1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, (mio. kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)"

Transkript

1 Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse. Gennem den seneste 5-års-periode har firmakasserne opnået et gennemsnitligt årligt underskud på 1,1 mia. kr. Det positive årsresultat kan henføres til investeringsvirksomheden, hvor firmapensionskasserne tjente i alt ca. 4,5 mia. kr. en stigning i forhold til 2004 på 65 pct. Resultatet af pensionsvirksomheden var i 2005 et underskud på 3,7 mia. kr. Det skyldes primært en forøgelse af pensionshensættelserne på 2,7 mia. kr. Hertil kommer at årets pensionsydelser på 1,7 mia. kr. er mere end dobbelt så store som årets medlemsbidrag. Mange firmapensionskasser er under afvikling og der er samlet betragtet flere passive end aktive medlemmer tilbage i firmapensionskasserne Både obligations- og aktieandelene i firmapensionskassernes porteføljer er faldet det seneste år. Ultimo 2005 udgjorde den samlede andel af obligationer og aktier ca. 75 pct. af den samlede portefølje mod ca. 81 pct. ultimo Denne tilbagegang afspejles i en tilsvarende fremgang på ca. 6 pct. point i andelen i investeringsforeninger Firmapensionskassernes samlede solvensdækning er på 4,5 ultimo 2005 dvs. at firmapensionskassernes basiskapital er 4,5 gange større end lovgivningens kapitalkrav Ultimo 2005 var 2 firmapensionskasser i rødt lys og 4 i gult lys Se appendiks 1 for generelle bemærkninger om analyseartiklens indhold, herunder om datagrundlaget.

2 1. Årsregnskaber Det samlede resultat for firmapensionskasserne under ét endte i et overskud på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse, jf. tabel 1. I gennemsnit har firmapensionskasserne opnået et årligt underskud på ca. 1,1 mia. kr. over den seneste 5-årige periode. Det største underskud var i 2002, hvor firmapensionskasserne samlet havde et underskud ca. 3,3 mia. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, (mio. kr.) Vækst p.a. Mio. kr Resultatposter Medlemsbidrag i alt % -11.4% Pensionsydelser 1,526 1,503 1,553 1,618 1, % 5.1% Administrationsomkostninger % -2.8% Resultat af pensionsvirksomhed -2,107-2,142-1,284-3,199-3, % -14.5% Resultat af investeringsvirksomhed ,306 2,330 2,746 4,530 * 65.0% Årets nettoresultat -2,553-3, * * Balanceposter Pensionsmæssige hensættelser f.e.r. 31,049 31,435 31,716 33,682 36, % 7.9% Egenkapital 8,419 5,443 6,172 5,321 5, % 5.4% Balancesum 39,984 37,077 38,191 39,272 42, % 8.2% Anm.: Regnskabstallene er baseret på indberetninger fra de institutter, der var på markedet i de enkelte år i 5-års-peioden. * refererer til, at beregning ikke kan foretages. Medlemsbidragene 1 udgjorde 730 mio. kr. i 2005, hvilket er et fald på 11,4 pct. i forhold til året før. Set over alle fem år er medlemsbidraget steget med 4,5 pct. pr. år. De samlede pensionsydelser udgjorde mio. kr. i Pensionsydelserne er steget med ca. 5 pct. i forhold Set over den seneste 5-års-periode synes ydelserne moderat stigende. De samlede pensionsmæssige hensættelser for egen regning (f.e.r.) udgør mio. kr. ved udgangen af Hensættelserne har været moderat stigende i den seneste 5-årsperiode de er i gennemsnit vokset med ca. 4 pct. pr. år dog er stigningen fra 2004 til 2005 på ca. 8 pct., svarende til 2,7 mia. kr. Administrationsomkostningerne udgjorde 33 mio. kr. i Omkostningerne ligger relativt stabilt omkring de knap 34 mio. kr. i den seneste 5-års-periode. Målt i forhold til årets medlemsbidrag havde firmapensionskasserne samlet betragtet en omkostningsprocent på 4,5 pct. i Det tilsvarende tal for tværgående pensionskasser var 3,0 i Samlet set tabte firmapensionskasserne mio. kr. i 2005 på selve pensionsvirksomheden. Resultatet skyldes først og fremmest pensionshensættelserne. Hertil kommer det forhold, at årets pensionsydelser er mere end dobbelt så store som årets medlemsbidrag i Resultatet af pensionsvirksomheden er negativt i hele 5-års-perioden, hvilket først og fremmest er et udtryk for, at mange firmapensionskasser er under afvikling. Samlet betrag- 1 Betegnelsen medlemsbidrag dækker over de samlede bidrag, der er indbetalt for medlemmerne. Bidragene betales af virksomhederne (hovedparten) og af medlemmerne. 2

3 tet var der ultimo 2005 flere passive end aktive (tjenestegørende) medlemmer i firmapensionskasserne 2. På investeringsvirksomheden tjente firmapensionskasserne mio. kr. i Investeringsresultatet er det bedste i den seneste 5-års-periode og ca. 65 pct. højere end resultatet for Til det samlede investeringsresultat har renteindtægter 3 bidraget med ca. 1,5 mia. kr., mens kursgevinster har bidraget med ca. 3,0 mia. kr. I forhold til investeringsresultatet for 2004 er renteindtægterne faldet med 13 pct. mens kursgevinsterne er steget med 192 pct. Det er særligt kursgevinster på børsnoterede aktier og obligationer, at firmapensionskasserne opnår et højt investeringsresultat. Kursgevinsten på børsnoterede aktier var i 2005 på 1,6 mia. kr. en stigning på 400 pct. i forhold til På de børsnoterede obligationer tjente firmapensionskasserne 1,0 mia. kr. i kursgevinst en stigning på 200 pct. i forhold til Den samlede egenkapital i firmapensionskasserne er på mio. kr. i 2005, hvilket er en lille fremgang på 5 pct. i forhold til 2004 det laveste niveau for egenkapitalen i den seneste 5-års-periode. 2. Solvensdækning Solvensdækning angiver forholdet mellem firmapensionskassernes faktiske kapital (basiskapital) og det kapitalkrav, som lovgivningen stiller (solvensmargen). Ultimo 2005 er firmapensionskassernes gennemsnitlige solvensdækning på ca. 4,5, hvilket vil sige, at basiskapitalen er 4,5 gange større end kapitalkravet 4. I 2004 var solvensdækningen 6,2. Den samlede solvensdækning for firmapensionskasserne under ét dækker over en stor spredning, jf. figur 1. 2 Se tabel 2 i afsnit 4. 3 Regnskabsposten "Renter m.v." indeholder tillige: 1) Resultat i dattervirksomheder (82 mio. kr.), 2) Udbytte af andre kapitalandele (225 mio. kr.) og 3) Overskud af fast ejendom (141 mio. kr.). Renter af værdipapirer, udlån og indlån i alt ca. 1,1 mia. kr. 4 Solvensdækningen for tværgående pensionskasser var til sammenligning 4,8 i

4 Figur 1: Solvensdækning for de enkelte firmapensionskasser ultimo 2004 og Antal firmapensionskasser [1;2] ]2;5] ]5;10] ]10;+] Interval Som det fremgår af figuren, havde 10 firmapensionskasser en solvensdækning mellem 1 og 2 ultimo 2004 og I den modsatte ende af skalaen havde 13 firmapensionskasser i 2004 en solvensdækning over 10. Ultimo 2005 er antallet faldet til 11. Det samlede fald fra en solvensdækning på 6,2 i 2004 til 4,5 i 2005 fremgår af figuren ved, at der er blevet flere firmapensionskasser i 2005 med en lavere solvensdækning og tilsvarende færre med en høj solvensdækning. I afsnit 5 om finansielle risici vurderes firmapensionskassernes kapitalstyrke på grundlag af Finanstilsynets "trafiklys". 4

5 3. Aktivernes sammensætning Langt hovedparten af firmapensionskassernes formue er placeret i obligationer, jf. figur 2. Figur 2: Aktivernes sammensætning i 2004 og 2005 (procent) % 4% 14% 5% 16% 65% 13% 62% 7% 6% Obligationer Grunde og bygninger Kapitalandele Investeringsforeningsandele Andre aktiver Anm.: Kapitalinteresser i dattervirksomheder og associerede virksomheder er indregnet i de samlede kapitalandele. For firmapensionskasserne under ét er 62 pct. af formuen i 2005 placeret i obligationer, mens 13 pct. er placeret i aktier. Dette repræsenterer et lille fald i forhold til Særligt investeringsforeningsandele er steget fra 2004 til 2005 med 6 pct. point og en andel i 2005 på 14 pct. Størstedelen af obligationsbeholdningen i 2005 var udstedt af danske udstedere (90,8 pct.), mens hovedparten af aktieinvesteringerne blev investeret i udenlandske aktier (76,8 %) 5. Firmapensionskassernes investeringer i danske investeringsforeninger udgjorde i 2005 ca. 70 pct. af de samlede investeringer i investeringsforeninger en væsentlig stigning i forhold til 2004, hvor andelen udgjorde ca. 50 pct. 5 Tilsvarende andele for 2004 var hhv. 99,6 pct. og 78,8 pct. 5

6 4. Koncentration Der er betydelig forskel på firmapensionskassernes størrelse og ganske få firmapensionskasser dominerer det samlede billede. I nedenstående figur 3 er koncentrationen målt på henholdsvis medlemsbidrag og balancesum 6. Figur 3: De enkelte firmapensionskassers andele af medlemsbidrag og balancesum, 2005 (procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Den største De 5 største De 10 største De 15 største Andel af medlemsbidrag Andel af balancesum Den største firmapensionskasse havde i 2005 en andel af det samlede medlemsbidrag på ca. 28 pct. og en andel af den samlede balancesum på ca. 29 pct., jf. figur 3. De 10 største firmapensionskasser opnår andele på ca. 90 pct. for både medlemsbidrag og balancesum 7. Udover forskelle i virksomhedsstørrelse og forskelle i bidrag pr. medlem, afspejler den høje koncentration målt på medlemsbidrag også, at 14 af de i alt 42 firmapensionskasser ikke havde nogen aktive (tjenestegørende) medlemmer ultimo Det skal understreges, at der ikke er tale om markedsandele på markedet for firmapensionsordninger, idet alene firmapensionsordninger i firmapensionskasser er omfattet. Firmapensionsordninger i livsforsikringsselskaber er således ikke omfattet. 7 KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse er trods dannelsen af TDC fortsat som 3 separate firmapensionskasser. De 3 firmapensionskasser med medlemmer fra TDC tegner sig for tilsammen ca. 31 pct. af de samlede medlemsbidrag og ca. 54 pct. af den samlede balancesum. 8 I alt 29 af de 42 firmapensionskasser havde ultimo 2005 under 50 aktive medlemmer. Ser man på det totale antal medlemmer, havde 13 firmapensionskasser under 50 medlemmer ultimo Et samlet medlemstal, der falder under 50, kræver dispensation fra Finanstilsynet, jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser. Den største firmapensionskasse (målt på medlemstal) havde til sammenligning ca medlemmer ultimo 2005, hvoraf ca var aktive (tjenestegørende). 6

7 Antallet af passive medlemmer af firmapensionskasserne udgjorde ved udgangen af personer, mens antallet af aktive medlemmer udgjorde personer, jf. tabel 2. Langt størstedelen af de passive medlemmer er alderspensionister og pensionerede ægtefæller. Tabel 2: Fordeling af firmapensionskassernes medlemstyper Antal Aktive medlemmer Alderspensionister Invalidepensionister Pensionerede ægtefæller Børn der modtager børnepension Passive medlemmer i alt Det er ikke de samme firmapensionskasser, der topper listen, når kassernes andele opgøres på henholdsvis bidrag og balancesum. Firmapensionskassernes top 5 fremgår af 9 nedenstående tabel. Tabel 3: De 5 største firmapensionskasser i 2005 målt på medlemsbidrag og balancesum Målt på medlemsbidrag Målt på balancesum Danmarks Nationalbanks Pensionskasse (under afvikling) KTAS Pensionskasse Jydsk Telefons Pensionskasse Jydsk Telefons Pensionskasse Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale IBM Pensionsfond Pensionskassen for Tjenestemænd i Danmarks Nationalbanks Pensionskasse Danmarks Radio (under afvikling) Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse Fyns Telefons Pensionskasse 9 Placeringen som nr. 1 for Danmarks Nationalbanks Pensionskasse målt på medlemsbidrag skyldes et stort ekstraordinært medlemsbidrag. Måles der udelukkende på ordinært medlemsbidrag indtager Danmarks Nationalbanks Pensionskasse en plads som den 7. største firmapensionskasse. 7

8 5. Finansielle risici Trafiklys I alt 42 firmapensionskasser har indberettet oplysninger om kapitalforhold og risici, de såkaldte trafiklysindberetninger, opgjort pr. 31. december Det gule risikoscenarie, der inkluderer en renteændring på 1 procentpoint og et 30 procents aktiekursfald, bragte 4 af firmapensionskasserne i gult lys pr. ultimo Det medfører, at disse 4 firmapensionskasser, indberetter oftere end de firmapensionskasser, der kan klare det gule risikoscenarie. Det røde risikoscenarie er mindre ekstremt end det gule scenarie. Ved udgangen af 2005 kunne 2 firmapensionskasser ikke klare dette risikoscenarie og var således i det røde lys. Såfremt en firmapensionskasse ikke har kapitalstyrke til at klare rødt scenarie, vil tilsynet drøfte situationen med den pågældende firmapensionskasse, og herefter tage stilling til, hvorvidt der er behov for egentlige foranstaltninger fra tilsynets side. Ved trafiklysindberetningen ultimo 2004 indberettede også 42 firmapensionskasser. På dette tidspunkt kunne 8 firmapensionskasser ikke klare det gule risikoscenarie, mens 5 firmapensionskasser ikke kunne klare det røde risikoscenarie. Flere af firmapensionskasserne er således blevet mindre følsomme over for markedsudviklingen i løbet af Den risikojusterede solvensdækning angiver, hvor meget basiskapitalen udgør i forhold til solvenskravet når effekten af det røde scenarie er indregnet. Figur 4 viser udviklingen i den risikojusterede solvensdækning fra ultimo 2004 til ultimo Det generelle billede er, at den risikojusterede solvensdækning er steget i løbet af Figur 4: Risikojusteret solvensdækning for firmapensionskasser ultimo 2004 og ultimo Risikojusteret solvensgrad Antal firmapensionskasser Ultimo 2005 Ultimo Anm.: Der indgår 35 firmapensionskasser i figuren. De resterende firmapensionskasser har en risikojusteret solvensdækning på over 20 i

9 Aktiemarkedet steg i Verdensaktieindekset MSCI Verden steg med 24,3 % målt i danske kroner. For firmapensionskasser med mange investeringer i danske aktier ser det endnu bedre ud, da det danske OMXC20 indeks steg med 37,3 %. Diskonteringsrenten, som firmapensionskasserne benytter sig af ved opgørelse af de pensionsmæssige hensættelser, er faldet med 0,49 procentpoint i løbet af Figur 5 viser denne udvikling på venstreaksen og udviklingen i OMXC20 på højreaksen. Figur 5: Udviklingen i Finanstilsynets diskonteringsrente og OMXC20 indekset 4, , , , , Finanstilsynets diskonteringsrente OMXC20 Pr. 1. januar 2005 begyndte Finanstilsynet at offentliggøre løbetidsafhængige diskonteringssatser og samtidig blev metoden til beregning af den løbetidsuafhængige diskonteringssats (diskonteringsrenten) ændret. Rentekurven er fladet ud siden ultimo 2004, idet renten på de helt korte løbetider er steget, mens renten for de længere løbetider er faldet. Den 30-årige rente er således faldet med over 80 basispunkter. I figur 6 ses udviklingen i de løbetidsafhængige diskonteringssatser fra ultimo 2004 til ultimo Forskellen mellem de to kurver er afbilledet på venstreaksen, mens værdierne for renten ses på højreaksen. 9

10 Figur 6: Udviklingen i de løbetidsafhængige diskonteringssatser 1 5 0,8 0,6 4 0,4 Forskel 0,2 0-0,2 3 2 Renten -0,4-0,6 1-0, År Forskel fra 31/ (venstre akse) Rentefølsomhed på aktiver og passiver Firmapensionskasserne er eksponeret over for renteudviklingen på både aktiv- og passivsiden. Ændringen i de pensionsmæssige hensættelser og obligationer ved forskellige ændringer i renteniveauet er angivet i tabel 4. Forskellen i rentefølsomheden på aktiv- og passivsiden angiver branchens samlede eksponering over for renteændringer. Eksponeringen skyldes hovedsagligt en forskel i varigheden på aktiverne og passiverne. Ultimo 2005 var der ingen firmapensionskasser, der anvendte afledte finansielle instrumenter i forbindelse med afdækning af aktiekursrisikoen, mens der i begrænset omfang blev anvendt finansielle instrumenter til afdækning af renterisiko. Tabel 4: Værdiændringer i forskellige rentescenarier ultimo 2005 i mio. kr. Renteudvikling Aktiver (obligationer) Passiver (pensionshensættelser) Netto rentefølsomhed -1,0 %-point ,7 %-point ,7 %-point ,0 %-point En negativ forskel i rentefølsomhed betyder et tab for kasserne. Tabellen viser således, at pensionskasserne er betydeligt eksponeret ved et rentefald. Stigningen i passiverne modsvares ikke af en tilsvarende kursregulering af aktiverne. Dette stemmer også overens med, at 32 ud af 42 firmapensionskasser indberetter, at et rentefald er det værste rentescenarie i både det røde og det gule scenarie. Firmapensionskassernes samlede basiskapital var på mio. kr. ultimo 2005 og det samlede lovpligtige krav til kapitalen var på mio. kr. Det vil sige, at der samlet set for hele branchen, var mio. kr. til at dække udsving i markedspriserne. 10

11 Appendiks 1 Om Statistikken Markedsudviklingsartiklen er baseret på indberettede årsregnskaber for firmapensionskasser i Danmark. For regnskabsåret 2005 har 42 firmapensionskasser indberettet. Artiklen vedrører alene firmapensionsordninger i firmapensionskasser. Firmapensionsordninger i livsforsikringsselskaber er således ikke omfattet. Antallet af firmapensionskasser i Danmark har været støt faldende gennem mange år. Det faldende antal skyldes, at der sjældent bliver etableret nye firmapensionskasser, og at de eksisterende firmapensionskasser enten overdrager deres firmaordninger eller lader firmapensionskassen "afvikle" (optager ikke nye medlemmer). Mange firmapensionskasser har således alene medlemmer, der modtager pensionsydelser. Firmapensionskassernes andel af den samlede pensionsformue udgør ca. 2 pct. ved udgangen af Pensionsformuen er her opgjort som balancesummen for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, firmapensionskasser, ATP, SP og LD samt summen af følgende konti/depoter i pengeinstitutter: Indekskonti, kapitalpensionskonti, selvpensioneringskonti, ratepensionskonti, kapitalpensionsdepoter, ratepensions- depoter og selvpensioneringsdepoter. 11

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Markedsudvikling 2007 for firmapensionskasser

Markedsudvikling 2007 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 181 mio. kr. i 2007 svarende til 2,3 pct. af egenkapitalens størrelse. Gennem den seneste 5-års-periode har firmakasserne

Læs mere

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2015

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2015 Firmapensionskasser Markedsudvikling 2015 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Konklusioner... 1 2. Hovedtendenser i firmapensionskassernes årsregnskaber... 3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2012

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2012 Firmapensionskasser Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 1 2. Hovedtendenser i firmapensionskassernes årsregnskaber... 3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2007-2011...

Læs mere

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2013

Firmapensionskasser. Markedsudvikling 2013 Firmapensionskasser Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 1 2. Hovedtendenser i firmapensionskassernes årsregnskaber... 3 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2009-2013...

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet 31. oktober 2008 Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension er enige om en

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser.

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser. FINANSTILSYNET Januar 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser. Indledning Denne vejledning vedrører årsregnskaber

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Markedsudvikling 2005 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Markedsudvikling 2005 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2005 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Konklusioner Selskaberne opnåede samlet betragtet et resultat før skat på ca. 16,5 mia. kr. i 2005, hvilket er en mindre

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner:... 3 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1. Konklusioner Den internationale finansielle krise har sat sine tydelige spor på selskabernes investeringsafkast i 2008.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2011 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag af balance og resultatopgørelse,

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere