Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1

2 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for tilvalg i Skrivekunst... 3 A. Mål og forudsætninger Tilvalg i Skrivekunst på heltid Tilvalg i Skrivekunst på deltid Kompetencebeskrivelse Beskæftigelsesprofil, heltidsuddannelse Adgangskrav Titel... 6 B. Opbygning og progression Faglig progression og sammenhæng Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen Eksamensoversigt, tilvalg i Skrivekunst, heltid (45 ECTS) Eksamensoversigt, tilvalg i skrivekunst, deltid (45 ECTS) C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget Fællesbestemmelser Forudsætninger for deltagelse i undervisningen Undervisningsdeltagelse Fri skriftlig hjemmeopgave Bunden ugeopgave Mundtlig prøve med materialer Undervisnings- og eksamenssprog II. Beskrivelse af tilvalgsuddannelsens discipliner Praktisk narratologi Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet Kreativ skrivning Retorik klassisk og moderne Skriftkulturens mediehistorie Valgfag III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Almen del IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Bilag

3 Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Skrivekunst I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes tilvalg i Skrivekunst. Tilvalg i Skrivekunst udbydes som en del af bacheloruddannelsen i Dansk, dvs. at Skrivekunst kan indgå som en fagpakke på bacheloruddannelsen i Dansk, og at udvalgte fag udbydes som valgfag på bacheloruddannelsen. Tilvalg i Skrivekunst udbydes endvidere som deltidsuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne. A. Mål og forudsætninger 1. Tilvalg i Skrivekunst på heltid Tilvalg i Skrivekunst er et 3/4-årigt fuldtidsstudium, der udgør 45 ECTS. Tilvalget er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg/fagpakke med henblik på at indgå i det tredje år på af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske område eller supplere andre uddannelser ved andre hovedområder ved universitetet og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen hører under studienævn for Dansk og er knyttet til censorkorpset for Dansk. 2. Tilvalg i Skrivekunst på deltid Tilvalg i Skrivekunst er et 2-årigt deltidsstudium, der udgør 45 ECTS. Uddannelsen hører under studienævn for Dansk og er knyttet til censorkorpset for Dansk. 3. Kompetencebeskrivelse Tilvalgsuddannelsen i Skrivekunst tager sigte på at give den studerende praktiske og teoretiske kvalifikationer inden for tekstproduktion på dansk sprog i fiktive og ikke-fiktive genrer. Uddannelsen giver den studerende mulighed for at bruge sine centralfaglige kompetencer optimalt i skriftlig og mundtlig formidling i forskellige medier. På uddannelsen bliver der lagt vægt på det praktisk-produktive arbejde med tekstproduktion og på den teoretisk-analytiske refleksion over praksis. De studerende får kvalifikationer inden for den klassiske og moderne retorik og i de fortælleteoretiske begreber, der er særlig relevante for tekstproduktion. Uddannelsen giver endvidere kvalifikationer i vurdering af sproglig og æstetisk kvalitet i fiktive og ikke-fiktive genrer, ligesom kompetencer inden for skriftkulturens historiske dimension bibringes gennem konkrete nedslag. Studerende har mulighed for at vægte udvalgte emner og genrer, eksempelvis almenkulturel faglitteratur, mundtlig og skriftlig formidling af humanistisk akademisk viden, kultur- og litteraturkritik eller skønlitteratur. 3

4 Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Iht. Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse opdeles kompetencemål i viden, færdigheder og kompetencer: Generelle kompetencemål: Dimittenden skal 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt relatere dette til aktuel forskning 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 6. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag 7. kunne indgå i en dialog på et fagligt grundlag 8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 10. anvende et sprog skriftligt og/eller mundtligt der er emneorienteret, klart, præcist og korrekt 11. formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper 12. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og kunne indgå i et samarbejde, herunder kunne modtage og give konstruktiv kritik 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog Fagspecifikke kompetencemål: Viden Dimittenden har viden om udvalgte teoretiske problemstillinger inden for tekstproduktion på dansk sprog i fiktive og ikke-fiktive genrer, eksempelvis almenkulturel faglitteratur, undervisningslitteratur, skønlitteratur og journalistisk vidensformidling viden om metoder inden for tekstanalyse samt teorier angående forskellige teksters æstetiske kvalitet indsigt i grundlæggende træk inden for skriftkulturens mediehistorie viden om retorikkens teoretiske grundbegreber samt indsigt i metoder og praksis inden for klassisk og moderne retorik 4

5 viden om narratologiske grundbegreber Dimittenden kan begrebsligt reflektere over sin egen tekstproduktion selvstændigt arbejde med den skriftlige og mundtlige fremstillings moderne problemstillinger Færdigheder Dimittenden kan omsætte de anvendte teorier og metoder i egen tekstproduktion, og demonstrere praktiske færdigheder inden for tekstproduktion på dansk sprog inden for fiktive og ikke-fiktive genrer, eksempelvis almenkulturel faglitteratur, undervisningslitteratur, skønlitteratur og journalistisk vidensformidling foretage analyser af tekster inden for forskellige genrer med henblik på deres sproglige udtryk og æstetiske kvalitet diskutere forskellige bestemmelser af litterær kvalitet bruge den klassiske og moderne retoriks grundbegreber bruge narratologiens begreber i praksis anvende sin indsigt i skriftkulturens forskellige medieformer til at udtrykke sig inden for forskellige genrer og medier Kompetencer Dimittenden kan skabe sig et overblik og håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, herunder forholde sig til og håndtere de givne rammebetingelser for tekstproduktion i egne udkast i forskellige genrer og medier selvstændigt indgå i fagligt samarbejde omkring tekstproduktion og udviklingsprocesser med en professionel tilgang selvstændigt indgå i det faglige samarbejde med underviser og medstuderende, herunder blandt andet kunne arbejde disciplineret og målrettet med stoffet forholde sig refleksivt til egne læringsbehov Sammenhængen mellem kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, uddannelsens kompetencemål og de enkelte fagelementers læringsmål fremgår af bilag Beskæftigelsesprofil Dimittender med tilvalg i Skrivekunst kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt på dansk sprog i et bredt felt af forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer, reflektere over skriveprocesser, analysere og vurdere skriftlige produkter i forhold til deres sproglige udtryk og æstetiske kvalitet. Uddannelsen giver en tværfaglig vifte af metoder og færdigheder til at arbejde produktivt og reflekterende med egne og andres tekster. Disse formidlingsmæssige kompetencer understøttes af uddannelsens indføring i historiske og teoretiske dimensioner, der inddrager forskellige teorifelter af relevans for tekstproduktion og også giver indsigt i den historiske og mediemæs- 5

6 sige kontekst. Vælger man at kombinere et centralt fag med tilvalg i Skrivekunst er karrierevejene især kultur og formidling, sprog og kommunikation. Uddannelsen giver redskaber til at løse opgaver i både erhvervslivet, medier og kulturinstitutioner, ligesom den giver gode didaktiske og pædagogiske kompetencer. Minor subject in Creative Writing Graduates who have taken a minor subject in Creative Writing are able to express themselves orally and in writing in Danish in a wide range of fictional and non-fictional genres, reflect on writing processes and analyze and evaluate the language and aesthetic quality of written texts. The program gives graduates an interdisciplinary range of methods and skills with which to work productively and reflectively with their own and others texts. These communication skills are supported by an introduction to historical and theoretical dimensions related to producing texts, including texts for the media. For students who choose to combine a major subject with a minor subject in Creative Writing, the most obvious career paths will be related to fields in culture and dissemination, communication and language. The program gives graduates tools for working in businesses, media and cultural institutions, as well as providing good didactic and pedagogical skills. 5. Adgangskrav Skrivekunst på heltid: Indskrivning på tilvalget forudsætter, at den studerende er optaget på en bacheloruddannelse, hvori muligheden for tilvalg indgår. Skrivekunst på deltid: Adgangskrav: Dansk A Engelsk B Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie 6. Titel En bacheloruddannelse bestående af et centralt fag på 135 ECTS og tilvalg på 45 ECTS giver ret til den betegnelse, der er angivet i studieordningen for det centrale fag. Tilvalg i Skrivekunst benævnes Skrivekunst, på engelsk Creative Writing. 6

7 B. Opbygning og progression 7. Faglig progression og sammenhæng Tilvalg i Skrivekunst (45 ECTS) består af 45 ECTS konstituerende fagelementer. Uddannelsens faglige progression fremgår af nedenstående oversigt. Ens farve angiver, at der er progression undervisningsfagene imellem. Undtaget er valgfag. Progression for tilvalg i Skrivekunst, heltid: 6. sem 5. sem 3 t/u 3 t/u 3 t/u 3 t/u 4 t/u 16 UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point Retorik Skriftkulturens Tekstanalyse klassisk og Valgfag mhp. æstetisk mediehistorie moderne kvalitet Kreativ skrivning 3 t/u 4 t/u 3 t/u 10 UV om ugen 15 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point Bachelorprojekt Tekstanalyse mhp. æstetisk kvalitet Kreativ skrivning Praktisk narratologi 7

8 Progression for tilvalg i Skrivekunst, deltid: 4. sem 3. sem 2x2 t 2x3 t 2x3 t 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 15 ECTS-point Kreativ skrivning Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet Valgfag 2x2 t 2x3 t 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS-point Kreativ skrivning Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet 2. sem 1. sem 2x4 t 2x4 t 2x3 t 2,5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 12,5 ECTS-point Kreativ skrivning Skriftkulturens mediehistorie Retorik klassisk og moderne 2x4 t 2x4 t 2,5 ECTS 5 ECTS 7,5 ECTS-point Kreativ skrivning Praktisk narratologi 8

9 8. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Til grund for valg af undervisnings- og prøveformer på uddannelsen ligger humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning. Ved valg af prøveformer er der lagt vægt på, at den studerende udprøves inden for såvel skriftlige som mundtlige prøveformer, ligesom de skriftlige prøver omfatter både skriveøvelser, frie og bundne hjemmeopgaver og opgaver af kortere og længere varighed. Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Syddansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Modellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være aktiverende på forskellig vis. Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i forskellige rum, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar. Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum: Aktiviteter styret af underviser Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede. Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede. Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner og workshops Fx øvelser, opgaveløsning, arbejdsspørgsmål og tilsvarende aktiviteter udført såvel individuelt som i grupper. Deltagelse af undervisere og studerende Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar Fx gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede. Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter Deltagelse af studerende Aktiviteter styret af studerende Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum 9

10 støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum Underviseren reflekterer således over, hvilke aktiviteter der kan foregå i de fire rum, og hvordan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sikrer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at undervisernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af modellen. Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer forskellige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer. Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktiverende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksempel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum. Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse af begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre brug af. Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsvarende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, logbøger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes portfolio, feltarbejde mm. Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer og lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for eksempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varierende opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale om individuelt såvel som gruppebaseret arbejde. Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter. Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjemmehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til udtryk i den pågældende uddannelse. 10

11 I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studerende aktiveres i, i de enkelte discipliner. Tilvalg i Skrivekunst, heltid (45 ECTS). Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum Underviser har Underviser har Studerende har Studerende har planlægningsansvar planlægningsan- planlægningsan- planlægningsansvar, og er til stede svar og er ikke til svar, underviser er underviser er ikke til stede til stede stede Uddannelsens discipliner F.eks. forelæsninger, holdundervisning F.eks. gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning F.eks. studenteroplæg, flipped classroom, case- og problembased learning, peer-feedback, projektvejledning og spørgetimer 5. semester Kreativ x x x X Skrivning I Tekstanalyse x x x X med henblik på æstetisk kvalitet I Praktisk Narratologi x x x X 6. semester Retorik X x x X klassisk og modern Skriftkulturens x x x X me- diehistorie Valgfag x x x x Kreativ x x x x Skrivning II Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet II x x x x F.eks. selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter. 11

12 Tilvalg i Skrivekunst, deltid (45 ECTS). Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum Underviser har Studerende har planlægningsansvar planlægningsansvar, og er til stede Uddannelsens discipliner F.eks. forelæsninger, holdundervisning Underviser har planlægningsansvar og er ikke til stede F.eks. gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning Studerende har planlægningsansvar, underviser er til stede F.eks. studenteroplæg, flipped classroom, caseog problembased learning, peer-feedback, projektvejledning og spørgetimer 1. semester Kreativ x x x x Skrivning Praktisk Narratologi x x x x 2. semester Skriftkulturens x x x x me- diehistorie Kreativ x x x x Skrivning Retorik x x x x klassisk og moderne 3. semester Kreativ x x x x Skrivning Tekstanalyse x x x x med henblik på æstetisk kvalitet 4. semester Valgfag x x x x Kreativ x x x x Skrivning Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet x x x x underviser er ikke til stede F.eks. selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter. 12

13 9. Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen Tilvalg i Skrivekunst, heltid (45 ECTS) Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering ECTSvægt Titel på undervisningsfag Disciplinansvarligt institut Beskr. i 5. semester 6. semester semester Praktisk narratologi Kulturvidenskaber Tekstanalyse med henblik æstetisk Kulturvidenskaber & kvalitet Kreativ skrivning Kulturvidenskaber & Retorik klassisk og moderne Kulturvidenskaber Skriftkulturens mediehistorie Kulturvidenskaber Valgfag Afhænger af det valgte fag I alt ECTS 13

14 10. Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen Tilvalg i Skrivekunst, deltid (45 ECTS) Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering Titel på undervisningsfag Disciplin-ansvarligt Beskr. i 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester semester institut ECTSvægt Retorik klassisk og moderne Kulturvidenskaber 20 2x Praktisk narratologi Kulturvidenskaber 21 2x Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet Kulturvidenskaber 22 2x3 2x3 3. & Kreativ skrivning Kulturvidenskaber 23 2x4 2x4 2x2 2x2 2. & Skriftkulturens Kulturvidenskaber 24 2x mediehistorie Valgfag Afhængig af fag 26 2x

15 11. Eksamensoversigt, tilvalg i Skrivekunst, heltid (45 ECTS) Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens Varighed Vurdering ECTSvægt Beskr. i 5. semester Praktisk narratologi Undervisningsdeltagelse Intern, 1 eks. Bestået/ikke bestået 5 20 Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet Kreativ skrivning 6. semester Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet Kreativ skrivning Retorik klassisk og moderne Undervisningsdeltagelse Intern, 1 eks. Bestået/ikke bestået 5 21 Skriveøvelser Fri skriftlig hjemmeopgave Mundtligt oplæg Bunden hjemmeopgave Skriveøvelser Fri skriftlig hjemmeopgave Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis og portfolio Intern, 1 eks. Ekstern Intern, 1 eks. Intern, 2 eks. Intern, 1 eks. Ekstern 7 dage Bestået/ikke bestået 7-trinsskala Bestået/ikke bestået 7-trinsskala Bestået/ikke bestået 7-trinsskala Intern, 2 eks. 30 min. 7-trinsskala 5 23 Skriftkulturens mediehistorie Undervisningsdeltagelse Intern, 1 eks. Bestået/Ikke bestået 5 24 Valgfag Afhænger af det valgte fag 7-trinsskala 5 25 ECTS i alt:

16 12. Eksamensoversigt, tilvalg i skrivekunst, deltid (45 ECTS) Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens Varighed Vurdering ECTSvægt Beskr. i 1. semester Praktisk narratologi Undervisningsdeltagelse Intern, 1 eks. Bestået/ikke bestået semester Kreativ skrivning Skriveøvelser Intern, 1 eks. Bestået/ikke bestået 0 22 Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trinsskala 5 Skriftkulturens mediehistorie Undervisningsdeltagelse Intern, 1 eks. Bestået/Ikke bestået 5 24 Retorik klassisk og moderne 3. semester Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet 4. semester Kreativ skrivning Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis og portfolio Intern, 2 eks. 30 min. 7-trinsskala 5 23 Undervisningsdeltagelse Intern, 1 eks. Bestået/ikke bestået 5 21 Skriveøvelser Fri skriftlig hjemmeopgave Intern, 1 eks. Ekstern Bestået/ikke bestået 7-trinsskala Tekstanalyse med henblik på æstetisk Mundtligt oplæg Intern, 1 eks. Bestået/ikke bestået 0 21 kvalitet Bunden hjemmeopgave Intern, 2 eks. 7 dage 7-trinsskala 5 Valgfag Afhænger af det valgte fag 7-trinsskala 5 25 ECTS i alt:

17 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 13. Fællesbestemmelser I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes definitioner af ECTS ( 21) Typeenheder ( 23) Normalsider ( 22) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om Individuelle og gruppeprøver ( 9) Eksterne/interne prøver ( 7) Stave- og formuleringsevne ( 8) Eksamenssprog ( 10) Meritoverførsel/fritagelse ( 19) Regler om ophør af indskrivning pga. manglende studieaktivitet ( 25) Regler om tidsfrister for afslutning af uddannelsen ( 26) 14. Forudsætninger for deltagelse i undervisningen Der er ingen forudsætninger for deltagelse i undervisningen med mindre andet er nævnt i beskrivelsen af den enkelte disciplin. 15. Undervisningsdeltagelse Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver etc.) Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de skriftlige og mundtlige oplæg og opgaver bedømmes til bestået. 16. Fri skriftlig hjemmeopgave Fri skriftlig hjemmeopgave hvor 3-4 forskellige tekster i mindst 2 forskellige medier sættes i relation til skriftkulturens mediehistorie. Sideomfang 10 normalsider. 17. Bunden ugeopgave Bunden hjemmeopgave (7-dages opgave) uden vejledning med udgangspunkt i pensum. Sideomfang 6-8 normalsider. 18. Mundtlig prøve med materialer Pensum fastsættes af underviser og omfatter typisk et teoretisk værk om retorik (eller et udvalg af klassiske og moderne teoretiske tekster) og primærtekster, såsom journalistiske tekster, taler, lyrik og prosa, essays, blogindlæg og reklamer. Pensum bekendtgøres ved undervisningens start. Den studerende skal foretage en teoretisk refleksion over et afgrænset emne, som tager afsæt i pensum. En synopsis på max. 3 sider, inklusiv problemformulering og litteraturliste, som afleveres senest 14 dage før den mundtlige eksamen. Samtidig med synopsen afleveres en portfolio indeholdende de tre tekster, der er udarbejdet i løbet af semestret. Den mundtlige eksaminations varighed pr. studerende er 30 minutter. Ingen forberedelse. 17

18 Hjælpemidler tilladt: Synopsis og portfolio. Flere studerende kan bidrage til eksamen: Ja. Vælges gruppeeksamen, skal det fremgå tydeligt, hvilke dele af opgaven og fremlæggelsen, de enkelte studerende er ansvarlige for, så studerende kan vurderes individuelt. 19. Undervisnings- og eksamenssprog Undervisnings- og eksamenssproget er dansk med mindre andet er nævnt i eksamensbestemmelserne for den enkelte disciplin. 18

19 II. Beskrivelse af tilvalgsuddannelsens discipliner 20. Praktisk narratologi (Narratology in praxis) a. Undervisningens omfang: Heltid: 3 timer ugentligt i 5. semester Deltid: 2x4 timer på 1. semester Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter: Viden: Den studerende skal have erhvervet sig indsigt i narratologiske begreber og problemstillinger der er særlig relevante i forhold til produktion og analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster og andre modaliteter Færdigheder: Den studerende skal kunne anvende narratologiske begreber i produktivt og analytiske arbejde Kompetencer: Den studerende skal kunne reflektere over udvalgte emner omkring narrativitet i skriftens moderne medier c. Undervisningsfagets indhold I undervisningen belyses det narratives betydning som et æstetisk og strukturerende princip og et vigtigt element i den generelle vidensformidling og organisation. Undervisningen fokuserer analytisk-refleksivt og praktisk-produktivt på begreberne fortæller, synsvinkel, forløb, forholdet mellem historie og diskurs samt over udvalgte emner omkring narrativitet og skriftens moderne medier. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning, vejledning, e-læring og skriftlige øvelser. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Pensum fastsættes af underviseren ud fra princippet om, at det skal indeholde 10 fiktive og non-fiktive tekster og et analytisk-teoretisk værk, (eller en samling af en række tekster) om et eller flere væsentlige narratologiske emner. Pensum skal repræsentere en genre- og stilmæssig spredning. 19

20 f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformer og niveauet på tilvalget lægges vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 3 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 og 12, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Eksamen i Praktisk narratologi afvikles ved aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse. Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder omfanget af korte studenteroplæg om selvvalgte relevante narratologiske emner. Prøveform: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Undervisningsdeltagelse. Intern prøve med en eksaminator Bestået/ikke bestået 5 ECTS Reeksamen: Prøveform: Bunden ugeopgave Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Varighed: 7 dage Sideomfang: Min. 7 normalsider Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 5 ECTS 21. Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet (Textual Analysis regarding aesthetic evaluation) a. Undervisningens omfang: Heltid: 3 timer ugentligt på 5. og 6. semester Deltid: 2x3 timer på 3. og 4. semester Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter: Viden: Den studerende skal have indsigt i tekstanalytiske begreber og problemstillinger samt i litterær kritik, aktuelt og historisk. Færdigheder: 20

21 Den studerende skal kunne analysere fiktive og ikke-fiktive teksters betydningsdannelse med henblik på at karakterisere sproglig kvalitet samt sprogligt og begrebsligt kunne diskutere teksters litterære kvalitet. Kompetencer: Den studerende skal kunne reflektere over problemstillinger i forhold til litterær kvalitet og sproglig betydningsdannelse. c. Undervisningsfagets indhold Der arbejdes med analyser af fiktive og ikke-fiktive tekster med henblik på sprogkvalitet og æstetisk vurdering. Der bliver lagt særlig vægt på at introducere begreber og normer for sprogkvalitet og disses moderne historik, samt principper for æstetisk vurdering og grundlæggende træk af den moderne litterære kritiks historie. Analysearbejdet sigter mod at sætte den studerende i stand til at gennemføre en begrebslig funderet argumentation for vurdering af teksters sprogkvalitet. Analysearbejdet skal endvidere give den studerende kvalifikationer til at diskutere principper for æstetisk vurdering samt praktisere vurdering. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning, vejledning og e-læring. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Pensum omfatter fiktive og ikke-fiktive tekster samt værker og artikler om tekstanalyse og æstetisk vurdering af et omfang på ca. 400 sider. Pensum skal repræsentere en genre- og stilmæssig spredning og bekendtgøres ved undervisningens start. f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på tilvalget lægges vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de i 3 nævnte generelle kompetencemål, især 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 og 12, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Efter 1. periode: Eksamen i Tekstanalyse med henblik på æstetisk kvalitet afvikles ved aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse. Underviseren specificerer ved undervisningens start hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange skriveøvelser, der skal udarbejdes. Der lægges vægt på, at den studerende kan analysere teksters betydningsdannelse og karakterisere deres sprogkvalitet. Prøveform: Undervisningsdeltagelse. Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 5 ECTS 21

22 Reeksamen: Prøveform: Bunden uge-/hjemmeopgave i ekstemporaltekst; der gives ingen vejledning. Varighed: 7 dage Sideomfang: Min. 10 normalsider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 5 ECTS Efter 2. periode: Der lægges vægt på, at den studerende kan analysere og diskutere teksters æstetiske kvalitet selvstændigt og begrebsligt, samt demonstrere indsigt i grundlæggende træk af den litterære kritiks teori og metode. Forudsætning: Prøveform: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen Intern prøve med en eksaminator Bestået/ikke bestået 0 ECTS Afløsning for forudsætning: Prøveform: Bunden hjemmeopgave Sideomfang: 6-8 normalsider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 0 ECTS Afsluttende prøve: Prøveform: Bunden hjemmeopgave uden vejledning med udgangspunkt i pensum Varighed: 7 dage Sideomfang: 6-8 normalsider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med to eksaminatorer Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS Reeksamen: Prøveform: Bunden hjemmeopgave i tekster fra pensum; der gives ingen vejledning. Varighed: 7 dage Sideomfang: normalsider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med to eksaminatorer Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS 22

23 22. Kreativ skrivning (Creative Writing) a. Undervisningens omfang: Heltid: 4 timer ugentligt i 5. og 6. semester Deltid: 2x4 timer på 1. og 2. semester samt 2x2 timer på 3. og 4. semester Vægtning: 15 ECTS b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter: Viden: Den studerende skal demonstrere indsigt i forskellige genrer og stilistiske greb inden for fiktive og ikke-fiktive tekster Færdigheder: Den studerende skal kunne udarbejde tekster inden for forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer Kompetencer: Den studerende skal kunne reflektere over praktiske problemstillinger i forbindelse med sin tekstproduktion. Prøven efter 1. periode Lægger vægt på, at den studerende kan udarbejde tekster inden for forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer samt begrebsligt reflektere over praktiske problemstillinger i forbindelse med sin tekstproduktion svarende til et læringsniveau, hvor fagets grundlæggende emner er introduceret. Prøven efter 2. periode Lægger vægt på, at den studerende kan udarbejde tekster inden for forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer samt begrebsligt reflektere over praktiske problemstillinger i forbindelse med sin tekstproduktion svarende til et læringsniveau, hvor hele pensummet er gennemgået. c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen tager udgangspunkt i det studerendes praktiske arbejde med tekstproduktion inden for forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer og med udvikling af en teoretisk og analytisk refleksion og det praktisk arbejde med tekstproduktion. Det studerende vælger to genrer og teksttyper, som de i særlig grad fokuserer på, med henblik på i løbet af undervisningen, at producere mindst 10 tekster inden for hver genre og teksttype. d. Undervisnings- og arbejdsformer: 23

24 24 Holdundervisning, vejledning, e-læring og skriftlige øvelser. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Pensum består af egen tekstproduktion samt teoretisk-analytiske værker. Ved 1. periodes afslutning skal tekstproduktionen svare til 2 tekster i 2 genrer. Pensum består desuden af 1 teoretisk-analytisk værk. Ved eksamen efter 2. periode består pensum af en tekstproduktion på 8 tekster i 2 genrer samt 2 teoretisk-analytiske værker. Den teoretiske del af pensum bekendtgøres ved undervisningens start. f. Bedømmelseskriterier: Under hensynstagen til eksamensformer og niveauet på tilvalget, lægges vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 3 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 og 12, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Efter 1. periode: Ordinær eksamen: Forudsætning: Efter 1. periode indleverer den studerende en tekstproduktion bestående af 2 tekster i 2 genrer. Prøveform: Skriveøvelser Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 0 ECTS Afløsning for forudsætning: Prøveform: Bunden hjemmeopgave Sideomfang: Min. 10 normalsider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 0 ECTS Afsluttende prøve: Tekstproduktionen kommenteres i en teoretisk-analytisk anlagt hjemmeopgave. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave Sideomfang: Min. 10 normalsider, eksklusiv tekstproduktion. Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej

25 Censur: Bedømmelse: Vægtning: Ekstern prøve 7-trinsskala 5 ECTS Reeksamen: Som ovenstående Efter 2. periode: Ordinær eksamen: Forudsætning: Efter 2. periode indleverer den studerende før eksamen en tekstproduktion bestående af 8 tekster i 2 genrer. Prøveform: Skriveøvelser Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 0 ECTS Afløsning for forudsætning: Prøveform: Bunden hjemmeopgave Sideomfang: Min. 10 normalsider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Intern prøve med en eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 0 ECTS Afsluttende prøve: Tekstproduktionen kommenteres i en fri teoretisk-analytisk anlagt hjemmeopgave. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave Sideomfang for skriveøvelser: Min. 10 normalsider, eksklusiv tekstproduktion. Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS Reeksamen: Som ovenstående 23. Retorik klassisk og moderne (Rhetoric) a. Undervisningens omfang: Heltid: 3 timer ugentligt i 6. semester Deltid: 2x3 timer på 2. semester Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: 25

26 Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter: Viden: Den studerende skal demonstrere indsigt i begreber og problemstillinger inden for klassisk og moderne retorik. Færdigheder: Den studerende skal kunne anvende de retoriske begreber i analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster. Kompetencer: Den studerende skal kunne reflektere over retoriske begreber og positioner samt deres anvendelse i forhold til et givet emne. c. Undervisningsfagets indhold I undervisningen gennemgås den klassiske retoriks grundbegreber og kerneområder. Disse perspektiveres endvidere ud fra moderne retoriske teorier. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning, vejledning og e-læring. I løbet af semestret skal den studerende udarbejde to selvproducerede tekster. Teksterne kan være retorisk-analytiske eller falde indenfor fagets centrale genrer (taler, blogs, artikler, fiktion osv.) De to tekster afleveres i en portfolio samtidigt med synopsen inden den mundtlige eksamen. Teksterne må gerne indgå som eventuelt produkt til den mundtlige eksamen. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Pensum fastsættes af underviseren og omfatter typisk et teoretisk værk om retorik (eller et udvalg af klassiske og moderne teoretiske tekster) og primærtekster, såsom journalistiske tekster, taler, lyrik og prosa, essays, blogindlæg og reklamer. Pensum bekendtgøres ved undervisningens start. f. Bedømmelseskriterier: Til eksamen tages hensyn til, i hvilket omfang den studerende indfrier målbeskrivelsens krav. En forudsætning for at gå til eksamen er at portfolio er afleveret. Endelig vurderes det, i hvilken grad den studerende behersker de i 3 nævnte generelle kompetencemål, især 1, 2, 3, 11 og 12, som faget understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Mundtlig prøve i et selvvalgt emne og med udgangspunkt i en synopsis. Den studerende skal foretage en teoretisk refleksion over et afgrænset emne, som tager 26

27 afsæt i pensum. Prøveform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis og portfolio. Synopsis: Sideomfang: Max. 3 sider, inklusiv problemformulering og litteraturliste. Afleveres senest 14 dage før den mundtlige prøve. Samtidig med synopsen afleveres en portfolio indeholdende de 3 tekster, der er udarbejdet i løbet af semestret. Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Ja, max. 3 studerende. Vælges gruppeaflevering, skal det fremgå tydeligt, hvilke dele af opgaven og fremlæggelsen, de enkelte studerende er ansvarlige for, så de studerende kan eksamineres og vurderes enkeltvis. Individuel mundtlig prøve: Varighed: 30 minutter inkl. votering Forberedelse: Ingen Hjælpemidler: Synopsis og portfolio Censur: Intern prøve med to eksaminatorer Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS Reeksamen: Som ovenstående 24. Skriftkulturens mediehistorie (History of Writing and Media) a. Undervisningens omfang: Heltid: 3 timer ugentligt i 6. semester Deltid: 2x4 timer på 2. semester Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter: Viden: Den studerende skal kunne demonstrere indsigt i de mest grundlæggende træk i skriftkulturens europæiske mediehistorie, som forholdet mellem mundtlig kultur, skriftkultur og digital kultur. Færdigheder: Den studerende skal kunne karakterisere fiktive og ikke-fiktive tekster og placere dem i en mediehistorisk kontekst. Kompetencer: 27

28 Den studerende skal kunne reflektere over mediets og mediernes betydning for fiktive og ikke-fiktive teksters form og indhold. c. Undervisningsfagets indhold I undervisningen arbejdes der med eksempler på forskellige mediers skriftproduktioner, som karakteriseres og placeres i en historisk kontekst. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning, vejledning, e-læring og skriftlige øvelser. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Pensum fastsættes af underviseren ud fra princippet om, at det skal indeholde 10 skriftlige produkter i mindst to forskellige medier, eksempelvis håndskrift, trykt bog og elektronisk skrift samt to værker om et eller flere emner i skriftkulturens mediehistorie. Pensum bekendtgøres ved undervisningens start. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 3 nævnte generelle kompetencemål, især 2, 3, 5 og 7, som faget understøtter. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser: Eksamen i Skriftkulturens mediehistorie afvikles ved aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse. Underviseren specificerer ved undervisningens start hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange korte mundtlige eller skriftlige oplæg, der skal udarbejdes. Prøveform: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Undervisningsdeltagelse Intern prøve med en eksaminator Bestået/ikke bestået 5 ECTS Reeksamen: En fri skriftlig hjemmeopgave hvor opgaven består af 3-4 forskellige tekster i mindst 2 forskellige medier som sættes i relation til skriftkulturens mediehistorie. Prøveform: Sideomfang: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Fri skriftlig hjemmeopgave normalsider Intern prøve med en eksaminator Bestået/ikke bestået 5 ECTS 25. Valgfag 28

29 (Elective) a. Undervisningens omfang: Heltid: 3 timer ugentlig i 6. semester Deltid: 2x3 timer på 4. semester Vægtning: i alt 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Efter endt kursus skal den studerende: Kunne demonstrere indsigt i et emne af relevans for Skrivekunst/Creative Writing og uddannelsens særlige kombination af produktiv tekstproduktion og teoretisk refleksion Kunne forholde sig analytisk og produktivt til tekster af relevans for valgfagets aktuelle indhold Valgfag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, når blot indholdet er af relevans for Skrivekunst/Creative Writing. Hvis en studerende ønsker at tage et valgfag ved en anden højere læreanstalt eller et andet studienævn under det humanistiske fakultet, skal vedkommende henvende sig til studienævnet for Dansk og sikre sig, at valgfaget kan godkendes. c. Undervisningens indhold Valgfag omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller felt inden for Skrivekunst/Creative Writing. Faget skal være godkendt af studienævnet. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Afhænger af det valgte fag. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 8. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Afhænger af det valgte fag. f. Bedømmelseskriterier: Afhænger af det valgte fag. g. Eksamensbestemmelser: Afhænger af det valgte fag. Valgfaget skal bedømmes med 7-trinsskala. 29

30 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne og har virkning for studerende immatrikuleret 1. september 2015 eller senere. Overgangsbestemmelser I studieordninger, der er udfærdiget før nærværende studieordnings ikrafttræden, erstattes referencerne til bekendtgørelsen med den nye bekendtgørelse, jf. side 3 i nærværende studieordning. Studieordning 2007 med rettelsesblade, heltid: Studerende, der har påbegyndt uddannelsen før sommeren 2015, fortsætter uddannelsen efter studieordning Der udbydes ikke længere undervisning i henhold til denne studieordning. Prøver efter denne studieordning gennemføres sidste gang i henhold til følgende plan: 5. semesters fag, sidste eksamen vinter 2015/ semesters fag, sidste eksamen sommer Studerende, der ikke har gennemført uddannelsen inden for ovennævnte tidsfrister, skal indsende ansøgning til studienævnet med henblik på enten at få opstillet et studieforløb, hvor fag fra ny studieordning erstatter fag, som ikke længere udbydes eller at blive overført til ny studieordning. Studieordning 2007 med rettelsesblade, deltid: Studerende, der har påbegyndt uddannelsen sommeren før 2015, fortsætter uddannelsen efter studieordning Undervisning og eksamen i henhold til denne studieordning gennemføres sidste gang i henhold til følgende plan: Undervisning 1. og 2. semesters fag udbydes ikke længere 3. semesters fag udbydes sidste gang i efteråret semesters fag udbydes sidste gang i foråret 2016 Eksamen 1. semesters fag, sidste eksamen vinter 2015/ semesters fag, sidste eksamen sommer semesters fag, sidste eksamen vinter 2016/ semesters fag, sidste eksamen sommer Studerende, der ikke har gennemført uddannelsen inden for ovennævnte tidsfrister, skal indsende ansøgning til studienævnet med henblik på enten at få opstillet et studieforløb, hvor fag fra ny studieordning erstatter fag, som ikke længere udbydes eller at blive overført til ny studieordning. 30

31 Godkendelse af Studienævn for Dansk den 29. januar Godkendt af dekanatet for Det Humanistiske Fakultet den 13. august

32 Almen del IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside under: Revideret af dekanen med virkning fra den 1. september Om dispensation fra regler i studieordningen: Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne). 32

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Syddansk Universitet Studieordning for. Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse DET HUMANISTISKE FAKULTET

Syddansk Universitet Studieordning for. Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse DET HUMANISTISKE FAKULTET Syddansk Universitet Studieordning for Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Æstetik og Kulturanalyse... 3 A.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Tilvalg i Manuskriptudvikling Tilvalgsuddannelsen i Manuskriptudvikling (Screenplay Development) er en humanistisk

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået justeret

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev. 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Faglig del 3 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen

Læs mere

Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i amerikanske studier... 4 A.

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KOMMUNIKATION, RETORIK OG FORMIDLING TILVALG 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for tilvalg i Kommunikation, retorik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Kandidatuddannelsen Tysk Centralt fag et-faglig og to-faglig Sidefag DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Kandidatuddannelsen Tysk Centralt fag et-faglig og to-faglig Sidefag DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Kandidatuddannelsen Tysk Centralt fag et-faglig og to-faglig Sidefag DET HUMANISTISKE FAKULTET 2016 1 Indhold Faglig del... 4 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET

SYDDANSK UNIVERSITET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for tilvalget i organisatorisk kommunikation...

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KOMMUNIKATION, RETORIK OG FORMIDLING TILVALG 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for tilvalg i Kommunikation, retorik

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i amerikanske studier...

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot.

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. (tysk) 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Indholdsfortegnelse I Bestemmelser

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Bacheloruddannelsen i dansk og bacheloruddannelsen med sidefag i dansk DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Bacheloruddannelsen i dansk og bacheloruddannelsen med sidefag i dansk DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bacheloruddannelsen i dansk og bacheloruddannelsen med sidefag i dansk DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 1 Indholdsfortegnelse: Faglig del... 4 I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008 Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webteknologi Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webteknologi A.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Spanske og spanskamerikanske studier BACHELORUDDANNELSEN DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Spanske og spanskamerikanske studier BACHELORUDDANNELSEN DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Spanske og spanskamerikanske studier BACHELORUDDANNELSEN 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Revideret 2016 1 Faglig del... 4 I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier TILVALG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i Tyrkietstudier

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET

SYDDANSK UNIVERSITET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bachelor i International Virksomhedskommunikation Engelsk Spansk Tysk Engelsk og Tysk Engelsk og Spansk Spansk og Tysk DET HUMANISTISKE FAKULTET 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015

KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Revideret 2016 Indholdsfortegnelse Faglig del 3 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab...

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Historie Kandidatuddannelse Centralfag og sidefag 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Historie Kandidatuddannelse Centralfag og sidefag 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Historie Kandidatuddannelse Centralfag og sidefag 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie... 4 A.

Læs mere

Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb)

Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb) Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb) I nutidens samfund er medier og informations- og kommunikationsteknologi grundlæggende midler, hvormed vi skaber,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Studieordning for kandidatuddannelserne i engelsk i Kolding: kandidatuddannelsen i engelsk, international linie, kandidatuddannelsen med centralt fag i engelsk, gymnasielinien, og kandidatuddannelsen med

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere