l.: en B røndg ården 2.: til: REFERAT AF GEI\TERALFORSAMLING. Den 29. april2015 Pkt Pkt Plit.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l.: en B røndg ården 2.: til: REFERAT AF GEI\TERALFORSAMLING. Den 29. april2015 Pkt Pkt Plit."

Transkript

1 S ommerby en B røndg ården Det skal understreges, at nedenstående referat er ufuldstændigt. Bandoptagelsen ophørte efter pkt. 6. Fra pkt. 7 ogfremefter er referatet stykket sammen efter hurtige notater samt bestyrelsens tilføjelser. REFERAT AF GEI\TERALFORSAMLING. Den 29. april2015 Plit. l.: Valg af dirigent. Kurt, K5. blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt itdkaldt.. 2.: Yalg af referent Ditte, H21. blev valg. Plid. 3: Forretningsorden lngen indsigelser mod forretringsordenen. 4: Stemmeudvalg Der blev valgt to optællere til udvalget. 5: Bestyrelsens beretning Formanden: Det er meget vigtigt at tinglysningsattesten er opdateret med den nuværende ejer. Der er flrndet 34 haver, hvor tidligere ejers navn figurerer; alle 34 er blevet informeret herom. Et eventuelt salg afen have kan ikke lade sig gøre, før tingbogen er ajourfurt. Det er også en pligt at melde en eventuel tilbygning, nybygning eller ligtende til BBRregistret. Den kloakmester, som tilslutter ens private kloak til kommunens, skal inforrnere både bestyrelsen og kommunen herom. Men ikke alle som har fået tilslutht den private del afkloakeringen, er blevet tilneldt af kloakmesteren til kommune og/eller forening. Hvis man har ftiet kloakeret og installationen er lovligt tikneldt, så kommer der en meddelelse fra BBRregisket. Det vil fremgå med teksten: Separatldoakeret spildevand. Kommunen udsender en BBR meddelelsen, hver gang der sker en ændring heri således også ved ændring afvejnavn. Kontoret har desuden en liste med kloaktilslutning, sa maa kan her få konstateret, om man er lovligtr tilsluttet. Foreningen tilbyder at lægge kopi afregningen for den private kloaktilslutring i havesagen, således at oplysningen ligger klar ved et eveetuelt salg. Foreningen har været ude at efterse hække og har overdraget entreprenøren en liste over de steder, hvor gammel hæk skulle graves op og ny hæk sættes. Dette arbejde skulle være giort, men der er alligevel klager over steder, hvor dette il*e er foretaget. Foreningen sørger for, at det vil blive giort. I år har der været et stort vandudslip fra tre haver, hvis ejere desværre ikke har lukk* for vandet i vinterhalvåret. De tre ejere skal betale efter foreningens ordensreglement, men det er slet ikke nær nok til at betale for vandspildet; den reping skal alle desværre være med til at betale. Alle hunde skal føres i snor på haveforeningens område. Æle hundes efterladenskaber skal opsamles. Send venligst din mailadresse ske direkte via mail. til: således at infomration fremover kan

2 Sommerbyen Brøndgården Nibbibanden skal have en kæmpestor tak for det store, frivillige arbejde, de udførrer for foreningen og dermed os alle saurmen. Da der ikke var kommentarer eller spengsmål.6: til beretringen, blev den godkendt. Regnskab Kasserer: Som det fremgår af det udsendte materiale, udviser regnskabel for 2014 et underskud på mod et budgetteret underskud på kr. eller en positiv afrigelse på godt l«. Regnskabet er udarbejdet efter samme principper som tidligere år, og der er også som et tillæg til regnskabet, udarbejdet en regnskabsberetning, hvori vi nærrnere har redegiort for de væsenfligste økonomiske poster og kommenteret eventuelle budgetafu igelser. 4 forhold har haft særlig betydning for den positive afvigelse i regrskabet: For det første har vi opnået renteindtægter på eller kr. mere end budgetteret. Det s ldes det forhold, at vi har placeret vores oversl«idslikviditet på en aftaleindskudskonto, hvor vi i hvert fald indtil videre, modtager renæindtægter. For det andet, og den største afuigelse, udgør omkostningen til vand hvor vi har brugt for kr. eller mindre end budgetteret. Det s ldes at vi har søgt og fået godkendt en dispensation for således at vi kun betaler for de haver der er tilneldt kloaksystemet betaling afvandafledningsaftift, ca. halvdelen afvores haver der er tilmeldt og det er årsagen til denne ved udgaugen af året. Det er positive afrigelse. For det tredje har vi en positiv afrigelse på k. på egen renovation, hvilket s ldes at det ikke har været nødvendigt at indkøbe skraldeposer i For det fierde og sidste har vi kun anvendt 9,038 tr. i eludgift eller en positiv afuigelse på l}.g62kr. Det er nu ikke et udtryk for et mindre forbrug i 2014 men derimod et tilbagebetaling for året 2013, hvor det oplrævede acontobeløb til den nye kloakpumpe viste sig at være for højt sat. Medlemskapitalen udgør pr. 31. december 2014 tdgøt kr. pr. bave. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vi i bestyrelsen har valgt at afskive kloak investeringen med l% om året efter saldometodeq da det efter vores opfattelse, er den mest rimelige og balancerede metode, der dels sikre en afsl«ivning i takt med anvendelsen dels er skånsom og kun reducerer medlemskapitalen med ca 350 h. pr. år mod ca l<r. såfremt vi anvendte en lineær afskrivning. Alt i alt er det bestyrelsens opfattelse, at resultatet er tilfredsstillende, vi har en god og sund økonomi, og vi indstiller til forsamlingen at regnskabet godkendes og at underskuddet finansieres af overskuddet fra kloakprojektet i overensstemmelse med det vi besluttede på sidste års generalforsamling. Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet blev det godkendt..7: Budget Kasserer: Det fremsendte budgetudkast for 2015 udviser et underslcud på kr. I lighed med tidligere ar, har vi udarbejdet nogle bemærkninger, hvori vi nærmere har redegiort for de enkelte budgedorudsætninger og de enkelte budgetposter. Det er bestyrelsens gnmdlæggende holdning at der skal være balance i budgettet og nran som udgangspunkt ikke budgettere med et underskud tværtimod bør der budgetteres med et mindre overskud til at imødekomme uforudsete udgifter i løbet af åxet. 2

3 S ommerby en Brøndgården Vi er imidlertid i den særlige situation, at vores omtosmingsniveau er steget med over l<r. primært som følge af, at vi skal betale vandafledningsafgift, sa hvis vi sil«e en balance skal havelejen stige med ca. 800 kr. om året pr. have. Det synes vi er for meget at forlange på en gang, Men omvendt så skal der skabes balance på den lange bane, så enkelt er det. Vi foreslår derfor, at vi de kommende fu langsomt indfaser stiqningen med 25 l«. om måneden, startende fra 1. januar 2016, indtil der igen er balance i regnskabet, og vi vil finarsiere denne indfasning via det overskud vi genererede sidste år itn kloakprojektet. Vi har i budgetudkasæt indarbejdet et samlet vandforbrug på m3 til en udgtft på 43,10 lr. pr. m3, hvoraf vandafledningsafgiftea udgen godt 23 k. Vi har forudsat at stofi set alle er tilmeldt kloakken ved årets udgang så vi ikke vil få en reduktion i udgiften. i budgetudkastet er stort set på niveau med indeværende år, så dem yderligere. kommentere De øvrige poster vil jeg ikke Bestyrelsen indstiller til forsamlingen, at budgetudkastet vedtages, herunder: l) 2) 3) uændret haveleje pl 475 rrl. pr. måned, men under den forudsætning at havelejen fra og med 2016 stiger med 25 la. pr mråned indtil der igen er skabt balaace uændret bestyrelseshonorar og at budgetunderskuddet finansieres af overskuddet Aa kloakprojektet. G22: Man kan ikke tage fra Hoakprojektet. Det er medlemmemes penge. Kasserer: Det blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. Michelle, G27: Når man sælger, flir man pengene igen. Lis, K25A: Overskuddet går ind i regnskabet. Såfremt det skal være anderledes, skal der indgives Lars, forslag. Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmåi, blev budgettet godkendt. 8: Indkomne forslag Forslag 1 Ændring af Ordensregulativets 1, stk. 8. Bod for manglende klipning af hæk. Formand: Bestyrelsen vil have bedre redskaber i forhold til folh der ikke overholder regler. Da der ikke var kommentarer eller spørgsmåi, blev forslaget vedtaget. Forslag 2 bådtrailer. Ændring af ordensregulativets 4, stk. 3. Parkering af lastvogrre, campingvop.e, heste og Santi, F24: Er 180 tilstedeværende nok til at ændre forslag? Dirigent: Forslaget kan vedtages med et simpelt flertal af de fremmødte. 43: Ole, Campingvogne har aldrig før været et problem. Ellers kan man bare flytte den 3 meter, så er det en ny parkering. Enten har man anhængertilladelse eller også har man ikke. Lene, E15: Der ei flere biler og flere gæstebiler. Det er en kolonihave og ikke en opbevaringsplads. Dirigenten: Vi kan parkere campingvogne og trailere på privatadresset Ole, A,3: Man kan gene som i mange boligomrader. Skiltning og parkering efter aftale. Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål, blev forslaget godkendt.

4 Sommerbyen Brøndgården X'orslag 3 Oprettelse af Pvagt ordning. Formand: Forslaget havde ikke været qødvendigt, hvis alle overholdt regleme. Desuden oplever bestyrelsesmedlemmeme ved påtale af ulovlig parkering at blive tiltalt grimt, hvilket er meget ubehageligt. Rø:højgård bar indført Pordning. Ole, A3: Allerførst ros til bes,relsen, som har nogle forpligtelser, der ikke er rare. Men hvis man overlader dette til et firrna, som skal have dækket deres udgifter, så er der nultolemnce. Det kan gøre nogle så sure, at de hævner sig med hærværk. Hvis besryrelsen er med på deq så okay. Dorrit, G20: Forslaget burde også gælde for Ppladser, når man ser hvordan folk holder. Lennart, P13: Parkeringspladsen ved Syren og Poppeltræet er altid optaget hele sommeren på grund af foreningshuset. Vi ved godt, at gæster skal holde ved 1. parkering, men det gør de ikke. Ælan, M26: Der bør ikke indføres straf for at parkere på en Pplads. Hvis der mangler Ppladser, så må man stille forslag om oprettelse af flere der er to mulige områder til parkeringsplads. Lene, E15: Vi har et problem, der skal løses. Der er heller il*e pladser i den anden ende, sa vi mangler Ppladser. NielsJørgen, Pl 1: Vi har nogle gange fået lov til, at gæster må holde på græsset ved Idrætsforeningen. BenL L26: Efter lovgivningen må private Pfirrnaer kun være på privatejede grunde. Har bestyrelsen undersøgt dette? Paul, K30: Det er ikke lige sådan at vende med en trailer, sa ja jeg vender på græsset. Det er i forvejen ødelagt på grund af kloakprojektet. Kim, A4: Kan vi ikke bare parkere rigtigt alle sammen. Det er ærgerligt, at alle skal betale og rigtigt ærgertig! at byen rykker med. Derinde er der rigeligt med skilte og bøder. Hanne, K1 7 Bestyrelsen bliver overfrrset det er problemet. Larc, G22: Jeg er ked af tiltaget. Det bliver en skilteskov. Vi skal lade være med at parkere på $æsset mig selv inklusiv. Grangaagen er helt smadret. Det er for dårligt for os selv og andre. Ole, A3: Vi mangler Ppladser. Måske derfor at nogle tager sig friheder. Det er bestyrelsens ansvar. Formand: Der er ikke stillet forslag om Ppladser og vi har ilj<e fret melding om mangel på Ppladser. Flere Ppladser er et spengsmål om økonomi. Man kan ikke forvente, 4! der er parterings._ hulighed meget tæt på have man er nødt til at gå lidt. Men spørgsmålet er, hvordan vi skal få folk til at opføne sig ordentlig og overholde regleme. Lennart, Pl3: Hvis der bliver skiltet ved Idrætshuset, ændrer tingene sig. Kommer der skilt? Formand: Det kan bestyrelsen aftale med Pfirmaet. Vi har mulighed for selv at udforme ordningen. Vi har ret til at lave en Pordning, da det er statens jorde. Michelle, G27: Er forslaget det samlede indhold eller kommer der ændringer til det. Det er wært at stemme for eller imod. Santi, F24: Det giver forskelsbehandling. Firmaet skal tjene penge, og hvis der opstår tvist, kan man ikke gøre noget. Man bør tække forslage! da det er for difrrst. Birgit, Gl6: Det er firldstændig forrykt, at vi ikke bare kan hjælpe hinanden i stedet for at have Pvagter. Formand: Der er planlagt 1 skilt ved hver vendeplads og 1 skilt på hver parkeringsplads om Pordning. : Afstemning: 69 ja 113 nej 4 blanke 2 ugyldige Forslaget blev ikke godkendt. Jeg er egentlig glad for beslutningen, for bestyrelsen ønsker heller ikke alle de skilte. håber man bare på, at alle vil rette sig efter ordensregleme. Formand:. 9: Valg Formand Ib Storm Pedersen Best.medl. Lene Kristensen Best.medl. Nils Nielsson l.suppleant Lone Møller Revisor Kaj Winter 2.rev.suppl. Lis Østergaard Vurdering Søren Abildgård 2.vur.suppl. Ib Møller. blev nyvalgt blev genvalg Nu

5 futr^2r\) S ommerby en Brøndg ården 10: Eventuelt Ole, A3: Oplyste at der på facebook var en side om Brøndgården. Bestyrelsen er ukendt med denne side. Lars, G22: Jeg klagede over det sidsæ år ogjeg klager over det igen i år. Det kan ikke være rigtigt, at man bruger kroner på at æde og drikke af medlemmemes p nge. Hvorfor søtter man ikke idrætshuset ved at holde præmiefesten der. Det er simpelthen ea skændsel at bruge penge til middage og rødvine. I får jeres arbejde så rigeligt betålt. Referatet fta sidste år er ikke i orden. Jeg forstfu ikke, at når man bånder generalforsarrlingen, at man så ikke bliver citeret rigtigt. Jeg sagde aoget sidste år, som bestyrelsen hax valgt ikke at tage med i referatet. (Kære Lars, teknikken svigtede både sidste fu som i år; dvs. at halvdelen af generalforsamlingen ikke blev optaget. Mvh. Ditte). Man vil ikke lytte til kritik og rnan vil bare bruge løs af medlemmemes penge, så næste år stiller jeg forslag om, at præmiefesten skal være i ldrætshuset. Lone,Ml6: Det er alle pengene værd. Vi skal påskøn:ne, at al renovation og grønt affald bliver varetaget af frivillige fra foreningen. De gør et kæmpe stykke arbejde. Balterup, den ' Z l[ zots Ballerup, den I,fb 2AI5 Knud Haastrup Dirigent

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Indledning med tak til Neel Mather Vores mangeårige kasserer, Neel Mather, gav forud for sidste valg udtryk for et ønske om at stoppe.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere