Kommunal deltagelse i VE-projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal deltagelse i VE-projekter"

Transkript

1 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon: Telefax: J.nr Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter Version 1. september 2013

2 Indhold 1. Indledning Hjemmelsgrundlag og organisatoriske krav Hovedkonklusion Elforsyning, herunder solceller og vindmøller Varmeforsyning, herunder geotermi, solvarme og biogas Modregningsregler Hovedkonklusion Elforsyning, herunder solceller og vindmøller Varmeforsyning, herunder geotermi, solvarme og biogas Låneoptagelse og garantistillelse Hovedkonklusion Kommunens egen låneoptagelse Garantistillelse Garantistillelse for varmeforsyning og biogasproduktion Elforsyning samt blandet el- og varmeforsyning Risikoafdækning Særligt om vindmølleprojekter Hovedkonklusion Indledning Køberetten efter VE-loven Værditabsordningen Pristillæg efter VE-loven Eksempel på organisering af et kommunalt vindmølleprojekt side 2 af 20

3 1. Indledning Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte retlige aspekter ved kommuners deltagelse i VE-projekter. Retligt set sondres der i notatet mellem projekter omfattet af varmeforsyningsloven (som f.eks. solvarme, geotermi og biogas), og projektet omfattet af elforsyningsloven (som f.eks. solceller og vindmøller). Notatet er opbygget således, at der øverst i hvert afsnit er indsat en tekstboks, hvori afsnittets hovedkonklusion er indsat. Dernæst følger en detaljeret begrundelse for afsnittets hovedkonklusion samt eventuelle nuancer og undtagelser til afsnittets hovedkonklusion. I afsnit 2 redegøres først for hjemmelsgrundlaget og de organisatoriske krav. Spørgsmålet er her, om kommunen overhovedet må deltage i den pågældende aktivitet, og hvordan aktiviteten i givet fald må organiseres, herunder om aktiviteten kan udføres inden for rammerne af kommunens egen forvaltning, eller om aktiviteten skal udskilles i et selskab. I afsnit 3 redegøres for de særlige modregningsregler i elforsyningslovens 37 og varmeforsyningslovens 23 l, hvorefter beløb som kommunen modtager fra selskabet i form af udlodning eller som vederlag for salg af ejerandele i selskabet til tredjemand, som udgangspunkt modregnes i kommunens bloktilskud. Der redegøres også for, hvilke nye aktiviteter selskabets eventuelt selv vil kunne påbegynde, uden at dette udløser modregning. De retlige rammer for kommunens egen låneoptagelse til investering i VE-projektet behandles i afsnit 4 sammen spørgsmålet om, i hvilket omfang kommune vil kunne stille garanti for tredjemands låneoptagelse, herunder kommunale selskabers låneoptagelse. Kommunens deltagelse i investeringstunge og langsigtede projektet, som VEprojekter vil kunne udgøre, rejser spørgsmålet, om i hvilket omfang kommunen er forpligtet til at begrænse de økonomiske risici ved sin deltagelse. Dette spørgsmål behandles i afsnit 5. Endelig indeholder afsnit 6 en gennemgang af en række særlige aspekter vedrørende vindmøller og VE-lovens regulering heraf, herunder køberetsordningen, værditabsordningen og reglerne om VE-pristillæg. Afsnittet afsluttes med et eksempel på, hvordan et vindmølleprojekt med kommunal deltagelse kan organiseres i overensstemmelse end de krav, som notatet omhandler. side 3 af 20

4 2. Hjemmelsgrundlag og organisatoriske krav 2.1 Hovedkonklusion Elforsyning: Kommuner har hjemmel til at deltage i aktiviteter forbundet med elproduktion og eldistribution. Ikke krav om lokal interesse i kommunen for elproduktion eller eldistribution, eller at denne udøves inden for kommunens stedlige afgrænsning. Kommunen skal udskille alle elproduktionsaktiviteter i særskilt selskab. Kommunen kan KUN deltage i aktiviteter med tilknytning til elproduktion og eldistribution, hvis der er hjemmel i bekendtgørelse om tilknyttet aktivitet. Varmeforsyning: Kommuner har hjemmel til at deltage i kollektive varmeforsyningsaktiviteter i kommunalfuldmagten. Kommuner kan kun deltage i kollektive varmeforsyningsaktiviteter, hvis der er en lokal interesse, og som udgangspunkt kun for at forsyne egne borgere. Kommuner kan udøve kollektiv varmeforsyningsaktivitet inden for rammerne af den kommunale forvaltning, men kan også udskille denne i særskilt selskab. Kommuner kan også deltage i aktiviteter med tilknytning til kollektiv varmeforsyning, hvis der er hjemmel hertil i kommunalfuldmagten. Snævre grænser herfor. 2.2 Elforsyning, herunder solceller og vindmøller Elforsyning hører traditionelt til de opgaver, som kommuner antages at kunne varetage på ulovbestemt grundlag, dvs. med hjemmel i kommunalfuldmagten. Det gælder også elproduktion via vindmøller. En eksplicit lovhjemmel til kommunal elproduktion er endvidere indført ved elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt., hvorefter en kommune kan deltage i selskaber med begrænset ansvar, som varetager elforsyningsvirksomhed, dvs. produktion, transport, handel og levering af elektricitet, jf. lovens 2, stk. 1. Udover at hjemle kommunens deltagelse i elforsyningsvirksomhed som sådan, stiller lovens 4, stk. 1, 2. pkt., også det organisatoriske krav, at virksomheden skal udøves i et selskab med begrænset ansvar. Selskaber med begrænset ansvar omfatter i praksis navnlig anpartsselskaber og aktieselskaber. side 4 af 20

5 Kravet om selskabsmæssig udskillelse skal bl.a. ses i lyset af, at elforsyningsvirksomhed udøves på kommercielle vilkår og derfor heller ikke uden en vis økonomisk risiko. Heri ligger omvendt også, at der ved driften af virksomheden vil kunne optjenes midler, som kommunen kan disponere over inden for rammerne af elforsyningslovens modregningsregler. Kravet om selskabsmæssig udskillelse skal derfor også ses i sammenhæng med disse regler, der er omtalt nærmere nedenfor i afsnit 3. Efter elforsyningslovens 4, stk. 2, kan en kommune endvidere deltage i anden virksomhed (såkaldt tilknyttede aktiviteter), som har nær tilknytning til kommunens eksisterende elforsyningsvirksomhed. Bekendtgørelse nr af 27. november 2008 om kommuners og Energinet.dk s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven (bekendtgørelsen om tilknyttet aktivitet) indeholder nærmere regler om, hvilke aktiviteter der kan udøves som tilknyttet aktivitet efter lovens 4, stk. 2. Efter bekendtgørelsens 3, stk. 2, kan en kommune deltage i følgende tilknyttede virksomhed til elproduktionsvirksomhed: 1) Udnyttelse, uden væsentlig bearbejdning, af overskuds- og biprodukter fra elproduktion. 2) Anvende elproducerende anlæg som demonstrationsanlæg. 3) Forsknings-, udviklings, og demonstrationsvirksomhed vedrørende egen hovedvirksomhed, herunder salg m.v. af rettigheder fra udvikling og forskning. 4) Energirådgivning i udlandet vedrørende egen hovedvirksomhed. 5) Serviceopgaver for andre elproduktionsvirksomheder vedrørende virksomhed omfattet af elforsyningslovens 2, stk. 1. Omfanget og indholdet af den lovlige tilknyttede virksomhed afhænger således af omfanget og indholdet af hovedvirksomheden. Hvis hovedvirksomheden som i det konkrete tilfælde består i elproduktion via vindmøller, vil en lovlig tilknyttet aktivitet f.eks. kunne bestå i udførelsen af serviceopgaver for andre (mindre) vindmølleprojekter i kommunen. Derimod kan der ikke gennemføres f. eks. energirenovering af de kommunale bygninger, når hovedaktiviteten består af elproduktion, med mindre energirenoveringen kan betegnes som et forsknings og udviklings- og demonstrationsvirksomhed vedrørende elproduktion. 2.3 Varmeforsyning, herunder geotermi, solvarme og biogas Varmeforsyningsloven indeholder ikke hjemmel til, at kommuner kan drive varmeforsyningsvirksomhed. side 5 af 20

6 Det antages imidlertid, at kommuner har hjemmel i kommunalfuldmagtsregler til at drive forsyningsvirksomhed, herunder varmeforsyningsvirksomhed, som undtagelse til udgangspunktet om, at kommuner ikke uden lovhjemmel må drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. En kommunes engagement i forsyningsvirksomhed på grundlag af kommunalfuldmagtsreglerne kan kun ske, hvis formålet er opfyldelse af det lokale behov for forsyningsgoderne. Hjemmelen til at drive varmeforsyningsvirksomhed omfatter også varmeproduktion ved brug af geotermi og solvarme. De særlige økonomiske risici, der knytter sig til geotermi som produktionsform, herunder navnlig i udviklingsfasen, er behandlet mere generelt i afsnit 5. Anlæg til produktion af biogas er udtrykkeligt omfattet af varmeforsyningslovens definition af kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. lovens 2, stk. 1, nr. 1. Formålet med kommunal varmeforsyningsvirksomhed må ikke være at søge at opnå en økonomisk gevinst til kommunens kasse. Det er som nævnt en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive virksomhed med fortjeneste for øje. Dertil kommer, at hvile-i-sig-selv princippet, som efter kommunalfuldmagtsreglerne gælder på forsyningsområdet, ej heller muliggør sådan fortjeneste. Varmeforsyningslovens prisregulering bygger endvidere på sit eget lovfæstede hvile i sig selv-princip i lovens 20, stk. 1, som fastsætter hvilke nødvendige udgifter, anlægget kan indregne i varmeprisen. For kommunal varmeforsyning baseret på VE opstår der for kommuner et særligt spørgsmål som følge af varmeforsyningslovens 20 b, stk. 1, hvorefter geotermiske anlæg, solvarmeanlæg og biogas- eller biomassebaserede varme- eller kraftvarmeværker, kan indkalkulere et overskud i varmeprisen og dermed fravige hvile i sig selvprincippet i lovens 20, stk. 1. Det almindelige hvile i sig selv-princip i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne gælder således fortsat ved siden af varmeforsyningslovens 20 b, stk. 1. En kommunal varmeforsyning baseret på VE vil derfor ikke kunne udnytte muligheden for at indkalkulere et overskud i varmeprisen efter lovens 20 b, stk. 1, med mindre overskuddet kommer forbrugeren til gode, da dette ellers vil være i strid med hvile i sig selv-princip i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Eventuelle private medejere bør således være opmærksom på de økonomiske begrænsninger, som kommunens engagement i projektet medfører. En kommunal varmeforsyningsvirksomhed kan i øvrigt etableres og drives i regi af kommunens forvaltning eller i selskabsform med og uden privat deltagelse. side 6 af 20

7 3. Modregningsregler 3.1 Hovedkonklusion Elforsyning og varmeforsyning: Bestemmelser i el- og varmeforsyningsloven som beskatter kommuner af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i kommunens elforsyningsvirksomhed eller varmeforsyningsvirksomhed. Beskatningen foretages ved modregning i kommunens bloktilskud med 60% af det af kommunen modtagne beløb. Dog kun 40% beskatning, hvis kommunen deponerer et beløb svarende til det modtagne beløb i 10 år. Beskatningen omfatter bruttoprovenuet, og kommunens eventuelle indskudskapital modregnes således ikke. IKKE modregning i kommunens bloktilskud, når det kommunale el- og varmforsyningsselskab anvender det løbende overskud til påbegyndelse af nye aktiviteter i form af nye elforsyningsaktiviteter, lovlige tilknyttede aktiviteter efter elforsyningsloven samt varmeforsyning og naturgasforsyning. Modregning i kommunens bloktilskud, når det kommunale el- og varmeforsyningsselskab anvender det løbende overskud til påbegyndelse af andre aktiviteter, herunder aktiviteter forbundet med affaldsbortskaffelse, vand- og spildevandsforsyning. Energistyrelsen kan også pålægge kommunen at afstå aktiviteter, som ikke er omfattet af el-, varmeforsyning og naturgasforsyningsloven eller af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. 3.2 Elforsyning, herunder solceller og vindmøller Modregningsreglerne i elforsyningslovens 37 indebærer en form for skat på indtægter, som kommunen får for sin elforsyningsvirksomhed. Kommunerne er i øvrigt ikke skattepligtige, og lovgiver har til dels villet ligestille kommunerne med private virksomheder, som også på dette område er undergivet almindelig skattepligt. Efter elforsyningslovens 37, stk. 1, skal kommunen registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af lovens 2, stk. 1, dvs. virksomheder med produktion, transport, handel eller levering af elektricitet, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. side 7 af 20

8 Uddelinger omfatter f.eks. udbetaling af udbytte i henhold til selskabsloven, men også enhver anden økonomisk fordel, der tilflyder kommunen fra dets forsyningsselskab. Det kan f.eks. være fordele i form af sponsorater af kommunale arrangementer eller afholdelse af udgifter, som ifølge lovgivningen påhviler kommunen. Vederlag omfatter betalinger, som kommunen modtager fra tredjemand som vederlag for salg af ejerandele i selskabet. Løbende overskud fra elforsyningsvirksomheden, som forbliver i selskabet eller anvendes til andre elforsyningsaktiviteter i selskabet efter lovens 4, stk. 1, eller til tilknyttede aktiviteter i selskabet efter stk. 2, omfattes derimod ikke. Modregningen sker med 40 pct. af rådighedsbeløbet, forudsat at kommunen indgår en deponeringsaftale med frigivelse af det resterende beløb over en 10-årig periode. Hvis beløbet ikke deponeres, modregnes der med 60 pct. af rådighedsbeløbet. Modregningsprocenten er i øvrigt uafhængig af, hvordan rådighedsbeløbet er opstået. Det er f.eks. underordnet, om uddelingen eller vederlaget hidrører fra udbetaling af udbytte efter aktieselskabsloven eller fra kommunens salg af ejerandele til tredjemand, når blot beløbet er modtaget af kommunen. Efter den nugældende formulering af elforsyningslovens 37, stk. 1, opgøres rådighedsbeløbet med udgangspunkt i kommunens bruttoprovenu, dvs. uden fradrag for kommunens indskudskapital. Hvis f.eks. kommunens oprindelige indskudskapital udgør 100 mio. kr., og kommunen sælger samtlige sine ejerandele i selskabet, vil der fortsat ske modregning med 40 eller 60 pct. af de samlede provenu. Det gælder, selvom provenuet ikke overstiger kommunens oprindelige indskudskapital, og kommunen således ikke har opnået nogen fortjeneste for det samlede projekt. For de deltagende kommuner i et vindmølleprojekt indebærer det, at kommunernes indskudskapital kun kan afstås eller uddeles til kommunerne igen ved samtidig modregning efter elforsyningslovens 37. Det er således ikke nogen fordel for kommunen at indskyde kapital i selskabet. Elforsyningslovens 37, stk. 10, indeholdt tidligere en bestemmelse om, at der i kommunale og amtslige virksomheder omfattet af lovens 37, stk. 1, kun kunne påbegyndes væsentligt nye aktiviteter med økonomi- og erhvervsministerens tilladelse. Formålet var at hindre, at der i kommunale eller amtsligt ejede virksomheder kunne opsamles kapital fra el- eller varmeforsyningsvirksomhed, som derefter kunne anvendes til andre kommunale aktiviteter uden modregning i bloktilskuddet. Hvis tilladelse ikke kunne opnås, skulle kommunen eller amtet snarest afhænde samtlige ejerandele i virksomheden. side 8 af 20

9 Undtaget fra kravet om tilladelse var efter 37, stk. 10, dog nye aktiviteter i form af elforsyning (og hertil knyttede aktiviteter efter elforsyningslovens 4, stk. 2) samt varmeforsyning og naturgasforsyning. Ved en ændring af elforsyningsloven i 2006, jf. lov nr. 520 af 7. juni 2006, blev reglerne om væsentligt nye aktiviteter overført til den nugældende bestemmelse i elforsyningslovens 37 a og samtidig lempet. Efter de lempede regler kan en tilladelse til påbegyndelse af ny aktiviteter nu gives på vilkår om, at de anvendte midler hertil skal betragtes som uddelinger efter lovens 37, stk. 1, med heraf følgende modregning i bloktilskuddet, i stedet for at virksomheden som tidligere helt skulle afhændes. Undtagelsen for nye aktiviteter i form af elforsyning, varmeforsyning og naturgasforsyning gælder fortsat, jf. lovens 37 a, stk. 2, og omfatter herudover nu også vandog spildevandsaktiviteter samt affaldshåndtering. Midler fra elforsyningsvirksomhed, varmeforsyning og naturgasforsyningsvirksomhed må dog ikke anvendes til vand- og spildevandsaktiviteter eller til affaldshåndtering, jf. lovens 37 a, stk. 3. Reglerne om ny aktiviteter knytter sig først og fremmest til modregningsreglerne i elforsyningslovens 37 og giver ikke kommunen hjemmel til at udføre aktiviteterne i sig selv. I forarbejderne til elforsyningslovens 37 a understreges det således, at en kommune altid skal have hjemmel til at varetage eller deltage i en aktivitet andetsteds. Er den pågældende aktivitet ikke omfattet af elforsyningsloven, herunder som en tilknyttet aktivitet 4, stk. 2, skal aktiviteten således have hjemmel i anden lovgivning, herunder kommunalfuldmagtsreglerne. For varmeforsyning følger hjemmelen til kommunens opgavevaretagelse som nævnt i afsnit 2.3 af de almindelige kommunalfuldmagtsregler. For så vidt angår kommunal deltagelse i naturgasforsyningsaktiviteter og de organisatoriske krav hertil, følger hjemmelen af naturgaslovens Varmeforsyning, herunder geotermi, solvarme og biogas Varmeforsyningslovens 23 l indeholder en modregningsbestemmelse, som svarer til bestemmelsen i elforsyningslovens 37. Hvor elforsyningslovens 37 som udgangspunkt imidlertid omfatter alle former for kommunal elforsyningsvirksomhed, gælder varmeforsyningslovens 23 l kun for virksomheder, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, dvs. distributions- og transmissionsvirksomheder, men ikke produktionsvirksomheder. side 9 af 20

10 Virksomheder, som alene producerer varme, herunder i form af geotermi og solvarme, eller biogas, omfattes som udgangspunkt således ikke. Kommunen vil således kunne modtage udbytte fra sådanne virksomheder eller sælge sine ejerandele i dem, uden at provenuet vil blive modregnet i bloktilskuddet. Det forudsætter dog, at virksomheden udover varme- eller biogasproduktion ikke også omfatter aktiviteter, hvor der skal ske modregning efter anden lovgivning, herunder navnlig elforsyning. 4. Låneoptagelse og garantistillelse 4.1 Hovedkonklusion Elforsyning: Kommunerne har IKKE låneadgang til de direkte investeringsomkostninger ved elproduktion. Kommuner kan derimod stille kommunal lånegaranti for kommunale selskabers låntagning til elproduktion. Kommunen kan IKKE stille garanti for private selskabers låntagning til elproduktion. KommuneKredit kan IKKE formidle lån til kommunale elselskabers lån til elproduktion Varmeforsyning: Kommunen har låneadgang til de direkte investeringsomkostninger ved kollektiv varmeforsyning. Kommunen kan også stille kommunal lånegaranti for såvel kommunale selskaber som private selskabers låntagning med henblik på varmeproduktion, forudsat at selskaberne drives efter hvile i sig selv princippet, og der betales garantiprovision. KommuneKredit kan formidle lån til kommunale og private selskabers lån til kollektiv varmeforsyning. side 10 af 20

11 4.2 Kommunens egen låneoptagelse Kommunens egen investering i et givent VE-projekt vil ligesom andre kommunale aktiviteter kunne ske for skattefinansierede midler, frie midler fra kommunens (øvrige) forsyningsvirksomhed mv. eller via låntagning. Kommuners adgang til låneoptagelse og garantistillelse er reguleret i bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 (lånebekendtgørelsen). Reglerne er nærmere behandlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets tilhørende lånevejledning nr af februar På elforsyningsområdet omfatter den automatiske låneadgang i henhold til bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 1, kun investeringsudgiften ved netvirksomhed og produktion af elektricitet ved afbrænding af affald, jf. elforsyningslovens 4, stk. 1, 1. pkt. i lov om elforsyning. Modsætningsvis har kommunerne ikke automatisk låneadgang til investeringer i den del af elforsyningsvirksomheden, som efter elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt., skal foregå i selskabsform. Dette fastlås udtrykkeligt i lånevejledningens pkt Efter lånebekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3, har kommunerne derimod automatisk låneadgang til investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. Den automatiske låneadgang omfatter udover varmeproduktion bl.a. således også biogasproduktion. Som nævnt oven for indebærer reglerne om modregning i kommunens bloktilskud, at det er uhensigtsmæssigt, at kommunen indskyder andet end den nødvendige selskabskapital i elselskaber. Kommunen kan ikke uden modregning i bloktilskuddet få tilbageført kapitalen. Finansiering af kommunale elproduktionsaktiviteter gennemføres derfor mest hensigtsmæssigt i via elselskaber, eventuelt med et kommunegaranteret lån. 4.3 Garantistillelse Hvis en kommune har hjemmel i lovgivningen den skrevne eller kommunalfuldmagtsreglerne til selv at varetage en opgave, vil den efter kommunalfuldmagtsreglerne på visse betingelser kunne stille garanti for, at en privat, herunder kommunal virksomhed etableret på privatretligt grundlag, varetager opgaven. Udover selve hjemmelsspørgsmålet er det naturligvis også væsentligt, om en eventuel garantistillelse vil belaste kommunens låneramme Garantistillelse for varmeforsyning og biogasproduktion side 11 af 20

12 I kraft kommunens almindelige adgang til etablering og drift af varmeforsyningsvirksomhed i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne, vil kommunen som udgangspunkt også kunne stille garanti at en privat, herunder kommunal virksomhed etableret på privatretligt grundlag, varetager opgaven. Det gælder som udgangspunkt også i relation til biogasproduktion, dog ikke i det omfang der i prisen for biogassen indkalkuleres et overskud efter varmeforsyningslovens 20 b, stk. 1, og overskuddet ikke kommer forbrugerne til gode. Undtagelsen vedrørende 20 b, stk. 1, skyldes, at hjemmelen til kommunal biogasproduktion som anført skal søges i de almindelige kommunalfuldmagtsregler, som igen forudsætter, at kommunal forsyningsvirksomhed hviler i sig selv. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt en kommunal garanti for varmeproduktion henholdsvis biogasproduktion også vil belaste kommunens låneramme. Det fremgår af lånebekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 5, at garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Ifølge vejledningen (s. 27) gælder det dog ikke, hvis der er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til efter bekendtgørelsens 2. Som allerede nævnt har kommunen efter bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3, netop automatisk låneadgang til etablering af såvel varmeproduktion som biogasproduktion. Kommunens garantistillelse for såvel varmeforsyningsvirksomhed som biogasproduktion må således antages ikke at belaste kommunens låneramme. Det bemærkes dog, at hjemmelen herfor ikke præciseres nærmere i selve lånevejledningen og heller ikke umiddelbart kan udledes af bekendtgørelsens ordlyd. Resultatet forekommer dog unægtelig rimeligt. Endelig vil kommunen efter almindelige kommunalretlige principper være forpligtet til at opkræve et vederlag (garantiprovision) på markedsvilkår for garantien Elforsyning samt blandet el- og varmeforsyning Om en kommune lovligt vil kunne stille garanti for elproduktion, har i administrativ praksis givet anledning til en vis tvivl. Energistyrelsen har den 14. maj 2013 om kommunale garantier til vindmøller imidlertid udtalt, en kommune som følge af den skriftlige hjemmel til deltagelse i elforsyningsaktiviteter efter elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt., også vil kunne bruge midler, herunder indskyde midler, samt yde lån og stille garanti for de selskaber, som deres elvirksomhed drives i. side 12 af 20

13 Ligeledes har Økonomi- og Indenrigsministeriet i en udtalelse 4. juni 2013 med henvisning til Energistyrelsen antaget, at en kommune med hjemmel i elforsyningslovgivningen henholdsvis kommunalfuldmagtsreglerne på visse betingelser vil kunne stille garanti for kommunale elforsyningsvirksomheder, som også producerer varme. Betingelserne for en sådan garantistillelse består navnlig i et krav om regnskabsmæssige adskillelse mellem elproduktionen og varmeproduktionen, samt at varmeproduktionen skal hvile i sig selv. I Energistyrelsens udtalelse af 14. maj 2013 nævnes herudover den betingelse, at kommunen alene kan deltage i finansiering, herunder ejerskab, med sin forholdsmæssige andel af den samlede ejerkreds deltagelse. Udtalelsen af 4. juni 2013 sammenholdt med Energistyrelsens udtalelse af 14. maj 2013 må således forstås sådan, at kommunen også vil kunne stille garanti for elproduktionsforvirksomheden, selvom virksomheden ikke også omfatter varmeproduktion. Ovennævnte vedrører alene kommunens hjemmel til at stille garantien, dvs. om garantistillelsen overhovedet vil kunne ske med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne eller elforsyningsloven, hvilket som udgangspunkt altså er tilfældet. Hertil kommer igen spørgsmålet om, i hvilket omfang garantistillelsen også vil belaste kommunens låneramme. Økonomi- og Indenrigsministeriet antager i den forbindelse, at lånedisposotioner foretaget af et selskab eller lignende med kommunal deltagelse, som alene vedrører kommerciel virksomhed, og ikke berører kommunens økonomi, ikke henføres til kommunen og som en følge heraf ikke henregnes til kommunens låntagning. En sådan låntagning reguleres ifølge ministeriet ikke af lånebekendtgørelsen, men falder uden for denne. Det indebærer ifølge ministeriet, at en eventuel kommunal involvering via en garantistillelse ikke vil skulle henregnes til kommunens låneramme, dvs. svarende til effekten af automatisk låneadgang. Ministeriets udtalelse må vel forstås sådan, at etablering af anlæg til kommerciel elproduktion ikke anses for en kommunal anlægsopgave, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 5. Begrundelsen herfor skal muligvis søges i det forhold, at hjemmelen for kommunens engagement i kommerciel elproduktion ikke følger af de almindelige kommunalfuldmagtsregler, men af den skrevne hjemmel i elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Sammenfattende vil kommunen med indirekte hjemmel i elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt., kunne stille garanti for låneoptagelsen hos en kommunal elforsyningsvirksomhed, herunder til finansiering af dennes investeringsomkostninger ved etablering af elproduktionsanlæg i form af vindmøller. I det omfang garantistillelsen alene vedrører kommerciel elproduktion, reguleres den ikke af lånebekendtgørelsen og vil som sådan heller ikke belaste kommunens låneramme. side 13 af 20

14 En sådan garantistillelse forudsætter dog navnlig: at elproduktionsvirksomheden regnskabsmæssigt holdes adskilt fra eventuel varmeproduktion eller anden hvile i sig selv-virksomhed, hvor garantien stilles med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne og ikke elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt., at kommunen kun garanterer for en andel af selskabets samlede låneoptagelse, som svarer til kommunens ejermæssige andel i selve selskabet, og at kommunen opkræver garantiprovision på markedsvilkår 5. Risikoafdækning Kommunen har en pligt til at handle økonomisk forsvarligt og dermed en pligt til at foretage en risikoafdækning, når kommunen involverer sig direkte eller indirekte ved kommunal lånegaranti i el- og varmeforsyningsvirksomhed. Ikke krav om fuldstændig risikofrihed for kommunen. Risikoafdækning kan sikres ved tilstrækkelig, kyndig og uvildig rådgivning, friholdelsesklausuler og forbehold i ejeraftaler, faseopdeling af projektet mv. Risikoafdækning kan, hvor kommunen selv er ejer, sikres ved aktivt ejerskab. F.eks. forbehold om godkendelse af nye udviklingsomkostninger m.v. Ligesom andre langsigtede investeringer indebærer VE-projekter en vis økonomisk risiko for deltagerne. I etableringsfasen kan udgifter til projektudvikling, efterforskning og anlægsarbejde overstige de budgetterede, og i driftsfasen afhænger projektets rentabilitet af f.eks. af prisudsving på energi og brændsler. Spørgsmålet er, om i givet fald hvordan kommunen bør håndtere denne tabsrisiko, herunder ved at søge denne overvæltet på projektets private investorer. I kommunal tilsynspraksis gælder en grundsætning om, at kommunernes aktiviteter og dispositioner skal være økonomisk forsvarlige. Grundsætningen udlægges ofte således, at kommunerne skal udvise ansvarsbevidsthed i deres økonomiske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter eller tab, der kunne være undgået. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, beror på den konkrete situation, og der må ifølge tilsynspraksis gives kommunalbestyrelsen et vidt spillerum i den henseende. Fra tilsynspraksis kan henvises til Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 21. marts 2013 (j.nr /1264), hvor statsforvaltningen ikke fandt grundlag for at antage, at Randers Kommune havde handlet økonomisk uforsvarligt ved indgåelsen side 14 af 20

15 af et OPP-samarbejde med Gribskov Gruppen A/S om opførelsen af et nyt svømmebad i Randers. Statsforvaltningen lagde bl.a. vægt på, at kommunen til sagen havde skaffet sig tilstrækkelig, kyndig og uvildig rådgivning, ligesom kommunen havde afdækket sin risiko ved de betingede finansieringstilsagn, der forelå fra Arbejdernes Landsbank. De retlige krav til kommunens risikoafdækning i forbindelse med et vindmølleprojekt kan vanskeligt udspecificeres nærmere. Hensynet til at begrænse risikoen for, at kommunens skattefinansierede investering går tabt, vil antageligvis endvidere indgå med betydelig politisk vægt i kommunalbestyrelsens overvejelser allerede. Kommunen vil i princippet godt kunne betinge sig, at risikoen for eventuelle tabte udviklingsomkostninger bæres af projektets private investorer alene. En sådan klausul vil f.eks. kunne fremgå af en eventuel anpartshaveroverenskomst. Om de private investorer vil acceptere en sådan klausul i praksis, afhænger naturligvis af aftalens økonomiske forudsætninger i øvrigt, men vel også af de forventninger om kommunal deltagelse, projektet forudsættes at bygge på. Mere realistisk forekommer det at indføje en klausul om udgiftsstyring i selskabet, f.eks. således at afholdelsen af yderligere udviklingsomkostninger forudsætter samtlige investorers udtrykkelige samtykke. Risikoen for tabte udviklingsomkostninger og andre tab i forbindelse med et projekt realistisk set ikke vil kunne afværges helt. Kommunen vil næppe som følge af grundsætningen om økonomisk ansvarlighed skulle eventuelle økonomiske risici overvæltet på de private investorer alene. Under alle omstændigheder skal kommunen dog antageligvis sikre sig, at risikoen minimeres f.eks. ved en hensigtsmæssig faseopdeling af projektet, brug af tilstrækkelig, kyndig og uvillig rådgivning og udøvelse af et aktivt ejerskab til projektselskabet. 6. Særligt om vindmølleprojekter 6.1 Hovedkonklusion Særlig procedure for etablering af vindmøller i elforsyningsloven. Særlig værditabsordning for naboer til vindmøller. Særlig køberetsordning for nærtboende, når vindmøller på mere end 25 meter etableres. Pristillæg for el, der produceres af vindmøller. side 15 af 20

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 9 Nordfyns Kommune - Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Køberetsordningen for kystnære havmøller

Køberetsordningen for kystnære havmøller Køberetsordningen for kystnære havmøller 29. Oktober kl. 14-16 450 MW kystnære havmøller Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/lisbeth Nielsen,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Strategisk energiplanlægning. Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning. Referat (med senere suppleringer):

Strategisk energiplanlægning. Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning. Referat (med senere suppleringer): Strategisk energiplanlægning Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning Sted: Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro. Tidspunkt: Torsdag den 26.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: 11-10- 2007 Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.:

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes 15. april 2014 Sagsnr. 125-174090 mat Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Sendt pr. e-mail til nkni@rebild.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Juridisk Konsulent

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån.

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. 41) Indkøb af biler. Optagelse af lån. Assens Forsyning skal i den kommende periode udskifte en del

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere