Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering"

Transkript

1 Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001

2 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet til understøttelse af vor bog Virksomhedens Finansiering. Opgaverne er tilpasset de gennemgåede stofområder såvel med hensyn til sværhedsgrad som notationsmæssigt. Som følge af, at opgavesamlingen er under omredigering, findes enkelte opgavenumre ikke. Opgaverne er betegnet med F således at de let kan adskilles fra opgaver i rentesregning og investeringsteori, hvor opgaverne er markeret med R og I. Odense, august 2001 Peter Ove Christensen Bjarne G. Sørensen

3 Opgaver til virksomhedens finansiering 3 Opgave F1 a) Hvem er hoveddeltagerne i det finansielle system? b) Hvad er kapitalmarkedet? Hvilken rolle har fondsbørserne i dette marked? c) Hvad er pengemarkedet? Hvordan adskiller det sig fra aktie- og obligationsmarkedet? d) Hvilken relation er der mellem finansielle formidlere (finansielle institutter) og de finansielle markeder? e) Hvilken forskel er der mellem primære og sekundære markeder? Kan et primært marked fungere uden et velfungerende sekundært marked? f) Hvad er hovedårsagen til at handle i det sekundære marked? g) Beskriv fordele og ulemper ved direkte funding i forhold til indirekte funding! Opgave F4 Beskriv hvordan nedenstående transaktioner vil påvirke følgende nøgletal: Nøgletal: i) Current ratio ii) iii) iv) Afkastgraden Varebeholdningens omsætningshastighed Gælden i forhold til egenkapitalen Transaktioner: a) Kontantkøb af en maskine for kr. b) Optagelse af et langfristet lån af kr. og investering af beløbet i varebeholdninger. c) Opbygning af en ny produktlinie, der forøger det årlige salg med kr., giver en stigning i overskud før renter og skat på kr. og kræver en forøgelse af varelageret på kr. d) Optag et langfristet lån på kr. og anvend beløbet til reduktion af overtræk på kassekreditten. Opgave F5 På grundlag af nedenstående indkomstopgørelse og balance for Baker Company A/S for regnskabsåret 2000 skal der foretages en nøgletalsanalyse. Kommenter størrelsen af de beregnede nøgletal, og giv en vurdering af virksomhedens finansielle situation.

4 4 Opgaver til virksomhedens finansiering Indkomstopgørelse for Baker Company A/S for regnskabsåret kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Administrationsomkostninger m.v Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat af ordinær drift Ekstraordinære indtægter 0 Ekstraordinære udgifter 0 Resultat før skat Skat af årets overskud Årets nettoresultat Balance for Baker Company A/S pr. 31. december 2000 Aktiver Anlægsaktiver Passiver Egenkapital Materielle anlægsaktiver Aktiekapital Grunde og bygninger Reserver Maskiner m.v Langfristet gæld Omsætningsaktiver Varebeholdninger Kortfristet gæld Tilgodehavender Banklån Værdipapirer Leverandørgæld Likvide beholdninger Anden gæld Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt

5 Opgaver til virksomhedens finansiering 5 Opgave F8 Definér og beskriv følgende størrelser: a) Kapitalomkostningen på gæld, k g. b) Kapitalomkostningen på egenkapital, k e. c) Virksomhedens kapitalomkostning, k. d) Virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning. Opgave F10 MS Elektronik A/S producerer komponenter til mikrobølgeovne. For virksomhedens finansielle forhold findes følgende data: Årlige nettodriftsindbetalinger : kr. Årlige investeringer : kr. Årlige afskrivninger : kr. Skattesats 30% Gæld : kr. Rente på gæld : 10% p.a. Krævet afkast på egenkapital : 15% p.a. Virksomheden forventer ingen vækst fremover, og som det fremgår af oplysningerne, er investeringerne lig med afskrivningerne. Det gælder endvidere, at hele nettooverskuddet udbetales som udbytte til ejerne. Gælden i virksomheden forventes at være permanent. På grundlag af disse oplysninger bedes du besvare følgende spørgsmål: a) Hvor stort er virksomhedens årlige nettooverskud? b) Hvad vil det sige, at gælden er permanent, og hvor store er de årlige betalinger på gælden? c) Hvor store er de årlige nettoindbetalinger (NI)? d) Hvor stor er værdien af virksomhedens egenkapital? e) Bestem kapitalomkostningerne for henholdsvis gæld og egenkapital. f) Hvad er den vejede gennemsnitlige kapitalomkostning? Virksomheden kan forøge sin gæld med kr. til i alt kr. Beløbet udbetales til selskabets ejere. Omlægning sker på den måde, at den eksisterende gæld indfries, og der optages et nyt permanent lån på i alt kr. Renten på gælden vil herefter være 12% p.a. Hvis omlægningen gennemføres vil det krævede afkast på egenka-

6 6 Opgaver til virksomhedens finansiering pitalen vokse til 17% p.a. Nettodriftsindbetalingerne vil forblive konstante, idet de er upåvirket af, hvorledes virksomheden er finansieret. g) Hvor stor bliver virksomhedens værdi efter omlægning? h) Skal virksomheden ændre sin kapitalstruktur, dvs. er det fordelagtigt for ejerne? Opgave F11 a) Beskriv fordele og ulemper ved at lade en virksomhed organisere som et aktieselskab eller et anpartsselskab. b) Hvad er et apportindskud? c) Hvorfor udbetaler virksomheder udbytte? d) Hvilke årsager kan der være til, at selskaber nedskriver selskabskapitalen? e) Hvad er en likvidation? f) Hvilken forskel er der ved at forøge egenkapitalen gennem indbetaling og tilbageholdt overskud? g) Hvilken betydning har det, at et selskab udsteder fondsaktier eller fondsanparter? h) Hvilke motiver kan der være til at udstede medarbejderaktier? i) Hvilken en den typiske årsag til at gæld konverteres til aktiekapital? j) Hvilken forskel er der mellem warrants og konvertible obligationer? k) Hvad omfatter aktieindkomst? l) Beskriv de to udgaver af Gordons model og vurder deres forudsætninger. m) Hvilke årsager kan der være til, at et aktieselskab bliver børsnoteret? n) Beskriv henholdsvis fastkurs system og tendersystem. o) Forklar OTC-marked og private placement. p) Hvad er en tegningsret? q) Hvad er en aktieret? r) Hvad er pay-out forholdet? s) Forklar hvad price-earnings forholdet udtrykker. t) Hvilke faldgruber kan der være indbygget i alt andet lige betragtninger? Opgave F12 The Flat Free Tire Company A/S har følgende egenkapital:

7 Opgaver til virksomhedens finansiering 7 Aktiekapital Reserver I alt kr kr kr. Virksomheden ønsker samtidigt at gennemføre følgende to emissioner: 1) Fondsemission på kr. 2) Nyemission på nominelt kr. til kurs 250 pr. aktie à 100 kr. Vis hvorledes disse to emissioner vil påvirke virksomhedens egenkapitalposter. Opgave F13 A/S Expand har en aktiekapital på 40 mill. kr. Selskabet overvejer, at foretage én af følgende tre emissioner: 1. Udvidelse af aktiekapitalen ved nytegning af 10 mill. kr. aktier til kurs 200 pr. aktie à 100 kr. med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. 2 Udstedelse af 10 mill. kr. fondsaktier. 3. Samtidig udstedelse af 5 mill. fondsaktier og 5 mill. kr. nye aktier til kurs 200 pr. aktie à 100 kr. Selskabets reserver er bogført til 60 mill. kr., og den seneste noterede børskurs for aktierne er 300 pr. aktie à 100 kr. a) Hvilket provenu opnår virksomheden ved at gennemføre de tre emissioner? b) Bestem værdien af aktie- og tegningsretter i de tre tilfælde samt de teoretiske kurser efter emissionerne. c) Hvad kan begrunde, at den faktiske kurs efter emissionen afviger fra den teoretiske? d) Hvilke konsekvenser ville det få for de hidtidige aktionærer, hvis selskabet i stedet udbød 10 mill. kr. i fri tegning til markedskurs? e) Hvilke motiver kan et aktieselskab have til at udstede fondsaktier? Opgave F14 Den 15. juli 1996 blev aktiekapitalen i Finansieringsselskabet Gefion nedskrevet med nominelt 530 mill. kr. Nedskrivningen foregik dels ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier for så vidt angår 331,25 mill. kr., og dels ved en nedskrivning på 198,75 mill.

8 8 Opgaver til virksomhedens finansiering kr. ved en ændring af størrelsen på aktierne fra 100 kr. til 80 kr. pålydende værdi. Herefter udgjorde selskabets aktiekapital nominelt 795 mill. kr. Beskriv hvilke motiver, der kan være til at foretage en sådan nedskrivning af aktiekapitalen. Opgave F15 Den 31. maj 1995 udstedte Topsil konvertible obligationer for nominelt 22,5 mill. kr. Obligationerne blev udstedt til kurs 100 og forrentes med 5% p.a. Løbetiden er fra den 30. maj 1995 til 1. juni Konverteringskursen er fastsat til 250. a) Beskriv kort hvad en konvertibel obligation er. b) Hvad betyder det, at konverteringskursen er 250? c) Diskuter hvilke motiver virksomheden kan have til at udstede konvertible obligationer fremfor at udstede nye aktier? Opgave F16 Entreprenørvirksomheden Jensen & Co. A/S har gennem flere år haft problemer med indtjeningen. I nedenstående opstilling er regnskabstal for 2000 gengivet. I resultatopgørelsen er der endvidere vist sammenligningstal for a) På grundlag af regnskabet for 2000 bedes du bestemme de centrale nøgletal omkring virksomhedens likviditet, profitabilitet og soliditet, og på grundlag heraf vurdere virksomhedens økonomiske situation. Med henblik på at få tilført ny risikovillig kapital til virksomheden overvejes det at gennemføre en nyemission af aktier. Virksomheden er ikke børsnoteret, og dens aktionærkreds består af 11 personer, der ejer fra 3% til 26% af aktierne. Bestyrelsen forventer, at aktionærerne på trods af de sidste års dårlige regnskabsmæssige resultater er villige til at købe nye aktier til kurs 130 pr. aktie à 100 kr. i samme forhold, som de ejer de eksisterende aktier. b) Hvis virksomheden udsteder nye aktier for et nominelt beløb på kr. til kurs 130 vis da, hvorledes den regnskabsmæssige opgørelse af egenkapitalen vil blive påvirket. c) En af virksomhedens aktionærer har på et møde for nyligt foreslået, at egenkapitalen alternativt kan forøges gennem udstedelse af fondsaktier for et beløb på kr. Vis og diskuter hvorledes denne mulighed vil påvirke virksomhedens egenkapitalgrundlag.

9 Opgaver til virksomhedens finansiering 9 d) Virksomhedens bestyrelse har overvejet at fremskaffe ny kapital til virksomheden gennem udstedelse af konvertible obligationer. Forklar hvad en konvertibel obligation er, og beskriv hvilke fordele og økonomiske forpligtigelser denne mulighed giver virksomheden fremfor nyudstedelse af aktier. e) En af virksomhedens leverandører har tilbudt at lade et tilgodehavende på kr. omdanne til aktiekapital. Hvilken effekt vil en sådan konvertering få for virksomhedens kapitalstruktur, og hvilken betydning kan den have for virksomhedens fremtidige overlevelsesmulighed? Virksomheden har de sidste to år ikke udbetalt udbytte, men med den planlagte kapitalforøgelse gennem nyudstedelse af aktier forventer den, at der kan gennemføres en række profitable investeringer, der i løbet af et par år kan sikre så store overskud, at der igen kan betales udbytte. f) Beregn kapitalomkostningen på egenkapital, såfremt udbyttebetalingen pr. aktie á 100 kr. udvikler sig på følgende måde: År (t) Udbytte (D t ) Fra og med det 4. år forventes det således, at udbyttebetalingen pr. aktie à 100 kr. er konstant på 20 kr. i al fremtid.

10 10 Opgaver til virksomhedens finansiering Resultatsopgørelse for Jensen & Co. A/S Regnskabsåret kr Nettoomsætning Ændring i igangværende arbejder Andre driftsindtægter I alt Råvarer og hjælpemidler Omk. ved salg og administration Personaludgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter I alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Datterselskabers årsresultat før skat Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter I alt RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

11 Opgaver til virksomhedens finansiering 11 Balance pr. 31. december kr. Aktiver Passiver Materielle anlægsaktiver: Egenkapital: Grunde og bygninger Aktiekapital Tekniske anlæg og materiel Overkurs ved emission I alt Reserver Overført overskud Finansielle anlægsaktiver: EGENKAPITAL I ALT Kap.interesser i datterselskaber Værdipapirer Hensættelser... 0 I alt Langfristet gæld: ANLÆGSAKTIVER I ALT Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Varebeholdninger: I alt Råvarer og hjælpemateriel Igangværende arbejder Kortfristet gæld: I alt Bankgæld Lang gæld med forfald første år Tilgodehavender: Leverandørgæld Varedebitorer Selskabsskat... 0 Mellemregn. med datterselskaber Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter... 0 I alt Udbytte for regnskabsåret... 0 I alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD OG HENSÆTTELSER AKTIVER I ALT PASSIVER I ALT

12 12 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F19 Virksomheden ABC A/S udbetaler et årligt udbytte på kr., der ikke forventes at blive ændret i fremtiden. Bestem virksomhedens egenkapitalomkostning, når værdien af aktiekapitalen er henholdsvis a) kr., b) kr. og c) kr. Opgave F20 Aktionærerne i A/S Amgal forventer at modtage et årligt udbytte på 12,50 kr. pr. aktie. De forventer endvidere, at prisen (kursen) på aktien vil stige til 105 efter ét år. a) Hvad er det krævede afkast på aktien, hvis den nuværende kurs er 100? b) Hvad er egenkapitalomkostningen, hvis den nuværende kurs er 94? Opgave F21 Hvad er den maksimale pris, der kan opnås på en aktie, der p.t. betaler 18 kr. i årligt udbytte pr. aktie, hvis det forventes at udbyttebetalingen vokser med en rate på 7% i al tid fremover. Det krævede afkast er 10%. Opgave F22 Virksomheden A/S Datahuset er en større dansk udbyder af software. Ledelsen har på sit seneste strategimøde besluttet at satse på virksomhedens aktiviteter inden for skræddersyede systemer til den offentlige sektor. En sådan satsning kræver en betydelig forøgelse af virksomhedens kapitalgrundlag. Som følge af, at der vil gå flere år før investeringen i software-udvikling til den offentlige sektor, vil give et afkast, er det nødvendigt at fremskaffe ny egenkapital. A/S Datahuset vurderer, at aktivitetsudvidelsen vil kræve en kapitaltilførelse på 15 mill. kr. Ledelsen har gennem virksomhedens bankforbindelse haft kontakt med en kreds af investorer, der er villige til at købe aktier i selskabet. Banken har tilbudt at påtage sig at gennemføre aktiesalget for et beløb på kr. plus 2,8% af kursværdien af aktierne. Det antages, at disse emissionsomkostninger ikke er skattemæssigt fradragsberettigede. Forhandlingerne med investorkredsen om en emissionskurs er endnu ikke afsluttet, men det er realistisk, at den vil ligge i intervallet a) Bestem antallet af aktier à 100 kr., der skal udstedes for at opnå et provenu på 15 mill. kr., hvis emissionskursen er (i) 250, (ii) 275 og (iii) 300. A/S Datahuset udbetalte ved den sidste udlodning et udbytte på 24 kr. pr. aktie à 100 kr. Virksomheden vurderer, at den nye satsning på den offentlige sektor på sigt vil bevirke

13 Opgaver til virksomhedens finansiering 13 en markant stigning i overskuddet og dermed i udbyttebetalingen. Et realistisk skøn over udbyttet i de førstkommende fire år pr. aktie à 100 kr. vil være: År Udbytte Fra og med det femte år forventes det, at udbyttebetalingen vokser med 6% om året som følgende af aktivitetsudvidelsen. b) Beregn udbyttebetalingerne pr. aktie à 100 kr. for årene 5 til 10. c) Beregn egenkapitalomkostningen ved emissionskurser på (i) 250, (ii) 275 og (iii) 300 og under hensyntagen til emissionsomkostningerne. Opgave F23 A/S Christensen og Sørensen forventer i det kommende regnskabsår at få et overskud på kr., og overskuddet forventes fremover at vokse med 3% p.a. I henhold til virksomhedens udbyttepolitik udbetales 50% af overskuddet i udbytte. Virksomhedens kapital er fordelt på aktier. Bestem egenkapitalomkostningen, når kursen på virksomhedens aktier er 500. Opgave F24 Et aktieselskab forventer i indeværende regnskabsår at få et overskud på kr. Aktiekursen er 200. Selskabskapitalen er fordelt på aktier. I henhold til selskabets udbyttepolitik udbetales 20% af det årlige overskud til aktionærerne. Nye investeringer forventes at give et årligt afkast på 12%. Bestem virksomhedens egenkapitalomkostning. Opgave F25 Micro Matic Holding, B. gennemførte den 6. oktober 1993 en fondsemission på 26,2 mill. kr. Fondsaktierne blev uddelt til de hidtidige aktionærer i forholdet 5:2, dvs. fem gamle aktier gav ret til to nye. Kursen på aktien umiddelbart før emissionen var 464. a) Beregn korrektionen (dvs. den teoretiske værdi af aktieretten). b) Når kursen primo oktober 1993 på Micro Matic Holding, B. var 470 og ultimo var 382 beregn da det månedlige afkast på aktien.

14 14 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F27 Danisco A/S udbetalte den 17. september 1993 udbytte på 12 kr. pr. aktie à 100 kr. Bestem afkastet over september måned, når kursen ved månedens begyndelse og slutning var henholdsvis 840 og 847. Opgave F31 Den 3. juni 1997 blev Satair A/S børsnoteret. Selskabet er beliggende i Kastrup og er forhandler af luftfartsmateriel. Børsintroduktionen blev gennemført som et led i et planlagt generationsskifte. Selskabets daværende aktionærer i selskabet stillede aktier à 20 kr. svarende til ca. 31% af selskabets aktiekapital, til rådighed for emissionsbankerne. Aktierne blev udbudt efter tendermetoden til minimumskurs 140 kr. pr. aktie à 20 kr. Afregningskursen blev fastsat til 170 kr. pr. aktie, ved hvilket kursniveau udbuddet blev overtegnet ca. 16 gange. Ved den efterfølgende reduktion blev ordrer på køb op til 1 mill. kr. reduceret således, at ordrer under 60 stk. aktier ikke blev tildelt aktier, mens ordrer på 60 stk. og op til og med 570 stk. aktier tildeles 50% af den afgivne ordre, dog maksimalt 50 stk. Ordrer over 570 stk. tildeltes ingen aktier. Ved ordrer over 1 mill. kr. blev der foretaget individuel tildeling. a) Beskriv kort forskellen mellem en børsintroduktion efter tendermetoden og efter bookbuilding metoden. b) Hvilket beløb fik Satair A/S tilført gennem børsintroduktionen? c) Beskriv formålet med at anvende en reduktionsregel, som den der blev anvendt ved introduktionen af Satair A/S. d) Hvilke motiver kan der være for en virksomhed som Satair A/S til at blive børsnoteret? Opgave F33 a) Beskriv hvorfor langfristet gæld er en meget betydningsfuld komponent af virksomhedens kapitalstruktur. b) Hvad er forskellen mellem kurstabslån og kontantlån? c) Beskriv hvilken betydning det har for en virksomhed, om et langfristet lån er fastforrentet eller variabelt forrentet. d) Hvilke forskelle er der mellem (i) et stående lån, (ii) et annuitetslån og (iii) et serielån. e) Beskriv forskellen mellem nominelle og reale lån. f) Hvad er forskellen mellem optagelseskurs og indfrielseskurs?

15 Opgaver til virksomhedens finansiering 15 g) Beskriv forskellen mellem obligationsrestgæld og kontantlånsrestgæld. h) Af hvilke årsager vil det som oftest være mest fordelagtigt at optage et kontantlån fremfor et obligationslån? i) Forklar hvad der forstås ved mindsterentereglen. j) Hvilken forskel er der mellem bruttoydelser og nettoydelser. k) Hvorfor er et låns likviditetsprofil af stor betydning for en virksomhed? l) Hvilke generelle karakteristika har et realkreditlån? m) Hvad vil det sige, at der på et lån er opsat amortisation? n) Hvilken betydning har det, at der er differentierede rentesatser? o) Forklar hvad der forstås ved et rentetilpasningslån. p) Hvilken principiel forskel er der mellem et lån denomineret i danske kroner eller i en udenlandsk valuta? q) Hvilken betydning har det for en virksomhed, at et lån har en multicurrency-klausul? r) Beskriv hvorledes kapitalomkostninger på gæld principielt bestemmes. Opgave F34 En virksomhed ønsker at optage et lån, der giver et provenu på kr. Lånet optages til kurs 92. a) Hvor stor skal lånets hovedstol være? b) Hvor stort er kurstabet? Opgave F35 Beregn det opnåede provenu af et lån med en hovedstol på kr., når kursen er 98, og stiftelsesomkostningerne udgør kr. plus 0,5% af hovedstolen. Hvor store er de samlede stiftelsesomkostninger? Hvor stort er kurstabet? Opgave F36 Et lån har følgende karakteristika: Hovedstol : kr. Kurs : 82,30 Fast omkostning : kr.

16 16 Opgaver til virksomhedens finansiering Variable omkostninger : 0,12% af hovedstolen og 0,05% af kursværdien a) Hvad bliver provenuet ved låneoptagelsen? b) Hvor stort er kurstabet? c) Hvor store er stiftelsesomkostningerne? d) Hvilken kurs skal lånet optages til for at der kan opnås et provenu på kr? Opgave F37 Et serielån på kr. afvikles over fem år. Lånet forrentes med 6% p.a., og der er helårlige terminer. a) Hvad er de årlige afdrag på lånet? b) Hvad er restgælden efter det tredje år? c) Hvor stor en del udgør renterne af den samlede ydelse i de enkelte år i lånets løbetid? d) Indtegn i en figur ydelsernes udvikling over tid, og angiv hvor meget der er renter, og hvor meget der er afdrag. Opgave F38 Et annuitetslån på kr. afvikles over 5 år. Lånet forrentes med 6% p.a., og der er helårlige terminer. a) Hvad er de årlige afdrag på lånet? b) Hvad er restgælden efter det 3. år? c) Hvor stor en del udgør renterne af den samlede ydelse i de enkelte år i lånets løbetid? d) Indtegn i en figur ydelsernes udvikling over tid, og angiv hvor meget der er renter, og hvor meget der er afdrag. Opgave F39 Et lån skal afvikles over 10 terminer. I henhold til låneaftalen forrentes lånet de første fire terminer med 4% pr. termin, de efterfølgende tre terminer med 5% og de sidste tre terminer med 6% pr. termin. Bestem lånets ydelse i hver af de 10 terminer, hvis det afvikles som et

17 Opgaver til virksomhedens finansiering 17 a) Stående lån b) Serielån c) Annuitetslån Opgave F40 Beregn den effektive rente før skat for et 30 årigt annuitetslån med en hovedstol på kr. til kurs 97 og en pålydende rente på 7% p.a. Der er helårlige terminer. Opgave F41 Et lån afvikles som et stående lån over 6 terminer. Den terminslige rente er 5%, og lånet optages til kurs 95,20. Bestem lånets effektive rente før skat. Opgave F42 Et serielån med en hovedstol på kr. har en løbetid på 4 år. Lånets pålydende rente er 7%, og optagelseskursen er 96. Beregn lånets effektive rente før og efter skat (kapitalomkostningen), når virksomhedens skattesats er 30% og det forudsættes, at der betales samtidighedsskat. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 5%. Opgave F43 En virksomhed overvejer at optage et lån, hvor provenuet skal være kr. Lånet ønskes amortiseret over 5 år med helårlige terminer, og den nominelle rente er 7% p.a. Det amortiseres efter et annuitetsprincip. Lånet kan enten optages som et almindeligt obligationslån til kurs 93 eller som et kontantlån. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 5%, og virksomhedens skattesats er 30% a) Hvor stor er den skattemæssige fordel ved at optage lånet som et kontantlån fremfor et obligationslån i de enkelte terminer? b) Beregn lånets kapitalomkostning, hvis lånet optages som et (i) (ii) obligationslån kontantlån

18 18 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F47 Et selskab ønsker at optage et lån med en hovedstol på kr. i et realkreditinstitut. Lånet optages som et obligationslån og afvikles efter et annuitetsprincip. Den pålydende rente er 5%, og der er fire årlige terminer. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 4%. Optagelseskursen er 98,60, og ved stiftelsen påløber der følgende omkostninger: Stiftelsesprovision (1%) Kurtage Lånesagsgebyr Stempelomkostninger (1,5%) Tinglysningsgebyr kr kr kr kr kr. Herudover opkræver realkreditinstituttet en bidragsbetaling på 0,8832% p.a. svarende til 0,2208% pr. termin. Bidragsbetalingen beregnes af restgælden ved terminens begyndelse. Virksomheden har en skattesats på 30%. a) Beregn låneprovenuet. b) Bestem brutto- og nettoydelser for hver af de første fire terminer i lånets løbetid. c) Beregn lånets effektive rente før skat opgjort på årsbasis. d) Beregn kapitalomkostningen (dvs. den effektive rente efter skat) på lånet opgjort på årsbasis. Opgave F48 Virksomheden A/S Tinghøj optog ultimo juni 1995 et 20-årigt obligationslån med en hovedstol på kr. Optagelseskursen var 93,30, og de samlede stiftelsesomkostninger udgjorde kr. Lånets pålydende rente er 8% p.a., og det har 4 årlige terminer (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Mindsterenten på optagelsestidspunktet var 7%. Den årlige bidragsbetaling udgør 0,8832% p.a. af restgælden ved terminens begyndelse. Virksomheden har en skattesats på 30%. a) Bestem provenuet ved låneoptagelsen. b) Bestem den samlede ydelse på lånet for det første år i løbetiden såvel før som efter skat.

19 Opgaver til virksomhedens finansiering 19 c) Opstil de relevante udtryk til bestemmelse af effektiv rente før skat og lånets kapitalomkostning (renterne skal ikke beregnes). d) Lånets terminslige effektive renter før og efter skat er beregnet til henholdsvis 2,633828% og 1,809365%. Beregn de effektive renter på årsbasis. I januar 1998 er renteniveauet faldet markant, siden lånet blev optaget i foråret Kursen på de underliggende obligationer var således noteret til 103,05. Da lånet er konverterbart, kan det indfries til kurs 100, og virksomheden overvejer at gennemføre en konvertering, hvor indfrielsen finansieres gennem en låneoptagelse til en lavere rente. e) Bestem lånets restgæld umiddelbart efter terminen den 2. januar 1998 (dvs. efter den 10. termin) f) Beregn nettoydelsen for lånet ved terminen den 1. april 1998 (dvs. den 11. termin i løbetiden). Primo 1998 kan virksomheden optage et nyt 20 års lån med en pålydende rente på 6% til kurs 98,20. Mindsterenten på dette tidspunkt er 4%. Omkostningerne ved konverteringen er beregnet til kr., og dette beløb skal også medfinansieres ved låneomlægningen. g) Bestem hovedstolen på et nyt obligationslån, der kan indfri det eksisterende lån og dække konverteringsomkostningerne. h) Beregn nettoydelsen på det nye lån ved den første termin (1. april 1998). Sammenlign det nye låns nettoydelse med nettoydelsen på det eksisterende lån ved den pågældende termin. Vurdér hvorvidt disse ydelser umiddelbart kan sammenlignes. Opgave F50 Virksomheden TSP A/S skal foretage en større maskininvestering. Det langfristede lånebehov i den forbindelse er kr. Ledelsen i TSP A/S overvejer tre alternative finansieringsmuligheder: A. Optagelse af et 6% 5-årigt kurstabslån til kurs 95. Lånet afvikles som et annuitetslån med helårlige terminer. Stiftelsesomkostningerne udgør kr. samt 0,5% af hovedstolen. Den løbende provision er 0,1% af lånets hovedstol. B. Optagelse af et lån i CHF. Lånet forrentes med 4,5% p.a. og afvikles fuldstændigt efter 5 år. Der er helårlige terminer. Stiftelsesomkostningerne udgør CHF, mens den løbende provision er 300 CHF pr. termin. Lånet kan optages til kurs 97. På optagelsestidspunktet er kursen på CHF 463,18, og virksomheden forventer, at kursen vokser med 1,5% om året i lånets løbetid.

20 20 Opgaver til virksomhedens finansiering C. Optagelse af et FIH-lån i DKK med fast rente. Løbetiden er 5 år, og det afvikles som et serielån med halvårlige terminer. Lånet har fire afdragsfrie terminer, og renten og den løbende provision betales halvårsvis forud. Den pålydende rente er 8,2% p.a., og der er intet kurstab. Stiftelsesgebyret er kr., mens den terminslige provision udgør 750 kr. Det kan endvidere oplyses, at mindsterenten er 5%, samt at virksomhedens skattesats er 30%. a) Bestem de tre alternativers hovedstol, når det forudsættes, at de skal give et provenu på kr. b) Hvilke betalinger er skattemæssigt fradragsberettigede ved de tre lånealternativer? c) Bestem de tre alternativers likviditetsprofil. d) Beregn kapitalomkostningerne for de tre alternative finansieringsmuligheder. e) Hvilke faktorer vil påvirke valget af finansieringsform? Opgave F51 a) Beskriv forskellen mellem de forskellige typer af kortfristet gæld. b) Til hvilke typiske formål optages traditionelle kortfristede lån. c) Hvilken forskel er der mellem et kortfristet lån og en kassekredit. e) Hvorfor er det vigtigt at "time" lønudbetalinger o.lign. meget nøje? e) Beskriv hovedformålene med udarbejdelse af likviditetsbudgetter. f) Hvilken betydning har virksomhedens betalingsbetingelser for dens likviditet? g) Beskriv begrebet likviditetstilpasning. h) Hvilken forskel er der mellem operationel og finansiel leasing? i) Hvad forstås ved sale-and-leaseback? j) Hvad er en kritisk leasingydelse? Opgave F52 Virksomheden LNG A/S optager i forbindelse med, at den accepterer en større ordre, et kortfristet lån på kr. i et pengeinstitut. Løbetiden er aftalt til 5 måneder. Lånebeløbet forrentes med en effektiv årlig rente på 9,2%, og renten tilskrives ved låneperiodens udløb. Ved lånets stiftelse påløber der en stiftelsesprovision på kr. samt øvrige omkostninger på 3 promille af lånebeløbet.

21 Opgaver til virksomhedens finansiering 21 a) Hvilke beløb er skattemæssigt fradragsberettigede? b) Beregn lånets kapitalomkostning. c) Hvilke alternative finansieringskilder kunne virksomheden have anvendt? Opgave F54 Et aktieselskab etablerer en kassekredit med et maksimum på kr. I forbindelse med stiftelsen beregner pengeinstituttet sig en provision på 1,6% af maksimumsbeløbet, og stempelomkostningerne udgør 3 promille af beløbet. På optagelsestidspunktet udgør den nominelle rente 11% p.a., mens provisionsbetalingen er 2% p.a. af maksimumsbeløbet. Rente og provision tilskrives kontoen kvartalsvis. a) Beregn stiftelsesomkostningerne for kassekreditten, og diskuter hvorvidt disse skal medregnes i kapitalomkostningen. b) Beregn den årlige kapitalomkostning for kassekreditten ved et gennemsnitligt træk på (i) kr., (ii) kr. og (iii) kr. Opgave F57 En større dansk koncern har behov for et kortfristet lån med et provenu på 50 mill. kr. Koncernens bankforbindelse har i den forbindelse udarbejdet tre alternative lånemuligheder, hvoraf de to er denomineret i danske kroner (DKK), mens det tredje er i japanske yen (JPY). Det ene af de betragtede lån i danske kroner samt lånet denomineret i japanske yen er nulkuponlån, hvilket vil sige, at der ikke betales renter i lånets løbetid, men at låneomkostningerne alene fremkommer gennem, at lånet optages til underkurs. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Denomineringsvaluta: DKK DKK JPY Valutakurs (DKK/JPY) - - 0, Stiftelsesomkostninger: DKK hvoraf DKK er skattemæssigt fradragsberettiget 0 0 Optagelseskurs: , ,9300 Hovedstol: 50,175 mill. DKK 50 mill. DKK 911,65 mill. JPY

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere