turnaround Overlevelse/afvikling 10

10 Forklaring til figuren: Yderst til venstre er, i en forenklet facon, angivet graden af risiko for ledelsen. Risikoen er illustreret som farverne i et lyssignal, dvs. grøn for lav/ingen risiko og gul for øget risiko ved fortsat drift. Rød er fuld stop; virksomhedens ledelse har større risiko for at pådrage sig erstatningsansvar overfor kreditorers og aktionærers tab ved fortsat drift. I midten er vist fire scenarier for, hvorledes den likvide egenkapital udvikler sig: 1. Øverst er der tale om en virksomhed med positiv egenkapital, og likviditet som, efter en nedgangsperiode, igen viser fremgang. 2. Dernæst vises en situation, hvor den likvide egenkapital nærmer sig et kritisk lavt niveau, men situationen kommer under kontrol og udviklingen vendes. 3. Næstnederst vises en virksomhed der, ved at fortsætte driften, bringer ledelsen i fare for erstatningsansvar. Faren opstår, fordi kreditorernes stilling kan blive væsentligt forringet ved uændret drift. I den viste situation vendes udviklingen, og den likvide egenkapital forøges igen. 4. Nederste eksempel viser udviklingen, hvor ledelsen har større risiko for at pådrage sig ansvar. Den tabsgivende drift fortsættes, og kreditorerne påføres yderligere tab. Yderst til højre er angivet, hvilken strategi man kan tale om: 1. Overskudsmaksimering en veldrevet virksomhed der skal forøge indtjeningen til gavn for aktionærerne. 2. Turnaround en virksomhed som er på vej i krise, men hvor krisen opdages og erkendes tilstrækkeligt tidligt til, at der er tidsmæssigt og økonomisk råderum for turnaround. 3. Rekonstruktion krisen opdages og erkendes på et sent tidspunkt, og virksomheden kan ikke fortsætte i den nuværende form. Videreførelse kræver eksempelvis ændringer i ledelsen og/eller akkordering af gæld, tilførsel af frisk kapital og/eller likviditet. 4. Konkurs tvangsmæssig fordeling af aktiverne blandt kreditorerne efter konkurslovens bestemmelser. Som det ses af ovenstående figur, er det tidsmæssige aspekt et vigtigt fokus. Vejen til krisen er en glidende proces, og jo længere man venter med at reagere, jo større risiko løber ledelsen, og jo mindre råderum har den for at ændre på udviklingen. Bemærk, at vurderingen af et eventuelt ledelsesansvar er særdeles kompliceret, og at ovenstående kun er grove tommelfingerregler. Små og mellemstore virksomheder Megen af den tilgængelige litteratur om turnaround, er engelsk eller amerikansk, og beskæftiger sig derfor typisk med større virksomheder eller koncerner. Den danske erhvervsstruktur har mange små og mellemstore virksomheder (SMV). 11

11 Gennemførelse af turnaround i en SMV indebærer en række særlige udfordringer i forhold til store koncerner. Typisk vil der være tale om følgende karakteristika: Afhængighed af ledelsen Enkel struktur. Afhængigheden af ledelsen skal ses i sammenhæng med, at SMV ofte er ejerledet. I sådanne virksomheder vil det tit være umuligt at udskifte ledelsen. Hvis krisesituationen kan henføres til den ledelsesmæssige situation, indebærer en ejerledet SMV en indbygget konflikt, idet tilførsel af nye ledelsesinitiativer strider imod ejerlederens position som øverste/eneste chef. Den enkle struktur betyder, at mulighederne for tilpasning af virksomheden er begrænsede, dog indebærer dette, at man hurtigere kan få overblik over situationen og tilpasningsmulighederne. Uanset disse særlige forhold, kan de metoder m.v., som gælder for store koncerner, også anvendes når man arbejder med turnaround af SMV. Målgruppe Bogens målgruppe er direktioner, bestyrelsesmedlemmer, advokater samt eksterne interessenter. Eksterne interessenter vil i denne sammenhæng typisk være kreditchefer i pengeinstitutter (långiver), revisorer og andre rådgivere. Der findes en række danske bøger, som dækker konkursrelaterede emner. Der er dog begrænset materiale på dansk med bidrag om, hvordan kriseramte virksomheder kan vendes. Denne bog skal ramme dette behov. Bogen omhandler ikke opløsning af et selskab efter selskabslovenes eller konkurslovens bestemmelser. Der henvises til særskilt litteratur vedrørende disse emner. PricewaterhouseCoopers arbejdsmetode og processtyring Som det fremgår af nedenstående figur, arbejdes der ud fra en process, der starter med at se virksomheden fra helikopterperspektiv. Fra denne overordnede position arbejdes der systematisk med analyser, årsager til krisen, vurdering af de muligheder som analysen har vist, drøftelser med ledelsen om relevante løsningsforslag, og endelig med eventuel assistance med implementering af den af ledelsen vedtagne turnaroundplan. 12

12 PwC s approach 1. del 2. del 3. del 4. del Indledende analyse Vurdere mulighederne: Analyse af løsninger Implementering af plan Væsentlige årsager Finansiel Operational Strategisk status quo omkostningsreduktion vækst alliancer/ partnerships investeringer nedlukning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Som det fremgår af figuren herunder, handler det om at sikre værdier. Det gøres gennem forbedringer, og med respekt for den stabilitet der er i virksomheden, og som for den gode dels vedkommende skal fastholdes. PwC s arbejdsmetode kort fortalt Ved at samarbejde med væsentlige interessenter sikres: STABILITET FORBEDRINGER SIKRE VÆRDI Gennem: Krise styring + Styring af Forretningsudvikling arbejdskapital + = Optimal løsning HOT (Hands on Turnaround) 13

13 14

14 2 Strategier for turnaround Dette kapitel omhandler, hvad ledelsen kan gøre for at vende udviklingen. Det skal ses i sammenhæng med de efterfølgende kapitler, der handler om, hvordan forløbet kan gennemføres. Sammenfatning Der kan identificeres følgende fem generelle strategier for turnaround: Reorganisering af ledelsen og organisation/kultur Omkostningsstyring Restrukturering af aktiverne Produkt- og markedsstrategi Repositionering langsigtede strategier Disse strategier vil ofte kunne anvendes offensivt og/eller defensivt. Ofte vil der ske en kombination, således at både offensive og defensive strategier anvendes ved turnaround. 2.1 Faserne i turnaround Hvornår er en virksomhed i krise? Spørgsmålet kan næppe besvares entydigt, da det oftest vil være en glidende proces, hvor virksomheden er på vej ned ad bakke. På et tidspunkt erkendes krisen, og fastlæggelse af strategier for at redde virksomheden kan påbegyndes. I dette kapitel arbejdes med faserne i turnaroundprocessen. Der er tale om faserne, efter ledelsen har erkendt, at virksomheden er i krise: Forberedelsesfasen, der omfatter reorganisering af ledelsen m.v. Kortsigtede løsninger, der omfatter reduktion af omkostningerne, afhændelse af aktiver fra ikke-nøgleområder samt fornyet produkt- og markedsstrategi. Vækstfasen, som det langsigtede mål. Ovenstående faser vil i praksis overlappe hinanden. Eksempelvis skal de ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer igangsættes som noget af det første. Disse er dog ikke nødvendigvis fuldstændigt gennemført, før omkostningsreduktioner eller frasalg af aktiver påbegyndes. 15

15 Sammenhæng mellem de fem generelle strategier og de tre faser i turnaround kan vises således: Langsigtede strategier Produkt og markedsstrategi Restrukterering af aktiverne Omkostningsstyring Reorganisering af ledelsen Forberedelse Kort sigt Vækst Faserne De fem generelle strategier kan som nævnt anvendes offensivt eller defensivt. Eksempler på offensiv og defensiv anvendelse af strategierne er vist herunder: Strategi: Eksempel på offensiv Eksempel på defensiv anvendelse anvendelse Reorganisering af ledelsen Udskiftning af ledelsen Styrkelse af ledelsen ved at tilknytte konsulenter Omkostningsstyring Modernisering af Nedskæringer produktionsapparat Restrukturering af aktiver Flytte til bedre lokaler Frasalg Produkt- og markedsstrategi Satse på nyt marked Trække sig tilbage fra et nuværende marked Repositionering Satse på vækst via Forberede virksomheden nye markeder på salg Strategierne er uddybet herunder med yderligere eksempler. 16

16 Reorganisering af ledelsen og organisation/kultur Amerikanske undersøgelser 1 viser, at udskiftninger i ledelsen er en af de væsentligste enkeltbegivenheder i forbindelse med turnaround. Blandt de vigtigste årsager til at ændre i ledelsen er, at en ny ledelse kan: Få et andet og mere nøjagtigt perspektiv på krisesituationen Indsamle informationer og udarbejde egne analyser af årsagerne til krisen Introducere et nyt forretningskoncept og et nyt idégrundlag for virksomheden. Både et nyt forretningskoncept og et nyt idégrundlag kan være med til at ændre virksomhedens strategiske handlemåde. Strukturelle ændringer i organisationen skal gøre det muligt for ledelsen at styre virksomheden og implementere fremadrettede strategier. De strukturelle ændringer skal hjælpe med til, at virksomheden igen kan fokusere på nøgleaktiviteter for indtjening og vækst. Samme undersøgelse viser også, at: De fleste turnarounds har været gennemført af en vækstorienteret og entreprenant ledelse og ikke af egentlige specialister Turnarounds som indebærer strukturelle ændringer har betydelig større sandsynlighed for at lykkes, end de turnarounds som ikke gør det. For at komme i gang med de ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer, vil der ofte være behov for en midlertidig struktur. En midlertidig struktur omfatter typisk brug af både interne og eksterne personer. Eksterne personer omfatter revisorer, kreditorer og konsulenter m.v. Interne personer omfatter f.eks. bestyrelse, direktion, mellemledere, medarbejder og arbejdsgrupper. Den midlertidige struktur skal hjælpe ledelsen med indsamling og analyser af nødvendige informationer, samt tilføre ressourcer for at igangsætte nødvendige ændringer. Offensive ændringer i virksomhedens kultur skal medvirke til at skabe en vinderkultur. Det kan ske ved at ændre medarbejdernes indstilling, f.eks. gennem kurser, undervisning og coaching samt opbyggelse af nye mål på grundlag af gamle værdier i virksomheden. En anden offensiv strategi kan være udskiftning af den nuværende direktion. Defensive strategier kan eksempelvis omfatte besparelser på medarbejderuddannelse og kurser. Uanset om man vælger en offensiv eller en defensiv strategi, skal vigtigheden af kommunikationen med medarbejderne fremhæves. Kommunikation er en væsentlig motivationsfaktor for de medarbejdere, der skal være med til at vende 1 Strategies for Corporate Turnarounds: what do we know about them? 17

17 udviklingen. God kommunikation skal give medarbejderne en forståelse af situationen og de nødvendige ændringer. Omkostningsstyring Et andet vigtigt område i forbindelse med turnaround er at identificere og gennemføre omkostningsbesparelser. Det handler om hurtigt at stoppe et evt. overforbrug af omkostninger. Virksomhedens største udgifter går oftest til produktion og/eller indkøb af halvfabrikata og handelsvarer. Omkostningsstyringen skal derfor fokusere på disse væsentlige poster. Omkostningsstyringen skal være med i hele processen, og starter allerede ved valg og/eller udvikling af nye produkter. Erfaringer viser følgende: Kontrol med omkostningerne var en nøglefaktor for succes ved turnaround Succesfulde turnarounds var i stand til at nedbringe produktionsomkostninger væsentligt mere end ikke-succesfulde turnarounds At nogle kriseramte virksomheder ikke brugte budgetter og planlægning effektivt. Disse områder skal altså have høj prioritet ved tilrettelæggelsen af omkostningsstyringen. Offensive strategier omfatter øgede ledelseskontroller, som skal eliminere tidligere og forhindre gentagelser af fejl. Offensive strategier omfatter også investeringer i ny teknologi for at øge effektiviteten og dermed nedbringe (løn-)omkostningerne. Defensive strategier omfatter omkostningsreduktion, besparelser, nedbringelse af debitorer og lagre, samt nedskæringer i medarbejderstaben m.v. I praksis vil en kombination ofte være nødvendig; i starten handler det om omkostningsreduktioner, og senere kan man kigge fremad og iværksætte procedurer til nedbringelse af fejlprocenten samt investere i ny teknologi osv. Omkostningsreduktioner kan være med til at signalere til organisationen, at drastiske ændringer er nødvendige. Dermed kan det være et vigtigt supplement til de ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer, som omtalt herover. 18

18 Caseeksempel: En dansk koncern bestående af mange produktions- og handelsselskaber havde store likviditetsproblemer. Selskaberne standsede betalingerne, og de større finansielle kreditorer fik indsat et tilsyn, der fik til opdrag at fremskaffe investorer, der var interesseret i den nødlidende koncern. Inden det lykkedes at få investorer på banen, havde tilsynet dog uforskyldt fået koncernen ud af krisen. Baggrunden herfor var, at der ikke tidligere havde været kontrol over omkostningerne, hvilket imidlertid skete ved tilsynets tilstedeværelse. Kontrollen over omkostningerne og en kapitaltilførsel fra hovedaktionæren medførte, at koncernen blev likvid, og salget kunne undgås. Restruktureringer af aktiverne Målet med restruktureringen af aktiverne er, at: Frigøre likviditet Øge konkurrenceevnen via forbedret effektivitet (kapacitetsudnyttelsen) og medarbejderproduktivitet samt Rette fokus mod de fremtidige primære aktiviteter. Restrukturering af aktiverne betyder, at ledelsen skal overveje, hvilke aktiver som er afgørende for den kortsigtede overlevelse af virksomheden. Aktiver som er overflødige for virksomhedens kerneområder, bør frasælges for at frigøre likviditet. Nogle forskere mener, at kun aktiver som skal anvendes inden for de næste 2 år skal beholdes. Alle andre aktiver skal sælges. I praksis ses ofte, at ledelsen ikke vil erkende tidligere fejlinvesteringer. Det betyder, at afhændelsen af overflødige aktiver ikke altid gennemføres. Af andre muligheder for at tilføre likviditet til selskabet kan nævnes belåning af faste aktiver og/eller salg med tilbageleasing (Sale and lease back). Belåning af aktiver vil ofte ske i begyndelsen af en likviditetskrise, da ordningen er almindeligt kendt og let at gennemføre. Problemet ved senere belåning af faste aktiver kan være, at belåningsværdien vurderes ganske lav i forhold til anskaffelsesprisen. Derfor skal vigtigheden af en bevidst finansieringsstrategi understreges. Hvis finansieringsstrategien fastlægger, at alle investeringer i faste aktiver hovedsageligt finansieres ved langfristede lån allerede på købstidspunktet, så sikres en hensigtsmæssig finansieringsstruktur. Ulempen ved langfristet lånefinansiering kan omfatte renteulempen, hvis virksomheden har lavt forrentede likvide indlån. 19

19 Sale and lease back er en ordning, hvor aktivet sælges til et leasingselskab og virksomheden derefter leaser aktivet igen. Et formål med Sale and lease back er at frigøre likviditet. Den likviditet som frigøres er principielt friværdien i aktivet, dvs. salgssummen minus eventuel tilknyttet gæld. Man skal være opmærksom på skatten ved et Sale and lease back arrangement. Salget af aktivet til leasingselskabet kan nemlig udløse beskatning af en eventuel avance. Offensive strategier omfatter f.eks. at flytte til bedre og/eller billigere lokaler, sammenlægning af afdelinger og fokus på kerneområder, herunder frasalg af mindre profitable divisioner. Salgsprovenuet kan anvendes til nye investeringer inden for kerneområderne. Defensive aktiviteter omfatter nedbringelse af pengebindinger i lagre og debitorer, salg af aktiver, nedlukning af afdelinger/ filialer m.v. Indikationer for at aktiver skal afhændes kan være: Kapacitetsudnyttelsen er for lav Der er hurtige teknologiske skift i produktionsprocessen og i produkterne Omsætningen er under nulpunktsomsætningen Der er gennemført en ikke kontrolleret vækst i virksomheden (overekspansion). Produkt- og markedsstrategi Produkt- og markedsstrategi betyder, at på kort sigt skal ændringer i virksomhedens nuværende produktmix have til formål at optimere indtjeningen. I 11 ud af 17 undersøgte 2 turnarounds blev produkt-/markedsændringer anvendt. Strategien er en naturlig forløber for en fremtidig langsigtet strategi for virksomheden. Succesfulde turnarounds synes således at være karakteriseret ved øget salg og øget lageromsætning. Offensive strategier omfatter udover at satse på nye markeder også, at: Forhøje nuværende salgspriser Øge reklame- og marketingindsats Øge produkternes kvalitet og en øget kundeservice. En defensiv strategi er at trække sig delvist tilbage fra det nuværende marked, og alene fokusere på en mindre del af totalmarkedet. 2 Strategies for Corporate Turnarounds: what do we know about them? 20

20 En kombination af defensive og offensive strategier anvendes f.eks. ved en reduktion af kapaciteten og en øget fokus på produkter med høj indtjening. Caseeksempel: En virksomhed har igennem de seneste ti år været en traditionel møbelvirksomhed med salg af standard fyrretræsmøbler til eksport. Afsætningen har igennem de seneste tre år været nedadgående, og de seneste to år har virksomheden tabt betydelige beløb. Virksomheden har for to år siden (før underskuddene) erkendt krisen og påbegyndt jagten efter et produkt, der kunne give et afsætningsmæssigt løft. Ved intenst arbejde opnåede virksomheden licens til at anvende et kendt varemærke. På trods af den nye licens, kom skiftet i produktmixet så sent i forløbet, at turnarounden måtte kombineres med en frivillig akkord med hovedkreditorerne, da virksomheden ellers ikke ville overleve. En strategi med øget fokus på færre, men højt indtjenende produkter er relevante, når: Krisen skyldes overekspansion Der er manglende kapacitet kombineret med upassende produktmix Der er øget konkurrence eller andre eksterne faktorer. Repositionering langsigtede strategier Repositioneringen er en naturlig udvikling af produkt- og markedsstrategien. Repositionering omfatter en redefinering af forretningside og/eller kerneområder. Strategien kan betyde, at der skal findes nye markeder, nye produkter, eller at man skal finde sin plads på nuværende markeder. Det kan f.eks. ske ved at satser på en niche. Offensive strategier kan f.eks. omfatte, at man bliver aktiv med nye produkter eller nye forretningsområder. Indtrængning på nye forretningsområder kan ske ved opkøb, intern udvikling, joint ventures eller fusion med konkurrent. Eksempler på defensive strategier omfatter at forberede virksomheden på et salg, udvikling af ny produktionsproces der nedbringer produktionsomkostningerne (gøre det samme, bare billigere), eller tilpasning af eksisterende produkter til virksomhedens nye forretningsidé. 21

21 Ofte omfatter repositioneringen både offensive og defensive tiltag, eksempelvis international ekspansion, diversifikation af produkter samt fusion med konkurrent. 2.2 Turnaround-strategier for små og mellemstore virksomheder De generelle turnaround-strategier vil ligeledes kunne anvendes i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det er klart, at SMV s mere enkle strukturer gør, at valgmulighederne er færre, men til gengæld ofte mere overskuelige. De fem generelle turnaround-strategier kan eksempelvis anvendes på følgende måde i SMV. Ledelse Virksomheden vil ofte være ejerledet, og direktøren vil tit være eneste ejer (aktionær), eller i hvert fald eje majoriteten (hovedaktionær). Udgangspunktet vil derfor være, at en udskiftning af ledelsen ikke kan gennemføres i praksis. I stedet for en udskiftning kan den nuværende ledelse styrkes, ved f.eks. at udpege en kompetent bestyrelse og særligt bestyrelsesformand samt ved at tilknytte eksterne rådgivere. Med støtte fra et stærkt team har den hidtidige ledelse bedre muligheder for at vise vilje og evne til at gennemføre de nødvendige ændringer. Omkostningsstyring Omkostningsstyringen skal tilpasses virksomhedens særlige forhold, og skal hjælpe ledelsen med styring af bemanding, projekter osv. Dette for, at der hele tiden er en tæt sammenhæng mellem virksomhedens aktiviteter (omsætning) og omkostninger. Bogholderiet i SMV vil ofte primært være tilrettelagt med henblik på opfyldelse af kravene i skatte-, moms- og regnskabslovgivningen. Bogholderiet er derfor ikke nødvendigvis tilrettelagt med henblik på at opnå optimal omkostningsstyring. Udgangspunktet for omkostningsstyringen er pålidelige budgetter og effektiv opfølgning, dette kræver at bogholderiet er tilrettelagt under hensyn til den ønskede styring og detaljeringsgrad. Virksomhedens økonomi vil tit være tæt knyttet til ledelsens privateøkonomi. Ledelsens private udgifter skal jo i sidste ende betales af virksomheden. Det betyder øgede omkostninger til aflønning af ledelsen, i takt med at dennes private 22

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Køb Guld ApS. Årsrapport

Køb Guld ApS. Årsrapport Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR-nr.: 26 99 53 96 Årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014 10. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

management.nu fokuserer på: Den Balancerede Bestyrelse

management.nu fokuserer på: Den Balancerede Bestyrelse Ejerens Behov Bestyrelses arbejde arbejde Strategi Figur 1 Forventningsafstemning // Stig Nilsson DBB er dels nye tiltage omkring struktureret og værdibaseret arbejde på det strategiske niveau og dels

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Case nr. 11: Økonomistyring / Finansiering: Montanus A/S: - Økonomistyring - Strategi - Finansiering CASES HDR

Case nr. 11: Økonomistyring / Finansiering: Montanus A/S: - Økonomistyring - Strategi - Finansiering CASES HDR Case nr. 11: Finansiering: Økonomistyring / Montanus A/S: - Økonomistyring - Strategi - Finansiering MONTANUS A/S: Økonomistyring strategi finansiering. :Virksomheden Montanus A/S er en lønsystue, som

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst. Værdiskabende Kvalificering

Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst. Værdiskabende Kvalificering Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst Værdiskabende Kvalificering Tak for invitationen Carsten Færge Partner - Kapitalbørsen Fremskaffelse af kapital - er det muligt? - er det let?

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere