Kandidat i musik / Master of Music

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidat i musik / Master of Music"

Transkript

1 Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017

2 Forord Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt... 6 Mål for læringsudbytte Støttefag... 9 Form- og strukturanalyse/repertoiregennemgang... 9 Form- og strukturanalyse/repertoiregennemgang... 9 Mål for læringsudbytte Instrumentation og instrumentkendskab Instrumentation og instrumentkendskab Mål for læringsudbytte Sang inkl. stemmeteori Sang inkl. stemmeteori Mål for læringsudbytte Hørelære Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Mål for læringsudbytte Repetition Repetition Mål for læringsudbytte Kvalifikationsramme DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

3 Studieordning, bind II, undervisnings- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning, bind II, er et bilag til Studieordning, bind I, som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 11/12/2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Alle relevante oplysninger vedrørende undervisningsformer, eksamensformer, afleveringsfrister o.a. findes under de generelle eksamensbestemmelser, der er tilgængelige på Konservatoriets intranet. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

4 Fag 1. År 2. År Hovedfag 30 ECTS 35 ECTS Kandidatprojekt Del I 15 ECTS Del II 5 ECTS Hørelære 10 ECTS 5 ECTS Repetition Instrumentation og instrumentationskendskab eller 10 ECTS 5 ECTS Sang inkl. stemmeteori Form- og strukturanalyse/repertoiregennemgang 5 ECTS Markeringen Markeringen Markeringen illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved attest. illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved eksamen. illustrerer undervisningens udstrækning i tid. 4 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

5 (1. 4. semester) Formålet med undervisningen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udvælge, tilrettelægge og gennemføre indstudering og opførelse af et varieret repertoire med forskellige besætninger f.eks. strygerensemble, blæserensemble, kor, big band mm. Fagkomplekset består af direktionsteknik, gestik, partiturlære, indstuderingsteknik og ensemblepraktik. Den studerende gennemgår og indstuderer værker fra forskellige genrer og stilperioder, spændende fra barok til nutid. I undervisningen indgår praktik med orkestre og ensembler, som konservatoriet har indgået aftaler med. Den studerende forventes at overvære produktionerne med de af konservatoriet inviterede gæstedirigenter, herunder også det forudgående (gruppe)prøvearbejde. Den studerende vælger mellem to specialiseringer: 1) Klassisk ensembleledelse 2) Klassisk korledelse Hvis 1) vælges skal den studerende have instrumentation og instrumentkendskab. Hvis 2) vælges skal den studerende have (Brugs)sang og stemmeteori. Stemmeteori samlæses med de sangstuderende. Musikledelse Efter 2. semester. Såfremt den studerende gennem minimum 80 % fremmøde har opnået attest i faget, bortfalder prøven. Eksamensindhold Den studerende får 1 uge inden eksamens afholdelse tilstillet en opgave, som ligger inden for de repertoireområder, som er behandlet i løbet af de to første semestre, men som IKKE må være gennemgået i studietiden. Præsentationen skal forme sig som første prøve med ensemblet. Eksamensmateriale 1 uge før prøvens afholdelse udleveres den tilstillede opgave i form af partitur. Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang Prøven har en varighed af 45 minutter inkl. votering. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

6 Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af intern censor og egen lærer. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået ledsaget af en udtalelse. Ansvar og tidsfrister Den studerendes lærer har ansvaret for udvælgelse af opgaven under hensyntagen til muligheden for tilvejebringelsen af passende ensemble. Opgaven kan afhentes en uge forinden prøven. Kandidatprojekt Efter 4. semester. Eksamen består af to dele. Del I Den studerende indleverer en repertoireliste med værker, der er indstuderet i studietiden. Ud for hvert værk skal ensembletypen være angivet. Eksamensindhold Den studerende udvælger i samråd med læreren et værk fra den indleverede værkliste (se nedenfor) til fremførelse. Præsentationen skal have form af en koncertopførelse og fremføres enten med eget ensemble eller ensemble tilstillet af konservatoriet. Den studerende får 2 uger inden eksamens afholdelse tilstillet en opgave, som ligger inden for de repertoireområder, som fremgår af værklisten, men som IKKE må være gennemgået i studietiden. Præsentationen skal forme sig som et prøveforløb og dermed komplettere opgaven under 1) En mundtlig evaluering af forløbene under 1) og 2) samt en dirigentteknisk analyse af udvalgte steder fra værklisten. Eksamensmateriale Den studerende indleverer en repertoireliste over værker, der er indstuderet i studietiden. Ud for hvert værk skal ensembletypen være angivet, og det skal tydeligt fremgå hvilke værker der er indstuderet med eget ensemble, og hvilke der er indstuderet med et ensemble, konservatoriet har stillet til rådighed. Eksamensform Praktisk prøve Varighed og omfang De tre dele af prøven aflægges samlet og har en varighed af 75 minutter inklusiv votering. 6 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

7 Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af ekstern censor, intern censor og egen lærer Prøven bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerendes lærer har ansvaret for i god tid at udvælge opgaver under hensyntagen til muligheden for tilvejebringelse af passende ensemble. at tilrettelægge prøveforløb i samråd med studieadministrationen og eksterne samarbejdspartnere. Der afholdes 2 prøver og en generalprøve, hver à 45 minutters varighed. Egen lærer har i samråd med censor ansvaret for udvælgelse af årgangens tilstillede opgaver, som er forskellige, men fremføres af samme ensemble. Den studerende har ansvaret for at den tilstillede opgaven afhentes to uger inden prøven. Del II Eksamensmateriale Med udgangspunkt i det selvvalgte værk udarbejdes en skriftlig, samlet produktionsplan, som skal indeholde: Prøveplaner Indkaldelse af musikere (herunder evt. brug af assistenter til faste ensembler) Økonomi i form af budget og regnskab for produktion Kontrakter med medvirkende Anskaffelse af node-materiale (lån/leje) Praktisk regi (herunder lokaler, lys, lyd, nodestativer og evt. transport m.m.) Evt. transmissionsvilkår etc. Skriftlig udarbejdelse af markedsføringsmateriale, i form af pressemeddelelser, programnoter, og tekst til en booklet til brug ved en evt. CD-udgivelse. Kandidatprojektet skal have et omfang på min. 15 normalsider. Eksamensform Kandidatprojektet har form af en skriftlig hjemmeopgave, som kommenteres ved samtalen i forbindelse med hovedfagsprøven. Varighed og omfang 15 minutters samtale og 15 minutters votering. I alt 30 minutter. Censur og bedømmelse Kandidatprojektet bedømmes af ekstern censor, intern censor og egen lærer. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

8 Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvar for at kandidatprojektet indleveres senest 1. maj til studieadministrationen (5 kopier). Studieadministrationen har ansvaret for at projektet fremsendes til censorerne i god tid inden eksamen. Studieadministrationen har ansvaret for at samtalen lægges i forbindelse med hovedfagsprøven. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til musikledelse kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til musikledelse, samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende hovedfagsrelaterede metoder, redskaber og udtryksformer kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 8 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

9 ( semester) Formålet er at udvikle den studerendes evne til at selvstændigt at sætte sig ind i et værks formale princip, dets struktur og bagvedliggende kompositoriske ideer for med tilstrækkelig analytisk baggrund være i stand til at skabe en personlig fortolkning. Der udvælges værker, gerne i samspil med hovedfagsundervisningen, som underkastes dybtgående analyser. Der lægges vægt på at bibringe den studerende dels fortrolighed med musikkens elementer og mulighed for at vurdere forholdet mellem det typiske og specielle i den kompositoriske helhed, dels forståelse af sammenhængen mellem materialet og dets udvikling, samt overblik til at vægte detaljen i forhold til helheden. Ud over de værker/værkudsnit, der er direkte hovedfagsrelaterede, arbejdes med værker/værkudsnit, der repræsenterer arketyper, spændende fra barokken til i dag. Undervisningen kan læses på tværs af årgangene, når det skønnes hensigtsmæssigt. Form- og strukturanalyse/repertoiregennemgang Efter 2. semester. Eksamensindhold En mundtlig, dybtgående analyse af et værk/værkudsnit/en sats, som ikke har været gennemgået i studietiden, men som ligger inden for det stofområde, der har været behandlet i løbet af studiet. Eksamensmateriale Opgaven udleveres i nodeform. Der stilles klaver og en indspilning af opgaven til disposition i forberedelsestiden. Eksamensform Mundtlig prøve med forberedelse. Varighed og omfang Eksamen har en varighed af 40 minutter inklusiv votering. Der gives 4 timers forberedelse. Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af intern censor og egen lærer. Prøven bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

10 Læreren er sammen med den interne censor ansvarlig for udvælgelsen af opgaven, som efterfølgende skal godkendes af censor. Studieadministrationen har ansvaret for udleveringen af opgaven samt forberedelseslokale med lydanlæg og klaver. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om et værks formale princip, dets struktur og bagvedliggende kompositoriske ideer kan den studerende forstå og reflektere over et værks formale princip, dets struktur og bagvedliggende kompositoriske ideer samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende formidle og diskutere et værks form- og strukturrelaterede problemstillinger 10 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

11 ( semester) Formålet med faget er at gøre den studerende fortrolig med forskellige ensembletypers klangverden og muligheder, for herigennem at udvikle evnen til at se instrumentatoriske og kompositoriske ideer, der er nedfældet i partituret. Undervisningen i instrumentation finder sted på 1. og 2. semester, og indeholder partituranalyse, herunder øvelser i tekstur- og idéanalyse fra et repræsentativt antal af stilperioder og genrer. Desuden øvelser i reduktion fra partitur til particel, samt instrumentering fra particel til partitur. Endvidere transskriptionsopgaver fra én ensembletype til en anden. Undervisningen i instrumentkendskab afvikles i kursusform på 1. semester af studieforløbet. Udvalgte værker gennemgås af instrumentallærere ved konservatoriet med henblik på at give den studerende kendskab til de enkelte instrumenter /instrumentgrupper. Undervisningen går specielt ind på flg. områder: Træ- og messingblæsere: Vejrtræknings- og blæseteknik, herunder overblæsning, forskellige typer rør og mundstykker, sordiner, transponerende instrumenter, notation, m.m. Slagtøj: Instrumentkendskab, notation, køller, m.m. Harpe: Pedalbrug, spillemåder, flageoletter, notation, m.m. Strygere: Strøgtyper, frasering, praktisk strøgsætning, notation, flageoletter m.m. Instrumentation og instrumentkendskab Efter 2. semester Eksamensindhold Eksamen består af: En skriftlig prøve under klausur Den studerende instrumenterer en folkemelodi eller tilsvarende opgave (12 16 takter). Besætningen meddeles ved prøven. Der gives 4 timer til løsning af opgaven. En mundtlig partituranalyse På baggrund af den indsendte værkliste fra hovedfaget udvælges en række værkudsnit. Den studerende skal gøre rede for tekstur og idé i disse udsnit. Til opgaven gives der 2 timers forberedelse. Eksamensmateriale Repertoireliste over værker/værkudsnit, den studerende har indstuderet i hovedfaget på 1. og 2. semester. Eksamensform Skriftlig prøve under klausur og mundtlig prøve DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

12 Varighed og omfang Den skriftlige prøve har en varighed af 4 timer Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter. Herefter afsættes 30 minutter til bedømmelse af den mundtlige præstation og den skriftlige opgave. Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af intern censor og egen lærer. Prøven bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala, beregnet som gennemsnit af de 2 prøver. Ansvar og tidsfrister Læreren er ansvarlig for udvælgelse af opgaver, som efterfølgende skal godkendes af censor. Opgavetyperne er ikke nødvendigvis identiske for studerende på samme årgang. Studieadministrationen har ansvaret for at den skriftlige del af prøven er aflagt før den mundtlige. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om forskellige ensembletypers klangverden og muligheder kan den studerende forstå og reflektere over forskellige ensembletypers klangverden og muligheder samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende anvende relevante instrumentationstekniske metoder, redskaber og udtryksformer kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller 12 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

13 (1.-2.semester) Formålet med faget er at opøve den studerendes stemme til at kunne fungere i et fremtidigt virke som korleder. Der lægges vægt på at give et grundlæggende kendskab til sangstemmens funktion, således at den bedst muligt kan tjene som værktøj for den udøvende korleder til instruktion af korsangere. Forskellige typer af opsyngningsøvelser indgår som del af studiet. Sangens helt basale funktion i musikalsk interpretation at kunne opleve musik rent vokalt - er et andet vigtigt aspekt i sangundervisningen. Undervisningen foregår individuelt eller i gruppe. De studerende følger undervisning i stemmeteori som supplement til sangundervisningen. Sang inkl. stemmeteori Efter 2. semester. Eksamensindhold og -materiale 1. Eksaminanden opgiver en programliste på 15 sange, som skal attesteres af læreren. Censorerne udvælger én sang, som synges såvel med som uden akkompagnement. Censorernes valg meddeles ved eksamen. 2. Eksaminanden opgiver et program bestående af 2 klassiske opgaver efter eget valg (f.eks. lieder, romancer og/eller arier). Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang Prøven har en varighed af 25 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af egen lærer og en intern censor. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Den studerende har selv ansvaret for, at program og programliste afleveres i Studieadministrationen. Studieadministrationen har ansvaret for tilstedeværelsen af en tilstillet akkompagnatør. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af repertoireliste. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

14 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til sang og som redskab til anskueliggørelse af musikalske fænomener har den studerende viden om metoder og praksis i relation til brug af instrument/stemme som hjælpemiddel ved tilegnelse af repertoire Færdigheder kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til sang mestrer den studerende metoder, redskaber og udtryksformer i relation til sang kan den studerende vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og tekniske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og opstille løsningsmodeller 14 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

15 ( semester) Fagets formål er at bidrage til udviklingen af den studerendes musikermæssige bevidsthed og færdighed. Hovedpunkterne i fagets metode er udvikling af et sikkert indre gehør, en veludviklet tempo- og pulsfornemmelse, en god auditiv strukturering og hukommelse samt opbygning af færdighed i at overskue og realisere et nodebillede. Undervisningen omfatter: Auditiv analyse, rytmelæsning, melodilæsning, partiturspil, korrektion og diktat. Desuden kan andre relevante discipliner inddrages. Hørelære Efter 3. Semester Eksamensindhold og eksamensmateriale Eksamen besta r af en skriftlig opgave og en mundtlig prøve. Skriftlig opgave Nedskrivning og korrektion af en instrumental eller vokal sats. Mundtlig eksamen: Auditiv analyse: Efter den studerendes eget valg: Auditiv analyse af forespillet klaver- eller instrumentalsats eller Rytme: Funktionsharmonisk analyse af vanskeligere homofon sats. Udførelse af en vanskeligere e nstemmig opgave, der udføres med ledsagende taktering. Udførelse af en vanskeligere 2-stemmig kombinationsopgave. Begge opgaver kan indeholde polyrytmik, skæve og vekslende taktarter og metrisk modulation. Melodi: En 3-stemmig kombinationsopgave, hvor e n stemme synges og de øvrige stemmer spilles pa klaver, En vanskeligere uakkompagneret fritonal eller atonal melodisk opgave. En vanskeligere akkompagneret sang. Partiturspil: Uddrag af et partitur, der kan indeholde transponerende instrumenter (B-, A- og F-stemning) og C-nøgler (alt- og tenornøgle), udføres pa klaver. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

16 Eksamensform Mundtlig og skriftlig eksamen. Varighed og omfang Den mundtlige prøve har en samlet varighed af 30 minutter inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelse med klaver til ra dighed til opgaverne under rytme, melodi og partiturspil. Der gives 1 time til besvarelsen af den skriftlige opgave. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af intern censor og egen lærer. Der gives e n karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Læreren har ansvaret for at stille opgaverne til den mundtlige eksamen. Faggruppelederen har ansvaret for at opgaven til den skriftlige del af eksamen bliver udarbejdet. Den studerende har selv ansvaret for at afhente og aflevere den skriftlige opgave i Studieadministrationen. Efter afslutning af faget Viden og forsta else kan den studerende forsta og reflektere over metoder i forbindelse med realisering af et nodebillede Færdigheder mestrer den studerende relevante metoder og redskaber i forbindelse med realisering af et nodebillede kan den studerende vurdere og vælge blandt fagomra dets metoder og redskaber, samt opstille nye løsningsmodeller Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 16 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

17 ( semester) Formålet er at give den studerende et værktøj som hjælp til selvstændig indstudering og ledelse af solister og solistensembler. Faget indeholder vejledning i repetitørvirksomhed. Undervisningens progression tilrettelægges efter den studerendes standpunkt. Repetition Efter 2. semester. Såfremt den studerende gennem minimum 80 % fremmøde har opnået attest i faget, bortfalder prøven. Eksamensindhold Prøven består af to dele: Prima vista-spil af et klaverudtog med solostemmer som eksempelvis Mozart: Cosi fan tutte, nr. 4 (duet). Secunda vista ledsagelse af et recitativ med solist som eksempelvis Mozart: Grevens recitativ fra 3. akt af Figaros Bryllup. Eksamensmateriale Opgaverne gives i form af nodeforlæg, der udleveres i forbindelse med prøven. Eksamensform Praktisk prøve med en eller flere tilstillede solister. Til secunda vista-opgaven gives 15 minutters forberedelse med klaver til rådighed, men uden den tilstillede solist. Varighed og omfang Prøvens samlede varighed er 25 minutter. Heraf afsættes 10 minutter til votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af intern censor og egen lærer. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvar for rettidig aflevering af repertoireliste. Egen lærer har ansvaret for tilstillet solist(er). Lærer og intern censor har i fællesskab ansvaret for frembringelsen af prima vista og sekunda vista opgaverne. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

18 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om indstuderingsteknik i relation til sangere og instrumentalister kan den studerende forstå og reflektere over indstuderingsteknik samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende anvende relevante indstuderingsmetoder, redskaber og udtryksformer kan den studerende vurdere og vælge blandt indstuderingsmetoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller Kompetencer kan den studerende styre indstuderingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 18 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

19 Kvalifikationsrammen afspejler hvilke kvalifikationer den studerende opnår i forbindelse med de enkelte fag. Kandidat i Musikledelse Hovedfag Støttefag Efter KA-eksamen Hovedfag/ KA-projekt Hørelære Repetition Instrumentation Form og struktur analyse Viden og forståelse Vidensfeltet Forståelse og refleksionsniveau Færdigheder Typen af færdigheder Vurdering og beslutning Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og udtryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller X X X X X X X X X X X X X X x X X kan den studerende formidle og Formidling diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- X X specialister Kompetencer kan den studerende styre arbejds- Handlingsrummet og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller el- X X ler udtryk DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August

20 kan den studerende selvstændigt Samarbejde og ansvar igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og på- X X tage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering X X X 20 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som musikleder. August 2011

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music ORKESTERDIRIGENT STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) BLOKFLØJTE MED PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) ACCORDEON STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) KOMPOSITION STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD Forord... 4

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Indhold... 2 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (Orkester)...

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 5 Planche (ECTS og undervisning)... 6 1. Hovedfag... 7 Hovedfag (sang)... 7 Undervisningens

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BLOKFLØJTE OG VIOLA DA GAMBA STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011,

Læs mere

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE ORGEL a. Kunstspil Målet er, at den studerende opnår indsigt, kundskab og færdighed som forudsætning for at udvikle indstuderingsteknik, herunder kendskab til opførelsespraksis og registreringspraksis.

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Performer, kammer- og orkestermusiker VERSION 5 290916 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD Forord...

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Brobygning har udviklet metoder og/eller materialer inden for musikpædagogik og musikformidling for børn og unge med henblik på at bygge broer og skabe større sammenhæng i den musikalske

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG

STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af studieordning for de klassiske uddannelser...3

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN SOM KIRKEMUSIKER

BACHELORUDDANNELSEN SOM KIRKEMUSIKER BACHELORUDDANNELSEN SOM KIRKEMUSIKER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) KIRKEMUSIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord...

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN SOM TONEMESTER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

BACHELORUDDANNELSEN SOM TONEMESTER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BACHELORUDDANNELSEN SOM TONEMESTER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) TONEMESTER STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2015 INDHOLD Forord... 4 Planche (ECTS

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse (M-RK) Overordnede mål At videreudvikle de kunstneriske, vokale, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer indenfor hovedfaget rytmisk korledelse og

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS)

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) STUDIEPLAN Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS)

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) STUDIEPLAN Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16. 1 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk blokfløjte

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk blokfløjte Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk blokfløjte 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BLOKFLØJTE /HISTORISKE IN- STRUMENTER STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret april 2009 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens normering...3

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk klaver

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk klaver Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk klaver 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt/vokalt hovedfag har solistiske og ensemblemæssige færdigheder,der knytter sig til beskæftigelse inden for udøvende musik og/eller musikpædagogik har udviklet sit specifikke,

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST Performer, kammer- og orkestermusiker Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens opbygning...

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 5 Planche (ECTS og undervisning)... 6 1. Hovedfag... 7 Hovedfag (kirkemus.): Solistisk

Læs mere