Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering"

Transkript

1 Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001

2 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet til understøttelse af vor bog Virksomhedens Finansiering. Opgaverne er tilpasset de gennemgåede stofområder såvel med hensyn til sværhedsgrad som notationsmæssigt. Som følge af, at opgavesamlingen er under omredigering, findes enkelte opgavenumre ikke. Opgaverne er betegnet med F således at de let kan adskilles fra opgaver i rentesregning og investeringsteori, hvor opgaverne er markeret med R og I. Odense, august 2001 Peter Ove Christensen Bjarne G. Sørensen

3 Opgaver til virksomhedens finansiering 3 Opgave F1 a) Hvem er hoveddeltagerne i det finansielle system? b) Hvad er kapitalmarkedet? Hvilken rolle har fondsbørserne i dette marked? c) Hvad er pengemarkedet? Hvordan adskiller det sig fra aktie- og obligationsmarkedet? d) Hvilken relation er der mellem finansielle formidlere (finansielle institutter) og de finansielle markeder? e) Hvilken forskel er der mellem primære og sekundære markeder? Kan et primært marked fungere uden et velfungerende sekundært marked? f) Hvad er hovedårsagen til at handle i det sekundære marked? g) Beskriv fordele og ulemper ved direkte funding i forhold til indirekte funding! Opgave F4 Beskriv hvordan nedenstående transaktioner vil påvirke følgende nøgletal: Nøgletal: i) Current ratio ii) iii) iv) Afkastgraden Varebeholdningens omsætningshastighed Gælden i forhold til egenkapitalen Transaktioner: a) Kontantkøb af en maskine for kr. b) Optagelse af et langfristet lån af kr. og investering af beløbet i varebeholdninger. c) Opbygning af en ny produktlinie, der forøger det årlige salg med kr., giver en stigning i overskud før renter og skat på kr. og kræver en forøgelse af varelageret på kr. d) Optag et langfristet lån på kr. og anvend beløbet til reduktion af overtræk på kassekreditten. Opgave F5 På grundlag af nedenstående indkomstopgørelse og balance for Baker Company A/S for regnskabsåret 2000 skal der foretages en nøgletalsanalyse. Kommenter størrelsen af de beregnede nøgletal, og giv en vurdering af virksomhedens finansielle situation.

4 4 Opgaver til virksomhedens finansiering Indkomstopgørelse for Baker Company A/S for regnskabsåret kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Administrationsomkostninger m.v Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat af ordinær drift Ekstraordinære indtægter 0 Ekstraordinære udgifter 0 Resultat før skat Skat af årets overskud Årets nettoresultat Balance for Baker Company A/S pr. 31. december 2000 Aktiver Anlægsaktiver Passiver Egenkapital Materielle anlægsaktiver Aktiekapital Grunde og bygninger Reserver Maskiner m.v Langfristet gæld Omsætningsaktiver Varebeholdninger Kortfristet gæld Tilgodehavender Banklån Værdipapirer Leverandørgæld Likvide beholdninger Anden gæld Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt

5 Opgaver til virksomhedens finansiering 5 Opgave F8 Definér og beskriv følgende størrelser: a) Kapitalomkostningen på gæld, k g. b) Kapitalomkostningen på egenkapital, k e. c) Virksomhedens kapitalomkostning, k. d) Virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning. Opgave F10 MS Elektronik A/S producerer komponenter til mikrobølgeovne. For virksomhedens finansielle forhold findes følgende data: Årlige nettodriftsindbetalinger : kr. Årlige investeringer : kr. Årlige afskrivninger : kr. Skattesats 30% Gæld : kr. Rente på gæld : 10% p.a. Krævet afkast på egenkapital : 15% p.a. Virksomheden forventer ingen vækst fremover, og som det fremgår af oplysningerne, er investeringerne lig med afskrivningerne. Det gælder endvidere, at hele nettooverskuddet udbetales som udbytte til ejerne. Gælden i virksomheden forventes at være permanent. På grundlag af disse oplysninger bedes du besvare følgende spørgsmål: a) Hvor stort er virksomhedens årlige nettooverskud? b) Hvad vil det sige, at gælden er permanent, og hvor store er de årlige betalinger på gælden? c) Hvor store er de årlige nettoindbetalinger (NI)? d) Hvor stor er værdien af virksomhedens egenkapital? e) Bestem kapitalomkostningerne for henholdsvis gæld og egenkapital. f) Hvad er den vejede gennemsnitlige kapitalomkostning? Virksomheden kan forøge sin gæld med kr. til i alt kr. Beløbet udbetales til selskabets ejere. Omlægning sker på den måde, at den eksisterende gæld indfries, og der optages et nyt permanent lån på i alt kr. Renten på gælden vil herefter være 12% p.a. Hvis omlægningen gennemføres vil det krævede afkast på egenka-

6 6 Opgaver til virksomhedens finansiering pitalen vokse til 17% p.a. Nettodriftsindbetalingerne vil forblive konstante, idet de er upåvirket af, hvorledes virksomheden er finansieret. g) Hvor stor bliver virksomhedens værdi efter omlægning? h) Skal virksomheden ændre sin kapitalstruktur, dvs. er det fordelagtigt for ejerne? Opgave F11 a) Beskriv fordele og ulemper ved at lade en virksomhed organisere som et aktieselskab eller et anpartsselskab. b) Hvad er et apportindskud? c) Hvorfor udbetaler virksomheder udbytte? d) Hvilke årsager kan der være til, at selskaber nedskriver selskabskapitalen? e) Hvad er en likvidation? f) Hvilken forskel er der ved at forøge egenkapitalen gennem indbetaling og tilbageholdt overskud? g) Hvilken betydning har det, at et selskab udsteder fondsaktier eller fondsanparter? h) Hvilke motiver kan der være til at udstede medarbejderaktier? i) Hvilken en den typiske årsag til at gæld konverteres til aktiekapital? j) Hvilken forskel er der mellem warrants og konvertible obligationer? k) Hvad omfatter aktieindkomst? l) Beskriv de to udgaver af Gordons model og vurder deres forudsætninger. m) Hvilke årsager kan der være til, at et aktieselskab bliver børsnoteret? n) Beskriv henholdsvis fastkurs system og tendersystem. o) Forklar OTC-marked og private placement. p) Hvad er en tegningsret? q) Hvad er en aktieret? r) Hvad er pay-out forholdet? s) Forklar hvad price-earnings forholdet udtrykker. t) Hvilke faldgruber kan der være indbygget i alt andet lige betragtninger? Opgave F12 The Flat Free Tire Company A/S har følgende egenkapital:

7 Opgaver til virksomhedens finansiering 7 Aktiekapital Reserver I alt kr kr kr. Virksomheden ønsker samtidigt at gennemføre følgende to emissioner: 1) Fondsemission på kr. 2) Nyemission på nominelt kr. til kurs 250 pr. aktie à 100 kr. Vis hvorledes disse to emissioner vil påvirke virksomhedens egenkapitalposter. Opgave F13 A/S Expand har en aktiekapital på 40 mill. kr. Selskabet overvejer, at foretage én af følgende tre emissioner: 1. Udvidelse af aktiekapitalen ved nytegning af 10 mill. kr. aktier til kurs 200 pr. aktie à 100 kr. med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. 2 Udstedelse af 10 mill. kr. fondsaktier. 3. Samtidig udstedelse af 5 mill. fondsaktier og 5 mill. kr. nye aktier til kurs 200 pr. aktie à 100 kr. Selskabets reserver er bogført til 60 mill. kr., og den seneste noterede børskurs for aktierne er 300 pr. aktie à 100 kr. a) Hvilket provenu opnår virksomheden ved at gennemføre de tre emissioner? b) Bestem værdien af aktie- og tegningsretter i de tre tilfælde samt de teoretiske kurser efter emissionerne. c) Hvad kan begrunde, at den faktiske kurs efter emissionen afviger fra den teoretiske? d) Hvilke konsekvenser ville det få for de hidtidige aktionærer, hvis selskabet i stedet udbød 10 mill. kr. i fri tegning til markedskurs? e) Hvilke motiver kan et aktieselskab have til at udstede fondsaktier? Opgave F14 Den 15. juli 1996 blev aktiekapitalen i Finansieringsselskabet Gefion nedskrevet med nominelt 530 mill. kr. Nedskrivningen foregik dels ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier for så vidt angår 331,25 mill. kr., og dels ved en nedskrivning på 198,75 mill.

8 8 Opgaver til virksomhedens finansiering kr. ved en ændring af størrelsen på aktierne fra 100 kr. til 80 kr. pålydende værdi. Herefter udgjorde selskabets aktiekapital nominelt 795 mill. kr. Beskriv hvilke motiver, der kan være til at foretage en sådan nedskrivning af aktiekapitalen. Opgave F15 Den 31. maj 1995 udstedte Topsil konvertible obligationer for nominelt 22,5 mill. kr. Obligationerne blev udstedt til kurs 100 og forrentes med 5% p.a. Løbetiden er fra den 30. maj 1995 til 1. juni Konverteringskursen er fastsat til 250. a) Beskriv kort hvad en konvertibel obligation er. b) Hvad betyder det, at konverteringskursen er 250? c) Diskuter hvilke motiver virksomheden kan have til at udstede konvertible obligationer fremfor at udstede nye aktier? Opgave F16 Entreprenørvirksomheden Jensen & Co. A/S har gennem flere år haft problemer med indtjeningen. I nedenstående opstilling er regnskabstal for 2000 gengivet. I resultatopgørelsen er der endvidere vist sammenligningstal for a) På grundlag af regnskabet for 2000 bedes du bestemme de centrale nøgletal omkring virksomhedens likviditet, profitabilitet og soliditet, og på grundlag heraf vurdere virksomhedens økonomiske situation. Med henblik på at få tilført ny risikovillig kapital til virksomheden overvejes det at gennemføre en nyemission af aktier. Virksomheden er ikke børsnoteret, og dens aktionærkreds består af 11 personer, der ejer fra 3% til 26% af aktierne. Bestyrelsen forventer, at aktionærerne på trods af de sidste års dårlige regnskabsmæssige resultater er villige til at købe nye aktier til kurs 130 pr. aktie à 100 kr. i samme forhold, som de ejer de eksisterende aktier. b) Hvis virksomheden udsteder nye aktier for et nominelt beløb på kr. til kurs 130 vis da, hvorledes den regnskabsmæssige opgørelse af egenkapitalen vil blive påvirket. c) En af virksomhedens aktionærer har på et møde for nyligt foreslået, at egenkapitalen alternativt kan forøges gennem udstedelse af fondsaktier for et beløb på kr. Vis og diskuter hvorledes denne mulighed vil påvirke virksomhedens egenkapitalgrundlag.

9 Opgaver til virksomhedens finansiering 9 d) Virksomhedens bestyrelse har overvejet at fremskaffe ny kapital til virksomheden gennem udstedelse af konvertible obligationer. Forklar hvad en konvertibel obligation er, og beskriv hvilke fordele og økonomiske forpligtigelser denne mulighed giver virksomheden fremfor nyudstedelse af aktier. e) En af virksomhedens leverandører har tilbudt at lade et tilgodehavende på kr. omdanne til aktiekapital. Hvilken effekt vil en sådan konvertering få for virksomhedens kapitalstruktur, og hvilken betydning kan den have for virksomhedens fremtidige overlevelsesmulighed? Virksomheden har de sidste to år ikke udbetalt udbytte, men med den planlagte kapitalforøgelse gennem nyudstedelse af aktier forventer den, at der kan gennemføres en række profitable investeringer, der i løbet af et par år kan sikre så store overskud, at der igen kan betales udbytte. f) Beregn kapitalomkostningen på egenkapital, såfremt udbyttebetalingen pr. aktie á 100 kr. udvikler sig på følgende måde: År (t) Udbytte (D t ) Fra og med det 4. år forventes det således, at udbyttebetalingen pr. aktie à 100 kr. er konstant på 20 kr. i al fremtid.

10 10 Opgaver til virksomhedens finansiering Resultatsopgørelse for Jensen & Co. A/S Regnskabsåret kr Nettoomsætning Ændring i igangværende arbejder Andre driftsindtægter I alt Råvarer og hjælpemidler Omk. ved salg og administration Personaludgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter I alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Datterselskabers årsresultat før skat Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter I alt RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

11 Opgaver til virksomhedens finansiering 11 Balance pr. 31. december kr. Aktiver Passiver Materielle anlægsaktiver: Egenkapital: Grunde og bygninger Aktiekapital Tekniske anlæg og materiel Overkurs ved emission I alt Reserver Overført overskud Finansielle anlægsaktiver: EGENKAPITAL I ALT Kap.interesser i datterselskaber Værdipapirer Hensættelser... 0 I alt Langfristet gæld: ANLÆGSAKTIVER I ALT Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Varebeholdninger: I alt Råvarer og hjælpemateriel Igangværende arbejder Kortfristet gæld: I alt Bankgæld Lang gæld med forfald første år Tilgodehavender: Leverandørgæld Varedebitorer Selskabsskat... 0 Mellemregn. med datterselskaber Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter... 0 I alt Udbytte for regnskabsåret... 0 I alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD OG HENSÆTTELSER AKTIVER I ALT PASSIVER I ALT

12 12 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F19 Virksomheden ABC A/S udbetaler et årligt udbytte på kr., der ikke forventes at blive ændret i fremtiden. Bestem virksomhedens egenkapitalomkostning, når værdien af aktiekapitalen er henholdsvis a) kr., b) kr. og c) kr. Opgave F20 Aktionærerne i A/S Amgal forventer at modtage et årligt udbytte på 12,50 kr. pr. aktie. De forventer endvidere, at prisen (kursen) på aktien vil stige til 105 efter ét år. a) Hvad er det krævede afkast på aktien, hvis den nuværende kurs er 100? b) Hvad er egenkapitalomkostningen, hvis den nuværende kurs er 94? Opgave F21 Hvad er den maksimale pris, der kan opnås på en aktie, der p.t. betaler 18 kr. i årligt udbytte pr. aktie, hvis det forventes at udbyttebetalingen vokser med en rate på 7% i al tid fremover. Det krævede afkast er 10%. Opgave F22 Virksomheden A/S Datahuset er en større dansk udbyder af software. Ledelsen har på sit seneste strategimøde besluttet at satse på virksomhedens aktiviteter inden for skræddersyede systemer til den offentlige sektor. En sådan satsning kræver en betydelig forøgelse af virksomhedens kapitalgrundlag. Som følge af, at der vil gå flere år før investeringen i software-udvikling til den offentlige sektor, vil give et afkast, er det nødvendigt at fremskaffe ny egenkapital. A/S Datahuset vurderer, at aktivitetsudvidelsen vil kræve en kapitaltilførelse på 15 mill. kr. Ledelsen har gennem virksomhedens bankforbindelse haft kontakt med en kreds af investorer, der er villige til at købe aktier i selskabet. Banken har tilbudt at påtage sig at gennemføre aktiesalget for et beløb på kr. plus 2,8% af kursværdien af aktierne. Det antages, at disse emissionsomkostninger ikke er skattemæssigt fradragsberettigede. Forhandlingerne med investorkredsen om en emissionskurs er endnu ikke afsluttet, men det er realistisk, at den vil ligge i intervallet a) Bestem antallet af aktier à 100 kr., der skal udstedes for at opnå et provenu på 15 mill. kr., hvis emissionskursen er (i) 250, (ii) 275 og (iii) 300. A/S Datahuset udbetalte ved den sidste udlodning et udbytte på 24 kr. pr. aktie à 100 kr. Virksomheden vurderer, at den nye satsning på den offentlige sektor på sigt vil bevirke

13 Opgaver til virksomhedens finansiering 13 en markant stigning i overskuddet og dermed i udbyttebetalingen. Et realistisk skøn over udbyttet i de førstkommende fire år pr. aktie à 100 kr. vil være: År Udbytte Fra og med det femte år forventes det, at udbyttebetalingen vokser med 6% om året som følgende af aktivitetsudvidelsen. b) Beregn udbyttebetalingerne pr. aktie à 100 kr. for årene 5 til 10. c) Beregn egenkapitalomkostningen ved emissionskurser på (i) 250, (ii) 275 og (iii) 300 og under hensyntagen til emissionsomkostningerne. Opgave F23 A/S Christensen og Sørensen forventer i det kommende regnskabsår at få et overskud på kr., og overskuddet forventes fremover at vokse med 3% p.a. I henhold til virksomhedens udbyttepolitik udbetales 50% af overskuddet i udbytte. Virksomhedens kapital er fordelt på aktier. Bestem egenkapitalomkostningen, når kursen på virksomhedens aktier er 500. Opgave F24 Et aktieselskab forventer i indeværende regnskabsår at få et overskud på kr. Aktiekursen er 200. Selskabskapitalen er fordelt på aktier. I henhold til selskabets udbyttepolitik udbetales 20% af det årlige overskud til aktionærerne. Nye investeringer forventes at give et årligt afkast på 12%. Bestem virksomhedens egenkapitalomkostning. Opgave F25 Micro Matic Holding, B. gennemførte den 6. oktober 1993 en fondsemission på 26,2 mill. kr. Fondsaktierne blev uddelt til de hidtidige aktionærer i forholdet 5:2, dvs. fem gamle aktier gav ret til to nye. Kursen på aktien umiddelbart før emissionen var 464. a) Beregn korrektionen (dvs. den teoretiske værdi af aktieretten). b) Når kursen primo oktober 1993 på Micro Matic Holding, B. var 470 og ultimo var 382 beregn da det månedlige afkast på aktien.

14 14 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F27 Danisco A/S udbetalte den 17. september 1993 udbytte på 12 kr. pr. aktie à 100 kr. Bestem afkastet over september måned, når kursen ved månedens begyndelse og slutning var henholdsvis 840 og 847. Opgave F31 Den 3. juni 1997 blev Satair A/S børsnoteret. Selskabet er beliggende i Kastrup og er forhandler af luftfartsmateriel. Børsintroduktionen blev gennemført som et led i et planlagt generationsskifte. Selskabets daværende aktionærer i selskabet stillede aktier à 20 kr. svarende til ca. 31% af selskabets aktiekapital, til rådighed for emissionsbankerne. Aktierne blev udbudt efter tendermetoden til minimumskurs 140 kr. pr. aktie à 20 kr. Afregningskursen blev fastsat til 170 kr. pr. aktie, ved hvilket kursniveau udbuddet blev overtegnet ca. 16 gange. Ved den efterfølgende reduktion blev ordrer på køb op til 1 mill. kr. reduceret således, at ordrer under 60 stk. aktier ikke blev tildelt aktier, mens ordrer på 60 stk. og op til og med 570 stk. aktier tildeles 50% af den afgivne ordre, dog maksimalt 50 stk. Ordrer over 570 stk. tildeltes ingen aktier. Ved ordrer over 1 mill. kr. blev der foretaget individuel tildeling. a) Beskriv kort forskellen mellem en børsintroduktion efter tendermetoden og efter bookbuilding metoden. b) Hvilket beløb fik Satair A/S tilført gennem børsintroduktionen? c) Beskriv formålet med at anvende en reduktionsregel, som den der blev anvendt ved introduktionen af Satair A/S. d) Hvilke motiver kan der være for en virksomhed som Satair A/S til at blive børsnoteret? Opgave F33 a) Beskriv hvorfor langfristet gæld er en meget betydningsfuld komponent af virksomhedens kapitalstruktur. b) Hvad er forskellen mellem kurstabslån og kontantlån? c) Beskriv hvilken betydning det har for en virksomhed, om et langfristet lån er fastforrentet eller variabelt forrentet. d) Hvilke forskelle er der mellem (i) et stående lån, (ii) et annuitetslån og (iii) et serielån. e) Beskriv forskellen mellem nominelle og reale lån. f) Hvad er forskellen mellem optagelseskurs og indfrielseskurs?

15 Opgaver til virksomhedens finansiering 15 g) Beskriv forskellen mellem obligationsrestgæld og kontantlånsrestgæld. h) Af hvilke årsager vil det som oftest være mest fordelagtigt at optage et kontantlån fremfor et obligationslån? i) Forklar hvad der forstås ved mindsterentereglen. j) Hvilken forskel er der mellem bruttoydelser og nettoydelser. k) Hvorfor er et låns likviditetsprofil af stor betydning for en virksomhed? l) Hvilke generelle karakteristika har et realkreditlån? m) Hvad vil det sige, at der på et lån er opsat amortisation? n) Hvilken betydning har det, at der er differentierede rentesatser? o) Forklar hvad der forstås ved et rentetilpasningslån. p) Hvilken principiel forskel er der mellem et lån denomineret i danske kroner eller i en udenlandsk valuta? q) Hvilken betydning har det for en virksomhed, at et lån har en multicurrency-klausul? r) Beskriv hvorledes kapitalomkostninger på gæld principielt bestemmes. Opgave F34 En virksomhed ønsker at optage et lån, der giver et provenu på kr. Lånet optages til kurs 92. a) Hvor stor skal lånets hovedstol være? b) Hvor stort er kurstabet? Opgave F35 Beregn det opnåede provenu af et lån med en hovedstol på kr., når kursen er 98, og stiftelsesomkostningerne udgør kr. plus 0,5% af hovedstolen. Hvor store er de samlede stiftelsesomkostninger? Hvor stort er kurstabet? Opgave F36 Et lån har følgende karakteristika: Hovedstol : kr. Kurs : 82,30 Fast omkostning : kr.

16 16 Opgaver til virksomhedens finansiering Variable omkostninger : 0,12% af hovedstolen og 0,05% af kursværdien a) Hvad bliver provenuet ved låneoptagelsen? b) Hvor stort er kurstabet? c) Hvor store er stiftelsesomkostningerne? d) Hvilken kurs skal lånet optages til for at der kan opnås et provenu på kr? Opgave F37 Et serielån på kr. afvikles over fem år. Lånet forrentes med 6% p.a., og der er helårlige terminer. a) Hvad er de årlige afdrag på lånet? b) Hvad er restgælden efter det tredje år? c) Hvor stor en del udgør renterne af den samlede ydelse i de enkelte år i lånets løbetid? d) Indtegn i en figur ydelsernes udvikling over tid, og angiv hvor meget der er renter, og hvor meget der er afdrag. Opgave F38 Et annuitetslån på kr. afvikles over 5 år. Lånet forrentes med 6% p.a., og der er helårlige terminer. a) Hvad er de årlige afdrag på lånet? b) Hvad er restgælden efter det 3. år? c) Hvor stor en del udgør renterne af den samlede ydelse i de enkelte år i lånets løbetid? d) Indtegn i en figur ydelsernes udvikling over tid, og angiv hvor meget der er renter, og hvor meget der er afdrag. Opgave F39 Et lån skal afvikles over 10 terminer. I henhold til låneaftalen forrentes lånet de første fire terminer med 4% pr. termin, de efterfølgende tre terminer med 5% og de sidste tre terminer med 6% pr. termin. Bestem lånets ydelse i hver af de 10 terminer, hvis det afvikles som et

17 Opgaver til virksomhedens finansiering 17 a) Stående lån b) Serielån c) Annuitetslån Opgave F40 Beregn den effektive rente før skat for et 30 årigt annuitetslån med en hovedstol på kr. til kurs 97 og en pålydende rente på 7% p.a. Der er helårlige terminer. Opgave F41 Et lån afvikles som et stående lån over 6 terminer. Den terminslige rente er 5%, og lånet optages til kurs 95,20. Bestem lånets effektive rente før skat. Opgave F42 Et serielån med en hovedstol på kr. har en løbetid på 4 år. Lånets pålydende rente er 7%, og optagelseskursen er 96. Beregn lånets effektive rente før og efter skat (kapitalomkostningen), når virksomhedens skattesats er 30% og det forudsættes, at der betales samtidighedsskat. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 5%. Opgave F43 En virksomhed overvejer at optage et lån, hvor provenuet skal være kr. Lånet ønskes amortiseret over 5 år med helårlige terminer, og den nominelle rente er 7% p.a. Det amortiseres efter et annuitetsprincip. Lånet kan enten optages som et almindeligt obligationslån til kurs 93 eller som et kontantlån. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 5%, og virksomhedens skattesats er 30% a) Hvor stor er den skattemæssige fordel ved at optage lånet som et kontantlån fremfor et obligationslån i de enkelte terminer? b) Beregn lånets kapitalomkostning, hvis lånet optages som et (i) (ii) obligationslån kontantlån

18 18 Opgaver til virksomhedens finansiering Opgave F47 Et selskab ønsker at optage et lån med en hovedstol på kr. i et realkreditinstitut. Lånet optages som et obligationslån og afvikles efter et annuitetsprincip. Den pålydende rente er 5%, og der er fire årlige terminer. Mindsterenten på optagelsestidspunktet er 4%. Optagelseskursen er 98,60, og ved stiftelsen påløber der følgende omkostninger: Stiftelsesprovision (1%) Kurtage Lånesagsgebyr Stempelomkostninger (1,5%) Tinglysningsgebyr kr kr kr kr kr. Herudover opkræver realkreditinstituttet en bidragsbetaling på 0,8832% p.a. svarende til 0,2208% pr. termin. Bidragsbetalingen beregnes af restgælden ved terminens begyndelse. Virksomheden har en skattesats på 30%. a) Beregn låneprovenuet. b) Bestem brutto- og nettoydelser for hver af de første fire terminer i lånets løbetid. c) Beregn lånets effektive rente før skat opgjort på årsbasis. d) Beregn kapitalomkostningen (dvs. den effektive rente efter skat) på lånet opgjort på årsbasis. Opgave F48 Virksomheden A/S Tinghøj optog ultimo juni 1995 et 20-årigt obligationslån med en hovedstol på kr. Optagelseskursen var 93,30, og de samlede stiftelsesomkostninger udgjorde kr. Lånets pålydende rente er 8% p.a., og det har 4 årlige terminer (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Mindsterenten på optagelsestidspunktet var 7%. Den årlige bidragsbetaling udgør 0,8832% p.a. af restgælden ved terminens begyndelse. Virksomheden har en skattesats på 30%. a) Bestem provenuet ved låneoptagelsen. b) Bestem den samlede ydelse på lånet for det første år i løbetiden såvel før som efter skat.

19 Opgaver til virksomhedens finansiering 19 c) Opstil de relevante udtryk til bestemmelse af effektiv rente før skat og lånets kapitalomkostning (renterne skal ikke beregnes). d) Lånets terminslige effektive renter før og efter skat er beregnet til henholdsvis 2,633828% og 1,809365%. Beregn de effektive renter på årsbasis. I januar 1998 er renteniveauet faldet markant, siden lånet blev optaget i foråret Kursen på de underliggende obligationer var således noteret til 103,05. Da lånet er konverterbart, kan det indfries til kurs 100, og virksomheden overvejer at gennemføre en konvertering, hvor indfrielsen finansieres gennem en låneoptagelse til en lavere rente. e) Bestem lånets restgæld umiddelbart efter terminen den 2. januar 1998 (dvs. efter den 10. termin) f) Beregn nettoydelsen for lånet ved terminen den 1. april 1998 (dvs. den 11. termin i løbetiden). Primo 1998 kan virksomheden optage et nyt 20 års lån med en pålydende rente på 6% til kurs 98,20. Mindsterenten på dette tidspunkt er 4%. Omkostningerne ved konverteringen er beregnet til kr., og dette beløb skal også medfinansieres ved låneomlægningen. g) Bestem hovedstolen på et nyt obligationslån, der kan indfri det eksisterende lån og dække konverteringsomkostningerne. h) Beregn nettoydelsen på det nye lån ved den første termin (1. april 1998). Sammenlign det nye låns nettoydelse med nettoydelsen på det eksisterende lån ved den pågældende termin. Vurdér hvorvidt disse ydelser umiddelbart kan sammenlignes. Opgave F50 Virksomheden TSP A/S skal foretage en større maskininvestering. Det langfristede lånebehov i den forbindelse er kr. Ledelsen i TSP A/S overvejer tre alternative finansieringsmuligheder: A. Optagelse af et 6% 5-årigt kurstabslån til kurs 95. Lånet afvikles som et annuitetslån med helårlige terminer. Stiftelsesomkostningerne udgør kr. samt 0,5% af hovedstolen. Den løbende provision er 0,1% af lånets hovedstol. B. Optagelse af et lån i CHF. Lånet forrentes med 4,5% p.a. og afvikles fuldstændigt efter 5 år. Der er helårlige terminer. Stiftelsesomkostningerne udgør CHF, mens den løbende provision er 300 CHF pr. termin. Lånet kan optages til kurs 97. På optagelsestidspunktet er kursen på CHF 463,18, og virksomheden forventer, at kursen vokser med 1,5% om året i lånets løbetid.

20 20 Opgaver til virksomhedens finansiering C. Optagelse af et FIH-lån i DKK med fast rente. Løbetiden er 5 år, og det afvikles som et serielån med halvårlige terminer. Lånet har fire afdragsfrie terminer, og renten og den løbende provision betales halvårsvis forud. Den pålydende rente er 8,2% p.a., og der er intet kurstab. Stiftelsesgebyret er kr., mens den terminslige provision udgør 750 kr. Det kan endvidere oplyses, at mindsterenten er 5%, samt at virksomhedens skattesats er 30%. a) Bestem de tre alternativers hovedstol, når det forudsættes, at de skal give et provenu på kr. b) Hvilke betalinger er skattemæssigt fradragsberettigede ved de tre lånealternativer? c) Bestem de tre alternativers likviditetsprofil. d) Beregn kapitalomkostningerne for de tre alternative finansieringsmuligheder. e) Hvilke faktorer vil påvirke valget af finansieringsform? Opgave F51 a) Beskriv forskellen mellem de forskellige typer af kortfristet gæld. b) Til hvilke typiske formål optages traditionelle kortfristede lån. c) Hvilken forskel er der mellem et kortfristet lån og en kassekredit. e) Hvorfor er det vigtigt at "time" lønudbetalinger o.lign. meget nøje? e) Beskriv hovedformålene med udarbejdelse af likviditetsbudgetter. f) Hvilken betydning har virksomhedens betalingsbetingelser for dens likviditet? g) Beskriv begrebet likviditetstilpasning. h) Hvilken forskel er der mellem operationel og finansiel leasing? i) Hvad forstås ved sale-and-leaseback? j) Hvad er en kritisk leasingydelse? Opgave F52 Virksomheden LNG A/S optager i forbindelse med, at den accepterer en større ordre, et kortfristet lån på kr. i et pengeinstitut. Løbetiden er aftalt til 5 måneder. Lånebeløbet forrentes med en effektiv årlig rente på 9,2%, og renten tilskrives ved låneperiodens udløb. Ved lånets stiftelse påløber der en stiftelsesprovision på kr. samt øvrige omkostninger på 3 promille af lånebeløbet.

21 Opgaver til virksomhedens finansiering 21 a) Hvilke beløb er skattemæssigt fradragsberettigede? b) Beregn lånets kapitalomkostning. c) Hvilke alternative finansieringskilder kunne virksomheden have anvendt? Opgave F54 Et aktieselskab etablerer en kassekredit med et maksimum på kr. I forbindelse med stiftelsen beregner pengeinstituttet sig en provision på 1,6% af maksimumsbeløbet, og stempelomkostningerne udgør 3 promille af beløbet. På optagelsestidspunktet udgør den nominelle rente 11% p.a., mens provisionsbetalingen er 2% p.a. af maksimumsbeløbet. Rente og provision tilskrives kontoen kvartalsvis. a) Beregn stiftelsesomkostningerne for kassekreditten, og diskuter hvorvidt disse skal medregnes i kapitalomkostningen. b) Beregn den årlige kapitalomkostning for kassekreditten ved et gennemsnitligt træk på (i) kr., (ii) kr. og (iii) kr. Opgave F57 En større dansk koncern har behov for et kortfristet lån med et provenu på 50 mill. kr. Koncernens bankforbindelse har i den forbindelse udarbejdet tre alternative lånemuligheder, hvoraf de to er denomineret i danske kroner (DKK), mens det tredje er i japanske yen (JPY). Det ene af de betragtede lån i danske kroner samt lånet denomineret i japanske yen er nulkuponlån, hvilket vil sige, at der ikke betales renter i lånets løbetid, men at låneomkostningerne alene fremkommer gennem, at lånet optages til underkurs. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Denomineringsvaluta: DKK DKK JPY Valutakurs (DKK/JPY) - - 0, Stiftelsesomkostninger: DKK hvoraf DKK er skattemæssigt fradragsberettiget 0 0 Optagelseskurs: , ,9300 Hovedstol: 50,175 mill. DKK 50 mill. DKK 911,65 mill. JPY

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Investeringsteori Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger Virksomhedens Finansiering: Lektion C1 Kapitalstruktur og Virksomhedens finansielle problemstillinger Peter Ove Christensen Forår 2013 1 / 43 Overordnede spørgsmål i denne sidste del af kurset Hvordan

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere