VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION"

Transkript

1 Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer /Company reg.no

2 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Trigon Agri A/S. The name of the Company is Trigon Agri A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Trigon Farming A/S. The Company also carries on business under the secondary name of Trigon Farming A/S. 2. FORMÅL OBJECTS 2.1 Selskabets formål er at være et holding selskab og indirekte - via selskabets subholding selskaber - at foretage, administrere og afhænde investeringer i landbrugssektoren i Central- og Østeuropa. The object of the Company is to be a holding company and to indirectly through its sub-holding companies to make, manage and dispose of investments in the farming sector in Central and Eastern Europe. 3. SELSKABETS KAPITAL SHARE CAPITAL 3.1 Selskabets aktiekapital udgør EUR ,50 fordelt på aktier a EUR 0,5. The share capital of the Company is EUR 64,813, divided into 129,627,479 shares of EUR SELSKABETS AKTIER SHARES 4.1 Aktierne skal optages til notering eller handel på et reguleret marked eller på en OMX First North markedsplads som dematerialiserede aktier. Aktierne skal registreres i VP Securities A/S i Danmark og udstedes til ihændehaveren. The shares shall be admitted to listing or trading on a regulated market or on an OMX First North market place as dematerialised securities. The shares shall be registered with VP Securities A/S in Denmark and be issued to bearer. 4.2 Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, CVR-nr , Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK København S, der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne. The Company's register of shareholders shall be managed by VP Services A/S, Company reg. no. (CVR) , Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK Copenhagen S, which, on behalf of the Company, has been selected as man

3 ager of the Company's register of shareholders. 4.3 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. The shares shall be negotiable instruments. No restrictions shall apply to the transferability of shares. 4.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. No shareholder shall be obliged to have his shares redeemed in whole or in part. 4.5 Der udstedes ikke ejerbeviser. Share certificates will not be issued. 4.6 I henhold til et oprindeligt tilsagn afgivet af selskabets aktionærer har generalforsamlingen den 10. maj 2007 besluttet vederlagsfrit at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne op til nye aktier af nominelt EUR 1, til de berettigede i henhold til Bilag 1 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Samtidig besluttede generalforsamlingen den dertil hørende kapitalforhøjelse på op til EUR Vilkårene for udstedelsen af disse tegningsoptioner fremgår af vedtægternes Bilag 1. Pursuant to a primary commitment made by the shareholders of the Company, the general meeting has on 10 May 2007 decided to issue 4,906,515 warrants cost free, which gives the right to subscribe for up to 4,906,515 new shares of nominal EUR 1, to the entities entitled hereto in Appendix 1 without pre-emptive rights for the existing shareholders. Simultaneously, the general meeting decided the capital increase of up to EUR 4,906,515. The terms of the issue of these warrants are described in Appendix Generalforsamlingen har endvidere den 10. maj 2007 besluttet vederlagsfrit at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne op til nye aktier af nominelt EUR 1, til de berettigede i henhold til Bilag 1 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Samtidig besluttede generalforsamlingen den dertil hørende kapitalforhøjelse på op til EUR Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptioner fremgår af vedtægternes Bilag 1. Further, the general meeting has on 10 May 2007 decided to issue 10,000,000 warrants cost free, which gives the right to subscribe for up to 10,000,000 new shares of nominal EUR 1, to the entities entitled hereto in Appendix 1 without preemptive rights for the existing shareholders. Simultaneously, the general meeting decided the capital increase of up to EUR 10,000,000. The terms of the issue of warrants are described in Appendix Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens The Board of Directors may resolve to in

4 bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes ved tegning af indtil nye aktier. crease the share capital by offering up to a number of 105,000,000 new shares. Such increase may be effected either gradually or at once. Bemyndigelsen gælder indtil udgangen af The power of the directors to increase the share capital shall be in force until the end of De nye aktier skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller delvis ikke skal gælde, og at forhøjelsen helt eller delvis skal kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling. The new shares shall be negotiable instruments. The negotiability of the new shares shall be subject to no restrictions. The board of directors may decide that the existing shareholders shall have no or only a partial right of pre-emption and that it shall be possible to increase the share capital either wholly or partly by other means than cash payment. 4.9 Bestyrelsen er bemyndiget til vederlagsfrit at udstede tegningsoptioner, der giver AS Trigon Agri Advisors ret til at tegne aktier i selskabet for indtil 25 % af det i vedtægternes pkt. 4.8 nævnte beløb, dvs aktier. The board of directors is authorised to issue warrants free of charge entitling AS Trigon Agri Advisors to subscribe for shares in the company for up to 25 % of the amount mentioned in article 4.8 of the articles of association, i.e. 26,250,000 shares. Bemyndigelsen er gældende indtil udgangen af Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner i henhold til denne bemyndigelse, idet tegningsoptionerne skal udstedes til fordel for AS Trigon Agri Advisors. The authorisation shall be effective until the end of The shareholders of the company shall have no pre-emption right in connection with the issue of warrants according to this authority, as the warrants shall be issued in favour of AS Trigon Agri Advisors. Tegningsoptionerne skal under forudsætning af opnåelse af bestemte præstationsmål give ret til at tegne aktier til tegningskursen for udbuddet i Vilkårene for udstedelsen af disse tegningsoptioner fremgår af Subject to the achievement of certain performance objectives the warrants shall entitle the holder to subscribe for shares at subscription price in the offering in The terms of the issue of these warrants are described in Appendix

5 vedtægternes Bilag Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil udgangen af 2012 at forhøje selskabets aktiekapital med indtil aktier i selskabet. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne. De almindelige, generelle reguleringsmekanismer i vedtægternes Bilag 2, pkt. 4.1 kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner. The board of directors is authorised, in the period until the end of 2012, to increase the share capital of the company by up to a number of 26,250,000 shares in the company. The capital increases shall be implemented by cash payment when the warrants are exercised. The general adjustments mechanisms in Appendix 2, clause 4.1 may, however, lead to a larger nominal amount which is covered by this authority. The shareholders of the company shall have no preemption right to shares issued through the exercise of warrants. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner, skal være omsætningspapirer. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Såfremt der forinden udnyttelsen af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne, der gennemføres ifølge bemyndigelsen. Shares, which are subscribed for through the exercise of warrants, shall be negotiable instruments. No new shareholder shall be under an obligation to redeem his shares. The negotiability of the new shares shall not be subject to restrictions. No new share shall carry any special rights. If the rights carried by the shares have been changed in general in the company prior to the exercise of the warrants, the new shares shall, however, carry the same rights as the other shares of the company at the time of the exercise. The board of directors shall determine the specific terms of the capital increases implemented according to the authority Selskabets bestyrelse har den 30. april 2008 truffet beslutning om delvist at udnytte den på ekstraordinær generalforsamling den 17. marts 2008 meddelte bemyndigelse til vederlagsfrit at On 30 April 2008 the board of directors of the Company decided to partially exercise the power given on extraordinary general meeting on 17 March 2008 to issue warrants cost free, which gives the right to

6 udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne op til nye aktier af nominelt EUR 1, til de berettigede i henhold til Bilag 2 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Samtidig besluttede bestyrelsen at udnytte den på ekstraordinær generalforsamling den 17. marts 2008 meddelte bemyndigelse til at foretage en dertil hørende kapitalforhøjelse på op til EUR Vilkårene for udstedelsen af disse tegningsoptioner fremgår af vedtægternes Bilag 2. subscribe for up to 17,500,000 new shares of nominal EUR 1, to he entities entitled hereto in Appendix 2 without preemptive rights to the existing shareholders. Simultaneously, the board of directors decided in connection hereto to exercise the power given on extraordinary general meeting on 17 March 2008 to increase the capital of up to EUR 17,500,000. The terms of the issue of these warrants are described in Appendix SELSKABETS LEDELSE GOVERNANCE OF THE COMPANY 5.1 Selskabets ledelse varetages af: The governance of the company is attended to by: - Generalforsamlingen - The general meeting of shareholders - Bestyrelsen - The board of directors - Direktionen - The executive board 6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de grænser lovgivningen og disse vedtægter fastsætter. POWERS, LOCATION AND CONVEN- ING OF GENERAL MEETINGS The general meeting of shareholders has supreme authority in all matters and things pertaining to the Company subject to the limits set by statute and by these Articles. 6.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af april måned. Senest otte uger inden afholdelse af den General meetings shall be held in Greater Copenhagen. Annual general meetings shall be held in time for the audited and adopted annual report to be submitted to and received by the Danish Business Authority no later than by the end of April. The date of the annual general meeting shall be announced on the Company's - 5 -

7 ordinære generalforsamling offentliggøres datoen på selskabets hjemmeside. website no later than eight weeks before the meeting. 6.3 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen. Extraordinary general meetings shall be convened within two weeks after receipt of a written requisition to transact any particular business submitted by the board of directors, the auditors elected by the general meeting, or shareholders representing five (5) percent of the share capital. 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal ske på selskabets hjemmeside og ved almindeligt brev eller til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. General meetings shall be convened by the board of directors, giving no less than three (3) weeks and no more than four (4) weeks' notice. The notice shall be given on the Company's website and by ordinary mail or to all shareholders entered in the register of shareholders who have so requested. 6.5 Aktionærers forslag til emner til behandling på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtages forslaget senere end 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Any proposals from shareholders to be transacted at the annual general meeting shall be submitted in writing to the board of directors. A shareholder is entitled to have a proposal included in the agenda of the annual general meeting provided that the proposal is received no later than 6 weeks before the annual general meeting. If a proposal is received later than 6 weeks before the annual general meeting the board of directors shall determine whether the proposal was submitted in time for such proposal to be included in the agenda of the annual general meeting. 6.6 Selskabets generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, såfremt disse mod forevisning af pressekort har løst adgangskort. All general meetings shall be open to representatives of the press who have obtained an admission card upon presentation of a press card

8 7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 7.1 Senest 3 uger før generalforsamlingen offentliggøres følgende oplysninger på selskabets hjemmeside: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, 4) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt. AGENDA OF GENERAL MEETINGS No later than three (3) weeks before the general meeting, the following information shall be published on the Company's website: 1) the notice convening the general meeting; 2) the total number of shares and voting rights at the date of the notice; 3) all documents to be submitted to the general meeting, including, in the case of the annual general meeting, the audited annual report; 4) the agenda and the full text of all proposals to be submitted to the meeting; and 5) postal and proxy voting forms. 7.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: The agenda of the annual general meeting shall include the following items: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets 1. The board of directors' report on the virksomhed i det forløbne regnskabsår activities of the Company during the past financial year 2. Godkendelse af årsrapporten 2. Adoption of the annual report 3. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen 3. Approval of remuneration for the board for det indeværende regnskabsår of directors for the current financial year 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen 4. Resolution to release the board of directors og direktionen and the executive board from lia- bility in respect of item 2 (in Danish: decharge) 5. Anvendelse af overskud eller dækning 5. Resolution on the distribution of the af underskud i henhold til den godkendte profit or loss recorded in the annual report årsrapport adopted by the general meeting 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 6. Election of members of the board of directors eventuelle suppleanter (forudsat at and any alternate members of the valgperioden udløber) board of directors (provided the term comes to an end) 7. Valg af revisor 7. Appointment of auditor 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller 8. Any proposals from the board of directors aktionærer or shareholders. 9. Eventuelt 9. Any other business - 7 -

9 8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG MØDERET GENERAL MEETINGS, VOTING RIGHTS, AND RIGHT OF ATTEND- ANCE 8.1 Hver aktie på EUR 0,5 giver én stemme. Each share of EUR 0.5 shall carry one (1) vote. 8.2 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets bestyrelse skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden og kan ikke gives for længere tid end et år. Shareholders may attend general meetings in person or by proxy and together with an adviser. Voting rights may be exercised by proxy holders who have received an admission card to attend the general meeting on behalf of their principal upon presentation of a written and dated instrument of proxy. However, proxy instruments issued to the board of directors shall be valid only for one particular general meeting for which the agenda is known in advance, and may not be given for more than one year. 8.3 En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald senest være modtaget af selskabet ved kontortids ophør 1 hverdag inden generalforsamlingens afholdelse. For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i brevstemmen. A shareholder may vote by postal vote. In such event this postal vote must be received by the Company within office hours no later than one business day before general meeting. To ensure identification of any shareholder choosing to exercise his right to vote by postal vote, the postal vote must be signed by the shareholder and with capital or printed letters state such shareholder's full name and address. If the shareholder is a legal person, the relevant central business register (CVR) no. or other corresponding identification must also be clearly stated in the postal vote. 8.4 Selskabsloven 84, stk. 1 og 2 finder anvendelse således, at en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i Sections 84(1) and (2) of the Danish Companies Act (selskabsloven) apply, and accordingly a shareholder s right to attend general meetings and vote on its - 8 -

10 forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse. shares shall be determined on the basis of the shares owned by the shareholder on the date of registration. The date of registration shall be one week before the date of the general meeting. 8.5 Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før dens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen til selskabet og anmodet om et adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til aktionærer med møde- og stemmeret efter pkt Any shareholder shall be entitled to attend and to vote at a general meeting provided, however, that the shareholder has applied for an admission card to such general meeting not later than three (3) days prior thereto. Admission cards shall be provided to shareholders with the right to attend and vote at the general meeting under Article GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL 9.1 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. GENERAL MEETINGS, CHAIRMAN, RESOLUTIONS AND MINUTE BOOK The board of directors shall elect a chairman to preside at the meeting and to determine all questions pertaining to the transaction of business and the voting thereat. 9.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven. Unless otherwise provided for by the Danish Companies Act (selskabsloven), all resolutions at the general meeting shall be adopted by a simple majority of votes. 9.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen og afstemningsresultater gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest to uger efter afholdelse af generalforsamlingen. A summary of the business transacted at the general meeting shall be entered in a minute book and shall be signed by the chairman of the meeting. The minutes and the results of voting shall be made available on the Company's website no later than two weeks after the date of the general meeting. 9.4 Sproget på generalforsamlingen er engelsk uden simultantolkning til og fra The language of the general meeting shall be English and no simultaneous interpre

11 dansk. Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på engelsk. tation to and from Danish shall be offered. Documents prepared for the use of the general meeting in relation to or after the general meeting shall be prepared in English. 10. BESTYRELSE BOARD OF DIRECTORS 10.1 Bestyrelsen består af mellem 3-6 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, således at valgperioden ophører ved den ordinære generalforsamling 1 år efter valget. Genvalg kan finde sted. Intet medlem kan dog have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 80 år For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en personlig suppleant. The board of directors consists of 3-6 members elected by the general meeting. The elected members of the board of directors are appointed to hold office for one (1) year and thus the election term expires at the annual general meeting one (1) year following the election. The board members are eligible for reelection. However, no member may remain on the board of directors after the annual general meeting of the calendar year in which the member reaches the age of 80. An alternate director may be appointed for each director Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Selskabets direktører må ikke vælges til formand. The board of directors shall elect a chairman from among its members. Members of the executive board may not be appointed chairman Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. The board meeting shall constitute a quorum when more than half of the directors are present. Resolutions by the board of directors shall be passed by a simple majority of votes. In case of equality of votes shall have the casting vote Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv. The board of directors shall draw up rules of procedure governing the performance of its duties Referater af bestyrelsesmøder skal indsættes i en protokol, som skal underskrives af de Minutes of the board meetings shall be entered in a minute book and shall be signed by the directors present

12 bestyrelsesmedlemmer, som er til stede på møderne Selskabets koncernsprog er engelsk. Møder i bestyrelsen afholdes på engelsk. Dokumenter udarbejdet til bestyrelsens brug udarbejdes på engelsk. The Company's corporate language shall be English. Board meetings will be conducted in English. Documents prepared for the use of the board of directors shall be prepared in English. 11. DIREKTION EXECUTIVE BOARD 11.1 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. Formanden for bestyrelsen kan ikke ansættes som direktør. The board of directors shall appoint an executive board consisting of 1-3 members to be in charge of the day-to-day operations of the Company. The chairman is not eligible for the executive board. 12. TEGNINGSREGEL POWER TO BIND THE COMPANY 12.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. The Company is bound by joint signatures of a member of the board of directors and a member of the executive board or by joint signatures of two members of the executive board or by the signatures of all members of the board of directors. 13. REVISION AUDITING 13.1 Selskabets årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. The annual accounts (årsregnskab) of the Company shall be audited by a stateauthorised public accountant appointed at the general meeting for the period until the next annual general meeting. 14. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT MV. FINANCIAL YEAR, ANNUAL REPORT, ETC Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 11. december 2006 til den 31. december The financial year of the Company shall be the calendar year. The first financial year runs from the incorporation on 11 December 2006 to 31 December Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, The annual report shall give a true and fair view of the assets and liabilities of

13 dets finansielle stilling samt resultatet, jf. årsregnskabsloven. the Company, its financial position and profit and loss, cf. the Danish Financial Statements Act (årsregnskabsloven). 15. EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE EXTRAORDINARY DIVIDEND 15.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler. The board of directors may make an extraordinary distribution of dividend pursuant to the provisions of the Danish Companies Act (selskabsloven) Det er selskabets politik at tilstræbe, at 30 % af selskabets årlige reviderede resultat udbetales som udbytte til aktionærerne i det omfang dette er foreneligt med selskabsloven. It is the Company's policy to seek to distribute 30 % of the Company's annual audited net profits as dividends to shareholders to the extent this is consistent with the Danish Companies Act. 16. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION ELECTRONIC COMMUNICATIONS 16.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. All communications from the Company to the individual shareholders may be sent electronically by , and general messages will be available to the shareholders on the Company's website, unless otherwise provided by the Danish Companies Act. The Company may at any time choose to communicate by regular post Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, fondsbørsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærer via . Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, Notices convening annual and extraordinary general meetings, including the full text of any proposed resolutions amending these Articles of Association, the agenda of meetings, subscription lists, annual reports, stock ex-change announcements, admission cards, and any other general information from the Company to the shareholders may be sent by . Except for admission cards for general meetings, the above documents will also be available on the Company's website,

14 16.3 Selskabet er forpligtet til at anmode alle i ejerbogen noterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved til en adresse, der findes på selskabets hjemmeside The Company must request that the shareholders recorded in the register of shareholders provide an electronic address to which notices, etc. can be sent. Each shareholder shall be responsible for ensuring that the Company has the correct address. All communications from shareholders to the Company may be sent electronically by to an e- mail-address disclosed on the Company's website Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Additional information about system requirements and the procedure for electronic communications are available to shareholders on the Company's website, ---oo0oo oo0oo

15 Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. december 2006, som ændret på generalforsamlingen 27. marts 2007, som ændret på generalforsamlingen den 2. april 2007, som ændret på generalforsamlingen den 10. maj 2007, som ændret på generalforsamlingen den 17. marts 2008, som ændret på bestyrelsesmødet den 30. april 2008, som ændret på generalforsamlingen den 24. april 2009 som ændret på generalforsamlingen den 31. maj 2010, som ændret på generalforsamlingen den 8. oktober 2010, som ændret på generalforsamlingen den 28. april 2011, og som ændret på generalforsamlingen den 26. april 2012 Adopted by the general meeting on 11 December 2006, as amended on the general meeting on 27 March 2007, as amended on the general meeting on 2 April 2007, as amended on the general meeting on 10 May 2007, as amended on the general meeting on 17 March 2008, as amended on the meeting of the board of directors on 30 April 2008, as amended on the general meeting on 24 April 2009 as amended on the general meeting on 31 May 2010, as amended on the general meeting on 8 October 2010, as amended on the general meeting on 28 April 2011 and as amended on the general meeting on 26 April Ulrik Jacobsen 4. april

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Trigon Agri A/S. The name of

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.:

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.: VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for of AJ Vaccines A/S CVR-nr.: 37 91 11 43 AJ Vaccines A/S CVR-no.: 37 91 11 43 1 NAVN 1 NAME 1.1 Selskabets navn er AJ Vaccines A/S. 1.1 The company's name is AJ Vaccines

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT October 08, 2010 Nr. 6 SELSKABSMEDDELELSE 8. oktober 2010 REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1 kan det herved

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S (CVR-NR.: 31 22 65 11) ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S (CVR NO.: 31 22 65 11) 1 Navn Name

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter/Articles of association

Vedtægter/Articles of association DRAFT - 19 October 2016 Vedtægter/Articles of association for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843 Company reg.no. 29801843 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Trigon Agri A/S. The name of the Company

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn, hjemsted og formål 1. Name, Registered Office and Object

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S 1. Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Indholdsfortegnelse 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 1 Selskabets navn og formål 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere