Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården."

Transkript

1 Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2014 Godkendt 2015,011 Meddelelser fremlagt i Klostergården Ingen 2015,012 Beslutning vedrørende køb af scene Tilbuddet på en scene på 5x3 m 2 blev drøftet. Skulle der bruges en større scene var der mulighed for at leje ekstra moduler. Det blev oplyst, at scenen kunne leveres til brug i marts. Hanne Henriksen vil gerne bruge den til krybbespil. René Høeg gjorde opmærksom på, at det kunne være vanskeligt at sætte scenen op hvorfor det blev foreslået at der blev oprette et scene laug Tilbuddet på scene, forhæng og vogn med gummihjul på kr, ,25 blev godkendt. Ib Hoch kontakter firmaet for levering. 2015,013 Drøftelse af henvendelse fra korshærspræsten om lån af bordtennisbord til Varmestuen Hanne Henriksen oplyste at hun bruger bordet i forbindelse med sleep over. Det blev fastslået, at Kirkens Korshær skal stå for transport af bordtennisbordet mellem Varmestuen og Klostergården, når det skal bruges i Klostergården. Kirkens Korshær hæfter for eventuelle skader på bordet under ophold i Varmestuen samt under transporten. Anders Tornbjerg Andersen pointerede, at der skal laves en kontrakt hvor der skal stå at de har lånt det, så er loven klar. Godkendt. 2015,014 Behandling af ansøgning fra FOF om lån af Klostergården til afholdelse af kunstforedrag kursus Renæssancemestre to og to i med- og modspil Dato Tid 19. mar :00-12: mar :00-12: apr :00-12: apr :00-12: apr :00-12:00

2 30. apr :00-12:00 Anna-Mette Larsen gør opmærksom på at der er problemer i Klostergården med at udføre de normale rutiner når der er foredrag torsdag formiddag. Ligeledes er der problemer med benyttelse af kirken, da parkeringspladserne er optaget. Da mandag er personalets normale fridag blev det foreslået at FOF kunne leje lokalerne 6 mandage for kr ,00 til rengøring, samt selv sørge for opstilling/returstilling af borde og stole. 2015,015 Orientering om bysognenes fælles indsendte forslag til omfordelingspuljen Vor frelsers Sogn At udvikle, styrke og forbedre sognenes konfirmandforberedelse og samarbejdet på tværs af midtbyens kirker og skoler, samt at give præsterne mulighed for udvikling af pædagogiske og didaktiske formidlingsevner Sønderbro sogn 1. samarbejde på tværs at udbygge og intensivere det allerede eksisterende samarbejde mellem de tre menighedsrådsformænd til også at omfatte de tre menighedsråds medlemmer samt kirkernes ansatte 2. kommunikation, idet nuværende kirkebladssamarbejde udbygges til at omfatte kommunikation i bred forstand, 3. Diakoni, idet der sættes fokus på hjælpen til de svage og udsatte Klostersognet Formålet med at oprette en diakonipræstestilling kvote 50 er, at der skal være en ankermand, der har tid og mulighed for at udvikle det diakonale område i Horsens Provsti. Klostersognet alene Med den nye skolereform lægges der op til understøttende undervisning, hvor dele af elevernes undervisning placeres uden for skolen hos institutioner firmaer eller organisationer. Med projektet Lær i Klosterkirken" vii Klosterkirken gerne åben sine døre for skolerne i Horsens Kommune og give eleverne en anden oplevelse af både undervisning og kirke. Jørn Bjørnskov (herefter JB) foreslår at dette punkt blev behandlet sammen med et punkt under det lukkede møde. Her blev orienteringen taget til efterretning. 2015,016 Kend mere til dine kolleger i menighedsrådet Anders Tornbjerg Andersen Udpegning af næste fortæller

3 Efter Anders Tornbjerg Andersen fortælling Blev Lissi Sørensen næste mødes fortæller 2015,017 Behandling af klage fra beboer Aaboulevarden vedrørende klokkeringning Når jeg kigger ud af mit soveværelsesvindue, bliver jeg mødt af et smukt kirketårn. Desværre er der inde i tårnet denne enorme klokke, som jeg ofte bliver vækket af tidligt om morgenen. Det er sådan, at jeg arbejder på aftenhold, så jeg kommer først seng kl Jeg vil sætte enorm stor pris på, hvis I vil vente til kl.10, som det første. Jeg kan simpelthen ikke hænge sammen i hverdagene, når jeg får så lidt søvn. i Det blev vedtaget - i henhold til kutyme og til reglen dem der var her først.. - ikke at imødekomme ønsket om udsættelse af klokkeringning til kl. 10,00 JB kontakter beboeren og meddeler, at vi ikke kan efterkomme hans ønske. 2015,018 Orientering fra mødet med Provsten, formænd, næstformænd og præster vedrøren- de provstiets fremtid med hensyn til oprettelse af pastorater JB orienterede om mødet hvis formål det var at tænke sammen på tværs for at finde gode helhedsløsninger at bidrage til at finde fremtidens gode pastoralsmodeller at skabe fælles udgangspunkt, så alle kan gå hjem og tænke videre i eget menighedsråd på Hvordan sikrer vi de bedst tænkelige vilkår for kirken Hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for menighedsrådsarbejdet og for kirkens arbejde? Hvordan skaber vi en dynamisk og attraktiv for menighedsrådsarbejdet og for kirkens arbejde? Hvordan skaber vi en dynamisk og attraktiv arbejdsplads for præster og for kirkens ansatte?. Da ting tager tid har vi brug for at have tid til at snakke sammen på kryds og tværs i provstiet, og derhjemme i eget sogn/pastorat. Men samtidig står to konkrete pastorater og har brug for en løsning inden alt for længe, det er Nim-Underup-Føvling med et befolkningstal på 1699, der skal tage afsked med sognepræst Kirsten Høg, til august og vi ved at, at Gangsted-Søvind med et befolkningstal på 1825 senere skal tage afsked med sognepræst Elsebeth Bank. Da det gennemsnitlige befolkningstal i provstiet for en sognepræst er 3198 vil det være urealistisk igen at ansætte en fuldtidspræst i disse sogne. Håbet er, at vi får gode løsninger, der gerne skulle flugte med et samlet helhedsperspektiv, vi sammen har fundet frem til og være på plads for disse to steder før sommerferien. En lille hurtigt arbejdende tænketank bestående af Ilse Kyndesgard, Preben Egeholt, Anne Assenholt, tillidsmand Jens Peder Baggesgaard, Birgitte Søhoel, Mathias Hede Madsen og provsten, der havde bidraget ved Samtaler om, hvordan vi bedst får inddraget alle relevante i den kommende proces Overvejelser over fremtidige muligheder og provstiets demografi og øvrige tal

4 JB delte tal og tegninger over Horsens Provsti der viste hvordan provstiet var i dag og 2 forslag på hvordan det kunne blive Peter Stentoft bemærkede at der manglede et forlag, der havde indflydelse på Klostersogn. JB eftersender det manglede forslag og meddelte at punktet tages op på næste møde da eventuelle bemærkninger/forslag skal fremsendes til Provstiudvalget senest den 20. februar ,019 Behandling af Lise Jeppesens henvendelse vedrørende alterdug på sygehuset JB kontakter Lise Jeppesen og oplyser, at inventaret i kapelsalen på Regionshospitalet Horsens ikke vedrører Horsens Klostersogn, men henviser til ledelsen på hospitalet Behandling af ansøgning fra FOF om lån af Klosterkirken til en julekoncert den 19. december 2015 Under henvisning til den fine koncert med Kurt Ravn den 13. december 2014 ansøgningen imødekommet. 2015,021 Siden sidst Hanne Henriksen nævner at bispevalget officielt er i gang, og mener at vi skal have en mening om det. Tirsdag d. 20. januar 2015 er der møde i Klostergården kl D. 3. februar er der møde i Tyrsted kl Hanne Henriksen opfordrer til at man hører hvad kandidaterne har at sige. René Høeg vil sige godt nytår. Han orienterer om bykirkernes fælles kalender for bykirkerne, og oplyser, at der har været enighed om hele projektet. Kalenderen er blevet ,00 dyrere hvis man samtidig fastholder løsningen med det årlige magasin. Redaktionen vil arbejder på at holde sig inden for det oprindelige budget, idet der arbejdes på at magasinet måske kan blive billigere, hvis man nedsætter kravet til kvaliteten. Lisbeth Kaae Morgenstjerne tager sig af udformningen af det nye digitale nyhedsbrev, der udkommer første gang til marts, og derefter en gang om måneden. René Høeg opfordrer til at der bydes ind med, hvad man gerne vil have i brevet. Særligt aktivitetsudvalget er vigtigt i denne sammenhæng. Hanne Henriksen evaluerer julemånedens gudstjenester og arrangementer. Det er første år hvor tjenesterne hat været halveret, og der var bred enighed om at det var et godt valg. Der kom mange, og det gav en god stemning Orientering Klosterkirkens koncerter i 2015 samt gennemgang af budget Anders Tornbjerg Andersen kommenterede at budgettet er lavet for sent, og ikke efter reglerne. Det skal det gøres fremover.

5 Michael Hvas Thomasen havde fremsendt et budget efter den opfattelse at der var aftalt et budget på , mod det vedtagne budget på ,00, hvilket giver et underskud på kr., ,00. Hertil oplyste JB, at kontingent på 2.100,00 og forplejning på 4.000,00 kunne findes på andre konti. Da der skal mere på indtægtssiden. Foreslår Anders Tornbjerg Andersen, at man kan begynde at tage entré, ligesom der skal søges hos flere fonde, ellers er der et regnskabsteknisk problem, da der på forhånd mangler penge. Det skal indskærpes at budgetterne skal holdes. 2015,023 Orientering om indgåelse af entreprisekontrakt i forbindelse med istandsættelse af Toilettet på terrænet. Projektet går i gang i slutningen af januar, og man forventer at være færdig d. 10. marts. Prisen er sat ind til ,50,- Samtidig blev det oplyst, at kapellet er færdigt, men der mangler at blive købt inventar. Der skal være rejsegilde og indflytningsfest i forbindelse med færdiggørelsen af toilettet 2015,024 Behandling af ansøgning om lån af Klostergården. Formand Jørn Bjørnskov ansøgning, om lån af Klostergården fredag d. 27. feb. kl , til lørdag middag, blev godkendt. Lars Dam Rasmussen ansøger om lån af Klostergårdens lokale d. 16. maj, og om aftenen d. 15. maj. JB bemærker at det er udenfor reglerne, men alle er enige om at det er ok. Godkendt. 2015,025 Næste møde Næste møde afholdes d. 17. februar. Afbud fra Hanne Rahn 2015,026 Eventuelt Næste uge: Filmcafé Foredrag om det Sixtinske kapel kl René Høeg spørger på vegne af Annette Schulz fra Natkirken om hun kan få en nøgle til kirken samt en alarmkode. JB tager en snak med hende. Inge Højgaard gør opmærksom på Lisbeth Kaae Morgenstjernes friweekender. Der skal derfor der findes en afløser. Hanne Henriksen klarer sig d. 1. februar uden kordegn. Eva Lausten tager d. 29. marts.

6 Stort personalemøde i uge 6 (3. februar kl ). Der skal bl.a. tales ferie. Mødet sluttede kl Ref. Lisbeth Kaae Morgenstjerne

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere