Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering"

Transkript

1 Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge sider en eller flere juridiske eller fysiske personer. Der er tale om et obligationsretligt køb. Der er tale om en flerhed af aktiver og passiver, som tilsammen udgør overdragelsens genstand, direkte eller indirekte. Normalt vil der alene være tale om en virksomhedsoverdragelse, såfremt overdragelsen medfører ændringer i kontrollen med målvirksomheden. Køb af minoritetsaktieposter falder pr. definition uden for begrebet. Virksomhedsoverdragelsesaftalen er underlagt kontraktfrihedens grundsætning. Grundlæggende kan en virksomhed overdrages i form af salg af kapitalandele, det vil sige aktier eller anparter, i målvirksomheden (aktiemodellen), eller i form af overdragelse af målvirksomhedens aktiver, med eller uden passiver (substansmodellen). De to overdragelsesmodeller Aktieoverdragelse: Køberen overtager et selskab, eksempelvis et aktie- eller anpartsselskab, med de aktiver og passiver, som targetselskabet har pr. overdragelsestidspunktet. Selskabslovenes regler skal iagttages f.eks. om omsætningsbegrænsninger. Fordel: K kan videreføre eksisterende kontrakter, da der ikke foreligger noget debitorskifte. U: Change of control-klausuler Ulempe: Overtager samtlige risici vedrørende hidtidig drift. Ved store virksomheder gør en aktieoverdragelse det lettere at identificere overdragelsens genstand. Svært at så samlet overblik over aktiver og passiver jo større virksomheden er. => Derfor er det en fordel at anvende aktiemodellen ved større virksomheder. Ved en aktieoverdragelse tilfalder købesummen målselskabets ejere direkte. Tilbudspligt efter SL 70 gælder kun ved aktiekøb og ikke ved substanskøb. Substansoverdragelse: Køberen overtager nærmere aftalte aktiver og passiver. Fordele og ulemper er vendt om: Fordel: K overtager ikke risici forbundet med den hidtidige drift eller gæld/andre forpligtelser U: forpligtelser overfor lønmodtagere Ulempe: Der kræves samtykke til at bestående kontraktforhold fortsætter efter overdragelsen. Kun en del af virksomheden skal overdrages benyttes substansmetoden. Købesummen går direkte til det sælgende selskab Motiver for valg Ejerene kan derefter trække pengene ud (udbytte). Hel eller delvis overtagelse Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 1

2 Finansiering Ejerforhold Ikke interessant at købe minoritetsaktieposter. Solvens Hvis tvivl herom ikke købe aktierne. Eventualforpligtelser Dem som ikke står i balancen. noteføres Uklare sager Produktansvar Kan disse ikke overskues vælges aktivitetsoverdragelse Skat >10% => skattefri overdragelse af aktier. Løbende kontraktsforhold Undesøgelse af change of control -klausul. Beskrivelsesproblemet Kompliceret at lave en aktivitetsoverdragelse beskrive. Hvem træffer beslutningen? Bestyrelsen eller generalforsamlingen? Diverse teoretikere Bestyrelsen. Domme Salg af aktivitet kan træffes ved simpelt flertal så kan bestyrelsen også. Genstanden for virksomhedsoverdragelser Aktieoverdragelse Aktionærerne er sælgerne. Undersøg om der foreligger begrænsninger i omsætteligheden af aktierne Fokus på regler om aktieovergang/indskrænkninger i omsætteligheden (SL 67 (forkøbsret, prisfastsættelse) og 68(overdragelse kræver bestyrelsens samtykke)) og sikringsakter, vedtægter samt ejeraftaler. Forkøbsret, 67: angivelse af frist i vedtægterne indenfor hvilken forkøbsretten skal være udøvet samt evt. angivelse af beregning af pris. 67 finder ikke anvendelse på forkøbsretsbestemmelser i ejeraftaler (AFTL i stedet). Samtykkekrav, 68: samtykke fra bestyrelsen eller evt. GF hvor bemyndigelse her til i vedtægterne eller hvor bestyrelsen er inhabil. Sikringsakt: køber skal sikres mod godtroende aftaleerhververe og kreditorer => SL 66/GBL 14 (overdrager berettiget til at råde), 22 (beskyttet fra aftalen ved eje/fra i hænde ved pant). Hvis ej ihændehaveraktier, så gælder reglerne om simple gældsbreve, GBL 31 (denuntiation til selskabet). Formål: K må kontrollere at målvirksomhedens aktiviteter kan rummes indenfor det købende selskabs formål ellers foretage ændring af formålsbestemmelse. Indløsningsret/pligt, 70 og 73: ret/pligt for en majoritetsaktionær til at indløse minoritetsaktionærerne. Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 2

3 70 over 90 % af aktier så indløse minoriteten. 73 minoritetsaktionær kræve sig indløst. Uddeling af selskabets midler, 179 stk. 1: S modtage en del af selskabets frie reserver forud for salg for derved at mindske den købesum K skal finansiere. Kapitalnedsættelse Udlodning: Aktiekapital skal være minimum for A/S. Ved udbetaling til aktionærerne skal selskabets kreditorer informeres ved proklama i Statstidende kreditorer har herefter 3 mdr. til at anmelde deres krav. Grundet denne frist er fremgangsmåden sjældent anvendelig i forbindelse med VO. ordinært udbytte, 180 eller Accumuleret nettooverskud kan udloddes til aktionærerne forud for overdragelsen, jf. SEL 180 på baggrund af den senest godkendte årsrapport i forb. med den ordinære generalforsamling. ekstraordinært udbytte, 182. GF kan bemyndige bestyrelsen til at uddele ekstraordinært udbytte beløbet hertil fremgår ud fra en vurdering af udviklingen i egenkapitalens samlede frie reserver fra sidste godkendte årsrapport frem til mellembalancedatoen. Substansoverdragelse Sælger er målvirksomheden selv Sikringsakt: Altid foretage de relevante sikringsakter for at beskytte sig mod aftaleerhververe i god tro og kreditorer. En undt. hertil følger af GBL 31, stk. 3 hvorefter der ikke skal ske denuntiation vedr. visse simple fordringer. Målvirksomheden kan overdrage sine rettigheder i forhold til 3.mand, men ikke uden kreditors samtykke sine forpligtelser. Genstand: Lokaler: Udøver virksomhed fra egne lokaler Overdragelsen omfatter potentielt en eller flere faste ejendomme (grund, bygninger og særlige installationer). Hvad, der medfølger under den faste ejendom, afgrænses blandt andet af tinglysningslovens 38 (ikke særskilt ret over tilbehør indlagt i bygningen). Såfremt virksomheden drives fra lejede lokaler Immaterielle aktiver: vil overdragelsen potentielt omfatte rettigheder i henhold til sælgerens lejekontrakt med ejendommens ejer, betingelse, at lejekontrakten indeholder afståelsesret, fremlejeret, eller at udlejeren konkret er indstillet på at indrømme afståelsesret. (Legal afståelse fra og ændret ). De immaterielle aktiver kan bestå af en lang række forskellige typer af aktiver, herunder: Goodwill, virksomhedens navnerettigheder, patenter, brugsmodeller, know-how, ITrettigheder, varemærker, designs, ophavsrettigheder, licens-, forhandler-og/eller agentrettigheder samt top level domænenavne. Reguleret i særlige love NB! Vær opmærksom på om goodwillen kan overdrages i små virksomheder kan den være stærkt forbundet med virksomhedsejerens person. Licensgiver skal desuden spørges. Driftsmidler og driftsinventar: Afgrænses af tinglysningslovens 37 (panterettens omfang) Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 3

4 pas på konflikt med panthaverne, hvis ejendommen ikke medsælges. Debitorer: (working capital likviditet) sikringsakt GBL 31, stk. 3 der skal ikke gives denuntiation ved VO. Varelager: omfatter såvel råvarer, halvfabrikata som færdigvarer Odrebeholdning: S hæfter for opfyldelsen, K er ikke altid berettiget til at opfylde formentlig en udvidet adgang til for S at lade K opfylde indgåede kundekontrakter i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Afgivne bestillinger: S hæfter for betaling evt. uoverdragelige som følge af change of control bestemmelser. Personale: overgår ex lege VOL ikke direktører. dvs. følger med iht. lov om lønmodtageres retsstilling ved VO automatisk overgang, K indtræder med hud og hår, modstykket er, at personalet ikke kan sige nej Løbende kontrakter: => tvungen debitorskifte. Leasingkontrakter, IT-kontrakter, licenskontrakter, servicekontrakter vedrørende tyveri mv., rengøringskontrakter mv. U H Småkagedommen Uberettiget at sætter Køber i Sælgers sted i en leveranceaftale Fælles for alle aktiver og rettigheder er, at der for hvert enkelt aktiv eller rettighed må skabes klarhed over en række forhold, herunder: indsigt i den lovgivning, som regulerer det pågældende aktiv, skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser knyttet til overdragelse af det enkelte aktiv, værdiansættelse/passivering af det enkelte aktiv, Dette har betydning for afgifter og beskatning, f.eks. tinglysningsafgift. mulighed for overtagelse af eller indtræden i det enkelte aktiv (og evt. tilhørende passiv), samt sikringsakter i.f.m. råden over et overdraget aktiv Beslutningskompetence Bestyrelsen eller generalforsamlingen? Teorien antager, at ved overdragelse af samtlige aktiver (og passiver) bør dette godkendes af GF som ved beslutning om likvidation idet der reelt sker en likvidation i dette tilfælde. Dog peger U H og U begge på at det er bestyrelsens kompetence! Dog: næppe helt afklaret i praksis da tale om gamle domme. U H: Ifølge Vedtægten for A/S A Bymejeri og Mælkeforsyning udkrævedes til Beslutninger om Vedtægtsændringer og om Selskabets Opløsning, at 2/3 af Aktiekapitalen var repræsenteret paa Generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne Stemmer var for Beslutningen. Antaget, at en Beslutning om Likvidation, der var vedtaget enstemmig, efter at to Aktionærer, der ejede mere end 1/3 af Aktiekapitalen, havde forladt Forsamlingen, var ugyldig. Derimod antoges en ved samme Lejlighed vedtaget Beslutning om Salg af Mejeriet at være gyldig, idet Salget af dette ikke kunde sidestilles med Selskabets Opløsning. Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 4

5 U H: Ifølge et Ejendomsaktieselskabs Vedtægter krævedes til Vedtægtsændringer eller Selskabets Opløsning ¾ Majoritet. Da Driften af Selskabets Ejendom viste sig utilfredsstillende, vedtoges det paa en Generalforsamling med simpel Majoritet at afhænde Ejendommen, idet en Aktionær A, der ejede 1/3 af Aktiekapitalen, stemte imod. A paastod derefter Salgsbeslutningen kendt ugyldig, da Salget af Ejendommen, der var Selskabets eneste Aktiv, maatte sidestilles med Vedtægtsændring eller Opløsning, idet Driften af Ejendommen var Selskabets eneste Formaal. Om end Salget maatte føre til Vedtægtsændring, eventuelt til Selskabets Opløsning, fandtes Salget, ved hvilket der opnaaedes en rimelig Pris, ikke i sig at konstituere en Vedtægtsændring eller Opløsning. Domme Salg af aktivitet kan træffes ved simpelt flertal så kan bestyrelsen også. I praksis undgå efterfølgende kritik ved forelægges af salget på GF træffes med simpelt flertal. Køber - beslutningskompetence UP: Bestyrelsesbeslutning Medmindre købet forudsætter ændringer i det købende selskabs vedtægter eller ændring af formålsbestemmelsen kræver godkendelse på generalforsamlingen. Ejerskifte og dets virkninger. Ejerskifte Aktivitetsoverdragelse Ejerskifte med den virkning, at virksomhedsoverdragelsen må behandles som et sådant, hvorfor det må undersøges, hvilke ejerskiftevirkninger virksomhedsoverdragelsen udløser. Aktieoverdragelse Ved overdragelse af aktie- eller anpartskapitalen i et selskab skifter virksomheden som sådan ikke ejer, idet virksomheden fortsat ejes af det pågældende selskab. => ikke debitorskifte Change of control Overdragelse af en bestemmende aktiepost kan dog konkret anses for et ejerskifte, jf. eksempelvis U H udløsning af tilbagekøbsret. En kommune K solgte efter forhandling med A en industrigrund til et under dannelse værende aktieselskab, der skulle overtage A's virksomhed, og i hvilket A var den ene af stifterne og den eneste, der foretog indskud af værdier i selskabet. Ifølge skødet måtte parcellen ikke sælges til anden side, før den var tilbudt K til samme pris, som K havde solgt den for. Da parcellen kort efter ønskedes solgt, valgte A for at komme uden om forpligtelsen efter skødet at lade salget af grunden ske i form af overtagelse af samtlige aktier i det endnu ikke registrerede selskab. Den herved opnåede fortjeneste fandtes A pligtig at afgive til K, der ikke havde mistet sit krav ved, da man senere blev klar over aktiesalget, at akceptere aktiekøberen som ejer af parcellen. Modsat U H (betaling af ejerskifteafdrag). Et af et aktieselskab til K udstedt pantebrev med pant i selskabets faste ejendom indeholdt bestemmelse om betaling af afdrag ved hvert ejerskifte. K gjorde gældende at der ved et stedfundet salg af samtlige aktier i forbindelse med vedtægtsændringer, herunder vedrørende selskabets formål, var sket så væsentlige ændringer i dets forhold, at ejerskifteafdrag skulle have været betalt. Heri fik K ikke medhold Selskab havde et stort pantebrev. Pantebrevet kunne indestå ved overdragelse, mod et stort vederlag. Man overdrog virksomheden. Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 5

6 Flertallet: Ved kontrahering med virksomhed, ved man at der kan ske ejerskifte, hvorfor man eksplicit må tage højde for denne situation. Overdragelse af virksomheden udløste ikke betaling for pantebrevet. Se endvidere U1991/70Ø (skattefri omdannelse) E opdelte sin ejendom i 36 ejerlejligheder og solgte en mindre del af dem. I 1979 udlejede han en af de usolgte til fotografisk atelier til fotograf F, der fik forkøbsret til lejligheden, og som ombyggede den for ca kr. I 1984 overdrog E i henhold til loven om skattefri virksomhedsoverdragelse de usolgte ejerlejligheder sammen med andre faste ejendomme til et af ham stiftet og ejet anpartsselskab. F blev ikke underrettet om overdragelsen til anpartsselskabet. Ejendommen solgtes senere successivt til tredjemænd. F, der nu var blevet bekendt med overdragelsen, krævede erstatning af E for tilsidesættelsen af forkøbsretten i Antaget, at overdragelsen af den af F lejede ejerlejlighed i 1984 fandt sted som et led i en af E i medfør af lov nr. 264 af 8. juni 1983 gennemført skattefri virksomhedsomdannelse, ved hvilken samtlige virksomhedens aktiver og passiver blev overført til et i den anledning oprettet anpartsselskab. Efter denne overdragelses særlige karakter og formål fandtes E ikke at have været forpligtet til i den anledning at tilbyde F at erhverve den lejlighed, til hvilken han havde forkøbsret næppe rigtig, se U V ABL 95 leasingaftaler typeeksempel på change of control der kræves samtykke for fortsættelse af aftalen. Der er nogle udgangspunkter og så er der aftalefortolkning. Stort set enhver retsafgørelse afgøres konkret baseret på sagens konkrete omstændigheder. NB! Vær opmærksom på forudsætningslæren i denne sammenhæng. Aktionærens identitet afgørende betudning for indgåelsen af aftalen!? Ejerskiftevirkninger Ejerskiftevirkningerne kan have betydning i blandt andet følgende relationer: Kreditorer Debitorskifte kræver samtykke. Ved et debitorskifte forfalder gælden til betaling, medmindre andet er aftalt. Der kan ikke forventes et samtykke. Alternativet er fusion => universalsuccession Gæld med pant i fast ejendom vil ofte kunne overtages af Køberen mod betaling af ejerskifteafdrag eller ejerskiftegebyr (TL 39) frigjort ved meddelelse til panthaver. Løbende kontraktforhold/rettigheder Det må undersøges, hvorvidt targetvirksomheden er part i væsentlige kontrakter eller rettigheder, som ikke kan overføres til en ny juridisk person. Kan være til hinder aktivitetsoverdragelse. Eksempel Licensaftale med en ophavsmand til produktion af et bestemt produkt ikke kan overføres til køberen af targetvirksomheden uden licensgivers samtykke. Lejeret uden afståelsesret eller fremlejeret. Se også U H - Småkagedommen Tilbudspligt, forkøbsret mv. Der kan i henhold til lov eller aftale bestå forkøbsrettigheder for tredjemand, som kan være til hinder for køberens endelige erhvervelse af targetvirksomheden. (LL 100). Forholdet til det offentlige UP: Ejerskiftet => alle tilladelser, godkendelser mv. skal fornys. Tilsvarende gælder eventuelle dispensationer, som måtte være indrømmet sælger, og som ikke Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 6

7 kan overtages af køber. Modif: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 (særligt forurenende virksomheder) Medarbejdere: Sådanne tilladelser følger targetvirksomheden og ikke den fysiske eller juridiske person, som har opnået tilladelsen. tilladelsen følger driften. Eventualforpligtelser Risikoen for uoplyste forpligtelser Aktiemodellen Her indtræder K i S retsstilling som ejer af virksomheden. Købesummen tilfalder A direkte. Fordel: at den nye ejer som udpkt kan videreføre de eksisterende kontrakter, idet der ikke ift. virksomhedens medkontrahenter er tale om et kreditor-/debitorskifte. Ulempe: K overtager samtidig samtlige risici forbundet med virksomhedens hidtidige drift. Substansmodellen Her er fordel og ulempe lige omvendt. Købesummen går til det sælgende selskab, hvis sælger A derefter skal trække penge ud, skal dette enten ske som udbytte, kapitalnedsættelse eller likvidation under iagttagelse af de relevante regler. Aktivitetsoverdragelse Køber overtager ikke anden gæld og andre forpligtelser, end hvad der udtrykkeligt er aftalt og følger af ufravigelig lovgivning. Eventualforpligtelser som ikke kan vurderes hovedårsag til at vælge en aktivitetsoverdragelse. Ulempe: beskatning. Overdrager aktivitet til nyt selskab, hvorefter man likviderer det oprindelige selskab. Leverancer forud for overtagelsesdagen Uoplyste forpligtelser, erstatningskrav mod targetvirksomheden => er ud fra en juridisk vurdering køber uvedkommende Aktieoverdragelse Samme ikke nødvendigvis er tilfældet ud fra en forretningsmæssig vurdering. UP: Køber overtager risikoen for uoplyste forpligtelser Selvom der pga aftale kan rejses et krav mod sælger. Køber kan ikke på forhånd være sikker på, at sælger økonomisk er i stand til at honorere kravet. => Stiller krav til købers undersøgelse (Due Diligence) og/eller overdragelsesaftalens bestemmelser om sikring af købers garantikrav. Latente forpligtelser + sælgers dårlige økonomi => betydelig forsigtighed ved køb af aktier/anparter i et selskab. Gennemføres en VO ved aktieoverdragelse skal man gøre 2 ting: Man indtræder med hud og hår og derfor nødvendigt med fuldstændig Due dilligence. Afdækning af risiko: en eller anden form for garanti. Deponering der frigives successivt, hvorefter hele købesummen er overgivet når risikoperioden er overstået, typisk 2 år pga. KBL 54 og 83. Bankgaranti. Ved skattekrav er forældelse 3 år og derfor typisk garanti på 3 år for disse krav. Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 7

8 Alternativet Aktivitetsoverdragelse samt likvidation af det sælgende selskab U Skelagervej i Skejby ingen mangler fordringer (eventuellesenere mangelskrav) af så fjern og uvis karakter, at anmeldelse i likvidationblev nægtet. 17 købere af ejendomme solgt i 1986 af det aktieselskab A, der havde opført dem, havde efter, at A i 1987 var trådt i frivillig likvidation som solvent selskab, påstået A tilpligtet at anerkende, at der som simpelt krav i boet skulle afsættes kr. for hver køber betinget af, at der viste sig mangler ved ejendommene inden 20 år efter slutseddeldatoerne. Under de omstændigheder, der var oplyst under sagen, fandtes de anmeldte fordringer at være af så fjern og uvis karakter, at A, selv om der var tale om en frivillig likvidation af et solvent aktieselskab, havde været berettiget til at nægte at anerkende fordringerne som anmeldt. U byggefirma ApS likvideret solvent mangelskrav ikke anmeldt aktiviteten fortsat i nyt firma krav om personlig hæftelse afvist i mangel af sikker lovhjemmel for at statuere hæftelse, når modtaget udlodning i god tro. Eneanpartshaver likviderede anpartsselskab af skattemæssige grunde og oprettede kort tid efter et nyt anpartsselskab med samme virksomhedsområde. Uanset de konkrete omstændigheder vedrørende eneanpartshaverens virksomhed og forhold til anpartsselskabet fandtes der i mangel af sikker lovhjemmel ikke grundlag for at statuere, at eneanpartshaveren, der i god tro havde modtaget udlodning fra det likviderede anpartsselskab, hæftede for et udækket erstatningskrav mod selskabet U Termorudesagen aktuarmæssigt ville der forekomme svigt af 10 års garanti derfor ikke så fjern en mulighed, at anmeldelsen skulle afvises og der blev reserveret dividende i konkursboet. F fabrikerede termoruder og solgte dem med en 10-årig garanti. Efter at F var erklæret konkurs, anmeldtes i boet garantikrav vedrørende skader, der måtte kunne opstå i garantiperioden. Kravene udgjorde tilsammen et meget betydeligt beløb. I en sag om et af kravene antoges det, at boet ikke i medfør af konkurslovens 13 kunne fordre kravet, der var opgjort i penge, omsat til et mindre, men ubetinget pengekrav mod boet. Det måtte antages, at køberne havde lagt vægt på garantien, og at denne havde været af væsentlig betydning for F's afsætningsmuligheder og økonomi, og der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse muligheden for, at garantien kunne blive aktuel, for så fjern, at krav om afsætning til dækning af dividende af garantikravet af denne grund kunne afvises. Kravet anerkendtes derfor som simpelt krav betinget af, at garantien blev effektiv, og boet tilpligtedes at afsætte dividende af kravet til udbetaling, såfremt garantien blev effektiv, jfr. konkurslovens 132. Eventualforpligtelser/uoplyste forpligtelser kan efter omstændighederne parkeres i det overdragne selskab og herefter elimineres ved solvent likvidation af sælger, afhængig af rækkevidden af fordringshaverens anmeldelsesret i likvidationsboet. Likvidation God tro, fjern og uvis karakter. Bestyrelsen hæfter for uoplyste forhold Hypotetisk fordringer Intet krav om deponering Betinget fordring likvidation hvis der deponeres udbytte til dækning. Skattemæssige forhold Aktieoverdragelse Skatterelevante aktiver er kapitalandelene., mens det ved overdragelse af aktier primært drejer sig om undersøgelse af den skattemæssige behandling af aktiesalget. Aktivitetsoverdragelse Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 8

9 De skatterelevante aktiver de enkelte aktiver Ved overdragelse af aktiver må den skattemæssige behandling af hvert enkelt aktiv undersøges. som følge af den forskellige skatte- og afgiftsmæssige behandling af de enkelte aktiver ske en fordeling af købesummen på disse efter reglerne i Afskrivningsloven ( 45, stk. 2) og EBL. På fast ejendom er der en tinglysningsafgift på overdragelsen på 0.6%. Ved opgørelsen af targets værdi må der dog også tages hensyn til latent skat, som måtte påhvile targetselskabets aktiver (udskudt skat). Værdiansættelse Resultatopgørelse Earnout Omsætning direkte omkostninger Brutto-resultat kapital omkostninger EBITDA afskrivning og goodwill nedskrivninger EBIT renter og skat Earnings (resultat) Forudsætning for en VO er at parterne ved forhandling kan nå til enighed om prisen. Prisen kan enten være variabel (earnout) eller en fast prisaftale. Earnout er et middel for parterne til at nå til enighed om prisen ved at lade selskabets fremtidige performance afgøre størrelsen af den endelige købesum. Earnouts struktureres normalt som delsalg, dvs. en deloverdragelse kombineret med et købs og salgsoptionsarrangement på de resterende aktier, hvor prisen på disse relateres til Target selskabets performance i en defineret periode (optionsperioden). Alternativt overdrages selskabet i sin helhed mod betaling af en del af købesummen og den resterende købesum erlægges som en løbende ydelse (LL 12 b) Hvor parterne aftaler en fikseret købesum, vil fundamentet for parternes prisfastsættelse/forhandling være de almindelige anerkendte værdiansættelsesprincipper der er følgende: Cashflow/indtjeningsbaseret modeller Discounted cashflow (DCF) beregnes som summen af nutidsværdien af fremtidige pengestrømme, terminalværdien af fremtidige pengestrømme (driftsrelateret del af virksomheden), tillæg af markedsværdi af driftsfremmende aktiver med fradrag af nettorentebærende gæld (alt andet end egenkapital og latent skat). Beløbet vil typisk blive reduceret med en risikofaktor. Metoden er den mest anerkendte og anvendte værdiansættelsesmetode. Kapitaliseret indtjening er en multipel af selskabets indtjening (fx EBIT). Såfremt kravet til forrentningen af selskabets egenkapital fx er 10%, så kapitaliseres den tilbagediskonteret indtjening med en faktor 10. Logikken: Hvilken forrentning er der ved investeringen af kapital i selskabet? Hvor hurtigt kan vi generere et tilfredsstillende cashflow? R&R nr s. 26 teoretisk artikel om brugen af multipler. Aktivbaserede modeller Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 9

10 Balancen Egenkapital Kapital Overført overskud Reserver Opskrivningshenlæggelse Fremmedkapital Lang gæld Kort gæld Hensættelser Off balance (eventualforpligtelser) kan ikke optages i regnskabet Kan f.eks. være ansvar pga. produktansvar. Going concern? Så tillægges der en værdi af den fremtidige indtjening (ikke erhvervet goodwill). Ellers svarer værdiansættelsen til breakup value. Metoden anvendes stort set ikke i praksis, bortset fra tvungne overdragelser, hvor going concernforudsætningen ikke er til stede. Markedsdatabaserede modeller Price/earnings ratio (P/E) udtrykker prisen for en krones overskud P/E=kursværdi/resultat pr. kr. 100,00 aktier. Bruges til at sammenligne virksomheder, men er følsom over for anvendelse af forskellige regnskabsprincipper. Afhænger af subjektive regnskabsforhold fx amortisering af tilkøbt goodwill. book value per share (BVPS) (kurs/indre værdi) udtrykker goodwill (ikke bogført), hvis værdien er større end 1. børsværdi ofte svært at få præcis værdifastsættelse eller sammenlignelige transaktioner. Ofte anvendes en kombination af ovenstående nøgletal til at lave en sammenligning af Target med tilsvarende transaktioner/selskaber. Soliditet Finansiering Forskellen mellem egenkapital og balance/fremmedkapital. Finansiering af selskaber sker enten via egenkapital eller (og oftest) via fremmedkapital. Optagelse af fremmedfinansiering (lån) sker grundlæggende ved: Aktivbaseret finansiering (pant og kaution) Cashflowbaseret finansiering uden sikkerhed Gennem koncerndannelse (pantsætning af aktier) Ved finansiering gennem koncerndannelse benyttes reglerne om skattefri udbytteudlodning, SEL 13, stk. 1, nr. 2, dvs. kun udbytte datterselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4a og koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 4b og reglerne om sambeskatning, SEL 31, med de begrænsninger, der følger af rentefradragsbeskæringsreglerne i SEL 11, 11 B og 11 C, og begrænsningerne i udbytteudlodning ved overtagelse af børsnoteret selskab, SL 184, stk. 1 og 2. En kombination heraf. Købers finansieringsbehov kan opdeles i to dele: Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 10

11 Finansiering af transaktionssummen Workingcapitalfinansiering, dvs. finansiering af selskabets drift efter Closing. Finansiering af transaktionssummen Ultimativt skal finansiering af transaktionssummen ske ved, at Target-selskabet generer cashflow og indtjening, der kan udloddes til køber og anvendes til forrentning og afdrag af transaktionssummen. Mulighederne herfor har dog været begrænset af den hidtidige Aktieselskabslovs 115, stk. 2. I den hidtidige Aktieselskabslovs 115 har der fremgået et forbud mod selvfinansiering, således at et selskab ikke måtte yde lån til finansiering af erhvervelse af aktier i selskabet eller aktier eller anparter i moderselskabet. Et selskab måtte således heller ikke stille sikkerhed i forbindelse med en sådan erhvervelse. I løbet af foråret 2010 forventes den ny Selskabslovs sat i kraft. Bestemmelserne ændrer på væsentlige områder det nuværende forbud mod selvfinansiering. Selvfinanciering Muligheder for selvfinansiering ved køb af aktier i selskabet, jf. Selskabslovens 206, stk. 2: HR: lovligt Modif: Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab, jf. Selskabslovens 206, stk. 1. Dog mulighed for selvfinansiering, jf. stk. 2, når følgende betingelser er opfyldt: Selskabets centrale ledelsesorgan skal sikre, at der foretages en kreditvurdering af den kreds, som modtager selskabets økonomiske bistand. (Culpaansvar) Kreditvurdering skal ske som en professionel løngiver ville foretage dette. Dette kan i praksis gøres ved at indsætte lønetilbud fra banken. Generalforsamlingen skal godkende den økonomiske støtte. Centrale ledelsesorgan skal fremlægge en skriftlig redegørelse for GF, der skal indeholde oplysninger om: Baggrund for forslaget om økonomisk bistand, Selskabets interesse i at gennemføre en sådan disposition, De betingelser, der er knyttet til gennemførelsen, En vurdering af de konsekvenser, som dispositionen får for selskabets likviditet og solvens Kapitalen er jo ikke længere til rådighed i selskabet. Ledelsen har ansvaret for at der altid er forsvarlig kapital til rådighed til driften af selskabet. Den pris, som tredjemand skal betale for kapitalandelene. Godkendelse træffes ved vedtægtsændringsmajoritet, jf. SL 106, det centrale ledelsesorgans redegørelse skal offentliggøres i E&S's it-system eller være modtaget i E&S med henblik på offentliggørelse senest 2 uger efter godkendelse. Forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling. Den samlede økonomiske bistand til 3.mand skal altid være forsvarligt. Hvis der er tale om et moderselskab må den samlede økonomiske bistand ikke overstige, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til koncernens økonomiske stilling. Kun frie reserver Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 11

12 Selskabet må kun anvende beløb til økonomisk bistand efter 206, stk. 2, der kan anvendes til udlodning af udbytte, jf. Selskabslovens 180, stk. 2 Skal ske på sædvanlige markedsvilkår. Armslængdevilkår. Hvilke vilkår kunne juniorlånene optages på. Udbytte Planlagt efterfinansiering udbetaling af udbytte straks efter overtagelse af selskabet. ordinært udbytte på grundlag af seneste årsrapport, jfr. Selskabslovens 180, og ekstraordinært udbytte, jfr. Selskabslovens I henhold til kan alle frie reserver udloddes inkl. overskud optjent frem til datoen for mellembalancen. Sådanne planlagte udbyttebetalinger i forbindelse med transaktioner er klart lovlige. Se dog TFS Ø (Digidan), der dømmer en sådan planlagt efterfinansiering ulovlig. Et selskab var solgt således, at købesummen blev betalt i 4 rater. Første og anden rate var direkte finansieret ved lovlig udlodning af udbytte. Da der imidlertid forelå fuldstændig samtidighed mellem betalingen af disse rater og den faktiske udbetaling af selskabets midler, fandt retten, at der forelå selvfinansiering. Da det imidlertid ikke kunne godtgøres, at midlerne ikke kunne tilbageføres fra køberselskabet, forelå der ikke objektivt ansvar efter aktieselskabslovens 115, stk. 5. Sælgeren, dennes rådgiver og direktøren for køberselskabet, der havde været klar over, at selskabet blev erhvervet for dets egne midler og med henblik på udnyttelse af skattegodtgørelsesmodellen, og som ikke havde søgt at sikre, at skattegælden ville blive betalt, blev imidlertid fundet erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregel. Der forelå endvidere spørgsmål om den interne fordeling af erstatningsansvaret. Afgørelsen forekommer oplagt forkert og synes båret af erstatningsretlige synspunkter i forholdet til, at selskabet gik konkurs. Se Werlauf i TFS I UFR H udtalte Højesteret, at Hverken aktieselskabslovens ordlyd eller forarbejder giver fornødent holdepunkt for at antage, at en sådan planlagt efterfinansiering med fri midler, der udloddes i overensstemmelse med aktieselskabslovens 110, indebærer en overtrædelse af forbudet mod selvfinansiering i lovens 115, stk. 2. => fuldt lovligt Overtagelse af børsnoteret selskab HR: U: udbytte til tilbudsgiver eller dennes nærmeste Ved overtagelse af et børsnoteret selskab kan der ikke foretages udbytteudlodning til tilbudsgiver eller dennes nærstående i de første 12 måneder efter gennemførelsen af overtagelsen af selskabet, jfr. Selskabslovens 184, stk. 1. Der kan dog ske udlodning, hvis tilbudsgiveren har oplyst om udlodningen og de nærmere vilkår herfor i tilbudsdokumentet. Oplysningen skal dog ikke gives, hvis udlodningen ikke overstiger en samlet forbedring af selskabets finansielle stilling efter overtagelsestidspunktet, og hvis udlodningen ikke var påregnelig for tilbudsgiver ved udarbejdelsen af tilbudsdokumentet, jfr. Stk. 2. Kapitalnedsættelse Kapitalnedsættelse kan ske i henhold til Selskabslovens 186 med kvalificeret flertal. En beslutning om kapitalnedsættelse skal registreres eller anmeldes til registrering senest 2 uger efter, at beslutningen er truffet. Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 12

13 Selskabets kreditorer skal ved kapitalnedsættelse opfordres til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres krav til selskabet. Selskabets centrale ledelsesorgan skal indsende opfordringen til offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, hvis nedsættelsesbeløbet helt eller delvis skal anvendes til 1) udbetaling til kapitalejerne eller 2) henlæggelse til en særlig reserve, jf. SL 192. Kapitalnedsættelsen betragtes efter SL 193 som endelig 4 uger efter udløbet af fristen for anmeldelse af krav til selskabet, jf. 192, medmindre der inden fristens udløb er modtaget anmeldelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at beslutningen er ændret eller trukket tilbage. Anmeldte kreditorer skal være betalte eller have modtaget behørig sikkerhed. Fusion Fusion en mulighed er, at Køber fusioneres med Target-selskabet med Køber som det fortsættende selskab. Det følger herefter af SL 250, at rettigheder og forpligtelser i Target-selskabet overgår til Køber, hvorved Target-selskabets midler frit kan anvendes til at tilbagebetale en lånefinansieret købesum. En sådan fusion kan gennemføres skattefrit. E&S har i en konkret sag udtalt, at fremgangsmåden er i strid med den hidtidige aktieselskabslovs 115, stk. 2. Afgørelsen gik på lodret fusion. Der er umiddelbart tale om skøn under regel. Afgørelsen omfatter dog ikke vandret fusion, hvorfor situationen kan omgås således. Koncernlån Koncernlån en mulighed er at lade Target-selskabet optage betydelige lån og herefter udlåne disse midler til køberselskabet (moderselskabet). Denne meget anvendte metode er i sig selv lovlig, jf. Selskabslovens 211, men kan konflikte med forbuddet om selvfinansiering. Alternativt kan de lånte midler anvendes til at udlodde udbytte af de frie reserver til køberen, smh. med ISS-sagen. Likvidation Likvidation - sidste mulighed er at lade Target-selskabet likvidere, jf. SL 217. Dette er dog ikke særlig praktisk, da likvidationen medfører fuld afståelsesbeskatning i Target, se SEL 5. Status for planlagt efterfinansiering Werlauff tager under henvisning til U V udgangspunkt i, at det er Købers dispositioner i erhvervelsesøjeblikket, der er afgørende for, om der foreligger ulovlig selvfinansiering. Heroverfor står, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i afgørelse af 22. maj 2001, j.nr , har godkendt en planlagt udbytteudlodning, blot aktieselskabslovens regler for udbytteudlodning overholdes. Dette princip har Højesteret cementeret med afgørelsen TFS Koncernlån (gælds push down) kan være mere problematisk, såfremt transaktion og lån fremstår som en helhed. Dette resultat er ikke sikkert og heller ikke logisk, da Target-selskabet i koncernlånstilfældet har en fordring/et tilgodehavende hos moderselskabet, hvilket ikke er tilfældet ved anvendelse af udbyttereglerne. Koncern lånearrangementer kan komme i konflikt med 206, stk. 1, hvis der også stilles sikkerhed for finansieringen af købesummen. Såfremt der i forbindelse med transaktionsfinansiering ydes både finansiering til købesummen og Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 13

14 driftskapital, må Target-selskabets midler/aktiver alene anvendes til at stille sikkerhed for driftsfinansieringen. I U 2006B.365 konkluderer Werlauff, at alle kapitalafgangsreglerne er lex specialis i forhold til SL 206, stk. 1, som igen er lex specialis i forhold til koncernlånsreglen i SL 211. Koncerndannelse Erhvervelsen af Target-selskabet vil ofte ske gennem etablering af en køberkoncern med henblik på at lette Købers finansiering. Her udnytter Køber SEL 13, stk. 1, nr. 2, hvorved Køber kan modtage skattefri udbytteudlodning, såfremt køberselskabet besidder min. 10 % af aktierne i Target-selskabet, og udlodningen finder sted i det pågældende indkomstår. Herved reduceres skatten på de midler, Køber skal anvende til at forrente og afdrage finansieringen til selskabsskatten i Target-selskabet, dvs. for tiden 25%. Såfremt Køberselskabet har bestemmende indflydelse i Target-selskabet, følger det af SEL 31, at der er tvungen dansk national sambeskatning. Herved opnås, at Køber kan udnytte det skattemæssige underskud (finansieringsomkostningerne) til udligning af skattepligtig indkomst i Target-selskabet, hvorved skatteprocenten for så vidt angår omkostningerne til forretningen af købesummen reduceres til 0%. En særlig begrænsning følger af SEL 11, stk. 1, hvorved tyndt kapitaliserede selskaber får begrænset fradragsretten, medmindre tredjemand vil tilbyde tilsvarende finansiering til selskabet. SEL 11 omfatter i dag også danske selskaber. Fradragsbeskæringen finder alene sted, hvis den kontrollerede gæld overstiger DKK 10 mio. Der foretages ikke fradragsbeskæring for beløb, der kan beskattes her i landet efter SEL 11, stk. 1, litra d, jf. SEL 11, stk. 1, sidste pkt. En yderligere begrænsning følger af renteloftet i SEL 11 B, stk. 1, hvorved der sættes et maksimum for de finansieringsudgifter i form af renter og kurstab mv., som kan fradrages ved opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter kan maksimalt nedsættes med 80% som følge af nettofinansieringsudgifterne efter eventuel fradragsbeskæring efter SEL 11 B, jf. SEL 11 C. Beskæringen efter SEL 11 B, stk. 1, og 11 C kan maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et reguleret grundbeløb på kr. 20 mio. Selskaber, der indgår i en national eller international sambeskatning efter SEL 31 eller SEL 31 A, opgør den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifter samlet, jf. SEL 11 B, stk. 8, og 11 C, stk. 2. Rækkefølgen for eventuel fradragsbeskæring er 1) 11 om tynd kapitalisering, 2) 11 B om renteloft og 3) 11 C om EBIT. Anden anvendelse af targets egne midler For at begrænse K's finansieringsbyrde, gennemføres i overkapitaliserede selskaber en kapitalnedsættelse inden overdragelsen. Proklame Kapitalnedsættelsen kræver minimum 3 måneders proklama, hvorfor alternativet er en ekstraordinær udbytteudlodning baseret på et periode regnskab. Overdragelse mellem eksisterende aktionærer Sædvanligt at AO foreskriver at overgang af aktier skal ske ved tilbagesalg til det udstedende selskab (LL 16b) hvorved overdragelsen finansieres af selskabets egne midler (idet den eksisternde aktionær bliver enejer ved at den anden aktionærs aktier forsvinder ind i selskabet, og transaktionen bliver betalt af target). Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 14

15 En sådan klausul er normalt betinget af, at den sælgende aktionær opnår dispensation jf. LL 16 b stk. 2 til beskatning af udlodningen som aktieavance efter ABL. Fremmedfinansiering Muligheden for sikkerhedsstillelse i en aktieoverdragelse er begrænset til aktierne i Target selskabet. Dette er ikke ulovlig selvfinansiering. Alene i en substans overdragelse er det tilladt at anvende Targets aktiver som sikkerhedsstillelses objekt. Finansieringen kan komme fra sælger enten ved almindelig sælgerfinansiering (gældsbrev for en del af købesummen) eller som en earnout model, herunder som løbende ydelse (LL 12b). Med de nye regler om virksomhedspant pr. 1 januar 2006 er mulighederne for at pantsætte Targets driftmidler, varelager og fordringer væsentligt forbedret. Udover almindelige lån findes en række mellemformer herunder konvertible obligationer (SL 167) der er en GF vedtaget, men ikke gennemført kapitalfohøjelse, der gennemføres med meddelelse fra långiver om konvertering af gæld til aktiekapital. For långiver er det et problem at et tab er et aktietab og ikke kurstab. Udbyttegivende gældsbreve ( 178) evt. ved fortrinsret til udbytte. Problemet med disse er at de kræver udbytte eller ansvarligt lån hvorved forstås et lån der i en nærmere aftalt udstrækning står tilbage for øvrige kreditorer. Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering 15

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Aktieoverdragelsesaftale

Aktieoverdragelsesaftale Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktieoverdragelsesaftale Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 24. oktober 2016

CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 24. oktober 2016 CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. oktober 2016 Kort introduktion af Abdelmottaleb Doulan Adm. direktør for Cemat A/S og Cemat'70 (og Topsil Semiconductors Sp Z. O.O., Poland) 2 Balance aktiver

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere