Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober Ved partner Michael Honoré

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré"

Transkript

1 Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré

2 I. Introduktion til statsstøttereglerne

3 Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel ) og i den danske konkurrencelov ( 11a) Artikel 107(1) : Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne Artikel 106(2) og Artikel 107(2-3) opremser for de forskellige former for støtte, der er forenelige med det indre marked (fx: public service støtte, kulturstøtte, miljøstøtte, regionalstøtte, beskæftigelsesstøtte, SMV-støtte, F&U-støtte). Artikel 108 beskriver den procedure, der skal følges.

4 Håndhævelse Statsstøttereglerne håndhæves af EU-Kommissionen og af Konkurrencerådet. Hvis støtten er omfattet af traktatens regler, skal medlemsstaten som udgangspunkt anmelde til Kommissionen og afvente grønt lys. Risiko for tilbagebetaling af uforenelig støtte, inkl. renters rente. Risiko for tilbagebetaling af renter af forenelig støtte. Hvis støtten kun er omfattet af konkurrencelovens regler, kan det stadig være en god idé at bede om en stillingtagen for at undgå tilbagebetaling. NB! Siden 1. marts 2013 har ulovlig statsstøtte skulle tilbagebetales til statskassen uanset støtteyder Risiko for erstatningsansvar Dårlig presseomtale

5 Statsstøttetesten Anvendelse af en 2-trins test: Trin A. Foreligger der statsstøtte? TEUF artikel 107, stk. 1 og KL 11a Trin B. Hvis ja => Kan støtten godkendes (evt. efter forudgående anmeldelse)? TEUF artikel 107, stk. 2 og stk. 3 // TEUF artikel 106, stk. 2 Diverse gruppefritagelser, retningslinjer og vejledninger fra Kommissionen KL 11a: lovlig i henhold til offentlig regulering? Ressortministeren / Statsforvaltningen kan godkende.

6 Trin A: Foreligger der statsstøtte? For at der er tale om statsstøtte, skal flg. betingelser alle være opfyldt: 1. Der skal være tale om offentlige midler ( statsmidler ), der kan tilregnes myndighederne 2. Der skal foreligge en økonomisk fordel 3. Fordelen skal tilfalde en afgrænset gruppe af modtagere (kravet om selektivitet) 4. Modtageren skal udøve økonomisk virksomhed 5. Risiko for fordrejning af konkurrencen 6. (Samhandelen mellem EU's lande skal være påvirket) [Ej 11a-krav]

7 1.1 Statsmidler Begrebet stat omfatter ikke blot centraladministrationen, men også decentrale og lokale myndigheder på alle niveauer. Ikke nødvendigt, at de anvendte midler tilhører statskassen, når blot de til stadighed er under de offentlige myndigheders kontrol og dermed står til rådighed for de kompetente nationale myndigheder. Midler tilhørende en offentligt kontrolleret virksomhed er statsmidler Selv midler tilhørende private er statsmidler, hvis brugen kontrolleres af myndighederne

8 1.2 Brugen af statsmidlerne skal kunne tilregnes de nationale myndigheder Dette kriterium er særligt relevant i relation til offentlige eller private organer, der er udpeget elle oprettet af staten. Sag C-482/99, Frankrig mod Kom (»Stardust Marine«) - Ej nok, at en virksomhed er undergivet statslig kontrol - også nødvendigt at undersøge, om de offentlige myndigheder på den ene eller den anden måde må anses for at være impliceret i vedtagelsen af disse foranstaltninger, idet der skal foretages en bedømmelse af sagens omstændigheder som helhed og den sammenhæng, hvori foranstaltningen er truffet. - Næppe nok, at bestyrelsen er udpeget af myndighederne / består af myndighedsrepræsentanter (jf. InterFerryBoats-sagen) Sag C5/2008 Århus Lufthavn A/S - støtte til Ryanair (ej afgjort)

9 1.3 Statsmidler Hvad er omfattet af begrebet stat & statsmidler? Hvad med en region og dennes midler? JA Hvad med en kommune og dennes midler? JA Hvad med en offentlig (fx kommunal virksomhed) og dennes midler? MÅSKE Hvad med en privat virksomhed (og dennes midler)? MÅSKE Hvad med EU s midler? MÅSKE

10 2.1 Økonomisk fordel Ikke alene positive ydelser (såsom direkte tilskud, rentefrie eller lavtforrentede lån, garantier, kapitalindsprøjtninger), men ligeledes "indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af samme art og har tilsvarende virkninger (fx skatte-/afgiftslempelser, køb/salg/leje på favorable vilkår) Virkningsprincippet: Hensigten og formålet med den pågældende statslige intervention er uden betydning. Det afgørende er virkningen af foranstaltningen. Det afgørende er, om den virksomhed, foranstaltningen er rettet mod, opnår en økonomisk fordel, som den ikke ville have opnået under sædvanlige markedsbetingelser. - I mange tilfælde anvendes den markedsøkonomiske investortest (bonus pater investor / køber / sælger) - Sag C-124/10 P, EDF

11 2.2 Økonomisk fordel ved indkøb af offentlige tjenesteydelser På dette område gælder en særlig test for, om der er tale om en fordel, jf. sag C- 280/00, Altmark. Ej økonomisk fordel, hvis flg. 4 kriterier alle er opfyldt: 1) virksomheden er pålagt at opfylde klart definerede forpligtelser til offentlig tjeneste (klart public service mandat) 2) der anvendes gennemsigtige og objektive kriterier for beregningen af kompensationen (transparens ifm kompensation) 3) kompensationen overstiger ikke, hvad der er nødvendigt for at dække de udgifter, der følger af public service pligten, idet der tages hensyn til forbundne indtægter og retten til en rimelig fortjeneste (ej overkompensation) 4) Enten gennemføres udvælgelsen af virksomheden ved offentligt udbud, eller kompensationen bestemmes ud fra en veldrevet gennemsnitsvirksomheds omkostningsniveau (udbud eller effektivitetstest)

12 2.3 Økonomisk fordel Hvad er omfattet af begrebet økonomisk fordel? Hvad med et tilskud? JA Hvad med en skatte- eller afgiftsfritagelse? JA Hvad med en garanti eller en kaution? MÅSKE Hvad med udlejning af et stykke jord eller en bygning? MÅSKE Hvad med køb af en vare? MÅSKE

13 3.1 Kravet om selektivitet Selektivitetsbegrebet er særdeles bredt. Hverken den omstændighed, at et stort antal virksomheder kan blive omfattet af foranstaltningen, eller at disse virksomheder tilhører forskelligartede og store erhvervssektorer, er tilstrækkelig til at rejse tvivl med hensyn til støttens selektive karakter. Støtte kan således omfatte en hele økonomisk sektor og alligevel henhøre under TEUF art En særlig selektivitetstest gælder på området for skatter og afgifter

14 3.2 Kravet om selektivitet Hvad er selektivt? Støtte til samtlige el-producenter i landet? JA Støtte til samtlige virksomheder i samme kommune/region? JA Støtte til samtlige små og mellemstore virksomheder i landet? JA Støtte til alle børnefamilier? NEJ

15 4.1 Modtageren skal udøve økonomisk virksomhed Kun støtte, når modtageren udøver økonomisk aktivitet. Det er ikke virksomhedens juridiske status men aktivitet, der er afgørende Økonomisk aktivitet (udøvelse af virksomhed) - Enhver aktivitet, der består i at udbyde varer og tjenesteydelser på et bestemt marked [>< indkøb] - Underordnet, om virksomheden er non-profit Ikke-økonomisk aktivitet - Udøvelse af offentlig myndighed (fx retsvæsen, politi, fængsel m.v.) - Solidaritetsprincip (sundhed, sociale område, uddannelse) - Typisk når der gælder et delegationsforbud (forvaltningsvirksomhed >< driftsvirksomhed) - Alle aktiviteter udført af borgere (>< virksomhed)

16 4.2 Modtageren skal udøve økonomisk virksomhed Oplagte gråzoner (hvor vurderingen kan variere fra land til land) - Sociale ydelser (C-159/91 og C-160/91, Poucet & Pistre) - Sundhed (sag C-205/03 P, Fenin) - Undervisning (sag C-263/86, Humbel)

17 4.3 Modtageren skal udøve økonomisk virksomhed Hvad med fx tilskud til lokale fodboldklub? MÅSKE lokale varmeforsyningsanlæg? JA kommunale hjemmepleje? MÅSKE den kommunale børnehave? NEJ kommunale bibliotek, der udlåner bøger, musik og film gratis? MÅSKE (JA?)

18 Konkurrencefordrejning & Samhandelspåvirkning 5. Fordrejning af konkurrencen Der foreligger så godt som altid en aktuel eller potentiel fordrejning af konkurrencen, når der er ydet en selektiv økonomisk fordel i et liberaliseret marked. EU-reglerne har en bagatelgrænse på i løbet af 3 år ( de minimis ), jf. Kfo 1998/ Beregnes for hver enkelt virksomhed - En række formalia skal være overholdt Konkurrenceloven 11a har ikke bagatelgrænse (6. Samhandelspåvirkning gælder ej for KL 11a ) Opfyldt, hvis der blot er en mulighed for at støttemodtager kan flytte sin aktivitet til andre lande eller for, at andre virksomheder kan trænge ind på støttemodtagers marked At støtte er ubetydelig udelukker ikke altid, at samhandelen er påvirket.

19 Trin B: Kan støtten godkendes? Efter EUF-traktatens regler A. Kan støtten gruppefritages i medfør af en gruppefritagelsesforordning? - Især Super-Gruppefritagelsesforordningen (nr. 800/2008), fx Regionalstøtte // Miljøstøtte // SMV-støtte // Forskning, Udvikling og Innovation // Uddannelsesstøtte // Beskæftigelsesstøtte // Risikovillig kapital - Hvis betingelserne er opfyldt, er der ikke krav om anmeldelse. Der skal dog gives besked til Kommissionen. B. Mulighed for individuel godkendelse => behov for anmeldelse til EU-Kommissionen, jf. TEUF artikel 108(3) - Vejledning findes i KOM s mange retningslinjer og meddelelser m.v. Efter konkurrencelovens regler: Ej påbud om tilbagebetaling, hvis støtten er lovlig i henhold til offentlig regulering ***

20 II. Cases til illustration 1. En erhvervsfremmeinstitution har lavet et iværksætterhus, hvor der udlejes små lokaler til markedspris. Kommunen støtter institutionen. Dette er lovligt efter erhvervsfremmelovens 13. Kan det udgøre støtte? Er situationen en anden, hvis der ikke betales markedsprisen? 2. En kommune stiller garanti i forbindelse med opførelse og drift af det lokale kraftvarmeværk (evt. via Kommunekredit). Kan det udgøre støtte? Er situationen en anden, hvis kommunen i stedet kautionerer for et lån optaget af kraftvarmeværket? 3. En kommune giver afkald på at indkræve spildevandsafgifter / affaldsafgifter over for visse virksomheder i kommunen. Kan det udgøre støtte? 4. En kommune privatiserer en virksomhed. Der afholdes udbud, og i udbudsmaterialet stilles der krav om, at køber har en grøn profil, og at køber skal bibeholde en vis beskæftigelse. Kan det udgøre støtte?

21 Afrunding og evt. spørgsmål Disclaimer Denne præsentation indeholder en generel gennemgang af emner, som Bech-Bruun efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Bech-Bruun kan ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning.

22 Kontakt Michael Honoré Partner København EU- & Konkurrenceret T M E

23 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere