V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr ) 1

2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation og dermed beslægtet virksomhed, herunder inden for medicinalbranchen, både direkte og indirekte via datterselskaber. SELSKABETS AKTIEKAPITAL 3. Selskabets aktiekapital er DKK skriver DKK totifiremillionerfemhundredefemtitretusindenihundredefirtisyv 00/100, fordelt i aktier a DKK 0,05 og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. UDVIDELSESBEMYNDIGELSE 4. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil at forhøje selskabets a ktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. ( aktier a 1 kr.). Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der er lavere end a k- tiernes værdi, har de eksisterende aktionærer fortrinsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Ved forhøjelsen af aktiekapitalen ved kontant indbetaling uden for de i 4, stk. 3 nævnte tilfælde eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets hidtidige aktionærer nogen fortegning s- ret. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde end ved kontant indbetaling finder reglerne i selskabsloven anvendelse og tegningskursen respektive værdien af de aktier, der udstedes, fas t- sættes af bestyrelsen inden for de rammer, der afstikkes af selskabslovens præceptive regler. Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bæ- 2

3 rer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Slettet. 4a. Slettet. 4b. Slettet. 4c. Slettet. 4d. 4e. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr., eller det tilsvarende beløb i amerikanske do l- lars (USD) eller euro (EUR), mod udstedelse af konvertible obligationer, der giver ret til tegning af aktier i selskabet. Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i USD eller EUR opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen kan beslutte, at akti o- nærernes fortegningsret skal fraviges. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under et mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Lånene skal indbetales kontant. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible obligati o- ner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Til gennemførelse af den til konvertering af de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. ( stk. aktier a 1 kr.) ved konvertering af de konvertible obligationer. Selskabets hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved konvertering af de konvertible obligationer. De nye aktier, som måtte blive tegnet ved konvertering, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal udstedes til ihændehaver, skal være omsætningspapirer, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke er in d- løsningspligt, og at der ikke gælder indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier bærer ret til udbytte fra tidspunktet for konverteringen af de udstedte konvertible obligationer til aktier, dvs. fra tegningstidspunktet. Slettet. 4f. 3

4 4g. Bestyrelsen har udstedt tegningsoptioner (warrants) til tegning ad én eller flere gange af op til nominelt DKK aktier ved kontant indbetaling til en kurs på DKK 94,06 pr. aktie á DKK 1. De hidtidige aktionærer har ikke fortegningsret til tegningsoptionerne. I perioden 1. december 2010 til den 30. november 2013 oparbejder optionshaverne løbende ret til at udnytte tegningsoptionerne, således at de den sidste dag i hver måned i nævnte periode oparbejder ret til at udnytte 1/36 af de tildelte tegningsoptioner. Tegning af aktier i henhold til tegningsoptionerne kan ske helt eller delvist i en periode på 4 uger efter offentliggørelsen af hver af selskabets følgende regnskabsmeddelelser: årsregnskabsmedd e- lelsen for 2013, regnskabsmeddelelsen for 1. halvår i 2014 samt regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal i Tegningsoptionerne kan ikke af optionshaverne overdrages eller pantsættes til tredjemand. De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, skal have samme rettigh e- der som eksisterende aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og der skal ikke være ti l- knyttet nogen indløsningsforpligtelse dertil. Aktierne skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte. I forbindelse med tildelingen af tegningsoptionerne har selskabet indgået aftale om beskatning i henhold til ligningslovens 7H med hver af de modtagere af tegningsoptioner, der er ansat i se l- skabet og skattepligtige i Danmark. Såfremt der inden tegningsoptionernes (fulde) udnyttelse i selskabet træffes beslutning om indf ø- relse af aktieklasser, skal hver aktie tegnet efter beslutningen ved udnyttelse af optionerne tilhøre den samme aktieklasse som den eksisterende aktiekapital. Såfremt der inden tegningsoptionernes (fulde) udnyttelse i selskabet træffes beslutning om kap i- talforhøjelse ved fondsaktieemission, skal optionshaverne ved udnyttelse af optionerne uden yde r- ligere betaling modtage et sådant yderligere hele antal (nedrundet) aktier svarende til forholdet mellem selskabets aktiekapital inden kapitalforhøjelsen og det beløb, hvormed aktiekapitalen n o- minelt forhøjes ved fondsaktieemission multipliceret med antallet af optionsaktier således, at optionshaverne stilles, som om optionen var udnyttet umiddelbart forud for fondsaktieemissionen. Såfremt der inden tegningsoptionernes (fulde) udnyttelse træffes beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende, hvorved aktier kan tegnes til en kurs, der ikke er lavere end markedsværdien, skal dette ikke påvirke vilkårene for udøvelsen af optionerne. 4

5 Såfremt der træffes beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende, bortset fra til selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere, d i- rektion eller bestyrelsesmedlemmer, hvorved aktier kan tegnes til en kurs, der er lavere end ma r- kedsværdien, skal det antal aktier, der kan tegnes i henhold til optionerne og tegningskursen for disse reguleres således, at optionshaverne såvel i relation til aktieandel (nedrundet) i selskabet som tegningskurs stilles, som om optionerne var udnyttet umiddelbart forud for den nævnte æ n- dring i selskabets kapitalforhold. Såfremt der træffes beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende til selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller bestyre l- sesmedlemmer, hvorved aktier kan tegnes til en kurs, der er lavere end markedsværdien, skal dette ikke påvirke vilkårene for udøvelse af optionerne. Såfremt selskabet inden tegningsoptionernes (fulde) udnyttelse gennemfører en kapitalnedsætte l- se til dækning af underskud, skal det (resterende) antal aktier, der kan tegnes i henhold til optionerne og tegningskursen for disse reguleres således, at optionshaverne såvel i relation til aktiea n- del (nedrundet) i selskabet som tegningskurs stilles, som om optionerne var udnyttet umiddelbart forud for kapitalnedsættelsen. Såfremt der inden tegningsoptionernes (fulde) udnyttelse gennemføres en kapitalnedsættelse med udbetaling til aktionærerne, eller såfremt der træffes beslutning om opløsning, herunder fusion e l- ler spaltning, skal optionshaverne ved udnyttelse af (de resterende) optioner stilles, som om optionen var udnyttet umiddelbart forud for den nævnte beslutning. I tilfælde af et salg af en majoritet af aktierne i Selskabet, hvorved forstås en overgang af mere end 50% af selskabets aktiekapital til tredjemand (der kan være aktionær i selskabet), skal dette som udgangspunkt ikke påvirke vilkårene for de udstedte tegningsoptioner. Selskabets bestyrelse kan beslutte: at optionshavere, der har oparbejdede men ikke-udnyttede tegningsoptioner, skal udnytte de oparbejdede tegningsoptioner fuldt ud og overdrage aktierne på samme vilkår, som de øvr i- ge afstående aktionærer (eller give afkald herpå, hvorved de bortfalder), at optionshavere, der har oparbejdede men ikke-udnyttede tegningsoptioner skal bevare disse på de vilkår, der fremgår heraf, at optionshavere, der har ikke-oparbejdede tegningsoptioner, skal udnytte disse fuldt ud og overdrage aktierne på samme vilkår, som de øvrige afstående aktionærer (eller give afkald herpå hvorved de bortfalder), at optionshavere, der har ikke-oparbejdede tegningsoptioner, skal bevare disse på de vilkår, der fremgår heraf. 5

6 I det omfang en eller flere af ovenstående bestemmelser forhindrer, at Ligningslovens 7H finder anvendelse på samtlige de tegningsoptioner, som er tildelt optionshavere der er ansat i selskabet og skattepligtige i Danmark - herunder i det omfang en eller flere af bestemmelserne har betydning for, hvornår den faktiske udnyttelseskurs anses at foreligge - anses den eller de pågældende bestemmelser ikke for gældende. Til gennemførelse af udnyttelse af tegningsoptionerne har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse af selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK aktier ved kontant indbetaling af DKK 94,06 pr. aktie á DKK 1 og uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, idet kapitalforhøjelsen dog kan udgøre et større beløb i overensstemmelse med ovenstående reguleringsbestemmelser. Vilkårene for aktietegni n- gen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. AKTIER 5. Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Aktierne er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden. Aktierne udstedes som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S. 6. Ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtet til helt eller delvis at lade deres aktier indløse af selskabet eller andre. 7. Selskabets ejerbog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller af en person, som er valgt af selskabet, på selskabets vegne. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (CVR-nr ). GENERALFORSAMLINGER 8. Generalforsamlingen er inden for de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den h øjeste myndighed i alle selskabets anliggender. Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers va rsel. Generalforsamlinger skal indkaldes på selskabets hjemmeside (www.neurosearch.com) og i Erhvervsstyrelsens IT-system. Derudover skal alle aktionærer noteret i selskabets ejerbog, som har anmodet herom, indkaldes på skrift via . Indkaldelsen, som sendes pr. til aktionæ- 6

7 rerne ved anmodning, kan henvise aktionæren til selskabets hjemmeside (www.neurosearch.com), hvor yderligere information og dokumenterne nævnt i 8, stk. 6 vil være tilgængelige. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal forhandles fo r- slag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen og forslagets fulde ordlyd skal angives heri. Senest 3 uger før hver generalforsamling skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige på sin hjemmeside: - Indkaldelse til generalforsamling - Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen - De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen - Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport - Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmea fgivelse per brev. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revision. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier. Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 10. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller rev i- sors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5% af 7

8 aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter ske senest 2 uger efter, at anmodningen er bestyrelsen i hænde. 11. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behan dlingsmåde. Over det på en generalforsamling passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontorer. MØDE- OG STEMMERET 12. Enhver aktionær har ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, når ejerforholdet senest på registreringsdatoen er anmeldt til registrering i selskabets ejerbog. Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal for at kunne deltage i generalforsamlingen senest 3 dage før dennes afholdelse have anmodet om at få udleveret adgangskort hos selskabet. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, hvor begge kan møde med en rådgiver. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på 0,05 kr. én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt eller ved brevstemme, og selskabet skal s e- nest 3 uger før generalforsamlingen gøre formularer til brug herfor tilgængelige på selskabets hjemmeside (www.neurosearch.com). En brevstemme skal være selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse for at blive medtaget på generalforsamlingen. 13. Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, me dmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse vedtægter, om selskabets opløsning eller sammenslutning med et andet selskab eller firma kræves for så vidt der ikke ifølge lovgivningen kræves større majoritet eller enstemmighed at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede a k- tiekapital. 8

9 BESTYRELSE OG DIREKTION 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, og som kan genvælges. Hertil kommer de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen. Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar. 15. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt en nærmere forretningsorden for sit hverv. Bestyrelsen ansætter direktionen. 16. Der er vedtaget retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, som kan ses på selskabets hjemmeside (www.neurosearch.com). TEGNINGSRET 17. Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. REVISOR 18. Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede r e- visorer. Revisor vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. REGNSKAB 19. 9

10 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten skal opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om a f- læggelse af årsrapporter. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION MELLEM SELSKABET OG AKTIONÆRER 20. Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær skal ske ved elektronisk post (e -mail), og indkaldelser til generalforsamlinger skal være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hje m- meside, medmindre andet specifikt er lovbestemt. Selskabet kan dog ved enhver kommunikation til dets aktionærer vælge at benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Selskabet skal anmode dets aktionærer om at oplyse en adresse, hvortil indkaldelser mv. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet skal ske ved elektronisk kommunika tion via e- mail til adressen Aktionærerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation på selskabets hjemmeside, - InvestorPortal. ---oo0oo--- Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget den i henhold til bestyrelsens beslutninger af og Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den

11 Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget af bestyrelsen den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den

12 Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 9. december Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet')

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) (Selskabet') VEDTÆGTER for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet') Marts 2014 10 ~lavn 1.1 5elskabefs navn er COW1 Holding ØS. 2. F~~r~~9 2.1 Selsk~befis formål er at drive holding-virl~somhed ; herunder

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere