Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rusmiddelpolitik. Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune"

Transkript

1 Rusmiddelpolitik

2 Arbejdsbetinget Rusmiddelpolitik stresspolitik frederikshavn kommune Rusmiddelpolitik I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Samtidig er vi en service- og myndighedsorganisation, der altid møder borgere, kolleger, samarbejdspartnere og gæster på en professionel og hensigtsmæssig måde. Det betyder, at borgere, kolleger, samarbejdspartnere og gæster kan have tillid til, at de møder medarbejdere, der udfører deres arbejde sikkert og ansvarsfuldt. Derfor er alkohol og andre rusmidler ikke en naturlig del af hverdagen hos Frederikshavn Kommune. Rusmiddelproblemer er en udfordring for hele arbejdspladsen, og Frederikshavn Kommune vil ikke medvirke til, at en afhængighed af rusmidler skabes eller vedligeholdes på arbejdspladsen. 2

3 Mål At forebygge eventuelle rusmiddelproblemer blandt Frederikshavn Kommunes ansatte. Aktivt og så tidligt som muligt at hjælpe enhver medarbejder, der har et begyndende eller eksisterende misbrugsproblem både af hensyn til sikkerheden og for at undgå menneskelige omkostninger. HovedMED 8. marts 2012, Frederikshavn Byråd 30. april Evalueres næste gang af HovedMED senest i forbindelse med evaluering af MED-aftalen. HovedMED har kompetencen til at vedtage mindre ændringer af Frederikshavn Kommunes personalepolitikker, hvis ændringerne kan foretages inden for budgetrammen på området. Væsentlige ændringer behandles politisk, jf. den til enhver tid gældende kompetenceplan. HovedMED 24. oktober 2013, Frederikshavn Byråd 27. november

4 Bilag - til rusmiddelpolitik for ansatte i Frederikshavn Kommune Håndtering af rusmiddelproblemer Frederikshavn Kommunes rusmiddelpolitik er en kulturel og holdningsmæssig ramme, indenfor hvilken man synligt på alle arbejdspladser skal forholde sig til brug og misbrug af rusmidler. Det betyder, at den ligesom Frederikshavn Kommunes øvrige personalepolitikker skal udmøntes lokalt på de enkelte arbejdspladser. Ansvar Den nærmeste leder er som repræsentant for arbejdspladsen forpligtet til at håndtere et eventuelt misbrug hos en medarbejder det følger af den generelle ledelsesret, og det gælder både i forhold til disciplinære foranstaltninger (evt. ansættelsesretlige konsekvenser) og i forhold til, at en medarbejder med et misbrugsproblem skal tilbydes hjælp og støtte. Her ud over følger det af Frederikshavn Kommunes overordnede personalepolitik, at alle medarbejdere har en kollegial forpligtelse til at reagere på en kollegas misbrug og være opmærksomme på signaler om brug eller misbrug af rusmidler. Dette sker ved direkte henvendelse til nærmeste leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, som herefter er forpligtet til at handle. Oplysningerne skal naturligvis behandles fortroligt. At give oplysning om misbrug af rusmidler videre betragtes ikke som stikkeri, men som omsorg for kollegaen. Hvad skal arbejdspladserne gøre? De enkelte arbejdspladser skal indenfor den overordnede personalepolitiks og rusmiddelpolitikkens holdningsmæssige ramme aftale egne konkrete retningslinjer, som er gældende lokalt. Heraf skal det fremgå, hvordan arbejdspladsen konkret forebygger forbrug og misbrug af rusmidler, og hvordan arbejdspladsen agerer i tilfælde af forbrug eller misbrug af rusmidler. Man kan f.eks. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: I hvilke særlige situationer om nogen - må man eventuelt indtage alkohol på arbejdspladsen? Hvem giver tilladelse? Hvem kontaktes? (lederen, tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentanten i prioriteret rækkefølge) Helt konkret: Hvem gør hvad i tilfælde af, at en kollega er påvirket af rusmidler i arbejdstiden? - Bortvises kollegaen, ringes der efter en pårørende, kører man vedkommende hjem eller direkte til en misbrugsklinik, eller? (Husk dokumentation i form af referat og beskrivelse af hændelsesforløb til personalemappen samt at kontakte HR Løn & Personale) Hvad gør man konkret i tilfælde af begrundet mistanke om en kollegas brug eller misbrug af rusmidler? I hvilket omfang bringes kontrolforanstaltninger i anvendelse? Hvilke kan konkret bringes i anvendelse? (se afsnit om Aftale om kontrolforanstaltninger nedenfor) De lokale retningslinjer skal være udarbejdet senest 3. kvartal

5 Signaler på misbrug Signalerne kan være et eller flere af følgende: Skiftende humør Hvad gør man helt konkret, hvis man får en melding om et misbrug, der skal tages i opløbet? Der tages altid udgangspunkt i de retningslinjer, der er udarbejdet lokalt for de enkelte arbejdspladser. Nærmeste leder skal altid være orienteret. Hvis pågældende medarbejder samtykker, orienteres de nærmeste kolleger om, hvorfor medarbejderen ikke er til stede. Bedst er det, hvis medarbejderen selv Svingende/mindsket arbejdspræstation og kan fortælle sine kollegaer om situationen. koncentrationsevne Hvis man ønsker yderligere hjælp, tager man Mistænksomhed overfor ledere og kolleger kontakt til Frederikshavn Kommunes misbrugs- Alle ansatte ved Frederikshavn Kommune skal have Tendens til isolation konsulent. Misbrugskonsulenten kan komme med de bedst mulige ansættelsesforhold, og det inde- Lugt af alkohol evt. forsøg på camouflage gode råd og vejledning i, hvad man bør gøre i den bærer, at vi tager hånd om hinanden. Det er ikke med f.eks. pastiller eller parfume enkelte situation. Se kontaktoplysninger og yder- en skam at være misbruger det er en skam ikke Svinkeærinder og/eller hyppige toiletbe- ligere konkrete informationer under Rusmidler på at gøre noget ved det! Og her er det arbejdsgiverens søg Arbejdsmiljøportalen på Intranettet ansvar at få taget fat om de forskellige muligheder, Mange fejl, mange uheld og ofte behov for vi kan tilbyde en ansat med et misbrugsproblem, andres hjælp Vigtigt er det, at ingen, der erkender sit misbrug, for på den måde at hjælpe vedkommende med at Usædvanlig irritation og sårbarhed overlades til selv at tage handling. Her er det vigtigt, komme ud af sit misbrug. Fraværet stiger (møder for sent, har hyp- at vi er stand by og giver råd, nærvær og vejledning pigt, kortvarigt sygefravær) i at være den støttende leder/kollega. Utroværdige undskyldninger for nedsat præstation, mødeaftaler o.lign. Personlig hygiejne ændres Ægteskabelige problemer Modstand mod forandringer Aftaler ændres Helbredsmæssige problemer: Hovedpine, træthed, mavesmerter, opkastning, diarré Under Rusmidler på Arbejdsmiljøportalen på Intranettet findes links til relevante artikler mv.

6 Aftale om kontrolforanstaltninger Aftalen er indgået af KL og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) og trådte i kraft Bemærkning: 1. april Aftalen gengives her i sin helhed. KL s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den 1. Hvem er omfattet af aftalen Kommunale Styrelseslovs 60, trafikselskaber, Stk. 1 alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og Aftalen omfatter alle ansatte inden for KTO s forhandlingsområde, som er ansat institutioner for voksne, som kommunen har døgninstitutioner for børn og unge og selvejende 1. i KL s forhandlingsområde, indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Løn- 2. i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv., ningsnævns tilsyn. og som er omfattet af en kommunal overenskomst eller når der indgås serviceaftale med en virksomhed. KL meddeler organisationerne med kopi til KTO, 3. på selvejende institutioner mv., med hvilke I forhold til ansatte i virksomheder, jf. pkt. 2, er Københavns Kommune har indgået driftsoverenskomst, og hvor det af driftsoverenskomsten den enkelte overenskomst omfatter disse virk- det en forudsætning for aftalens anvendelse, at fremgår, at de kommunale overenskomster somheder. gælder. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL s Løn og Personale, afsnit Formål Formålet med denne aftale er at skabe størst mulig tryghed for de ansatte i forbindelse med en kommunes eventuelle anvendelse af kontrolforanstaltninger. Bemærkning: Bestemmelserne i denne aftale er et supplement til den lovgivningsmæssige regulering. Som eksempler på lovgivning, der også regulerer området kan nævnes regulering af persondata som findes i Persondataloven, straffelovens bestemmelser om brevhemmelighed og overvågning, Lov om tvovervågning mv. Stk. 2. Denne aftale finder ikke anvendelse, såfremt parterne i en kollektiv overenskomst har fastsat egne regler om kontrolforanstaltninger. 6

7 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger Stk. 1. Kommunen kan i medfør af ledelsesretten iværksætte kontrolforanstaltninger O.11 10/2012 Bemærkning: Bestemmelsen omfatter kontrolforanstaltninger, som fx alkoholtest og urinprøver. 4. Information til de ansatte Stk. 1. Kommunen skal senest 6 uger forud for iværksættelsen af nye kontrolforanstaltninger, jf. 3 informere Bestemmelsen omfatter også iværksættelse af de ansatte. Stk. 2. kontrolforanstaltninger i form af overvågning af Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede ansatte, hvor overvågning sker via den ansattes Stk. 2. i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål. anvendelse af digitale arbejdsredskaber eller via Informationen skal som minimum indeholde Kontrolforanstaltninger skal indrettes således, at der sikkerhedsudstyr i kommunen. Anvendelse af GPS, oplysninger om kommunens overvejelser om de er et rimeligt forhold mellem formål og midler. logning af internet ved brug af pc, videoovervåg- driftsmæssige begrundelser, hvilke oplysninger der ning, elektroniske nøglekort m.v. er eksempler på tilvejebringes og håndteringen af disse oplysninger. Stk. 3. digitale arbejdsredskaber/sikkerhedsudstyr, som Kontrolforanstaltninger må ikke være krænkende omfattes af bestemmelsen. Eksemplerne på digi- Stk. 3. over for medarbejderne, og de må ikke forvolde tale arbejdsredskaber og sikkerhedsudstyr ændrer Hvis formålet med kontrolforanstaltningen vil medarbejderne tab eller nævneværdige ulempe. sig i takt med den teknologiske udvikling. forspildes ved en forudgående information, eller tvingende driftsmæssige grunde er til hinder herfor, skal kommunen informere de ansatte snarest muligt efter iværksættelsen af kontrolforanstaltningen samt redegøre for årsagen til, at der ikke kunne ske en forudgående information. Stk. 4. Den enkelte ansatte kan ikke meddele et samtykke til iværksættelse af kontrolforanstaltninger hverken i forbindelse med ansættelsen eller på et senere tidspunkt.

8 Bemærkning Bestemmelsen i 4 er ikke til hinder for at information om den enkelte ansatte tilvejebragt via digitale arbejdsredskaber/sikkerhedsudstyr kan anvendes, hvor der foreligger begrundet mistanke om misligholdelse eller strafbare forhold O.11 10/ Tvister og fortolkning Stk. 1. Retstvister/uoverensstemmelser om fortolkning af eller overtrædelse af denne aftale behandles efter aftale vedrørende behandling af retstvister og aftaler indgået mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO). Stk. 2. Konkrete tvister vedrørende enkeltpersoner be- 7. Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1. Aftalen træder i kraft 1. april 2011 og erstatter Aftale om kontrolforanstaltninger mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte af 29. maj Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst den 31. marts Hjemmearbejdspladser På hjemmearbejdspladser må der ikke indføres kon- handles efter det tvisteløsningssystem, der er aftalt mellem personaleorganisationen og KL. København, den 24. februar 2012 trolforanstaltninger, der krænker privatlivets fred. For KL, Michael Ziegler / Johnny Kristensen For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Anders Bondo Christensen / Helle Basse 8

9 Lån til behandling for misbrug af rusmidler Frederikshavn Byråd godkendte den 14. april 1997, Procedure bevilling af lån til ansatte ved Frederikshavn Kommune til behandling for misbrug af at det er muligt for kommunens ansatte at låne af Frederikshavn Kommune til dækning af udgiften til rusmidler, godkendt af Frederikshavn Byråd 14. april behandling for misbrug af rusmidler, hvor behandlingen ligger ud over de offentlige behandlingstil- 1997: bud. 1. Kompetence: HR- & Personalechefen har kompetence til at Der er pt. afsat en pulje på kr. pr. år til bevilge lån efter indstilling fra centercheferne. formålet; puljen administreres af økonomichefen. Økonomicentret forestår sagsbehandlingen. Den Ordningen er fortsat gældende i den nye Frederikshavn Kommune, jf. godkendte budgetter. kan fremkomme med udtalelse til sagen, og HR ansattes afdelingsleder og tillidsrepræsentant Løn & Personale kan benyttes som rådgivende Proceduren herunder er konsekvenstilrettet, så den konsulent. er i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes nuværende organisationsstruktur. I pkt. 8 er det oprindelige krav om ansættelse i mindst 5 år endvidere ændret til krav om fastansættelse. 2. Anmodning om bevilling af lån fremsættes af den lånsøgende medarbejder overfor pågældendes centerchef via nærmeste leder. Anmodningen skal fremsættes skriftligt, og den skal indeholde/ vedlægges: Seneste årsopgørelse for ansøger og dennes eventuelle ægtefælle/samlever Oplysning om forsørgerpligt over børn Oplysning om baggrund for ønske om behandling, evt. udtalelse fra læge eller anden Oplysning om varighed, pris og indhold af den ønskede behandling

10 3. Centerchefen indstiller til HR Løn- & Personalechefen evt. efter forudgående samråd med ansøgerens afdelingsleder og tillidsrepræsentant om ansøgningen anbefales imødekommet. 5. Såfremt behandlingen kræver, at pågældende skal sygemeldes fra sin stilling, skal der senest samtidig med, at lånet bevilges, tages stilling til, om sygemelding kan accepteres. 8. Lån kan kun ydes til fastansatte medarbejdere hos Frederikshavn Kommune. 9. Tilbagebetaling af lånene administreres af Øko- Centerchefen er berettiget til at forlange yderli- nomicentret, der ligeledes er bemyndiget til at gere oplysninger, hvis dette skønnes nødvendigt. 6. Tilbagebetaling af lånet sker ved indeholdelse i forhandle om afdragsordninger med fratrådte medarbejderens løn. Afdragene fastsættes indi- medarbejdere og til at foretage inddrivelse af Indstillingen foretages på grundlag af en samlet viduelt ud fra en vurdering af medarbejderens misligholdte lån. vurdering af ansøgerens personlige og økonomi- betalingsevne. ske situation. 10.Ansøgeren skal have oplyst, at den rentefordel, 7. Der kan maximalt ydes et lån på kr. Lånet der opnås ved et rentefrit lån, er indkomstskat- 4. Såfremt lånet bevilges, skal dette udbetales er rentefrit, så længe medarbejderen er ansat tepligtig og henregnes til den personlige ind- direkte til den institution/behandler, der skal hos Frederikshavn Kommune. Ved fratræden komst. Den tilsvarende beregnede renteudgift er forestå behandlingen. Lånet udbetales i rater, både ansøgt og uansøgt forfalder lånet til derimod negativ kapitalindkomst. såfremt betaling for behandling kan ske i rater. indfrielse. Såfremt indfrielse ikke sker, forrentes restgælden med en rentesats svarende til den til enhver tid i henhold til renteloven fastsatte procesrente. Betingelserne for lånet specificeres i gældsbrev, der underskrives af medarbejderen, inden lånet udbetales. 10

11 Eventuel sygemelding Hvis lån til behandling af misbrug gives, accepteres det samtidig at drøfte muligheden for, at medarbejderen eventuelt kan være sygemeldt i en eller flere perioder dog skal lederen opretholde relationen til medarbejderen, jf. model for håndtering af sygefravær i Frederikshavn Kommune.

12 Synlighed Det skal være kendt af alle ansatte hos Frederikshavn Kommune, hvordan rusmiddel-politikken udmøntes på netop deres arbejdsplads. Derfor skal lokale retningslinjer jævnligt drøftes i de lokale MED-udvalg. Godkendt af Byrådet den 30. april

13

14 Grafik: hl Frederikshavn Kommune Rådhus Alle Frederikshavn Tel.:

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere