Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering"

Transkript

1 Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001

2 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet til understøttelse af vor bog Virksomhedens Finansiering. Opgaverne er tilpasset de gennemgåede stofområder såvel med hensyn til sværhedsgrad som notationsmæssigt. Som følge af, at opgavesamlingen er under omredigering, findes enkelte opgavenumre ikke. Opgaverne er betegnet med F således at de let kan adskilles fra opgaver i rentesregning og investeringsteori, hvor opgaverne er markeret med R og I. Odense, august 2001 Peter Ove Christensen Bjarne G. Sørensen

3 Opgaver til virksomhedens finansiering 3 Opgave F1 a) Hvem er hoveddeltagerne i det finansielle system? b) Hvad er kapitalmarkedet? Hvilken rolle har fondsbørserne i dette marked? c) Hvad er pengemarkedet? Hvordan adskiller det sig fra aktie- og obligationsmarkedet? d) Hvilken relation er der mellem finansielle formidlere (finansielle institutter) og de finansielle markeder? e) Hvilken forskel er der mellem primære og sekundære markeder? Kan et primært marked fungere uden et velfungerende sekundært marked? f) Hvad er hovedårsagen til at handle i det sekundære marked? g) Beskriv fordele og ulemper ved direkte funding i forhold til indirekte funding! Opgave F4 Beskriv hvordan nedenstående transaktioner vil påvirke følgende nøgletal: Nøgletal: i) Current ratio ii) iii) iv) Afkastgraden Varebeholdningens omsætningshastighed Gælden i forhold til egenkapitalen Transaktioner: a) Kontantkøb af en maskine for kr. b) Optagelse af et langfristet lån af kr. og investering af beløbet i varebeholdninger. c) Opbygning af en ny produktlinie, der forøger det årlige salg med kr., giver en stigning i overskud før renter og skat på kr. og kræver en forøgelse af varelageret på kr. d) Optag et langfristet lån på kr. og anvend beløbet til reduktion af overtræk på kassekreditten. Opgave F5 På grundlag af nedenstående indkomstopgørelse og balance for Baker Company A/S for regnskabsåret 2000 skal der foretages en nøgletalsanalyse. Kommenter størrelsen af de beregnede nøgletal, og giv en vurdering af virksomhedens finansielle situation.

4 4 Opgaver til virksomhedens finansiering Indkomstopgørelse for Baker Company A/S for regnskabsåret kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Administrationsomkostninger m.v Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat af ordinær drift Ekstraordinære indtægter 0 Ekstraordinære udgifter 0 Resultat før skat Skat af årets overskud Årets nettoresultat Balance for Baker Company A/S pr. 31. december 2000 Aktiver Anlægsaktiver Passiver Egenkapital Materielle anlægsaktiver Aktiekapital Grunde og bygninger Reserver Maskiner m.v Langfristet gæld Omsætningsaktiver Varebeholdninger Kortfristet gæld Tilgodehavender Banklån Værdipapirer Leverandørgæld Likvide beholdninger Anden gæld Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt

5 Opgaver til virksomhedens finansiering 5 Opgave F8 Definér og beskriv følgende størrelser: a) Kapitalomkostningen på gæld, k g. b) Kapitalomkostningen på egenkapital, k e. c) Virksomhedens kapitalomkostning, k. d) Virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning. Opgave F10 MS Elektronik A/S producerer komponenter til mikrobølgeovne. For virksomhedens finansielle forhold findes følgende data: Årlige nettodriftsindbetalinger : kr. Årlige investeringer : kr. Årlige afskrivninger : kr. Skattesats 30% Gæld : kr. Rente på gæld : 10% p.a. Krævet afkast på egenkapital : 15% p.a. Virksomheden forventer ingen vækst fremover, og som det fremgår af oplysningerne, er investeringerne lig med afskrivningerne. Det gælder endvidere, at hele nettooverskuddet udbetales som udbytte til ejerne. Gælden i virksomheden forventes at være permanent. På grundlag af disse oplysninger bedes du besvare følgende spørgsmål: a) Hvor stort er virksomhedens årlige nettooverskud? b) Hvad vil det sige, at gælden er permanent, og hvor store er de årlige betalinger på gælden? c) Hvor store er de årlige nettoindbetalinger (NI)? d) Hvor stor er værdien af virksomhedens egenkapital? e) Bestem kapitalomkostningerne for henholdsvis gæld og egenkapital. f) Hvad er den vejede gennemsnitlige kapitalomkostning? Virksomheden kan forøge sin gæld med kr. til i alt kr. Beløbet udbetales til selskabets ejere. Omlægning sker på den måde, at den eksisterende gæld indfries, og der optages et nyt permanent lån på i alt kr. Renten på gælden vil herefter være 12% p.a. Hvis omlægningen gennemføres vil det krævede afkast på egenka-

6 6 Opgaver til virksomhedens finansiering pitalen vokse til 17% p.a. Nettodriftsindbetalingerne vil forblive konstante, idet de er upåvirket af, hvorledes virksomheden er finansieret. g) Hvor stor bliver virksomhedens værdi efter omlægning? h) Skal virksomheden ændre sin kapitalstruktur, dvs. er det fordelagtigt for ejerne? Opgave F11 a) Beskriv fordele og ulemper ved at lade en virksomhed organisere som et aktieselskab eller et anpartsselskab. b) Hvad er et apportindskud? c) Hvorfor udbetaler virksomheder udbytte? d) Hvilke årsager kan der være til, at selskaber nedskriver selskabskapitalen? e) Hvad er en likvidation? f) Hvilken forskel er der ved at forøge egenkapitalen gennem indbetaling og tilbageholdt overskud? g) Hvilken betydning har det, at et selskab udsteder fondsaktier eller fondsanparter? h) Hvilke motiver kan der være til at udstede medarbejderaktier? i) Hvilken en den typiske årsag til at gæld konverteres til aktiekapital? j) Hvilken forskel er der mellem warrants og konvertible obligationer? k) Hvad omfatter aktieindkomst? l) Beskriv de to udgaver af Gordons model og vurder deres forudsætninger. m) Hvilke årsager kan der være til, at et aktieselskab bliver børsnoteret? n) Beskriv henholdsvis fastkurs system og tendersystem. o) Forklar OTC-marked og private placement. p) Hvad er en tegningsret? q) Hvad er en aktieret? r) Hvad er pay-out forholdet? s) Forklar hvad price-earnings forholdet udtrykker. t) Hvilke faldgruber kan der være indbygget i alt andet lige betragtninger? Opgave F12 The Flat Free Tire Company A/S har følgende egenkapital:

7 Opgaver til virksomhedens finansiering 7 Aktiekapital Reserver I alt kr kr kr. Virksomheden ønsker samtidigt at gennemføre følgende to emissioner: 1) Fondsemission på kr. 2) Nyemission på nominelt kr. til kurs 250 pr. aktie à 100 kr. Vis hvorledes disse to emissioner vil påvirke virksomhedens egenkapitalposter. Opgave F13 A/S Expand har en aktiekapital på 40 mill. kr. Selskabet overvejer, at foretage én af følgende tre emissioner: 1. Udvidelse af aktiekapitalen ved nytegning af 10 mill. kr. aktier til kurs 200 pr. aktie à 100 kr. med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. 2 Udstedelse af 10 mill. kr. fondsaktier. 3. Samtidig udstedelse af 5 mill. fondsaktier og 5 mill. kr. nye aktier til kurs 200 pr. aktie à 100 kr. Selskabets reserver er bogført til 60 mill. kr., og den seneste noterede børskurs for aktierne er 300 pr. aktie à 100 kr. a) Hvilket provenu opnår virksomheden ved at gennemføre de tre emissioner? b) Bestem værdien af aktie- og tegningsretter i de tre tilfælde samt de teoretiske kurser efter emissionerne. c) Hvad kan begrunde, at den faktiske kurs efter emissionen afviger fra den teoretiske? d) Hvilke konsekvenser ville det få for de hidtidige aktionærer, hvis selskabet i stedet udbød 10 mill. kr. i fri tegning til markedskurs? e) Hvilke motiver kan et aktieselskab have til at udstede fondsaktier? Opgave F14 Den 15. juli 1996 blev aktiekapitalen i Finansieringsselskabet Gefion nedskrevet med nominelt 530 mill. kr. Nedskrivningen foregik dels ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier for så vidt angår 331,25 mill. kr., og dels ved en nedskrivning på 198,75 mill.

8 8 Opgaver til virksomhedens finansiering kr. ved en ændring af størrelsen på aktierne fra 100 kr. til 80 kr. pålydende værdi. Herefter udgjorde selskabets aktiekapital nominelt 795 mill. kr. Beskriv hvilke motiver, der kan være til at foretage en sådan nedskrivning af aktiekapitalen. Opgave F15 Den 31. maj 1995 udstedte Topsil konvertible obligationer for nominelt 22,5 mill. kr. Obligationerne blev udstedt til kurs 100 og forrentes med 5% p.a. Løbetiden er fra den 30. maj 1995 til 1. juni Konverteringskursen er fastsat til 250. a) Beskriv kort hvad en konvertibel obligation er. b) Hvad betyder det, at konverteringskursen er 250? c) Diskuter hvilke motiver virksomheden kan have til at udstede konvertible obligationer fremfor at udstede nye aktier? Opgave F16 Entreprenørvirksomheden Jensen & Co. A/S har gennem flere år haft problemer med indtjeningen. I nedenstående opstilling er regnskabstal for 2000 gengivet. I resultatopgørelsen er der endvidere vist sammenligningstal for a) På grundlag af regnskabet for 2000 bedes du bestemme de centrale nøgletal omkring virksomhedens likviditet, profitabilitet og soliditet, og på grundlag heraf vurdere virksomhedens økonomiske situation. Med henblik på at få tilført ny risikovillig kapital til virksomheden overvejes det at gennemføre en nyemission af aktier. Virksomheden er ikke børsnoteret, og dens aktionærkreds består af 11 personer, der ejer fra 3% til 26% af aktierne. Bestyrelsen forventer, at aktionærerne på trods af de sidste års dårlige regnskabsmæssige resultater er villige til at købe nye aktier til kurs 130 pr. aktie à 100 kr. i samme forhold, som de ejer de eksisterende aktier. b) Hvis virksomheden udsteder nye aktier for et nominelt beløb på kr. til kurs 130 vis da, hvorledes den regnskabsmæssige opgørelse af egenkapitalen vil blive påvirket. c) En af virksomhedens aktionærer har på et møde for nyligt foreslået, at egenkapitalen alternativt kan forøges gennem udstedelse af fondsaktier for et beløb på kr. Vis og diskuter hvorledes denne mulighed vil påvirke virksomhedens egenkapitalgrundlag.

9 Opgaver til virksomhedens finansiering 9 d) Virksomhedens bestyrelse har overvejet at fremskaffe ny kapital til virksomheden gennem udstedelse af konvertible obligationer. Forklar hvad en konvertibel obligation er, og beskriv hvilke fordele og økonomiske forpligtigelser denne mulighed giver virksomheden fremfor nyudstedelse af aktier. e) En af virksomhedens leverandører har tilbudt at lade et tilgodehavende på kr. omdanne til aktiekapital. Hvilken effekt vil en sådan konvertering få for virksomhedens kapitalstruktur, og hvilken betydning kan den have for virksomhedens fremtidige overlevelsesmulighed? Virksomheden har de sidste to år ikke udbetalt udbytte, men med den planlagte kapitalforøgelse gennem nyudstedelse af aktier forventer den, at der kan gennemføres en række profitable investeringer, der i løbet af et par år kan sikre så store overskud, at der igen kan betales udbytte. f) Beregn kapitalomkostningen på egenkapital, såfremt udbyttebetalingen pr. aktie á 100 kr. udvikler sig på følgende måde: År (t) Udbytte (D t ) Fra og med det 4. år forventes det således, at udbyttebetalingen pr. aktie à 100 kr. er konstant på 20 kr. i al fremtid.

10 10 Opgaver til virksomhedens finansiering Resultatsopgørelse for Jensen & Co. A/S Regnskabsåret kr Nettoomsætning Ændring i igangværende arbejder Andre driftsindtægter I alt Råvarer og hjælpemidler Omk. ved salg og administration Personaludgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter I alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Datterselskabers årsresultat før skat Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter I alt RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

11 Opgaver til virksomhedens finansiering 11 Balance pr. 31. december kr. Aktiver Passiver Materielle anlægsaktiver: Egenkapital: Grunde og bygninger Aktiekapital Tekniske anlæg og materiel Overkurs ved emission I alt Reserver Overført overskud Finansielle anlægsaktiver: EGENKAPITAL I ALT Kap.interesser i datterselskaber Værdipapirer Hensættelser... 0 I alt Langfristet gæld: ANLÆGSAKTIVER I ALT Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Varebeholdninger: I alt Råvarer og hjælpemateriel Igangværende arbejder Kortfristet gæld: I alt Bankgæld Lang gæld med forfald første år Tilgodehavender: Leverandørgæld Varedebitorer Selskabsskat... 0 Mellemregn. med datterselskaber Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter... 0 I alt Udbytte for regnskabsåret... 0 I alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD OG HENSÆTTELSER AKTIVER I ALT PASSIVER I ALT

12 12 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F19 Virksomheden ABC A/S udbetaler et årligt udbytte på kr., der ikke forventes at blive ændret i fremtiden. Bestem virksomhedens egenkapitalomkostning, når værdien af aktiekapitalen er henholdsvis a) kr., b) kr. og c) kr. Opgave F20 Aktionærerne i A/S Amgal forventer at modtage et årligt udbytte på 12,50 kr. pr. aktie. De forventer endvidere, at prisen (kursen) på aktien vil stige til 105 efter ét år. a) Hvad er det krævede afkast på aktien, hvis den nuværende kurs er 100? b) Hvad er egenkapitalomkostningen, hvis den nuværende kurs er 94? Opgave F21 Hvad er den maksimale pris, der kan opnås på en aktie, der p.t. betaler 18 kr. i årligt udbytte pr. aktie, hvis det forventes at udbyttebetalingen vokser med en rate på 7% i al tid fremover. Det krævede afkast er 10%. Opgave F22 Virksomheden A/S Datahuset er en større dansk udbyder af software. Ledelsen har på sit seneste strategimøde besluttet at satse på virksomhedens aktiviteter inden for skræddersyede systemer til den offentlige sektor. En sådan satsning kræver en betydelig forøgelse af virksomhedens kapitalgrundlag. Som følge af, at der vil gå flere år før investeringen i software-udvikling til den offentlige sektor, vil give et afkast, er det nødvendigt at fremskaffe ny egenkapital. A/S Datahuset vurderer, at aktivitetsudvidelsen vil kræve en kapitaltilførelse på 15 mill. kr. Ledelsen har gennem virksomhedens bankforbindelse haft kontakt med en kreds af investorer, der er villige til at købe aktier i selskabet. Banken har tilbudt at påtage sig at gennemføre aktiesalget for et beløb på kr. plus 2,8% af kursværdien af aktierne. Det antages, at disse emissionsomkostninger ikke er skattemæssigt fradragsberettigede. Forhandlingerne med investorkredsen om en emissionskurs er endnu ikke afsluttet, men det er realistisk, at den vil ligge i intervallet a) Bestem antallet af aktier à 100 kr., der skal udstedes for at opnå et provenu på 15 mill. kr., hvis emissionskursen er (i) 250, (ii) 275 og (iii) 300. A/S Datahuset udbetalte ved den sidste udlodning et udbytte på 24 kr. pr. aktie à 100 kr. Virksomheden vurderer, at den nye satsning på den offentlige sektor på sigt vil bevirke

13 Opgaver til virksomhedens finansiering 13 en markant stigning i overskuddet og dermed i udbyttebetalingen. Et realistisk skøn over udbyttet i de førstkommende fire år pr. aktie à 100 kr. vil være: År Udbytte Fra og med det femte år forventes det, at udbyttebetalingen vokser med 6% om året som følgende af aktivitetsudvidelsen. b) Beregn udbyttebetalingerne pr. aktie à 100 kr. for årene 5 til 10. c) Beregn egenkapitalomkostningen ved emissionskurser på (i) 250, (ii) 275 og (iii) 300 og under hensyntagen til emissionsomkostningerne. Opgave F23 A/S Christensen og Sørensen forventer i det kommende regnskabsår at få et overskud på kr., og overskuddet forventes fremover at vokse med 3% p.a. I henhold til virksomhedens udbyttepolitik udbetales 50% af overskuddet i udbytte. Virksomhedens kapital er fordelt på aktier. Bestem egenkapitalomkostningen, når kursen på virksomhedens aktier er 500. Opgave F24 Et aktieselskab forventer i indeværende regnskabsår at få et overskud på kr. Aktiekursen er 200. Selskabskapitalen er fordelt på aktier. I henhold til selskabets udbyttepolitik udbetales 20% af det årlige overskud til aktionærerne. Nye investeringer forventes at give et årligt afkast på 12%. Bestem virksomhedens egenkapitalomkostning. Opgave F25 Micro Matic Holding, B. gennemførte den 6. oktober 1993 en fondsemission på 26,2 mill. kr. Fondsaktierne blev uddelt til de hidtidige aktionærer i forholdet 5:2, dvs. fem gamle aktier gav ret til to nye. Kursen på aktien umiddelbart før emissionen var 464. a) Beregn korrektionen (dvs. den teoretiske værdi af aktieretten). b) Når kursen primo oktober 1993 på Micro Matic Holding, B. var 470 og ultimo var 382 beregn da det månedlige afkast på aktien.

14 14 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F27 Danisco A/S udbetalte den 17. september 1993 udbytte på 12 kr. pr. aktie à 100 kr. Bestem afkastet over september måned, når kursen ved månedens begyndelse og slutning var henholdsvis 840 og 847. Opgave F31 Den 3. juni 1997 blev Satair A/S børsnoteret. Selskabet er beliggende i Kastrup og er forhandler af luftfartsmateriel. Børsintroduktionen blev gennemført som et led i et planlagt generationsskifte. Selskabets daværende aktionærer i selskabet stillede aktier à 20 kr. svarende til ca. 31% af selskabets aktiekapital, til rådighed for emissionsbankerne. Aktierne blev udbudt efter tendermetoden til minimumskurs 140 kr. pr. aktie à 20 kr. Afregningskursen blev fastsat til 170 kr. pr. aktie, ved hvilket kursniveau udbuddet blev overtegnet ca. 16 gange. Ved den efterfølgende reduktion blev ordrer på køb op til 1 mill. kr. reduceret således, at ordrer under 60 stk. aktier ikke blev tildelt aktier, mens ordrer på 60 stk. og op til og med 570 stk. aktier tildeles 50% af den afgivne ordre, dog maksimalt 50 stk. Ordrer over 570 stk. tildeltes ingen aktier. Ved ordrer over 1 mill. kr. blev der foretaget individuel tildeling. a) Beskriv kort forskellen mellem en børsintroduktion efter tendermetoden og efter bookbuilding metoden. b) Hvilket beløb fik Satair A/S tilført gennem børsintroduktionen? c) Beskriv formålet med at anvende en reduktionsregel, som den der blev anvendt ved introduktionen af Satair A/S. d) Hvilke motiver kan der være for en virksomhed som Satair A/S til at blive børsnoteret? Opgave F33 a) Beskriv hvorfor langfristet gæld er en meget betydningsfuld komponent af virksomhedens kapitalstruktur. b) Hvad er forskellen mellem kurstabslån og kontantlån? c) Beskriv hvilken betydning det har for en virksomhed, om et langfristet lån er fastforrentet eller variabelt forrentet. d) Hvilke forskelle er der mellem (i) et stående lån, (ii) et annuitetslån og (iii) et serielån. e) Beskriv forskellen mellem nominelle og reale lån. f) Hvad er forskellen mellem optagelseskurs og indfrielseskurs?

15 Opgaver til virksomhedens finansiering 15 g) Beskriv forskellen mellem obligationsrestgæld og kontantlånsrestgæld. h) Af hvilke årsager vil det som oftest være mest fordelagtigt at optage et kontantlån fremfor et obligationslån? i) Forklar hvad der forstås ved mindsterentereglen. j) Hvilken forskel er der mellem bruttoydelser og nettoydelser. k) Hvorfor er et låns likviditetsprofil af stor betydning for en virksomhed? l) Hvilke generelle karakteristika har et realkreditlån? m) Hvad vil det sige, at der på et lån er opsat amortisation? n) Hvilken betydning har det, at der er differentierede rentesatser? o) Forklar hvad der forstås ved et rentetilpasningslån. p) Hvilken principiel forskel er der mellem et lån denomineret i danske kroner eller i en udenlandsk valuta? q) Hvilken betydning har det for en virksomhed, at et lån har en multicurrency-klausul? r) Beskriv hvorledes kapitalomkostninger på gæld principielt bestemmes. Opgave F34 En virksomhed ønsker at optage et lån, der giver et provenu på kr. Lånet optages til kurs 92. a) Hvor stor skal lånets hovedstol være? b) Hvor stort er kurstabet? Opgave F35 Beregn det opnåede provenu af et lån med en hovedstol på kr., når kursen er 98, og stiftelsesomkostningerne udgør kr. plus 0,5% af hovedstolen. Hvor store er de samlede stiftelsesomkostninger? Hvor stort er kurstabet? Opgave F36 Et lån har følgende karakteristika: Hovedstol : kr. Kurs : 82,30 Fast omkostning : kr.

16 16 Opgaver til virksomhedens finansiering Variable omkostninger : 0,12% af hovedstolen og 0,05% af kursværdien a) Hvad bliver provenuet ved låneoptagelsen? b) Hvor stort er kurstabet? c) Hvor store er stiftelsesomkostningerne? d) Hvilken kurs skal lånet optages til for at der kan opnås et provenu på kr? Opgave F37 Et serielån på kr. afvikles over fem år. Lånet forrentes med 6% p.a., og der er helårlige terminer. a) Hvad er de årlige afdrag på lånet? b) Hvad er restgælden efter det tredje år? c) Hvor stor en del udgør renterne af den samlede ydelse i de enkelte år i lånets løbetid? d) Indtegn i en figur ydelsernes udvikling over tid, og angiv hvor meget der er renter, og hvor meget der er afdrag. Opgave F38 Et annuitetslån på kr. afvikles over 5 år. Lånet forrentes med 6% p.a., og der er helårlige terminer. a) Hvad er de årlige afdrag på lånet? b) Hvad er restgælden efter det 3. år? c) Hvor stor en del udgør renterne af den samlede ydelse i de enkelte år i lånets løbetid? d) Indtegn i en figur ydelsernes udvikling over tid, og angiv hvor meget der er renter, og hvor meget der er afdrag. Opgave F39 Et lån skal afvikles over 10 terminer. I henhold til låneaftalen forrentes lånet de første fire terminer med 4% pr. termin, de efterfølgende tre terminer med 5% og de sidste tre terminer med 6% pr. termin. Bestem lånets ydelse i hver af de 10 terminer, hvis det afvikles som et

17 Opgaver til virksomhedens finansiering 17 a) Stående lån b) Serielån c) Annuitetslån Opgave F40 Beregn den effektive rente før skat for et 30 årigt annuitetslån med en hovedstol på kr. til kurs 97 og en pålydende rente på 7% p.a. Der er helårlige terminer. Opgave F41 Et lån afvikles som et stående lån over 6 terminer. Den terminslige rente er 5%, og lånet optages til kurs 95,20. Bestem lånets effektive rente før skat. Opgave F42 Et serielån med en hovedstol på kr. har en løbetid på 4 år. Lånets pålydende rente er 7%, og optagelseskursen er 96. Beregn lånets effektive rente før og efter skat (kapitalomkostningen), når virksomhedens skattesats er 30% og det forudsættes, at der betales samtidighedsskat. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 5%. Opgave F43 En virksomhed overvejer at optage et lån, hvor provenuet skal være kr. Lånet ønskes amortiseret over 5 år med helårlige terminer, og den nominelle rente er 7% p.a. Det amortiseres efter et annuitetsprincip. Lånet kan enten optages som et almindeligt obligationslån til kurs 93 eller som et kontantlån. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 5%, og virksomhedens skattesats er 30% a) Hvor stor er den skattemæssige fordel ved at optage lånet som et kontantlån fremfor et obligationslån i de enkelte terminer? b) Beregn lånets kapitalomkostning, hvis lånet optages som et (i) (ii) obligationslån kontantlån

18 18 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F47 Et selskab ønsker at optage et lån med en hovedstol på kr. i et realkreditinstitut. Lånet optages som et obligationslån og afvikles efter et annuitetsprincip. Den pålydende rente er 5%, og der er fire årlige terminer. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 4%. Optagelseskursen er 98,60, og ved stiftelsen påløber der følgende omkostninger: Stiftelsesprovision (1%) Kurtage Lånesagsgebyr Stempelomkostninger (1,5%) Tinglysningsgebyr kr kr kr kr kr. Herudover opkræver realkreditinstituttet en bidragsbetaling på 0,8832% p.a. svarende til 0,2208% pr. termin. Bidragsbetalingen beregnes af restgælden ved terminens begyndelse. Virksomheden har en skattesats på 30%. a) Beregn låneprovenuet. b) Bestem brutto- og nettoydelser for hver af de første fire terminer i lånets løbetid. c) Beregn lånets effektive rente før skat opgjort på årsbasis. d) Beregn kapitalomkostningen (dvs. den effektive rente efter skat) på lånet opgjort på årsbasis. Opgave F48 Virksomheden A/S Tinghøj optog ultimo juni 1995 et 20-årigt obligationslån med en hovedstol på kr. Optagelseskursen var 93,30, og de samlede stiftelsesomkostninger udgjorde kr. Lånets pålydende rente er 8% p.a., og det har 4 årlige terminer (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Mindsterenten på optagelsestidspunktet var 7%. Den årlige bidragsbetaling udgør 0,8832% p.a. af restgælden ved terminens begyndelse. Virksomheden har en skattesats på 30%. a) Bestem provenuet ved låneoptagelsen. b) Bestem den samlede ydelse på lånet for det første år i løbetiden såvel før som efter skat.

19 Opgaver til virksomhedens finansiering 19 c) Opstil de relevante udtryk til bestemmelse af effektiv rente før skat og lånets kapitalomkostning (renterne skal ikke beregnes). d) Lånets terminslige effektive renter før og efter skat er beregnet til henholdsvis 2,633828% og 1,809365%. Beregn de effektive renter på årsbasis. I januar 1998 er renteniveauet faldet markant, siden lånet blev optaget i foråret Kursen på de underliggende obligationer var således noteret til 103,05. Da lånet er konverterbart, kan det indfries til kurs 100, og virksomheden overvejer at gennemføre en konvertering, hvor indfrielsen finansieres gennem en låneoptagelse til en lavere rente. e) Bestem lånets restgæld umiddelbart efter terminen den 2. januar 1998 (dvs. efter den 10. termin) f) Beregn nettoydelsen for lånet ved terminen den 1. april 1998 (dvs. den 11. termin i løbetiden). Primo 1998 kan virksomheden optage et nyt 20 års lån med en pålydende rente på 6% til kurs 98,20. Mindsterenten på dette tidspunkt er 4%. Omkostningerne ved konverteringen er beregnet til kr., og dette beløb skal også medfinansieres ved låneomlægningen. g) Bestem hovedstolen på et nyt obligationslån, der kan indfri det eksisterende lån og dække konverteringsomkostningerne. h) Beregn nettoydelsen på det nye lån ved den første termin (1. april 1998). Sammenlign det nye låns nettoydelse med nettoydelsen på det eksisterende lån ved den pågældende termin. Vurdér hvorvidt disse ydelser umiddelbart kan sammenlignes. Opgave F50 Virksomheden TSP A/S skal foretage en større maskininvestering. Det langfristede lånebehov i den forbindelse er kr. Ledelsen i TSP A/S overvejer tre alternative finansieringsmuligheder: A. Optagelse af et 6% 5-årigt kurstabslån til kurs 95. Lånet afvikles som et annuitetslån med helårlige terminer. Stiftelsesomkostningerne udgør kr. samt 0,5% af hovedstolen. Den løbende provision er 0,1% af lånets hovedstol. B. Optagelse af et lån i CHF. Lånet forrentes med 4,5% p.a. og afvikles fuldstændigt efter 5 år. Der er helårlige terminer. Stiftelsesomkostningerne udgør CHF, mens den løbende provision er 300 CHF pr. termin. Lånet kan optages til kurs 97. På optagelsestidspunktet er kursen på CHF 463,18, og virksomheden forventer, at kursen vokser med 1,5% om året i lånets løbetid.

20 20 Opgaver til virksomhedens finansiering C. Optagelse af et FIH-lån i DKK med fast rente. Løbetiden er 5 år, og det afvikles som et serielån med halvårlige terminer. Lånet har fire afdragsfrie terminer, og renten og den løbende provision betales halvårsvis forud. Den pålydende rente er 8,2% p.a., og der er intet kurstab. Stiftelsesgebyret er kr., mens den terminslige provision udgør 750 kr. Det kan endvidere oplyses, at mindsterenten er 5%, samt at virksomhedens skattesats er 30%. a) Bestem de tre alternativers hovedstol, når det forudsættes, at de skal give et provenu på kr. b) Hvilke betalinger er skattemæssigt fradragsberettigede ved de tre lånealternativer? c) Bestem de tre alternativers likviditetsprofil. d) Beregn kapitalomkostningerne for de tre alternative finansieringsmuligheder. e) Hvilke faktorer vil påvirke valget af finansieringsform? Opgave F51 a) Beskriv forskellen mellem de forskellige typer af kortfristet gæld. b) Til hvilke typiske formål optages traditionelle kortfristede lån. c) Hvilken forskel er der mellem et kortfristet lån og en kassekredit. e) Hvorfor er det vigtigt at "time" lønudbetalinger o.lign. meget nøje? e) Beskriv hovedformålene med udarbejdelse af likviditetsbudgetter. f) Hvilken betydning har virksomhedens betalingsbetingelser for dens likviditet? g) Beskriv begrebet likviditetstilpasning. h) Hvilken forskel er der mellem operationel og finansiel leasing? i) Hvad forstås ved sale-and-leaseback? j) Hvad er en kritisk leasingydelse? Opgave F52 Virksomheden LNG A/S optager i forbindelse med, at den accepterer en større ordre, et kortfristet lån på kr. i et pengeinstitut. Løbetiden er aftalt til 5 måneder. Lånebeløbet forrentes med en effektiv årlig rente på 9,2%, og renten tilskrives ved låneperiodens udløb. Ved lånets stiftelse påløber der en stiftelsesprovision på kr. samt øvrige omkostninger på 3 promille af lånebeløbet.

21 Opgaver til virksomhedens finansiering 21 a) Hvilke beløb er skattemæssigt fradragsberettigede? b) Beregn lånets kapitalomkostning. c) Hvilke alternative finansieringskilder kunne virksomheden have anvendt? Opgave F54 Et aktieselskab etablerer en kassekredit med et maksimum på kr. I forbindelse med stiftelsen beregner pengeinstituttet sig en provision på 1,6% af maksimumsbeløbet, og stempelomkostningerne udgør 3 promille af beløbet. På optagelsestidspunktet udgør den nominelle rente 11% p.a., mens provisionsbetalingen er 2% p.a. af maksimumsbeløbet. Rente og provision tilskrives kontoen kvartalsvis. a) Beregn stiftelsesomkostningerne for kassekreditten, og diskuter hvorvidt disse skal medregnes i kapitalomkostningen. b) Beregn den årlige kapitalomkostning for kassekreditten ved et gennemsnitligt træk på (i) kr., (ii) kr. og (iii) kr. Opgave F57 En større dansk koncern har behov for et kortfristet lån med et provenu på 50 mill. kr. Koncernens bankforbindelse har i den forbindelse udarbejdet tre alternative lånemuligheder, hvoraf de to er denomineret i danske kroner (DKK), mens det tredje er i japanske yen (JPY). Det ene af de betragtede lån i danske kroner samt lånet denomineret i japanske yen er nulkuponlån, hvilket vil sige, at der ikke betales renter i lånets løbetid, men at låneomkostningerne alene fremkommer gennem, at lånet optages til underkurs. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Denomineringsvaluta: DKK DKK JPY Valutakurs (DKK/JPY) - - 0, Stiftelsesomkostninger: DKK hvoraf DKK er skattemæssigt fradragsberettiget 0 0 Optagelseskurs: , ,9300 Hovedstol: 50,175 mill. DKK 50 mill. DKK 911,65 mill. JPY

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Investeringsteori Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

L.O.B.O. INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

L.O.B.O. INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den L.O.B.O. INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2013 Ulf Winther Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Lotus ApS. Amagerbrogade København S. Årsrapport 1. oktober september 2016

Lotus ApS. Amagerbrogade København S. Årsrapport 1. oktober september 2016 Lotus ApS Amagerbrogade 203 2300 København S Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2017 Cengiz Mads Salvarli

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ABREKADABRE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/05/2015 Anders Breinholt Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S FUNDER EL-VVS SERVICE A/S Drejergårdsvej 2 8600 Silkeborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Dennis Rasmussen

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere