Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016"

Transkript

1 Statusrapport for 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Statusrapport 2016 for implementering af Praksisplan for psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Journal nr.:

2 Statusrapport for 2016 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND INDSATSOMRÅDERNE I KAPACITET OG TILGÆNGELIGHED Geografisk dækning fordeling af psykologpraksis i regionen Praksisstruktur... 4 Status december Disse indsatser er ikke påbegyndt i 2016, men er indarbejdet som en indsats i udkast til Praksisplan for psykologhjælp Ventetider Telefonisk tilgængelighed Tilgængelighed for personer med handicap UDVIKLING Rammer for kvalitetsudvikling Samarbejde med almen praksis Samarbejde med praktiserende speciallæger i psykiatri og børneungdomspsykiatri samt psykiatrien generelt Sundhed.dk Databaseret kvalitetsudvikling Patientsikkerhed

3 1. Baggrund Praksisudviklingsplan for psykologhjælp blev godkendt i samarbejdsudvalg for psykologhjælp og efterfølgende i regionsrådet Ved regionsrådets godkendelse af planen tiltrådte regionsrådet følgende anbefaling fra forretningsudvalget at det nye regionsråd bl.a. i forbindelse med overenskomster arbejder målrettet for, at alle patienter får mulighed for frit at vælge behandlingssted således, at alle behandlingssteder er tilgængelige for borgere med fysisk handicap. Samarbejdsudvalget har nedsat en styregruppe for implementering af planen. Styregruppen skal sikre fremdriften i implementering af planens anbefalinger. Dette indebærer at konkretisere de indsatser, der skal iværksættes. Plan for implementeringen i 2016 er konkretiseret i Implementeringsplan for psykologhjælp Nærværende Statusrapport 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i Implementeringsplan Der udarbejdes en statusrapport for hvert år i planperioden. 2. Indsatsområderne i Prioriteringen af indsatsområder for ligger i forlængelse af implementeringsopgaverne fra 2014 og 2015 og tager fat i de resterende opgaver fastlagt i den gældende praksisplan. I juli 2016 er en ny overenskomst for psykologhjælp trådt i kraft og efter en periode med uklarhed om rammerne for psykologordningen kan en række opgaver i implementeringsplanen igangsættes. Samtidig har Dansk Psykologforening valgt ny repræsentanter til det regionale samarbejdsudvalg for psykologhjælp repræsentanter som også indgår i styregruppen for implementering af praksisplanen. I 2016 er udarbejdelse af ny praksisplan for psykologhjælp påbegyndt. Den ny praksisplan forventes at træde i kraft januar Praksiskonsulentordningen for psykologer blev evalueret i Samarbejdsudvalget besluttede på møde i august 2015, at praksiskonsulentordningen videreføres med uændret funktionsbeskrivelse. Praksiskonsulenten bidrager til implementering af mange af praksisplanens indsatser Kapacitet og tilgængelighed Dette afsnit behandler de indsatser, der hører til praksisplanens kapitel om kapacitet og tilgængelighed Geografisk dækning fordeling af psykologpraksis i regionen Det er et mål, at psykologkapaciteten er fordelt geografisk under hensyn til samarbejdsfladen med det øvrige sundhedsvæsen og tilgængelighed for borgeren. Som redskab herfor er regionen inddelt i hovedområder og planområder, således at samarbejdsudvalget kan styre den geografiske placering af ledige og ny kapaciteter og tilladelser til praksisflytninger ligeledes kan styres geografisk. 3

4 Planen har følgende anbefalinger: Planlægnings- og hovedområder opretholdes som besluttet i Praksisplan for Psykologhjælp med undtagelse af Amager Øst og Amager Vest, som slås sammen til et planlægningsområde benævnt Amager. Planlægningsområdernes geografiske størrelse og placering analyseres og evalueres. Som en opfølgning på den foregående praksisplan for psykologhjælp skal der foretages en evaluering og revision af vejledningen, som fastsætter arbejdsgang og kriterier for tilladelse til flytning af psykologpraksis og for geografisk placering af nye og ledige kapaciteter. Vejledning til fordeling af kapacitet for psykologhjælp blev udarbejdet af styregruppen i og godkendt af samarbejdsudvalget juni Status december 2016: Anbefalingen om planlægningsområder på Amager er gennemført pr , ved at administrationen følger den ny struktur i administrationen af flytteansøgninger og i forberedelse af samarbejdsudvalgssager om flytninger og geografisk placering af ledige kapaciteter. Ved samarbejdsudvalgets behandling af sager om geografisk placering af ledige kapaciteter har der i 2016 ikke været utilfredshed med den eksisterende inddeling af regionen i planområder og planlægningsområder. Da denne inddeling benyttes i alle dele af det regionale sundhedsvæsen, er der ikke gjort yderligere for at analysere og evaluere denne inddeling for psykologordningen. Udkast til ny vejledning til fordeling af kapacitet blev drøftet i styregruppen i april Psykologsiden meddelte efterfølgende, at en fortsat dialog om ændringerne i flyttevejledningen efter deres opfattelse må afvente, at den nye overenskomst er på plads. Overenskomstforhandlingerne afsluttedes i 2016 og implementeringsgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af ny praksisplan drøftet vejledningen besluttet at fastholde principperne i vejledningen og at vejledningen opdateres i forhold til mindre ændringer i overenskomsten Praksisstruktur Der ønskes i praksisplanen en bevægelse hen imod større praksis og praksisfællesskaber. Praksisplanen har følgende anbefalinger: At kortlægge antallet af praksisfællesskaber At tilrettelægge en proces, der understøtter etableringen af praksisfællesskaber Status december 2016 Disse indsatser er ikke påbegyndt i 2016, men er indarbejdet som en indsats i udkast til Praksisplan for psykologhjælp Ventetider Det er et mål i praksisplanen, at patienter har overblik over ventetiden, når de skal vælge psykolog. 4

5 Psykologerne skal ifølge overenskomsten selv indberette og opdatere deres ventetid på sundhed.dk. Da indberetning og opdatering hidtil ikke har fungeret fuldt tilfredsstillende har planen følgende anbefaling: At samarbejdsudvalget halvårligt følger op på såvel ventetid som ventetidsregistrering. Med henblik på at forbedre de tekniske forhold omkring psykologernes indberetning på sundhed.dk retter administrationen henvendelse til Danske Regioner, som varetager disse funktioner. Halvårlige opgørelser drøftes i styregruppen og forelægges samarbejdsudvalget. Status december 2016: Styregruppen har i perioden fortsat haft fokus på ventetidsregistrering gennem henvendelse til alle psykologer og gennem særskilte henvendelser via Dansk Psykologforening til de psykologer, som ikke har registreret deres ventetid. Fra efteråret 2014 skal psykologerne både registrere ventetid for ikke-akutte patienter med depression eller angst og ventetid for øvrige ikke-akutte patienter. Herefter er der fulgt op på ventetidsregistrering for begge henvisningsgrupper. Regionen udsendte februar 2015 en reminder til de psykologer, som ikke havde registreret ventetid på sundhed.dk. Endnu en reminder blev udsendt i oktober Der er fortsat et stort forbedringspotentiale. Samarbejdsudvalget har fået orienteringer om ventetid og registrering af denne. Administrationen har i 2014 og senere rettet henvendelse til Danske Regioner om forbedring af de tekniske forhold omkring indberetning af ventetider på sundhed.dk. Der afventes nu forbedringer i forbindelse med idriftsættelse af regionernes ny it-system for praksissektoren Telefonisk tilgængelighed Det er et mål i praksisplanen, at patienter kommer nemt i kontakt med den praktiserende psykolog. Det antages, at de fleste psykologpraksis benytter både telefonsystemer og i kontakten med deres patienter, men der savnes eksakt viden tilgængeligheden. Planen har følgende anbefaling: At den telefoniske og elektroniske tilgængelighed til psykologpraksis for henviste patienter undersøges med henblik på at belyse eventuelt behov for en indsats. Status december 2016: Igangsættelse af en undersøgelse har afventet afslutning af overenskomstforhandlingerne. Disse blev afsluttet i 2016 og der er derfor igangsat og gennemført en undersøgelse i efteråret Undersøgelsen blev udført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden efter opdrag fra styregruppen for implementering af praksisplanen. Undersøgelsen belyser i hvilket omfang psykologerne opfylder overenskomstens krav om tilgængelighed for patienterne ved telefonisk henvendelse og vedr. mulighed for elektronisk henvendelse. Rapport om undersøgelsen og dens resultater forelægges samarbejdsudvalget den Resultater fra undersøgelsen indarbejdes endvidere i den ny praksisplan. 5

6 Tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse Det er et mål i praksisplanen, at psykologpraksis er tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse. Planens anbefalinger har følgende indsatser: Kortlægning af tilgængeligheden for personer med funktionsnedsættelse i psykologpraksis. Undersøgelsen ønskes udført af en ekstern organisation. I sammenhæng hermed aftales en definition af egnede adgangs- og toiletforhold for personer med funktionsnedsættelse, og psykologernes praksisdeklarationer og yderregisteret opdateres herefter. Herefter følges udviklingen i tilgængelighed. Fra 2014 afrapporteres årligt til samarbejdsudvalget om udviklingen i tilgængelighed og indsatsen herfor. Revision af vejledning for afgørelser om flytning revideres med henblik på at tilstræbe tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Etablering af dialog med kommuner og andre for at nedbryde barrierer for flytning til velegnede lokaler. Efter godkendelse af praksisplanen i 2014 var det tanken at samle indsatserne i ét projekt, som skulle beskrives nærmere og forelægges samarbejdsudvalget. Imidlertid ønskede psykologernes repræsentanter at afvente den kommende overenskomsts retningslinjer for tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse og arbejdet blev derfor udsat til ikrafttræden af ny overenskomst. Overenskomstfornyelsen trak ud og ny overenskomst trådte først i kraft juli Status december 2016: Implementeringsgruppen har i 2015 og 2016 løbende drøftet udbredelse til psykologerne af regionens tilbud om gratis tilgængelighedsmærkning af praksis gennem organisationen God Adgang. Som led i udbredelse af kendskabet til mærkeordningen er mærkeordningen bl.a. blevet præsenteret på medlemsmøder i Dansk Psykologforening og der er udsendt pjece om mærkeordningen målrettet til psykologpraksis. Ved udgangen af 2016 er i alt 7 praksis mærket med God Adgang Udvikling Nedenstående punkter omhandler de områder, der hører under planens del om udvikling herunder kvalitetsudvikling og samarbejde Rammer for kvalitetsudvikling Det er et mål i praksisplanen, at praktiserende psykologer arbejder målrettet og systematisk med kvalitetsudvikling. Arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel skal danne rammen om kvalitetsudvikling i psykologpraksis fremover. Arbejdet følges og understøttes i det omfang, det bliver aktuelt. Status : Der er fra nationalt plan fra 2014 arbejdet med forberedelse af akkreditering af psykologpraksis efter Den Danske Kvalitetsmodel. Rammer for psykologernes arbejde med kvalitetsmodellen er indarbejdet i den ny overenskomst. 6

7 Den Danske Kvalitetsmodel indgår således nu i overenskomsten og den videre nationale proces afventes Samarbejde med almen praksis Almen praksis er de praktiserende psykologers vigtigste samarbejdspart, idet patienterne henvises herfra til psykologbehandling, og psykologen afleverer patienten tilbage til almen praksis Overenskomstens parter har haft nedsat et moderniseringsudvalg, som bl.a. skulle komme med anbefalinger til dette samarbejde. Moderniseringsudvalgets rapport fra 2013 indeholder anbefalinger om, at Dansk Psykologforening og Danske Regioner i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation drøfter og definerer relevant information at udveksle gennem henvisninger, startbreve og epikriser for at sikre sammenhæng i klientforløb. Sideløbende med ovennævnte aktiviteter på nationalt plan fortsættes udvikling af samarbejdet med almen praksis i Region Hovedstaden. Status : I 2016 er samarbejdet med almen praksis styrket ved samarbejde med lægekonsulenter i regi af KAP- H, deltagelse i Store Praksisdag, undervisning i henvisningsreglerne ved Psykiatridagene, deltagelse ved møder med psykiatrikonsulenterne, deltagelse i Praksisdag for fysioterapeuter, samt andre relevante møder og udvalg samt synliggørelse af psykologerne ved forskellige lejligheder. Der er i 2016 afholdt: fælles temadag om angst og depression for læger, psykiatere og psykologer. kursus i diagnosticering af angst og depression ved psykiater Christian Frøkjær Thomsen, herunder workshop for deltagende psykologer omkring de problemstillinger, de oplever i forbindelse med disse henvisningskategorier/samarbejdet med lægerne. samarbejdsmøder med udpeget psykiatripraksiskonsulent om samarbejde mellem almen praksis og psykologer. På den baggrund er der et dokument under udarbejdelse med konkrete forslag til at styrke samarbejdet. inspirationsmøde med deltagelse af forskellige aktører, herunder børne- og ungepsykiatere, psykologer fra psykiatrien, praktiserende læger, psykiatripraksiskonsulenter, brugerrepræsentanter m.fl. Praksiskonsulenten har i 2016 deltaget i Psykiatridagene og holdt oplæg om henvisningsreglerne til psykologhjælp for de deltagende læger. Henvisning til psykologhjælp Praksiskonsulenten indgik fra 2014 i redaktionsgruppen for sundhed.dk med henblik på at kvalitetssikre oplysninger på sundhed.dk af relevans for de praktiserende læger. En arbejdsgruppe med deltagelse af lægekonsulent og psykologpraksiskonsulenten har arbejdet med revurdering af den gældende Vejledning om henvisning til psykolog (rettet til almen praksis) med henblik på at øge kvaliteten af henvisninger fra almen praksis og dermed begrænse fejlhenvisninger. 7

8 Revurdering af denne vejledning blev november 2015 drøftet i samarbejdsudvalget, som besluttede at revurdering af vejledningen genoptages, når den ny overenskomst om psykologhjælp foreligger. Epikrise til almen praksis I 2014 påbegyndtes et pilotprojekt om kvalitetsudvikling af epikriser i psykologpraksis tilknyttet overenskomsten med henblik på at afdække lægernes behov for epikriser og adfærdsændring hos psykologerne, både for så vidt angår antal og indhold af epikriser. Efter drøftelse i implementeringsgruppen i 2015 blev projektet efter ønske fra psykologsiden tilrettet til alene at fokusere på at undersøge og øge antallet af epikriser. Samtidig er der informeret om overenskomstens krav om epikriser i nyhedsbreve fra praksiskonsulenten og psykologerne er informeret individuelt om deres epikrisetal. Der er i 2016 udarbejdet en opgørelse over antal henvisninger hentet samt epikriser afsendt af hver enkelt psykolog. Disse er mere præcise end tidligere indhentede data, da de stammer direkte fra afregnede 1.konsultationer og ikke som før, fra antal hentede henvisninger. Samlet set viser opgørelsen en væsentlig fremgang i psykologernes epikrise afsendelse fra 2014 til Der er dog stadig psykologer, der ikke skriver epikriser Samarbejde med praktiserende speciallæger i psykiatri og børne- ungdomspsykiatri samt psykiatrien generelt Praksisplanen skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb for patienter, som er i en gråzone mellem psykologpraksis, psykiatripraksis og den hospitalsbaserede psykiatri, eller som eventuelt er i behandling i både psykiatrien og i psykologpraksis. I samarbejde med praksiskonsulenten indledes dialogen med relevante faggrupper vedrørende afdækning af behov for kommunikation og kontakt om konkrete patientforløb. Moderniseringsrapporten anbefaler, at det skal afklares, hvorledes der i højere grad kan ske videndeling og samarbejde på tværs af faggrupper i praksissektoren og den regionale psykiatri. Den kommende overenskomst for psykologhjælp afventes, inden indsatser konkretiseres. Status : Der er i 2014 taget kontakt til specialepraksiskonsulenten for psykiatri med henblik på et fremtidigt samarbejde mellem almen praksis og praktiserende psykologer om behandling af angst og depression. Efter ønske fra de praktiserende speciallæger i psykiatri inddrages disse også. På denne baggrund udarbejdes et idekatalog til drøftelse i styregruppen. Fortsættelse af dette arbejde er udskudt til Via inspirationsmødet i november 2016 er der etableret kontakt til psykiatriområdet. Dette forventes udbygget i 2017 via praksiskonsulenterne for psykiatri. Det er en anbefaling i praksisplanen, at Collabriprojektet følges og det afdækkes, om der er behov for videndeling om projektet. Status : 8

9 Implementeringsgruppen fik en præsentation af Collabriprojektet i april Psykologerne har udpeget repræsentanter til projektets følgegruppe. Implementeringsgruppen har bedt om at blive orienteret senere i forløbet. Collabriprojektet er endnu ikke afsluttet i december Sundhed.dk Praksisplanen anbefaler, at information om henvisning til psykologbehandling på praksisinformation på sundhed.dk revideres og præciseres. Det anbefales ligeledes, at psykologernes kendskab til og anvendelse af sundhed.dk øges og at den del af det regionale sundhed.dk, som er målrettet psykologer, udvikles, så relevant information er opdateret og tilgængeligt. Psykologerne og praksiskonsulenten arbejder bl.a. gennem repræsentation i redaktionsgruppen for sundhed.dk for at øge psykologernes kendskab og anvendelse af sundhed.dk. og for at udvikle de sider, som er målrettet psykologerne. Status 2016: Praksiskonsulenten er medlem af redaktionsgruppen for praksisinformation på Sundhed.dk. og melder løbende tilbage til implementeringsgruppen. Psykologernes side på Sundhed.dk opdateres løbende med de nye tiltag og projekter. Der er udsendt en nyhedsmail i 2016 om psykologernes muligheder og pligter på sundhed.dk. Praksiskonsulenten har deltaget i medlemsmøder i Dansk Psykologforenings regi, herunder informationsmøde med nye ydere tilknyttet ordningen Databaseret kvalitetsudvikling Praksisplanen anbefaler, at det skal afdækkes hvordan der i psykologpraksis kan arbejdes med systematisk opsamling af data med henblik på kvalitetsudvikling af de leverede ydelser. Moderniseringsrapporten anbefaler, at der indføres metoder til dokumentation og monitorering i psykologpraksis med henblik på at opstille rammer for og udvikling af kvaliteten. I det omfang sådanne metoder udvikles i planperioden, vil der blive formuleret og iværksat projekter med henblik på at tilvejebringe erfaringer med registrering af kvalitetsdata. Status december 2016: Der foreligger endnu ikke metoder til databaseret kvalitetsudvikling i psykologpraksis. Den ny overenskomst lægger spor for en udvikling på dette område. Det afventes, hvad der nationalt afklares omkring dette Patientsikkerhed Praksisplanen anbefaler udarbejdelse af en generisk liste over typer af utilsigtede hændelser vedrørende psykologers arbejde med deres klienter. På baggrund heraf udarbejdes en 9

10 informationspjece målrettet praktiserende psykologer, ligesom der iværksattes formidlings- og læringsaktiviteter om patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser. Status Dette arbejde påbegyndtes i 2014 i samarbejde med Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed. Risikomanager for praksissektoren deltog i 2014 på møde i Dansk Psykologforening for psykologer med ydernummer med henblik på at øge kendskabet til utilsigtede hændelser (UTH) og i fællesskab at afdække hvilke utilsigtede hændelser, der kan forekomme psykologpraksis. Oversigten er udsendt til psykologerne i nyhedsmail, ligesom den er lagt på sundhed.dk. Oversigten kan bruges som udgangspunkt for det videre arbejde med patientsikkerhed. I marts 2015 var der møde i Patientsikkerhedsrådet, hvor indsatsen på psykologområdet stadig er i opstartsfasen. Der var indtil da indberettet en enkelt Utilsigtet Hændelse (UTH) fra psykologsiden. På mødet blev det drøftet, hvilke hændelser man kan forestille sig, der kan opstå i psykologpraksis. Praksiskonsulenten og repræsentant for Dansk Psykologforening har i 2016 deltaget i Patientsikkerhedsmøde. Med Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed påbegyndes samarbejdet om indsatsen ift. patientsikkerhed i psykologpraksis, herunder utilsigtede hændelser. Det er bl.a. aftalt at praksiskonsulenten sammen med Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed arbejder på at få en artikel i psykologernes fagblad omkring patientsikkerhed i psykologpraksis. 10

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Implementeringsplan 2017

Implementeringsplan 2017 Samarbejdsudvalget for speciallæger Samarbejdsudvalget for speciallæger Implementeringsplan 2017 Implementeringsplan for praksisplan for speciallæger 2017 Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND...

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 Region Hovedstaden Koncern Praksis Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 Høringsudkast Juni 2013 Koncern Praksis Region Hovedstaden Indhold Resume...3 Baggrund...7 1. Formål med praksisudviklingsplanen...7

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Høring om udkast til Praksisplan for Psykologhjælp

Høring om udkast til Praksisplan for Psykologhjælp Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Høring om udkast til Praksisplan for Psykologhjælp 2018-2021 Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38665315 Mail csu@regionh.dk

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør?

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør? Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 Web www.regionh.dk Dato: 4.. juli 2012 Spørgsmål nr.: 098 Dato: 18. juni 2012 Stillet

Læs mere

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer.

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K København, den 24. maj 2013 Om baggrunden for lovforslaget er det oplyst, at regeringen ønsker en fornyelse af det samlede sundhedsvæsen,

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som votering.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som  votering. BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp Mødet er blevet afholdt som email votering. MØDETIDSPUNKT 22-06-2016 10:00 MØDESTED Region Hovedstaden,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Udviklingsplan på psykologområdet.

Udviklingsplan på psykologområdet. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 10/3062 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen E-mail: Joergen.Marinus.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631393

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen.

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Notat Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Praksisplan for Fysioterapi blev efter behandling

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017 Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn Møde 28. marts 2017 Status på tilsynet i 2017 Anne-Marie Vangsted 3 Hvad er et risikobaseret tilsyn? Et tilsyn, der er målrettet de steder, hvor den

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere