DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd?"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd? 1

2 Simon Turner Introduktion I de senere år har der i dansk udviklingsbistand og i udenrigspolitikken generelt været et øget fokus på bekæmpelse af terror og fundamentalisme. Man taler ikke kun om at symptombehandle, men også om at se på de bagvedliggende årsager. En grundlæggende antagelse bag disse politikker er, at underudvikling danner grobund for sådanne bevægelser. Det antages, at fattigdom og politisk undertrykkelse skaber frustrationer og vrede. Selv om der naturligvis er en sammenhæng mellem underudvikling og mobilisering af vrede unge mænd, er koblingen dog ikke altid så enkel, hvilket også fremgår af artiklerne i dette temanummer. Ofte er der tale om samfund i kraftig forandring, hvor forventninger ikke indfries, eller hvor forandringer i én sfære blokeres i andre sfærer, som når økonomisk vækst ikke følges op af politisk liberalisering. Vestlig uddannelse, migration til byerne og øget kontakt til omverdenen i kraft af massekommunikation og transnationale netværk modstilles af arbejdsløshed og generel marginalisering og manglende muligheder for social mobilitet. Dette kan føre til konfl ikter mellem generationer, hvor de unge føler sig begrænsede af den ældre generation. Ligeledes ændres kønsrollemønstret, når post-fordistisk produktion ofte medfører en feminisering af arbejdskraften. Hvor mændene tidligere var forsørgere, er det nu ofte omvendt, hvilket har ført til det, nogle kalder en global maskulinitetskrise. Globalisering skaber håb og forventninger om udvikling og modernitet men også frustration og fortvivlelse, når håbene ikke indfries. Globalisering knytter os tættere sammen men gør os ikke mere lige. Mens nogle kobles på en global økonomi, hægtes andre af. Vi ser i dette temanummer på, hvorledes ungdommen og unge mænd i særdeleshed manøvrerer i dette rum. Mens nogle bidrag undersøger, hvorledes unge mænd bliver engageret i guerillabevægelser, bander og selvtægtsgrupper, er der andre, der undersøger mere harmløse måder hvorpå disse unge mænd klarer sig og opbygger identiteter i sådanne situationer. DEN NY VERDEN 2004:3 Introduktion 7

3 DEN NY VERDEN 2004:3 Simon Turner 8 Globalisering og marginalisering. Verden synes i disse år at være i kraftig forandring. Man taler om globalisering, og man taler om det post-industrielle samfund og videnssamfundet. Der er en stor litteratur på området, og der diskuteres frem og tilbage, hvad begreberne egentlig dækker. Uden at gå ind i disse debatter, vil vi blot slå fast, at ændringer i den globale politiske og økonomiske sfære også har indflydelse på helt andre niveauer, helt ned til individniveauet. Og ikke nok med at globalisering har indflydelse på vores dagligdag det siger jo sig selv men de fleste mennesker i verden har også en idé om, hvad globalisering er for noget, og hvad den gør ved dem. Et centralt omdrejningspunkt i dette nummer af Den Ny Verden er at undersøge den erfaringsmæssige side af globalisering. Den neoliberale verdensøkonomi adskiller sig fra den klassiske industrielle kapitalisme på en række punkter. Hvor industrisamfundet byggede på profit skabt gennem produktion, skabes profit nu mestendels gennem netværk og bevægelse af varer, virtuelle finanser og viden. Tidligere var verden hierarkisk opdelt i metropoler og satellitter eller center og periferi, hvor profitten søgte opad og indad mod centrum. Nu synes der ikke at være nogen struktur. Derimod skabes profit gennem forgrenede, horisontale, globale netværk (Comaroff & Comaroff 2000). Dette betyder, at hele verden er mere sammenkoblet. Udbredelsen af massemedier betyder, at selv de fattigste folk føler sig tættere på de rigeste. Unge mænd og kvinder i verdens slumområder kan følge med i amerikanske sæbe-operaer om de unge, de smukke og de rige og sætter deres egne forventninger og drømme derefter. Den nye globaliserede kapitalisme betyder også, at almindelige mennesker ikke længere kan se, hvad der skaber rigdom, når der ikke længere er store, synlige fabrikker, der skaber synlige produkter. Produktionen af varer foregår i små, fleksible enheder, spredt ud over kloden. På tv ser de, hvordan et par børsmæglere kan skabe millioner af dollars ved hjælp af et par telefonopkald. Enorme fortjenester synes nærmest at materialisere sig ud af den blå luft. På den måde fristes mange til at skabe hurtige penge på alternativ vis. Unge mænd, der skubbes ud i den illegale økonomi på kanten af loven, forsøger at skabe den store gevinst, som de aldrig ville kunne få gennem hæderligt arbejde uanset hvor hårdt de slider i det (se Dalsgård og Goughs bidrag). Følelsen af at løbe hovedet mod en mur, når andre tilsyneladende kan skabe millioner ud af ingenting, giver et incitament til selv at prøve nye veje. Det kan være i smuglerbranchen, gennem migration, eller som medlem af bander og militser. Udsigten til hurtige fortjenester er også ofte en drivende kraft i Afrikas mange væbnede konflikter, som Møller viser i sit bidrag. Disse strategier er alle transnationale praksisser, der også bidrager til globaliseringen en slags skygge-globalisering, der gror op nedefra. Disse veje til den store gevinst medfører oftest, at man kommer på kant med loven.

4 Samtidig med at globalisering betyder, at verden bliver mindre, idet den bliver tættere forbundet, er der nogle, der ganske enkelt hægtes af. Det kan være bestemte samfundsgrupper, eller det kan være regioner, lande eller kontinenter. Sidstnævnte synes at være tilfældet for Afrika. I dette temanummer undersøger vi nogle af disse situationer, hvor folk føler sig hægtet af en verden, der bevæger sig hurtigere og hurtigere. De er gået i stå, mens verden synes at drøne derudaf foran næsen på dem. Vi ser på, hvad der sker med deres selvopfattelse og deres livsstrategier. Hvad sker der med forholdet mellem mænd og kvinder og mellem generationerne? Dette er især i fokus i bidragene fra Langevang og Tranberg Hansen. Den svære omstilling vedrører ikke kun Afrika og andre perifere områder, der alligevel aldrig rigtigt har været en del af den industrialiserede verden. Filmen The Full Monty, der foregår i Nordengland, industrialismens vugge, illustrerer meget præcist følelsen af at være tilovers hægtet af den globale økonomi. Filmen illustrerer, hvorledes disse arbejderklassemænds identitet og deres maskulinitet hænger uløseligt sammen med deres arbejde. Det er deres faglighed og deres evne til at arbejde hårdt i mine- og stålindustrien, der gør dem til rigtige mænd. Tilsyneladende er det kvinderne, der bedst tilpasser sig de nye vilkår og finder nye jobs i servicesektoren. Desuden har arbejdet aldrig været den vigtigste del af deres identitet. Imens går deres arbejdsløse mænd i hundene. At hovedpersonerne i fi lmen vælger at sluge deres mandlige stolthed og lave et mandestripshow for at tjene nogle penge, viser i al sin tydelighed, hvordan kønsrollerne er vendt på hovedet. Her er det kvinderne, der betaler indgangsbilletten og indtager øl, mens de indtager de nøgne mænd med øjnene, der således bliver til sexobjekter for kvinderne. Hvad enten man bor i Zambia eller England er globaliseringen en udfordring, der griber dybt ind i folks mest intime forhold. Omstillingen fra industri- til videnssamfund vedkommer altså ikke kun økonomien, men rykker ved grundlæggende sociale relationer, såsom forholdet mellem mænd og kvinder, forældre og børn. I dette temanummer fokuserer vi på de unge mænd, der synes at have ganske specifikke omstillingsproblemer, der ofte overses i forskning på globaliseringsområdet og på kønsområdet. Unge mænd Ungdom er ikke bare bestemt af biologisk alder. Det er en kategori, der skabes af det omkringliggende samfund, og som man går ind i og kommer ud af igen. Det er en overgangstid, hvor man ikke længere er barn, men heller ikke endnu et voksent menneske med alt hvad dertil hører af rettigheder og pligter. Ungdom som kategori har vidt forskellige betydninger forskellige steder på Jorden og har ændret sig drastisk over tid. DEN NY VERDEN 2004:3 Introduktion 9

5 DEN NY VERDEN 2004:3 Simon Turner 10 Ligesom andre overgangsfænomener kan ungdom ses som en periode, hvor alle muligheder er åbne. Herhjemme anser vi unge mennesker som frie og ubegrænsede og endnu ikke fastlåst i vaner og pligter som job, bil, børn og bolig. Det fører i Vesten til en fetering af ungdommen, hvor alle forsøger at være unge så længe som muligt. Ved at holde os evigt unge mener vi os i stand til at holde os evigt frie og uforpligtede. I andre dele af verden forlænges ungdomsperioden også. Men her er der tale om en ufrivillig fastlåshed, hvor man ikke har mulighed for at komme videre og blive rigtigt voksen. Som flere af bidragene i dette temanummer viser (se især Langevang, Löfving & Barrett, Tranberg Hansen, Dalsgård & Gough), fastholdes fattige unge især mænd i en tilstand, hvor de ikke har mulighed for at akkumulere det, der skal til for at træde ind i de voksnes rækker. De har simpelthen ikke mulighed for at blive gift og stifte familie, da de ikke er stand til at forsørge kone og børn, og oftest må de blive boende hos deres egne forældre til langt op i årene. På den måde har man mænd på 30 år, der behandles som og derfor opfører sig som drenge. For dem er ungdommen et fængsel skabt af økonomiske barrierer, der forhindrer dem i at opnå deres drømme for fremtiden. Ungdommen har dog ikke altid været et fængsel for sådanne fattige, marginaliserede grupper. Andre steder og til andre tider anses ungdom som et revolutionært potentiale. Det er de unge, der forbindes med et opgør med stivnede traditioner og normer. Det er de unge, der kan rydde ud i bundrådne politiske systemer og tilføre dem nyt blod, som man siger. De forbindes med renhed og fornyelse. Men som Löfving og Barrett skriver i deres bidrag, er dette også forbundet med en bestemt epoke. I 1960erne og 1970erne løsrev mange kolonier i Asien og Afrika sig fra deres kolonimagter, mens en revolutionær bølge løb over Latinamerika og ungdomsoprøret holdt sit indtog i Europa og Nordamerika. Disse bevægelser var forbundet på forskellig vis og dyrkede tilsammen billedet af den unge oprører, der gør op med en stivnet traditionel verden. Ché Guevara symboliserer måske mere end nogen anden denne globale ideologi. Han rejste rundt i Latinamerika og Afrika og blev et oprørsromantisk ikon i Europa. Og han døde ung, før han kunne nå at blive despotisk og korrupt som mange af sine samtidige revolutionære. Ændringer i den globale økonomi og den globale politiske orden har ændret dette billede af den revolutionære ungdom. I de nyligt uafhængige stater i den tredje verden oplevede man en generation af meget unge, vestligt uddannede statsledere, der fokuserede på udvikling og fremskridt. De gjorde op med de traditionelle ledere, der havde samarbejdet med kolonimagten, og som oftest byggede deres magt og autoritet på alder. Men fremskridtet udeblev. Mens mange af de nye stater oplevede økonomisk vækst og udvikling i en periode, vendte det for de fleste afrikanske og latinamerikanske staters vedkommende i slutningen af 1970erne.

6 Med den økonomiske krise er udviklingen nærmest gået baglæns. Flere og flere har måttet finde arbejde i traditionelt subsistenslandbrug eller i den uformelle sektor. Hvad sker der med et samfund, når udviklingen vender og begynder at gå den forkerte vej? Hvad sker der med folks forventninger om og til modernitet, udvikling og fremskridt? Hvor tiden i traditionelle samfund kan siges at være cirkulær fra årstid til årstid og fra generation til generation bygger den moderne tidsopfattelse på en lineær udvikling; tiden går i én retning. Men nu går tiden tilsyneladende i stå endda baglæns i mange dele af verden (Ferguson 1999). De revolutionære er i mellemtiden blevet gamle despoter og ungdommen betragtes ikke længere som en ressource, men som en byrde. De unge selv ser ingen lys fremtid foran sig. Dette rammer især de unge mænd, som forventes at blive forsørgere og beskyttere. Normalt regner man med, at én generation bygger oven på en foregående de nye generationer står på forfædrenes skuldre og at hver generation derved blev klogere, rigere, friere. Når udviklingen vender vender forholdet mellem generationerne nødvendigvis også. I sådanne situationer forbindes ungdom og unge mænd i særdeleshed af det omgivende samfund med latent fare. De unge arbejdsløse mænd betragtes som et sikkerhedsproblem for samfundet. Fortællingerne fra Kina, Brasilien og Sydafrika i denne artikelsamling illustrerer, hvorledes visse grupper af unge mænd på baggrund af deres klassetilhørsforhold, deres farve eller deres tøjstil stemples som trusler mod det etablerede samfund og som potentielle kriminelle. Mads Holst Jensen viser, hvorledes blot det at ryge, have langt hår og lytte til bestemte musikgenrer i Kina forbindes med det kinesiske begreb Liumang, der betegner moralsk forfald og en trussel mod det etablerede samfund. På samme måde illustrerer Steff en Jensen i sin artikel, hvorledes omvæltningen fra apartheid til et flertalsdemokrati i Sydafrika har haft konsekvenser for opfattelsen af unge mænd. Hvor unge mænd tidligere ansås som spydspidsen i den politiske befrielseskamp mod apartheidregimet, bliver de nu i stigende grad forbundet med kriminalitet. Volden blev tidligere glorificeret og retfærdiggjort af de uretfærdigheder, som det store flertal blev udsat for af regimet. Nu bliver vold betragtet som rent kriminel og ikke som udtryk for sociale uretfærdigheder. I Kina har liberaliseringen af økonomien skabt utryghed i befolkningen, hvilket har resulteret i en mistro mod ungdommen og særligt mod unge mænd, der opfører sig afvigende på nogen måde. I modsætning til eksemplerne fra Afrika og Latinamerika skyldes denne mistro ikke en udvikling, der er gået i stå men derimod én, der nærmest er gået for stærkt. De ældre generationer, der føler, de skal vogte over samfundets dyder, kan ikke følge med den rivende økonomiske udvikling i liberaliseringens kølvand. DEN NY VERDEN 2004:3 Introduktion 11

7 DEN NY VERDEN 2004:3 Simon Turner Globalisering har som sagt en dobbelt effekt; den både river med og hægter af. Og i begge tilfælde kan det give udslag i ændrede holdninger til og muligheder for unge mænd. På den ene side synes lande som Zambia, Ghana og Brasilien at være hægtet af den globale økonomi, hvorved ungdommen bliver gjort overflødig. På den anden side er lande som Kina og Sydafrika blevet koblet på globaliseringen efter mange års isolation om end på forskellig vis. Her bliver ungdommen til en trussel mod samfundet. Vrede eller mobilisering Som oftest er stater, FN-organisationer og NGOer blinde over for unge mænd som gruppe, mens de har en lang række programmer for kvinder, børn, ældre osv. Når endelig unge mænd kommer i søgelyset, er det, når de skaber ballade og bliver en trussel mod samfundet. Således bliver de gjort til et symptom på noget, der er gået galt. Mens vi i dette nummer erkender, at unge mænd ofte udgør hovedelementet i diverse sikkerhedstruende bevægelser, vil vi også rette fokus mod de måder, hvorpå unge mænd bliver gjort til et sådant problem. Vi vil gøre op med den udbredte antagelse, at vrede og vold ligger som et instinkt i den mandlige natur. Ifølge denne antagelse skal mænds voldelige tendenser tæmmes. Uden helt at afvise, at vold kan være en grundlæggende drift (se Møllers bidrag), er det formålet med dette nummer at granske, hvorledes vrede skabes og formes af den historiske og samfundsmæssige kontekst. De manglende muligheder og marginaliseringen af især de unge mænd kan skabe vrede, som kan vendes mod forældregenerationen eller mod andre, som man mener, er skyld i elendigheden, og som menes at begrænse ens muligheder. Man vender sin vrede mod dem, der formår at ride på globaliseringsbølgen og tilsyneladende skabe rigdom ud af ingenting. Rygter og sammensværgelsesteorier om magtens mænd springer ofte ud af denne frustration over verdens uligheder. Sammensværgelsesteorier søger at give verdens uretfærdighed en forklaring og at slå fast, hvorfor nogle er så magtfulde, mens andre tilsyneladende er uden magt over deres eget liv (Turner 2004). I nogle tilfælde fører dette til beskyldninger om trolddom, hvor man mener, at én persons held i livet ikke kan være tilfældig, men må bygge på overnaturlige kræfter (Geschiere 1997). Både for sammensværgelsesteorier og beskyldninger om trolddom gælder det, at man mener, at en persons lykke hviler på en anden persons ulykke. Med andre ord er nogle rige, fordi andre er fattige, nogle er magtfulde på bekostning af andre, og nogles lykke er skyld i andres ulykke. Denne logik kan skabe en vrede, der rettes mod de magtfulde, som kan være Vesten, USA eller systemet. 12 Som Löfving og Barrett viser i deres artikel, kunne denne ungdommens vrede tidligere kanaliseres ind i politiske projekter, mens den nu bliver

8 det som Møller kalder diffus vrede. Han påpeger, at dette kan gå hen og blive selvdestruktivt, som også Jensen viser i forbindelse med gangstere i Cape Town. Disse unge mænd, der forsøger at gøre oprør mod systemet, kommer faktisk til at reproducere deres stilling som samfundets outsidere. Vi skal dog ikke afvise disse strategier totalt. Godt nok er de ikke koblet på en stor fortælling, som de tidligere politiske oprørsbevægelser var det, men det kan nu stadig være ganske rationelt, som for eksempel Mosekilde viser i forbindelse med de stenkastende palæstinensiske drenge. At marginalisering ikke nødvendigvis fører til vrede, illustreres af flere bidrag. Ofte forsøger unge mænd at tilpasse sig de livsvilkår, der nu engang er deres lod. De forsøger gennem diverse strategier at få det bedst mulige ud af livet og blive gode moralske borgere. Dette gælder de unge mænd, der på forhånd stemples som kriminelle af samfundet, og som må gøre en ekstra indsats for at vise deres gode intentioner (Steff en Jensen). Det gælder de unge, der blot prøver at navigere sig frem ved hjælp af småjobs (Langevang) og blive på den rigtige side af loven (Gough og Dalsgaard), og det gælder dem, der emigrerer i håb om et bedre liv (Löfving og Barrett). Endelig er der dem, der søger trøst i Vorherre og bruger kirken til at indføre en skrap selvdisciplin og blive moralske væsner (Tranberg Hansen). På den måde kan mobilisering være meget andet end voldelig. Simon Turner er seniorforsker ved Afdelingen for globaliserings-, udviklingsog reguleringsforskning, DIIS. Litteratur Comaroff, Jean & John Comaroff (2000): Millenial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming i Public Culture, 12(2), Ferguson, James (1999): Expectations of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt, University of California Press. Geschiere, Peter (1997): The Modernity of Witchcraft: politics and the occult in postcolonial Africa, University Press of Virginia, Charlottesville. Turner, Simon (2004): Under the Gaze of the Big Nations : Refugees, Rumours and the International Community in Tanzania, i African Affairs Volume 103, number 411, side DEN NY VERDEN 2004:3 Introduktion 13

9 DEN NY VERDEN 2004:3 Simon Turner 14

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Den forsvundne mand. - om køn, dialog og ligeværdighed.

Den forsvundne mand. - om køn, dialog og ligeværdighed. Den forsvundne mand - om køn, dialog og ligeværdighed. Der findes menneskelige problemer og der findes specifikke kvindeproblemer, men der findes ikke tilsvarende specifikt og nuanceret beskrevne mandeproblemer.

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd?

DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd? DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd? 1 Michael Barrett og Staffan Löfving Ungdom, marginalitet og statsborgerskab Et perspektiv fra det sydlige Afrika og Centralamerika I denne artikel undersøger vi relationerne

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid

Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid Hans Erik Stolten Hvorfor er Sydafrikas historie vigtig? Fascinerende mikrokosmos, der kan give svar på globale problemer i forbindelse

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

GLOBALE KOMPOSITIONER

GLOBALE KOMPOSITIONER www.verdensmusikbanken.dk GOBAE KOMPOSITIONE GOBAE KOMPOSITIONE Musiker og komponist une Thorsteinsson rejste i 2011 rundt i verden i 6 mdr. for at komponere, indspille, og producere musik og musikvideoer

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

RADIKALISERING PÅ NETTET

RADIKALISERING PÅ NETTET Rapporter på diis.dk: Online-radikalisering: et uafklaret begreb Online-radikalisering: en rundrejse i forskningslitteraturen RADIKALISERING PÅ NETTET -hvordan anvendes de sociale medier af ekstremistiske

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer Social kapital og Uddannelse v/rådgivende Sociologer Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen respekt for ældre mennesker

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Den forældreløse GENERATION

Den forældreløse GENERATION HIV & AIDS AF EVA NITSCHKE Den forældreløse GENERATION Fridah viser Antallet af forældreløse børn i Zambia stiger eksplosivt. Forældrene dør af aids, og den afrikanske storfamilie er ved at bryde sammen

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

Synes godt om. Kreative unge mellem selvtillid og selvværd

Synes godt om. Kreative unge mellem selvtillid og selvværd Synes godt om Kreative unge mellem selvtillid og selvværd Moderne ungdom Resultat af lommepenge, fritid og familiehygge Unge køber symboler der bekræfter egen kultur Unge og generationer Den klassiske

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Find dit fulde potentiale

Find dit fulde potentiale Find dit fulde potentiale - Bliv den bedste version af dig selv og ikke bare 5 kg tyndere. Vi er gået i gang med et nyt år 2008. Og meget kan ske i de næste mange måneder. Måske bliver det bare endnu et

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller.

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller. Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Særtryk FORANDRINGSLEDELSE Af cand phil Kirstine Andersen Forandringsledelse handler om at tilrettelægge

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere