Præsentation af KL s værktøjskasse: Redskaber til kommunernes arbejde med vand og natur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af KL s værktøjskasse: Redskaber til kommunernes arbejde med vand og natur"

Transkript

1 Kommunernes nye ansvar for vand- og naturkvaliteten giver forvaltningerne nye udfordrende arbejdsopgaver. KL har samlet en række redskaber, der kan støtte forvaltningerne i dette arbejde. De kan findes på I denne pjecen bliver udvalgte redskaber præsenteret: 1) Baggrundsviden om miljømålslovens vandopgaver 2) Analyse af miljømålsloven: Kommunernes udfordringer i vandplanlægningen 3) Basisanalysen på vandområdet 4) Odense Kommune et praktisk eksempel 5) Baggrundsviden om miljømålslovens naturopgaver 6) Basisanalysen på naturområdet 7) Forvaltningsgrundlag for 3 naturområder (naturdatabase og feltskemaer) 8) Naturbeskyttelsesloven: De generelle opgaver og samspillet med Natura 2000-områderne 9) Adgang til elektroniske oplysninger om vand og natur 10) Idéfasen: Hvordan kan kommunerne gribe den an? 11) Kommunalt samarbejde på miljømålslovens område 12) Sammenhængen mellem kommuneplanprocessen og de statslige planer på vand- og naturområdet 13) Kommunernes dialog med borgere, organisationer og erhvervsliv KL Weidekampsgade 10 Postboks København S tlf KL Weidekampsgade 10 Postboks København S tlf Foto: Claus Ørsted Præsentation af KL s værktøjskasse: Redskaber til kommunernes arbejde med vand og natur

2 Nye vand- og naturopgaver for forvaltningerne Kommunernes nye ansvar for vand- og naturkvaliteten giver forvaltningerne nye, udfordrende arbejdsopgaver. KL har samlet en række redskaber, der kan støtte forvaltningerne i dette arbejde. Vandet skal blive renere og naturen rigere. Med reformen har kommunerne det fulde ansvar for at sno åer, rejse våde enge, forbedre spildevandsrensningen og meget mere for at sikre, at vi når kvalitetsmålene for vores vand og natur. Centralt i dette arbejde står miljømålsloven. Her lægges skinnerne til en omfattende planproces på vand- og naturområdet. Staten sætter de overordnede mål og rammer, men frem til udgangen af 2007 kan kommunerne komme med forslag til statens planlægning. Med udgangen af 2009 er statens vand- og naturplaner færdige. Planerne vil indeholde bindende mål for den lokale vandog naturkvalitet og sætte rammerne for kommunernes fremtidige indsats. Derefter skal kommunerne udarbejde handlingsplaner med konkrete vand- og naturprojekter, der sikrer at målene nås i Få overblik over udfordringerne Forvaltningen skal løbende sikre beslutningsgrundlaget for en række store, politiske beslutninger omkring vand og natur, der både går på tværs i forvaltningerne og berører andre kommuner i oplandet. Der er rigtig mange bolde i luften, og det bliver en stor opgave at få overblik over de mange udfordringer. Der kan bl.a. blive brug for: Et overblik over lovgivning, arbejdsopgaver og de indbyrdes sammenhænge imellem de mange forvaltningsområder. En status over tilstanden af lokale vand- og naturområder herunder et overblik over, hvordan forskellige kilder belaster de enkelte områder. Hvor ligger udfordringerne? Fremtidsscenarier, der illustrerer effekten lokalt af konkrete, prisfastsatte miljø- og naturprojekter f.eks. med afsæt i regionplanens vejledende kvalitetsmål. Hvor vil det blive uforholdsmæssigt dyrt at nå målene? Et overblik over, hvordan vand- og naturplanlægningen spiller sammen med andre hensyn i kommunen f.eks. erhvervsudvikling, by- og boligudvikling samt friluftsliv. Et overblik over, hvilke interessenter i det åbne land kommunen skal i dialog med og hvilke andre kommuner, der skal etableres samarbejde med. Find hjælp på nettet KL har samlet en lang række redskaber, der kan understøtte forvaltningens forskellige arbejdsopgaver. De kan findes på I denne pjece bliver udvalgte redskaber præsenteret. Baggrundsviden om miljømålslovens vandopgaver Miljømålsloven er central for den kommende regulering af vandområder (vandløb, søer, fjorde, kyst- og grundvand). Loven skaber rammen for de statslige vandplaner og de kommunale handleplaner og fastlægger dermed kommunens handlemuligheder på centrale, kommunalpolitiske områder som spildevand, drikkevand, vandløb og søer, naturbeskyttelse, landbrug mv. Det vil få betydning for sektorplanlægning, konkrete afgørelser og etablering af vandmiljøprojekter i kommunen. Redskabet gennemgår: Miljømålsloven og de tilknyttede regler i vandforsyningsloven. Opgavefordelingen mellem de involverede myndigheder og tidsplaner for det kommende arbejde med vand- og naturplaner. Reglerne om basisanalyser og fastsættelse af miljømål. Reglerne om indsatsprogrammer, statslige vandplaner og kommunale handleplaner samt planernes gyldighed og virkning. Indholdet af det kommuneopslag som forventes at blive en del af den statslige vandplan. Redskabet kan bruges både i forberedelsen af arbejdet med vand- og naturplanerne i 2007 og i selve arbejdet, der strækker sig helt frem til Desuden kan det anvendes i den løbende administration af opgaverne på vandområdet. Redskabet henvender sig først og fremmest til personer i de kommunale forvaltninger, som arbejder med regulering af overfladevand, grundvand eller andre berørte områder som natur og landbrug. Men det kan også give andre et overblik over lovgivningen. Arbejdet med vand- og naturplanerne er kompliceret og lægger både op til et nyt samspil mellem kommunerne, staten og regionerne og til et øget samarbejde mellem kommunerne i oplandet. Redskabet giver den baggrundsviden og det overblik, der er nødvendigt for at kunne håndtere samarbejdsrelationer og konkrete opgaver på vandområdet. 2 3

3 Analyse af miljømålsloven: Kommunernes udfordringer i vandplanlægningen Hovedlinien i miljømålsloven er, at der skal gennemføres en kortlægning af miljøtilstanden for alle vandforekomster. På baggrund af kortlægningen skal der opstilles målsætninger og et indsatsprogram samt en konkret handleplan for, hvordan målene nås i Kommunernes væsentligste opgaver knytter sig til at deltage i processen omkring udarbejdelse af den statslige vandplan ( ) og til at etablere den efter følgende kommunale handleplan (2010). I processen skal der tages stilling til en række store og principielle spørgsmål: Hvilket niveau skal vandkvalitetsmålene sættes på? Hvilke områder skal udpeges til områder med lempede hhv. skærpede kvalitetsmål? Hvilke reduktionskrav for belastningen af vandmiljøet følger med kvalitetsmålene? Hvor meget skal den enkelte kommune reducere? Hvor meget skal den enkelte branche reducere? Hvilken kombination af virkemidler skal fastsættes? Hvordan skal indsatsen finansieres? Redskabet gennemgår miljømålslovens politiske -, faglige - og organisatoriske udfordringer set fra kommunernes synsvinkel og giver konkrete anvisninger på, hvad kommunerne kan gøre for at imødegå udfordringerne. Redskabet hænger tæt sammen med redskabet om idéfasen. Kommunernes udfordringer består bl.a. i at: Kunne dokumentere lokale konsekvenser af kommende udspil og argumentere for lokale kvalitetsmål på vand- og naturområdet. Kunne øve indflydelse på statens valg af virkemidler lokalt og den deraf følgende økonomiske byrdefordeling. Finde den rigtige organisering internt i kommunen. Etablere et samarbejde med andre kommuner og interessenter i oplandet. Basisanalysen på vandområdet Amterne har udarbejdet basisanalyser på vandområdet. Basisanalysen udgør vidensgrundlaget for hele den videre planproces på vandområdet - dvs. de kommende statslige vandplaner og de efterfølgende kommunale handleplaner. Basisanalysen er dermed helt central i processen allerede fra idéfasen. Redskabet gennemgår en konkret basisanalyse (HUR Vanddistrikt) som eksempel på, hvordan en basisanalyse er struktureret, og hvilke oplysninger den indeholder. Samtidig tegnes et billede af analysens anvendelighed og begrænsninger i planprocessen. Redskabet synliggør, hvilke yderligere data kommunen har brug for, hvis man ønsker at argumentere for særlige målsætninger eller bestemte indsatser/projekter i kommunen. Redskabet skal især anvendes under idéfasen, hvor kommunen leverer indspil til statens planer. Det kan også anvendes senere i processen i det konkrete arbejde med indsatsprogrammer og kommunale handleplaner. Redskabet henvender sig til alle, der arbejder med indspil i idéfasen eller den videre planproces. Redskabet er en læsehjælp i forhold til basisanalysen. Det giver overblik over hvilke oplysninger, der findes i analysen, og hvilke der ikke gør. 4 Redskabet kan bruges i kommunernes planlægningsfase, hvor arbejdet prioriteres og tilrettelægges. Redskabet henvender sig til beslutningstagere og medarbejdere i forvaltningerne. Redskabet giver baggrundsviden og overblik og kan støtte kommunerne i at tage stilling til, hvordan de skal prioritere opgaverne og organisere arbejdet, samt hvem de skal samarbejde med. 5

4 Odense Kommune et praktisk eksempel Processen omkring vandplanlægningen under miljømålsloven er ny og ukendt for kommunerne. Odense Kommune har taget forskud på den nye struktur som led i et EU-pilotprojekt, hvor man afprøver processens forskellige faser i oplandet til Odense Fjord. Odense Kommune har derfor allerede fået værdifulde erfaringer med den proces, som alle andre kommuner står overfor. Redskabet beskriver erfaringerne fra Odense Kommune og giver et godt billede af, hvad det er for udfordringer og overvejelser, kommunerne står overfor, når der skal laves naturplaner. Redskabet giver overblik over de konkrete opgaver, der venter, og konkrete forslag til, hvordan arbejdet kan gribes an, f.eks.: Hvordan forvaltningerne hurtigt kan få det lokale videns- og datagrundlag på plads, så de har overblik over mulige indsatser og omkostninger. Hvordan de kan prioritere indsatsen. Hvordan de kan omsætte EU s vandrammedirektiv til lokale forhold. Redskabet skal bruges i 2007, når kommunerne udarbejder indspil til statens planer. Derudover kan redskabet bruges i 2010, når kommunerne skal udarbejde lokale handleplaner. Redskabet henvender sig primært til ledere og medarbejdere i forvaltningerne, der skal beslutte, hvordan arbejdet skal organiseres, og hvordan opgaverne skal prioriteres. Baggrundsviden om miljømålslovens naturopgaver Miljømålsloven er central for den kommende regulering af de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000). Loven udgør rammen for de statslige Natura 2000-planer og de kommunale handleplaner, og herved defineres råderummet for en central del af kommunens fremtidige naturarbejde. Redskabet gennemgår: Miljømålslovens regler om Natura 2000-planlægningen. Opgavefordelingen imellem de involverede myndigheder. Reglerne om udpegning af områderne. Reglerne om basisanalyser og fastsættelse af miljømål. Reglerne om indsatsprogrammer, statslige naturplaner og kommunale handleplaner. Redskabet kan både bruges i forberedelsen af arbejdet med naturplanerne i 2007 og i selve arbejdet, der strækker sig helt frem til Redskabet henvender sig først og fremmest til medarbejdere i de kommunale forvaltninger, som arbejder med naturforvaltning. Men det kan også give andre et godt overblik over lovgivningen. Redskabet giver den baggrundsviden og det overblik, der er nødvendigt for at kunne håndtere samarbejdsrelationer og konkrete opgaver på naturområdet. Redskabet kan være nyttigt, når vandplanlægningen skal sættes på den kommunalpolitiske dagsorden, fordi det illustrerer kommunens arbejde med en konkret vandplan i et konkret område. Det kan dermed bidrage til, at forvaltningerne lettere og hurtigere får mandat - og ressourcer til de faglige opgaver. 6 7

5 Basisanalysen på naturområdet Basisanalysen skaber et faktuelt grundlag for at fastsætte mål og prioritere forvaltningsindsatsen, så kommunen både kan sikre - og dokumentere, at kvalitetsmålene i habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne nås. Basisanalysen er hermed helt central i planprocessen allerede fra idéfasen, og det er derfor vigtigt at kende dens indhold og anvendelighed. Redskabet gennemgår basisanalysens forventede indhold og giver en status over arbejdet. Redskabet vurderer desuden, hvad basisanalysen konkret kan bruges til i kommunerne. Redskabet kan bruges lige fra idéfasens start og gennem hele planprocessen. Redskabet henvender sig til alle, der arbejder med indspil i idéfasen, eller som deltager i den videre planproces. Redskabet vil være en hjælp til at strukturere arbejdet i idéfasen. Forvaltningsgrundlag for 3 naturområder (naturdatabase og feltskemaer) Efter naturbeskyttelseslovens 3 har kommunerne en vigtig opgave, der handler om vurdering og beskyttelse af en række særligt beskyttede natur typer, herunder søer, heder, overdrev, enge m.fl. Opgaverne efter naturbeskyttelseslovens 3 er meget nært beslægtede med Natura 2000-arbejdet. For at kunne strukturere kommunens naturarbejde er der derfor behov for overblik over begge typer opgaver. Dette omfatter også kommunens arbejde i den kommende planproces efter miljømålsloven. Redskabet beskriver reguleringen efter naturbeskyttelseslovens 3, herunder reglerne om registrering, anmeldelse og dispensation. Der er særligt fokus på to nye elementer, som vil indgå i kommunernes administration: Naturdatabasen og den nye naturvurderingsmetode med tilknyttede feltskemaer. Redskabet kan bruges i det løbende naturforvaltningsarbejde i kommunen. Redskabet er først og fremmest relevant for kommunens naturmedarbejdere. Redskabet støtter kommunen i de nye naturopgaver og bidrager til at skabe et overblik, der vil være nyttigt i den kommende planproces under miljømålsloven. 8 9

6 Naturbeskyttelsesloven: De generelle opgaver og samspillet med Natura 2000-områderne Naturbeskyttelsesloven udstikker rammerne for størstedelen af den naturforvaltningsindsats, som kommunerne med opgave- og strukturreformen har overtaget fra amterne. Der er både tale om den særlige indsats i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og indsatsen over for den øvrige natur. Redskabet giver et overblik over instrumenterne og deres indbyrdes samspil: Reglerne om beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens 3. Anmeldeordningen for aktiviteter i Natura 2000-områder. Konsekvensvurderinger i Natura 2000-områder. Beskyttelseslinjer. Offentlighedens adgang til naturområder. Tilsyn og naturpleje. Fredning. Etablering af vådområder. Ekspropriation. Endvidere afgrænser redskabet instrumenterne i forhold til hhv. Natura 2000 og øvrige naturopgaver og angiver hvilke instrumenter der anvendes, indtil Natura 2000-planen foreligger. Redskabet kan bruges i naturplanlægningen under hele planprocessen. Redskabet henvender sig først og fremmest til alle naturmedarbejdere i kommunerne og andre, der har behov for at få overblik over natur-opgaverne og deres afgrænsning. Redskabet giver overblik over naturopgaverne og bidrager til at adskille Natur 2000-opgaver og andre naturopgaver. Det vil være en hjælp både i det daglige naturarbejde, og når Natura 2000-planlægningsarbejdet for alvor tager fart i Adgang til elektroniske oplysninger om vand og natur De kommende vand- og naturplaner vil bygge på et meget omfattende datagrundlag. Datagrundlaget etableres først og fremmest via basisanalyserne, men der kan være behov for at supplere og udbygge data for at kunne understøtte kommunens idéer og forslag til indsatser under idéfasen. Relevante data kan være: Data for den enkelte kildes bidrag på matrikelniveau, anlægsniveau, markniveau eller brancheniveau. Data for den enkelte kildes konkrete belastning af den enkelte vandforekomst. Redskabet giver et samlet overblik over, hvor der kan søges elektroniske oplysninger om vand og natur. Hovedindholdet af Danmarks Miljøportal og Sikringsserveren gennemgås med hovedvægten på oplysninger om arealanvendelse, overfladevand, grundvand og natur. Redskabet henviser til relevante vejledninger og gennemgår de edb-værktøjer, som kommunen skal benytte for at få adgang til data. Endvidere beskrives to specialiserede værktøjer til dataindsamling og -opstilling, nemlig AquaRank og den simple regnearksmodel. Redskabet skal især anvendes under idéfasen, hvor kommunen skal levere idéer og forslag til statens vand- og naturplaner. Det kan også bruges senere i processen i det konkrete arbejde med indsatsprogrammer og kommunale handleplaner. Redskabet henvender sig til alle, der arbejder med indspil i idéfasen eller den videre planproces. Redskabet hjælper kommunen med at skaffe det datagrundlag, som skal bruges til at argumentere for netop de målsætninger, indsatser og konkrete projekter, kommunen ønsker

7 Idéfasen: Hvordan kan kommunerne gribe den an? Planprocessen på vand- og naturområdet begynder med en idéfase, der løber fra midten af 2007 og året ud. Her får kommuner - og andre interesserede - mulighed for at bidrage til de statslige planer. Planerne vil skabe en bindende ramme for den kommunale administration af centrale områder, som spildevand, drikkevand, landbrug og hele naturarbejdet omkring vandløb, søer og kystvande samt beskyttede arealer. I planprocessen defineres de projekter, der vil skabe kommunens natur- og vandmiljø i fremtiden, og på vandområdet kan der alene forventes valgmuligheder på lokalt niveau, hvor de statslige planer lægger op til det. Kommunerne bør søge maksimal indflydelse på de statslige planer allerede fra idéfasen for at sikre sig et lokalt råderum på disse centrale områder. Redskabet gør rede for 6 principielle spørgsmål, som forventes fastlagt i forbindelse med de statslige planer og angiver, hvorledes kommunen kan påvirke dem: Niveau for generelle natur- og miljømål. Udpegning af områder med lempet målsætning. Fastsættelse af reduktionskrav i de enkelte oplande. Fordeling af reduktionskrav imellem brancher. Kombinationen af indsatser/virkemidler i den enkelte kommune. Finansiering af indsatsen. Redskabet skal anvendes under idéfasen. Redskabet er lavet til alle i kommunen, der bliver involveret i idéfasen. Redskabet skaber overblik over opgaverne under idéfasen, bidrager til at organisere arbejdet og giver konkrete forslag til, hvordan arbejdet kan gribes an. Kommunalt samarbejde på miljømålslovens område Vand og natur udfordrer kommunegrænserne, og derfor bliver samarbejde imellem kommunerne en vigtig dimension. Det kan være et fagligt samarbejde, hvor kommuner med fælles interesser støtter hinanden i at løse vanskelige opgaver. Samarbejdet kan også have en politisk dimension. Kommunerne kan f.eks. afstemme og koordinere deres indspil under idéfasen da forslag, som fremstår samordnede i hele eller dele af oplandet, formentlig vil gøre langt større indtryk på miljøcentrene. Redskabet giver konkrete bud på modeller for kommunalt samarbejde om vandog naturplanlægningen. Modellerne afspejler, at der i oplandene kan være meget forskellige behov for samarbejde alt efter de konkrete forhold. Alle modeller er afprøvede, og redskabet beskriver erfaringerne med de forskellige modeller. Redskabet er tænkt som inspiration, når kommunerne skal organisere arbejdet i oplandet. Den rigtige model for den enkelte kommune kan meget vel være en kombination af flere af modellerne. Eller der kan være behov for forskellige modeller i forskellige faser. Redskabet skal bruges tidligt i 2007, når kommunerne forbereder sig på at deltage i idéfasen. Men det kan også bruges senere i processen. Redskabet henvender sig primært til de ledere og medarbejdere i forvaltningerne, der deltager i - og træffer overordnede beslutninger omkring samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Kommunerne vil stå langt stærkere både fagligt, politisk og økonomisk, hvis det lykkes at etablere fornuftige samarbejdsrelationer med oplandskommunerne

8 Sammenhængen mellem kommune - plan processen og de statslige planer på vand- og naturområdet Kommuneplanarbejdet hænger tæt sammen med planlægningen for vand og natur. Det er kommuneplanen, der regulerer den fremtidige arealanvendelse, og som sætter rammerne for helheden i den kommunale indsats på tværs af indsatsområder. Derfor må kommuneplanen koordineres med den statslige planlægning for vand og natur. Redskabet giver et overblik over de mange ofte samtidige planprocesser på kommunalt, regionalt og statsligt niveau. Kommuneplanstrategien er særligt central, fordi den skal udarbejdes samtidig med idéfasen for statens vand- og naturplaner. Redskabet opstiller en række spørgsmål, som kommunerne kan bruge i deres overvejelser om vand og natur i kommuneplanprocessen - f.eks.: Hvad vil kommunen med det åbne land? Hvordan skal vand og natur spille sammen med kommunens øvrige interesser? Hvor konkret skal planstrategien være? I forlængelse heraf giver redskabet konkrete bud på emner, der kan danne grundlag for indspil i idéfasen. Redskabet sætter også fokus på fordelene ved tværkommunalt samarbejde og giver en række eksempler på, hvordan kommunerne kan afstemme deres nye roller og opgaver og skabe et solidt, tværkommunalt grundlag for at komme med indspil til statens vand- og naturplaner. Redskabet kan især bruges forud for og under idéfasen/kommuneplanstrategien. Redskabet er lavet til både planmedarbejdere og vand- og naturmedarbejdere. Redskabet kan hjælpe med at sikre den nødvendige kobling mellem kommuneplanprocessen herunder kommuneplanstrategien og de statslige planer samt bidrage til, at arbejdet organiseres hensigtsmæssigt. Kommunernes dialog med borgere, organisationer og erhvervsliv Med de nye opgaver i det åbne land melder der sig nye aktører på banen. Vandog naturplanerne vil skabe rammen om store og betydningsfulde vand- og natur projekter i kommunen og berøre kommunens borgere. Kommunen skal sikre en konstruktiv dialog mellem de mange aktører, der interesserer sig for naturen, miljøet og planlægningen. Det er landbruget, lodsejere, de grønne organisationer, friluftsorganisationer, turisterhverv m.fl. Redskabet argumenterer for en bevidst strategi for inddragelse af kommunens forskellige interessenter og giver konkrete bud på de overvejelser, kommunen kan gøre sig. Dette omfatter f.eks. mulighederne for at anvende den samtidige planstrategiproces under planloven som løftestang. Redskabet giver endvidere en række eksempler på dialogprojekter fra forskellige kommuner. Redskabet kan anvendes i planprocessens idéfase, hvis kommunen sigter efter tidlig dialog og inddragelse. Det kan også anvendes senere i processen. Redskabet er lavet til de medarbejdere, der skal varetage dialog og inddragelse. Det kan være såvel medarbejdere i kommunens plan- eller udviklingsafdeling som medarbejdere i vand- og naturafdelingen. Redskabet kan bidrage til en velorganiseret og tidlig dialog/inddragelse og dermed til at skabe fundamentet for, at planerne på vand- og naturområdet bliver omsat til vellykkede projekter med bred opbakning i kommunen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Samspillet mellem kommuneplanprocessen og de statslige planer på vand- og naturområdet

Samspillet mellem kommuneplanprocessen og de statslige planer på vand- og naturområdet R EDSKAB Samspillet mellem kommuneplanprocessen og de statslige planer på vand- og naturområdet Dette notat kommer med nogle bud på, hvilke udfordringer kommunerne skal være opmærksomme på i forhold til

Læs mere

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet R EDSKAB Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet Indledning Oplandet til Odense Fjord indgår i et EU-pilotprojekt, hvor en række europæiske vandoplande er udvalgt med henblik

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S

KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S KOMMUNEPLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye kommuner

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats 2012-2015 Ved chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370-3803 Politisk temadag 13. april 2012 i Vejle Proces - tidsplan

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Visioner og udfordringer på det kommunaltekniske område

Visioner og udfordringer på det kommunaltekniske område Visioner og udfordringer på det kommunaltekniske område Visioner og udfordringer på det kommunaltekniske område Indledning Med amternes forsvinden lægges der op til en styrket indsats på teknik- og miljøområdet

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Temadag om vand og natur. Forår 2007

Temadag om vand og natur. Forår 2007 Temadag om vand og natur Forår 2007 Vær med fra starten I Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01213 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N74 Husby Klit Forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Udfordringer for den fremtidige indsats oplæg til debat. Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Præsentation

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Statens Natura 2000-planer for blev offentliggjort den 20. april Hovedformålet med Natura planerne for er, at:

Statens Natura 2000-planer for blev offentliggjort den 20. april Hovedformålet med Natura planerne for er, at: Statens Natura 2000-planer for 2016 2021 blev offentliggjort den 20. april 2016 Hovedformålet med Natura 2000- planerne for 2016-2021 er, at: 1) færdiggøre og vedligeholde indsatsen fra 1. planperiode

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Korte oplæg med efterfølgende debat

Korte oplæg med efterfølgende debat Korte oplæg med efterfølgende debat Indhold - Koordinering af statens interesser - Ophævelse af regionplanretningslinjer - Kommuneplanens forhold til vand- og naturplaner - Miljøvurdering af kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Miljømålslovens vandopgaver

Miljømålslovens vandopgaver R EDSKAB Miljømålslovens vandopgaver Indledning Miljømålsloven 1 samler implementeringen af en række EU-direktiver i den danske lovgivning. Der er først og fremmest tale om vandrammedirektivet 2 og habitatdirektivet

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning Husdyrgodkendelser Vand- og Natura 2000 planerne Procedurekrav Den supplerende vejledning Et eksempel Vand & Natura 2000 områdere Den danske model Iværksættelse af en bindende, rullende planlægning for

Læs mere

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Ved chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370-3803 Plantekongres 13. januar 2011 i Herning Baggrund: EU-direktiver

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Guideline til Natura 2000 planerne

Guideline til Natura 2000 planerne Guideline til Natura 2000 planerne Gennemgang af guideline Hvorfor interessere sig for Natura 2000 planerne? Gennemgang af centrale elementer i guideline Målsætninger Indsatsprogram Vejen ind til de rigtige

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021. Ebbeløkke Rev Natura 2000-område nr. 243 Habitatområde nr. 243 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde Overblik Lov om miljømål/ / Planloven/ VVM VVM specifikt Den regionale vandforsyning i Hovedstaden Proces

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Vejledning om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne

Vejledning om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne Vejledning om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne 2016-21 April 2016 Redaktion: Naturstyrelsen Tekst: Pernille Månsson, Naturstyrelsen ISBN: 87-7175-547-0 2 Naturstyrelsen

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Natura Status og proces

Natura Status og proces Natura 2000 - Status og proces Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Natura 2000 Områder i EU med særlig værdifuld natur Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder Målet er at standse tilbagegangen

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere