СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ"

Transkript

1 ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017

2 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје активности... 7 Члан 6. Правни статус... 7 Члан 7. Јавна обележја... 7 Члан 8. Печат и штамбиљ... 7 Члан 9. Чланство у другим удружењима и савезима... 8 Члан 10. Заступање и представљање... 8 Члан 11. Забрана дискриминације... 9 III. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ САВЕЗА 9 Члан 12. Циљеви савеза... 9 Члан 13. Садржај активности Члан 14. Стручни рад Члан 15. Обављање спортских активности и спортских делатности Члан 16. Привредна делатност коју савез непосредно обавља Члан 17. Спортисти Члан 18. Спортска правила Члан 19. Дужности и надлежности савеза као националног гранског спортског савеза Члан 20. Такмичења у фудокану IV. ФУДОКАН РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ 17 Члан 21. Национална селекција у фудокану Члан 22. Фудокан репрезентација Србије V. ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 18 Члан 23. Обезбеђење квалитета у фудокану Члан 24. Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Члан 25. Спровођење стратегије обезбеђења и унапређења квалитета Члан 26. Политика квалитета Члан 27. Мисија и стратешки циљ VI. ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 22 Члан 28. Чланство Члан 29. Врсте чланства Члан 30. Услови за учлањење Члан 31. Учлањење Члан 32. Права и обавезе чланова Члан 33. Начин учествовања у раду и одлучивању Члан 34. Књига чланова и друге евиденције Члан 35. Престанак чланства Члан 36. Искључење из чланства Члан 37. Дисциплинска одговорност Члан 38. Законска и статутарна заштита чланова Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 2

3 VII. ОРГАНИ САВЕЗА 28 Члан 39. Органи савеза Члан 40. Положај чланова органа савеза Члан 41. Ограничење учешћа у одлучивању Скупштина 30 Члан 42. Састав, избор и мандат Члан 43. Редовна скупштина Члан 44. Ванредна скупштина Члан 45. Надлежности скупштине Члан 46. Одлучивање скупштине Извршни одбор 34 Члан 47. Састав извршног одбора Члан 48. Надлежности извршног одбора Члан 49. Седнице извршног одбора Надзорни одбор 38 Члан 50. Састав надзорног одбора Члан 51. Одлучивање надзорног одбора Члан 52. Ревизор Председник савеза 39 Члан 53. Избор председника савеза Члан 54. Услови за избор председника савеза Члан 55. Надлежности председника савеза Члан 56. Почасни председник савеза Потпредседник савеза 43 Члан 57. Потпредседник савеза Генерални секретар 43 Члан 58. Именовање и надлежности генералног секретара Члан 59. Услови за избор генералног секретара Члан 60. Информисање органа и чланова савеза VIII. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ И АРБИТРАЖА Дисциплински суд и дисциплински тужилац 45 Члан 61. Дисциплински суд Члан 62. Поступак пред дисциплинским судом Члан 63. Дисциплински тужилац Члан 64. Законитост дисциплинског поступка Решавање спорова 47 Члан 65. Арбитража Члан 66. Арбитражна клаузула IX. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА 48 Члан 67. Облици организовања и рада Члан 68. Комисије, одбори и радна тела Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 3

4 X. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА 48 Члан 69. Стручна служба XI. ИМОВИНА И СРЕДСТВА 49 Члан 70. Средства савеза Члан 71. Коришћење средстава XII. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ 50 Члан 72. Сукоб интереса и забрана конкуренције Члан 73. Одговорност за штету XIII. ЈАВНОСТ РАДА 51 Члан 74. Јавност рада Члан 75. Службено гласило савеза Члан 76. Вођење евиденција и збирки података XIV. ОПШТА АКТА 53 Члан 77. Општа акта Члан 78. Доношење општих аката Члан 79. Објављивање и ступање на снагу Члан 80. Примена општих аката Члан 81. Одлуке као појединачна акта XV. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 55 Члан 82. Статусне промене XVI. АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА 55 Члан 83. Антидопинг правила XVII. ПРЕСТАНАК РАДА 56 Члан 84. Престанак рада XVIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 56 Члан 85. Усклађивање са Законом о спорту Члан 86. Усклађивање чланова савеза Члан 87. Утврђивање фудокана као самосвојне спортске гране Члан 88. Стратешки плански и програмски документи Члан 89. Ступање на снагу Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 4

5 На основу чл. 40. став 2, чл. 55. став 3. тачка 1) и чл Закона о спорту Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 10/2016) и чл. 31. став 1. тачка 1. Статута Фудокан савеза Србије усвојеног 2. марта године, Скупштина Фудокан савеза Србије, на седници одржаној 30. априла године у Краљеву, усвојила је измењен и допуњен ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Статут Члан 1. (1) Статут је основни општи акт Фудокан савеза Србије. (2) Овим Статутом уређује се организација Фудокан савеза Србије, његова делатност, органи управе, начин финансирања и друга питања од непосредног значаја за остваривање спортских циљева и стручни рад Фудокан савеза Србије и његових чланова, а посебно: 1) назив и седиште Фудокан савеза Србије; 2) циљеви, садржај активности и одређење спортске гране и спортске дисциплине, односно области спорта у којој се остварују спортски циљеви; 3) органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин одлучивања; 4) поступак усвајања, као и поступак измена и допуна Статута и других општих аката Фудокан савеза Србије; 5) заступање Фудокан савеза Србије; 6) остваривање јавности рада; 7) услови и начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине чланарине, права, обавезе и одговорност чланова; 8) начин стицања средстава за остваривање спортских циљева и начин располагања средствима; 9) начин одлучивања о статусним променама; 10) поступање са имовином Фудокан савеза Србије у случају његовог престанка; 11) поступак усвајања финансијских и других извештаја; 12) облик и садржај печата; 13) привредна и друге делатности које Фудокан савез Србије непосредно обавља; 14) друга питања од значаја за Фудокан савез Србије као спортско удружење, као и друга питања утврђена законом. (3) Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе. Сваки термин у једнини односи се и на множину, et vice versa. Фудокан Члан 2. (1) Фудокан је самосвојна спортска грана у области борилачких спортова. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 5

6 (2) Фудокан је настао 15. новембра године у Паризу (Француска) развијајући се у један од најмасовнијих стилова карате-до спортске и борилачке вештине, заснован на Будо принципима као моралним стандардима и друштвеном кодексу. Фудокан изворно представља научну верзију Шотокана (карате-до стила који је из разнородних стилова са Окинаве развио Гичин Фунакоши) из којег се издвојио диференцирајући се током дужег вишедеценијског периода у самосвојну борилачку вештину са аутономним сопственим спортским правилима. (3) Светска фудокан федерација - СФФ (World Fudokan Federation - WFF) је међународни спортски савез који је једини надлежан да управља фудоканом на глобалном нивоу, а посебно да доноси спортска правила и организује светска првенства у фудокану, као и да додељује Дан спортска звања и титуле у фудокану, да одлучује о правилима која се односе на организовање међународних такмичења у фудокану и да утврђује услове за стицање Дан спортских звања и титула у фудокану, као и услове за признавање и хомологацију спортских звања и Кју рангова у фудокану. (4) Европска фудокан конфедерација - ЕФК (European Fudokan Confederation - EFC) је међународни спортски савез који је надлежан да управља фудоканом на континенталном нивоу у Европи. Фудокан савез Србије Члан 3. (1) Фудокан савез Србије је самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни национални грански спортски савез у области фудокан борилачке вештине, као гране спорта који припада неоплимпијским борилачким спортовима. (2) Фудокан савез Србије (у даљем тексту: Савез и/или ФСС) је спортски савез чији су циљеви, задаци и деловање у области спорта усмерени на територију Републике Србије, који је отворен за учлањење лица са територије Републике Србије. (3) Савез обавља функције надлежног националног гранског спортског савеза, који је једини надлежан да управља фудоканом у Републици Србији, а посебно да путем спортских правила уређује обављање спортских активности и спортских делатности у области фудокана у Републици Србији и организује такмичења у фудокану, а у складу са одредбама Закона о спорту и спортским правилима Светске фудокан федерације. (4) У Фудокан савез Србије удружују се спортске организације и спортисти, као и национална стручна и друга спортска удружења у области фудокана. (5) У Савез се могу удружити и друге заинтересоване организације из области спорта, у складу са овим Статутом. II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ (1) Назив Савеза је: Фудокан савез Србије. (2) Скраћени назив Савеза је: ФСС. Назив и седиште Члан 4. (3) Међународни назив Савеза, на енглеском језику, гласи: Fudokan Association of Serbia. (4) Седиште Савеза је у Краљеву. (5) Седиште Савеза се налази у Улици Цара Лазара бр. 62. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 6

7 Подручје активности Члан 5. (1) Савез обавља активности и делатности усмерене на остваривање статутарних циљева на целој територији Републике Србије. Правни статус Члан 6. (1) Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом. Јавна обележја Члан 7. (1) Савез може имати симболе визуелног идентитета, као и друга јавна обележја која га чине јединственим и препознатљивим, а у складу са упутствима утврђеним од стране надлежног међународног спортског савеза, и то: 1) знак, логотип и друге графичке симболе визуелног идентитета, чији изглед утврђује Скупштина Савеза; 2) заставу, химну и мото, чији изглед утврђује Извршни одбор Савеза. (2) При утврђивању графичких симбола визуелног идентитета, Скупштина се ослања на традиционалне симболе фудокана: белог орла раширених крила и амблем у облику штита са стилизованом фигуром орла, главом тигра и годином настанка фудокана (1980). (3) Као основа за мото Савеза користи се значење термина фудокан - "Кућа чврстих темеља", као и назнака године настанка фудокана, на енглеском језику - "Since 1980". Печат и штамбиљ Члан 8. (1) Савез има печат округлог облика, на којем су исписани назив Савеза на српском и енглеском језику ("Фудокан савез Србије - Fudokan Association of Serbia"), седиште ("Краљево") и стилизован знак Савеза у средини. Савез може имати и суви жиг, који је по облику, величини и садржају идентичан печату. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 7

8 (2) Уколико Савез има више печата, сваки од њих је нумерисан различитим редним бројем, исписаним арапским цифрама на средини, изнад стилизованог знака Савеза. (3) Савез има штамбиљ на коме су исписани назив и седиште Савеза на српском језику, а остављено је место за број и датум. Чланство у другим удружењима и савезима Члан 9. (1) Ради остваривања својих статутарних циљева, Савез успоставља контакте и односе сарадње са другим удружењима и савезима. (2) Савез може приступити одговарајућим националним и међународним спортским савезима од значаја за остваривање циљева Савеза, о чему одлуку доноси Извршни одбор. (3) Савез је пуноправни члан глобалног међународног спортског савеза - Светске фудокан федерације, као и континенталног међународног спортског савеза - Европске фудокан конфедерације. (4) Савез ће приступити Спортском савезу Србије, у складу са одредбама Закона о спорту. Заступање и представљање Члан 10. (1) Савез представљају и заступају Председник Савеза и Генерални секретар Савеза, у оквирима својих овлашћења утврђених овим Статутом. (2) Председник Савеза и Генерални секретар Савеза као заступници Савеза имају, појединачно и самостално, права и дужности финансијских налогодаваца. (3) Одлуком Извршног одбора могу се одредити и друга лица са правима и обавезама да заступају Савез, у границама датих овлашћења. (4) Заступници Савеза бирају се односно именују на начин утврђен овим Статутом. (5) Извршни одбор, као орган Савеза који именује заступника Савеза, може га разрешити и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога. (6) Заступник Савеза може у свако доба дати оставку Савезу писаним путем. (7) Оставка заступника Савеза региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, при чему се поред регистрационе пријаве подноси и оставка заступника Савеза уз доказ да је Савез обавештен о тој оставци. (8) За заступника Савеза и ликвидационог управника, као и за чланове органа управе Савеза, не могу бити бирана нити именована следећа лица: 1) лица која су запослена у Савезу; 2) чланови органа управе, укључујући заступнике и ликвидационог управника, и службена лица надлежног међународног спортског фудокан савеза и других надлежних међународних и националних гранских спортских савеза, као и других спортских организација које управљају такмичењем у фудокану; 3) заступници и ликвидациони управници покрајинског, градског, општинског и других националних територијалних фудокан савеза са територије Републике Србије; 4) оснивачи, власници удела или акција, чланови органа управе, укључујући заступнике и ликвидационог управника, као и службена лица, запослени или чланови спортске организације која је члан Савеза; Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 8

9 5) лица која обављају јавну функцију, као и лица која обављају функцију у органу политичке странке; 6) власници и чланови органа спортских кладионица, као и лица која су запослена у спортским кладионицама; 7) спортски посредници у фудокан спорту; 8) лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде; 9) лица која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности; 10) спортски инспектори. (9) Приликом пријаве уписа новоизабраног заступника Савеза или ликвидационог управника у регистар у Агенцији за привредне регистре, прилаже се и изјава изабраног односно именованог лица овлашћеног за заступање Савеза, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. став 2. односно чланом 99. став 5. Закона о спорту. Забрана дискриминације Члан 11. (1) Савез је неутралан по политичким и религијским питањима. (2) У складу са законом, забрањена је и строго се кажњава одговарајућом дисциплинском казном свака непосредна и посредна дискриминација (укључујући и говор мржње) усмерена против спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, као и против било ког другог физичког лица или групе људи по етничкој, расној, полној, језичкој, политичкој, конфесионалној или било којој другој основи, на отворен или прикривен начин, а која дискриминација се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству, статусу, опредељењу или уверењу. (3) Не могу се примењивати одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којим се утврђује, успоставља или ствара дискриминација у смислу одредаба претходног става, а ништава су сва појединачна акта којима се врши дискриминација. (4) У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење људских и грађанских права и слобода. (5) Сва лица у надлежности Савеза и чланова Савеза обавезна су да се супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци. III. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ САВЕЗА (1) Циљеви Савеза су да: Циљеви савеза Члан 12. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 9

10 1) својим деловањем доприноси унапређењу, развоју, афирмацији и промоцији фудокана као самосвојне спортске гране у области борилачких спортова у Републици Србији, а ради омасовљења спортских организација у систему фудокана у Републици Србији повећањем броја грађана који се баве фудокан спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 2) промовише образовну и васпитну функцију фудокан спорта, укључујући фер плеј, разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење спортом; 3) као национални грански спортски савез у области фудокана репрезентује национални фудокан спорт на међународним такмичењима и у међународним спортским савезима, организује и води национална такмичења у фудокану и на националном нивоу уређује обављање спортских активности и делатности путем спортских правила; 4) омогућава постизање врхунских спортских резултата у фудокану стварањем услова за праћење, развој и унапређење предшколског, школског, универзитетског и врхунског фудокан спорта; 5) ствара неопходне услове за стручно оспособљавање и перманентно усавршавање и уздизање тренерског, инструкторског и судијског кадра у фудокану; 6) обезбеђује утврђивање, доношење и спровођење дугорочних, средњорочних и годишњих програма развоја фудокана и заједничких активности чланова Савеза; 7) обавља послове и активности утврђене стратегијом, односно оквирним програмом развоја фудокан спорта у Републици Србији, као и друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и овим Статутом. Садржај активности Члан 13. (1) Своје циљеве Савез остварује тако што обавља следеће активности: 1) нормативно уређује, организује и администрира фудокан на националном нивоу у Републици Србији, утврђује на националном нивоу спортска правила усклађена са међународним спортским правилима фудокана, као и правила за организовање спортских такмичења и других спортских манифестација у фудокану у Републици Србији и успоставља стандарде који се примењују у пракси, надзирући њихову примену; 2) ствара неопходне услове за развој и афирмацију фудокана у Републици Србији, за његово стално унапређивање као самосвојне спортске гране у области борилачких спортова, ради његове потпуне афирмације са циљем уврштавања фудокана у ред олимпијских спортова; 3) афирмише и контролише фудокан на националном нивоу у Републици Србији и подстиче његово практиковање у духу мира и здравог агонизма, у циљу вредновања јединствених образовних, културних и хуманитарних вредности овог борилачког спорта и то нарочито кроз омладинске и развојне програме, а без било какве дискриминације на етничкој, расној, полној, језичкој, политичкој, верској или било којој другој основи; 4) успоставља, учвршћује и унапређује систем организације и такмичења у фудокан спорту, организује и спроводи националне спортске манифестације и такмичења у фудокану у свим категоријама (мушкој, женској, кадетској, омладинској, јуниорској, сениорској и др.) у складу са овим Статутом; организује и надгледа такмичарске, промотивне, као и друге активности и манифестације едукативно-такмичарског карактера у Републици Србији; организује велика међународна спортска такмичења Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 10

11 у Републици Србији у свим категоријама, а на основу кандидатуре коју Савезу поверавају надлежни међународни спортски савези - Светска фудокан федерација, Европска фудокан конфедерација и други; 5) пружа подршку или непосредно учествује у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката који су неопходни Савезу, односно у управљању тим објектима; 6) подстиче и усмерава професионални рад и обуку свих учесника у бављењу фудокан спортом (спортисти, судије, тренери, медицински стручњаци, администратори и остала лица) и нормативно уређује питања која се односе на статус чланова Савеза, спортиста, судија, тренера и осталих лица, као и она питања која се односе на регистрацију спортиста, службених лица и чланова Савеза; 7) обезбеђује услове за организовање перманентног стручног оспособљавања, за образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту и утврђује правила и услове за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортским стручњацима у области фудокан спорта, у складу са законом; 8) нормативно уређује питања од значаја за: лиценцирање спортских стручњака за вођење стручног рада у Савезу и код чланова Савеза, за планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција, за стандардизацију минимума техничких услова које клуб члан Савеза треба да испуни како би могао обављати спортске активности из области фудокана, као и за стандардизацију минимума санитарно-хигијенских услова које спортско удружење члан Савеза мора да испуни како би могло обављати спортске активности из области фудокана; 9) организује и пружа саветодавну и другу помоћ члановима Савеза у унапређењу стручног и другог рада; 10) прати и размењује сазнања и искуства са подручја организовања, стручнопедагошког рада, развоја омладинског спорта и рада са врхунским спортистима и сарађује са стручно спортским и научним институцијама; 11) нормативно уређује права и дужности сваког члана Савеза, доноси одлуке о статусу чланова и обавештава чланове Савеза о њиховим обавезама које произлазе из овог Статута; 12) координира активности чланова Савеза, штити и поштује њихове интересе и решава њихове неспоразуме, те ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима; 13) ствара услове, уз координацију и обједињавање програма мера и акција које предузимају клубови, за безбедно бављење спортиста спортским активностима из области фудокана, водећи посебно рачуна о масовности фудокана и подстичући жене, децу, младе, старије и особе са инвалидитетом да се баве фудокан спортом, уз истовремено осмишљавање и обављање других послова и активности којима се доприноси обезбеђењу услова за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица; 14) ствара услове за предузимање активности на омасовљавању женских спортских организација у области фудокана и давању равноправног значаја женама и особама са инвалидитетом у фудокан спорту; 15) поштује и обезбеђује поштовање принципа лојалности, интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја, промовише образовну и васпитну функцију фудокан спорта, као и фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење фудоканом; 16) усмерава пажњу на бригу о заштити здравља спортиста, уз старање о унапређењу заштите здравља спортиста и спортских стручњака у области фудокана и уз предузимање мера за спречавање негативних појава у фудокан спорту (допинг, Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 11

12 насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата, као и све активности које би могле угрозити интегритет такмичења или довести до злоупотребе фудокана), а интензивно ради на примени антидопинг мера у фудокану, те на пропагирању и едукацији чланова Савеза и спортиста у правцу спречавања употребе и штетности недозвољених стимулативних средстава и супстанци; 17) подстиче рад чланова Савеза додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу фудокан спорта у Републици Србији; 18) води рачуна о репрезентовању фудокан спорта у Републици Србији, односно бригу о селекцији и обезбеђењу услова за рад националног тима (Фудокан репрезентације); 19) ствара услове за успостављање, примену и одржавање Јединственог информационог система на нивоу Савеза и Регистра личних података лица у надлежности Савеза и организује друге заједничке стручне службе кад и где је то могуће; 20) обезбеђује утврђивање, доношење и спровођење дугорочних, средњорочних и годишњих програма развоја фудокана и заједничких активности чланова Савеза, укључујући Стратегију квалитета и Стратегију, односно оквирни програм развоја фудокан спорта у Републици Србији за период од најмање четири године; 21) координира и развија међународну спортску сарадњу са националним фудокан савезима других земаља и другим члановима надлежног међународног спортског савеза, као и са другим међународним спортским асоцијацијама и организацијама и руководи међународним спортским односима који су повезани са фудоканом, у свим облицима тих односа; утврђује принципе међународне спортске сарадање Савеза и његово заступање у међународним организацијама у које је Савез учлањен (СФФ, ЕФК) и одређује своје представнике у тим спортским међународним асоцијацијама; 22) обезбеђује ангажовање и чланство у Спортском савезу Србије и остварује сарадњу са другим организацијама у области спорта у Републици Србији, као и са другим друштвеним организацијама по питањима од интереса за развој фудокан спорта; 23) заступа заједничке интересе чланова Савеза пред државним органима Републике Србије, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе, као и пред домаћим и међународним спортским и другим организацијама; 24) ствара услове за финансирање спортских активности Савеза, за обуку стручних службених лица, за рад тела Савеза и Стручне службе, те у складу с тим иницира предлагање годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области фудокан спорта за финансирање из јавних прихода у складу са законом; 25) пружа помоћ и подршку члановима Савеза у области маркетинга, у повезивању са привредним организацијама, у увођењу нових метода рада и пословања, у прибављању пословних информација, у управљању односима са јавношћу и сл.; 26) сарађује са средствима јавног информисања и обезбеђује популаризацију фудокан спорта у медијима, образовним установама и другим организацијама; 27) приређује и издаје сопствене публикације о спортским и другим активностима Савеза и обезбеђује подршку објављивању научне и стручне литературе и других публикација од значаја за развој фудокан спорта у Републици Србији и за унапређење спортске науке и стручног рада у спорту; 28) надзире и прати рад и активности чланова Савеза, усклађеност тих активности са законом, овим Статутом и општим актима Савеза, као и са сопственим статутом и нормативним актима чланова Савеза; помаже члановима у отклањању недостатака у раду и помаже при решавању спорова који угрожавају остваривање функција и циљева чланова Савеза и циљева самог Савеза; доприноси утврђивању и обезбеђује Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 12

13 примену статута, правилника, смерница и других општих аката Савеза и чланова Савеза и обезбеђује поштовање спортских правила и норми Етичког кодекса фудокана; 29) препоручује решавање спорова Савеза и чланова Савеза арбитражом, пред Сталним спортским арбитражним судом при Спортском савезу Србије (Арбитражни суд); 30) обавља остале дужности у најбољем интересу Савеза и његових чланова, а у складу са законодавством Републике Србије и овим Статутом, те обавља и све друге активности и предузима мере које доприносе реализацији статутарних циљева Савеза и остваривању положаја Савеза утврђеног Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији. (2) Остваривање циљева Савеза ближе се уређује одговарајућим општим актима, а посебно спортским правилима, које доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом. (3) Ради ефикаснијег спровођења активности из става 1. овог члана Савез може основати привредна друштва и друге законом утврђене облике организовања, како у земљи тако и у иностранству, било самостално или заједно са другим правним и физичким лицима. Стручни рад Члан 14. (1) Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу обављати искључиво спортски стручњаци, односно лица која имају одговарајуће спортско звање и која поседују одговарајућу дозволу за рад, у складу са Законом о спорту (спортски стручњаци и стручњаци у спорту). (2) Спортски стручњаци из става 1. овог члана обавезни су да се стручно усавршавају у складу са законом и општим актима Савеза и да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у Савезу. (3) Извршни одбор Савеза надлежан је да утврђује план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања и услове за стицање, обнављање и одузимање дозволе за рад (лиценце) спортских стручњака и стручњака у спорту у области фудокана ангажованих у Савезу и обезбеђује услове за остваривање тог плана. (4) У складу са Законом о спорту, Савез издаје лиценцу за рад у фудокану лицима која су успешно завршила одговарајући акредитовани студијски програм у високошколској установи и стекла одговарајуће стручно звање у области спорта, односно лицима која имају одговарајућу стручну оспособљеност у области спорта. (5) Савез по правилу ангажује спортске стручњаке закључењем уговора о раду или закључењем уговора о стручном ангажовању, у складу са законом. (6) Изузетно, у случају да се спортски стручњак бави стручним радом у Савезу као члан Савеза без уговора, Извршни одбор Савеза доноси одлуку о именовању спортског стручњака за обављање одређеног спортског занимања у Савезу, у складу са законом и спортским правилима. (7) Савез има најмање једног запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту који има одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта у складу са Законом о спорту. Обављање спортских активности и спортских делатности Члан 15. (1) У обављању спортских активности и спортских делатности, Савез и сви чланови Савеза (непосредни и посредни) нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, здравог Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 13

14 агонизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту, те на подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. (2) Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза, општим актима Савеза и његових чланова, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија. (3) Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу, и доступно свим особама под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. (4) Чланови Савеза успостављају односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и спортским правилима Савеза. Привредна делатност коју савез непосредно обавља Члан 16. (1) У складу са Законом о спорту, Савез може непосредно обављати привредну делатност којом се стиче добит уколико је делатност мањег обима, односно уколико се обавља у обиму потребном за остваривање циљева Савеза. (2) Привредна делатност коју Савез може непосредно обављати и која се уписује у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта је: 1) Спортско и рекреативно образовање (Обухвата обучавање у спортским активностима које је намењено групама или појединцима, а које се обавља у камповима или школама. Спортски кампови са обезбеђеном наставом и преноћиштем и дневни кампови овде су такође обухваћени. Обука се може одвијати у различитим објектима, као што су сале за тренинг чији су власници клијенти, затим у образовним установама и другде. Обука сврстана у ову групу формално је организована. Обухвата обуку у борилачким вештинама.) (3) Добит остварена обављањем привредне делатности из претходног става може се користити искључиво за остваривање статутарних циљева Савеза, а не може се делити нити расподељивати међу оснивачима, члановима Савеза, члановима органа Савеза, директорима, запосленима у Савезу или са њима повезаним лицима. Спортисти Члан 17. (1) Спортиста може да се бави фудоканом као спортском активношћу аматерски или професионално. (2) Професионални спортиста је лице које се бави фудоканом у виду занимања. (3) Фудокан клуб и спортиста такмичар закључују, у складу са законом, уговор којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. (4) Фудокан клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада. (5) Савез општим актом утврђује услове и начин преласка спортиста из једног клуба у други. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 14

15 (6) У такмичењима у ингеренцији Савеза могу учествовати само спортисти којима је утврђена здравствена способност у складу са Законом о спорту. Спортска правила Члан 18. (1) Као највиши облик удруживања у области, односно у грани фудокан спорта у Републици Србији, Савез уређује спортским правилима обављање спортских активности и спортских делатности у области фудокана у Републици Србији, а у складу са одредбама Закона о спорту и спортским правилима Светске фудокан федерације. (2) Спортским правилима из претходног става уређује се: 1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и одређивање аматерских и професионалних спортских такмичења и лига; 2) правила за организовање спортских такмичења; 3) услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове за наступ страних спортиста и спортиста који наступају за стране репрезентације; 4) услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и поступак утврђивања њихове испуњености, укључујући и дозволу за сезону; 5) начин и поступак регистровања уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације и општи (минимални) услови за закључење уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације; 6) услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за подручје више држава или више региона различитих држава; 7) услови и начин регистровања спортиста и спортских стручњака (инструктора, тренера) за спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста и спортских стручњака; 8) мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам, нелегално клађење и др.); 9) медицинска заштита спортиста; 10) дисциплински поступак и дисциплинске казне; 11) статус спортиста и спортских стручњака и преласци спортиста и спортских стручњака у домаће и иностране спортске организације, укључујући трансфере и уступање спортиста између спортских организација; 12) услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и спортских стручњака из једне у другу спортску организацију; 13) статус спортских судија, суђење на такмичењима, надзор над суђењем и статус и надлежности других службених лица на спортским такмичењима; 14) обављање стручног рада у спортским организацијама; 15) услови за организовање припрема спортиста и едукативних кампова за спортисте и спортске стручњаке; 16) друга питања утврђена законом и спортским правилима надлежног међународног спортског савеза (Светске фудокан федерације). Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 15

16 Дужности и надлежности савеза као националног гранског спортског савеза Члан 19. (1) Као национални грански спортски савез за област фудокан спорта у Републици Србији, Савез је дужан да: 1) најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу спортских правила која Савез доноси у складу са Законом о спорту и одредбама овог Статута, достави примерак тих правила министарству надлежном за спорт у Републици Србији, укључујући и касније измене и допуне правила, рачунајући рок посебно за сваки општи акт којим су утврђена спортска правила; 2) објави спортска правила из претходне тачке, као и Статут Савеза, на званичној интернет презентацији Савеза; 3) даје мишљење министарству надлежном за спорт у Републици Србији о постојању интереса за пријем у држављанство Републике Србије спортисте или спортског стручњака који је страни држављанин; 4) донесе Стратегију, односно оквирни програм развоја фудокан спорта у Републици Србији за период од најмање четири године и да тај стратешки плански документ достави министарству надлежном за спорт у Републици Србији у року од 15 дана од дана доношења; 5) достави министарству надлежном за спорт у Републици Србији оверен превод статута надлежног међународног спортског савеза - Светске фудокан федерације, укључујући и касније измене и допуне тог статута. (2) Као највиши облик удруживања у области, односно у грани фудокан спорта у Републици Србији, односно као национални грански спортски савез у области фудокана, Савез може и дужан је да постане члан Спортског савеза Србије. (3) Савез има искључиву улогу у области фудокан спорта за репрезентовање националног фудокан спорта на међународним такмичењима и у међународним спортским савезима, у Спортском савезу Србије и пред јавним властима у Републици Србији, за организовање и вођење националних спортских такмичења и уређење обављања спортских активности и делатности путем спортских правила. (4) Савез предузима сталне активности на развоју свих спортских дисциплина у области фудокан спорта, као и мере за обједињавање свих организација и лица из области фудокана, укључујући и усвајање одговарајућих статутарних одредби. (5) Савез је дужан да усвојену Стратегију, односно оквирни програм развоја фудокан спорта у Републици Србији за период од најмање четири године достави и Спортском савезу Србије по приступању овом савезу, односно у року од 15 дана од дана доношења тог стратешког планског документа. (6) Савез је обавезан да остварује своје функције утврђене Законом о спорту, а по приступању Спортском савезу Србије дужан је да омогући овом савезу надзор и увид у сва документа и активности везане за одобравање и реализацију програма, односно пројеката који се финансирају из јавних прихода а које је предложио Спортски савез Србије. Такмичења у фудокану Члан 20. (1) Савез је организатор или покровитељ спортских такмичења у фудокану у Републици Србији и представља највиши облик удруживања у области, односно у грани фудокана надлежан за организовање такмичења у фудокану на територији Републике Србије. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 16

17 (2) Клубови, спортисти и друга лица са територије Републике Србије који нису чланови Савеза не могу учествовати на такмичењима у организацији или под покровитељством Савеза и не могу бити чланови Фудокан репрезентације Србије. (3) Изузетно од одредаба из претходног става, Изврши одбор Савеза може, када за то постоји посебан и оправдан интерес, прогласити одређено такмичење у фудокану за "отворено" (Open), те на таквом такмичењу нема ограничења у погледу права наступа условљених чланским статусом у Савезу. (4) Чланови Савеза могу организовати такмичења у фудокану само уз сагласност Извршног одбора Савеза. (5) Савез утврђује правила и услове за организовање свих такмичења у фудокану на нивоу Републике Србије и за учешће (за све категорије) на тим такмичењима. (6) Извршни одбор Савеза установљава потпун или делимичан систем лиценцирања, односно регистровања (клубова, спортиста, тренера, судија и др.), као услов за учешће на такмичењима у фудокану која се организују од стране Савеза или под његовим покровитељством. (7) Организатор такмичења дужан је да осигура његово несметано и безбедно одржавање и при организовању предузме мере прописане законом и правилима Савеза. (8) На такмичењима у фудокану у ингеренцији Савеза могу учествовати само лица која испуњавају услове утврђене законом и правилима Савеза. IV. ФУДОКАН РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ Национална селекција у фудокану Члан 21. (1) Савез и његови чланови обавезни су да створе услове за успешан рад свих националних селекција у фудокану, са циљем постизања што је могуће бољих спортских резултата и достојног репрезентовања фудокан спорта Србије. (2) Изабрани чланови свих националних селекција у фудокану морају имати одговарајуће спортске и моралне квалитете и дужни су да испуњавају све обавезе према националној селекцији у фудокану. Фудокан репрезентација Србије Члан 22. (1) Национална селекција у фудокану обухвата репрезентативне селекције за све узрасне категорије у мушкој и женској конкуренцији у складу са утврђеном политиком Савеза (Фудокан репрезентација Србије). У националне селекције у фудокану могу бити бирани само спортисти који су у надлежности Савеза и чланова Савеза. (2) О такмичењима Фудокан репрезентације Србије води се у Савезу посебна евиденција. (3) Посебном одлуком Извршног одбора утврђују се: критеријуми и мерила за избор чланова Фудокан репрезентације Србије, права и обавезе репрезентативаца, ознаке и симболи репрезентације, као и друга питања од значаја за рад Фудокан репрезентације Србије. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 17

18 V. ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Обезбеђење квалитета у фудокану Члан 23. (1) Савез утврђује начин обезбеђивања система осигурања квалитета у Савезу и код чланова Савеза у складу са законом, међународним стандардима и овим Статутом. (2) Дугорочни циљеви обезбеђења квалитета у фудокану су: 1) унапређење квалитета система организације и такмичења у фудокан спорту; 2) повећање ефикасности спортских активности у области фудокана; 3) побољшање квалитета програма обуке, квалитета вођења стручног рада, квалитета стручног оспособљавања, образовања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту и квалитета спортских објеката у којима се изводе спортске активности у области фудокана; 4) побољшање професионалног рада свих учесника у бављењу фудокан спортом (спортисти, судије, тренери, медицински стручњаци, администратори и остала лица); 5) повећање доприноса спортском животу Савеза и доприноса локалној и националној заједници, као и доприноса међународној спортској заједници. (3) Области обезбеђења квалитета су: програми спортске обуке; стручни рад; стручно оспособљавање, образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту; систем такмичења; спортска опрема; публикације и стручна литература; библиотечки и информатички ресурси; изванспортска подршка и процес управљања. (4) Субјекти обезбеђења квалитета су: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Извршни одбор Савеза, чланови Савеза, спортски стручњаци, спортисти, родитељи и чланови породице спортиста и изванспортско особље Савеза. Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Члан 24. (1) Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета образује Извршни одбор Савеза својом одлуком којом именује чланове комисије из редова лица у надлежности Савеза: спортских стручњака, спортиста и изванспортског особља Савеза. Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета надлежна је да: 1) креира и предлаже модел обезбеђења квалитета и утврђује предлог Стратегије обезбеђења и унапређења квалитета (Стратегија квалитета), доноси стратешке и акционе планове за обезбеђење и унапређење квалитета и прати остваривање Стратегије квалитета; 2) формулише политику обезбеђења квалитета и развија поступке за утврђивање и примену јединственог система обезбеђења и унапређења квалитета у Савезу и код чланова Савеза; 3) предлаже друга општа акта неопходна за спровођење политике квалитета и ради на изради нормативних и других аката из области обезбеђења квалитета, као и на праћењу домаћих и међународних прописа ради усклађивања нормативних аката Савеза како са домаћим тако и са међународно прихваћеним документима у области спорта и спортских активности; 4) припрема поступак самовредновања и пружа саветодавну подршку органима Савеза и чланова Савеза у организацији и спровођењу самовредновања, те припрема и доноси Извештај о самовредновању; Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 18

19 5) остварује сарадњу са домаћим и међународним институцијама, организацијама и релевантним телима и службама од значаја за обезбеђење, унапређење и контролу квалитета и учествује у реализацији домаћих и међународних пројеката у области спорта, а ради размене искуства и мишљења и ради унапређења стручног рада комисије; 6) координира припрему и спровођење истраживања, анкета и других релевантних видова прикупљања информација о квалитету од корисника система обезбеђења и контроле квалитета (интерних и екстерних); анализира, оцењује односно вреднује прикупљене податке, оцењује односно вреднује квалитет, те даје препоруке за унапређење квалитета и надзире примену усвојених препорука; припрема, израђује и објављује анализе, извештаје и друге материјале из надлежности комисије; 7) периодично преиспитује и предлаже мере за обезбеђење послова и задатака спортских стручњака, спортиста и изванспортског особља Савеза у остваривању политике обезбеђења квалитета; 8) прати и обезбеђује учешће спортиста Савеза у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета; 9) анализира стандарде квалитета и предлаже мере за њихово унапређење, утврђује критеријуме и индикаторе квалитета рада органа управе и пословодства, стручних служби, спортских стручњака и стручњака у спорту у Савезу и код чланова Савеза; 10) утврђује релевантне и референтне методе за испитивање најразличитијих аспеката квалитета рада и за утврђивање ставова различитих циљних група (спортиста, спортских стручњака, чланова органа управе и пословодства, родитеља и чланова породице спортиста, изванспортског особља Савеза и чланова Савеза, спонзора, донатора и јавног мњења); 11) утврђује метод вредновања квалитета стручног рада спортских стручњака и стручњака у спорту у поступку њиховог именовања, односно избора или реизбора; 12) анализира узроке уочених проблема у обезбеђењу и контроли квалитета, те доноси одлуке о корективним мерама и спроводи их, односно прати њихову реализацију; 13) формира, ажурира и одржава базе података по областима обезбеђења квалитета према утврђеним стандардима квалитета; 14) подстиче и предузима активности у едукацији свих ангажованих и запослених у органима управе и пословодства и стручним службама Савеза у области обезбеђења и контроле квалитета; 15) подстиче и предузима активности на организовању расправа о квалитету, а у циљу промовисања културе квалитета; 16) даје мишљење и предлоге при доношењу општих аката Савеза; 17) доноси Пословник о свом раду, друга потребна општа акта и упутства; 18) обавља административно-техничке и друге послове који су у вези са остваривањем политике обезбеђења квалитета у Савезу. (2) Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета подноси Извршном одбору Савеза једном годишње Извештај о свом раду и о испуњености стандарда у реализацији спортских активности у области фудокана. (3) Ближи услови у погледу састава, надлежности и начина рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета подробније се уређују Правилником о квалитету који доноси Извршни одбор Савеза. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 19

20 Спровођење стратегије обезбеђења и унапређења квалитета Члан 25. (1) У спровођењу Стратегије обезбеђења и унапређења квалитета, спортски стручњаци су дужни да: 1) израђују планове стручног рада који обављају у Савезу и код чланова Савеза водећи рачуна о потребама и могућностима спортиста; 2) одговорни су за реализацију и евидентирање стручног рада у складу са усвојеним плановима; 3) континуирано проверавају и оцењују обученост и знање спортиста током вежбања и тренинга; 4) усмеравају рад спортиста и дају им сугестије у вези са припремама за учешће на такмичењима; 5) обављају и друге послове у складу са стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета стручног рада који обављају у Савезу и код чланова Савеза. (2) У спровођењу Стратегије обезбеђења и унапређења квалитета, стручни органи Савеза су дужни да: 1) перманентно проверавају циљеве програма обуке и усклађеност тих програма са основним задацима и циљевима спортских активности у области фудокана; 2) оцењују квалитет дидактичког материјала, реквизита и опреме и предузимају мере за унапређење његовог квалитета; 3) оцењују усклађеност планова рада на реализацији програма обуке са потребама и могућностима спортиста и предузимају корективне мере; 4) прате радно оптерећење спортиста и у случају потребе предузимају корективне мере; 5) прате резултате спортиста у савладавању програма обуке и у случају потребе предузимају корективне и превентивне мере; 6) прате резултате стручног рада тренера и инструктора сарадника и раде на њиховом укључивању у процес реализације програма обуке; 7) обављају и друге послове у складу са стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета вођења стручног рада у Савезу и код чланова Савеза. (3) У спровођењу Стратегије обезбеђења и унапређења квалитета, спортисти, кроз рад својих представника у Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета и својих представника у органима Савеза и чланова Савеза, имају активну улогу у доношењу и спровођењу политике обезбеђења квалитета, поступку самовредновања, идентификовању постојећих слабости и предлагању мера за њихово отклањање. (4) Изванспортско особље Савеза, заједно са родитељима и члановима породице спортиста, пружа активну подршку спортским стручњацима (тренери, инструктори сарадници), спортистима, Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета и стручним органима Савеза и чланова Савеза у спровођењу Стратегије обезбеђења и унапређења квалитета: 1) обрадом и подношењем података релевантних за осигурање квалитета програма обуке; 2) информисањем спортиста о свим подацима потребним за реализацију програма обуке; 3) обавештавањем спортиста о начинима њиховог укључивања у доношење и спровођење стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета; Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 20

21 4) обављањем других послова у складу са стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета стручног рада у Савезу и код чланова Савеза. Политика квалитета Члан 26. (1) Савез и чланови Савеза своје циљеве у области обезбеђења и унапређења квалитета остварују увођењем и применом система управљања квалитетом у области спорта, физичког васпитања и рекреације. Савез и чланови Савеза теже да испуне и одрже услове за успешну проверу квалитета према стандарду и да добију Сертификат ISO 9001:2008, односно сертификат другог одговарајућег стандарда. (2) Савез успоставља Политику квалитета којом утврђује мисију, визију и стратегију за њено остваривање. (3) Савез утврђује Политику квалитета како би обезбедио да процеси развоја стручног рада и задовољавања стручних потреба у области фудокан спорта, као и сви процеси подршке, испуне реалне исказане и неисказане захтеве корисника, и да буду у потпуности усклађени са важећим законима и одговарајућим прописима. (4) Политику квалитета Савез остварује спровођењем и сталним побољшавањем Система управљања квалитетом, усаглашеног са захтевима стандарда ISO 9001:2008. (5) Стално побољшавање подразумева: 1) задовољавање потреба и жеља корисника постављањем њихових потреба и жеља у центар спортских и пословних активности Савеза, кроз непрекидно управљање процесима који доприносе задовољству корисника; 2) стално побољшавање квалитета услуга реализације програма обуке које Савез пружа корисницима; 3) подизање нивоа поверења и угледа Савеза код корисника, партнера и на тржишту; 4) сталну модернизацију услова рада, модернизацију опреме и методике стручног рада и обуку запослених; 5) остварење лидерске улоге руководства Савеза (органа управе и пословодства); 6) активно учешће свих спортских стручњака и запослених у Савезу (ангажованих и запослених у органима управе и пословодства и у стручним службама Савеза) у планирању, спровођењу и вредновању свих активности у процесу пружања услуга; 7) одлучивање на основу прикупљених и анализираних података који се односе на производе и процесе пружања услуга; 8) уважавање индивидуалних вредности запослених (ангажованих и запослених у органима управе и пословодства и у стручним службама Савеза) и систематска улагања у развој кадрова у циљу постизања већег задовољства и солидарности запослених са Савезом као организацијом у којој раде; 9) повећање опште заштите и здравља запослених на радним местима и у радној околини; 10) очување постојећег капитала и стварање додатне вредности имовине Савеза; 11) развијање партнерских односа са добављачима (надлежним међународним спортским савезима и клубовима у земљи), као би се могао осигурати континуитет и високи квалитет рада Савеза. (6) Политика квалитета представља основ за достизање успостављених циљева квалитета и усмерава Савез у напорима за стално побољшавање квалитета. Верзија 2017 (01.03) Пречишћен текст 21

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе Eнглески Француски Немачки Руски Шпански Поштовани наставници и професори, С великим задовољством представљамо вам акредитоване уџбеничке комплете

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ( Службени гласник Републике Српске, број: 33/13) На основу члана 87, а у вези са чланом 86. став 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РепубликеСрпске, број 106/09) и члана 82. став 2. Закона

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere