Døve i beskæftigelse. en spørgeskemaundersøgelse, 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døve i beskæftigelse. en spørgeskemaundersøgelse, 2016"

Transkript

1 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, 2016

2 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni 2016 Indholdsfortegnelse: Formålet med undersøgelsen side 3 Metode side 3 Resultater side 4 Alder og beskæftigelse side 4 Uddannelse side 4 Hvor bor døve i beskæftigelse? side 5 Privat eller offentlig sektor? Side 6 Efteruddannelse side 7 Arbejdsmarkedsforanstaltninger side 9 Døve på et hørende arbejdsmarked side 10 Vigtige temaer for døve i beskæftigelse side 11 Øvrige temaer side 13 Kilder side 14 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

3 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni 2016 Formålet med undersøgelsen er: 1) at få mere viden om døves forhold på arbejdsmarkedet. 2) at et indblik i døves forhold på arbejdsmarkedet og hvilke temaer, døve synes er vigtige. 3) på sigt at udvikle initiativer (som fx kurser, arrangementer, netværk osv.), som kan være med til at give døve bedre muligheder for at fastholde job. Metode: Forskellige undersøgelser estimerer antallet af døve i Danmark til at være ca i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 65 år. Antallet af beskæftigede døve er faldende fra knap 50% i 2006 til knap 40% i 2014 (Castberggård & Epinion, 2006, SFI 2014). Dvs. at under halvdelen af døve i Danmark er i beskæftigelse. Ca. 15% (170) af døve i beskæftigelse eller under uddannelse har besvaret spørgeskemaet, hvilket levede op til forventningerne. Er undersøgelsen så repræsentativ? Der findes ikke et samlet register over døve i Danmark. Derfor kræver undersøgelser mv. et større stykke indsamlingsarbejde for at få fat på relevante data. Af ressourcemæssige hensyn har vi i denne undersøgelse bevidst valgt at få fat i den relevante målgruppe døve i beskæftigelse og under uddannelse gennem sociale medier, hjemmesider mm. For at sikre så høj svargennemførelsesprocent som muligt, er undersøgelsesdesignet også lavet med både tekst og tegnsprog samt antallet af svar er minimeret. Undersøgelsen er således ikke nødvendigvis helt repræsentativ. Der er fx mange med relativt højt uddannelsesniveau, der har besvaret, men tages der forbehold for dette, vil resultaterne sagtens kunne anvendes til at danne sig et overblik over, hvilke temaer døve i beskæftigelse vurderer er vigtige ift. fastholdelse i beskæftigelse, hvilket er undersøgelsens formål. Gruppen af studerende er taget med i undersøgelsen fordi praktik på arbejdspladser er indeholdt i mange uddannelser, og fordi der forhåbentligt snarligt efter endt uddannelse opnås beskæftigelse. I undersøgelser som denne er en af problemstillingerne definitionen af døv. Er der tale om et en objektiv definition ift. graden af høretab eller er der fx i højere grad tale om, hvordan man identificerer sig identitetsmæssigt, sprogligt, kulturelt osv. I denne undersøgelse har vi valgt ikke at prioritere denne problemstilling særlig højt. Vi har i udbredelsen af spørgeskemaet på de sociale medier mv. i høj grad målrettet i retning af døverelaterede indgange til målgruppen. Ca. ¾ blandt respondenterne definerer sig selv som døve og ca. ¼ som en person med høretab (døvblevne, hørehæmmede). Det minder om andre undersøgelser på området, og vi har valgt ikke at tage personer ud, selv om de ikke nødvendigvis definerer sig som døv. Bl.a. ved vi, at flere orienterer sig i flere grupper dvs. både i døvegruppen, i døvblevnegruppen, og i gruppen af personer med høretab bredt. En stor del af problemstillingerne er i øvrigt overlappende uanset om man definerer sig som døv eller døvbleven eller som en person med høretab, hvilket også afspejles i tabel 1 nedenfor, hvor der spørges til, hvilket sprog man taler mest på arbejde. Tabel 1: Hvilket sprog taler du mest på arbejde? % Dansk Tegnsprog 35 Ca. 50% dansk tegnsprog og ca. 50% dansk skrift og/eller tale 33 Dansk skrift og/eller tale 29 Ved ikke 3 I alt 100 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

4 Resultater: Alder og beskæftigelse: Respondenterne er aldersmæssigt bredt sammensat, som det ses i tabel 2. Dog er der ikke så mange unge under 30 år og ældre over 60 år, der har svaret, hvilket sandsynligvis hænger nogenlunde sammen med beskæftigelsesgraden i aldersgrupperne. Tabel 2: Alder % Tabel 3: Beskæftigelsesforhold % år 9,4 I arbejde/selvstændig (både ordinært og støttet) 86, år 29,4 Lærling/studerende/under uddannelse 6, år 32,4 Andet 7, år 22,4 60 år og derover 6,5 I tabel 3 fremgår det, at 86,5% af respondenterne er i beskæftigelse enten ordinært, fleksjob eller lignende. 6,5% er under uddannelse, hvilket dækker over både ungdomsuddannelser (gymnasiale og erhvervsrettede) samt videregående uddannelser. 7,1 % har svaret andet, hvilket fx kan dække over forskellige former for aktivering eller lignende. Uddannelse: Som der fremgår i tabel 4 nedenfor, er uddannelsesniveauet blandt respondenterne i denne undersøgelse forholdsvist højt sammenlignet med uddannelsesniveauet i undersøgelserne i 2006 og Dette kan bl.a. forklares med, at respondenterne i denne undersøgelse er i beskæftigelse (eller under uddannelse), og at uddannelsesfaktoren har stor betydning ift. sandsynligheden for at være i beskæftigelse. Det gør sig i øvrigt også gældende på det danske arbejdsmarked generelt uanset om man er døv, har et høretab eller er normalthørende. I fortolkningen af resultaterne bør fordelingen af højeste gennemførte uddannelse tages i betragtning af læser, da det ikke har været muligt at korrigere for repræsentativitet i denne undersøgelse. Tabel 4: 2006 Alle døve Højeste gennemførte uddannelse Alle Alle døve Alle hørende hørende 2016 * Døve i beskæftigelse Grundskole 54% 31% 32% 26% 17% Ungdomsuddannelse 29% 43% 30% 40% 29% KVU/MVU/LVU (Ph.d.) 10% 23% 33% 28% 53% Uoplyst / ved ikke 7% 3% 5% 6% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% *I denne kolonne er det kun døve i beskæftigelse. I de andre kolonner er det både døve og hørende i og udenfor arbejdsmarkedet. Tallene kan derfor ikke direkte sammenlignes. Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

5 0,00% 2,63% 0,00% 6,25% 5,45% 12,00% 12,73% 12,50% 20,00% 20,00% 28,95% 16,00% 18,18% 6,25% 12,00% 16,36% 5,26% 9,09% 28,95% 27,27% 34,21% 40,00% 45,45% 45,45% 75,00% Hvor bor døve i beskæftigelse? Ca. halvdelen af døve i Danmark bor i København og omegnskommunerne. Dette gør sig også gældende for respondenterne i denne undersøgelse, som det fremgår af figur 2. Figur 2 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syd Region Midt Region Nord Tendensen med at hovedstadsområdet tiltrækker unge døve er alment kendt og bekræftes også i denne undersøgelse. Som det ses i figur 3 bor ¾ af unge døve i undersøgelsen i Region Hovedstaden. Denne tendens kan med fordel tænkes ind i beskæftigelsesindsatsen for målgruppen fremover. FIGUR 3: REGION, ALDER år år år år år eller derover 1. R E G I O N H O V E D S T A D E N 2. R E G I O N S J Æ L L A N D 3. R E G I O N S Y D 4. R E G I O N M I D T 5. R E G I O N N O R D Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

6 20,00% 41,67% 38,89% 36,36% 48,00% 52,00% 58,33% 61,11% 63,64% 80,00% Privat eller offentlig sektor? Forholdsvis mange døve er beskæftiget i den offentlige sektor. Dette gjorde sig gældende i 2006 og bekræftes i denne undersøgelse i Tabel 5: privat / offentlig Privat sektor 50% 45% Offentlig sektor 50% 51% Uoplyst / ved ikke 0% 4% I alt 100% 100% En forholdsvis stor andel af døve med videregående uddannelser arbejder på døvearbejdspladser, fx bosteder mv. for døve med fx tillægshandicap, og at respondenterne i undersøgelsen kategoriserer disse institutioner som en offentlig arbejdsplads. Det kan fx forklare at forholdsvis mange med mellemlang uddannelse er beskæftiget i den offentlige sektor. 1. Den private sektor 2. Den offentlige sektor 1. F O L K E S K O L E 2. U N G D O M S U D D. 3. K V U 4. M V U, B A C H. 5. L V U ( P H. D. ) Figur 3. Den højeste beskæftigelsesandel i den private sektor har døve med en lang videregående uddannelse. Ufaglærte døve og døve med kortere videregående uddannelser har også større beskæftigelsesandel i den private sektor. Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

7 Efteruddannelse Efterspørgslen efter arbejdskraft vil i de kommende år være særlig stor for personer med fx faglært uddannelse og/eller specielle kompetencer opnået gennem efteruddannelse både internt på arbejdspladsen og på kurser/uddannelser eksternt. Netop derfor er efteruddannelse vigtigt både ift. at vedligeholde allerede opnåede kompetencer og få nye kompetencer. Mange døve i beskæftigelse har været på forskellige typer af efteruddannelse, hvilket er positivt ift. fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Figur 4. Rigtig mange døve i beskæftigelse (68,8%) vil gerne deltage i efteruddannelse på et tidspunkt i fremtiden. Dog bemærkes i figur 5 nedenfor, hvor der spørges til om man gerne vil deltage i efteruddannelse i fremtiden for at forbedre sine kompetencer, at døve i beskæftigelse med grundskolen som højeste uddannelse ikke prioriterer efteruddannelse så højt som døve i beskæftigelse med længere uddannelser. 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 20,00% 0,00% Figur Folkeskole 2. Ungdomsudd 3. KVU 4. MVU/Bach. 5. LVU (Ph.d.) Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

8 Kravene til læse- og skrivefærdigheder bliver større og større på det danske arbejdsmarked. FVU-dansk ser ud til at være et område, der kan satses på fremover. Se figuren nedenfor, hvor man bliver bedt om at vurdere, hvor god man er til dansk skriftsprog (både læse og skrive). 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. Meget god 2. God 3. Mindre god 4. Har svært ved Figur 6 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

9 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Der findes særlige foranstaltninger, der kan øge muligheder for fastholdelse eller blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen i 2006 (s. 69) viste, at kun halvdelen af døve var bekendt med muligheden for personlig assistance (fx tegnsprogstolk), og heraf var der kun halvdelen, der brugte muligheden dvs. ca. ¼. Hvordan ser det så ud i 2016 for døve i beskæftigelse? Jo, ca. ¾ af døve i beskæftigelse bruger eller har brugt muligheden for personlig assistance, som det fremgår af figuren nedenfor, hvor også brugen af de øvrige foranstaltninger fremgår Diagramtitel 0 Personlig assistance (fx tegnsprogstolk) Hjælpemidler mm. Fleksjob Fortrinsret Isbryderordning Mentorordning Løntilskud ja nej ved ikke Figur 7 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

10 Døve på et hørende arbejdsmarked. Der kan være nogle særlige udfordringer forbundet med at være døv på det danske arbejdsmarked. Det kan fx være ift. kommunikation, hvor døve mange gange oplever et informationsunderskud, der kan medføre stress, sygemeldinger, utilfredshed med arbejdet mm. 48% af døve på arbejdsmarkedet er ofte stressede eller stressede en gang imellem. Dette afspejles dog ikke umiddelbart i sygemeldingerne. Se figuren nedenfor, hvor der spørges ind til om man ofte er sygemeldt. Figur 8 Men grundlæggende er langt de fleste døve faktisk tilfredse med deres arbejde, som det fremgår af figuren nedenfor. Figur 9 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

11 Vigtige temaer for døve i beskæftigelse. Ud over efteruddannelse og arbejdsmarkedsforanstaltninger, kan særlige tiltag (fx kurser, arrangementer, netværk mv.) målrettet døve på arbejdsmarkedet være vigtige ift. fastholdelse på arbejdsmarkedet. Respondenterne blev bedt om at vurdere vigtigheden af udvalgte temaer i forbindelse med beskæftigelse. Der kunne svares 1: Meget vigtigt, 2: Vigtigt, 3: ikke så vigtigt, 4: overhovedet ikke vigtigt og 5: Ved ikke. Nedenfor præsenteres resultaterne af vurderingerne. Tegnsprogstolkning er et de vigtigste temaer for døve på arbejdsmarkedet ifølge denne undersøgelse. 59% af respondenterne svarede Meget vigtigt, da de blev bedt om at vurdere dette tema. Især døve respondenter vægtede dette tema, hvilket ikke er overraskende. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 1. Meget vigtigt 2. Vigtigt 3. Ikke så vigtigt 4. Overhovedet ikke vigtigt 5. Ved ikke 10,00% 0,00% 1. Døv 2. Døvbleven 3. Hørehæmmet Figur 10 Et andet meget vigtigt tema er kommunikation mellem døve og hørende. 58% af respondenterne svarede Meget vigtigt, da de blev bedt om at vurdere dette tema. Figur 11 Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

12 Døve på arbejdsmarkedet prioriterer i det hele taget mange temaer som meget vigtige, som det fremgår nedenfor: Diagramtitel meget vigtigt vigtigt ikke så vigtigt overh. ikke vigtigt ved ikke Ud over tegnsprogstolkning og kommunikation mellem døve og hørende nævnt på side 11 prioriteres temaer som psykisk arbejdsmiljø, stresshåndtering og konflikthåndtering også ret højt. Deaf Gain, som relaterer til områder, hvor man som døv har udviklet komparative fordele på fx det visuelle område, er også et tema, der vurderes til at være ret vigtigt. Medarbejderudviklingssamtaler og lovgivning (inkl. Sygedagpenge) vurderes også ret højt samt tegnsprogsundervisning til hørende kolleger. Øvrige temaer vurderes til at være knap så vigtige undtaget efteruddannelse, der vurderes ret højt. Dette kan både være tegn på, at mange døve er meget opmærksomme på vigtigheden af efteruddannelse samt evt. et ønske om at dygtiggøre sig inden for ovennævnte temaer på efteruddannelser / arrangementer / kurser målrettet døve. Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

13 Øvrige temaer: Respondenterne havde mulighed for selv at skrive temaer på som vurderes til at være vigtige for beskæftigelse. Nedenfor er temaerne listet op. Der er stor bredde i de mange gode forslag. Nogle af temaerne relaterer til kurser / arrangementer / efteruddannelse. Andre er forslag til justeringer af lovgivningen og nogle relaterer sig til det sociale og respekt for individuelle forskelle. Alt i alt bliver mange gode temaer listet op af respondenterne. Videreuddannelse Bedre mulighed for at få flere tolketimer udover 20 timer/uge, da det uden tvivl hæmmer mange døves muligheder for at få job og beholde job. Lønforhandling og fagforening Virksomheder skal modtage døve medarbejdere så de får en chance for at vise at de godt kan klare sig med hjælp af tolk Hvilken udfordringer har hørende, når de prøver at kommunikere med os døve? Acceptere hinandens forskelligheder, styrke sammenholdet blandt kollegaer Respekt og forståelse for individuelle forskelle to sproglig arbejdsplads Iværksætteri Lov og hvordan mentor i stedet for tolk Socialt miljø. At der er normal kontakt blandt døve og kollegaerne til fx frokostpausen, sommer/jule arrangementer osv. Jeg synes det er vigtigt at arbejde på at få flere døve i arbejde og få dem til at blive på markedet samt blive en del af arbejdspladsen på lige fod med hørende. Tilpasset arbejdsopgaver til de døve/hæmmede - dvs. mindre afhængighed af kommunikation med eksternt forbindelser. Således kan den rette kompetence bruges, når det gælder mulighederne for at være med på arbejdsmarkedet. Selvom det måske er lidt unfair for nogen, men sådan er vi indrettet i samfundet nu til dags, og her må vi tilpasse os. Sociale mellem døve og kollegaer. Kvoter for handicappede i det offentlige. Fortrinsadgang til job (ikke bare til samtalen) Ord er respekt. Det betyder meget for mig som døv Tavshedspligt, personlig udvikling Kurser om, hvordan døve kan inkluderes på arbejdsmarkedet, hvor der er hørende medarbejdere fx om hørendes kultur, sprog, humor, hvordan man omgås med hinanden så døve forstår hvordan hørende lever, omgås med hinanden fx uskrevne regler, normal opførsel m.m. På den måde kan døve blive inkluderet på arbejdsmarked Ligeværdighed - samhørighed - gensidig respekt - plads til forskelle - fokus på faglighed ( ikke via tolk) - fjerntolk, hvor er ligestillingen henne, når kommunerne afviser at betale for tolken - DNTM Ønsker mig en tegn app hvor jeg kan vælge de vigtig tegn og dele med min kollega. På den måde kan de lære tegnsprog/vigtige tegn på arbejde Evt støttegrupper til os, der bliver døve fra den ene dag til den anden, eller fra det ene sekund til det andet Utraditionelle vinkler Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

14 Kilder: --- Epinion/Castberggård, Døves Uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, 2006 ( SFI, Døve og Døvblevne mennesker, 2014 ( Danmarks Statistik 2016 Døvekonsulenternes årsrapporter, ( Holger Juul, RAPPORT OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER HOS VOKSNE MED HØRETAB, 2015 ( Deaf Gain: se bl.a. Bauman m.fl. rksen&ots=ivfrmt7qqz&sig=o2oxthcltopuzxkgoco7nuf7lmq&redir_esc=y#v=onepage&q=deaf %20gain%20dirksen&f=false Er der spørgsmål eller kommentarer til denne undersøgelse, kan der rettes henvendelse til Udviklingskonsulent Flemming Wang Jensen, Castberggård Job og Udviklingscentret tilbyder en række forskellige forløb for døve og personer med høretab, der enten står udenfor arbejdsmarkedet eller er i fare for at miste deres arbejde på grund af høreproblemer eller døvhed. Jobcentret har arbejdet med at fastholde arbejde og skaffe arbejde til døve og personer med høretab siden starten af 1990 erne. Siden 2005 har Job- og Udviklingscentret haft en permanent satspuljebevilling fra Beskæftigelsesministeriet til at drive de arbejdsmarkedsrelaterede tilbud. Vores forløb starter løbende. For alle forløbs vedkommende gælder det, at der kan udarbejdes individuelle løsninger. Castberggård Job- og Udviklingscenter har to afdelinger: En i Urlev syd for Horsens og en på Frederiksberg. Castberggård Job- og Udviklingscenter Østerskovvej 1, Urlev 8722 Hedensted Tlf: Castberggård Job- og Udviklingscenter Sankt Knuds vej 36, st Frederiksberg C Tlf: Døve i beskæftigelse en spørgeskemaundersøgelse, juni

Døve. 12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb. arbejde DIA. Internatkursus i Jylland Dagskursus på Frederiksberg JOB- OG UDVIKLINGSCENTER

Døve. 12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb. arbejde DIA. Internatkursus i Jylland Dagskursus på Frederiksberg JOB- OG UDVIKLINGSCENTER 12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb Døve i DIA arbejde Internatkursus i Jylland Dagskursus på Frederiksberg JOB- OG UDVIKLINGSCENTER For mange døve medfører det at have tegnsprog som modersmål en

Læs mere

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET rtitel skal rsaler) og denfor de rå linjer. ælges e til itlen står i rverne når de end de rmen. KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET Billedet, de sort + en fa dække hele billedfelt. CASTBERGGÅRD

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

STU forløb. Castberggård Job- og Udviklingscenter Frederiksberg

STU forløb. Castberggård Job- og Udviklingscenter Frederiksberg STU forløb Castberggård Job- og Udviklingscenter Frederiksberg STU-forløb på Frederiksberg Castberggård Job- og Udviklingscenter Frederiksberg tilbyder unge mellem 18 og 25 år et STU-forløb. Dog kan de,

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb

12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb HHIA i 12 ugers afklarings- og jobsøgningsforløb Hørehæmmede arbejde JOB- OG UDVIKLINGSCENTER På Castberggård har vi tyve års erfaring på området og tilbyder velafprøvede forløb kombineret med innovative

Læs mere

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet - Et virksomhedsperspektiv Survey udført af Epinion for: Forord Knap 0.000 mennesker med mobilitetshandicap går rundt med et ønske om at få et job, og

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

CBG.Navigator 2014/2015 NAVIGATOR

CBG.Navigator 2014/2015 NAVIGATOR CBG.Navigator 2014/2015 NAVIGATOR CBG.Navigator CBG.Navigator - vejen vejen til til en en ungdomsuddannelse! ungdomsuddannelse! 17. august 1. september 2014-21. 2013 juni - 2015 18. juni 2014 CBG.Navigator

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

STU-TILBUD FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB ET DAGTILBUD PÅ CASTBERGGÅRD ØST I RØDOVRE

STU-TILBUD FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB ET DAGTILBUD PÅ CASTBERGGÅRD ØST I RØDOVRE STU-TILBUD FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB ET DAGTILBUD PÅ CASTBERGGÅRD ØST I RØDOVRE VORES STU-TILBUD INKLUDERER, FASTHOLDER OG GIVER HELHED! STU på Castberggård Job- og Udviklingscenter er

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 2016 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere