TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed"

Transkript

1 TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed

2 TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed

3 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktionskomité: Ejgil Jensen, Århus (ansvarshavende) Jesper Bo Winther, Næstved Kristian B. Lassen, Århus Produktion: Datagraf Auning AS Tryk: Datagraf Auning AS Oplag: ISBN: Redaktionen er afsluttet den 1. december Bogen omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt. Bogens indhold er derfor vejledende, og konkrete forhold kan kræve konsultation. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, som nogen måtte lide på baggrund af handlinger foretaget på basis af eller på grund af afståelse af handlinger, som følge af oplysninger i denne publikation. Læserne bør derfor ikke handle på baggrund af denne publikation uden at indhente professionel rådgivning. Kopiering af bogens materiale kan ske til eget brug til undervisning. Erhvervsmæssig udnyttelse af materialet i bogen kræver skriftlig tilladelse af PricewaterhouseCoopers. Enhver anvendelse af materialet skal tydeligt angive kilde, samt at PricewaterhouseCoopers har rettighederne til materialet. 2003: PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers refers to the Danish firm of Pricewaterhouse- Coopers and the other member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål Strategier for turnaround Faserne i turnaround Turnaround-strategier for små og mellemstore virksomheder Kan virksomheden reddes? Indledende analyse Årsager til krisen Stærkt eller svagt udgangspunkt for turnaround Krisestabilisering Likviditetsstyring på kort sigt Likviditetsforbedrende tiltag Ledelsestiltag Ledelse og organisation Hvem skal lede forløbet Turnaround-ledelsen Kommunikation Organisatoriske ændringer Forretningsplan Ledelse af turnaround i SMV Strategisk fokus Strategisk analyse Strategiske principper Mål og strategi - en sammenkædning Økonomistyring Økonomistyring- og sammenhæng til forretningsplanen Budgettering Kalkulationer og rapportering Kritiske processer

5 8 Finansiel rekonstruktion Modeller for rekonstruktion Finansiering af rekonstruktion Fugl Phønix Skat, moms og afgifter ved turnaround Skat ved turnaround Moms og afgifter ved turnaround Litteratur: Bilag - Skattekort

6 1 Indledning og formål Konkurser og fallerede virksomheder koster dyrt. Det drejer sig både om tab af penge og tab af arbejdspladser. Ved at anvende de rigtige metoder ved turnaround, forbedres oddsene for at videreføre levedygtige virksomheder. Denne bog handler om metoder, der kan vende situationen for en kriseramt virksomhed, så den bliver økonomisk bæredygtig. Turnaround er processen for omstillingen fra en kriseramt virksomhed til en levedygtig, fortsættende virksomhed. Når krisen er vendt, og udviklingen er positiv, kan en langsigtet plan omfatte optimering af indtjeningen, likviditeten osv. Den strategi ligger ude i fremtiden i forhold til krise og turnaround. Men selv ved valg af gode og effektive turnaround-strategier vil der altid være risiko for, at en kriseramt virksomhed havner i en konkurssituation. Turnaround skal ikke forveksles med sædvanlig konsulentarbejde/rådgivning for velfungerende virksomheder, idet disse vil have økonomiske og tidsmæssige handlefriheder til at analysere situationen og på den baggrund træffe de bedst mulige beslutninger. En kriseramt virksomhed er nemlig karakteriseret ved følgende 3 konditioner: Begrænset økonomisk handlefrihed. Kreditter og anden finansiering er begrænsede, og beslutninger må tages inden for indsnævrede rammer. Tidsmæssigt pres. Beslutningerne om forandringer skal tages inden for en relativ kort tidshorisont, hvilket gør, at beslutningsgrundlaget sjældent vil være fuldstændigt. Manglende tillid fra omverdenen. Tilliden fra pengeinstitut, andre finansieringskilder og evt. aktionærer vil ofte være bragt i fare. Denne tillid skal genopbygges. Dermed kræver en turnaround-situation en bevidst og gennemarbejdet kommunikationsstrategi. Virksomhedens livscyklus Mange virksomheder vil på et tidspunkt komme i en krisesituation. Krisen kan have sammenhæng med virksomhedens livscyklus, men kan også skyldes enkeltstående begivenheder, som f.eks. en stor kundes konkurs. Herunder er vist 7

7 sammenhængen mellem en virksomheds etablering, modning og krise. I kriseperioden (den højre halvdel af kurven) stilles ledelsen overfor en række opgaver og udfordringer for at styre virksomheden. Jo tidligere, i afmatningsforløbet, krisen opdages og erkendes, jo bedre er ledelsens muligheder for at vende situationen. Virksomhedens livscyklus Modning DEMISE CURVE I krise, ikke erkendt TURNAROUND /EXIT (Børsnotering) I krise, men under kontrol Ekspansion Mistet krontrol Tab af værdier Ide-fase Hurtig vækst Likvidation Likvid egenkapital Når man taler om kriseramte virksomheder, er det graden af krise der er interessant. Dersom virksomheden er inde i en tabsgivende drift, vil dette vise sig i faldende regnskabsmæssig egenkapital og faldende likviditet. Selvom virksomheden er i krise, kan likviditeten på kort sigt forbedres, idet lagre nedbringes og debitorer indbetaler. Udviklingen fra en sund virksomhed til en virksomhed på vej i krise kan illustreres ved begrebet likvid egenkapital. Likvid egenkapital defineres her som den samlede styrke af den regnskabsmæssige egenkapital og tager samtidig hensyn til, hvor likvid denne kapital er. Se endvidere figuren i afsnittet om ledelsens ansvar for overholdelse af love og regler. Rekonstruktion af virksomheder En væsentlig del af turnaround er ofte tilvejebringelse af nyt kapitalgrundlag (rekonstruktion) for den fremtidige virksomhed. Rekonstruktion kan principielt ske ved tilførsel af frisk kapital, eller ved nedskrivning af den nuværende gæld. 8

8 I praksis ses tit en kombination heraf, eller afledede metoder f.eks. anvendelsen af ansvarlig lånekapital. Selv om bogens sigte ikke er rettet imod de insolvensretlige og konkursretlige forhold, er der en opsamling omkring finansiel rekonstruktion i kapitel 8. Ledelse af en kriseramt virksomhed I et forløb med en plan for gennemførelse af turnaround er det, for ledelsen, en noget anden hverdag end normalt. Der er, alt andet lige, en større risiko for, at ledelsen kan pådrage sig et ansvar, hvilket ledelsen skal være meget opmærksom på, og der skal indhentes kompetent rådgivning herom hos virksomhedens advokat. Ledelsen skal altid afdække de forretningsmæssige risici i en rimelig og forsvarlig grad, der dog ikke må være så forsigtig, at det er til hinder for driften af virksomheden. I så fald er der ikke anden udvej end at standse betalingerne, og følge det formelle insolvenssystem. Begrebet insolvent betyder, at en virksomhed ikke kan betale sine forpligtelser i takt med, at de forfalder. Dette begreb kan være en hjælp for ledelsen i relation til at vurdere ansvar contra risici. I turnaround-situationen skal der træffes mange beslutninger hurtigt, og de forretningsmæssige beslutninger er i mange tilfælde kortsigtede, men skal dog også vurderes på lang sigt. Når turnaround-ledelsen gennem beslutninger træffer forretningsmæssige dispositioner, er det jo med en tro på fremtiden, samtidig med en respekt for den situation, som virksomheden befinder sig i. Der skal ikke tages unødige eller ukalkulerede risici, modsat må ledelsen ikke stoppe sine beslutninger hver gang det lugter af risiko. Ledelsens ansvar for overholdelse af love og regler Det er væsentligt, at ledelsen hurtigt får et overblik over relevante regler og love for at sikre sig, at bestemmelserne overholdes. Hvis lovgivningen ikke overholdes, kan ledelsen ifalde ansvar, med bøde eller erstatninger til følge. Af væsentlige bestemmelser, som gælder for alle virksomheder, kan nævnes: Kildeskatteloven (afregning af A-skat m.v.) Momsloven (afregning af moms) Andre afgiftslove Miljølovgivningen Konkursloven (omstødelige dispositioner m.v.) 9

9 For virksomheder drevet i selskabsform gælder endvidere: Aktieselskabsloven/Anpartsselskabsloven, f.eks. ledelsens ansvar for at: - Kontrollere virksomheden - Kapitalkrav overholdes - Likviditet er tilstrækkelig Hvis virksomheden er reguleret under finanstilsynet (pengeinstitutter, forsikringsselskaber m.v.), giver dette anledning til en række yderligere forhold, som skal iagttages. Uanset omfanget af regulering af virksomheden, skal ledelsen som tidligere nævnt altid søge juridisk bistand, således at overholdelse af relevante regler og love sikres. Nedenstående figur viser ledelsens risiko for at ifalde ansvar i forhold til virksomhedens udvikling. Under figuren er de forskellige scenarier uddybet. Graden af risiko Likvid egenkapital Formål for ledelsen Grøn Overskudsmaksimering 1 Gul Positiv Turnaround Rekonstruktion Tid Rød Negativ Konkurs 4 Faserne: Krise Erkendelse Start på turnaround Overlevelse/afvikling 10

10 Forklaring til figuren: Yderst til venstre er, i en forenklet facon, angivet graden af risiko for ledelsen. Risikoen er illustreret som farverne i et lyssignal, dvs. grøn for lav/ingen risiko og gul for øget risiko ved fortsat drift. Rød er fuld stop; virksomhedens ledelse har større risiko for at pådrage sig erstatningsansvar overfor kreditorers og aktionærers tab ved fortsat drift. I midten er vist fire scenarier for, hvorledes den likvide egenkapital udvikler sig: 1. Øverst er der tale om en virksomhed med positiv egenkapital, og likviditet som, efter en nedgangsperiode, igen viser fremgang. 2. Dernæst vises en situation, hvor den likvide egenkapital nærmer sig et kritisk lavt niveau, men situationen kommer under kontrol og udviklingen vendes. 3. Næstnederst vises en virksomhed der, ved at fortsætte driften, bringer ledelsen i fare for erstatningsansvar. Faren opstår, fordi kreditorernes stilling kan blive væsentligt forringet ved uændret drift. I den viste situation vendes udviklingen, og den likvide egenkapital forøges igen. 4. Nederste eksempel viser udviklingen, hvor ledelsen har større risiko for at pådrage sig ansvar. Den tabsgivende drift fortsættes, og kreditorerne påføres yderligere tab. Yderst til højre er angivet, hvilken strategi man kan tale om: 1. Overskudsmaksimering en veldrevet virksomhed der skal forøge indtjeningen til gavn for aktionærerne. 2. Turnaround en virksomhed som er på vej i krise, men hvor krisen opdages og erkendes tilstrækkeligt tidligt til, at der er tidsmæssigt og økonomisk råderum for turnaround. 3. Rekonstruktion krisen opdages og erkendes på et sent tidspunkt, og virksomheden kan ikke fortsætte i den nuværende form. Videreførelse kræver eksempelvis ændringer i ledelsen og/eller akkordering af gæld, tilførsel af frisk kapital og/eller likviditet. 4. Konkurs tvangsmæssig fordeling af aktiverne blandt kreditorerne efter konkurslovens bestemmelser. Som det ses af ovenstående figur, er det tidsmæssige aspekt et vigtigt fokus. Vejen til krisen er en glidende proces, og jo længere man venter med at reagere, jo større risiko løber ledelsen, og jo mindre råderum har den for at ændre på udviklingen. Bemærk, at vurderingen af et eventuelt ledelsesansvar er særdeles kompliceret, og at ovenstående kun er grove tommelfingerregler. Små og mellemstore virksomheder Megen af den tilgængelige litteratur om turnaround, er engelsk eller amerikansk, og beskæftiger sig derfor typisk med større virksomheder eller koncerner. Den danske erhvervsstruktur har mange små og mellemstore virksomheder (SMV). 11

11 Gennemførelse af turnaround i en SMV indebærer en række særlige udfordringer i forhold til store koncerner. Typisk vil der være tale om følgende karakteristika: Afhængighed af ledelsen Enkel struktur. Afhængigheden af ledelsen skal ses i sammenhæng med, at SMV ofte er ejerledet. I sådanne virksomheder vil det tit være umuligt at udskifte ledelsen. Hvis krisesituationen kan henføres til den ledelsesmæssige situation, indebærer en ejerledet SMV en indbygget konflikt, idet tilførsel af nye ledelsesinitiativer strider imod ejerlederens position som øverste/eneste chef. Den enkle struktur betyder, at mulighederne for tilpasning af virksomheden er begrænsede, dog indebærer dette, at man hurtigere kan få overblik over situationen og tilpasningsmulighederne. Uanset disse særlige forhold, kan de metoder m.v., som gælder for store koncerner, også anvendes når man arbejder med turnaround af SMV. Målgruppe Bogens målgruppe er direktioner, bestyrelsesmedlemmer, advokater samt eksterne interessenter. Eksterne interessenter vil i denne sammenhæng typisk være kreditchefer i pengeinstitutter (långiver), revisorer og andre rådgivere. Der findes en række danske bøger, som dækker konkursrelaterede emner. Der er dog begrænset materiale på dansk med bidrag om, hvordan kriseramte virksomheder kan vendes. Denne bog skal ramme dette behov. Bogen omhandler ikke opløsning af et selskab efter selskabslovenes eller konkurslovens bestemmelser. Der henvises til særskilt litteratur vedrørende disse emner. PricewaterhouseCoopers arbejdsmetode og processtyring Som det fremgår af nedenstående figur, arbejdes der ud fra en process, der starter med at se virksomheden fra helikopterperspektiv. Fra denne overordnede position arbejdes der systematisk med analyser, årsager til krisen, vurdering af de muligheder som analysen har vist, drøftelser med ledelsen om relevante løsningsforslag, og endelig med eventuel assistance med implementering af den af ledelsen vedtagne turnaroundplan. 12

12 PwC s approach 1. del 2. del 3. del 4. del Indledende analyse Vurdere mulighederne: Analyse af løsninger Implementering af plan Væsentlige årsager Finansiel Operational Strategisk status quo omkostningsreduktion vækst alliancer/ partnerships investeringer nedlukning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Som det fremgår af figuren herunder, handler det om at sikre værdier. Det gøres gennem forbedringer, og med respekt for den stabilitet der er i virksomheden, og som for den gode dels vedkommende skal fastholdes. PwC s arbejdsmetode kort fortalt Ved at samarbejde med væsentlige interessenter sikres: STABILITET FORBEDRINGER SIKRE VÆRDI Gennem: Krise styring + Styring af Forretningsudvikling arbejdskapital + = Optimal løsning HOT (Hands on Turnaround) 13

13 14

14 2 Strategier for turnaround Dette kapitel omhandler, hvad ledelsen kan gøre for at vende udviklingen. Det skal ses i sammenhæng med de efterfølgende kapitler, der handler om, hvordan forløbet kan gennemføres. Sammenfatning Der kan identificeres følgende fem generelle strategier for turnaround: Reorganisering af ledelsen og organisation/kultur Omkostningsstyring Restrukturering af aktiverne Produkt- og markedsstrategi Repositionering langsigtede strategier Disse strategier vil ofte kunne anvendes offensivt og/eller defensivt. Ofte vil der ske en kombination, således at både offensive og defensive strategier anvendes ved turnaround. 2.1 Faserne i turnaround Hvornår er en virksomhed i krise? Spørgsmålet kan næppe besvares entydigt, da det oftest vil være en glidende proces, hvor virksomheden er på vej ned ad bakke. På et tidspunkt erkendes krisen, og fastlæggelse af strategier for at redde virksomheden kan påbegyndes. I dette kapitel arbejdes med faserne i turnaroundprocessen. Der er tale om faserne, efter ledelsen har erkendt, at virksomheden er i krise: Forberedelsesfasen, der omfatter reorganisering af ledelsen m.v. Kortsigtede løsninger, der omfatter reduktion af omkostningerne, afhændelse af aktiver fra ikke-nøgleområder samt fornyet produkt- og markedsstrategi. Vækstfasen, som det langsigtede mål. Ovenstående faser vil i praksis overlappe hinanden. Eksempelvis skal de ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer igangsættes som noget af det første. Disse er dog ikke nødvendigvis fuldstændigt gennemført, før omkostningsreduktioner eller frasalg af aktiver påbegyndes. 15

15 Sammenhæng mellem de fem generelle strategier og de tre faser i turnaround kan vises således: Langsigtede strategier Produkt og markedsstrategi Restrukterering af aktiverne Omkostningsstyring Reorganisering af ledelsen Forberedelse Kort sigt Vækst Faserne De fem generelle strategier kan som nævnt anvendes offensivt eller defensivt. Eksempler på offensiv og defensiv anvendelse af strategierne er vist herunder: Strategi: Eksempel på offensiv Eksempel på defensiv anvendelse anvendelse Reorganisering af ledelsen Udskiftning af ledelsen Styrkelse af ledelsen ved at tilknytte konsulenter Omkostningsstyring Modernisering af Nedskæringer produktionsapparat Restrukturering af aktiver Flytte til bedre lokaler Frasalg Produkt- og markedsstrategi Satse på nyt marked Trække sig tilbage fra et nuværende marked Repositionering Satse på vækst via Forberede virksomheden nye markeder på salg Strategierne er uddybet herunder med yderligere eksempler. 16

16 Reorganisering af ledelsen og organisation/kultur Amerikanske undersøgelser 1 viser, at udskiftninger i ledelsen er en af de væsentligste enkeltbegivenheder i forbindelse med turnaround. Blandt de vigtigste årsager til at ændre i ledelsen er, at en ny ledelse kan: Få et andet og mere nøjagtigt perspektiv på krisesituationen Indsamle informationer og udarbejde egne analyser af årsagerne til krisen Introducere et nyt forretningskoncept og et nyt idégrundlag for virksomheden. Både et nyt forretningskoncept og et nyt idégrundlag kan være med til at ændre virksomhedens strategiske handlemåde. Strukturelle ændringer i organisationen skal gøre det muligt for ledelsen at styre virksomheden og implementere fremadrettede strategier. De strukturelle ændringer skal hjælpe med til, at virksomheden igen kan fokusere på nøgleaktiviteter for indtjening og vækst. Samme undersøgelse viser også, at: De fleste turnarounds har været gennemført af en vækstorienteret og entreprenant ledelse og ikke af egentlige specialister Turnarounds som indebærer strukturelle ændringer har betydelig større sandsynlighed for at lykkes, end de turnarounds som ikke gør det. For at komme i gang med de ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer, vil der ofte være behov for en midlertidig struktur. En midlertidig struktur omfatter typisk brug af både interne og eksterne personer. Eksterne personer omfatter revisorer, kreditorer og konsulenter m.v. Interne personer omfatter f.eks. bestyrelse, direktion, mellemledere, medarbejder og arbejdsgrupper. Den midlertidige struktur skal hjælpe ledelsen med indsamling og analyser af nødvendige informationer, samt tilføre ressourcer for at igangsætte nødvendige ændringer. Offensive ændringer i virksomhedens kultur skal medvirke til at skabe en vinderkultur. Det kan ske ved at ændre medarbejdernes indstilling, f.eks. gennem kurser, undervisning og coaching samt opbyggelse af nye mål på grundlag af gamle værdier i virksomheden. En anden offensiv strategi kan være udskiftning af den nuværende direktion. Defensive strategier kan eksempelvis omfatte besparelser på medarbejderuddannelse og kurser. Uanset om man vælger en offensiv eller en defensiv strategi, skal vigtigheden af kommunikationen med medarbejderne fremhæves. Kommunikation er en væsentlig motivationsfaktor for de medarbejdere, der skal være med til at vende 1 Strategies for Corporate Turnarounds: what do we know about them? 17

17 udviklingen. God kommunikation skal give medarbejderne en forståelse af situationen og de nødvendige ændringer. Omkostningsstyring Et andet vigtigt område i forbindelse med turnaround er at identificere og gennemføre omkostningsbesparelser. Det handler om hurtigt at stoppe et evt. overforbrug af omkostninger. Virksomhedens største udgifter går oftest til produktion og/eller indkøb af halvfabrikata og handelsvarer. Omkostningsstyringen skal derfor fokusere på disse væsentlige poster. Omkostningsstyringen skal være med i hele processen, og starter allerede ved valg og/eller udvikling af nye produkter. Erfaringer viser følgende: Kontrol med omkostningerne var en nøglefaktor for succes ved turnaround Succesfulde turnarounds var i stand til at nedbringe produktionsomkostninger væsentligt mere end ikke-succesfulde turnarounds At nogle kriseramte virksomheder ikke brugte budgetter og planlægning effektivt. Disse områder skal altså have høj prioritet ved tilrettelæggelsen af omkostningsstyringen. Offensive strategier omfatter øgede ledelseskontroller, som skal eliminere tidligere og forhindre gentagelser af fejl. Offensive strategier omfatter også investeringer i ny teknologi for at øge effektiviteten og dermed nedbringe (løn-)omkostningerne. Defensive strategier omfatter omkostningsreduktion, besparelser, nedbringelse af debitorer og lagre, samt nedskæringer i medarbejderstaben m.v. I praksis vil en kombination ofte være nødvendig; i starten handler det om omkostningsreduktioner, og senere kan man kigge fremad og iværksætte procedurer til nedbringelse af fejlprocenten samt investere i ny teknologi osv. Omkostningsreduktioner kan være med til at signalere til organisationen, at drastiske ændringer er nødvendige. Dermed kan det være et vigtigt supplement til de ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer, som omtalt herover. 18

18 Caseeksempel: En dansk koncern bestående af mange produktions- og handelsselskaber havde store likviditetsproblemer. Selskaberne standsede betalingerne, og de større finansielle kreditorer fik indsat et tilsyn, der fik til opdrag at fremskaffe investorer, der var interesseret i den nødlidende koncern. Inden det lykkedes at få investorer på banen, havde tilsynet dog uforskyldt fået koncernen ud af krisen. Baggrunden herfor var, at der ikke tidligere havde været kontrol over omkostningerne, hvilket imidlertid skete ved tilsynets tilstedeværelse. Kontrollen over omkostningerne og en kapitaltilførsel fra hovedaktionæren medførte, at koncernen blev likvid, og salget kunne undgås. Restruktureringer af aktiverne Målet med restruktureringen af aktiverne er, at: Frigøre likviditet Øge konkurrenceevnen via forbedret effektivitet (kapacitetsudnyttelsen) og medarbejderproduktivitet samt Rette fokus mod de fremtidige primære aktiviteter. Restrukturering af aktiverne betyder, at ledelsen skal overveje, hvilke aktiver som er afgørende for den kortsigtede overlevelse af virksomheden. Aktiver som er overflødige for virksomhedens kerneområder, bør frasælges for at frigøre likviditet. Nogle forskere mener, at kun aktiver som skal anvendes inden for de næste 2 år skal beholdes. Alle andre aktiver skal sælges. I praksis ses ofte, at ledelsen ikke vil erkende tidligere fejlinvesteringer. Det betyder, at afhændelsen af overflødige aktiver ikke altid gennemføres. Af andre muligheder for at tilføre likviditet til selskabet kan nævnes belåning af faste aktiver og/eller salg med tilbageleasing (Sale and lease back). Belåning af aktiver vil ofte ske i begyndelsen af en likviditetskrise, da ordningen er almindeligt kendt og let at gennemføre. Problemet ved senere belåning af faste aktiver kan være, at belåningsværdien vurderes ganske lav i forhold til anskaffelsesprisen. Derfor skal vigtigheden af en bevidst finansieringsstrategi understreges. Hvis finansieringsstrategien fastlægger, at alle investeringer i faste aktiver hovedsageligt finansieres ved langfristede lån allerede på købstidspunktet, så sikres en hensigtsmæssig finansieringsstruktur. Ulempen ved langfristet lånefinansiering kan omfatte renteulempen, hvis virksomheden har lavt forrentede likvide indlån. 19

19 Sale and lease back er en ordning, hvor aktivet sælges til et leasingselskab og virksomheden derefter leaser aktivet igen. Et formål med Sale and lease back er at frigøre likviditet. Den likviditet som frigøres er principielt friværdien i aktivet, dvs. salgssummen minus eventuel tilknyttet gæld. Man skal være opmærksom på skatten ved et Sale and lease back arrangement. Salget af aktivet til leasingselskabet kan nemlig udløse beskatning af en eventuel avance. Offensive strategier omfatter f.eks. at flytte til bedre og/eller billigere lokaler, sammenlægning af afdelinger og fokus på kerneområder, herunder frasalg af mindre profitable divisioner. Salgsprovenuet kan anvendes til nye investeringer inden for kerneområderne. Defensive aktiviteter omfatter nedbringelse af pengebindinger i lagre og debitorer, salg af aktiver, nedlukning af afdelinger/ filialer m.v. Indikationer for at aktiver skal afhændes kan være: Kapacitetsudnyttelsen er for lav Der er hurtige teknologiske skift i produktionsprocessen og i produkterne Omsætningen er under nulpunktsomsætningen Der er gennemført en ikke kontrolleret vækst i virksomheden (overekspansion). Produkt- og markedsstrategi Produkt- og markedsstrategi betyder, at på kort sigt skal ændringer i virksomhedens nuværende produktmix have til formål at optimere indtjeningen. I 11 ud af 17 undersøgte 2 turnarounds blev produkt-/markedsændringer anvendt. Strategien er en naturlig forløber for en fremtidig langsigtet strategi for virksomheden. Succesfulde turnarounds synes således at være karakteriseret ved øget salg og øget lageromsætning. Offensive strategier omfatter udover at satse på nye markeder også, at: Forhøje nuværende salgspriser Øge reklame- og marketingindsats Øge produkternes kvalitet og en øget kundeservice. En defensiv strategi er at trække sig delvist tilbage fra det nuværende marked, og alene fokusere på en mindre del af totalmarkedet. 2 Strategies for Corporate Turnarounds: what do we know about them? 20

20 En kombination af defensive og offensive strategier anvendes f.eks. ved en reduktion af kapaciteten og en øget fokus på produkter med høj indtjening. Caseeksempel: En virksomhed har igennem de seneste ti år været en traditionel møbelvirksomhed med salg af standard fyrretræsmøbler til eksport. Afsætningen har igennem de seneste tre år været nedadgående, og de seneste to år har virksomheden tabt betydelige beløb. Virksomheden har for to år siden (før underskuddene) erkendt krisen og påbegyndt jagten efter et produkt, der kunne give et afsætningsmæssigt løft. Ved intenst arbejde opnåede virksomheden licens til at anvende et kendt varemærke. På trods af den nye licens, kom skiftet i produktmixet så sent i forløbet, at turnarounden måtte kombineres med en frivillig akkord med hovedkreditorerne, da virksomheden ellers ikke ville overleve. En strategi med øget fokus på færre, men højt indtjenende produkter er relevante, når: Krisen skyldes overekspansion Der er manglende kapacitet kombineret med upassende produktmix Der er øget konkurrence eller andre eksterne faktorer. Repositionering langsigtede strategier Repositioneringen er en naturlig udvikling af produkt- og markedsstrategien. Repositionering omfatter en redefinering af forretningside og/eller kerneområder. Strategien kan betyde, at der skal findes nye markeder, nye produkter, eller at man skal finde sin plads på nuværende markeder. Det kan f.eks. ske ved at satser på en niche. Offensive strategier kan f.eks. omfatte, at man bliver aktiv med nye produkter eller nye forretningsområder. Indtrængning på nye forretningsområder kan ske ved opkøb, intern udvikling, joint ventures eller fusion med konkurrent. Eksempler på defensive strategier omfatter at forberede virksomheden på et salg, udvikling af ny produktionsproces der nedbringer produktionsomkostningerne (gøre det samme, bare billigere), eller tilpasning af eksisterende produkter til virksomhedens nye forretningsidé. 21

21 Ofte omfatter repositioneringen både offensive og defensive tiltag, eksempelvis international ekspansion, diversifikation af produkter samt fusion med konkurrent. 2.2 Turnaround-strategier for små og mellemstore virksomheder De generelle turnaround-strategier vil ligeledes kunne anvendes i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det er klart, at SMV s mere enkle strukturer gør, at valgmulighederne er færre, men til gengæld ofte mere overskuelige. De fem generelle turnaround-strategier kan eksempelvis anvendes på følgende måde i SMV. Ledelse Virksomheden vil ofte være ejerledet, og direktøren vil tit være eneste ejer (aktionær), eller i hvert fald eje majoriteten (hovedaktionær). Udgangspunktet vil derfor være, at en udskiftning af ledelsen ikke kan gennemføres i praksis. I stedet for en udskiftning kan den nuværende ledelse styrkes, ved f.eks. at udpege en kompetent bestyrelse og særligt bestyrelsesformand samt ved at tilknytte eksterne rådgivere. Med støtte fra et stærkt team har den hidtidige ledelse bedre muligheder for at vise vilje og evne til at gennemføre de nødvendige ændringer. Omkostningsstyring Omkostningsstyringen skal tilpasses virksomhedens særlige forhold, og skal hjælpe ledelsen med styring af bemanding, projekter osv. Dette for, at der hele tiden er en tæt sammenhæng mellem virksomhedens aktiviteter (omsætning) og omkostninger. Bogholderiet i SMV vil ofte primært være tilrettelagt med henblik på opfyldelse af kravene i skatte-, moms- og regnskabslovgivningen. Bogholderiet er derfor ikke nødvendigvis tilrettelagt med henblik på at opnå optimal omkostningsstyring. Udgangspunktet for omkostningsstyringen er pålidelige budgetter og effektiv opfølgning, dette kræver at bogholderiet er tilrettelagt under hensyn til den ønskede styring og detaljeringsgrad. Virksomhedens økonomi vil tit være tæt knyttet til ledelsens privateøkonomi. Ledelsens private udgifter skal jo i sidste ende betales af virksomheden. Det betyder øgede omkostninger til aflønning af ledelsen, i takt med at dennes private 22

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om:

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om: PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Maj 2008 Læs bl.a. om: It-sikkerheden er vigtigere end nogensinde før Betaler I for meget i moms og lønsumsafgift? Klima er også

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere