TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed"

Transkript

1 TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed

2 TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed

3 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktionskomité: Ejgil Jensen, Århus (ansvarshavende) Jesper Bo Winther, Næstved Kristian B. Lassen, Århus Produktion: Datagraf Auning AS Tryk: Datagraf Auning AS Oplag: ISBN: Redaktionen er afsluttet den 1. december Bogen omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt. Bogens indhold er derfor vejledende, og konkrete forhold kan kræve konsultation. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, som nogen måtte lide på baggrund af handlinger foretaget på basis af eller på grund af afståelse af handlinger, som følge af oplysninger i denne publikation. Læserne bør derfor ikke handle på baggrund af denne publikation uden at indhente professionel rådgivning. Kopiering af bogens materiale kan ske til eget brug til undervisning. Erhvervsmæssig udnyttelse af materialet i bogen kræver skriftlig tilladelse af PricewaterhouseCoopers. Enhver anvendelse af materialet skal tydeligt angive kilde, samt at PricewaterhouseCoopers har rettighederne til materialet. 2003: PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers refers to the Danish firm of Pricewaterhouse- Coopers and the other member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål Strategier for turnaround Faserne i turnaround Turnaround-strategier for små og mellemstore virksomheder Kan virksomheden reddes? Indledende analyse Årsager til krisen Stærkt eller svagt udgangspunkt for turnaround Krisestabilisering Likviditetsstyring på kort sigt Likviditetsforbedrende tiltag Ledelsestiltag Ledelse og organisation Hvem skal lede forløbet Turnaround-ledelsen Kommunikation Organisatoriske ændringer Forretningsplan Ledelse af turnaround i SMV Strategisk fokus Strategisk analyse Strategiske principper Mål og strategi - en sammenkædning Økonomistyring Økonomistyring- og sammenhæng til forretningsplanen Budgettering Kalkulationer og rapportering Kritiske processer

5 8 Finansiel rekonstruktion Modeller for rekonstruktion Finansiering af rekonstruktion Fugl Phønix Skat, moms og afgifter ved turnaround Skat ved turnaround Moms og afgifter ved turnaround Litteratur: Bilag - Skattekort

6 1 Indledning og formål Konkurser og fallerede virksomheder koster dyrt. Det drejer sig både om tab af penge og tab af arbejdspladser. Ved at anvende de rigtige metoder ved turnaround, forbedres oddsene for at videreføre levedygtige virksomheder. Denne bog handler om metoder, der kan vende situationen for en kriseramt virksomhed, så den bliver økonomisk bæredygtig. Turnaround er processen for omstillingen fra en kriseramt virksomhed til en levedygtig, fortsættende virksomhed. Når krisen er vendt, og udviklingen er positiv, kan en langsigtet plan omfatte optimering af indtjeningen, likviditeten osv. Den strategi ligger ude i fremtiden i forhold til krise og turnaround. Men selv ved valg af gode og effektive turnaround-strategier vil der altid være risiko for, at en kriseramt virksomhed havner i en konkurssituation. Turnaround skal ikke forveksles med sædvanlig konsulentarbejde/rådgivning for velfungerende virksomheder, idet disse vil have økonomiske og tidsmæssige handlefriheder til at analysere situationen og på den baggrund træffe de bedst mulige beslutninger. En kriseramt virksomhed er nemlig karakteriseret ved følgende 3 konditioner: Begrænset økonomisk handlefrihed. Kreditter og anden finansiering er begrænsede, og beslutninger må tages inden for indsnævrede rammer. Tidsmæssigt pres. Beslutningerne om forandringer skal tages inden for en relativ kort tidshorisont, hvilket gør, at beslutningsgrundlaget sjældent vil være fuldstændigt. Manglende tillid fra omverdenen. Tilliden fra pengeinstitut, andre finansieringskilder og evt. aktionærer vil ofte være bragt i fare. Denne tillid skal genopbygges. Dermed kræver en turnaround-situation en bevidst og gennemarbejdet kommunikationsstrategi. Virksomhedens livscyklus Mange virksomheder vil på et tidspunkt komme i en krisesituation. Krisen kan have sammenhæng med virksomhedens livscyklus, men kan også skyldes enkeltstående begivenheder, som f.eks. en stor kundes konkurs. Herunder er vist 7

7 sammenhængen mellem en virksomheds etablering, modning og krise. I kriseperioden (den højre halvdel af kurven) stilles ledelsen overfor en række opgaver og udfordringer for at styre virksomheden. Jo tidligere, i afmatningsforløbet, krisen opdages og erkendes, jo bedre er ledelsens muligheder for at vende situationen. Virksomhedens livscyklus Modning DEMISE CURVE I krise, ikke erkendt TURNAROUND /EXIT (Børsnotering) I krise, men under kontrol Ekspansion Mistet krontrol Tab af værdier Ide-fase Hurtig vækst Likvidation Likvid egenkapital Når man taler om kriseramte virksomheder, er det graden af krise der er interessant. Dersom virksomheden er inde i en tabsgivende drift, vil dette vise sig i faldende regnskabsmæssig egenkapital og faldende likviditet. Selvom virksomheden er i krise, kan likviditeten på kort sigt forbedres, idet lagre nedbringes og debitorer indbetaler. Udviklingen fra en sund virksomhed til en virksomhed på vej i krise kan illustreres ved begrebet likvid egenkapital. Likvid egenkapital defineres her som den samlede styrke af den regnskabsmæssige egenkapital og tager samtidig hensyn til, hvor likvid denne kapital er. Se endvidere figuren i afsnittet om ledelsens ansvar for overholdelse af love og regler. Rekonstruktion af virksomheder En væsentlig del af turnaround er ofte tilvejebringelse af nyt kapitalgrundlag (rekonstruktion) for den fremtidige virksomhed. Rekonstruktion kan principielt ske ved tilførsel af frisk kapital, eller ved nedskrivning af den nuværende gæld. 8

8 I praksis ses tit en kombination heraf, eller afledede metoder f.eks. anvendelsen af ansvarlig lånekapital. Selv om bogens sigte ikke er rettet imod de insolvensretlige og konkursretlige forhold, er der en opsamling omkring finansiel rekonstruktion i kapitel 8. Ledelse af en kriseramt virksomhed I et forløb med en plan for gennemførelse af turnaround er det, for ledelsen, en noget anden hverdag end normalt. Der er, alt andet lige, en større risiko for, at ledelsen kan pådrage sig et ansvar, hvilket ledelsen skal være meget opmærksom på, og der skal indhentes kompetent rådgivning herom hos virksomhedens advokat. Ledelsen skal altid afdække de forretningsmæssige risici i en rimelig og forsvarlig grad, der dog ikke må være så forsigtig, at det er til hinder for driften af virksomheden. I så fald er der ikke anden udvej end at standse betalingerne, og følge det formelle insolvenssystem. Begrebet insolvent betyder, at en virksomhed ikke kan betale sine forpligtelser i takt med, at de forfalder. Dette begreb kan være en hjælp for ledelsen i relation til at vurdere ansvar contra risici. I turnaround-situationen skal der træffes mange beslutninger hurtigt, og de forretningsmæssige beslutninger er i mange tilfælde kortsigtede, men skal dog også vurderes på lang sigt. Når turnaround-ledelsen gennem beslutninger træffer forretningsmæssige dispositioner, er det jo med en tro på fremtiden, samtidig med en respekt for den situation, som virksomheden befinder sig i. Der skal ikke tages unødige eller ukalkulerede risici, modsat må ledelsen ikke stoppe sine beslutninger hver gang det lugter af risiko. Ledelsens ansvar for overholdelse af love og regler Det er væsentligt, at ledelsen hurtigt får et overblik over relevante regler og love for at sikre sig, at bestemmelserne overholdes. Hvis lovgivningen ikke overholdes, kan ledelsen ifalde ansvar, med bøde eller erstatninger til følge. Af væsentlige bestemmelser, som gælder for alle virksomheder, kan nævnes: Kildeskatteloven (afregning af A-skat m.v.) Momsloven (afregning af moms) Andre afgiftslove Miljølovgivningen Konkursloven (omstødelige dispositioner m.v.) 9

9 For virksomheder drevet i selskabsform gælder endvidere: Aktieselskabsloven/Anpartsselskabsloven, f.eks. ledelsens ansvar for at: - Kontrollere virksomheden - Kapitalkrav overholdes - Likviditet er tilstrækkelig Hvis virksomheden er reguleret under finanstilsynet (pengeinstitutter, forsikringsselskaber m.v.), giver dette anledning til en række yderligere forhold, som skal iagttages. Uanset omfanget af regulering af virksomheden, skal ledelsen som tidligere nævnt altid søge juridisk bistand, således at overholdelse af relevante regler og love sikres. Nedenstående figur viser ledelsens risiko for at ifalde ansvar i forhold til virksomhedens udvikling. Under figuren er de forskellige scenarier uddybet. Graden af risiko Likvid egenkapital Formål for ledelsen Grøn Overskudsmaksimering 1 Gul Positiv Turnaround Rekonstruktion Tid Rød Negativ Konkurs 4 Faserne: Krise Erkendelse Start på turnaround Overlevelse/afvikling 10

10 Forklaring til figuren: Yderst til venstre er, i en forenklet facon, angivet graden af risiko for ledelsen. Risikoen er illustreret som farverne i et lyssignal, dvs. grøn for lav/ingen risiko og gul for øget risiko ved fortsat drift. Rød er fuld stop; virksomhedens ledelse har større risiko for at pådrage sig erstatningsansvar overfor kreditorers og aktionærers tab ved fortsat drift. I midten er vist fire scenarier for, hvorledes den likvide egenkapital udvikler sig: 1. Øverst er der tale om en virksomhed med positiv egenkapital, og likviditet som, efter en nedgangsperiode, igen viser fremgang. 2. Dernæst vises en situation, hvor den likvide egenkapital nærmer sig et kritisk lavt niveau, men situationen kommer under kontrol og udviklingen vendes. 3. Næstnederst vises en virksomhed der, ved at fortsætte driften, bringer ledelsen i fare for erstatningsansvar. Faren opstår, fordi kreditorernes stilling kan blive væsentligt forringet ved uændret drift. I den viste situation vendes udviklingen, og den likvide egenkapital forøges igen. 4. Nederste eksempel viser udviklingen, hvor ledelsen har større risiko for at pådrage sig ansvar. Den tabsgivende drift fortsættes, og kreditorerne påføres yderligere tab. Yderst til højre er angivet, hvilken strategi man kan tale om: 1. Overskudsmaksimering en veldrevet virksomhed der skal forøge indtjeningen til gavn for aktionærerne. 2. Turnaround en virksomhed som er på vej i krise, men hvor krisen opdages og erkendes tilstrækkeligt tidligt til, at der er tidsmæssigt og økonomisk råderum for turnaround. 3. Rekonstruktion krisen opdages og erkendes på et sent tidspunkt, og virksomheden kan ikke fortsætte i den nuværende form. Videreførelse kræver eksempelvis ændringer i ledelsen og/eller akkordering af gæld, tilførsel af frisk kapital og/eller likviditet. 4. Konkurs tvangsmæssig fordeling af aktiverne blandt kreditorerne efter konkurslovens bestemmelser. Som det ses af ovenstående figur, er det tidsmæssige aspekt et vigtigt fokus. Vejen til krisen er en glidende proces, og jo længere man venter med at reagere, jo større risiko løber ledelsen, og jo mindre råderum har den for at ændre på udviklingen. Bemærk, at vurderingen af et eventuelt ledelsesansvar er særdeles kompliceret, og at ovenstående kun er grove tommelfingerregler. Små og mellemstore virksomheder Megen af den tilgængelige litteratur om turnaround, er engelsk eller amerikansk, og beskæftiger sig derfor typisk med større virksomheder eller koncerner. Den danske erhvervsstruktur har mange små og mellemstore virksomheder (SMV). 11

11 Gennemførelse af turnaround i en SMV indebærer en række særlige udfordringer i forhold til store koncerner. Typisk vil der være tale om følgende karakteristika: Afhængighed af ledelsen Enkel struktur. Afhængigheden af ledelsen skal ses i sammenhæng med, at SMV ofte er ejerledet. I sådanne virksomheder vil det tit være umuligt at udskifte ledelsen. Hvis krisesituationen kan henføres til den ledelsesmæssige situation, indebærer en ejerledet SMV en indbygget konflikt, idet tilførsel af nye ledelsesinitiativer strider imod ejerlederens position som øverste/eneste chef. Den enkle struktur betyder, at mulighederne for tilpasning af virksomheden er begrænsede, dog indebærer dette, at man hurtigere kan få overblik over situationen og tilpasningsmulighederne. Uanset disse særlige forhold, kan de metoder m.v., som gælder for store koncerner, også anvendes når man arbejder med turnaround af SMV. Målgruppe Bogens målgruppe er direktioner, bestyrelsesmedlemmer, advokater samt eksterne interessenter. Eksterne interessenter vil i denne sammenhæng typisk være kreditchefer i pengeinstitutter (långiver), revisorer og andre rådgivere. Der findes en række danske bøger, som dækker konkursrelaterede emner. Der er dog begrænset materiale på dansk med bidrag om, hvordan kriseramte virksomheder kan vendes. Denne bog skal ramme dette behov. Bogen omhandler ikke opløsning af et selskab efter selskabslovenes eller konkurslovens bestemmelser. Der henvises til særskilt litteratur vedrørende disse emner. PricewaterhouseCoopers arbejdsmetode og processtyring Som det fremgår af nedenstående figur, arbejdes der ud fra en process, der starter med at se virksomheden fra helikopterperspektiv. Fra denne overordnede position arbejdes der systematisk med analyser, årsager til krisen, vurdering af de muligheder som analysen har vist, drøftelser med ledelsen om relevante løsningsforslag, og endelig med eventuel assistance med implementering af den af ledelsen vedtagne turnaroundplan. 12

12 PwC s approach 1. del 2. del 3. del 4. del Indledende analyse Vurdere mulighederne: Analyse af løsninger Implementering af plan Væsentlige årsager Finansiel Operational Strategisk status quo omkostningsreduktion vækst alliancer/ partnerships investeringer nedlukning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Som det fremgår af figuren herunder, handler det om at sikre værdier. Det gøres gennem forbedringer, og med respekt for den stabilitet der er i virksomheden, og som for den gode dels vedkommende skal fastholdes. PwC s arbejdsmetode kort fortalt Ved at samarbejde med væsentlige interessenter sikres: STABILITET FORBEDRINGER SIKRE VÆRDI Gennem: Krise styring + Styring af Forretningsudvikling arbejdskapital + = Optimal løsning HOT (Hands on Turnaround) 13

13 14

14 2 Strategier for turnaround Dette kapitel omhandler, hvad ledelsen kan gøre for at vende udviklingen. Det skal ses i sammenhæng med de efterfølgende kapitler, der handler om, hvordan forløbet kan gennemføres. Sammenfatning Der kan identificeres følgende fem generelle strategier for turnaround: Reorganisering af ledelsen og organisation/kultur Omkostningsstyring Restrukturering af aktiverne Produkt- og markedsstrategi Repositionering langsigtede strategier Disse strategier vil ofte kunne anvendes offensivt og/eller defensivt. Ofte vil der ske en kombination, således at både offensive og defensive strategier anvendes ved turnaround. 2.1 Faserne i turnaround Hvornår er en virksomhed i krise? Spørgsmålet kan næppe besvares entydigt, da det oftest vil være en glidende proces, hvor virksomheden er på vej ned ad bakke. På et tidspunkt erkendes krisen, og fastlæggelse af strategier for at redde virksomheden kan påbegyndes. I dette kapitel arbejdes med faserne i turnaroundprocessen. Der er tale om faserne, efter ledelsen har erkendt, at virksomheden er i krise: Forberedelsesfasen, der omfatter reorganisering af ledelsen m.v. Kortsigtede løsninger, der omfatter reduktion af omkostningerne, afhændelse af aktiver fra ikke-nøgleområder samt fornyet produkt- og markedsstrategi. Vækstfasen, som det langsigtede mål. Ovenstående faser vil i praksis overlappe hinanden. Eksempelvis skal de ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer igangsættes som noget af det første. Disse er dog ikke nødvendigvis fuldstændigt gennemført, før omkostningsreduktioner eller frasalg af aktiver påbegyndes. 15

15 Sammenhæng mellem de fem generelle strategier og de tre faser i turnaround kan vises således: Langsigtede strategier Produkt og markedsstrategi Restrukterering af aktiverne Omkostningsstyring Reorganisering af ledelsen Forberedelse Kort sigt Vækst Faserne De fem generelle strategier kan som nævnt anvendes offensivt eller defensivt. Eksempler på offensiv og defensiv anvendelse af strategierne er vist herunder: Strategi: Eksempel på offensiv Eksempel på defensiv anvendelse anvendelse Reorganisering af ledelsen Udskiftning af ledelsen Styrkelse af ledelsen ved at tilknytte konsulenter Omkostningsstyring Modernisering af Nedskæringer produktionsapparat Restrukturering af aktiver Flytte til bedre lokaler Frasalg Produkt- og markedsstrategi Satse på nyt marked Trække sig tilbage fra et nuværende marked Repositionering Satse på vækst via Forberede virksomheden nye markeder på salg Strategierne er uddybet herunder med yderligere eksempler. 16

16 Reorganisering af ledelsen og organisation/kultur Amerikanske undersøgelser 1 viser, at udskiftninger i ledelsen er en af de væsentligste enkeltbegivenheder i forbindelse med turnaround. Blandt de vigtigste årsager til at ændre i ledelsen er, at en ny ledelse kan: Få et andet og mere nøjagtigt perspektiv på krisesituationen Indsamle informationer og udarbejde egne analyser af årsagerne til krisen Introducere et nyt forretningskoncept og et nyt idégrundlag for virksomheden. Både et nyt forretningskoncept og et nyt idégrundlag kan være med til at ændre virksomhedens strategiske handlemåde. Strukturelle ændringer i organisationen skal gøre det muligt for ledelsen at styre virksomheden og implementere fremadrettede strategier. De strukturelle ændringer skal hjælpe med til, at virksomheden igen kan fokusere på nøgleaktiviteter for indtjening og vækst. Samme undersøgelse viser også, at: De fleste turnarounds har været gennemført af en vækstorienteret og entreprenant ledelse og ikke af egentlige specialister Turnarounds som indebærer strukturelle ændringer har betydelig større sandsynlighed for at lykkes, end de turnarounds som ikke gør det. For at komme i gang med de ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer, vil der ofte være behov for en midlertidig struktur. En midlertidig struktur omfatter typisk brug af både interne og eksterne personer. Eksterne personer omfatter revisorer, kreditorer og konsulenter m.v. Interne personer omfatter f.eks. bestyrelse, direktion, mellemledere, medarbejder og arbejdsgrupper. Den midlertidige struktur skal hjælpe ledelsen med indsamling og analyser af nødvendige informationer, samt tilføre ressourcer for at igangsætte nødvendige ændringer. Offensive ændringer i virksomhedens kultur skal medvirke til at skabe en vinderkultur. Det kan ske ved at ændre medarbejdernes indstilling, f.eks. gennem kurser, undervisning og coaching samt opbyggelse af nye mål på grundlag af gamle værdier i virksomheden. En anden offensiv strategi kan være udskiftning af den nuværende direktion. Defensive strategier kan eksempelvis omfatte besparelser på medarbejderuddannelse og kurser. Uanset om man vælger en offensiv eller en defensiv strategi, skal vigtigheden af kommunikationen med medarbejderne fremhæves. Kommunikation er en væsentlig motivationsfaktor for de medarbejdere, der skal være med til at vende 1 Strategies for Corporate Turnarounds: what do we know about them? 17

17 udviklingen. God kommunikation skal give medarbejderne en forståelse af situationen og de nødvendige ændringer. Omkostningsstyring Et andet vigtigt område i forbindelse med turnaround er at identificere og gennemføre omkostningsbesparelser. Det handler om hurtigt at stoppe et evt. overforbrug af omkostninger. Virksomhedens største udgifter går oftest til produktion og/eller indkøb af halvfabrikata og handelsvarer. Omkostningsstyringen skal derfor fokusere på disse væsentlige poster. Omkostningsstyringen skal være med i hele processen, og starter allerede ved valg og/eller udvikling af nye produkter. Erfaringer viser følgende: Kontrol med omkostningerne var en nøglefaktor for succes ved turnaround Succesfulde turnarounds var i stand til at nedbringe produktionsomkostninger væsentligt mere end ikke-succesfulde turnarounds At nogle kriseramte virksomheder ikke brugte budgetter og planlægning effektivt. Disse områder skal altså have høj prioritet ved tilrettelæggelsen af omkostningsstyringen. Offensive strategier omfatter øgede ledelseskontroller, som skal eliminere tidligere og forhindre gentagelser af fejl. Offensive strategier omfatter også investeringer i ny teknologi for at øge effektiviteten og dermed nedbringe (løn-)omkostningerne. Defensive strategier omfatter omkostningsreduktion, besparelser, nedbringelse af debitorer og lagre, samt nedskæringer i medarbejderstaben m.v. I praksis vil en kombination ofte være nødvendig; i starten handler det om omkostningsreduktioner, og senere kan man kigge fremad og iværksætte procedurer til nedbringelse af fejlprocenten samt investere i ny teknologi osv. Omkostningsreduktioner kan være med til at signalere til organisationen, at drastiske ændringer er nødvendige. Dermed kan det være et vigtigt supplement til de ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer, som omtalt herover. 18

18 Caseeksempel: En dansk koncern bestående af mange produktions- og handelsselskaber havde store likviditetsproblemer. Selskaberne standsede betalingerne, og de større finansielle kreditorer fik indsat et tilsyn, der fik til opdrag at fremskaffe investorer, der var interesseret i den nødlidende koncern. Inden det lykkedes at få investorer på banen, havde tilsynet dog uforskyldt fået koncernen ud af krisen. Baggrunden herfor var, at der ikke tidligere havde været kontrol over omkostningerne, hvilket imidlertid skete ved tilsynets tilstedeværelse. Kontrollen over omkostningerne og en kapitaltilførsel fra hovedaktionæren medførte, at koncernen blev likvid, og salget kunne undgås. Restruktureringer af aktiverne Målet med restruktureringen af aktiverne er, at: Frigøre likviditet Øge konkurrenceevnen via forbedret effektivitet (kapacitetsudnyttelsen) og medarbejderproduktivitet samt Rette fokus mod de fremtidige primære aktiviteter. Restrukturering af aktiverne betyder, at ledelsen skal overveje, hvilke aktiver som er afgørende for den kortsigtede overlevelse af virksomheden. Aktiver som er overflødige for virksomhedens kerneområder, bør frasælges for at frigøre likviditet. Nogle forskere mener, at kun aktiver som skal anvendes inden for de næste 2 år skal beholdes. Alle andre aktiver skal sælges. I praksis ses ofte, at ledelsen ikke vil erkende tidligere fejlinvesteringer. Det betyder, at afhændelsen af overflødige aktiver ikke altid gennemføres. Af andre muligheder for at tilføre likviditet til selskabet kan nævnes belåning af faste aktiver og/eller salg med tilbageleasing (Sale and lease back). Belåning af aktiver vil ofte ske i begyndelsen af en likviditetskrise, da ordningen er almindeligt kendt og let at gennemføre. Problemet ved senere belåning af faste aktiver kan være, at belåningsværdien vurderes ganske lav i forhold til anskaffelsesprisen. Derfor skal vigtigheden af en bevidst finansieringsstrategi understreges. Hvis finansieringsstrategien fastlægger, at alle investeringer i faste aktiver hovedsageligt finansieres ved langfristede lån allerede på købstidspunktet, så sikres en hensigtsmæssig finansieringsstruktur. Ulempen ved langfristet lånefinansiering kan omfatte renteulempen, hvis virksomheden har lavt forrentede likvide indlån. 19

19 Sale and lease back er en ordning, hvor aktivet sælges til et leasingselskab og virksomheden derefter leaser aktivet igen. Et formål med Sale and lease back er at frigøre likviditet. Den likviditet som frigøres er principielt friværdien i aktivet, dvs. salgssummen minus eventuel tilknyttet gæld. Man skal være opmærksom på skatten ved et Sale and lease back arrangement. Salget af aktivet til leasingselskabet kan nemlig udløse beskatning af en eventuel avance. Offensive strategier omfatter f.eks. at flytte til bedre og/eller billigere lokaler, sammenlægning af afdelinger og fokus på kerneområder, herunder frasalg af mindre profitable divisioner. Salgsprovenuet kan anvendes til nye investeringer inden for kerneområderne. Defensive aktiviteter omfatter nedbringelse af pengebindinger i lagre og debitorer, salg af aktiver, nedlukning af afdelinger/ filialer m.v. Indikationer for at aktiver skal afhændes kan være: Kapacitetsudnyttelsen er for lav Der er hurtige teknologiske skift i produktionsprocessen og i produkterne Omsætningen er under nulpunktsomsætningen Der er gennemført en ikke kontrolleret vækst i virksomheden (overekspansion). Produkt- og markedsstrategi Produkt- og markedsstrategi betyder, at på kort sigt skal ændringer i virksomhedens nuværende produktmix have til formål at optimere indtjeningen. I 11 ud af 17 undersøgte 2 turnarounds blev produkt-/markedsændringer anvendt. Strategien er en naturlig forløber for en fremtidig langsigtet strategi for virksomheden. Succesfulde turnarounds synes således at være karakteriseret ved øget salg og øget lageromsætning. Offensive strategier omfatter udover at satse på nye markeder også, at: Forhøje nuværende salgspriser Øge reklame- og marketingindsats Øge produkternes kvalitet og en øget kundeservice. En defensiv strategi er at trække sig delvist tilbage fra det nuværende marked, og alene fokusere på en mindre del af totalmarkedet. 2 Strategies for Corporate Turnarounds: what do we know about them? 20

20 En kombination af defensive og offensive strategier anvendes f.eks. ved en reduktion af kapaciteten og en øget fokus på produkter med høj indtjening. Caseeksempel: En virksomhed har igennem de seneste ti år været en traditionel møbelvirksomhed med salg af standard fyrretræsmøbler til eksport. Afsætningen har igennem de seneste tre år været nedadgående, og de seneste to år har virksomheden tabt betydelige beløb. Virksomheden har for to år siden (før underskuddene) erkendt krisen og påbegyndt jagten efter et produkt, der kunne give et afsætningsmæssigt løft. Ved intenst arbejde opnåede virksomheden licens til at anvende et kendt varemærke. På trods af den nye licens, kom skiftet i produktmixet så sent i forløbet, at turnarounden måtte kombineres med en frivillig akkord med hovedkreditorerne, da virksomheden ellers ikke ville overleve. En strategi med øget fokus på færre, men højt indtjenende produkter er relevante, når: Krisen skyldes overekspansion Der er manglende kapacitet kombineret med upassende produktmix Der er øget konkurrence eller andre eksterne faktorer. Repositionering langsigtede strategier Repositioneringen er en naturlig udvikling af produkt- og markedsstrategien. Repositionering omfatter en redefinering af forretningside og/eller kerneområder. Strategien kan betyde, at der skal findes nye markeder, nye produkter, eller at man skal finde sin plads på nuværende markeder. Det kan f.eks. ske ved at satser på en niche. Offensive strategier kan f.eks. omfatte, at man bliver aktiv med nye produkter eller nye forretningsområder. Indtrængning på nye forretningsområder kan ske ved opkøb, intern udvikling, joint ventures eller fusion med konkurrent. Eksempler på defensive strategier omfatter at forberede virksomheden på et salg, udvikling af ny produktionsproces der nedbringer produktionsomkostningerne (gøre det samme, bare billigere), eller tilpasning af eksisterende produkter til virksomhedens nye forretningsidé. 21

21 Ofte omfatter repositioneringen både offensive og defensive tiltag, eksempelvis international ekspansion, diversifikation af produkter samt fusion med konkurrent. 2.2 Turnaround-strategier for små og mellemstore virksomheder De generelle turnaround-strategier vil ligeledes kunne anvendes i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det er klart, at SMV s mere enkle strukturer gør, at valgmulighederne er færre, men til gengæld ofte mere overskuelige. De fem generelle turnaround-strategier kan eksempelvis anvendes på følgende måde i SMV. Ledelse Virksomheden vil ofte være ejerledet, og direktøren vil tit være eneste ejer (aktionær), eller i hvert fald eje majoriteten (hovedaktionær). Udgangspunktet vil derfor være, at en udskiftning af ledelsen ikke kan gennemføres i praksis. I stedet for en udskiftning kan den nuværende ledelse styrkes, ved f.eks. at udpege en kompetent bestyrelse og særligt bestyrelsesformand samt ved at tilknytte eksterne rådgivere. Med støtte fra et stærkt team har den hidtidige ledelse bedre muligheder for at vise vilje og evne til at gennemføre de nødvendige ændringer. Omkostningsstyring Omkostningsstyringen skal tilpasses virksomhedens særlige forhold, og skal hjælpe ledelsen med styring af bemanding, projekter osv. Dette for, at der hele tiden er en tæt sammenhæng mellem virksomhedens aktiviteter (omsætning) og omkostninger. Bogholderiet i SMV vil ofte primært være tilrettelagt med henblik på opfyldelse af kravene i skatte-, moms- og regnskabslovgivningen. Bogholderiet er derfor ikke nødvendigvis tilrettelagt med henblik på at opnå optimal omkostningsstyring. Udgangspunktet for omkostningsstyringen er pålidelige budgetter og effektiv opfølgning, dette kræver at bogholderiet er tilrettelagt under hensyn til den ønskede styring og detaljeringsgrad. Virksomhedens økonomi vil tit være tæt knyttet til ledelsens privateøkonomi. Ledelsens private udgifter skal jo i sidste ende betales af virksomheden. Det betyder øgede omkostninger til aflønning af ledelsen, i takt med at dennes private 22

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

INVESTERING & FINANSIERING I DANSK MODE Iagttagelser fra markedet omkring køb, salg og pengefremskaffelse

INVESTERING & FINANSIERING I DANSK MODE Iagttagelser fra markedet omkring køb, salg og pengefremskaffelse INVESTERING & FINANSIERING I DANSK MODE Iagttagelser fra markedet omkring køb, salg og pengefremskaffelse Mandag 06.06.2011 Hvem Norgaard Consult - Vi skaber kontakter og agerer via kontakter når du skal

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

urnaround fundament og metode

urnaround fundament og metode 2. T urnaround fundament og metode Turnaround-metoden Organisatorisk forfald Ledelsens erkendelse af situationen Interessenterne Kommunikation Tillid Ledelse og lederskab i en turnaround-proces Modstand

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

FINANSIERINGSOPTIMERING. Finansieringsoptimering for Modelvirksomhed A/S

FINANSIERINGSOPTIMERING. Finansieringsoptimering for Modelvirksomhed A/S FINANSIERINGSOPTIMERING for Modelvirksomhed A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Om Business Broker A/S Om arbejdskapital Udgangspunktet for finansieringsoplægget Om finansieringsoptimering Resultatoversigt Balance

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING. Copyright 2014 - Kapitalbørsen

KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING. Copyright 2014 - Kapitalbørsen KAPITALFREMSKAFFELSE ALTERNATIV FINANSIERING VÆRDISKABENDE KVALIFICERING KAPITALBØRSEN Domicil: Møllerup Gods, 8410 Rønde Kapitalbørsen er en partner ejet virksomhed. Vort kerneområde er kapitalfremskaffelse

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere