ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej Åbyhøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej Åbyhøj"

Transkript

1 ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej Åbyhøj Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. maj 2004 via Magistraten J.nr. MIL/03/00054/004 Ref.: Tlf.nr. KHM/LTo/ Forbedret spildevandsrensning i oplandet til Solbjerg Sø, Tillæg til Spildevandsplanen og tillægsbevilling til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å 1. Resume Som følge af Vandmiljøplan II og Spildevandsplanen for det åbne land skal der gennemføres forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Denne indstilling vedrører gennemførelse af forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i oplandet til Solbjerg Sø samt for færdiggørelse af oplandet til Giber Å. Der søges en projekterings- og anlægsbevilling på brutto 28,5 mio. kr. ekskl. moms og 6,5 mio. kr. i anlægsindtægter (tilslutningsbidrag) til gennemførelse af forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det åbne land i oplandet til Solbjerg Sø. Formålet med den forbedrede rensning i oplandene er at leve op til kravene i Vandkvalitetsplanen, som er en del af Regionplanen, omkring forbedret spildevandsrensning for ejendomme i det åbne land. Samtidig søges der en tillægsbevilling på 0,56 mio. kr. ekskl. moms i merudgifter til

2 Side 2 færdiggørelse af forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å. Merudgiften skyldes blandt andet ugunstige licitationsresultater, grundet det meget beskedne antal anlæg. Desuden er der færre prisbillige anlæg med nedsivning, mens der skal gennemføres kloakering på 6 ejendomme, hvilket er relativt dyrt i etablering. Såfremt indstillingen vedtages, øges rådighedsbeløbet under sektor 2.32 med netto 11,5 mio. kr. Indstillingen indeholder herudover et forslag til Tillæg til Spildevandsplanen , der skal fremlægges i offentlig høring. Vedtages tillægget, resulterer det i øget kloakering i forhold til det i Spildevandsplanen beskrevne, idet resultaterne fra en gennemført miljøvurdering samt en økonomisk analyse viser, at dette er gunstigt i områder, hvor forholdene er egnede til det. Dette er primært i de mindre bysamfund samt langs tilslutningsledningerne herfra til renseanlæggene. 2. Tidligere beslutninger Den overordnede ramme for de økonomiske aktiviteter fremgår af indstillingen om Kloakforsyningens økonomi, vedtaget af Byrådet den 4. december Indstilling om forbedret spildevandsrensning for oplandet til Giber Å, vedtaget af Byrådet den 11. juni Seneste Spildevandsplan for det åbne land , marts 2003, vedtaget af Byrådet den 28. april Beskrivelse af indstillingen Vedtagelsen af Spildevandsplanens del for det åbne land er en følge af, at kommunerne, ifølge Vandmiljøplan II, skal sikre et forbedret vandmiljø i søer og vandløb, blandt andet ved gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land. Fastlæggelsen af, hvilke vandløb og søer der har en utilfredsstillende miljøtilstand på grund af udledning af urenset spildevand fra ejendomme

3 Side 3 i det åbne land, er foretaget af Århus Amt, Natur og Miljø. Resultatet fremgår af Amtets Regionplan 2001, Vandkvalitetsplanen. I Århus Kommune er der i alt ca ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. I henhold til Spildevandsplanen for det åbne land skal der gennemføres forbedret spildevandsrensning på ca ejendomme ud af i alt ca ejendomme, der ligger inden for kravoplande. De resterende ca. 500 ejendomme har allerede tilstrækkelig rensning af spildevandet. Gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land er lovbestemt, mens tidsplan og detaljeret planlægning er fastlagt i Spildevandsplanen. I Århus Kommune er den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land startet i oplandet til Giber Å, hvor der i 2001 er gennemført kloakering af ejendommene i Fulden By, og i 2003 er gennemført forbedret spildevandsrensning for ca. 20 enkeltejendomme. Denne indstilling vedrører forbedret spildevandsrensning i det relativt store opland til Solbjerg Sø inden for Århus Kommune samt kloakering af nogle ejendomme fra Giber Å oplandet. Herudover indeholder indstillingen en tillægsbevilling til indstillingen om forbedret spildevandsrensning for oplandet til Giber Å, der blev vedtaget på Byrådsmøde den 11. juni Endelig indeholder indstillingen et forslag til Tillæg til Spildevandsplanen , der skal fremlægges i offentlig høring. Vedtages tillægget, resulterer det i øget kloakering i forhold til det i Spildevandsplanen beskrevne. Baggrunden for at foreslå en øget kloakering er, at en gennemført miljøvurdering samt en langsigtet økonomisk analyse viser, at dette er gunstigt i områder, hvor forholdene er egnede til det, hvilket primært er de mindre bysamfund samt langs med tilslutningsledningerne herfra til renseanlæggene. Beskrivelse af projektets omfang

4 Side 4 I henhold til Spildevandsplanen for det åbne land er der i alt 314 ejendomme i oplandet til Solbjerg Sø, hvoraf de 289 skal have forbedret spildevandsrensning. Af disse ejendomme er de 26 beliggende enten meget tæt på Solbjerg Sø (på Søvangsvej) eller på Solbjerg Hovedgade ved Solbjerg By. Disse ejendomme påregnes - efter ønske fra en stor majoritet af ejendomsejere - at blive kloakeret. I oplandet til Giber Å har det i forbindelse med drænkortlægningen vist sig, at der var yderligere 6 ejendomme tilknyttet dette opland. Disse 6 ejendomme medtages i denne ombæring. Derudover er der 36 ejendomme beliggende i Langballe og Moesgård Huse i oplandet til Giber Å. Disse ejendomme skal, ifølge Spildevandsplanen, kloakeres. Endelig er der 6 ejendomme fra Giber Å oplandet, som det også har vist sig hensigtsmæssigt at tilslutte eksisterende kloaknet. Disse ejendomme skal således alle kloakeres, delvist ved etablering af tryksat system. Projektet inddeles i følgende hovedgrupper: A.1 Solbjerg Sø - enkeltejendomme i det åbne land (142 ejendomme) A.2 Solbjerg Sø - ejendomme der foreslås kloakeret (147 ejendomme) B.1 Giber Å - enkeltejendomme i det åbne land (6 ejendomme) B.2 Giber Å - ejendomme der skal kloakeres (42 ejendomme) Ad. A - Solbjerg Sø: Den forbedrede spildevandsrensning gennemføres, dels af hensyn til vandkvaliteten i Solbjerg Sø, dels af hensyn til vandkvaliteten i vandløbene, der leder til søen. Ifølge Spildevandsplanen for det åbne land er rensekravet angivet som et OP-krav (krav om rensning for både Organisk materiale og Phosfor) i oplandet. Gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning sker ved udsendelse af påbud. For ikke at stille beboere på landet dårligere end beboere i byen, er det af Folketinget besluttet, at ejendomsejerne samtidigt skal have tilbudt medlemskab af Kloakforsyningen. Såfremt ejendomsejeren vælger at benytte sig af dette tilbud, skal Kommunen etablere og drive de individuelle anlæg. Ejendomsejerne skal i dette tilfælde betale tilslutningsbidrag samt efterfølgende vandafledningsbidrag for rensning af spildevandet. Taksterne herfor er svarende til byboernes indbetalinger og i overensstemmelse med Betalingsvedtægten.

5 Side 5 Gruppe A.1 - Solbjerg Sø, enkeltejendomme i det åbne land For de fritliggende ejendomme (gruppe A.1) forudsættes etableret individuelle løsninger placeret på de enkelte ejendomme, som forudsat i Spildevandsplanen. De fleste eksisterende bundfældningstanke/septiktanke har ikke tilstrækkelig kapacitet eller er i for dårlig stand. Ejendomsejerne skal selv bekoste etablering af en tidssvarende to- eller trekammer bundfældningstank. For nogle af ejendommene vil det være muligt at etablere nedsivningsanlæg, og i disse tilfælde vælger ejendomsejeren ofte selv at stå for etableringen, idet dette på lang sigt vil være billigere end medlemskab af Kloakforsyningen. I de øvrige tilfælde vil vandindvindingsinteresserne eller jordbundsforholdene gøre det umuligt eller meget vanskeligt at lave nedsivningsanlæg. I disse tilfælde vil etablering af biologiske minirenseanlæg blive anbefalet, men også etablering af pileanlæg lever op til rensekravene. Etablering af disse anlæg er noget dyrere end etablering af nedsivningsanlæg, og der er derfor en del ejendomsejere, der vælger at tage imod tilbudet om medlemskab af Kloakforsyningen. Et biologisk minirenseanlæg er i princippet udformet som et moderne højteknologisk renseanlæg, blot i ministørrelse. Det er usikkert, hvor stor den økonomiske konsekvens for Kloakforsyningen bliver, idet det ikke vides, hvor mange ejendomme der vil benytte sig af tilbudet om medlemskab af Kloakforsyningen, og hvor mange der selv vil stå for gennemførelsen. Erfaringerne fra oplandet til Giber Å indikerer, at omkostningerne til etablering af de enkelte anlæg formentlig er lidt højere end forudsat i Spildevandsplanen Gruppe A.2 - Solbjerg Sø, ejendomme der foreslås kloakeret Miljøkontoret foreslår en række ejendomme ved Solbjerg og en række mindre landsbybebyggelser, der hænger sammen i to områder, kloakeret med tryksatte systemer. Ejendommene ved Solbjerg ligger ved Søvangsvej og Solbjerg Hovedgade (i alt 26 ejendomme), mens de to øvrige områder, dels består af 42 ejendomme i Ask, Løjenkær, Ballen og Ask

6 Side 6 Højskole, og dels af 79 ejendomme i Hvilsted, Kanne og Onsted, hvoraf de 60 er beliggende i oplandet til Solbjerg Sø. Antallet kan variere en smule. En af begrundelserne for at foreslå etableret tryksatte systemer er, at i de mindre landsbysamfund er pladsforholdene relativt begrænsede, hvilket ofte besværliggør etablering af individuelle løsninger. Derudover har miljøvurderingen vist, at kloakering af områder, der er egnede til det, på lang sigt er mindre miljøbelastende og har bedre økonomi end løsninger med biologiske minirenseanlæg. Dertil kommer, at kloakeringsløsningen må betragtes som en mere robust og driftssikker løsning. Endelig har borgerne på afholdte borgermøder givet udtryk for, at de i stor udstrækning ønsker en sådan løsning. Gennemførelse af kloakering i form af tryksat system i Solbjerg området er betinget af en godkendelse af vedlagte forslag til Tillæg til Spildevandsplanen, se bilag 3. Der vil for alle kloakeringsområder være tale om løsninger, hvor alle ejerne i området bliver pålagt medlemskab mod betaling af tilslutningsbidrag og efterfølgende mod betaling af vandafledningsbidrag. Ejere, der allerede har etableret en renseløsning, der kan godkendes i henhold til nugældende regler (typisk anlæg fra 1998 eller senere), får dog mulighed for en afskrivningsperiode på 20 år fra etableringstidspunktet, førend tilslutning skal effektueres.

7 Side 7 Ad. B - Giber Å: Gruppe B.1 - enkeltejendomme i det åbne land I forbindelse med drænkortlægningen har det vist sig, at der er yderligere 6 ejendomme tilknyttet oplandet til Giber Å. For disse 6 ejendomme gennemføres forbedret spildevandsrensning sammen med gruppe A.1, se også bemærkninger under beskrivelsen for denne gruppe. Gruppe B.2 - ejendomme der skal kloakeres For ejendomme i landsbyerne Langballe og Moesgård Huse stiles der efter en løsning med etablering af et tryksat afløbssystem, der afleder til Beder Renseanlæg. I landsbyerne forventes tilsluttet 36 ejendomme (herunder TAMU-Centret). I begge landsbyer etableres en pumpestation på en stor del af ejendommene, og vandet pumpes herfra i en fællesledning til Beder Renseanlæg. Etablering af kloakering med tryksat system for disse ejendomme er allerede indeholdt i Spildevandsplanen. Enkelte ejendomme (6 stk.) i det åbne land fra oplandet til Giber Å ligger inden for en af-stand af under 100 m fra en eksisterende kloakledning. For disse ejendomme, der alle frivilligt valgte medlemskab af Kloakforsyningen, foretages tilslutning til eksisterende ledning. For alle hovedgrupper gælder, at der til gennemførelse af Kommunens del af opgaven udarbejdes et udbudsprojekt, hvorefter udbudsmaterialet udbydes i konkurrence. De opgaver, der vurderes velegnet hertil, påtænkes udført efter indgåelse af en partneringaftale. Henvendelse til borgerne: Første henvendelse til borgerne i de berørte oplande (undtaget gruppe B.2) var udsendelse af Varsel af påbud, hvilket skete i perioden fra oktober 2003 til januar Sammen med varslet blev vedlagt en informationsfolder, der informerer mere detaljeret om spildevandsrensningen i det åbne land. Informationsfolderen er udarbejdet af Miljøkontoret og blev sammen med indstillingen for Giber Å fremsendt til Byrådets medlemmer til orientering.

8 Side 8 Der blev samtidig indkaldt til borgermøde, hvor der blev givet en præsentation af baggrund og efterfølgende tiltag for at leve op til kravene om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Der var ved borgermøderne lejlighed til at stille spørgsmål. Herefter blev påbudet udsendt. Byrådets medlemmer er blevet orienteret om afholdelse af borgermøderne. Når projektering for kloakeringsprojekterne er gennemført, afholdes endnu et borgermøde, hvor borgerne informeres om, hvordan projektet påtænkes gennemført og tidsplanen herfor. Borgerne i gruppe B.2 er blevet orienteret om kloakeringen i form af et brev, og der afholdes borgermøde for denne gruppe, inden projektet igangsættes. Ekspropriation Etablering af bl.a. minirense- og nedsivningsanlæg skal normalt ske inde på matriklen for den aktuelle ejendom, uanset om ejeren ønsker at benytte sig af tilbudet om medlemskab af Kloakforsyningen eller ej. I tilfælde, hvor det viser sig umuligt at finde plads til etableringen, kan det blive nødvendigt at erhverve et areal på en anden matrikel, enten ved frivillig aftale om køb, eller i sjældnere tilfælde ved ekspropriation. Det kan endvidere i nogle tilfælde være nødvendigt at etablere ledninger eller pumpestationer på privatejede arealer. Dette foregår normalt ved en frivillig aftale med lodsejeren. I enkelte tilfælde er det ikke muligt at nå til enighed med lodsejeren. I disse tilfælde er det nødvendigt at afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation. Det indstilles, at Magistratens 2. Afdeling bemyndiges til at erhverve de - for gennemførelse af projekterne - nødvendige arealer, henholdsvis rådighedsindskrænkninger af arealanvendelse ved frivillig aftale. Da der i sjældne tilfælde ikke kan opnås enighed med lodsejeren, søges bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning med henblik på ekspropriation. Det bemærkes, at en egentlig ekspropriationsbeslutning skal træffes af Byrådet.

9 Side 9 Kommende aktiviteter Gennemførelse af de beskrevne aktiviteter er anden fase af en længere række aktiviteter, der skal gennemføres for at leve op til kravet om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Næste område er i henhold til Spildevandsplanen planlagt at skulle være de resterende vandløbsoplande i den sydlige del af Kommunen, efterfulgt af vandløbsoplande mellem Sabro, Hasle og Tilst. Tillægsbevilling til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å Som beskrevet tidligere i denne indstilling, blev der i 2003 igangsat forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å. 6 ejendomme, der ikke blev kloakeret i første etape, har vist sig at ligge så tæt på eksisterende kloakledning, at det vurderes hensigtsmæssigt at tilslutte disse ejendomme til eksisterende kloakledning. Antallet af medlemskaber af Kloakforsyningen i Giber Å s opland var stort set som forventet, men der var dog væsentlig færre nedsivningsanlæg end påregnet, hvorved antallet af de dyrere løsninger, som biologiske minirenseanlæg, sandfiltre og kloakeringsløsning, blev væsentligt større i forhold til det forventede. Samtidig var licitationsresultaterne på dette første, meget begrænsede antal ejendomme højere end forventet. Der er medtaget en enkelt ejendom fra et andet opland, idet der af andre årsager (forurening af badevand ved Ajstrup Strand) blev givet påbud til denne ejendom, hvor ejeren ønskede medlemskab af Kloakforsyningen. Dette arbejde er gennemført. En enkelt ejendom inden for oplandet er blevet efteranmeldt, grundet nogle meget specielle afløbsforhold samt afslået ansøgning til ejer om dispensation fra Amtet. På denne ejendom er der

10 Side 10 ikke gennemført forbedret spildevandsrensning endnu. Dette er baggrunden for, at der søges en tillægsbevilling på 0,56 mio. kr. ekskl. moms til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å. 4. Økonomiske konsekvenser Priserne for anlæggene på enkeltejendommene er fastlagt ud fra Spildevandsplanens økonomiafsnit med de nævnte korrektioner, mens omkostninger for gruppe A.2 og B.2 er fastlagt ud fra skitseprojekter for de forskellige områder. Herved opnås nedenstående prisoverslag over den samlede anlægsøkonomi for projektets gennemførelse: Anlægstype Totalt antal Tilslutningsgrad % Antal medlemme r af Kloakforsy ningen Enhedspr is Total bruttoudgift, alle ejd. Bruttoudgift for Kloakforsyn ingen Nedsivningsanlæg Nedsivning, tryksat Biologisk minirenseanlæg Kloakering, område A B.2 Ask Højskole Antal anlæg i alt ** Expressi on is faulty ** 299

11 Side 11 Samlet pris i alt ** Expression is faulty ** ** Expression is faulty ** Som nævnt i afsnit 3, er der nogle usikkerheder forbundet med prisbestemmelsen. Herudover er der omkostninger til projektering, projektledelse, administration og tilsyn på i alt 3,8 mio. kr. ekskl. moms. De samlede omkostninger beløber sig således til ca. 28,5 mio. kr. ekskl. moms. I forbindelse med gennemførelsen af projektet vil der blive opkrævet tilslutningsbidrag, hvilket i henhold til Betalingsregler for spildevandsanlæg andrager kr. ekskl. moms pr. ejendom i 1997-priser. Da der ikke kloakeres for regnvand, men alene for spildevand, opkræves for spildevandsdelen 60% af dette beløb, og efter fremskrivning til 2004 prisniveau bliver beløbet, der skal opkræves ,20 kr. ekskl. moms pr. ejendom. Beløbet pristalsreguleres årligt. Den samlede indtægt herfra vil således andrage 6,5 mio. kr. ekskl. moms. Den samlede nettoudgift vil derved blive på 22 mio. kr. ekskl. moms, jf. følgende skema: Forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i Solbjerg Sø s opland Pris mio. kr. ekskl. moms Projekteringsomkostninger + tilsyn m.v. 3,8 Udførelsesomkostninger, brutto 24,7 Bruttoomkostning i alt 28,5 Tilslutningsbidrag -6,5 Nettoomkostning i alt 22,0 Den gennemsnitlige bruttoomkostning pr. ejendom i det åbne land i oplandet til Solbjerg Sø samt

12 Side 12 en del af oplandet til Giber Å kan opgøres til kr. Driftsudgifter og -indtægter for anlæggene fremgår af følgende skema. Der er regnet med et normalforbrug på 125 m 3 pr. ejendom. Ved beregning af driftsindtægten er anvendt en afregningspris på 14,39 kr./m 3. Anlægstype Nedsivningsanlæg Nedsivning, tryksat Biologisk minirenseanlæg Kloakering, område A.2 + B.2 Antal anlæg i alt* Samlet pris i alt Antal medlemmer af Kloakforsyningen Driftsudgifter pr. enhed / anlæg Total driftsudgift pr. år Driftsindtægt Bidrag til forrentning kr./m ** Expression is faulty ** ** Expressio n is faulty ** ** Expression is faulty ** ** Expression is faulty ** *) Bidrag fra Ask Højskole og TAMU-Centret er ikke indregnet. Bidraget vil være stort set neutralt. Ved etablering af kloakeringsløsning i stedet for biologiske minirenseanlæg for område A.2 og B.2 er de løbende driftsudgifter ca kr. lavere pr. år. Heri er indregnet værdien af en betydelig længere levetid for kloakeringsanlægget end for de individuelle løsninger.

13 Side 13 I forbindelse med indstilling om Kloakforsyningens økonomi, godkendt af Byrådet den 4. december 2002, var der forudsat en samlet bruttoudgift på 17 mio. kr. til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Solbjerg Sø og til de i kloakeringsmæssig sammenhæng naturligt tilhørende ejendomme fra tilstødende oplande. Som følge af de ovenfor beskrevne forhold, vurderes det nu, at udgiften vil være 28,5 mio. kr., svarende til en merudgift på 11,5 mio. kr. i forhold til det tidligere skøn. Heraf er der en nettoudgift på 10,9 mio. kr., idet der forventes merindtægter i form af tilslutningsbidrag på 0,6 mio. kr. Stigningen i projekterings- og anlægsomkostningerne skyldes primært, at der i forhold til forudsætningerne i spildevandsplanen: ikke kan etableres så mange prisbillige anlæg med nedsivning, idet jordbundsforhold, grundvandsforhold og placering i forhold til andre nyetablerede nedsivningsanlæg medfører, at der på en vis del af ejendommene skal laves dyrere løsninger, dvs. biologiske minirenseanlæg. De hidtidige undersøgelser indikerer, at ca. 20% af ejendommene, hvor nedsivning hidtil var forventet, i stedet skal have biologiske minirenseanlæg. Denne tilretning medfører en udgiftsstigning på ca kr. for hvert af de ændrede anlæg, eller i alt ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms, ser ud til at være et øget prisniveau på etableringen af de enkelte anlæg, baseret på erfaringerne fra Giber Å oplandet. Anlægsudgiften var stort set svarende til priserne forudsat i Spildevandsplanen, dog en smule højere. Omkostningerne til projektering og tilsyn mv. har dog ikke kunnet indeholdes i enhedspriserne, og denne del lægges derfor særskilt til omkostningerne. Herved stiger enhedspriserne ca kr., hvilket medfører en samlet udgiftsstigning på ca. 4,4 mio. kr. ekskl. moms, foreslås en øget kloakering, idet resultaterne fra en gennemført miljøvurdering samt en økonomisk analyse viser, at dette er gunstigt primært i de mindre bysamfund (se nærmere begrundelse i afsnit 6). Øget kloakering medfører en udgiftsstigning på ca. 5,6 mio. kr. Til overholdelse af rensningskravene i oplandet kan alene benyttes nedsivningsanlæg,

14 Side 14 biologiske minirenseanlæg eller eventuelle pilerenseanlæg, medmindre der kloakeres. Af disse løsninger er nedsivningsanlæg klart at foretrække - økonomisk såvel som miljømæssigt - og anvendes derfor, hvor dette er muligt. I de mindre bysamfund, der foreslås kloakeret, er det ikke muligt at lave nedsivningsanlæg, primært på grund af vandindvindingsinteresser. Miljømæssigt er kloakeringsløsningen ret belastende i anlægsfasen, men er til gengæld god i driftsfasen, hvilket har afgørende betydning. Modsat er biologiske minirenseanlæg ikke markant miljøbelastende i udførelsesfasen, mens de er udpræget miljøbelastende i driftsfasen, først og fremmest på grund af et stort strømforbrug. Det forventes, at nye afløbsledninger har en levetid på 100 år, mens levetiden for biologiske minianlæg kun forventes at være 20 år for maskin- og el-dele. Den gennemførte miljøvurdering viser, at miljøbelastningen over anlæggenes samlede levetid på 100 år er væsentligt gunstigere for kloakeringsløsningen end for de biologiske minianlæg. Således er det totale energiforbrug over 100 år (inkl. anlægsfasen) mere end 3 gange højere for løsningen med biologiske minirenseanlæg end for løsningen med kloakering med tryksat system. Den forventede, permanente driftsøkonomiske besparelse ved tryksatte systemer i stedet for biologiske minirenseanlæg er på ca kr. pr. år, med udgifter til vedligeholdelse og udskiftning indregnet. Værdien modsvarer en nutidsværdi på ca. 5 mio. kr., beregnet ud fra en realrente på 4% og en forudsætning om en evigtvarende gevinst på kr. årligt i faste priser. Ved beregning af driftsomkostningerne er udgifterne til el ikke medregnet, idet denne del afholdes af ejendomsejerne. En samfundsøkonomisk beregning, der indregner dette forhold, vil give en forøgelse af omkostningerne til de biologiske minirenseanlæg af størrelsesordenen kr. pr. anlæg/år, eller svarende til en forøget driftsomkostning på ca kr./år. Såfremt denne del indregnes, bliver den modsvarende samlede nutidsværdi på i alt knap 9,4 mio. kr. De to første punkter medfører en stigning på 5,9 mio. kr. ekskl. moms og kan næppe reduceres. Den samlede pris afhænger dog af tilslutningsgraden og licitationsresultaterne. Sidstnævnte punkt medfører en forøgelse af budgettet på 5,6 mio. kr. og er en klar forbedring både

15 Side 15 driftsøkonomisk og miljømæssigt, som beskrevet ovenfor. Endelig er der et udtalt ønske fra borgerne om kloakering. Tillægsbevilling til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å Til dækning af meromkostningerne ved spildevandsrensning i oplandet til Giber Å søges en tillægsbevilling på brutto 0,56 mio. kr. ekskl. moms. Nettobeløbet er nøjagtigt tilsvarende bruttobeløbet. I henhold til indstillingen for Giber Å oplandet var det budgetterede beløb på brutto 1,79 mio. kr. Årsagerne til stigningen fremgår af afsnit 3. Samlede økonomiske konsekvenser Alt i alt medfører indstillingen en forøgelse af det samlede budget på netto 11,5 mio. kr. Udgifterne til afdrag og forrentning af budgetudvidelsen i , hidrørende fra projekterings- og anlægsomkostningerne, udgør henholdsvis kr., kr. og kr. Renteudgifterne modsvares af en renteindtægt på konto : Renter af udlæg. Der er i beregningerne forudsat 7% forrentning og en afdragsperiode på 15 år. Der er forholdsvis store usikkerheder i projektet i form af, usikkerhed omkring tilslutningsgraden og usikkerhed på priserne, da erfaringsgrundlaget er ret spinkelt. Såfremt de kalkulationer, der indgår i nærværende indstilling holder stik, betyder det en fordyrelse af projektet på ca. 30% i forhold til det niveau, der var forudsat i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Spildevandsplan Resultaterne fra gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i dette relativt store område vil blive benyttet ved vurdering af de generelle forudsætninger for de projekter vedrørende spildevandsrensning i det åbne land, der indgår i Spildevandsplan og dermed den samlede økonomi for Spildevandsplanen. Såfremt resultaterne i Solbjerg Sø projektet giver anledning til en generel ændring af økonomien for Spildevandsplanen, vil der blive udarbejdet en indstilling, hvor generelle ændringer og Spildevandsplanens økonomi vil blive behandlet, senest i forbindelse med indstilling for det næste område, hvilken vil blive udarbejdet inden foråret 2005.

16 Side Konsekvenser i forhold til mål Byrådets godkendelse af indstillingen vil medvirke til, at følgende overordnede mål i Spildevandsplan og Kloakforsyningens økonomi for sektor 2.32 Spildevandsanlæg, opfyldes. Overordnede mål: Med udgangspunkt i Miljøbeskyttelsesloven er det Sektorens opgave at sikre et rent vandmiljø i vore søer, vandløb og Århus Bugt, dvs. opfylde Vandkvalitetsplanens målsætninger om f.eks. fiskevand og badevand gennem den forudsatte spildevandsrensning og ledningssanering samt at sikre udvikling i by og på land. Denne udvikling stiller krav, dels til ledningsanlæg og renseanlæg, dels til en forbedret rensning af spildevandet på landet, for derved at reducere påvirkningen af recipienternes (vandløb, søer, fjorde og havet) forureningstilstand, der fortsat kræver forbedringer. 6. Miljøvurdering Projektet for det åbne land er blevet miljøvurderet efter den i Magistratens 2. Afdeling udviklede model for gennemførelse af miljøvurdering. Resultatet af miljøvurderingen kan ses af den fremlagte miljøvurderingsrapport for det åbne land, vedlagt som bilag 4. Af væsentlige konklusioner fremhæves specielt, at de billigste løsninger, såsom nedsivning (evt. med trykfordeling), også er de mindst miljøbelastende løsninger. Denne konklusion er også gældende for driftsfasen. Etablering af biologiske minirenseanlæg er væsentligt mere miljøbelastende, såvel i etableringssom i driftsfasen.

17 Side 17 Etablering af kloakeringsløsningen er mere belastende for miljøet end umiddelbart forventeligt, på grund af de relativt omfattende anlægsarbejder under etablering. Driften af kloakeringsløsningerne er til gengæld noget mindre belastende for miljøet end de biologiske minirenseanlæg. Dette medfører, at miljøbelastningen på lang sigt for kloakeringsløsningerne bliver gunstigere end de biologiske minirenseanlæg, hvorimod de stadig ikke kan konkurrere med nedsivningsanlæggene. Resultaterne af miljøvurderingen benyttes aktivt i forbindelse med arbejdet med fastlæggelse af løsninger i såvel områder med individuelle løsninger som en del af vurdering og anbefaling af kloakeringsløsning. Sikkerhed mod grundvandsforurening: Alle løsninger er godkendte løsninger, der bør give tilstrækkelig sikkerhed mod grundvandsforurening. Uanset dette, vil kloakeringsløsningen dog også her være en mere sikker løsning, idet det vil minimere antallet af nedsivningsanlæg, hvilket på lang sigt giver størst mulig frihed til etablering af vandindvinding. Driftsikkerhed: Ud over en på lang sigt bedre økonomi ved valg af kloakeringsløsning på egnede lokaliteter, i forhold til etablering af de biologiske minirenseanlæg, er der en forventet administrativ forenkling ved kloakeringsløsningerne sammenlignet med de individuelle løsninger. Derudover er der en forbedret driftssikkerhed, idet der må påregnes nogle nedbrud af de individuelle anlæg, ligesom der ikke er samme sikkerhed over for forgiftninger eller ukontrollerede udslip (indhold eller mængde). For disse forhold er kloakeringsløsningen mere robust. 7. Beslutningspunkter Magistratens 2. Afdeling indstiller,

18 Side at Byrådet godkender vedlagte forslag til Tillæg til Spildevandsplan, dateret , til offentlig fremlæggelse i 8 uger, hvorefter tillægget skal godkendes af Byrådet, 2. at projekterings- og anlægsudgifterne, på i alt brutto 28,5 mio. kr. ekskl. moms til gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i oplandet til Solbjerg Sø samt en del af oplandet til Giber Å (Langballe og Moesgård Huse), bevilges, 3. at merudgiften, på 0,56 mio. kr. til færdiggørelse af forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å, bevilges, 4. at rådighedsbeløbet under sektor 2.32 til spildevandsrensning i det åbne land øges med netto 11,5 mio. kr. i , finansieret ved låneoptagelse i Kloakfonden med tilsvarende øget tilbagebetalingstid af restgælden for Kloakfonden, 5. at udgifterne til afdrag og forrentning i , på henholdsvis kr., kr. og kr., bevilges, 6. at Magistratens 2. Afdeling bemyndiges til at erhverve de for gennemførelse af projektet nødvendige arealer, henholdsvis rådighedsindskrænkninger af arealanvendelse ved frivillig aftale, og 7. at Magistratens 2. Afdeling bemyndiges til om nødvendigt at afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation. Poul B. Skou / Claus Nickelsen

19 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bevillingsskema 1 - Vedrørende budget og rammeændringer. (Vedlagt originalsagen/+ elektronisk). Bilag 2: Bevillingsskema 2 - Vedrørende anlægsbevillinger. (Vedlagt originalsagen/+ elektronisk). Bilag 3: Tillæg nr. 1 til Delspildevandsplanen for Giber Å s opland (2003), dateret (Vedlagt til alle/- elektronisk). Bilag 4: Miljøvurdering af spildevandsrensning i det åbne land, Miljøkontoret (Vedlagt til alle/- elektronisk). Side 19

Indstilling. af forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det. åbne land.

Indstilling. af forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det. åbne land. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 2. maj 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det åbne land.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. juni Natur og Miljø

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. juni Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. juni 2008 Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009 til offentlig fremlæggelse. Forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn.

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 2

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 2 Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd-fovslet og Åstorp-Vejstruprød By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand April 2013 Spildevandsplan Spildevandsplanen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik og Miljø Høve og Oreby

Teknik og Miljø Høve og Oreby Teknik og Miljø 2016 Høve og Oreby Tillæg 2 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. december 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P20/01/00021 05.01.02P20/00/04203

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006-2009 for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land. 1. Planlægningsforhold Arealplanlægning: Områderne

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Forslag til Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Forslag til tillæg har været i høring fra XX

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1

TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1 TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1 2 TEKNIK & MILJØ I SPILDEVAND Spildevandsrensning i det åbne land hjælper! Spildevandsrensning i det åbne land er dyrt, men hjælper på tilstanden i vandløb og søer. Det

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø 18. november 2013 Notat om kloakering i det åbne land Dette notat indeholder en vurdering af, i hvilken udstrækning der efter Center for Teknik & Miljøs opfattelse bør ske kloakering

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Indstilling. Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. januar 2014 Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt Anlæg af kloak i fire kolonihaveforeninger ved Brabrand Sø samt

Læs mere

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Godkendt den 19. december 2016 Forslag til tillæg har været

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Kloakering ved Bildsø Strand

Kloakering ved Bildsø Strand Kloakering ved Bildsø Strand Program: Velkomst ved Byrådspolitiker Steen Olsen Spildevandsplanen og historisk redegørelse Miljøredegørelse og økonomi ved nyanlæg Kloakering ved SK Forsyning Fælles drøftelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Supplerende notat Som svar på spørgsmål stillet af Karen Gausland ( ) og Emma Glæsel ( ) Kloakering af ejendomme i det åbne land

Supplerende notat Som svar på spørgsmål stillet af Karen Gausland ( ) og Emma Glæsel ( ) Kloakering af ejendomme i det åbne land Supplerende notat Som svar på spørgsmål stillet af Karen Gausland (12.6.2013) og Emma Glæsel (13.6.2013) Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Langeland forsyning A/S Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan 2006-2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Den 3. november 2008 Vandmiljø og Landbrug Valdemarsgade 18 8000 Århus C Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009.

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Indstilling. Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8.

Indstilling. Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller 1. Resume I

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere