Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse"

Transkript

1 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat på arbejde, foreslås en lang række ændringer for især selskaber hovedsageligt i form af øgede udgifter der skal være med til at finansiere skattelettelserne. Vi henviser i øvrigt til vores nyhedsbrev nr med en generel omtale af skattereformen. I dette nyhedsbrev gennemgås de ændringer, der har betydning for især selskaber. Særregler for skibsfart omtales ikke. Finansieringsbidrag fra erhvervslivet (skat) Der er gennemført følgende finansieringsbidrag fra erhvervslivet: 1. Harmonisering af beskatning af udbytter/avancer 2. Omstrukturering 3. Fradrag for advokat- og revisoromkostninger 4. Omkostningsgodtgørelse afskaffes 5. Kursgevinstbeskatning mv. 6. Kapitalfondspartnere 7. Begrænsning af nettofinansieringsudgifter 8. Faste driftssteder begrænset skattepligt 9. Tonnageskat. 1. Harmonisering af selskabers beskatning af udbytter og avancer Selskabers beskatning af aktier og udbytte ændres radikalt. Der sondres der mellem: - Datterselskabs- og koncernselskabsaktier (skattefrie) - Egne aktier (skattefrie) - Porteføljeaktier (lagerbeskattes) - Næringsaktier beskattes som hidtil. Ændringerne har virkning fra og med kalenderåret Datterselskabsaktier Selskabers m.fl. gevinst og udbytte på datterselskabsaktier vil være skattefrie, mens tab ikke kan fradrages. Afgrænsningen af de datterselskaber, der omfattes af reglen om skattefrihed for aktieavancer og aktieudbytter er uændret i forhold til de gældende regler for modtagelse af skattefrit udbytte. Der gælder ikke længere noget ejertidskrav. Samtidig ophæves ejertidskravet på 1 år for skattefrit koncerntilskud. Datterselskaber er selskaber, hvori moderselskabet ejer 10 pct. eller mere af aktiekapitalen, og som er hjemmehørende på Færøerne, i Grønland, i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, eller i et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Koncernselskaber er selskaber, der kontrolleres af samme moderselskab. Kontrol er defineret som besiddelse af mere end 50 pct. af stemmerne. For så vidt angår datterselskaber i udlandet afløses kriteriet om hjemmehørende af et kriterium om, at beskatningen af udbytter skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i moder/ datterselskabsdirektivet eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Endvidere kan tab på koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter ikke længere fradrages ved indkomstopgørelsen. Ved koncerninterne konvertible obligationer forstås obligationer i koncernforbundne selskaber, jf. selskabsskattelovens 31 C. Bestemmelsen skal forhindre, at der opnås dobbeltfradrag for underskud i koncernforbundne selskaber dels i det underskudsgivende selskab dels via tabsfradrag på den konvertible obligation. Omvendte juletræer ny værnsregel Der indsættes desuden en værnsbestemmelse for at hindre omgåelse af 10 pct. grænsen ved, at flere porteføljeaktionærer lægger deres aktiebesiddelser i et fælles holdingselskab, der dermed kommer til at eje mere end 10 pct. af aktiekapitalen. Reglen har følgende ordlyd: Stk. 3. Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a, i tilfælde, hvor Juni Skat, Oyvind Hansen,

2 1) moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. 4 B, 2) moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen og 3) mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og 4) aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Begrebet datterselskabsaktier omfatter dog ikke konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer, og disse indgår heller ikke i opgørelsen af, om aktiebesiddelsen udgør 10 pct. eller mere. Værnsreglen mod såkaldte»omvendte juletræer«begrænses i det endelige lovudkast til situationer, hvor moderselskabets selskabsaktionærer er skattepligtige i Danmark. Herudover præciseres, at bedømmelsen foretages for hvert enkelt datterselskab af mellemholdingselskabet, hvis mellemholdingselskabet ejer flere datterselskaber. Det er ikke nærmere defineret, hvorledes denne regel skal praktiseres. Reglen vil få afgørende betydning i vores rådgivning, hvor for eksempel flere medarbejdere stifter et fælles holdingselskab. Adskillige koncerner er organiseret med holdingselskaber, der ejes af flere selskabsaktionærer. Ændringen giver anledning til en gennemgang af alle disse koncerner for at afdække, om koncernen kan organiseres mere hensigtsmæssigt fremover. Især giver bestemmelsen om, at moderselskabet ikke udøver reel virksomhed vedrørende aktiebesiddelse, anledning til fortolkningsproblemer Det er ikke nærmere defineres, hvorledes denne regel skal praktiseres. Reglen vil få afgørende betydning hvor eksempelvis flere medarbejdere stifter et fælles holdingselskab. Adskillige koncerner er organiseret med holdingselskaber, der ejes af flere selskabsaktionærer. Ændringen giver anledning til en gennemgang af alle disse koncerner for at afdække, om koncernen kan organiseres mere hensigtsmæssigt fremover. Der vil i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at foretage en reorganisering inden indkomståret 2010, hvor de nye regler træder i kraft. Eksempel: Eksempel: Et mellemholdingselskab ejer 40 pct. af aktierne i driftsselskab (D1) og 18 pct. af aktierne i driftsselskabet (D2). Mellemholdingselskabet har to selskabsaktionærer, der ejer 50 pct. hver. Aktierne i D1 skal ikke anses for ejet direkte af de to selskabsaktionærer, idet de begge ejer mere end 10 pct. af aktierne i D1. Derimod skal aktierne i D2 anses for ejet direkte af de to selskabsaktionærer, idet de ved direkte ejerskab kun ville eje 9 pct. af aktierne i D2. M edarb ejd er ApS 1 50% M edarbejder ApS 2 50% M edarbejd er ApS A ApS B ApS 45% 90 % 10% 45% Drift A/S Det bemærkes, at bestemmelsen vil finde anvendelse, selvom mellemholdingselskabet udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen i D1, når der ikke udøves reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen i D2. Det skal endvidere bemærkes, at mellemholdingselskabets egne aktier anses for ejet indirekte af dets aktionærer. Eksempel: Et mellemholdingselskab (MH) ejer 10 pct. af aktierne i driftsselskab D og 5 pct. af egne aktier. MH ejes bl.a. af selskab A, der ejer 49 pct. af den samlede aktiekapital i MH. De øvrige aktionærer er fysiske personer. Selskabet A ejer direkte 49 pct. af aktierne i MH og indirekte (49 pct. af 5) 2,45 pct. af aktierne i MH, dvs. i alt 51,45 pct. Værnsreglen finder således anvendelse og A anses for at eje 5,145 pct. af aktierne i D direkte. Endelig er der en fjerde betingelse, hvorefter værnsreglen ikke finder anvendelse hvis aktierne i mellemholdingselskabet er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Efter gældende regler kan udbytte udloddes skattefrit op til Medarbejder ApS, idet selskabet ejer 10% af aktierne i Drift A/S. Endvidere kan Medarbejder ApS sælge aktierne i Drift A/S skattefrit efter 3 år. Det samme gælder Medarbejder ApS 1 og Medarbejder ApS 2. Disse kan henholdsvis modtage skattefrit udbytte fra Medarbejder ApS og sælge anparterne skattefrit efter tre år. Efter de nye regler ser man igennem medarbejder ApS, således at dette selskab anses for at være en porteføljeaktionær. Vi har udarbejdet et særskilt nyhedsbrev om disse regler. Porteføljeaktier Selskabers m.fl. gevinst og tab på porteføljeaktier, dvs. aktier der ikke er datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset ejertid (efter lagerprincippet). Tilsvarende skal udbytte af porteføljeaktier medregnes fuldt ud ved indkomstopgørelsen. 2

3 Den gældende regel om, at kun 66 pct. af udbyttet beskattes, afskaffes således. Lagerbeskatningen skal ske på grundlag af aktiernes handelsværdi. For porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, er der mulighed for at vælge realisationsprincippet frem for lagerprincippet. Konsekvensen af dette valg vil være at tab kun kan udnyttes ved modregning i andre gevinster på aktier mv. (kildeartsbegrænset). I forhold til porteføljeaktier anses tildelte tegningsretter og aktieretter for erhvervet på tildelingstidspunktet, og aktier, der erhverves på grundlag heraf, anses for erhvervet på det tidspunkt, hvor retten udnyttes. Disse erhvervelsestidspunkter er også de tidspunkter, hvor de skal indgå i indkomstberegningen efter lagerprincippet. Lagerbeskatningen omfatter også selskabers beholdning af investeringsforeningsbeviser i akkumulerende og udloddende investeringsforeninger, idet gevinst og tab på disse investeringsforeningsbeviser skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for aktier i øvrigt. Handelsværdien skal anvendes. Kendes handelsværdien ikke vil praksis for fastsættelse af 19. maj-kursen finde anvendelse. Undtagelser fra de generelle regler For så vidt angår egne aktier gælder generelt, at gevinst og tab ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder uanset ejertid, og uanset hvilken kategori aktien falder ind under - om det f.eks. er en porteføljeaktie, næringsaktie m.m. Denne regel dækker også den situation, hvor et selskab måtte have en ejerandel af egne aktier på over 10 pct. Endvidere dækker bestemmelsen også den situation, hvor de egne aktier indgår i en næringsbeholdning, således som det f.eks. kan være situationen i forhold til pengeinstitutter. Beskatning skal ske efter realisationsprincippet, når der er tale om aktier i selskaber, der har til formål at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesser, gennem deres deltagelse som aftagere m.m. Tilsvarende kan fonde anvende realisationsprincippet på aktier der handles på regulerede markeder hvis de opfylder et uddelingskriterium. Uddelingskriteriet er opfyldt hvis de faktiske udlodninger inkl. hensættelser mindst svarer til summen af skattepligtig indkomst og skattefri indtægter (bundfradraget på 25 tdkk og skattefri udbytter). Opfylder fonden i et indkomstår ikke kriteriet vil fonden allerede fra og med det pågældende indkomstår overgå til lagerprincippet for aktier der handles på et reguleret marked. Øvrige aktier kan fonde vælge at beskatte efter realisationsprincippet, dog med den konsekvens at tab bliver kildeartsbegrænset (modregning i avancer på andre aktier mv.), jf. de generelle regler. Ikrafttræden og overgangsregler Loven medfører, at porteføljeaktier skal lagerbeskattes fra og med indkomståret Ved lagerbeskatningen beskattes den værdiændring, der er sket i løbet af indkomståret, dvs. værdien ved indkomstårets udløb fratrukket værdien ved indkomstårets begyndelse. Selskaber skal opgøre en samlet nettotabskonto for porteføljeaktier, hvis selskabets samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier overstiger den samlede handelsværdi ved begyndelsen af indkomståret Det opgjorte nettokurstab kan fremføres til modregning i senere indkomstårs nettogevinster på porteføljeaktier. Eksempel: Et selskab ejer udelukkende aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Selskabets samlede anskaffelsessummer er kr. værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er kr. Nettokurstabet er således kr. Ultimo år 2010 er værdien af aktierne kr. Der sker ingen beskatning, idet der anvendes kr. af nettokurstabene til modregning i fortjenesten. Der er herefter en nettotabskonto på kr. Ultimo år 2011 er værdien af aktierne kr. Der gives fradrag for tab på kr., som modregnes i anden skattepligtig indkomst. Ultimo år 2012 er værdien af aktierne kr. Der sker beskatning af kr., idet de sidste kr. på nettotabskontoen anvendes. Ved modregning i årets nettogevinster anvendes de nævnte nettokurstab efter kurstab omfattet af 43, stk. 3 (kurstab realiseret i indkomstårene ), men før fremførte aktietab på realisationsbeskattede aktier konstateret i indkomståret 2010 eller senere. Hvis den skattepligtige i indkomståret 2010 vælger realisationsbeskatning vedrørende porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan nettokurstab på sådanne aktier alene fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. Der skal således i disse tilfælde ske en opdeling af nettokurstabet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der ifølge loven er en tilsvarende kildeartsbegrænsning for tab, der opstår i indkomståret 2010 eller senere, vedrørende aktier, der ikke er optaget til handel, når der vælges realisationsbeskatning for disse aktier. Tab vedrørende realisationsbe- 3

4 skattede aktier, der fremføres via den foreslåede overgangsregel, bør derfor ikke kunne fradrages i gevinster på lagerbeskattede aktier. Nettokurstabene behandles også i relation til andre regler på samme måde som tab omfattet af 9. Det indebærer eksempelvis, at tabene vil være omfattet af fusionsskattelovens 8, stk. 8, og derfor eksempelvis ikke vil kunne videreføres i det modtagende selskab efter en skattefri fusion. Nettokurstabet nedsættes i det omfang selskabet i indkomstårene har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af de pågældende aktier ved indkomstopgørelsen. Der burde egentlig ske en nedsættelse for så vidt angår alle udbytter i ejerperioden, hvor selskabet har været fritaget for at medregne udbytter ved indkomstopgørelsen. Selskaberne vil imidlertid ikke altid være i besiddelse af disse oplysninger, hvorfor man endt med at vedtage en tillempet version, hvor der alene sker nedsættelse med de seneste års udbytter. Der kan ikke ske fremførsel af nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie (datterselskabs)udbytter efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2. Denne begrænsning indsættes af værnshensyn, idet der ellers kan opnås fradrag for tab, der skyldes udlodninger af formuen, hvor udlodningerne har været skattefrie. Gevinst på sådanne aktier medregnes derimod ved opgørelsen af nettokurstabet. Den samlede opgørelse af nettokurstabet giver umiddelbart et selskab incitament til at realisere skattefrie aktieavancer på aktier ejet i tre år eller mere inden begyndelsen af indkomståret Derved kan selskabet reelt få fradrag for alle tab, der er opstået inden 2010, mens alle fortjenester opstået inden 2010 ikke beskattes. Overgangsreglen har imidlertid kun til formål at give mulighed for at føre selskabets samlede nettotab på porteføljeaktier over i de nye regler. Derfor skal anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen for porteføljeaktier, som selskabet afstår i perioden fra 25. maj 2009 til begyndelsen af indkomståret 2010 medregnes ved opgørelsen af nettokurstabet. Det vil sige, at anskaffelsessummen for de afståede aktier tillægges den samlede anskaffelsessum for de porteføljeaktier, som stadig ejes ved begyndelsen af indkomståret 2010, og at afståelsessummen tillægges handelsværdien af de aktier, som stadig ejes ved begyndelsen af indkomståret Det gælder dog kun, hvis aktierne er afstået skattefrit, dvs. de på afståelsestidspunktet har været ejet i 3 år eller mere. Derved sikres, at selskabet ikke får opgjort et uberettiget stort nettokurstab ved sælge gevinstgivende porteføljeaktier skattefrit inden begyndelsen af indkomståret Omvendt mindskes selskabets nettokurstab heller ikke, hvis selskabet sælger tabsgivende aktier ejet i mere end 3 år inden begyndelsen af indkomståret Man kan imidlertid også forestille sig, at selskabet opsplitter tabsgivende og gevinstgivende porteføljeaktier ved en skattefri omstrukturering. Derfor er indført yderligere en værnsregel, hvorefter nettokurstab på aktier, som selskabet har erhvervet som led i en skattefri omstrukturering, der er vedtaget efter fremsættelsen af ændringsforslaget, ikke kan fremføres under de nye regler. Denne regel forhindrer eksempelvis, at et selskab, der har porteføljeaktier med både tab og gevinst, ophørsspaltes, hvorefter de tabsgivende aktier placeres i det ene modtagende selskab, mens aktierne med fortjeneste placeres i det andet modtagende selskab. Er der fortjeneste på aktier, der er erhvervet ved en skattefri omstrukturering efter fremsættelsesdagen, medregnes disse aktier ved opgørelsen af nettokurstabet. Som det vil fremgå, vil gevinstgivende aktier ejet i under tre år få ny forhøjet indgangsværdi. Dermed vil en eventuel avance blive skattefri. Hvis selskabet endvidere har tabsgivende aktier, vil dette udlignes i den samlede overgangssaldo. Men hvis vi har et forholdsvist nyt porteføljeselskab, som både har gevinstgivende og tabsgivende aktier ejet i under tre år, vil der være et incitament til at sælge de tabsgivende aktier inden primo Det realiserede tab vil kunne fremføres, og de gevinstgivende aktier får ny indgangsværdi. Det vil også være fordelagtigt at opkøbe aktier, hvis man tror på værdistigninger resten af året, og selskabet for eksempel har kalenderårsregnskab. Eksempel Et porteføljeselskab er stiftet i Det har i 2007 købt aktier i selskab A for 1 mio. kr. Værdien d.d. er kr. Selskabet har endvidere købt aktier i selskab B for kr. i Disse er steget til 1 mio. kr. Selskabet kan med fordel sælge aktierne i selskab A. Dermed vil der være et tab til fremførsel. De gevinstgivende aktier kan selskabet med fordel undlade at sælge. Dermed vil indgangsværdien være 1 mio. kr. på de aktier, som selskabet har købt for kr. Værnsreglen vil også kunne ramme aktier, som er erhvervet i forbindelse med omstruktureringer, som ikke fører til en opdeling af tabsgivende og gevinstgivende porteføljeaktier. Det vurderes imidlertid ikke umiddelbart at være muligt at udforme reglen, så dette undgås og samtidig skabe sikkerhed for, at det ikke bliver muligt at føre mere end selskabets samlede nettotab på porteføljeaktier over i de nye regler. Sidstnævnte hensyn er således vægtet højest. Det bemærkes i den forbindelse, at det vil være forholdsvis få tilfælde, hvor værnsreglen vil finde anvendelse. Der er en særlig undtagelse fra ovennævnte regler om fastsættelse af en indgangsværdi til handelsværdien og opgørelse af nettotab. Undtagelsen gælder for fastsættelsen af indgangsværdier i to tilfælde: 4

5 1) Selskaber, der på tidspunktet for fremsættelsen af ændringsforslaget ikke har påbegyndt indkomståret 2010 og ikke ejer porteføljeaktier på dette tidspunkt, og 2) Selskaber, der ikke er stiftet på tidspunktet for fremsættelsen af ændringsforslaget. For sådanne selskaber fastsættes indgangsværdien til den skattemæssige anskaffelsessum. Hvis handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er mindre end den skattemæssige anskaffelsessum, skal anskaffelsessummen dog nedsættes med de modtagne udbytter, som selskabet m.v. i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre forskellen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og handelsværdien. Uden denne undtagelse ville der være en asymmetri i beskatningen af porteføljeaktier for disse selskaber i perioden, indtil selskabet påbegynder indkomståret Nettogevinst på porteføljeaktierne i denne periode ville således ikke være skattepligtig, når indgangsværdien fastsættes til handelsværdien, mens et nettotab ville være fradragsberettiget efter den foreslåede regel. Denne ændring indebærer, at der ikke er behov for den særlige overgangsregel for forsikringsselskaber i det oprindelige lovforslag, jf. tidligere Nyhedsbreve. Værdiansættelse og regulering af aktier Den årlige lagerbeskatning opgøres som forskellen mellem værdien ved indkomstårets slutning og indkomstårets begyndelse. Ved køb i løbet af indkomståret anvendes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets begyndelse Ved salg i løbet af indkomståret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Disse regler indebærer således en ny disciplin: årlig værdiansættelse af mindre aktieposter. De omhandlede aktier er kendetegnet ved, at de normalt ikke handles dagligt i et marked, som det f.eks. er tilfældet for børsnoterede aktier. Dermed foreligger der ikke værdiansættelser af aktierne til den løbende lagerbeskatning. Værdiansættelse skal ske med udgangspunkt i handelsværdien 1. Foreligger der ikke en handelsværdi (unoterede aktier) skal principperne ved opgørelse af 19.-maj kursen anvendes. Der kan derfor vise sig at bliv behov for bindende svar mv. i et hidtil uset omfang. 1 I den tidligere udformning var det forudsat at unoterede aktier skulle værdiansættes med udgangspunkt i selskabers årsrapporter. Ændring af status Da sondringen mellem de forskellige kategorier af aktier er baseret på graden af ejerskab vil det kunne forekomme, at en aktie skifter status fra datterselskabs- /koncernselskabsaktie til porteføljeaktie eller omvendt. Det vil sige, at en aktie via statusskift kan gå fra skattefrihed til skattepligt eller omvendt. Sådanne skift i skattemæssig status anses for en afståelse og en genanskaffelse. Denne bestemmelse omfatter f.eks. den situation, hvor ejerselskabets tilkøb eller frasalg af aktier bringer ejerselskabets aktiebesiddelse over eller under 10 pct. Det kan også ske ved kapitalforhøjelse m.v. Bestemmelsen omfatter tillige de situationer, hvor porteføljeaktier beskattes efter realisationsprincippet. I disse tilfælde medfører statusskifte ligeledes, at aktierne skal anses for afstået og anskaffet på ny. Aktier anses også for at have ændret skattemæssig status med deraf følgende afståelse og nyanskaffelse, hvis statusskiftet sker som følge af en skattefri transaktion f.eks. ved en aktieombytning med kontantvederlag eller en fusion mellem to selskaber. Der indtræder således beskatning efter de almindelige regler selv om statusskiftet indtræder i forbindelse med en skattefri fusion, skattefri spaltning, skattefri tilførsel af aktiver og skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse. Sker der f.eks. en skattefri spaltning, hvorefter det ene selskab har samme skattemæssige status som det tidligere selskab, mens det andet selskab har en anden skattemæssig status end det tidligere selskab, anses en forholdsmæssig del af aktierne i det tidligere selskab for afstået. Hvor et skift af skattemæssig status omfatter aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, således at der enten sker et skift fra porteføljeaktie til datterselskabsaktie eller koncernselskabsaktie eller omvendt, skal handelsværdien anvendes. Ved statusskifte skal aktierne således ikke værdiansættes på baggrund af selskabets indre værdi i henhold til det seneste aflagte årsregnskab. Netop kravet om løbende opgørelse ved overgange kan i praksis vise sig at give en del udfordringer. Dels kan ændringer forekomme direkte som følge af ændring ejerandel og indirekte ved ændring af selskabets kapitalgrundlag. Årsagen til ændringen er uden betydning. Særregler for udloddende investeringsforeninger Reglerne for udloddende investeringsforeningers opgørelse af den såkaldte Minimumsudlodning ændres. Det foreslås således, at gevinster på aktier, som investeringsforeninger realiserer efter at have ejet aktierne i 3 år eller mere, skal indgå ved opgørelse af minimumsudlodningen. 5

6 Det er valgfrit for investeringsforeningen, om minimumsudlodningen reelt skal udloddes til medlemmerne. Værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 skal som udgangspunkt fastsættes til den skattemæssige anskaffelsessum. Det vil være den skattemæssige anskaffelsessum, som skulle anvendes ved beskatning efter den gældende regel i aktieavancebeskatningslovens 22, hvis investeringsforeningsbeviset var afstået ved udgangen af indkomståret Det bemærkes, at den gældende bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 43, stk. 4, om anskaffelsessummen for investeringsforeningsbeviser erhvervet før 19. januar 1994 finder anvendelse. Bestemmelsen i 43, stk. 4, ophæves fra og med indkomståret Der kan ikke - som følge af overgangen til lagerbeskatning fra og med indkomståret gives fradrag for tab, som ikke ville kunne fradrages efter de gældende regler i aktieavancebeskatningslovens 22. På den baggrund er det vedtaget, at handelsværdien anvendes, 1. hvis den skattemæssige anskaffelsessum overstiger handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 og 2. Investeringsforeningen ikke udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, eller 3. Investeringsforeningen er omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 8, og foreningen investerer i fordringer, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens 4, stk Skattefri omstrukturering af selskaber Betingelserne for skattefrie omstruktureringer ændres, herunder afskaffes også de gældende udbyttebegrænsningsregler. Omstruktureringer gennemført efter gældende regelsæt vil naturligvis skulle overholde gældende vilkår, jf. dog straks nedenfor. Som følge af de ændrede regler for beskatning af selskabers aktiebesiddelse er det fremover en betingelse for skattefri omstrukturering, at aktierne i det erhvervede selskab (ved skattefri aktieombytning), i de deltagende selskaber (ved skattefri spaltning) og i det modtagende selskab (ved skattefri tilførsel af aktiver) ikke afstås inden for en periode på tre år fra omstruktureringstidspunktet (benævnes holdingreglerne i det følgende). For at gøre det muligt at foretage efterfølgende skattefri omstruktureringer kan de pågældende aktier dog i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering, hvis der ved denne efterfølgende omstrukturering alene sker vederlæggelse med aktier. Hvis de omhandlede aktier bliver afstået inden for 3 år efter omstruktureringsdatoen, bliver omstruktureringen som udgangspunkt skattepligtig. Dette kan dog undgås, hvis der ansøges om tilladelse hos SKAT. Hvis skattefriheden herefter skal opretholdes, vil det dermed skulle sandsynliggøres over for SKAT, at omstruktureringen og den efterfølgende afståelse af aktierne er forretningsmæssigt begrundet. Afgørelsen heraf vil bero på gældende praksis. Omstruktureringer gennemført efter gældende regelsæt vil naturligvis skulle overholde gældende vilkår m.v. Der sker ingen ændringer heri. Omstruktureringer uden tilladelse gennemført inden den 22. april 2009 vil i 2010 hverken være omfattet af de gældende bestemmelser om udlodningsbegrænsning eller de nye regler (gældende fra og med indkomståret 2010). Indtil indkomståret 2010 vil de hidtil gældende vilkår skulle overholdes. Der indføres en særlig overgangsordning for omstruktureringer uden tilladelse, der er gennemført efter den 22. april 2009 men inden indkomståret 2010 påbegyndes (og de nye regler har virkning). I disse tilfælde skal kun det nye vilkår om tre års ejertid, jf. nedenfor også være gældende. Det er tidspunktet for endelig vedtagelse, der er afgørende, dvs. den 29. maj Den ovennævnte regel skal dog ikke finde anvendelse hvis vederlagsaktierne afstås i indkomståret Det indebærer, at skattefriheden for omstruktureringen kan bevares, selv om der afstås vederlagsaktier i indkomståret Vederlagsaktierne vil kun være omfattet af de gældende regler om fastsættelse af anskaffelsessum og - tidspunkt og udbyttebegrænsning. Afstås aktierne i stedet i indkomståret 2010 bliver omstruktureringen skattepligtig, mens aktieafståelsen alt andet lige ikke udløser aktieavancebeskatning. Særregler vedr. fusion Det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab anses for afstået ved fusionen, hvis det modtagende selskabs andel af kapitalen i det indskydende selskab er mindre end 10 pct. Da de pågældende aktier vil være undergivet lagerbeskatning, medfører ændringen alene, at værdiændringen fra begyndelsen af det pågældende indkomstår og indtil fusionsdatoen medregnes ved indkomstopgørelsen. Hvis det modtagende og indskydende selskab er koncernforbundne, vil der som hidtil ikke ske beskatning. Særregler om aktieombytning En skattefri aktieombytning vil altid kræve tilladelse fra SKAT, hvis en aktionær, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. ligningslovens 2, ombytter aktier i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende i en stat, der ikke er medlem af EU/EØS, Færøerne eller Grønland, eller i en stat, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ovenstående 3-års betingelse indebærer at aktier i et selskab efter omstændighederne både kan være omfattet af et holdingkrav vedrørende den forudgående aktie- 6

7 ombytning(i restløbetiden) og af et nyt holdingkrav vedrørende den efterfølgende skattefri omstrukturering. Hvis sådanne aktier afstås inden udløbet af restløbetiden af holdingkravet vedrørende den forudgående aktieombytning, vil både aktieombytningen og den efterfølgende omstrukturering blive skattepligtige. Hvis aktierne derimod afstås efter udløbet af restløbetiden af holdingkravet vedrørende aktieombytningen, men inden udløbet af holdingkravet vedrørende den efterfølgende skattefri omstrukturering, vil alene den efterfølgende omstrukturering blive skattepligtig. Det erhvervende selskab vil således ikke blive anset for at have afstået aktierne i det erhvervede selskab, hvis for eksempel: 1. Det erhvervende selskab efterfølgende ved en ny skattefri aktieombytning ombytter aktierne i det erhvervede selskab med aktier i et mellemliggende holdingselskab, 2. Det erhvervende selskab efterfølgende spaltes skattefrit, og aktierne i det erhvervede selskab overdrages til et eller flere af de modtagende selskaber, 3. Det erhvervede selskab efterfølgende spaltes skattefrit, eller 4. Det erhvervende eller det erhvervede selskab efterfølgende indgår i en skattefri fusion. Herefter vil den væsentligste forskel på, om omstruktureringen gennemføres med eller uden tilladelse fra SKAT være hvorvidt omstruktureringen tillades med et anmeldelsesvilkår, eller om der gælder en objektiv regel om, at vederlagsaktierne ikke må afstås i en vis periode. Af kontrolhensyn er det besluttet, at den gældende bestemmelse i 36 A, stk. 9, videreføres. Det påhviler således fortsat det erhvervende selskab at give oplysning til SKAT om, at selskabet har deltaget i en skattefri ombytning uden tilladelse. Samtidig skal det oplyses til SKAT, hvis det erhvervende selskab afstår aktier i det erhvervede selskab inden for 3 år efter aktieombytningen. I tilfælde hvor det erhvervende selskab er hjemmehørende her i landet, vil det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysningerne om afståelsen af aktier i det erhvervede selskab til SKAT. I de andre tilfælde, hvor der ombyttes til et erhvervende selskab, der er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktionærerne i selskabet, der giver SKAT oplysningerne om selskabets afståelse af aktier. Hvis holdingkravet som følge af en efterfølgende skattefri omstrukturering i sin restløbetid er blevet videreført til selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering, vil oplysningspligten påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber. Særregel vedr. spaltning Skattefri spaltning kræver altid tilladelse fra SKAT, hvis en selskabsdeltager, som har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, jf. ligningslovens 2, er hjemmehørende i en stat, der ikke er medlem af EU/EØS, Færøerne eller Grønland, eller en stat, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Adgangen til at foretage skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT er betinget af, at selskaber, der efter spaltningen ejer mere end 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på tre år efter spaltningsdatoen. Dette holdingkrav svarer til de holdingkrav, der stilles ved skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. For at gøre det muligt at foretage efterfølgende skattefri omstruktureringer kan aktierne i de i spaltningen deltagende selskaber i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af den pågældende selskabsdeltager, der ejer mere end 10 pct. af kapitalen, eller af et af de deltagende selskaber. Det er dog en betingelse herfor, at der ved den efterfølgende omstrukturering alene sker vederlæggelse med aktier. Selskabsdeltageren vil således ikke blive anset for at have afstået aktierne i et deltagende selskab, hvis for eksempel: 1. Selskabsdeltageren efterfølgende ved en skattefri aktieombytning ombytter aktierne i et deltagende selskab med aktier i et mellemliggende holdingselskab, 2. Selskabsdeltageren efterfølgende spaltes ved en ny skattefri spaltning, og selskabets aktier i et af de selskaber, der har deltaget i den forudgående spaltning, i den forbindelse overdrages til et eller flere af de modtagende selskaber, 3. Et selskab, der har deltaget i den forudgående spaltning, efterfølgende spaltes skattefrit, eller 4. Selskabsdeltageren eller et af de deltagende selskaber efterfølgende indgår i en skattefri fusion. I tilfælde hvor der efter en skattefri spaltning uden tilladelse gennemføres en skattefri omstrukturering, vil holdingkravet vedrørende spaltningen i sin restløbetid blive videreført og finde anvendelse på selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Formålet hermed er at sikre, at betingelsen ikke kan omgås ved at gennemføre flere skattefri omstruktureringer uden tilladelse i forlængelse af hinanden med henblik på at omgå en avancebeskatning. Det skal oplyses til SKAT, hvis der afstås aktier i ovennævnte tilfælde. I tilfælde, hvor det selskab, der sælger de omhandlede aktier, er hjemmehørende her i landet, vil 7

8 det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysningerne om afståelsen af aktierne til SKAT. I de andre tilfælde, hvor selskabet er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktionærerne i selskabet, der giver SKAT oplysningerne om selskabets afståelse af aktier. Efter den gældende bestemmelse i 15 b, stk. 6, kan aktionærer i et udenlandsk selskab, som spaltes, og som ikke er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat, anvende de almindelige regler i 15 b, stk. 4. Hvis det sker uden tilladelse fra SKAT, er aktionærer, der er selskaber, underlagt de særlige regler om anskaffelsestidspunkt for vederlagsaktierne og udbyttebegrænsning, jf. 15 b, stk. 7 og 8. Reglen ændres, så det altid er muligt at anvende reglerne i 15 b, stk. 4, når et udenlandsk selskab, som ikke er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat, spaltes, uanset om den danske aktionær er et selskab eller en person. Følgende tilfælde kan en spaltning fortsat ikke gennemføres uden tilladelse: Hvor det indskydende selskab har mere end en selskabsdeltager, og en eller flere af disse selskabsdeltagere har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltager eller selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. Hvor en selskabsdeltager, der kan modtage skattefrit udbytte fra det indskydende selskab, og som helt eller delvis vil være skattepligtig ved salg af aktier i det indskydende selskab, vederlægges med andet end aktier i de(t) modtagende selskab(er). Særregler om tilførsel af aktiver Det skal kun være muligt at foretage en skattefri tilførsel af aktiver, hvis det indskydende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, Færøerne eller Grønland, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. En skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT gøres som udgangspunkt betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår aktier i det modtagende selskab i en periode på tre år efter tilførselsdatoen. For at gøre det muligt at foretage efterfølgende skattefri omstruktureringer kan aktierne i det modtagende selskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af det indskydende eller det modtagende selskab, hvis der ved denne efterfølgende omstrukturering alene sker vederlæggelse med aktier. Det indskydende selskab vil således ikke blive anset for at have afstået aktierne i det modtagende selskab, hvis for eksempel: 1. Det indskydende selskab efterfølgende ved en skattefri aktieombytning ombytter aktierne i det modtagende selskab med aktier i et mellemliggende holdingselskab, 2. Det indskydende selskab efterfølgende spaltes skattefrit, og aktierne i det modtagende selskab overdrages til et eller flere selskaber, 3. Det modtagende selskab efterfølgende spaltes skattefrit, eller 4. Det indskydende eller det modtagende selskab efterfølgende indgår i en skattefri fusion. I tilfælde hvor der efter en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse gennemføres en skattefri omstrukturering, vil holdingkravet vedrørende tilførslen i sin restløbetid finde anvendelse på selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Formålet hermed er at sikre, at betingelsen i ikke kan omgås ved at gennemføre flere skattefri omstruktureringer uden tilladelse i forlængelse af hinanden med henblik på at omgå en avancebeskatning. Ved siden af den beskrevne videreførelse af holdingkravet fra den forudgående tilførsel af aktiver vil en efterfølgende skattefri omstrukturering uden tilladelse i sig selv være betinget af et nyt holdingkrav vedrørende visse af aktierne i de deltagende selskaber. Det følger af forslaget at aktier, der skifter skattemæssig status, skal anses for afstået og anskaffet igen på tidspunktet for skiftet af den skattemæssige status til handelsværdien på dette tidspunkt. I tilfælde, hvor en skattefri tilførsel af aktiver er gennemført uden tilladelse, og hvor aktierne i det modtagende selskab efterfølgende skifter skattemæssig status, vil aktierne dog ikke i relation til holdingkravet blive anset for afstået, og tilførslen vil således ikke blive skattepligtig på grund af statusskiftet. Aktierne anses for anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Forudsætningen for at fastsætte anskaffelsessummen for aktierne på baggrund af den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver bortfalder med forslaget om, at udbytte og aktieavancer vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes. Ændringerne indebærer umiddelbart, at vederlagsaktierne kan sælges uden beskatning kort efter tilførslen. For at forhindre at et skattepligtigt salg af aktiver konverteres til en skattefri aktieavance, skal vederlagsaktierne som udgangspunkt beholdes i 3 år, hvis skattefriheden skal bevares for en tilførsel af aktiver, der foretages uden tilladelse fra SKAT. Der ophæves en række bestemmelser. Det gælder fastsættelse af anskaffelsestidspunktet for vederlagsaktierne henholdsvis de aktier i det modtagende selskab, som det indskydende selskab måtte eje på tilførselstidspunktet. 8

9 Tilsvarende kravet om selvangivelse af anskaffelsessummen for vederlagsaktierne, værnsreglen om negativ anskaffelsessum for vederlagsaktierne (med den foreslåede ændring kan der ikke opstå en negativ anskaffelsessum for vederlagsaktierne.), samt regler om kildeartsbegrænsede tab på aktier. 3. Advokat- og revisoromkostninger Efter de gældende regler i ligningslovens 8 I og 8 J er der fradrag for udgifter til advokater og revisorer og udgifter til undersøgelser af nye markeder i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsmæssig virksomhed. Bestemmelserne kan også anvendes, når etableringen eller udvidelsen sker via aktiekøb. For selskaber afskaffes disse regler fra og med indkomståret Der er også fradrag for de udgifter, som er afholdt inden indkomståret 2010, men hvor etableringen eller udvidelsen af den erhvervsvirksomhed, som udgifterne vedrører, først finder sted i indkomståret Ventureselskaber Som konsekvens af ophævelsen af ligningsloven 8 J fjernes fradraget for rådgiveromkostninger i forbindelse med aktieopkøb i de tilfælde, hvor der gives fradrag for tilsvarende udgifter som formueforvaltningsudgifter. Efter de gældende regler gives der således ikke kun fradrag for formueforvaltningsomkostninger, der vedrører traditionel rådgivning vedrørende passive investeringer i noterede værdipapirer, men også for omkostninger til rådgivning om ventureinvesteringer, der er baseret på aktiv interessevaretagelse i typisk unoterede selskaber medmindre omkostningerne kan henføres til aktieinvesteringer, der specifikt er foretaget med henblik på at opnå udbytter og/eller avancer, der ikke er eller kun rent undtagelsesvist vil være skattepligtige. En sådan ændring er især relevant i relation til ventureselskabers (kapitalfondes) aktieinvesteringer. Et ventureselskab vil i forbindelse med sine investeringer ofte afholde den samme type omkostninger (due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger m.v.) som en almindelig industriel koncern. Forskellen er, at udgiften efter praksis anses for en formueforvaltningsudgift for ventureselskabet, mens det er en etableringsudgift for den industrielle koncern. Reelt er der dog tale om etablering (eller udvidelse) af virksomhed i begge tilfælde. Hvis der alene sker en afskaffelse af ligningslovens 8 J, vil ventureselskaberne således bevare fradragsretten for rådgivningsomkostninger ved aktieopkøb. Det vil give ventureselskaberne en konkurrencefordel i forhold til industrielle koncerner, idet det formentligt ikke vil være sjældent forekommende, at ventureselskaber og industrielle selskaber vil ønske at opkøbe samme selskab. Ventureselskabernes fradrag afskaffes ligeledes. Det bemærkes, at ventureselskaber, som ikke anses for næringsskattepligtige vedrørende aktier, beskattes af deres aktieinvesteringer efter samme regler som industrielle selskaber. De ændringer af beskatningen af selskabers aktieavancer og udbytter, som foreslås som led i harmoniseringen af beskatningen, vil således medføre, at der ikke sker beskatning af ventureselskabet, hvis det besidder mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det opkøbte selskab. 4. Omkostningsgodtgørelse afskaffes for selskaber Efter de gældende regler kan der opnås godtgørelse for udgifterne til førelse af sager ved skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene, herunder EF- Domstolen, samt sager om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen). Der skal være tale om klage- eller genoptagelsessager. Denne regel afskaffes. Omkostninger vedrørende sager, der er indbragt eller anlagt inden lovens ikrafttræden (14. juni 2009), kan dog dækkes efter de hidtil gældende regler. Ved efterfølgende anke af en sådan sag vil de nye regler finde anvendelse. Godtgørelse sker i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, når sagen er afgjort og medholdsprocenten dermed er kendt. Selskaber, der herefter ikke har adgang til omkostningsgodtgørelse, vil have skattemæssigt fradrag for udgifterne. Der vil ikke ske ændringer for personers adgang til omkostningsgodtgørelse. 5. Kursgevinstbeskatning 5.1. Tvungen lagerbeskatning Der indføres stramninger vedrørende selskabers kursgevinstbeskatning, dvs. generelt om adgangen til at anvende realisationsprincippet, og dels beskatning ved afdrag på nødlidende fordringer. Selskaber er tvunget til at anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer. Som udgangspunkt omfattes alle fordringer, for obligationer dog kun på kreditorsiden. Fra dette udgangspunkt foreslås en række undtagelser, dvs. disse fordringer omfattes ikke af kravet om tvungen anvendelse af lagerprincippet. De undtagne fordringer er: 1) Koncerninterne fordringer, jf. kursgevinstlovens 4. 2) Fordringer erhvervet som skattepligtigt vederlag for leverede varer og andre aktiver samt tjenesteydelser (vederlagsfordringer). 3) Fordringer, der er omfattet af det særlige regelsæt om fradrag for de regnskabsmæssige hensættelser til tab på udlån. Der er tale om fordringer, som indehaves af pengeinstitutter, og fordringer, der indehaves af finansieringsselskaber, hvor finansieringsselskabet har valgt at anvende det særlige regelsæt om fradrag for de regnskabsmæssige hensættelser til tab på udlån 9

10 4) Fordringer, der er ejet af realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed m.fl Valutakursændringer og finansielle kontrakter Selskaber kan fortsat vælge at anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på gæld i fremmed valuta, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Vælges lagerprincippet omfatter dette såvel gevinst og tab på gælden som sådan og gevinst og tab som følge af valutakursændringer. Kursgevinstlovens 31 indeholder regler om tabsfradragsbegrænsning for selskabers tab på finansielle kontrakter, der vedrører aktier. I lovforslaget er det foreslået, at adgangen til fradrag for tab begrænses, når kontrakten vedrører aktier, som for udsteder, erhverver eller et selskab, der er koncernforbundet med udsteder eller erhverver, har karakter af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller egne aktier. Der kan imidlertid også være visse muligheder for skattearbitrage ved samspillet mellem lagerbeskatningen af finansielle kontrakter og realisationsbeskatning af porteføljeaktier. Derfor er der indsat en ny bestemmelse i kursgevinstlovens 31 A, således at adgangen til fradrag også begrænses, når kontrakten vedrører aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet. Tabsfradragsbegrænsningen indtræder dog kun, hvis den skattepligtige anvender realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier. Den nye bestemmelse afviger fra kursgevinstlovens 31 ved, at tab på kontrakten vil kunne fradrages i skattepligtige aktiegevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. Tab skal primært fradrages i nettogevinster på andre aktiebaserede kontrakter. Hvis der herefter er et uudnyttet tab, kan det fradrages i nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier Fordringer og gæld Med den formulering, der indgår i det oprindeligt fremsatte lovforslag, er det et krav, at lagerprincippet i givet fald skal anvendes for alle selskabets fordringer, der ikke i forvejen er undergivet lagerbeskatning henholdsvis al gæld, der er optaget til handel på et reguleret marked. Det er ændret således. at fordringerne inddeles i tre kategorier henholdsvis koncerninterne fordringer, vederlagsfordringer og en restgruppe i form af øvrige fordringer. Sidstnævnte kategori er medtaget for en sikkerheds skyld. Lagerprincippet kan vælges særskilt for hver kategori, for de to af kategorierne eller for alle tre kategorier samlet. For hver kategori skal valget omfatte alle fordringer, der indgår i den pågældende kategori. Tilsvarende skal gælden inddeles i to kategorier henholdsvis gæld optaget til handel på et reguleret marked og gæld i fremmed valuta, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Lagerprincippet kan vælges for hver af de to kategorier eller for begge kategorier. For hver kategori skal valget omfatte al gæld, der indgår i den pågældende kategori Nødlidende fordringer Vedrørende overtagelse af nødlidende fordringer er der indført en væsentlig stramning, gældende fra 22. april Efter gældende ret anses afdrag på fordringer på koncernforbundne selskaber for at være maskeret udbytte, når afdragene alene sker i kraft af aktionærforholdet/ interessesammenfaldet, herunder beherskelsen af skyldnerselskabet. Højesteret har i SKM H fastslået, at en hovedaktionærs kursgevinst i forbindelse med indfrielse af en fordring på hovedaktionærens selskab anses som maskeret udbytte efter ligningsloven 16 A. Det medfører efter gældende ret, at hovedaktionæren bliver beskattet heraf, når hovedaktionæren er en fysisk person. Skatterådet har i SKM SR overført retstilstanden til selskabsområdet, således at indfrielse af fordringerne fra datterselskaber til moderselskaber anses som maskeret udbytte. Det medfører, at det maskerede udbytte efter gældende ret er skattefrit som datterselskabsudbytte. Fremover skal kursgevinster på fordringer mellem koncernforbudne selskaber behandles efter kursgevinstlovens regler og aldrig kan betragtes som udbytte efter ligningslovens 16 A og 16 B og dermed skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2. Ændringen har virkning straks fra den 22. april Kapitalfondspartnere Der indføres særregler for beskatning af deltagere i såkaldte venturefonde mv. Det merafkast, som kapitalfondspartnere oppebærer fra investeringer i kapitalfondene, gøres til personlig indkomst for kapitalfondspartneren, idet merafkastet anses for at være vederlag for partnernes knowhow og indsats ved fondens etablering, drift og afvikling. Standardafkastet vil fortsat skulle beskattes som aktieindkomst. Ved standardafkast forstås afkast, der ikke overstiger en standardforrentning (pt. 6,5 pct.) af den kapital, som partneren har indskudt. Standardforrentningen fastsættes til forrentningen i rentefradragsbegrænsningsreglen i selskabsskattelovens 11 B, stk. 2, der reguleres årligt. Hvis investeringen medfører tab, kan tabene fradrages i den personlige indkomst. Udbytter beskattes som personlig indkomst. Bestemmelsen omfatter både personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, og dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven. Det er en forudsætning, at personen har en fortrinsstilling i en kapital- eller venturefond. Personen har en fortrinsstilling når 10

11 - Den skattepligtiges forholdsmæssige andel af resultatet i investeringsenheden overstiger den skattepligtiges forholdsmæssige andel af den indskudte kapital, eller - Resultatet fordeles ligeligt i forhold til den indskudte kapital, men den væsentligste andel af den samlede kapital består af lånekapital, som indskydes af andre deltagere. Ændringen har virkning fra og med indkomståret Selskabers begrænsning af nettofinansieringsudgifter I 2007 indførtes et renteloft over fradraget for nettofinansieringsudgifterne svarende til en standardforrentning (6,5 pct. i 2009) af den skattemæssige værdi af driftsaktiverne. udbytter, renter og royalties. Ændringen har virkning for de indkomstår, hvor varslingsfristen ikke er udløbet på tidspunktet den 1. maj Der gælder et tilsvarende virkningstidspunkt for krav afledt af ansættelserne. 9. Tonnageskat Der er foretaget en engangsforhøjelse af satserne for at modvirke udhuling af beskatningen. Tonnagesatserne forhøjes med 15 pct. i Afslutning Eventuelle spørgsmål til nyhedsbrevet kan rettes til skatteafdelingen. Ved opgørelse af den skattemæssige værdi af driftsaktiverne medregnes i dag 20 pct. af købesummen for aktier i udenlandske direkte ejede selskaber, der ikke indgår i sambeskatningen. Dette giver i begrænset omfang mulighed for at lånefinansiere opkøb af erhvervsmæssige aktiviteter i udlandet. Der sker en gradvis udfasning af den gældende regel om, at der kan medregnes 20 pct. af købesummen for aktier i direkte ejede selskaber, der ikke indgår i en dansk sambeskatning, til de driftsaktiver, der berettiger til rentefradrag. Reglen udfases over 8 år med 2½ procentpoint pr. år. Ved udfasningen skelnes ikke mellem opkøb foretaget før og efter ændringen. Alle opkøb behandles således ens. Det er alene medregningsprocenten, der udfases. Ændringen har virkning fra og med indkomståret Særregel for faste driftssteder Der er gennemført en ændring af reglen om begrænset skattepligt af aktier for selskaber, der udøver erhverv med fast driftssted i Danmark begrænset skattepligt af aktier. Den begrænsede skattepligt udvides til også at omfatte porteføljeaktier, der er tilknyttet det faste driftssted. Efter de gældende regler omfatter den begrænsede skattepligt alene næringsaktier. Ændringen indeholder endvidere en udvidelse af ansættelsesfristen for sager vedrørende begrænset skattepligt af koncerninterne renter, udbytter og royalties. Den særlige regel i aktieavancebeskatningsloven om fraflytterbeskatning af selskaber ophæves. Tilsvarende justeres fraflytterbestemmelsen i kursgevinstloven, således at den alene omfatter personer. Begrundelsen er, at forholdet i forvejen er reguleret i selskabsskatteloven via reglen om overførsel af aktiver og passiver internt i selskabet til et fast driftssted eller et hovedkontor i udlandet, således at de ikke længere omfattes af dansk beskatning. Der indføres en forlænget ansættelsesfrist for selskaber, der er begrænset skattepligtige af koncerninterne 11

Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber

Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet 92 Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/10-2009 af Torben Laursen, kundenummer: 3016640. Skatter forårspakke Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet SKAT Af senior tax manager Vicki

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Aktieavancebeskatning

Aktieavancebeskatning HD 1. Del Afsluttende projekt Erhvervsøkonomisk institut Udarbejdet af: Morten Riisberg Nørgaard Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Aktieavancebeskatning Aarhus School of Business Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere