عملکرد بهره برداری متروی تهران

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "عملکرد بهره برداری متروی تهران"

Transkript

1 فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار موثر و ضروری است. ایمنی بسیار باال راحتی وآسایش مسافران کاهش مصرف انرژی سرعت مناسب قیمت پایین حمل مسافر در مقایسه با خودروهای شخصی از جمله مزیتهای قطار شهری نسبت به سایر وسایل نقلیه عمومی است. مصرف روزانه 13 میلیون لیتر بنزین و چندین میلیون لیتر گازوئیل فقط در شهر تهران خسارتهای بسیار هنگفتی به اقتصاد ملی وارد میکند. مترو یکی ازمهمترین راهکارهای حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا در جهان شناخته شده است. توسعه سریع و گسترش خطوط قطار درون شهری ضرورتی اجتنابناپذیر و از نیازهای اصلی شهر است. مترو از مزایای بسیاری چون کاهش زمان و هزینه درسفرهای درون شهری سهولت در جابجایی کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف انرژی برخوردار است.از نظر اقتصادی اجتماعی بهداشتی و ترافیک شهری قابل توجیه است. امکان انجام سفرهای درون شهری و ارتباط حومه با مرکز تهران با سرعت مناسب تردد دقیق و ایمن با فناوری باال کاهش آلوده کنندههای زیست محیطی ایجاد و گسترش فرهنگ نظم و انضباط با توجه به ارزش واالی وقت در زندگی ایجاد فضای اجتماعی آرام و آسوده بهینهسازی حمل و نقل شهری کاهش اتالف وقت شهروندان و کاهش تصادفات رانندگی از جمله مزیتهای کیفی بکارگیریمترو اعالمشده است. 64

2 مترو برداری بهره شرکت عملکرد انکارناپذیری نقش نقل و حمل شبکه کارآمدترین کلی طور به و ایمنترین سریعترین سالمترین پاکترین عنوان به مترو دارد. ترافیک معضل از ناشی زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی مسائل حل در و مترو اتوبوس همانند عمومی نقل و حمل سیستم است. بیشتر عمومی نقل و حمل از استفاده یافته توسعه شهرهای در مطلوب شرایط شود. دیده آنها در شهر آتی رشد فرصتهای ایجاد امکان که شوند طراحی و برنامهریزی بهگونهای باید غیره مردم بیشتر تمایل موجب مناسب قیمت و نقل و حمل پایانههای دسترس قابل ایستگاههای وجود مانند خدماتی سرویسهای شهر مردم که مسئله این به پرداختن شده عنوان مسائل و موضوع اهمیت به توجه با است. عمومی نقل و حمل از استفاده به تحقیق این از آمده بدست نتایج و است توجه خور در هستند راضی مترو شرکت توسط شده داده ارائه خدمات از چقدر تهران کند. کمک مترو خدمات بهتر ارائه به تواند می در البته که میشود سوخت مصرف در تومان 350 ميليارد ساالنه جویی صرفه باعث مترو با سفر اطالعات و آمار براساس مترو با تهران در سفر هزار 600 و میلیون یک از بیش روزانه مییابد. کاهش نیز آن از ناشی خسارات و هوا آلودگی آن کنار حدود سفر هر در براین عالوه میشود. جویی صرفه پایتخت سوخت در لیتر میلیون یک روزانه آن ازای به که میشود انجام سال کشور در هوا آلودگی از ناشی خسارات میشود. جویی صرفه وقت اتالف در دقیقه 27 و سوخت مصرف در لیتر دهم ۶ همچنین و موجود خطوط نمودن تکمیل و توسعه با که است بوده دالر بر ۱۰ میلیارد بالغ جهانی بانک آمار اساس بر گذشته نمود. جبران آتی سالهای برای را آن از ناشی های سرمایه رفتن هدر از توان می شده طراحی خطوط احداث 1391 سال در تهران متروی برداری بهره شرکت عملکرد خالصه فوت به منجر مسافری سانحه هیچگونه بدون 1391 سال در جابجایی میلیون 633 انجام سال در %82 به 1390 سال در %80 از مترو مسافران رضایت میزان افزایش 4 به 4.5 از 2 خط دقیقه 4.5 به 5 از 1 خط در ترتیب به 1389 سال به نسبت قطارها عبور زمانی فاصله متوسط کاهش ناوگان. افزایش نتیجه در دقیقه 6 به 11 از 4 خط و دقیقه 7 به 9 از 5 خط دقیقه کاهش و 1391 سال در درصد 0.15 حدود تا 1390 سال در درصد 0.37 از سیر زمان کل به نسبت تأخیر زمان کاهش قبول. قابل محدوده متوسط به نسبت درصدی 55 کاهش و ثانیه 3.6 حدود تا مسافری حرکت هر متوسط تأخیر جانبازان و معلوالن تردد سهولت جهت مترو های ایستگاه سازی مناسب 65

3 فصل چهارم تالش جهادی در جهت بومی سازی تکنولوژی مورد استفاده در بهره برداری از قطارها تعمیرات تجهیزات ثابت و متحرک و خطوط و همچنین ساخت قطعات مورد نیاز توسط متخصصان داخلی احداث نمازخانه و فضاهای فرهنگی در ایستگاه های مترو انجام اقدامات متنوع فرهنگی و هنری در ایستگاه های متروی تهران در مناسبت های مختلف در قالب نصب تابلو و آثار فرهنگی هنری برپایی نمایشگاه و... سرآمدی شرکت بهره برداری مترو در جهت دستیابی به شاخص های تعیین شده از سوی UITP تربیت راهبران قطار مترو به عنوان تنها متولی مورد تایید برای متروی تهران و سایر سازمان های قطار شهری کشور تحقق میلیارد ریال صرفه جویی در هزینه های شهری در اثر بهره برداری از خطوط متروی تهران )سهم سال 1391 بالغ بر میلیارد ریال می باشد.( خط مشی بهره برداری مترو متروي تهران سرآمد در حمل و نقل شهري با رويكرد سرعت دقت و سالمت. سرآمد در: تعالي سازماني كيفيت خدمات سامانه حمل و نقل عمومي برتر افزايش سهم سفرهاي شهري ارتقاي تكنولوژي و سفر ارزان. سرعت: كاهش سرفاصله زماني اعزام متوالي قطارها)هدوي( كاهش زمان انتظار و افزايش سفرها. دقت: ايمني اطمينان و نظم. سالمت: رفاه و آسايش مسافران سالمت سامانه مترو سالمت كاركنان و سالمت محيط زيست. 66

4 عملکرد شرکت بهره برداری مترو نمودار مقایسه ای فاصله زمانی عبور ( Way )Head قطارها آمار جذب سفر و جا به جایی مسافر در خطوط فعال متروی تهران نمودار جا به جایی مسافر در سال 1391 )میلیون سفر( 67

5 فصل چهارم سهم خطوط از جابه جایی مسافر در خطوط فعال متروی تهران در سال 1391 وضعيت شاخص هاي كالن شركت در سال 91 سال 91 رديف شاخص ها فرمول شاخص ها واحد محدوده قابل قبول 633 تعداد سفرهاي انجام شده در خطوط مترو تعداد سفرهاي انجام شده در خطوط مترو ميليون سفر بيشتر يا مساوي 600 ميليون 1 3/6 تاخير متوسط هرحركت مسافري كل تاخيرها تقسيم بر كل حركت هاي مسافري ثانيه كوچكتر يا مساوي 8 ثانيه ماهانه 2 %0.15 درصد تاخيرات به كل زمان سير 100 *ميزان تاخيرات قطارها تقسيم بر كل زمان سير قطارها درصد كمتر از 0.4 درصد سه ماهه 3 %98/8 سرويس دهي به موقع ))حركت هاي برنامه ريزي شده-حركت هاي با تاخير و كنسلي (تقسيم بر حركت هاي برنامه ريزي شده(* 100 درصد بيشتراز 95 درصد سه ماهه سانحه مسافري منجر به فوت تعداد سانحه مسافري منجر به فوت مسافر مورد 5 4/2 حوادث مسافري )تعداد حوادث تقسيم بر تعداد سفر(* مورد كمتر يا مساوي 5 مورد به ازاي هر يك ميليون مسافر 6 %97/5 قابليت اطمينان تجهيزات ثابت ))متوسط تاخيرات ناشي از تجهيزات ثابت تقسيم بر متوسط زمان كاركرد تجهيزات ثابت (-1(*100 درصد بيشتر از 90 درصد 7 15/3 - بهره وري خط بهره وري قطار تقسيم بر طول خط بيشتر از بهره وري قطار تعداد حركت انجام شده تقسيم بر تعداد روز 9 68

6 عملکرد شرکت بهره برداری مترو درصد تأخيرات به كل زمان سير در نمودار فوق درصد تأخیرات به کل زمان سیر که در سال های مختلف با هم مقایسه شده است شاهد افزایش زمان تأخیر و سپس کاهش قابل توجه هستیم که این به دلیل افزایش طول مسیر خطوط و تعدد ایستگاه ها در این سال ها و کمبود قطار جهت ارائه خدمات به مسافران بوده است که با تالش های بسیار این مشکالت تا حد افزایش حدود 82 درصدی رضایت مسافران مرتفع گردید. 69

7 فصل چهارم نظر سنجی درصد میزان رضایت مسافران... 70

8 عملکرد شرکت بهره برداری مترو آثار اقتصادي بهره برداري از خطوط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 متروي تهران و حومه مجموع از ابتداي بهره برداري تا آخرسال 91 مجموع درسال 91 شاخص مقدار شاخص در سال 91 يك دو سه چهار پنج تعداد سفرهاي انجام شده)ميليون سفر( تعداد ايستگاه هاي بهره برداري شده كيلومتر-مسافر جابجا شده)ميليون كيلومتر-مسافر( زمان صرفه جويي شده در وقت مسافرين در هر مسافرت با مترو)دقيقه(-بر اساس نظرسنجي از مسافران مقدار صرفه جويي در مصرف سوخت بنزين (ميليون ليتر) گازوئيل (ميليون ليتر) كاهش اتالف وقت مسافرين )ميليون ساعت( CO-NOX-SO-2PM-10 HC CO2 مقدار كاهش گازهاي آالينده هوا )هزار تن( 71

9 فصل چهارم مجموع مجموع از ابتداي بهره برداري تا آخرسال 91 درسال 91 شرح هزينه صرفه جويي شده مقدار شاخص در سال 91 يك دو سه چهار پنج هزينه صرفه جويي شده در مصرف سوخت هزينه صرفه جويي شده دراتالف وقت مسافرين صرفه جويي درهزينه بهداشت درمان ونظافت ناشي ازآلودگي هوا صرفه جويي درهزينه استهالك و لوازم يدكي خودروها صرفه جويي در هزينه خسارات تصادفات صرفه جويي در هزينه تعمير و نگهداري معابر شهري )ميليارد ريال ) جمع كل هزينه هاي صرفه جويي شده جمع كل هزينه هاي صرفه جويي شده با احتساب تورم ساالنه )ارزش كنوني صرفه جوئي( میزان صرفه جويي هاي صورت پذيرفته در هزينه هاي شهري در اثر بهره برداري از خطوط متروي تهران و حومه )ميليارد ريال ) 72

10 عملکرد شرکت بهره برداری مترو بهبود خدمات رساني در مترو در راستاي تحقق اهداف مهم خدمت رساني و كسب رضايت شهروندان از خدمات شبكه مترو اقدامات ويژه و گسترده اي جهت همشهریان عزیز باالخص عزیزان جانباز و معلول صورت پذیرفته است. موجب افتخار است که در خصوص تسهيل تردد جانبازان و معلوالن حركتي و تكميل چرخه هموارسازی معابر شهری برای تردد معلوالن نیز در ايستگاه هاي مختلف فعالیت های موثری انجام شده است. اهم اقدامات صورت پذیرفته به شرح ذیل عبارت است از: احداث نمازخانه و فضاهاي فرهنگي در ايستگاه ها و انتشار انواع محصوالت فرهنگي به منظور پاسخگویی به نیازهای اعتقادی مسافران و تکریم آنان و با هدف اشاعه فرهنگ اقامه نماز در ايستگاه هاي متروي تهران و حومه پروژه احداث نمازخانه در كليه ايستگاه ها در سال 1390 آغاز شد و و در ادامه در سال 1391 عالوه بر تكميل نمازخانه در تمام ايستگاه هاي در دست بهره برداري براي كليه ايستگاه هاي بهره برداری شده نيز نمازخانه هایی احداث شد. همچنین انتشار انواع محصوالت فرهنگی در ایستگاه های مترو با فضای مناسب سازی شده نشان از اهتمام شرکت بهره برداری مترو در ترویج شعائر دینی دارد. مناسب سازي ایستگاه ها براي معلوالن عالوه بر آسانسورهای مناسبی که پیش از این در برخی ایستگاه ها امکان ورود و خروج جانبازان و معلوالن را از روی سکو تا سطح خیابان فراهم می کرد مناسب سازی امکانات براي تسهيل هرچه بیشتر رفت و آمد آنان در سال 1391 نیز در دستوركار قرار گرفت و 6 ايستگاه سرسبز سبالن میدان حر ملت طرشت و شریف در این سال برای تردد نابینایان مناسب سازی گردید. شایان ذکر است مقدمات و تمهيدات الزم براي گسترش این امکانات به تمامی ايستگاه هاي متروي تهران فراهم شده است. همچنین آسانسورهای تمام ایستگاه ها به پنل ویژه نابینایان تجهیز گردیده است. اندازه گيري رضايت مسافرين به منظور اندازه گيري دقيق رضايت مسافران مطالعاتي انجام و برگه هاي نظر سنجي جديد طراحي شده است و در سال 1391 اين رضايت مورد سنجش قرار گرفت. در حال حاضر حدود 82 درصد مسافران از خدمات ارايه شده توسط شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه رضایت کامل دارند. 73

11 چهارم فصل فني تجهيزات ارتقاي سيستم نصب : از عبارتند آنها از برخی که پذیرفته انجام 1391 سال در متعددی های پروژه فنی تجهیزات ارتقای منظور به مانيتورينگ سامانه توسعه خميني)ره( امام ايستگاه روشنايي اصالح آباد عباس و طرشت های ایستگاه برق پست حريق اعالم راهاندازي و نصب طراحي صادقيه ايستگاه شانت اصالح خط 5 ترافيك مونيتورينگ سامانه توسعه تهران مترو خطوط ترافيك و عمومي اعالم سيستم 5 و خطوط تهران متروی تترانت راديو كالج فرمان مركز ارتقاء خطوط 1 و 2 PIS سامانه هب ايستگاهها و پايانهها تجهيز ايستگاهها بسته مدار دوربينهاي همزمان مشاهده ظرفيت افزايش تهران متروي 4 خط ساعت حريق اطفاي و اعالم سيستم به سرور اتاق تجهيز و مسير مياني سوزنهاي در دگاژ عاليم نصب X-Ray و مداربسته دوربين OHSAS حرفهاي بهداشت و ايمني مديريت سيستم استقرار در ها دستگاه و تجهيزات نقش شدن تر پررنگ و افراد زندگي عرصة به آالت ماشين ورود و صنعتي پيشرفت دنبال به با رابطه در مستمري و جديد هاي چالش با سازمانها صنعتي هاي محيط اجزاي با انسانها تعامل افزايش و كاري فرآيندهاي بنظر كافي سازمانها رهايي براي موجود قديمي قوانين رعايت تنها بطوريكه شدند مواجه بهداشت و ايمني سالمت موضوعات و تجهيزات به وارده خسارت از جلوگيري و زيست محيط بقاي انساني نيروي سازمانها اعتالي و نجات براي لذا رسد نمي نهاد. صنعت عرصة به پا موجود هاي دغدغه تمامي به دادن خاتمه براي HSE يكپارچة مديريت تأسيسات هاي برنامه همة در زيست محيط و ايمني بهداشت عملكرد بهبود و كنترل براي مديريتي ابزار يك HSE مديريت سيستم در سيستماتيك و نو نگرشي و خالق فرهنگي بستر ايجاد با است بوده سازماني تشكيالت يا صنعتي هاي پروژه و توسعه تجهيزات و امكانات و انساني نيروهاي افزاي هم چيدمان و همگرايي با و يكپارچه بطور انسان كرامت و پايدار توسعة راستاي نامطلوب اثرات رساندن حداقل به موجب مستمر بهبود ارزيابي اي دوره مميزيهاي كارآمد آموزش سيستم از استفاده با و و تجهيزات سازمان همكاران و كاركنان كليه جانبة همه ايمني تأمين طريق از آن مطلوب اثرات افزايش و محيط بر صنعت سالمت سطح ارتقاء و ناايمن شرايط حذف يا كنترل طريق از كار از ناشي هاي آسيب و حوادث رساندن صفر به و تأسيسات محيط از صيانت همچنين و سازمان سطوح كلية در اجرايي و مهندسي مديريتي كنترلي راهكارهاي اعمال طريق از افراد سازی پیاده به اقدام 1391 سال در تهران متروی برداری بهره شرکت منظور بدین گردد. مي بشريت سرماية عنوان به زيست است. نموده مذکور سیستم 74

12 عملکرد شرکت بهره برداری مترو اقدامات فرهنگی در ایستگاه های مترو توجه و تمركز بيش از پيش بر موضوعات فرهنگي و اجتماعي در شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه با ايجاد ساختار مديريتي انجام برنامه ريزي هماهنگي هاي الزم و اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي در قالب سه بخش ساختاری مناسبتی و موضوعی جهت کارکنان و مسافران انجام می پذیرد. در بخش ساختاری سعی بر آن است تا با تعیین و شناسایی ساختارهای مناسب نسبت به اشاعه فرهنگ دینی اقدام گردد. ساختارهای شناسایی شده عبارتند از : فضای داخل واگن ها )دستگيره ها نمايشگرها تابلوهاي عمودي و افقي قاب هاي لمينت( فضای ایستگاه تابلوهای داخل ایستگاه)به طور متوسط 10 تابلو در ابعاد مختلف در سکوهای هر ايستگاه( تابلوهای موجود در ورودي ها اطراف پله ها و پله هاي برقي نمایشگرهای ايستگاه سیستم صوتی و پخش راديو اختصاص فضاي مناسب جهت برپایی نمایشگاه و فروشگاه عکس نقاشی کاریکاتور خطاطی تولید و انتشار کتاب و نرم افزار اختصاص فضا جهت اجرای برنامه زنده )مشاورهای جشن تئاتر موسیقی پانتومیم نقالی و...( ارسال پیامک و بلوتوث و ایجاد وب سایت پس از شناخت و تعیین ساختار مناسبتها و روزهای خاص بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعدادی از این مناسبتها عبارتند از: عید نوروز ایام فاطمیه روز جهانی بهداشت روز سالمتی روز ملی خلیج فارس روز کارگر زمان برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران والدت حضرت زهرا سالم اهلل علیها )روز زن( آغاز ماه رجب والدت امام باقر علیه السالم روز آزادسازی 75

13 فصل چهارم خرمشهر ( روز مقاومت ایثار و پیروزی ( شهادت امام هادی علیه السالم ارتحال حضرت امام )ره( والدت امیرالمومنین علیه السالم سالروز قیام 15 خرداد وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها روز جهانی صنایع دستی مبعث حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله آغاز ماه شعبان و اربعين همچنین در بخش موضوعی نیز سعی بر آن است تا ترویج شعائر دینی و ملی نظیر ترويج ارزشهای اخالقی فرهنگ صبر ايثار و گذشت مقاومت و شهادت فرهنگ حیاء و عفاف احترام به حقوق دیگران رعایت آداب برخورد)سالم و استفاده از بوی خوش( تکریم و احترام سالمندان و توجه و احترام به کودکان ترویج انديشه هاي حضرت امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري آشنايي با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی تقويت فرهنگ مطالعه و كتابخوان تقویت هویت دینی و ملی عید نوروز)طرح استقبال از نوروز( نمایشگاه عکس)سفره هفت سین و جاذبه های ایران( فضاسازی ایستگاهها جنگ شاد عیدانه سفر راهيان نور مختص پرسنل شرکت بهره برداري مترو فاطميه ويژه برنامه روز جهاني بهداشت روز سالمت و روز ملي خليج فارس مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از اقدامات فرهنگی که در سال 1391 انجام پذیرفته عبارتند از: برپايي سفره هاي هفت سين در ايستگاه هاي حرم مطهر حضرت وليعصر)عج( ميدان امام خميني آزادي صادقيه تجريش بهارستان شهدا و امام حسين )ع( برگزاري جشن عيدانه در ايستگاه هاي وليعصر)عج( و امام خميني برپايي مراسم هاي مشاوره كتاب در ايستگاه هاي وليعصر)عج( صادقيه 76

14 عملکرد شرکت بهره برداری مترو تجريش و شهيد بهشتي نمايشگاه كاريكاتور با موضوع كتاب در ايستگاه وليعصر)عج( اهداي كتاب معرفي كتاب برتر پخش نماهنگ با موضوع كتاب در هفته كتاب بوستان كتاب در ايستگاه هاي شهيد بهشتي و تجريش باغ كتاب در ايستگاه گلبرگ در هفته كتاب برگزاری برنامه های هفته سالمت در قالب ميز معاينه و مشاوره اهداي شاخه گل به شهروندان توزيع بوروشورهاي تخصصي براي مترو سواران با رويكرد توجه ويژه به سالمندان مطابق شعار جهاني روز بهداشت در ايستگاه هاي امام خميني دروازه دولت و تجريش بزرگداشت مقام كارگر )در اين روز به كارگران عزيز بيش از سه هزار كارت تبريك اهدا شد و از ايشان در تمامي ايستگاها پذيرايي شد.( برگزاری نمایشگاه در روز جهاني صنايع دستي )13 نمايشگاه در ايستگاه هاي كرج تجريش دروازه دولت صادقيه و شهدا برگزار شد( برگزاری مراسم ايام فاطميه با مضامین حجاب و عفاف نصب اسماء فاطمي در ايستگاه هفت تير و وليعصر )عج( اجراي نمايش ياس كبود در ايستگاه هاي امام خميني تجريش هفت تير وليعصر)عج( و صادقيه سياه پوشي ايام فاطميه در تمامي ايستگاه ها يادمان كوچه هاي بني هاشم در ايستگاه هاي امام خميني و مصلي نامه اي به حضرت زهرا برپايي ايستگاه صلواتي در مراسم فاطميه تهيه و توزيع بوروشور با فاطميه همراه شويم و همچنين توزيع لوح فشرده اشك ياس بزرگداشت روز ملي خليج فارس از طریق پرواز بالن در ايستگاه هاي كرج تجريش صادقيه هفت تير بهارستان امام خميني ميدان آزادي استاد معين مصلي و شهيد كالهدوز تهيه و توزيع بروشور خليج هميشه فارس در ايستگاه ها برگزاري نمايشگاه و كارگاه نقاشي خليج مهربان در ايستگاه هاي دروازه دولت و صادقيه بزرگداشت والدت حضرت زهرا)س( بانويي آسماني با تزيين واگن بانوان برگزاري همايش يا زهرا)س( برگزاري مراسم مادران زهرايي)س( در ايستگاه حرم مطهر توزيع لوح فشرده مستند انتظار كتاب مادر آفتاب و كارت پستال در ايستگاه هاي وليعصر)عج( حرم مطهر امام خميني صادقيه و تجريش توزيع شد جشن ميالد بانوي اخالق در ايستگاه هاي وليعصر)عج( امام خميني و تجريش و بزرگداشت سالروز آزاد سازي خرمشهر از طریق پخش تصاوير و فيلم و نماهايي از آن روزها در قطارها و برگزاری برنامه هايي در ايستگاه هاي امام خميني حرم مطهر تجريش و هفت تير اطالع رساني روز جهاني ايدز در قطارها و پیام های هشداری در این خصوص برگزاری هفتمين سوگواره نواها و نغمه هاي عاشورايي هماهنگي اجراي پرده خواني و ني نوازي ويژه برنامه خيمه حسيني در ايستگاه وليعصر به مناسبت افتتاح خط 3 توليد و پخش 4 عنوان نماهنگ جديد براي نمايش در واگن هاي قطار در دهه سوم محرم و ماه صفر ارسال صحيفه سجاديه به همراه نرم افزار در شركت به مناسبت شهادت امام سجاد )ع( راه اندازي 10 فروشگاه فروش نرم افزار صحيفه سجاديه با 65 درصد تخفيف در ايستگاه ها و ساختمان هاي اداري برگزاری نمايشگاه دستاوردهاي شهرداري تهران و گالري تصاوير زمستان در تهران بزرگداشت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان امام حسین )ع( در ایستگاه های مترو شناسنامه دار نمودن ایستگاه های مترو برگزاری نمايشگاه عكس و گرافيك امام رضا)ع( برگزاری نمايشگاه جانبي جشن هفته وحدت طراحي از محتواي مكتوب توليد شده از اهداف و دستاوردهاي انقالب )99 77

15 فصل چهارم بنر( در کلیه ایستگاه ها و نصب 2282 عدد لمينت در واگنهاي قطارها تهيه تيزر جشن راديويي در ايستگاه امام خميني)ره( و تهيه تيزر برنامه تلويزيوني جشن انقالب در تمامی ايستگاه ها تكميل ليست اسامي مخاطبان سامانه پيامكي در ماه هاي آبان آذر و دي دسته بندي و تفكيك پيامك هاي مخاطبين و شماره ها به تفكيك ماه تهيه تصوير از سردر نمازخانه هاي ايستگاه ها در ایستگاه های كهريزك شريف حبيب اهلل معين صدر طالقاني شاهد حرم مطهر بهارستان مفتح گلبرگ فدك- برگزاری مراسم جشن دهه فجر در ايستگاه امام خميني )ره(و ایستگاه تجریش برگزاری نمايشگاه عكس تصاوير ديده نشده انقالب در ایستگاه انقالب انجام اقدامات تبلیغی در حوزه عفاف و حجاب- برگزاری مراسم يادواره شهداي لبنان در 20 ایستگاه- طراحی و چاپ كتاب نمازخانه هاي ايستگاه ها- طراحي و نصب بنر با محتوای زندگي و سيرت حضرت معصومه)س( در كليه ايستگاهها برگزاری نمايشگاه عكس پايداري ملي و پدافند غير عامل در ایستگاه تجریش 78

16 عملکرد شرکت بهره برداری مترو سایر اقدامات بهره برداری در یک نگاه - انجام چهار ميليارد و سیصد ميليون سفر بدون هيچگونه سانحه مسافري منجر به فوت - بهره برداري نگهداري و تعميرات تجهيزات ثابت و متحرك خطوط مختلف متروي تهران بدون دخالت كشورهاي خارجي - جهاد در جهت بومي سازي تكنولوژي در بهره برداري نگهداري و تعميرات خطوط - تامين تجهيزات فني و قطعات يدكي بر اساس استانداردهاي بين المللي منطقه اي معتبر با حداقل قيمت و تامين ريالي آنها با وجود برخي از تحريم ها و فشارهاي سياسي - بومي سازي ساخت بسياري از قطعات و لوازم يدكي مطابق با استانداردهاي بين المللي يا منطقهاي معتبر بدون كاهش سطح ايمني عملكرد اين تجهيزات - كاهش فاصله گذر اعزام قطارها )در قطارها از 8 دقیقه به 7 دقیقه در خط 5 و از 8 دقیقه به 4 دقیقه در خط 4( كاهش زمان تاخير قطارها )کاهش میزان تاخیر از 7.8 ثانیه به 3.6 ثانیه( - اختصاص سه واگن به بانوان مسافر عالوه بر امكان استفاده ايشان از تمام واگن ها - سرآمدي شركت بهره برداري در بين كليه سازمانها و شركتهاي حمل و نقل همگاني و دستيابي به شاخص هاي تعيين شده از سوي UITP - عدالت اجتماعي در ارايه خدمات به مسافران محترم )قيمت بليت بر اساس مسافت طي شده و ارائه خدمات رايگان به اقشار خاص و كم درآمد و خدمات با تخفيف به ساير گروه هاي تعيين شده( - تربيت راهبر قطار برقي به عنوان تنها متولي مورد تاييد براي ساير سازمان هاي قطار شهري كشور - ارائه خدمات و انتقال تجربيات به ساير سازمان هاي قطار شهري كشور - برقراري لينك ارتباطي و تعاملي دائمي با مسافران از طريق سامانهها و روشهاي ارتباطي با مسافران )مصاحبه پرسشنامه تلفن گويا پيامك داير نمودن فضاهاي فرهنگي در ايستگاهها وب سايت صندوق انتقادات و پيشنهادها سامانه هاي 1888 و 137 شهرداري تهران و غیره( - ارائه مقاالت و آثار علمي در مجامع علمي بين المللي و داخلي 79

17 فصل پنجم فصل پنجم عملکرد سامانه اتوبوسرانی سامانه اتوبوسرانی شهر تهران یکی از مدهای مهم و تأثیر گذار حمل و نقل شهر تهران به حساب می آید تا جایی که توانسته است 24 درصد جا به جایی حمل و نقل عمومی را از آن خود کند که این نشان دهنده سهم باالی خدمت رسانی به شهروندان محترم تهرانی می باشد. این سامانه که سال هاست با محوریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اداره می گردد با هدف ایجاد حمل و نقل درون شهری با رویکرد کیفیت برتر اقتصادی تر سريع راحت يكپارچه و استاندارد در حال گسترش است. لذا ساماندهی خطوط و ایستگاه های اتوبوس رانی در راستای دسترسی آسان شهروندان به سیستم حمل و نقل عمومی برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسعه سامانه های الکترونیک هوشمند در جهت ارتقای رفاه شهروندان و تمرکززدایی در راهبری خطوط از جمله سیاست ها و رویکردهایی است که در انطباق با اهداف برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران در طول سال 1391 با جدیت دنبال شده و نتایج و دستاوردهای ملموسی در پی داشته است. خالصه عملکرد سامانه اتوبوسرانی در سال 1391 دستیابی به رکورد جابه جایی 1.3 میلیارد نفر در سال 1391 توسط سامانه اتوبوسرانی و اختصاص سهم 24 درصدی از حمل و نقل به اتوبوسرانی ادامه راه اندازی خطوط مصوب سامانه اتوبوسرانی تندرو در شهر تهران )با راه اندازی خط 5 حدفاصل پایانه علم و صنعت تا پایانه خاوران در سال 1391 طول این خطوط به کیلومتر رسیده است.( آماده سازی و بستر سازی جهت احداث خط 8 سامانه اتوبوسرانی به طول 7.5 کیلومتر حدفاصل پایانه جنوب تا پایانه خاوران در این سال. 80

18 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی گسترش خدمت رسانی توسط سامانه اتوبوسرانی شهر تهران در سال 1391 با بهره گیری از 6645 دستگاه اتوبوس )شامل 3991 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و 2654 دستگاه اتوبوس های بخش عمومی( ورود و بکارگیری 375 دستگاه اتوبوس دوکابین جدید مطابق با استانداردهای روز بین المللی به ناوگان سامانه اتوبوسرانی تندروی شهر تهران در سال 1391 پیگیری نوسازی ناوگان مینی بوسرانی )در جهت نوسازی 1285 دستگاه از این ناوگان در سال 1391 تعداد 120 دستگاه مینی بوس تحویل متقاضیان واجد شرایط گردیده است( انجام اقدامات متنوع در راستای کوچک سازی و چابک سازی مجموعه گسترده اتوبوسرانی با اقداماتی نظیر استقرار سیستم بلیت الکترونیک استقرار سیستم مدیریت ناوگان استقرار تعرفه الکترونیک استقرار سیستم مسیریاب مهندسی مجدد خطوط مهندسی ساختار سازمانی شرکت واحد ساماندهی و توانمند سازی شرکت های خصوصی باز خریدی انگیزشی نیروی انسانی شرکت )کاهش 1200 نفر طی سال 1391( و غیره کاهش مدت زمان ارائه خدمات امداد خودرو به ناوگان شرکت واحد از 20 دقیقه در سال 1390 به 18 دقیقه در سال 1391 ایجاد پایانه حمل و نقل شهری ویژه جانبازان و معلوالن با بکارگیری 60 دستگاه ون مناسب سازی شده و 10 دستگاه اتوبوس توسعه شبکه سامانه اتوبوسرانی تندرو) BRT ( اولین تجربه BRT در تهران در سال 1386 با تالش معاونت حمل و نقل و ترافیک جهت خدمت رسانی موثر ایمن و سریع به شهروندان در مسیر پایانه آزادی تا چهار راه تهرانپارس احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت و مورد استقبال شدید شهروندان واقع گردید. در راستای سیاست ها و برنامه های سیستم حمل و نقل شهر تهران طرح احداث 10 خط BRT در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران منعکس و توسط شورای اسالمی شهر تهران و همچنین شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در تاریخ 1387/12/20 به تصویب رسیده است. 81

19 فصل پنجم چشم انداز خطوط سامانه اتوبوس تندروی تهران 82

20 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی اقدامات انجام شده جهت توسعه خطوط BRT در سال 1391 تا کنون از چشم انداز BRT در تهران و تا پایان سال 1391 مطابق جدول ذیل 7 خط احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است ردیف شماره خط مبدأ مقصد طول مسیر )کیلومتر( سال بهره برداری چهارراه تهرانپارس پایانه آزادی پایانه خاوران پایانه آزادی پایانه خاوران پایانه علم و صنعت پایانه افشار پایانه جنوب پایانه دردشت پایانه بیهقی میدان راه آهن پایانه تجریش آزادی میدان دانشگاه آزاد بر اساس سیاست های اتخاذ شده مبنی بر توسعه شبکه خطوط اتوبوسرانی پر سرعت یا به اصطالح BRT در تهران و افزایش سهم بخش خصوصی در جابه جایی مسافران در سال 91 نتایج قابل توجهی به شرح ذیل حاصل شده است : با بهره برداری از خط 5 سامانه اتوبوس های تندرو به طول 9.9 کیلومتر به همراه 10 ایستگاه حدفاصل پایانه علم و صنعت تا پایانه بیهقی در سال 1391 در مجموع 7 خط از 10 خط اهداف چشم انداز اتوبوس تندرو در تهران احداث و مورد بهره برداری قرارگرفته است. بر این اساس مجموع طول خطوط اتوبوسرانی تندروی شهر تهران تا پایان سال 1391 به حدود کیلومتر رسیده است. در جهت تجهیز خطوط این سامانه کلیه تجهیزات ترافیکی شامل )عالئم ایمنی ترافیکی تابلوهای افقی عمودی گاردریل خط کشی و...( سرپناه ها و نیمکتها و کلیه متعلقات خط 5 نصب گردیده است. همچنین طراحی جانمایی

21 فصل پنجم و بسترسازی اجرای خط 8 )ضلع شمال خیابان بخارایی تا پایانه خاوران مسیر بزرگراه بعثت( این سامانه جهت راه اندازی این خط در این سال انجام گردیده است. عالوه بر احداث خطوط تندرو نگهداری و بهسازی خطوط تندرو نیز از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است. لذا به همین منظور بهسازی تجهیز و نگهداری خطوط مذکور از اولویت های کاری معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال 1391 به شمار می رود. در این راستا نگهداری سیستم های هوشمند سامانه اتوبوسرانی تندرو نظیر گیت های کارت خوان دروبین های نظارت تصویری مسیر چراغ های راهنمایی سطح مسیر روشنایی ایستگاه ها و غیره توسط شرکت کنترل ترافیک و نگهداری مسیر و ایستگاه ها نظیر نظافت ایستگاه ها رنگ آمیزی نرده ها تعویض شیشه های شکسته و غیره توسط معاونت های حمل و نقل و ترافیک مناطق 22 گانه و با نظارت عالیه معاونت اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک انجام می پذیرد. از دیگر اقداماتی که در راستای بهسازی خطوط تندرو انجام پذیرفته تعویض ایستگاه های خط 2 این سامانه )پایانه آزادی پایانه خاوران( می باشد که در سال 1391 تعداد 10 ایستگاه این خط بهسازی و تعویض گردیدند. 84

22 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی طول مسیر بهره برداری شده خطوط اتوبوس های تندرو به تفکیک)کیلومتر( 85

23 فصل پنجم تعداد اتوبوس درصد تعداد اتوبوس توسعه ناوگان و بهبود خدمات رساني سامانه اتوبوسرانی تا پایان سال 1391 و مطابق برنامه پنجساله حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران وضعیت ناوگان اتوبوسرانی به شرح جدول ذیل می باشد. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از ناوگان عمومی اتوبوسرانی در راستای اجرای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردیده که شرح اقدامات آن در بخش خصوصی سازی سامانه ارائه خواهد شد. در حال حاضر 74 درصد اتوبوس های شهر تهران عمری کمتر از 7 سال دارند لیکن شهرداری تهران در سال 1391 در راستای افزایش رفاه عمومی و همچنین استفاده از اتوبوس های مطابق با استانداردهای بین المللی اقدام به خرید 375 دستگاه اتوبوس دوکابین نموده است. که از این تعداد 75 دستگاه اتوبوس به ناوگان BRT اضافه و مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تعداد 300 دستگاه اتوبوس دوکابین ویژه سامانه اتوبوس تندرو به کشور ایران حمل و در مرحله ترخیص می باشد. نوسازی ناوگان اتوبوسرانی یکی از اقدامات موثر شرکت واحد اتوبوسرانی در جهت افزایش کیفیت خدمت رسانی است که اطالعات آماری آن به شرح جدول ذیل می باشد: نوع یا محل خدمت اتوبوس بلیتی) عمومی( بخش خصوصی خدماتی مجموع طول عمر کمتراز یک سال 1 تا 7 سال تا 10 سال 11 تا 15 سال عنوان تعداد )دستگاه( طول عمر )سال( ناوگان عمومي بخش خصوصي تحت نظارت تعداد اتوبوس با عمر بيش از ده 86 سال)دستگاه( باالتر از 15 سال مجموع 86

24 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در این سال تعداد 298 دستگاه اتوبوس اسقاط گردیده است و با وجود اینکه تعداد اتوبوس ها از لحاظ کمی نسبت به سال گذشته کمتر می باشد لیکن میزان جا به جایی مسافر نسبت به سال 90 حدود 4 درصد افزایش داشته است. که نشان از افزایش بهره وری در سامانه اتوبوسرانی شهر تهران دارد. ضمنا در سال 91 تعداد 375 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اضافه گردیده است. این کاهش نوسازی که نسبت مستقیم با افزایش طول عمر ناوگان داشته است به دلیل عدم تحویل اتوبوس مطابق برنامه از سوی دولت بوده است. تعداد اتوبوس با عمر بیش از 10 سال نمودار مقایسه ای متوسط سن ناوگان اتوبوسرانی 87

25 فصل پنجم نمودار مقایسه ای اتوبوس های اسقاطی و تحویلی نوسازی ناوگان مینی بوسرانی ناوگان مینی بوسرانی 1391 تعداد ناوگان 1285 تعداد خطوط 34 تعداد ناوگان باالی عمر 10 سال 1277 ناوگان مینی بوسرانی شهر تهران بسیار فرسوده بوده به طوریکه بیش از %98 این ناوگان دارای عمر بیش از 10 سال هستند لذا نوسازی این ناوگان ضرورت بسیاری دارد. در این راستا اقداماتی نظیر تصویب و ابالغ دستورالعمل چگونگی تعویض و جایگزینی مینی بوس های فرسوده توسط شورای محترم اسالمی راه اندازی سایت ثبت نام متقاضیان طرح نوسازی توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ثبت نام 243 نفر متقاضیان در سایت مذکور معرفی 120 نفر از ثبت نام شدگان به کارخانه خودرو ساز و تحویل چک به منظور جایگزینی 120 دستگاه مینی بوس به متقاضیان نوسازی خودروهای فرسوده از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی انجام پذیرفته است. 88

26 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی ارائه خدمات امداد خودرو تثبیت خدمات امداد خودرو نیز که با هدف ارتقای بهره وری ناوگان اتوبوس رانی و به منظور افزایش رفاه حال شهروندان در سال 1386 راه اندازی شده زمان امدادرسانی به خودروها را در تداوم روند کاهنده آن به 18 دقیقه در سال 1391 رسانده است که در مقایسه با 20 دقیقه سال ما قبل حاکی از بهبود سرعت واکنش به تعمیرات خودروهای مختل در مسیر به میزان 2 دقیقه است. متوسط زمان انتظار اتوبوس تا رسيدن نيروی امداد )بر حسب دقيقه( جا به جایی مسافر در سامانه اتوبوسرانی ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با سازماندهی نیروی انسانی و تجهیزات در بازه زمانی 5:30 بامداد تا 22:30 شب با عنوان خطوط روزانه صبح و عصر وپس از آن با سرویس دهی در خطوط شبانه در کلیه سامانه های تندرو اقدام به جابجایی مسافران درون شهری می نماید. 89

27 فصل پنجم عنوان بخش عمومی بخش خصوصی سازمان نظارت )مینی بوسرانی( جمع تعداد مسافر جابجا شده طی سال سامانه اتوبوسرانی تهران با تالش شبانه روزی در جهت خدمت رسانی به شهروندان تهرانی توانسته است به جابه جایی حدود 1.3 میلیارد نفر در سال دست یابد خصوصی سازی کوچک سازی و چابک سازی در سامانه اتوبوسرانی تحول در نظام مديريت اجرايي در شركت واحد اتوبوسراني در حوزه هاي 1. بهره برداري نظارت بازرسي خطوط اتوبوسراني 2. نظافت سوخت گيري تبليغات اتوبوس ها 3. راهبري ناوگان اتوبوسراني و فني 4. مهندسي ساختار شركت واحد 90

28 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی 91 در حال پيگيري است. در اين راستا شركت به 8 منطقه و سامانه مستقل تفكيك گرديده و كليه فعاليت هاي امور پرسنلي و همچنين مسائل درآمدي و هزينه اي به مناطق واگذار گرديده است. در ادامه به اهم اقدامات شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای خصوصی سازی اشاره خواهد شد. تجهيز اتوبوس ها به سيستم بليت الكترونيك با اقدامات انجام شده در سال 1391 برنامه تجهيز ناوگان به سيستم بليت الكترونيك به طور کامل در مورد تمامی اتوبوس های بخش عمومی اجرا شده و کلیه ایستگاه های خطوط تندرو مجهز به دستگاه کارت بلیت گردیده و فعال می باشند. در همین حال دستگاه های کارت خوان متعلق به 888 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی که مجموع آن را به 3946 دستگاه اتوبوس متعلق به 162 خط بخش خصوصی رسانده است نیز در سال 91 فعال گردیده اند که به معنای پوشش 99 درصدی اتوبوس های این بخش است. استقرار سيستم مديريت ناوگان هر گاه تعداد خودروهای در خدمت یک سازمان از حدی فراتر رود محدوده رفت و آمد آنها گسترده باشد و یا کنترل دقیق آنها ضروری گردد روش های سنتی پاسخگوی نیازها و انتظارات در جهت نظارت بر ناوگان حمل و نقل و خودروهای سازمانی نیست. مدیریت ناوگان در واقع مجموعه اعمالی است که به سازمان اجازه می دهد بر عملکرد خودروهای سازمانی ناوگان حمل و نقل و پرسنل مربوط به آنها به صورت دقیق نظارت نموده و از این طریق کارآیی ناوگان را افزایش و هزینه های کلی را کاهش دهد و از هدر رفتن نیرو و سرمایه جلوگیری نماید. از دیگر اثرات راه اندازی این سیستم اطالع رسانی از موقعیت اتوبوس زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه می باشد که می تواند موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم آورد.در جهت استقرار سيستم مدیریت ناوگان اقداماتی نظیر: نصب 5337 دستگاه GPS بر روی اتوبوس ها فعال سازی سیستم گزارش گیر بر اساس سیستم GPS در تمامی خطوط مناطق اتوبوسرانی ساماندهی پایانه ها و میدان های اصلی شهر در سیستم GIS و به روز رسانی سریع خطوط و ایستگاه های اتوبوسرانی در GIS و سامانه مسیریاب برگزاری کالسهای مختلف برای نمایندگان GIS مستقر در مناطق و سامانه های اتوبوسرانی آماده سازی سیستم اطالعات سفر بر اساس اطالعات ( GIS مسافران می توانند با استفاده از شبکه اینترنت یا تماس تلفنی سفر خود رابرنامه ریزی کنند( فعال سازی سیستم گزارش گیر بر اساس سیستم

29 فصل پنجم GPS در تمامی خطوط مناطق اتوبوسرانی بکارگیری سیستمAVL )ترکیبی از سیستم مکان یاب جغرافیایی و نرم افزار ردیابی خودرو ها است و هم اکنون مکان و ازدحام اتوبوسها را نیز در هر لحظه نشان میدهد( زمانبندی و تخصیص ناوگان و اجرای طرح در منطقه 7 اتوبوسرانی)منطقه 20 شهرداری تهران( به صورت پایلوت دسترسی به زمانبندی کلیه ایستگاه های منطقه هفت اتوبوسرانی از طریق (SMS مسافر با پیامک کد ایستگاه به شماره اطالعاتی شامل کد خطوط عبوری مقصد خطوط و زمان تقریبی رسیدن اتوبوس را دریافت خواهد کرد( و هوشمند سازی ایستگاه ها از طریق بکارگیری دستگاه»وب كيوسك«برای ايستگاههاي پرمسافر انتخاب تابلو هاي ديجيتال برای ايستگاههاي متوسط و نصب تراکت براي ايستگاه هاي كم مسافر حاوي اطالعات زمانبندي خطوط عبوري از ايستگاه به انجام رسیده است. استقرار تعرفه الکترونیک با اجرای پروژه تعرفه الکترونیک به صورت یکپارچه در کلیه خطوط اتوبوس رانی در سال 1390 و توسعه و تکمیل آن در سال 1391 با محوریت پرداخت حقوق رانندگان بر اساس اطالعات ثبت شده در سیستم گزارش گیر شهرداری تهران موفق شده است عالوه بر بهبود مدیریت ناوگان و بهسازی سیستم ارزیابی عملکرد رانندگان نسبت به حذف تدریجی تعرفه کاغذی از خطوط اتوبوس رانی و در نهایت از کل ناوگان اقدام نموده و به صرفه جویی در مصرف کاغذ و حامل های انرژی و نیز بهره وری باالتر نیروی انسانی دست یابد. شایان ذکر است فاز مطالعاتی و طراحی معماری سیستم در سال 1388 به انجام رسیده و پس از تمهیدات کارشناسی و اجرای آزمایشی در سامانه اتوبوس های برقی سامانه یادشده اجرایی گردیده است. فاز اجرائی اجرای فاز مطالعاتی و طراحی معماری سیستم از اردیبهشت ماه 88 لغایت اسفند ماه 88 تشکیل کمیته تعرفه الکترونیک با همکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران و بخش خصوصی اجرای پروژه بصورت پایلوت در سامانه اتوبوسهای برقی به موازات تعرفه کاغذی اجرای پروژه به صورت یکپارچه در کلیه خطوط اتوبوسرانی با محوریت پرداخت حقوق پرسنل راننده از اطالعات ثبت شده در سیستم گزارش گیر حذف تدریجی تعرفه کاغذی از خطوط اتوبوسرانی و نهایتا از کل ناوگان اتوبوسرانی) هم اکنون طرح تعرفه الکترونیک درتمامی سامانه ها و مناطق اتوبوسرانی در حال اجرا است.( استقرار سیستم مسیر یاب و ارائه اطالعات به شهروندان با راه اندازی سامانه مسیر یاب و استقرار آن در سیستم وب این امکان برای شهروندان بوجود آمده است که با دادن اطالعات در خصوص مبداء و مقصد سفر بهترین مسیر با کاربری مترو اتوبوس و پیاده روی در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 92

30 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی پرداخت يارانه به مصرف كنندگان خاص و خطوط خاص در حال حاضر عالوه بر اجرای سيستم كارت منزلت در اتوبوس راني با پوشش روزانه نفر از شهروندان سالمند شهرداری تهران در ایام خاصی از سال به ویژه در مناسبت های دینی و ملی نسبت به ارائه خدمات رایگان به شهروندان و نیز ارائه خدمات ویژه به دانش آموزان و دانشجویان در طول سال اقدام نموده است. شایان ذکر است در طول سال 91 در حدود 29 میلیون سفر با استفاده از کارت انجام گردیده است. بخشی دیگر از خدمات یارانه محور مربوط به ارایه خدمات تعمیرگاهی و توقفگاهی امدادی کارواش پنچری معاینه فنی و غیره به ناوگان بخش خصوصی در قالب اعتبارات یارانه است که همه ساله انجام می پذیرد. تعداد افراد باالی 65 سال استفاده کننده از کارت منزلت در شش ماه نخست سال 1391 عنوان فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور 840, ,220 1,179, ,725 1,064, ,337 1,397,916 1,329,385 1,467, ,446 1,255, ,023 بخش عمومی بخش خصوصی شش ماه دوم سال 1391 عنوان مهر آبان آذر دی بهمن اسفند 1,143, , , , ,734 1,003,694 2,205,741 1,940,430 1,702,241 1,649,171 1,641,764 1,633,015 بخش عمومی بخش خصوصی 29,098,053 سفر جمع کل سال 93

31 فصل پنجم ایجاد پایانه حمل و نقل شهری مختص جانبازان و معلوالن به منظور احداث این مرکز در حال حاضر تعداد 10 دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده با شرایط ایده آل آماده فعالیت می باشند. ضمنا تعداد 2 دستگاه اتوبوس مگاترانس و همچنین تعداد 45 دستگاه ون نیز جهت مناسب سازی شدن در توقفگاه این مرکز مستقر میباشند. که پس از نصب تجهیزات مورد نیاز در این پایانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ساماندهی شرکت های خصوصی ممیزی شرکتهای خصوصی و اجرای رتبه بندی و ساماندهی این شرکتها بر مبنای استاندارد تعریف شده در آئین نامه رتبه بندی همچنین انطباق مستندات و شرایط شرکتهای خصوصی با آیین نامه رتبه بندی برای تالش شرکتها جهت رسیدن به شرایط مطلوب و به وجود آمدن نظم نسبی منتج به تایید صالحیت 20 شرکت در سال 90 و کاهش آن به 18 شرکت در سال 91 گردیده است. همچنین شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای اهداف این شرکت عالوه بر اتوبوس های ذیل 112 دستگاه میدل باس نیز به شرکت های خصوصی واگذار کرده است. شرح 1391 واحد شرکت هاي خصوصي فعال 18 شرکت اتوبوس 3991 دستگاه خطوط بخش خصوصي 161 خط طول خطوط بخش خصوصی 1958 کیلومتر جابجایی روزانه مسافر 94 بیش از 1,735,000 نفر اهم اقدامات موثر این شرکت در بخش ساماندهی شرکت های خصوصی به شرح ذیل می باشد: موافقت واگذاری 575 دستگاه اتوبوس ملکی به شرکت های خصوصی پس از تاييد كميسيون ماده 14 و هيأت مديره شركت واحد اتوبوسرانی. واگذاری 442 دستگاه اتوبوس به بخش خصوصی.

32 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی تخصیص 82 دستگاه اتوبوس ملکی به تعاونی همکار ( تا کنون 79 دستگاه تحویل شده و 3 دستگاه در انتظار تحویل می باشد(. اعطاي يارانه هاي دريافتي در قالب ارايه خدمات به شركت هاي خصوصي )امداد خودرو واحد آناليز روغن CM تامين تعداد 318 نفركنترل مورد نياز خطوط خدمات تعميرگاهي و توقفگاهی ) تشکیل کارگروه و انجام کارشناسی های الزم به منظور تدوین چک لیست ممیزی مناطق و سامانه ها از فعالیت ها و اختیارات تفویض شده ممیزی 18 شرکت خصوصی مناطق و سامانه های اتوبوسرانی و مناطق 22 گانه شهرداری )نواحی اتوبوسرانی( اخذ مجوز الزم مبنی بر واگذاری بهره برداری خطوط سامانه های تندرو توسط شرکت های خصوصی تحت نظارت ساماندهی سرویس مدارس آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان ترافیک راهنمائی و رانندگی و آموزش و پرورش تهران و طراحی و توزیع آرم مخصوص سرویس مدارس. اخذ مجوز الزم مبنی بر واگذاری دفاتر و ساختمانهای بدون استفاده به شرکت های خصوصی تحت نظارت اخذ مجوز الزم مبنی بر پرداخت هزینه توقف اجرا و امحای تبلیغات به بهره برداران اتوبوس های بخش خصوصی واگذاری بیسیم به شرکت ها و تدوین چک لیست ممیزی تفویض اختیار فرآیندهای نظارت بر شرکتهای خصوصی برگزاری 34 جلسه کمیته واگذاری خطوط بخش خصوصی و واگذاری 29 خط بطور کامل به این بخش تفویض اختیار کمیته واگذاری خطوط بخش خصوصی به مناطق شهرداری و اتوبوسرانی تفویض اختیارات و وظایف محوله اداره کارشناس تصادفات مرکز به مناطق و سامانه ها در راستای تحقق اهداف شرکت برای تفویض اختیارات به مناطق 95

33 فصل پنجم مهندسی مجدد خطوط به منظور افزایش بهره وری خطوط اتوبوسرانی و به منظور یکپارچه سازی حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی مورد مهندسی مجدد قرار گرفت که روند افزایش و کاهش خطوط به شرح نمودار ذیل می باشد : 247 خطوط ناوگان اتوبوسرانی )تعداد( 86 جمع خطوط ناوگان عمومی 161 جمع خطوط بخش خصوصی تحت نظارت 96

34 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی مهندسي ساختار شركت واحد تجديد ساختار تشكيالتي و کاهش نيروي انساني : در راستای سیاستهای شهرداری تهران در زمینه چابک سازی شرایط انگیزشی بازخريدي كارگران در سال 1391 همانند سال گذشته تعیین گردید. بر این اساس كاركنان متقاضي ميتوانند با استفاده از شرايط ويژه بخشنامه سال 1390 از مزاياي طرح بازخريدي انگيزشي كارگران بهره مند گردند. نمودار کاهش نیروی انسانی شرکت واحد اتوبوسرانی خروج کارکنان تا پایان سال نفر بازخریدی انگیزشی و بازنشستگی 40 نفر سایر موارد )فوت و اخراج و...( نمودار کاهش نیروی انسانی شرکت واحد اتوبوسرانی آخرین وضعیت بر اساس مدرک تحصیلی زیر دیپلم دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری جمع

35 فصل پنجم نمودار کاهش نیروی انسانی شرکت واحد اتوبوسرانی نوع استخدام تعداد 451 کارمند 9702 کارگر رسمی 6 کارگر قرارداد موقت نمودار کاهش نیروی انسانی شرکت واحد اتوبوسرانی 98

36 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی اهم فعالیت ها در بخش نیروی انسانی اهم فعالیت های صورت پذیرفته در این راستا به شرح ذیل است: با توجه به اهميت موضوع گزينش كاركنان بخصوص رانندگان بخش خصوصي و تاثير اين امر بر خدمت رسانی بهتر شركت واحد اتوبوسرانی به شهروندان محترم بخشنامه مربوطه تهیه و در آن به همكاري الزم با گزينش گران معاونت حمل و نقل و ترافيك تاکید گردیده است. انتخاب و معرفی 10 نفر از کارمندان و کارشناسان نمونه به مناسبت روز کارمند و بمنظور تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری تهران ایجاد تمهیدات الزم برای اتوبوسرانان شاغل در شرکتهای خصوصی تحت نظارت و افراد تحت تکفل آنان که بتوانند از خدمات درمانی کلینیکهای شهرداری تهران بهره مند گردند. تدوین آیین نامه نظام پیشنهادها و ابالغ آن در سطح شرکت در راستاي اجراي قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي و نيز دستورالعمل هاي رسیده از شهرداري تهران با توجه به اينكه مغايرتهاي شغلي در سطح شركت تا حد ممكن رفع گرديده است مقرر شد بكارگيري افراد با مشاغل سخت و زيان آور فقط در شغل مربوطه )سخت و زيان آور( صورت پذيرد. برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه استقرار سیستم مدیریت HSE-MS و شروع فاز اول پروژه از تاریخ 91/1/22 )شناخت وضعیت موجود تحلیل شکاف و تحلیل ساختارانجام گرفته و در حال حاضر در مرحله ممیزی می باشد.( برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص اجرای طرح معاینات دوره ای بانوان شاغل با همکاری شرکت شهر سالم برگزاری کالسهای آموزشی درون سازمانی 99

37 پنجم فصل آموزشی های دوره در کنندگان شرکت دوره عنوان دوره تعداد شرکتی کننده شرکت تعداد شرکتی غیر ها دوره زمان مدت ساعت به آموزش زمان مدت نفر برحسب ساعت شرکت جمع کننده کارآموزی عملیاتی بخش کارکنان...( و رانندگی مقررات الکترونیکی )تعرفه فنی کارشناسی و عمومی خدمات وسمینارها( مدیریت)کنفرانسها وآموزش شناسی آسیب جامع طرح تئوری( )دوره رانندگان آموزش و شناسی آسیب جامع طرح عملی( )دوره رانندگان کل جمع 100

38 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی اهم فعالیت های شرکت در بخش فنی صرفه جویی حاصل از تعمیر یونیت های اساسی یونیت تعد اد تعمیر شده قیمت خرید هزینه تعمیرات میزان صرفه جویی صورت پذیرفته 15,379,400,000 1,300,000 60,000, ME7 1,642,200,000 1,200,000 15,000, PLD 44,000,000 1,200,000 10,000,000 5 FFR 368,000,000 1,200,000 38,000, ECU 17,433,600,000 جمع کل )ریال( امداد خودرو واحد با توجه به جمع شدن واحدهای امدادی ثابت کاهش خرابی اتوبوسها در سطح شهر را شاهد می باشیم که خالصه آن در جدول ذیل آورده شده است. تعداد کل مراجعات فروردین 6226 اردیبهشت 6717 خرداد 6400 تیر 6207 مرداد 6014 شهریور 5050 به تفکیک ماه های سال مهر 5745 آبان 5499 آذر 5529 دی 6472 بهمن 6568 اسفند 6739 ارایه خدمات CM )آنالیز روغن موتور( تا پایان سال 1391 تعداد 7991 دستگاه اتوبوس به آزمایشگاههای روغن واقع در سامانه های تندرو 3 و 4 مراجعه نموده اند. 101

39 فصل پنجم بخش کنترل کیفیت گرید بندی و استانداردسازی توضیحات جمع کل فعلی گریدبندی تامین کنندگان/محصوالت استانداردسازی قطعات )تهیه کنترل پالن( صرفه جویی اقتصادی حاصل از رد کیفی اقالم مورد نیاز )قطعات/سیاالت و روانکارها( جمع مبلغ خرید اقالم مناطق/سامانه ها جمع مبلغ اقالم تایید شده جمع مبلغ اقالم رد شده و میزان صرفه جویی صورت گرفته 2,727,126,139 36,697,259,265 39,424,385,404 وضعیت معاینه فنی مناطق/سامانه ها اتوبوس بخش دولتی بخش خصوصی مجموع مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی تعداد قبول شده تعداد رد شده 102

40 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی اجرای کامل نرم افزار تعمیر و نگهداری هوشمند خودرو در خصوص فراخوان هوشمند به نت با پیگیری های روزانه اتوبوس های متوقف تعداد متوقفی ها از حدود روزانه 222 دستگاه در فروردین ماه به کمتر از 100 دستگاه در اسفند ماه کاهش پیدا کرده است انجام بازرسی قبل از تحویل گیری )PDI( اتوبوسهای KING LONG رسیدگی به وضعیت تبلیغات بر روی بدنه اتوبوسها بررسی فنی عوامل تخریب پوسته واتر پمپ اتوبوس کینگ النگ اجرای فاز دوم ساماندهی خطوط منطقه 9 طرح شكاف باالي در موتور اتوبوس های کینگ النگ جهت خنك كاري بهتر موتور و اجرای آن به صورت آزمایشی در سامانه 4 طرح نصب توري در اينتركولر و اجرای طرح به صورت آزمایشی در اتوبوسهاي كينگ النگ سامانه 4 ساخت و بازسازي انواع قطعات مختلف از قبيل واترپمپ هرزگرد تسمه تسمه سفتكن و چراغهاي عقب اتوبوس کینگ النگ انجام پروژه مطالعاتی در خصوص بررسی خصوصیات معایب و محاسن دو نوع گیربکس Voith, ZF و بررسی مراجعات یک ساله )سال 1390( این دو نوع گیربکس با توجه به عمر و کارکرد اتوبوسها انجام پروژه مطالعاتی در خصوص جمع آوری مشخصات مینی بوس ها و میدل باس ها جایگاه ها ی سوختگیری CNG 12 تعداد جایگاه مناطق دارای جایگاه CNG سامانه های سامانه 1(4 و 2 (- سامانه 2 ) 1 و 2 ( سامانه 5 ) 1 و 2 ( - منطقه هفت- نه ) 1 و 2 ( %80 ميزان فعال بودن جايگاه ها تمامی جایگاهها تحت نظارت و مدیریت شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهر بوده و متولی ساخت و راه اندازی جایگاه CNG نیز شرکت مذکور می باشد. پیش بینی تعداد مورد نیاز صرفا بر اساس تعداد اتوبوس های گازسوز موجود و برآورد واگذاری اتوبوس توسط دولت صورت می گیرد. 103

41 فصل پنجم پروژه های مطالعاتی مکانیسم توسعه پاک )پروتوکل کیوتو( به منظور استفاده از ظرفیت های پیمان کیوتو قراردادی با شرکت»پایا تدبیر ایرانیان«در خصوص تدوین سند طراحی پروژه راه اندازی خطوط و 10 سامانه اتوبوسرانی تندرو تهران )BRT( تحت مکانیسم توسعه پاک پروتوکل کیوتو منعقد گردید تاریخ شروع 91/11/1 و تاریخ پایان پروژه 93/5/1 می باشد. ایزو این قرارداد در تاریخ 91/9/1 با شرکت مشاور منعقدگردید در فاز اول نسبت به شناخت وضعیت موجود در سطح مناطق و سامانه ها اقدام گردیده است. 104

42 عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی طراحی شبکه فیدر بر اساس نظر هیأت مدیره محترم طراحی خطوط فیدر بر مبنای خطوط جدید BRT در دست اجرا می باشد. مهندسی مجدد خطوط پروژه تا تاریخ 91/5/30 تمدید و در آن تاریخ به پایان رسیده است با توجه به الحاقیه قرارداد طراحی بر مبنای خطوط جدید BRT در دست اجرا می باشد. طراحی لباس پس از برگزاری چندین جلسه با نمایندگان»انجمن طراحان لباس و پارچه ایران«)مشاور محترم( مدل طراحی شده مورد تأیید بوده و جهت دوخت به مناطق ابالغ گردیده است. ساماندهی خط تندرو 2 این پروژه با نام کامل»تحلیل و ساماندهی خط تندرو 2 بهمراه 80 کیلومتر خط جانبی«به پایان رسیده است. پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE این پروژه مطالعاتی در حال اجرا است. اقدامات درون سازمانی باال بردن سطح رضایتمندی درون سازمانی )کارکنان( ساماندهی وضعیت بیمه و درمان جانبازان شرکت واحد ساماندهی وضعیت بیمه تکمیلی عمر وحوادث اتوبوسرانان شرکت واحد و بخش خصوصی ارایه خدمات تعمیرگاهی و توقفگاهی در جهت رضایتمندی بخش خصوصی بیمه کل رانندگان بخش خصوصی 105

43 فصل ششم فصل ششم عملکرد سازمان تاکسیرانی با وجود چالش های فراوانی که پیش روی حمل و نقل عمومی شهر تهران باالخص سامانه تاکسیرانی وجود دارد این مد حمل و نقل با اهتمام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به خدمت رسانی به همشهریان عزیز با رویکرد استاندارد سازی عملکرد و جايگاه تاکسی ايجاد سازوکار هماهنگ تاکسيرانی حذف پديده مسافربر شخصی قابليت اعتماد به تاکسيرانی و سازگاری تاکسيرانی با محيط زيست مشغول است. این سازمان توانسته است در چند سال اخیر با توسعه و افزایش مشارکت بخش خصوصی در سامانه تاکسیرانی تحولی در نحوه مدیریت و خدمت رسانی و در راستای اهداف خود حمل و نقلی يکپارچه راحت ايمن و سازگار با محيط زيست را ایجاد نماید. 106

44 عملکرد سازمان تاکسیرانی خالصه عملکرد سازمان تاکسیرانی در سال 1391 مدیریت و نظارت بر عملکرد دستگاه تاکسی تداوم نوسازی ناوگان تاکسیرانی و کاهش متوسط عمر ناوگان از حدود 9 سال در سال 82 به حدود 5/6 سال در پایان سال 1391 نوسازی 714 دستگاه تاکسی در سال 1391 با استفاده از سهمیه سال قبل پرداخت 647 فقره وام قرض الحسنه و 50 میلیون ریالی به رانندگان تاکسی معاینه فنی رایگان دستگاه تاکسی در طول سال 1391 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه رانندگان تاکسی نظیر اخالق حرفه ای رانندگی تدافعی قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی آموزش تخصصی صالحیت رانندگی سرویس مدارس و... بکارگیری سامانه های هوشمند نظیر: هوشمند سازی پایانه های تاکسیرانی صدور کارنامه هوشمند رانندگان ایجاد سامانه بشارت تکمیل بانک اطالعات جغرافیایی خطوط تاکسیرانی GIS سامانه مدیریت اطالعات سفر و غیره رتبه بندی شرکت های خصوصی و صدور 22 پروانه بهره برداری تشکیل هیئت های انضباطی شرکت های خصوصی و رسیدگی به شکایات و تخلفات واگذاری کلیه امور اداری رانندگان تاکسی به شرکت های خصوصی ساماندهی سرویس مدارس با هماهنگی ارگانهای ذیربط نظیر پلیس راهور و آموزش و پرورش و تعیین شرکت های خصوصی برای ارائه سرویس و صدور 6148 فقره برچسب جهت تاکسی های سرویس مدارس سرویس دهی ویژه تاکسی ها به همشریان عزیز در اعیاد و مناسب های دینی و ملی نظیر عید سعید فطر عید سعید قربان نمازهای جمعه یوم ا بهمن و غیره اجرای طرح زمستانی سحاب در سال 1391 جهت نظارت بر عملکرد تاکسي ها بويژه در هنگام بارش برف و باران 107

45 فصل ششم وضعیت مقایسه ای ناوگان تاکسیرانی تهران عدم فعاليت مناسب تعدادی از مسافربرهای شخصی موجب شد که آنها از چرخه ارائه خدمات حذف و همچنین مشکل نوسازی ناوگان به دلیل عدم پالک شدن تاکسی ها که از سوی شرکت خودروساز فاقد کسیه هوا و دیگر آپشن های مطابق با مقرارت تولید گردیده بود موجب شد تا تعداد ناوگان در حال حاضر به تعداد دستگاه کاهش يابد.کاهش 1.2 درصدی ناوگان در سال 1391 نسبت به سال 1390 به دلیل حذف مسافربرهای شخصی و عدم تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده مي باشد. عنوان سال 82 سال 83 سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال تعداد وضعیت کنونی ناوگان تاکسیرانی تهران به تفکیک نوع تاکسی و نوع خودرو هم اکنون سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نظارت بر دستگاه تاکسی را بر عهده دارد که از این تعداد سهم تاکسیهای زرد رنگ )دائم( 53 درصد و تاکسیهای سبز رنگ )تحت نظارت شرکتهای خصوصی ) 47 درصد می باشد. تنوع خودرو در ناوگان تاکسيرانی يکی از مشکالتی است که سازمان تاکسيرانی همواره با آن مواجه بوده است در حال حاضر خودرو پژو با انواع 405 سمند و پیکان بیشترين سهم را در ناوگان تاکسيرانی دارد. نوع خودرو نوع تاکسی پیکان پژو رنو هیوندا سمند پراید پروتون انواع ون فولکس تویوتا جمع کل سواری ون جمع کل

46 عملکرد سازمان تاکسیرانی نمودار نمودار فرآوانی تاکسیهای شهر شهر تهران تهران به به تفکیک نوع نوع وضعیت کنونی ناوگان تاکسیرانی تهران به تفکیک نوع تاکسی و سن خودرو چنانچه اشاره شد در سال 91 تولید خودروهای تاکسی بدون امکانات قانونی مانند کیسه هوا توسط شرکت های خودرو ساز سازمان تاکسیرانی را با مشکالت عدیده ای در نوسازی ناوگان خود مواجه نمود. این مشکل موجب عدم پالک شدن تاکسی ها و در نتیجه عدم ورود تاکسی های نو به چرخه نوسازی ناوگان تاکسیرانی شده است که این امر افزایش طول عمر ناوگان تاکسی ها را در بر داشته است در حال حاضر ميانگين عمر ناوگان تاکسی در پايان سال 1391 به 5.6 سال رسيده است که در مقایسه با سال گذشته 1.6 سال به طول عمر ناوگان افزوده شده است. نوع تاکسی تعداد تاکسی به تفکیک عمر 0 تا 5 سال 5 تا 10 سال 10 تا 15 سال 15 سال به باال جمع کل سواری ون جمع کل

47 فصل ششم نوسازی ناوگان )تبدیل به احسن( هرچند در سال 91 نوسازی ناوگان با مشکالت مهمی مواجه گردید لیکن نوسازی ناوگان خدمت رسان تاکسی در سال های اخیر از اقدامات بسیار مهم و ارزشمند در این راستای می باشد بطوریکه با عملیات نوسازی عمر ناوگان از 9 سال به حدود 5.6 سال کاهش یافته است که این امر عالوه بر آنکه در کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت تاثیر می گذارد در ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهروندان نیز نقش بسیار مهمی را دارد از سال 82 به بعد دستگاه تاکسی نوسازی شده است که از این تعداد دستگاه معادل 75 درصد نوسازی انجام شده از نیمه دوم سال 84 به بعد انجام گرفته است و بیشترین تبدیل به احسن در سال 88 با تعداد دستگاه می باشد. شایان ذکر است تا اسفند ماه سال 91 تعداد 714 دستگاه )با استفاده از سهمیه سال 1390( تاکسی تبدیل به احسن شده اند. جدول مقایسه ای نوسازی ناوگان سال سال 82 سال 83 سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال تعداد

48 عملکرد سازمان تاکسیرانی در راستای کاهش آلودگی هوا کاهش مصرف سوخت و باال بردن سطح کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان محترم طی فاز هفت از نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی شهر تهران در سال 1391 نیز تعداد بالغ بر 8000 تاکسی فرسوده از طریق فراخوان این سازمان از طریق شرکت های خصوصی تحت پوشش ثبت نام نموده اند که به دالیل مختلف از جمله عدم شماره گذاری تاکسی های تک ایربگ و عدم تکنولوژی شرکت ایران خودرو در تولید تاکسی ها با دو عدد کیسه هوا و همچنین کاهش شدید توان تولید شرکت ایران خودرو علی رغم آمادگی کامل بانک عامل در پرداخت تسهیالت هیچ یک از متقاضیان با گذشت 12 ماه کاری از سال تاکسی جایگزین دریافت نداشته اند که با توجه به برخورد پلیس راهور ناجا برابر بخشنامه منع تردد خودروهای فرسوده در هشت کالنشهر کشور با مالکین این نوع تاکسی و گاها جلوگیری از تردد آنها در سطح شهر این قشر را از لحاظ منبع درآمد با مشکالت جدی مواجه نموده است. با این حال تعداد 744 دستگاه تاکسی فرسوده با شرایط تاکسی های سانحه دیده اسقاط شده در سال 91 و تکمیل وجه تاکسی جایگزین طی سال 91 نسبت به نوسازی و دریافت تاکسی جدید اقدام نمودند. در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر کاهش تصدی گری و واگذاری امور به شرکت های خصوصی تحت پوشش با هماهنگی معاونت نوسازی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 22 کاربری ویژه دریافت و در همین راستا بخش عمده ای از امور واحد تبدیل به احسن به شرکت های خصوصی واگذار گردیده است. 111

49 فصل ششم در راستای بهینه سازی و نوسازی تاکسی های فرسوده با عمر کمتر از ده سال تعداد 165 فقره تسهیالت بانک شهر تا سقف پنجاه میلیون ریال از منابع داخلی سازمان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردیده است. در راستای برخوردهای انضباطی با تاکسی های غیرفعال و مسافربرهای شخصی که دارای کارت سوخت عمومی بوده اند برابر هماهنگی با معاون انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نسبت به ابطال کارت سوخت تعداد 273 دستگاه تاکسی غیرفعال و 126 دستگاه مسافربر شخصی اقدام گردیده است. با عنایت به پیگیری های صورت گرفته درحال حاضر عمر متوسط ناوگان تاکسیرانی شهر تهران به 5 سال کاهش یافته و 92.5 درصد از کل ناوگان فرسوده شهر تهران ضمن فراخوان و نوسازی با استفاده از تسهیالت نوسازی گردیده است. )با احتساب 10 سال سن فرسودگی ) با توجه به تأیید ستاد مرکزی معاینه فنی تاکسی مبنی بر فرسوده و غیر قابل استفاده بودن با مدل های ساخت 1383 و پایین تر در حال حاضر 18 درصد از ناوگان تاکسیرانی شهر تهران بعنوان فرسوده تلقی می گردند.)با احتساب نظر ستاد معاینه فنی و عمر فرسودگی 7 سال( برای اولین بار در سطح کشور تعداد 466 دستگاه خودروی مسافربر شخصی مشمول طرح اسقاط در طرح شرکت مالکی )مالکیت اشخاص حقوقی( اسقاط و در همین راستا تاکسی های جایگزین در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران مورد بهره برداری قرار گرفت. 112

50 عملکرد سازمان تاکسیرانی نمودار تاکسی های فرسوده مشمول طرح نوسازی در سال 1391 برگزاری جشن خروج دستگاه تاکسی فرسوده با عمر باالی ده سال با هماهنگی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور با حضور استاندار تهران رئیس ستاد مذکور و معاونین محترم شهردار که در این مراسم از شهرداری تهران وسازمان تاکسیرانی بعنوان برترین ناوگان در سطح کشور تقدیر گردید. در راستای ارائه راهکار برای خارج شدن از وضعیت نوسازی موجود و کاهش مشکالت تاکسیرانان و همچنین بکارگیری خودروهایی با تکنولوژی جدید در ناوگان تحت پوشش بازدید از خط تولید شرکتهای خودروسازی پارس خودرو گروه خودروسازی بهمن و گروه خودروسازی زامیاد به جهت بکارگیری خودروی تندر 90 مگان و نیسان تیانا و ون اویکو که برخی از آنها از طریق این سازمان و اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور مورد تست میدانی و نهایتا مورد تائید قرارگرفته و مجوز شماره گذاری خودروهای مذکور از پلیس راهور ناجا اخذ گردیده است. 113

51 فصل ششم 114

52 عملکرد سازمان تاکسیرانی پرداخت وام به رانندگان تاکسی از سال 1384 اعطاء وام 5 میلیون ریالی به رانندگان تاکسی به جهت کمک معیشت روزانه و همچنین نگهداری و تعمیرات خودروهای آنها آغاز گردیده که در راستای ارائه تسهيالت به تاکسيرانان محترم در سال 1391 تعداد 647 راننده از وام قرض الحسنه استفاده کرده اند که از این تعداد 19 فقره وام 5 ميليون ريالی 568 فقره 10 ميليون ريالی 59 فقره 20 ميليون ريالی و 1 فقره وام 50 میلیون ریالی به رانندگان اعطا شده است. سال سال 82 سال 83 سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال تعداد 0 معاینه فنی رایگان تاکسیها در راستای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت از سال 1385 با هماهنگی های انجام شده با ستاد معاینه فنی خودرو تاکسیها به صورت رایگان در مراکز معاینه فنی مورد بازدید قرار گرفته و برچسب مربوطه را دریافت نموده اند. طی سالهای 85 تا 90 حدود مراجعه به مراکز معاینه فنی ثبت گردیده است که بيشترين مراجعات در سال 89 با بار مراجعه به مراکز معاينه فنی بوده است که اين مساله بدان معنا است که رانندگان تاکسی مزايای مراجعه به مراکز معاينه فنی را متوجه شده اند و در امر اطاعت از قانون نيز کوشاتر از قبل گرديده اند. سال سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال تعداد

53 فصل ششم آموزش و فرهنگ سازی به موازات برنامه های توسعه و ساماندهی سامانه تاکسیرانی موضوع ارتقای مهارت های شغلی کارمندان و رانندگان تاکسی نیز در دستورکار شهرداری تهران بوده و در راستای آموزش رانندگان تاکسی دوره هایی چون اخالق حرفه ای و رانندگی تدافعی قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق برگزاری آموزش تخصصی صالحیت رانندگی سرویس مدارس ویژه رانندگان سرویس مدارس و در راستای آموزش کارکنان دوره هایی نظیر: برگزاری دوره آموزش مجازی ICDL برگزاری دوره آموزشی بازرسی و پاسخگوئی برگزاری دوره آموزشی مبانی حمل و نقل برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه و بهداشت و راه اندازی کتابخانه سازمان در سال 1391 برگزار شده است. ارتقاء فنی به منظور افزایش بهره وری استفاده از سامانه های هوشمند در دستور کار سازمان تاکسیرانی شهر تهران قرار گرفته است. از جمله اقدامات سازمان تاکسیرانی در این راستا می توان به برنامه ریزی برای صدور کارنامه هوشمند رانندگان تاکسی ارائه خدمات رفاهی رانندگان تاکسی از طریق ایجاد سامانه اینترنتی بشارت تصویب دوره کاردان حرفه ای تاکسیرانان در دانشگاه جامع علمی کاربردی تکمیل بانک اطالعاتی جغرافیایی خطوط تاکسیرانی )GIS( راه اندازی سامانه مدیریت اطالعات سفر بر بستر وب و تلفن همراه ایجاد نسخه دوم نرم افزار جامع تاکسیرانی مطالعات Bench Mark )بنچ مارک( نیازسنجی سیستم های مدیریت ناوبری تاکسی شهری هوشمند سازی پایانه های تاکسی و تهیه نرم افزار سرویس مدارس اشاره نمود. رتبه بندی شرکتهای خصوصی واحد خصوصی سازی چک لیست تخصصی را در تعریف آییننامه رتبه بندی به مرحله کارشناسی گذاشت و استانداردهایی را در قالب چک لیست ممیزی نه فقط با عنوان ممیزی رتبه بندی بلکه به عنوان پایه برنامه ریزی برای فن آوری اطالعات شرکتهای خصوصی در مباحث آینده تعریف نمود. در مرحله دوم با توجه به صدور 22 پروانه بهره برداری برای شرکتهای تاکسیرانی برابر ماده بیست و یکم آیین نامه ضوابط 116

54 عملکرد سازمان تاکسیرانی تاسیس و فعالیت شرکتهای خصوصی مصوب شورای اسالمی شهر تهران شرکتها می باید مورد ارزیابی قرار می گرفتند که در همین راستا پس از معرفی اعضای کمیته ممیزی )نمایندگان منتخب حوزه ریاست معاونت ها و واحدهای نظارتی سازمان ( با تهیه و تنظیم چک لیستهای مربوطه ممیزی عملکرد شرکتها از تاریخ 91/06/16 آغاز شد. که تاکنون پنج شرکت تیراژه افق سیر آریا راه پویان پایتخت سیر ارابه گشت و باغ آسمون مورد ممیزی قرارگرفته اند. اهم فعالیت های انجام شده در راستای خصوصی سازی عبارتند از: 1. بررسی اصالحیه آیین نامه رتبه بندی شرکتهای خصوصی و تصویب در هیات عامل سازمان در راستای کیفی سازی عملکرد شرکتها منطبق با سیاستهای حوزه حمل ونقل. 2. ارسال دستورالعمل نظارت شرکتهای خصوصی بر تاکسیرانان تحت پوشش برای تمامی شرکتهای خصوصی تحت نظارت سازمان به منظور افزایش مکانیزم نظارتی شرکتها. 3. بررسی کارشناسی آیین نامه شرح وظایف شرکتهای خصوصی و استخراج و اضافه نمودن 2 بند به الزامات مصوبات شورای اسالمی شهر)تبصره 2 ماده 3 -لزوم اخذ تعهدنامه رسمی از شرکتها مبنی بر قبول آیین نامه های انضباطی و تبصره یکم ماده 7 مبنی بر اصالح موضوع فعالیت شرکت( و ارسال آن به صورت بخشنامه به شرکتهای خصوصی. 4. تهیه و تنظیم چک لیست ممیزی رتبه بندی شرکتهای تاکسیرانی خصوصی و چک لیستهای مربوط به ممیزی ارزیابی عملکرد شرکتها. 5.بازدید ممیزی از شرکتهای تاکسیرانی خصوصی به منظور تعیین رتبه شرکت و تطبیق با آیین نامه تشخیص صالحیت و رتبه بندی مصوب هیات عامل به منظور صدور پروانه بهره برداری شرکتهای خصوصی. 6. تهیه و تنظیم دستورالعمل ضوابط تاسیس و فعالیت دفتر خدماتی شرکتهای تاکسیرانی و ارسال پیش نویس آن به هیات عامل محترم سازمان. 7. تهیه و تنظیم دستورالعمل واگذاری دفتر پایانه ها به شرکتهای تاکسیرانی. 8. ادغام شرکتهای تاکسیرانی و خروج شرکتهای غیرفعال از سیستم تاکسیرانی به منظور ساماندهی و اصالح ساختار شرکتهای خصوصی 117

55 فصل ششم تشکيل هيات های انضباطی شرکتهای خصوصی آمار مقایسه ای تخلفات صادره تعداد کل قبوض تخلفاتی که از سال 85 تا کنون صادر شده است مورد بوده که سهم سال 91 حدود 24 درصد از این تعداد یعنی معادل قبض اخطار بوده است. سال سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 جمع کل تعداد

56 عملکرد سازمان تاکسیرانی واگذاری کليه وظائف اداری رانندگان به شرکتهای خصوصی کليه امور اداری رانندگان تاکسی از مناطق تاکسيرانی به شرکتهای خصوصی واگذار گرديده است )کليه تاکسيها اعم از زرد و سبز( اهم فعالیت های انجام گرفته در بخش سرویس مدارس اهدافی راهبردی چون ارتقای ایمنی دانش آموزان در سرویس مدارس و بهبود کیفیت خدمات در این زمینه منجر به شکل گیری برنامه ساماندهی هرچه بیشتر خدمات در این عرصه در سال 1391 شده است. در این سال تنها برای خودروهایی مجوز دریافت برچسب سرویس مدارس صادر گردید که دارای تائید صالحیت پیمانکار و دریافت اطالعات کامل فردی پیمانکار اطالعات کامل مدرسه و مدیر مدرسه اطالعات کامل خودرو اطالعات کامل رانندگان تائید صالحیت رانندگان شخصی اعتبار کارنامه و گواهینامه رانندگان تاکسی اعتبار برچسب معاینه فنی و دارا بودن بیمه شخص ثالث خودرو و تائیدیه مدیر منطقه باشند. 119

57 فصل ششم سایر فعالیت های سازمان تاکسیرانی سرويس دهی تاكسي و ون به نمازگزاران عيد سعید فطر خدمات رایگان تاکسیرانی در مراسم عید قربان خدمات رسانی ویژه سازمان تاکسیرانی به نمازگزاران نماز جمعه خدمات رسانی سازمان تاکسیرانی در روز یوم ا... بیست و دوم بهمن راه اندازی 6 ایستگاه تاکسی بیسیم بانوان درمقابل مراکز شهربانو سرویس رسانی تاکسیرانان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی سرویس رسانی گسترده در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 120

58 عملکرد سازمان تاکسیرانی 121

59 هفتم فصل هفتم فصل نقل و حمل هوشمند های سیستم بخش در عملکرد از استفاده به را آدمی اعصار طول در انکارش بال نقش و اهمیت دلیل به که بوده انسانی جوامع نیازهای از نقل و حمل چندان پیشین های نمونه خالف بر که هستیم تحوالت این از دیگر یکی شاهد نیز امروز است واداشته ها فناوری جدیدترین حمل عرصه در اطالعات فناوری و ارتباطات فناوری کاربری پردازد می محتوا به بیشتر و نمیکند پیدا ارتباط فرم تغییرات به را صنعت این ماهیت که است حاضر عصر شگرف تحول همان نقل و حمل هوشمند سیستمهای تحقق نهایت در و نقل و درون نقل و حمل کنترل در کارآمد و صحیح موقع به مدیریت جهت در سیستم این از استفاده الزام و است کرده دگرگون است. شده می احساس شدت به تهران کالنشهر در باالخص شهری اطالعات فناوری و ارتباطات از هدفمند استفاده سیستم این دارد: می بیان هوشمند های سیستم از جامع و مدرن تعریفی است. نقل و حمل تر ایمن و کارآمد سیستم خلق برای )ICT( رامش به عظيم پروژههاي جزو همواره و است بر هزينه بسيار امری هوشمند نقل و حمل سيستمهاي بهكارگيري اينكه با كاهش سفر مؤثر زمان كاهش چون نهفتهاي سودهاي و انرژي و سوخت مصرف كاهش چون آشكاري سودهاي اما ميرود اين بهكارگيري در ترديدي تنها نه كه است شده سبب ايمني افزايش و غيرضروري سفرهاي كاهش زيست محيط آاليندگي عمومی نقل و حمل امر در ضرورتي به بلكه كند موجه را حوزه اين در كالن سرمايهگذاري و باشد نداشته وجود سيستمها شود. تبديل تهران شهر 122

60 عملکرد در بخش سیستم های هوشمند حمل و نقل خالصه عملکرد در بخش سیستم های هوشمند در سال 1391 راه اندازی سامانه کارت بلیت الکترونیکی یکپارچه مسافران برای مدهای مختلف حمل و نقل با نصب 234 دستگاه کارتخوان در ایستگاه های BRT تجهیز 100 درصدی شبکه اتوبوسرانی فعال سازی نزدیک به 320 کیوسک فروش بلیت و... راه اندازی سیستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در 2 تقاطع و آماده سازی 18 تقاطع جهت بهره برداری در سال 1391 استقرار سیستم نظارت تصویری با نصب 170 دوربین در سال 1391 تجهیز 15 تقاطع به سیستم کنترل مرکزی هوشمند چراغ قرمز افزایش کنترل سرعت در بزرگراه های شهر تهران با نصب 5 دستگاه دوربین کنترل سرعت در تونل نیایش درسال 1391 و دستیابی به پوشش 116 دستگاه دوربین گسترش زیر ساخت های سیستم هوشمند با با اجرای 193 کیلومتر فیبر نوری در این سال اجرای مدیریت پارک حاشیه ای با نصب و راه اندازی 2143 دستگاه پارکومتر و بهره برداری از جایگاه پارک اجرای سیستم مدیریت و پایش ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران و راه اندازی سامانه اطالع رسانی زمان سفر 123

61 هفتم فصل عمومي نقل و حمل خدمات يکپارچة بليت کارت اعتماد غيرقابل اندازهاي تا و زمانگير پرهزينه فرايندي كاغذي های بلیت جمعآوري و توزيع چاپ به مربوط عمليات اصوال مسئله به نكردن توجه اما بهافزايشاند رو دنيا سرتاسر در عمومي حملونقل وسايل از استفادهكننده متقاضيان چه اگر است. شد. خواهد اخير سال چندين طي در فراواني مشكالت بروز باعث آن سنتي مراحل انجام و فرايند اين بروزرساني و كاغذي های بلیت از ناشي كاستيهاي و مشكالت كردن برطرف براي بزرگ شهرهاي در امروز كه راهحلهايي از يكي است. الكترونيك بليت از بهرهگيري ميشود برده كار به مسافران برای مناسب ریزی برنامه همچنین عمومي نقل و حمل ناوگان در الكترونيكي بلیت عنوان به مشابه ابزارهاي يا هوشمند كارت خدمات از استفاده كلي بطور Automatic Fare Collection=( كرايه خودكار جمعآوري سيستم عنوان تحت دنيا نقاط از بسياري در كه است كاركردي زا استفاده يكپارچهسازي و روانسازي تسهيل سيستمهايي چنين اصلي هدف است. شده استفاده و پيادهسازي )AFC. است شهري حوزه در نقل و حمل خدمات از استفاده هنگام در را مسافر اطالعات ثبت و خواندن قابليت كه است هوشمندي كارت الكترونيكي بلیت اساس اين بر جمعآوري محاسبه عمليات مناسبي نحو به پيشتيبان سيستمهاي همراه به كارت اين ميآورد. فراهم نقل و حمل ناوگان ميدهد. انجام يكپارچه صورت به را وجوه تسويه و واريز حتي و انتقال 124

62 نقل و حمل هوشمند های سیستم بخش در عملکرد تاكسي اتوبوس جمله )از عمومي نقل و حمل ناوگان كل در را عمليات اين يكپارچهسازي قابليت الکترونیک بلیت کارت هر در دارد. دنبال به توجهي قابل مزاياي نيز سيستم از جزء يك در تنها آن كارگيري به اما ميباشد دارا...( و شهري قطارهاي لقن و حمل ناوگان از بخشي در آنها اجراي سيستمهايي چنين پيادهسازي و توسعه در قبول قابل روشهاي از يكي صورت درونشهري اتوبوس نقل و حمل ناوگان در طرح اين اجراي راستا اين در ميباشد. ناوگان تمامي به آن گسترش آن از پس و نمود: اشاره زير موارد به ميتوان جمله آن از كه دارد همراه به شهرداري براي را بسياري قابليتهاي كارا نظارت و كنترل مديريت ايجاد و درونشهري سفرهاي كرايه پرداخت شبكه ساماندهي اتوبوسها حركت مسيرهاي و شهري درون سفرهاي بر بهروز و دقيق مديريت اعمال كاغذي بلیتهاي چاپ به مربوط مشكالت از رهايي و بلیت چاپ سياست تدريجي تغيير شهري خدمات هاي حوزه ساير به هوشمند كارت خدمات گسترش فرصت ايجاد شهري نقل و حمل ناوگان توسعه و بهبود منظور به شهري نقل و حمل اطالعات مديريت و ذخيره جمعآوري زيرساخت ايجاد تجهيزات و اطالعات زيرساخت اشتراكگذاري به و الكترونيك خدمات توسعه در شهرداري براي استراتژيك موقعيت ايجاد نقل و حمل مسيرهاي و اتوبوسها رانندگان عملكرد ارزيابي مكانيزم بهبود... و اتوبوس نوع بلیت نوع شده طی مسیر سفر طول اساس بر بلیت قيمت محاسبه در مختلف مكانيزمهاي اعمال عمومي نقل و حمل ناوگان در بلیت عنوان به نقد پول از استفاده فرهنگ حذف مردم مختلف اقشار ميان در هوشمند كارتهاي از استفاده ترويج و عموميسازي عمومي نقل و حمل خدمات ارائهدهندگان همچنين و اپراتورها بين در رقابت ايجاد باعث كرايه جمعآوري كارايي افزايش بازرسي بلیتفروشي جمله: از مختلفي كارهاي انجام درگير را مختلفي اشخاص كرايه جمعآوري سنتي روشهاي است. شده سيستمي به را حملونقل كرايه جمعآوري سيستم اخير تكنولوژي پيشرفت از استفاده است. نموده غیره و صندوقداري بلیت است. كرده تبديل سيستماتيك و كارآمد منابع برنامهريزي براي نياز مورد اطالعات از متنوعي حجم نگهداري و ايجاد براي را مناسبي بستر الكترونيك بلیت سامانه مينمايد. فراهم ميروند بشمار نيز كمياب منابع نوع از عمدتا كه شهري 125

63 فصل هفتم کارت بلیت الکترونیک براي مسافرين مزاياي متعددي را به ارمغان ميآورد يكي از مهمترين اين مزايا امكان مجتمع نمودن ديگر كاربردهاي كارتهاي الكترونيكي بر روي يك كارت است. همچنين يكي از موضوعاتي كه در راستاي دولت الكترونيك قابل طرح و بررسي است استفاده آسان از خدمات شهري است. با توجه به توسعه روزافزون شهرها و خدمات شهري اهميت رفاه حال شهروندان بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد. شهروندکارت به عنوان طرحي در راستاي سرعت بخشيدن به اين آرمان وارد عرصه شده است تا با در نظر گرفتن قابليتهاي گوناگون سرعت زياد و همچنين امنيت منحصر به فرد جايگزين مناسبي براي انواع پرداختهاي پراكنده باشد. بيشك آنچه مهمتر از ديگر عوامل تأثيرگذار در اجراي اين چنين طرحهايي سهيم ميباشد فرصتهايي است كه حالت بالقوه خويش را يافته و به عنوان ابزارهاي تصميمساز و تصميمگير مديران را به ايجاد ساز و كارهاي توسعه رهنمون خواهد ساخت. درك ضرورتهاي برخورداري از ابزار و امكانات مديريت اطالعات بويژه در حوزة مديريت واحد شهري از اهميت ويژهاي برخوردار است و براي دستيابي به چنين امكاني راهكارها و راهبردهاي تعيين كنندهاي را در جوامع امروزي طلب نموده و بهرهگيري مطلوب از دستاوردهاي آن توانسته است به عنوان شيوههاي جديد مديريت كنترل تصميمسازي و توسعه به شمار آيد. استقرار نظام حسابداري و تصفيه حساب مالي يکپارچه در بانک شهر در سال 1389 و ايجاد يک پروتکل مشخص با مشارکت بخش خصوصی براي تسهيم سهم ذي نفعان متعدد پروژه تکميل پوشش سيستم کارتخوان در شبکه اتوبوس راني به طور صد درصدی تجهيز و بهره برداري از تعداد 234 دستگاه کارتخوان منصوبه در ايستگاه های 6 خط اتوبوسراني تندرو) و 10 (و تسري آن به خطوط خصوصي فعال سازی نزدیک به 320 كيوسك روزنامه فروشي در خصوص فروش بلیت الکترونیک جهت تكميل شبكه فروش كارت بليت تجهيز 81 گيت در ایستگاه های خط 1 و تعداد 6 گیت در خط 10 و همچنین 1 گیت در خط 2 اتوبوسهای تندرو و نیز واگذاري تصدي مديريت فروش و شارژ کارت در شبکة مترو و اتوبوس راني به بخش خصوصي از سال گذشته تا کنون راه را براي تثبيت و تکميل سيستم يکپارچة بليت الکترونيک در این سامانه ها گشود و زمینه های اجرای این سیستم در سامانه تاکسیرانی نیز فراهم گردید در این راستا شرایط جهت اجرای پایلوت این طرح بر روی 100 دستگاه تاکسی مورد بررسی قرار گرفت. 126

64 عملکرد در بخش سیستم های هوشمند حمل و نقل 127

65 فصل هفتم سيستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز سيستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطعها براي جلوگيري و کاستن عبور خودروها از تقاطع در هنگام قرمز بودن چراغ راهنمايي و رانندگي طراحي شده است. عبور از چراغ قرمز باعث بسياري از تصادفهاي شديد و گاها منجر به فوت ميشود زيرا رانندگان پس از رؤيت چراغ زرد به جاي توقف در پشت خط ايست سرعت خود را افزيش ميدهند تا از تقاطع عبور کنند و دقيقا در هنگامي که چراغ قرمز است در حال عبور از تقاطع هستند. اجرای سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز دارای مزایای فراوانی است که از آن جمله می توان به جلوگيري از بروز ساالنه صدها تصادف به دليل تخلف عبور از چراغ قرمز جلوگيري از مرگ و مير ناشي از تصادفات تخلف عبور از چراغ قرمز که نيمي از آنها عابرين پياده يا سرنشينان خودروهاي غير از خودروي متخلف هستند ايجاد نظم و انضباط ترافيکي کوتاه کردن زمان معطلي در ترافيک اعمال راحت تر و با دقت بيشتر قانون توسط پليس تسهيل تردد عابران پياده در گذر از تقاطعها و کاستن خطر آن اعمال يکسان قانون براي همه شهروندان در تمامي ساعات روز اجبار قانوني به عنوان يکي از راههاي همراه سازي مردم با قوانين و کاهش نياز به حضور هميشگي نيروهاي پلیس راهنمايي و رانندگي اشاره نمود. در همین راستا اجراي پروژة سيستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در 18 تقاطع آماده بهره برداری گردیده که تا پایان سال 91 دو تقاطع جالل- دانش و ایرانپارس شاهین مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفته است. 128

66 عملکرد در بخش سیستم های هوشمند حمل و نقل سيستم نظارت تصويري مدیران حمل ونقل عمومی همواره در تالش برای دستیابی به ارائه خدمات امن تر وایمن تر به مسافرین خود و کنترل به موقع و در لحظه ترافیک شهری برای اتخاذ تصمیماتی به جا و سریع برای حل مشکالت ترافیک و معضالت آن می باشند و استفاده از سیستم نظارت تصویری یکی ازمفیدترین روشها درسراسر دنیا می باشد لذا سیستمهای نظارت تصویری از ابزار اصلی مدیریت ترافیک هستند و مزیت آنها فراهم کردن اطالعات تصویری برای تصمیمگیری است. از همین روست که گسترش سیستم های نظارت تصویری در سطح شهر تهران به سرعت در حال انجام می باشد و در سال 91 پیشرفت قابل توجه و موثری داشته است. معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال 91 اقدام به استقرار 85 دستگاه و دستيابي به پوشش 848 دستگاه دوربين نظارت تصویری رسیده است که برخی از تقاطعات آن عبارت است از: 129

67 فصل هفتم نام تقاطع ردیف دماوند رسالت 1 دماوند شاهد 2 دماوند اتحاد 3 زين الدين نيروي دريايي 4 جالل- آریافر 5 امام رضا ثامن الحجج 6 امام رضا کمربندی دوم )پل سیمان( 7 همت قائم 8 رسالت -پارك نشاط )بهشت مادران( 9 ميدان رسالت 10 رسالت كرمان 11 سيستم کنترل هوشمند مرکزي نام تقاطع ردیف رسالت ابوذر 12 رسالت - آفريقا 13 رسالت - امام علي 14 کردستان ونک 15 کردستان عطار 16 دماوند ناهيدي 17 يادگار - كچويي 18 يادگار - شهرداري دستگاه تونل نیایش و کردستان 20 همت سردار جنگل دستگاه تونل نیایش جنوب 22 سیستم کنترل مرکزی و هوشمند SCATS پس از انجام مطالعات اولیه اولین بار در سال ۱۹۶۹ در شهر سیدنی استرالیا جهت کنترل مرکزی تقاطع های این شهر مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن نسخه های جدید این نرم افزار به همراه پیشرفت تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری یکی پس از دیگری تولید شده و تاکنون در ۵۶ شهر و بیش از ۱۲۲۰۰ تقاطع مهم در سطح دنیا نصب و راه اندازی شده است. نتایج مثبت استفاده از این سیستم بگونه ای است که تاکنون تمامی مراکز کنترل در سطح دنیا که این سیستم را بکار گرفته اند از عملکرد آن راضی بوده و دست به تعویض آن نزده اند. مهمترین قابلیت این سیستم که آنرا جهت استفاده در نقاط مختلف دنیا و با فرهنگ های ترافیکی متفاوت و نسبتا متناقض سازگار نموده است عکس العمل لحظه ای و کامال تطبیقی درمقابل تغییرات ترافیکی هر تقاطع با در نظر گرفتن ترافیک شریان های مرتبط به آن می باشد. SCATS بر خالف دیگر سیستم های موجود در کنترل ترافیک پارامترهای چراغ های راهنمایی را بصورت لحظه ای ایجاد کرده و زمانبندی چراغها را بر اساس جریان ترافیک و درجه اشباع در هر سیکل تنظیم می نماید. در حالیکه سیستم های دیگر از مدلهای ترافیکی از پیش تعیین شده بعضا قابل تطبیق با رفتار ترافیکی رانندگان محلی نیست استفاده می کنند. 130

68 عملکرد در بخش سیستم های هوشمند حمل و نقل سیستم کنترل مرکزی SCATS را می توان در یکی از چهار حالت زیر بکار گرفت: کنترل مرکزی: در این حالت هر تقاطع با نرم افزار مرکزی مستقر در مرکز کنترل ترافیک در ارتباط بوده و ضمن ارائه میزان و حجم ترافیک به مرکز زمانبندی مربوط به خود را از نرم افزار مرکزی دریافت می نماید. در این حالت کنترل ترافیک به صورت شبکه ای بوده و امکان پیاده سازی موج سبز وجود دارد. حالت تطبیقی: در صورت بروز اشکال در خط ارتباطی واسط بین مرکز کنترل و کنترل کننده محلی سیستم به طور هوشمند بر اساس میزان ترافیک تقاطع زمانبندی را محاسبه و اعمال می نماید. حالت مجزا: در این حالت سیستم بر اساس جدول زمانی خود نسبت به اعمال زمانبندی و افست اقدام می نماید. حالت چشمک زن: در ساعات خلوت شبانه روز یا در صورت بروز مشکل جدی در سیستم کنترل محلی سیستم به طور چشمک زن عمل می کند. 131

69 فصل هفتم معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال 91 در 15 تقاطع اقدام به نصب و راه اندازي سیستم هوشمند و کنترل مرکزی نموده و توانسته است در مجموع 382 تقاطع را به سیستم هوشمند کنترل مرکزي مجهز نماید که این تقاطعات عبارتند از: تقاطع ردیف استاد معین- نهر فیروز ابادی 1 دماوند- نیرو هوایی 2 پیروزی- قریاصی 3 آفریقا - ظفر 4 جمهوری- سعدی 5 وليعصر- ميرداماد 6 رجایی - 13 آبان 7 آفريقا - اسفنديار 8 نام تقاطع ردیف ولنجک-سیزدهم 9 ولیعصر-نیایش 10 سهروردی- مطهری 11 اوین-بهزاد 12 اسکندری-طوس 13 رجایی- بیمارستان هفتم تیر 14 مطهری-شریعتی 15 دوربين هاي ثبت تخلف سرعت استقرار دوربين هاي ثبت تخلف سرعت در شبکة بزرگراهي که از سال 87 به صورت گسترده در تهران آغاز شده باعث کاهش قابل مالحظة تصادفات فوتي جرحي و خسارتي شده و ارسال برگه هاي جريمه به انضمام عکس گرفته شده از خودروها اثر بازدارندة قابل مالحظه اي بر تخلفات در سطح بزرگراه هاي شهر تهران داشته است. 132

70 عملکرد در بخش سیستم های هوشمند حمل و نقل کاهش 63 درصدی معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال 91 اقدام به نصب و راه اندازي 5 دستگاه دوربين ثبت تخلف سرعت در تونل نیایش نموده است. 133

71 فصل هفتم توسعه زیرساخت فيبر نوري فیبر نوری یكی از محیط های انتقال داده با سرعت باال است. امروزه از فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر شبكه های تلفن شهری و بین شهری شبكه های كامپیوتری و اینترنت استفاده بعمل می آید. فیبرنوری رشته ای از تارهای شیشه ای بوده كه هر یك از تارها دارای ضخامتی معادل تار موی انسان را داشته و از آنان برای انتقال اطالعات در مسافت های طوالنی استفاده می شود. در این راستا ايجاد 193 کيلومتر شبکه فیبر نوری در سال 91 و دستيابي به 815 کيلومتر بستر قابل بهره برداري از اقدامات معاونت حمل و نقل در این بخش می باشد. 134

72 عملکرد در بخش سیستم های هوشمند حمل و نقل پروژه راه اندازی و نگهداری سیستم هوشمند تونل های شهری محدوديت ايجاد مسير هاي سطحي جهت كاهش ترافيك در سطح شهر لزوم بكارگيري روشهاي حمل و نقل درون شهري مانند تونل را ايجاب نموده است. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اقدام به نگهداری از سیستم های هوشمند تونل های توحید رسالت و... نموده و همزمان با پیشرفت ساخت پروژه های تونل شهری نظیر تونل نیایش در سال 91 اقدام به تجهیز این تونل ها می نماید. هر سازه مهندسي ازجمله يك تونل زير زميني بايد پاسخگوي اهداف و كاركردهاي تعريف شده خود باشد لذا همزمان با بهره برداری از چنین پروژه هایی نصب تجهیزات هوشمند و پس از آن نگهداری از تجهیزات هوشمند به کار رفته از اهمیت باالیی برخوردار می باشد در این راستا اهم اقدامات این معاونت به شرح ذیل می باشد: نگهداري سيستم کنترل روشنايي نگهداري سيستم هوشمند تهوية تونل نگهداري سيستم تلفن اضطراري )SOS( نگهداري سيستم نظارت تصويري )CCTV( نگهداري سيستم خودکار تشخيص سوانح )AID( نگهداري سيستم هاي اطالع رساني و هشدار نگهداري سيستم کنترل و تشخيص ارتفاع غير مجاز )OHD( نگهداري سيستم تشخيص ترافيک Detection( )Traffic نگهداري سيستم خودکار تشخيص حريق نگهداري سيستم اطالع رساني صوتي داخل تونل )PAS( جلوگيري از ورود خودروهاي سنگين باري و مسافربر به داخل تونل جلوگيري از ورود موتور سيكلتها به داخل تونل اعمال كنترل شديد بر ممنوعيت تردد وسايط نقليه در خط اضطرار افزایش انضباط عبور و مرور در داخل تونل از طریق اطالع رساني 135

73 فصل هفتم مديريت پارك حاشيه اي با بهره گيري از دستگاه خود پرداز پارك هدف از ايجاد طرح كارت پارك تقسيم عادالنه پارك حاشيه خيابان بين همه افراد جامعه كاهش بار ترافيكي محورهاي پرتردد شهر قيمت گذاري و محدود كردن محل هاي پارك اتومبيل و ترغيب رانندگان وسايل نقليه شخصي به استفاده از پاركينگ هاي عمومي است. پروژه مدیریت پارک حاشیه ای با دستگاه خودپرداز پارک یا سیستمهای خودپرداز کارت پارک Display( )Pay & پروژهای است که توسط شرکت کنترل ترافیک تهران با مشارکت بخش خصوصی پس از طی مراحل متعدد فنی و آزمایشگاهی و تحقیقاتی و بر اساس استانداردهای بینالمللی در کشورهای توسعه یافته برای استفاده شهروندان تهرانی در سال گذشته نصب و مورد بهره برداری شهروندان واقع شد. پارکومترهای هوشمند حاصل ماهها تالش و تحقیقات کارشناسان ایران اسالمی است که می تواند آثار مثبت و متعدد اقتصادی اجتماعی و نیز ارتقاء و بهبود ترافیک شهری را به دنبال داشته باشد. این پروژه در راستای مدیریت بر پارک در حاشیه خیابان با استفاده از دستگاه پارکومتر به اجرا در آمده است که قبال نیز پروژه های مشابه با استفاده از دستگاه Pay & Display انجام شده بود. در پروژه جدید از دستگاه های پارکومتر جدید استفاده شده که بوسیله کارت شهروندی )کارت بلیت الکترونیکی( شارژ می شود و هر دستگاه مختص 8 جای پارک می باشد و نیازی به پرداخت وجه نقد و گرفتن رسید نمیباشد. )این روش در پارکومترهای قدیمی مرسوم بود(. در کنار هر جای پارک شماره جایگاه و همین طور محل قرار گیری دستگاه با یک فلش مشخص شده است. روی دستگاه 8 دکمه وجود دارد برای 8 جایگاه پارک که کاربر می تواند به ازای هر یک ساعت توقف یک بار و به ازای 2 ساعت 2 بار و به همین منوال به تعداد ساعات توقف کلید عدد جایگاه خود را فشار دهد و سپس کارت خود را جلوی کارتخوان بگیرد و عملیات اتمام پذیرد. اقدامات انجام شده : نصب و راه اندازي 2143 دستگاه پارکومتر بهره برداري از جايگاه پارك شماره گذاری جایگاه پارک اجرای خط کشی جایگاه پارک در محورهای فعال و غیر فعال نصب و راه اندازی 6 دستگاه شارژ کارت در محورهای احمد قصیر ( یک دستگاه ) خالد اسالمبولی و وزرا ( 2 دستگاه( میرزای شیرازی ( 3 دستگاه ) 136

74 عملکرد در بخش سیستم های هوشمند حمل و نقل ساير اقدامات انجام شده در سال 1391 در راستای هوشمند سازی انجام مطالعات ترافیک تأسیسات و ITS تونل نیایش- صدر انجام مطالعات در زمینه ITS پل صدر و تونل امیرکبیر مکانیزاسیون 4 پارکینگ ( کریستال کرمانیان حافظ یافت آباد( افتتاح مرکز کنترل ترافیک تونل نیایش-صدر 137

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere