Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur"

Transkript

1 Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur Febrúar 2008 Eftirfarandi er athugasemd Félags geislafræðinga vegna Frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegan flutnings á útgáfu starfsleyfa til landlæknis sem félaginu var sent til umsagnar. Frestur sem gefínn er til umsagnar er að okkar mati of stuttur. Okkur vannst ekki tími til að finna útskýringar á þeim merkingarmun sem kann að vera á orðunum starfsleyfi og löggilding gagnvart lögum og reglugerðum. Til að geta gefið umsögn teljum við mikilvægt að sá munur liggi fyrir. Virðingarfyllst Katrín Sigurðardóttir Formaður Félags geislafræðinga Athugasemdimar verða sendar bréflega á næstu dögum

2 Alþingi Erindi nr. Þ //</00 komudagur -<7 Reykjavík 13. febrúar 2008 Nefndasvið Alþingis Austurstræti Reykjavík Efni: Umsogn um frumvarp til laga um flutning á útgáfu starfsleyfa til landlæknis, 351. mál, breyting ýmissa laga. Stjóm Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH) þakkar fyrir að fá tækifæri til að veita umsögn um ofangreint frumvarp. Stjómin telur breytingar þær sem lagðar eru til í frumvarpinu vera til bóta og til einföldunar stjómsýslunnar. Þá telur stjóm FÍH þessar breytingar vera til samræmis þeim anda sem fram kemur í lögum nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu og í lögum nr. 41/2007 um landlækni. Stjóm FÍH leggur áherslu á mikilvægi nýrrar 6. mgr. 15. gr. laga nr. 41/2007 um landlækni (6. gr. frumvarpsins) um að ákvörðun landlæknis um sviptingu starfsleyfis eða takmörkun starfsleyfis sæti kæru til ráðherra. Stjóm FIH vekur athygli á því að ekki er samræmi í notkun á hugtökunum ráðherra annars vegar og heilbrigðisráðherra hins vegar. Þannig er lagt til að í 2. mgr. l.gr. hjúkrunarlaga nr. 8/1974 komi orðið heilbrigðisráðherra í stað orðsins ráðherra. í 14. og 17. gr. frumvarpsins er hins vegar vísað til ráðherra en ekki heilbrigðisráðherra. Stjóm FÍH veltir fyrir sér hvort hér sé um mistök að ræða eða hvort annar ráðherra en heilbrigðisráðherra geti ákvarðað þá þætti sem 14. og 17. gr. frumvarpsins vísa til. Virðingarfyllst, F.h. stjómar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut Reykjavfk - Slmi Fax

3 Alþingi komudagur Nefndarsvið Alþingis Austurstræti Reykjavík Reykjavík, 13. febrúar 2008 Efni: Umsögn um frumvarp til laga um flutnlng á útgáfu starfsleyfa tll landlæknis, 351. mál, breyting ýmlssa laga. Félagi íslenskra náttúrufræöinga barst bréf Heilbrigöisnefndar Alþingis, dagsett 7. febrúar 2008, þar sem óskaö er eftir umsögn félagsins viö frumvarp til laga um flutning á útgáfu starfsleyfa til landlæknis. Féiag íslenskra náttúrufræöinga er stéttarfélag og stendur vörö um kaup og kjör félagsmanna ásamt því aö standa vörö um réttindi félagsmanna. Félagiö tekur aöeins afstööu til ofangreinds frumvarps meö þaö aö leiöarljósi. Félagiö gerir ekki efnislegar athugasemdir viö frumvarp til laga um flutning á útgáfu starfsleyfa til landlæknis. Virðingarfyllst, F.h. Félags íslenskra náttúrufræðinga Félag íslenskra náttúrufræöinga - Borgartúni 6,3. hæö Reykjavík - S: Fax

4 Alþingi Erindi nr.þ /3-S//W 13. komudagur Heilbrigðisnefiid Alþingis. Félag íslenskra sjúkraþjálfara Umsögn um: Frumvarp til laga um flutning á útgáfii starfsleyfa tíl landlæknis, 351. mál, breyting ýmissa laga. Félag íslenskra sjúkraþjálfara þakkar íyrir að fá frumvarpið til umsagnar. Félagið gerir ekki efnislegar athugasemdir við texta frumvarpsins. Félagið vill þó senda með sem fylgiskjal tillögur nefhdar Sjukraþjálfunarskorar HÍ og FÍSÞ um veitingu starfsleyfís og löggildingar sjúkraþjálfara sem lokið hafa námi erlendis. Við höfum talsverðar áhyggjur af framkvæmd þessa þar sem nám sjúkraþjálfara er mjög misjafnt milli landa. Unnin hefur verið mikil vinna innan Evrópudeildar Sjúkraþjálfara til að kortleggja námið og mismun náms milli landa. Við treystum því að við flutning þessa verkefnis til Landlæknisembættisins muni verða unnið faglega að mati á námi þeirra sem sækja um íslenskt starfsleyfí, þetta á við 2. og 3. gr. Laga um sjúkraþjálfun. Fyrir hönd stjómar FÍSÞ Héðinn Jónsson

5 Umsóknir um löggildingu sjúkraþjálfara sem lokið hafa námi erlendis. Tillögur nefndarinnar um umsóknarferlið Umsókn er send heilbrigðis - og tryggingamálaráðuneytisinu. Starfsmenn ráðuneytisins fara eflir tékklista til að ganga úr skugga um að öll gögn fylgi umsókninni. Þegar öll gögn liggja fyrir er umsóknin send til sjúkraþjálfunarkorar til umsagnar. Tékklisti fyrir starfsfólk heilbrigðisráðuneytisins Upplýsingar á íslensku eða ensku liggi fyrir um menntun umsækjanda og þann skóla sem hann útskrifaðist frá. Gögn um að umsækjandi hafi löggildingu sjúkraþjálfara í landinu sem hann kemur frá Ganga þarf úr skugga um að öll gögn séu ófölsuð. Umsækjanda og væntanlegum atvinnurekanda skal gert ljóst að umsækjandi má ekki hefja störf fyrr en starfsleyfi hefur verið veitt. Rammareglur sem farið er eftir við mat á umsóknum sem berast frá sjúkraþjáifurum með menntun innan Evrópusambandsins Tveggja til þriggja manna nefnd fer yfir umsóknimar þegar þær berast og mun heilbrigðisráðuneytið greiða fyrir þá vinnu. 1. Ef mikill munur er á menntun umsækjanda og islenskrar menntunnar í sjúkaþjálfun fær umsækjandi ekki löggildingu. Það á einnig við, ef nám i sjúkraþjálfun í upprunalandinu er á lægra skólastigi (ekki á háskólastigi) en námið hér á landi þó að það sé ekki munur á innihaldslýsingu á náminu. I báðiun tilvikum er imisækjanda gefinn kostur á að taka próf eða vinna aðlögunartíma. Kjósi hann að taka próf, skal sjúkraþjálfunarskor skipuleggja það að ósk heilbrigðisráðuneytis enda mim ráðuneytið greiða fyrir þá vinnu sem þarf við undirbúning á svo viðamiklu prófi. Umsækjendur munu siðan sjálfir greiða fyrir próftökuna. Prófið sé bæði skriflegt og verklegt. Skriflegi hlutinn skal innihalda verkefiii eða spumingar sem reyna á fagþekkingu og klíníska rökhugsun (t.d. með því að nota dæmi um sjúklinga með ákveðin einkenni). Verklegi hlutinn sé í sama formi og lokaklínik sem nemendur í sjúkraþjálfun Háskóla íslands þreyta, með tilheyrandi undirbúningstíma og prófdómurum. Velji umsækjandi hins vegar að vinna aðlögunartíma skal Heilbrigðisráðuneytið vera með samning við ákveðnar stofnanir (s.s. LSH og/eða Reykjalund) um að

6 umsækjandur geti unnið slik tímabil hjá þeim. Sto&animar verða að hafa reynslu af að taka nema og hafa á að skipa reyndum verkmenntunarkennurum. Umsækjandi skal sjálfur sjá um að útvega sér pláss á þessum sto&unum. Þessi tímabil verða síðan eins og verkmenntunartímabil hjá 4 árs nemum í sjúkraþjálftun Háskóla íslands. Ákveðinn verkmenntunarkennari er þeim til leiðbeiningar en krafist er sjálfstæðra vinnubragða. Verkmenntunarkennarinn metur fæmi þeirra í starfi á tímabilinu. Aðlögunartíminn getur verið mislangur eftir eðli umsókna en gæti numið allt að 3 árum. Ef um er að ræða mjög langt tímabil þarf það að vera í öðru formi s.s. með reglulegri handleiðslu. Standist umsækjandi ekki aðlögunartimabilið, skal lengja það eða gera kröfur um að umsækjandi taki ákveðin námskeið til að bæta fæmi sína í starfi. 2. Vanti ákveðin námskeið í grunnnám umsækjanda sem talin eru nauðsynleg til að hann geti starfað við sjúkraþjálfun i landinu má krefjast að hann taki próf í þeim hlutum/námsgreinum sem á vantar. Óski hann að sitja slík námskeið innan háskólans skal hann sækja um það sjálfur. 3. Umsækjandi þarf að sýna fram á einhveija kunnáttu í íslensku. Hvort sem krafist er námskeiðs eða prófs er ákvörðun ráðuneytisins. 4. Umsækjandi þarf að sýna fram á þekkingu eða sækja námskeið um íslenska heilbrigðiskerfið. Rammareglur sem farið eftir þegar farið er yfir umsóknir sem berast frá sjúkraþjálfurum utan Evrópusambandsins Nefhdin setur fram tillögu um að allir taki prófið sbr. lið 1 í um^öllun um umsækjendur frá Evrópusambandinu. Björg Guðjónsdóttir Ella Kolbrún Kristinsdóttir Mundína Á. Kristinsdóttir

7 Alþingi Erindi nr. Þ /J jy s 'r f r f komudagur /y'--?. fsc? Félag lífeindafræðinga The Icelandic Association of Biomedicat Scientists ^ ^ fsbrúsf 2008 Nefndarsvið Alþingis Austurstræti Reykjavík Um frumvarp til laqa um flutninq á útqáfu starfslevfa til landlæknis Félagi lífeindafræðinga hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings á útgáfu starfsleyfa til landlæknis. Félag líffræðinga mótmælir þessum fyrirhuguðu breytingum. Félagið er fullkomlega sátt við núverandi lög um lífeindafræðinga sem kveða meðal annars á um það að veiting starfsleyfa lífeindafræðingum til handa falli undir Heilbrigðisráðuneytið, enda eru lífeindafræðingar heilbrigðisvísindastétt og heilbrigðisvísindi hljóta að falla undir Heilbrigðisráðuneytið. Lífeindafræðingar starfa á margs konar vinnustöðum sem heyra ekki undir Landlækni, en vonandi heyrir starfsemi þeirra stofnana að einhverju leyti undir Heilbrigðisráðuneytið að minnsta kosti hvað starfsleyfi varðar. Lífeindafræðingar stunda störf í fyrirtækjum sem stunda lífeinda- og lyfjarannsóknir, framleiðslu og sölu á lyfjum og rannsóknavörum, auk þess að stefna að því að reka eigin fyrirtæki s.s. rannsóknastofur sem vinna ekki eingöngu eftir beiðnum frá læknum. Skal á það bent máli okkar til stuðnings að fyrir áratug var í gangi talsverð umræða um að stéttin meinatæknar gæti kallast Iíftæknifræðinqar, en þar sem lög um tæknifræðinga kveða á um það að þeir heyri undir Iðnaðarráðuneytið var alfarið fallið frá þessari hugmynd. Lífeindafræðingar eru siálfstæð heilbrigðisvísindastétt. En af u.þ.b. 500 útskrifuðum lífeindafræðingum á íslandi, bæði íslenskum og erlendum, starfar aðeins tæplega helmingur á sjúkrahúsum og örfáum öðrum heilbrigðisstofnunum. Félag lífeindafræðinga fær ekki séð hvernig það getur talist eðlilegt að Landlæknir veiti starfsleyfi fyrir alla þá vísindamenn sem starfa á almennum markaði og sér heldur ekki þörf á tvenns konar starfsleyfum: Einu fyrir heilbrigðisstétt innan heilbrigðisstofnana og öðru fyrir sjálfstæða vísindamenn á almennum markaði. Eða verður krafan um starfsleyfi þá felld niður fyrir þá lífeindafræðinga sem starfa utan opinberra heilbrigðisstofnana? Félag lífeindafræðinga mótmælir breytingum á lögum um lífeindafræðinga sem flytja þeirra mál undir aðra aðila en Heilbrigðisráðuneytið. Félagið telur að öll fagmál lífeindafræðinga falli undir Heilbrigðisráðuneytið eingöngu og eigi þar heima um ókomna tíð. Virðingarfyllst, Kristín Hafsteinsdóttir Formaður Félags lífeindafræðinga Borgartúni Reykjavik Kt Sími: Fax: Netfang: Heimasíða:

8 FÉLAG TANNTÆKNA o g a ð s t o ð a r f ó l k s t a n n l æ k n a rt 4 T lœl Alþingi Erindi nr. Þ /3S/ IH33 komudagur <f Nefndasvið Alþingis Austurstræti Reykjavík 13. febrúar, 2008 Efni: Frumvarp tíl laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings á útgáfu starfsleyfa tíl landlæknis. Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna hefír kynnt sér umrætt frumvarp og lýsir yfir samþykki varðandi þær breytingar sem þar koma fram. Virðingarfyllst, FÉLAG TANNTÆKNA OG AÐSTOÐARFÓLKS TANNLÆKNA Erla Ingólfsdóttir Formaður REYNIGRUND KÓPAVOGUR - SÍMI: FAX:

9 Iðjuþjálfafélag íslands Borgartúni Reykjavík-S Alþingi Erindinr.Þ /3S//3S?- komudagur IQ,Z2ööS Nefndarsvið Alþingis Austurstræti Reykjavík Reykjavík 11.2,2008. Umsöen Iðiuþiálfafélaes íslands um frumvarp til laea um brevtingu á vmsum lögum veena flutnings á útgáfu starfslevfa til landlaeknis. þski mál. Iðjuþjálfafélag íslands þakkar tækifæri til umsagnar um ofangreind lög. Varðandi 31. grein, þar sem fjallað er um 2. gr. laganna og lagt er til að í stað "Háskóla íslands og landlæknis standi Háskólann á Akureyri, skal bent á að nám í iðjuþjálfun er kennt við iðiubiálfunarbraut Háskólans á Akureyri og þar er ekki sérstök stjóm. Stjóm Iðjuþjálfafélags íslands leggur til að orðalagi sé breytt á eftirfarandi hátt: leita skal umsagnar háskóla eða háskóladeildar sem menntar iðjuþjálfa, þar sem ekki er ólíklegt að boðið verði upp á nám við aðra háskóla en Háskólann á Akureyri í framtíðinni. Sama á við um 32. gr. sem fjallar um breytingu á 3. gr. laga um iðjuþjálfun. Varðandi 12. grein laga um iðjuþjálfim, þarf einnig að fella út: Ákvæði til bráðabirgða. Þar til námsbraut í iðjuþjálfun við Háskóla íslands tekur til starfa skal leita umsagnar Iðjuþjálfafélags íslands um þau atriði, sem stjóm námsbrautar í iðjuþjálfim við Háskóla íslands er ætlað að fjalla um í lögum þessum. Virðingarfyllst f.h. stjómar Iðjuþjálfafélags íslands Liya Ingvarsson formaður - sial bhm.is

10 LANDLÆKNISEMBÆTTIÐ DIRECTORATE OFHEALTH Þórunn María Bjarkadóttir nefndarritari Nefndasviði Alþingis Austurstræti Reykjavík Alþingi Erindi nr. Þ ISS/tHW komudagur öö<? Seltjamamesi, 14. febrúar /91/SG/gh Efni: Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings á útgáfu starfsleyfa til landlæknis. Hér er lögð til skynsamleg breyting á verksviði heilbrigðisráðuneytis og landlæknis. Eðlilegt er að útgáfa starfsleyfa sé ekki í höndum ráðuneytis, enda liggur kæruleið þangað. Heilbrigðisráðuneytið hefur enda sent flestar ef ekki allar umsóknir um starfsleyfi til umsagnar landlæknis auk þess sem háskóladeildir, fagfélög eða sérstök ráð fjalla um þau einnig. Með þessum lögum er verið að einfalda verklag verulega og er það augljóslega til bóta. Engar athugasemdir eru gerðar við efnisatriði frumvarpsins enda Landlæknisembættinu kunnugt um þau meðan frumvarpið var í vinnslu. Þó er gerð athugasemd við umsögn fjárlagaskrifstofu ijármálaráðuneytis um þann kostnað sem af þessu hlýst. Fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir að 7.5 milljónir flytjist frá ráðuneyti til landlæknis vegna þessarar breytingar. í samræðum Landlæknisembættis og ráðuneytis hefur komið fram að áætlað er að mannaflaþörf þessa verkefnis nemi 1 ritara og Vz stöðu lögfræðings. Ólíklegt er að 7.5 milljónir séu nægjanlegar til þess, nær er að talan séum 10 milljónir króna. Að sjálfsögðu er hluti þessa starfs allvel greyptur í stein enda regluverk alla jafiia fremur skýrt. Þó koma ætíð upp álitamál, einkum að því lýtur að umsóknum útlendinga um starfsleyfi, bæði innan og utan evrópska efnahagssvæðisins. Fer þetta mjög vaxandi og þar eru oft mikil lögfræðileg álitamál. Því er eindregið leitað eftir að séð verði til þess að nægilegur mannafli sinni þessu verki. Virðingarfyllst, Aösetut/A ddress Sím i/t elephone M yndsím i/teleíax N etfang/e-m aii Veffang/W ebsite K ennitala/id. No. Austurströnd 5 (+354) (+354) Seltjamames Iceland

11 Alþingi nefridasvið Þórunn María Bjarkadóttir, nefridarritari Austurstræti Reykjavík XX LANDSPÍTALI h A s k ó l a s j ú k r a h ú s Alþingi Erindi nr. Þ (35// Y2S' komudagur IS $ Reykjavík, Tilv JP/gg Umsðgn um frumvarp tíl laga um flutnlug á útgáfu starfsleyfa til landlæknis, 351. mál, breyting ýmissa laga Landspítali (LSH) hefur borist til umsagnar bréf Alþingis dags. 7. febr. sl. mótt. 11. febr. með skilafresti til 13. febr. um 351. mál, breyting ýmissa laga Samkvæmt frumvarpinu er verið að breyta ýmsum lögum varðandi útgáfu starfsleyfa til heilbrigðisstétta, ásamt vottorðaútgáfu frá heilbrigðisráðuneyti til landlæknis. Eins og rakið er í athugasemdum er um að ræða einföldun á málsmeðferð og að um sé að ræða stjómsýslu sem frekar eigi heima hjá landlækni en ráðuneytl LSH hefur kynnt sér efni frumvarpsins og hefur engar athugasemdir eða ábendingar fram að færa. Mælt er með samþykkt máls 351. SKRIFSTOFA YFIRSTJÓRNAR Eirfksgötu Reykjavík Sími Fax

12 Alþingi Erindi nr.þ / 2 S y //*? /0 komudagur LJÓSMÆÐRAFÉLAG ÍSLANDS (The Icelandic Midwives' Association) Stofnað árið 1919 Nefndasvið Alþingis Austurstræti Reykjavík Reykjavík 13. febrúar2008 Efni: Umsögn Ljósmæðrafélags íslands um frumvarp til laga um flutning á útgáfu starfsleyfa til landlæknis. Ljósmæðrafélag íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um flutning á útgáfu starfsleyfa til landlæknis og breytingar ýmissa laga þar að lútandi. Ljósmæðrafélagið lýsir ánægju sinni yfir þessum breytingum en gerir eftirfarandi athugasemdir við breytingar á Ljósmæðralögum: í 61. gr. laga um flutning á útgáfu starfsleyfa til landlæknis segir: a. A eftir orðunum lokið hefur prófi í 1. mgr. kemur: í Ijósmóðurfræðum frá hjúkrunarfrœðideild Háskóla Islands eða prófi. Til samræmingar við 2. gr. Hjúkrunarlaga og umræður um skipulagsbreytingar innan HI, er eðlilegt að þama standi: a. Á eftir orðunum lokið hefur prófi i 1. mgr. kemur: í Ijósmóðurfræðum frá Háskóla Islands. Það sama á við um d. lið sömu greinar frumvarpsins þar sem átt er við skipan í Ljósmæðraráð og segir: d. í stað orðanna Ljósmœðraskóla íslands í 2. málsl. 2.mgr. kemur: hjúkrunarfrœðideild Háskóla Islands. Vegna umræðna um skipulagsbreytingar innan HÍ er eðlilegt að þama standi: d. I stað orðanna Ljósmæóraskóla Islands i 2. málsl. 2. mgr. kemur: námi í Ijósmóðurfrœði innan Háskóla íslands. Virðingarfyllst, Formaður Ljósmæðrafélags íslands Borgartúni 6, 105 Reykjavík, lceland sími/tel.: / Kennitala liosmaedrafelag.is

13 Alþingi. ErindinnÞ I3S/ ^ S^ komudagur IS og Reykjavík 13. febrúar 2008 Heilbrigðisnefiid Alþingis Alþingi 150 Reykjavík Varðar: Umsögn Lyfjafræðideildar Háskóla íslands um Þskj. 591,351. mál Frumvarp tíl laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings á útgáfu starfsleyfa til landlæknis. (Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi ) Lyfjafræðideild Háskóla íslands hefiir eílirfarandi tillögur að breytingum á frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings á útgáfu starfsleyfa til landlæknis. 39. gr. Við 39. grein bætist: a. I stað orðanna: lokið hefur háskólaprófi eða hliðstæðu prófi í lyfjafræði lyfsala sem metið er gilt að dómi fastráðinna kennara í lyfjafræði lyfsala við Háskóla íslands í 3. gr. laganna kemur: lokið hefur meistaraprófi eða hliðstæðu prófi í lyfjafræði sem metið er gilt að dómi fastráðinna kennara við lyfjafræðideild Háskóla íslands. b. I stað orðanna: Hafa unnið a.m.k. níu mánuði, þar af sex á námstíma, við framleiðslu lyfja, tilbúning, merkingu og afgreiðslu eða öxmur lyfjafræðistörf hér á landi í 3. gr. 4. tölul. laganna kemur: Hafa unnið a.m.k. sex mánuði á námstíma, við framleiðslu lyfja, tilbúning, merkingu og afgreiðslu eða önnur lyfjafræðistörf hér á landi. 42. gr. Lagt er til að 42. grein hljómi svo: Eftirfarandi breytingar verða á II. Kafla laganna: a. 4. gr. laganna fellur brott. b. 5. gr. laganna fellur brott. c. 6. gr. laganna fellur brott. d. 7. gr. laganna fellur brott. Til vara er lagt til að a- liður 42. grein verði felldur brott úr frumvarpinu. 44. gr. Við 44. grein bætist: Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. laganna: a. I stað orðanna tillögum þeirrar deildar Háskóla íslands þar sem lyfjafræði lyfsala er kennd í 1. mgr. kemur: tillögum lyfjafræðideildar Háskóla Islands. HÁSKÓLI ÍSLANDS LYFJAFRÆÐIDEILD Hagi, Hofsvallagata Reykjavík Sími: Bréfasimi:

14 b. í stað orðanna er hafa aflað sér sérfræðingsmenntunar í einhverri megingrein lyfjafræði lyfsala í 1. mgr. kemur: er hafa aflað sér sérfræðingsmenntunar í einhverri megingrein lyfjafræðinnar. c. í stað orðanna lyqafræði lækna kemur: lyflirifafræði. d. í stað orðanna: Lyfjafræðingafélags Islands og Apótekarafélags Islands. í 1. mgr. kemur: Lyfj afræðingafélags íslands. e. í stað orðanna: Leita skal álits þeirrar deildar Háskóla íslands, þar sem lyfjafræði lyfsala er kennd, um umsækjendur um sérfræðingsleyfi, sbr. 1. mgr. í 3. mgr. kemur: Leita skal álits lyfjafræðideildar Háskóla íslands um umsækjendur um sérfræðingsleyfi, sbr. 1. mgr. Greinargerð með athugasemdum Að stoðarlvfi afræðinesréttindi: BS-próf í lyfjafræði er ekki hægt að leggja að jöfiiu við aðstoðarlyíj afræðingspróf sem Qallað er um í lögum um lyfjafræðinga nr. 35/1978. Einstaklingar með BS-próf í lyfjafræði eru ekki með viðeigandi menntun til að öðlast starfsleyfi og starfsskyldur eins og þær eru skilgreindar í lögum um lyfjafræðinga og lyfjalögum. Sem dæmi má nefna að nemendur með BS-próf hafa ekki lært neitt um þau ákvæði sem gilda um afgreiðslu lyfja, klíníska lyfjafræði og hafa ekki hafið eiginlegt starfsnám sem er nauðsynlegt til að viðkomandi geti gengt þeim skyldum sem falla undir þessi réttindi. Samkvæmt 1. mgr. 29. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari breytingum, geta lyfjafræðinemar sem lokið hafa 4. árs námi og tveggja mánaða vistun í lyfjabúð, sótt um leyfi til ráðherra til að gegna störfum aðstoðalyfjafræðinga tímabundið. Hér krefjast lyfjalögin fjögurra ára náms við lyfjafræðideild Háskóla Islands ásamt nokkurri starfsþjálfun til að geta sótt um að gegna störfum aðstoðalyfj afræðings tímabundið og því fara breytingar á lögum vim lyfjafræðinga í bága við gildandi lyfjalög. Bráðabirgðaákvæði það sem stendur í 45. gr. frumvarpsins gerir að þeir sem hafa heimild til að kalla sig aðstoðalyfjafræðing samkvæmt 1. mgr. 4 gr. laga um lyfjafræðinga halda sínum rétti óbreytt. L yfi afræðingsréttindi: Mikilvægt er að hnykkja á því að fimm ára háskólanám í lyfjafræði er forsenda þess að fá starfsleyfi lyfjafræðings alþjóðlega og því ætti að breyta orðunum háskólanámi í meistaranámi í takt við þessar áherslur. Starfsnám: Breytingartillagan felur í sér að horfið verði frá kröfu um níu mánaða starfsþjálfun og þá um leið kröfu um þriggja mánaða starfsþjálfun að lokinni brautskráningu. í staðinn komi sex mánaða starfsþjálfun á námstíma (eða jafrivel almennt ákvæði um sex mánaða starfsþjálfun, geti lyfjafræðinemi af einhveijum ástæðum ekki fengið starfsþjálfim á námstímanum). HÁSKÓLl ÍSLANDS LYFJAFRÆÐIDEILD Hagi, Hofsvallagata Reykjavík Sími: Bréfasimi:

15 Núverandi löggjöf hefur í fbr með sér nokkra mismunun, því krafan um níu mánaða starfsþjálfun, þar af sex mánaða starfsþjálfun á námstíma, nær einungis til lyfjafræðinga sem eru brautskráðir frá Háskóla íslands, en ekki til lyfjafræðinga M öðrum EES rílqum. Lyfjafræðingar sem hafa brautskráðst frá öðrum háskólum innan EES, og koma til starfa hér á landi, standa því hugsanlega betur að vígi en lyfjafræðingar frá Háskóla Islands, því hinir síðar nefndu þurfa að stunda starfsþjálflm í þijá mánuði eftir brautskráningu, en hinir fyrr nefndu ekki. Aðrar brevtingar: Orðunum lyqafræði lyfsala ber að skipta út fyrir lyfjafræðideild eða ly^afræði eftir því sem við á. Heitið lyfjafræði lyfsala er löngu aflagt hjá Háskóla íslands og hlutverk lyfjafræðideildar er nú mun breiðara en að mennta lyfjafræðinga til starfa við lyfsölu. Einnig skyldi taka út umsagnarhlutverk Apótekarafélags íslands, þar sem félagið er ekki lengur til. Að lokum ber að geta þess að enska heitið pharmacology hefur fengið íslensku þýðinguna lyfbrifafræði. F.h. lyfjafræðideildar Háskóla íslands Prófessor Elín Soffía Ólafsdóttir, deildarforseti HÁSKÓLIÍSLANDS LYFJAFRÆÐIDEILD Hagi, H ofsvallagata Reykjavík Sími: Bréfasími: w ww.hi.is

16 LYFJAFRÆÐINGAFÉLAG ÍSLANDS Pharmaceutlcal SocJety of lceland Nefndasviö Alþingis Austurstræti Reykjavík Alþingi Erindi nr. Þ /J s //y // komudagur Seltjamamesi 13. febrúar2008. Efni: Umsðgn um frumvarp tíl laga um flutning á útgáfu starfsleyfa til landlæknis, 351. mál, breytíng ýmissa laga. (Lagt fyrir Alþingi á 135. lðggjafaþingi ) Meft vísan til VflL KAFLA, Breyting á 15gum nr. 35/1978, um lyfjafrseðinga, með síðari breytingum. LyQafrasðingafélag íslands telur eðlilegra aö LyQastofnun og Lyfjafneöideild HÍ hafí með úthhitun starfsleyfa lyfjafræðinga að gera en Landlæknir þar sem hann kemur með engum hætti að skipulagnmgu eða uppbyggingu náxns lyflafrasðinga. Hins vegar ríkir skilningur á þvi sjónanniði að færa og hafa leyfisveitingar heilbrigðisstétta hjá Landlækni. 42, gr. BS-próf í lyqafræði er ekki hægt að leggja að jöfhu við aðstoðariyflafræðingspróf sem ijallað er um i lögum um lyflafrasðinga nr. 35/1978, þar sem ekki er jöfiiu að lflcja. Einstaklingar með BS-próf i fyfjafræði eru ekki með viðeigandi menntun til að öðlast starfsleyfi og starfsskyktair eins og þær eru skilgreindar í lögum um lyflafheðinga og lyfjalögum. Sem dæmi má nefna að nemendur með BS-ptóf hafa ekki lokið prófi/námskeiði sem heitir lög og reghagerðif þar sem nemendur læra m.a. um þau ákvæði sem gilda um afgreiðslu lyfla og margt fleira sem er nauðsynlegt til að viðkomandi geti gegnt þeim skyldum sem falla undir þessi réttindi. Frekari rökstuðningur við þetta er að samkvæmt 1. mgr. 29. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari breytingum, geta lyflafræðinemar sem lokið hafa 4. árs námi og tveggja mánaða vistun i lyfjabúð, sótt um leyfi tíl réðherratilað gegna störfum aðstoðarlyqafræðmga tímabundið. í slikum tilvikum skal lyfjafrasðinemi starfa með og á ábyrgð fyfjafræðings. Hér faia lyflalögin fram á fjöguna ára nám við Lyfjafræðideild Háskóla íslands til að geta sótt um að gegna störfum aðstoðarlyflafræðmgs tímábundið og þvi fara breytingar á lögum um lyjgafræðinga gegn fyfjalögum hvað þetta vatðar. Breytingar á Lögum um lyfjafræðinga nr. 35/1978 Til tals hefur komið að leggja niður 5. og6. gr. í Lögum um lyijafræðinga nr. 35/1978 þar sem námið sem lagt var til grundvallar veitingu starfsleyfis aðstoðariyflafræðinga (examinatus phannaciæ) er ekki kennt lengurvið Háskóla íslands. Ekki era til og verða ékki til nemar í lyfjafræði sem uppfylla skilyrði ofangreindra lagagreina til að sækja um starfsleyfi aðstoðarlyfjafræðinga. Þeir sem hafa heimild til að kalla sig aðstoðarlyfjafræðing samkvæmt 1. mgr. laga um fyfjafræðinga halda sinum létti óbreytt. V/Neströð - Pósthólf 252 Sími.: Netfana: Ififfltlfi.is Kennitala 172 Seltjarnarnes Fax.: Heimasíða:

17 Með vísan til laga nr. 35/1978 um lyfjafræðinga VL Kafla 15. gr. um sérfræðingateyfi skal orðunum lyflafræði lyfsala skipt út fyrir lyqafræðideild, þar sem lyflafræði lyfsala heyrir til fortíðarínnar og hlutveik deildarinnar mikhi meica en það. einnig skykii taka út umsagnarhlutverk Apótekarafélags íslands, sem liðið er undir lok. Eftirfarandi breytingar verða á VI. Kafla 15. gr.: Var tillögum þeirnt ddldar Háskóla íslands þar sem fytjafntði lyfsala er kennd... Verður: tillögum fyfjafræðidáldar Háskóla íslands... Einnig: Var: er hafa aflað sér sérfræðingsmenntunar í einhverri megingrein lyfjafræði lyfsala... Veiður: er hafa aflað sér sérfræðingsmenntunar í einhverri megingrein lyfjafmðinnar... í lok 15. greinar: Var: "Leita skal álits þeirrar defidar Háskóla íslands, þar sem lyfjafræði lyfsala er kennd, um umsækjendur um sérfræðingsleyfi, sbr. 1. mgr. Veiður: "Leita skal álits lyfjafráðiddldar Háskóla íslands um umsækjendur um sérfræðingsleyfi, sbr. I. mgr. Virðingarfyllst, Unnur Bjðrgvinsdóttir Formaður Lyljafræðingafélags íslands & (o vzi(m a zclbkmjr V/Neströð - Pósthólf 252 Sími.: Netfana: Ifiiffilfi.is Kennitala 172 Settjarnarnes Fax.: Heimaslða:

18 Sálfræðingafélag íslands ( ICELANDIC PSYCHOLOCICAL SOCIETY) Alþingi Erindi nr. Þ /2>s/N&? komudagur /S Um nauðsyn þess að breyta lögum nr. 40/1976 um sálfræðinga. Yfirfara þarf lögin í heild og tillögur liggja fyrir um það. Nokkrar breytingar er hins vegar mjög mikilvægt að gera nú þegar og það á sérstaklega við um: 1. Mat á umsóknum um starfsleyfi/löggildingu 2. Starfsréttindanám í tengslum við samnorrænan vinnumarkað og EuroPsy Þann 1999 var tekið upp nám til embættisprófs í sálfræði við Háskóla íslands en löggjöfinni hefur ekki verið breytt í samræmi við það. Enn er því í íslenskri löggjöf miðað við að starfsleyfi/löggilding fáist með kandidatsprófi í sálfræði á hinum Norðurlöndunum. Mikið hefur breyst hvað varðar kröfur til náms og starfsþjálfunar í sálfræði frá því lögin voru sett í gildi er samningur milli Norðurlandanna um sameiginlegan norrænan vinnumarkað. Markmið hans er m.a. að tryggja aðgang norrænna ríkisborgara að norrænum vinnumarkaði og læknisfræðilega og félagslega þróun í þessum ríkjum. Sömuleiðis að menntun og löggjöf þeirra heilbrigðisstétta sem samningurinn á við7 sé sem líkust og hægt er. í dag er Ijóst að kröfur til löggildingar sem sálfræðingur á Islandi eru rýmri en gerist á hinum löndunum og getur það skapað vanda. Önnur Norðurlönd hafa aukið sínar kröfur til sem eru í samræmi við kröfur frá Evrópusamtökum sálfræðingafélaga (EFPA) sem vinna að því að koma á evrópskri viðurkenningu á sálfræðinámi til starfsréttinda. Lágmarkskrafa EFPA er að fólk Ijúki þriggja ára grunnnámi (BA), tveggja ára framhaldsnámi (MA/MSc) og eins árs starfsréttindanámi. Hin Norðurlöndin fylgja þessu og í Noregi er hið síðastnefnda hluti af formlegu háskólanámi sálfræðinga sem er þá samanlagt sex ár, í Svíþjóð er gerð krafa um eins árs starfsréttindanám "praktisk tjánstgöring for psykologlegitimation" og í Danmörku er krafist tveggja ára starfsréttindanáms áður en fólk getur fengið löggildingu. 1. Mat á umsóknum um starfsleyfi/löggildingu Á síðastliðnum árum hefur sálfræðingum fjölgað mikið og nú fjölgar um 10-15% í stéttinni á hverju ári. Á íslandi eru nú rúmlega 300 manns með löggildingu sem sálfræðingar. Sálfræðingar afla sér menntunar víða í heiminum og hafa því margs konar próf frá ólíkum skólum þegar þeir sækja um starfsleyfi hér á landi. Mikilvægt er að tryggja jafnan aðgang fólks að starfsleyfum, burtséð frá því hvaðan próf þeirra eru en til þess þarf að vera aðgengi að aðilum sem metið geta próf viðkom andi, bæði með tilliti til námslengdar og innihalds náms. Heilbrigðisráðuneytið gefur út starfsleyfl sálfræðinga og leitar umsagnar námsmatsnefndar Sáifraeðingafélags íslands. í þeim tilvikum þar sem námsmatsnefndin hefur ekki getað metið próf umsækjenda hefur hún leitað til félagsvísindadeildar HÍ sem oftast hefur orðið við erindunum. Nú er svo komið að deildin hafnar því að meta fleiri umsóknir enda ber henni hvergi skylda til þess skv. lögum, ólíkt því sem gildir um fiestar aðrar heilbrigðisstéttir. í meðf. frumvarpi er umsögn félagsvísindadeildar HÍ bundin í lög. 2. Samnorrænn vinnumarkaður - EuroPsy - starfsréttindanám í meðf. frumvarpi er einnig bundið í lög að til þess að fá leyfi til að starfa við sálfræðilega greiningu og meðferð verði fólk að hafa lokið eins árs starfsréttindanámi undir handleiðslu á viðeigandi stofnunum. Eins árs starfsréttindanám er viðbót við þriggja ára grunnnám og tveggja ára framhaldsnám sálfræðinga í dag. Nauðsynlegt er að bæta því við kröfur til íslenskra sálfræðinga til að tryggja a) fagleg gæði þjónustu starfandi sálfræðinga b) samræmi krafna til íslenskra sálfræðinga við það sem gert er á hinum Norðurlöndunum Halla Þorvaldsdóttir

19 1976 nr maí/ Lög um sálfræðinga Page 1 o f 1 Lagasafn. íslensk lög 1. október Útgáfa 134. Prenta í tveimur dálkum. Lög um sálfræðinga Fenil máhins á Alþingi nr maí Tóku gildi 11. jú n í Breytt með 1. 68/1988 (tóku gildi 8. júní 1988), 1. 54/1996 (tóku gildi 31. maí 19%), L 82/i 998 (tóku gildi 1. okt. 1998) og 1 41/2007 (tóku gildi 1. sept. 2007). 1. gr. Rétt til að kalla sig sálfræðinga hér á landi hafa þeir einir sem til þess hafa fengið leyfí [heilbrigðis- og tryggingamálaráðunejrtis].1} Öðrum aðilum er óheimilt að nota starfsheiti sem til þess er fallið að gefa i skyn að þeir hafi hlotið löggildingu sem sálfræðingar. >1.. 5 / / Kr. 2. gr. Leyfí samkvæmt 1. gr. má aðeins veita þeim sem lokið hafa kandídatsprófi eða öðru hliðstæðu prófí í sálarfræði eða sálfræðilegri uppeldisfræði sem aðalgrein við háskóla á Norðurlöndum eðasambærilegu prófi við aðra háskóla, hvort tveggja að fenginni umsögn Sálfræðingafélags íslands. E f sérstakar ástæður mæla með því er einnig heimilt að veita þeim takmarkað eða tímabundið leyfi samkvæmt 1. gr. sem hafa aðra háskólamenntun en hafa við sjálfstæðar sálfræðilegar eða uppeldisfræðilegar rannsóknir eða hagnýt störf sýnt að þekking þeirra er sambærileg við þá sem nefnd er í 1. mgr., enda liggi fyrir meðmæli Sálfræðingafélags Islands. Heimilt er að synja manni leyfis ef 2. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga á við um hagi hans. 3. gr. Sálfræðingi er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskylda nær einnig til samstarfsmanna sálfræðings, þ. á m. til fræðimanna sem fá aðgang að gögnum í vísindalegum tilgangi. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af störfum. 4. gr. [Um eftiriit með sálfræðingum, veitingu áminningar og sviptingu starfsleyfa eða takmörkun starfsréttinda sem veitt eru samkvæmt lögum þessum og endurveitingu slíkra réttinda gilda ákvæði laga um landlækni. Ákvæði læknalaga gilda að öðru leyti eftir því sem við getur átt um sálfræðinga.]^ J)LJ1.:20QL2/Ljg>i [[5. gr.]1} Enginn sálfræðingur má kalla sig sérfræðing í sérgrein innan sálarfræði nema hann hafi fengið til þess leyfí [heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis].2) Ráðuneytið setur nánari ákvæði i reglugerð3) um skilyrði fyrir veitingu leyfis til að kalla sig sérfræðing í einhverri af sérgreinum sálarfræðinnar.]4) 1>L. 41/ gr. 2>l gr. 3>R?. 158/ >! gr. [6. gr.]1}brotgegnákvæðum lagaþessara varða sektum.,.2) eðafangelsi alltað þremur mánuðum. Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. V l sr. 2>L gr. [7. gr.]1} [Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti]2) getur sett nánari ákvæði i reglugerð um framkvæmd laga þessara. ]>L er. 2>L gr

20 Þskj mál. Frumvarp til laga um breytingu á löguin um sálfraeöínga, nr. 40/1976, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi n 133. löggjafarþingi ) 1.gr. 1. gr. laganna verður svohljóðandi: Rétt til aö kalla sig sálfræðing hcfur hver sá sem lokið hefur kandídatsprófi í sálfræöi frá Háskóla ísiands. RáWierra getur veitt þcim sem lokiö hefiir sambærilegu prófí ( sálfræði frá ðörum báskóla leyfi til að kalla sig sálfræðing. Leila skal umsagnar félagsvísindadcildar HáskóJa lsiands og Sálfræðingafélags íslands áður en slíki leyfi er veitl. 2. gr. 2. gr. laganna verður svohljóðandi: Rétt til að starfa víð sá!fra*ðilega greiningu og meðferð hefur: 1. hver sá sem til þess hefur fengið leyfí heilbrigðis- og tryggingamáiaráðherra, 2. hver sá setn fengið hefur staðfestingu ráöherra á starfsleyfi {landi sem er aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið eða stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu, sbr. regiugerð nr. 244/1994. Leyfi skv. ]. lölul. 1. mgr. má einungis veita sálfræðingum sein uppfylla skiiyrði I. gr. og hafa lokið eins árs viðbótarstarfsnámi undir handieiðslu á viðeigandi stofnunum hér á landi eða erlendts samkvsemt nánari ókvaíðum {regiugerð sem ráðherra setur að fengnum tillögum féiagsvísindadeildar Háskóla Íslands og SáJfreðingafélags islands. Leita skal umsagnar félagsvísindadeildar Háskóla íslands og Sálfheðingafétags Islands áður en leyfí er veitt. Lög þessi öðlast þegar gildi. 3.gr. Ákvœðí tu bráöabírgöa. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 2. gr. er ráðherra heimilt að veita þeim sem uppfylla skilyrði 1. gr. og hafið hafa nám til kandídatsprófs t sálfræöi, eða sambærilegs prófs, að loknu BA-prófi i sálfræði, fyrir gildistöku laga þessara, leyfi til að starfa við sálfræðilega greiningu og meðferð, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr.

21 Athugascmdirvið lagafrumvarp þella. Frumvarp þetta varsamið í heilbrigðis- og iryggingamálaráðimcylinu í samráði við Sálfræðingafélag íslands og sálfræðiskor félagsvísíndadeildar Háskóla íslands. Lög um sálfræðinga hafa að mestu vcrið óbreytt frá því að þau voru sctl árið 1976, að öðru ieyti en því að með lögum nr. 68/1988 komu inn ákvæði um lcyfi til að kalla sig séríræðing ísérgrein innan sálfræði og með lögum nr. 54/1996 voru málcfni sálfræðinga flutt frá menntamálaráðuneytinu til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuncytisins. Mikil brcyting hefur orðið á menntun og slarfsþjálfun sálfrscðinga frá því að lögin voru sctt, m.a. var tckið upp nám til cmbættísprófs i sál fræði við Háskóia íslands árið 1999 og löngu tínuibært nð breyta löggjöf til samræmis við það. Einnig hafa orðið miklar brcylingar á þeim kröfum scm gerðar eru til sáífræðínga annars staðar á Norðurlöndum. í því sambandi cr bcnt á aö í gildí er samningur milli Norðurlandanna þar sem kveðið er ó um gagnkvæma viðurkcnningu á starísráttintium Sðrtrasoinga og þvíleðlilcgt að gcra svipaðar kröfur hér á landi og annars staðar á NorðurJöndum. Hér er því lagt til að kröfur tii þcirra sem starfa við sálfræðilega greiningu og meðferð verði samræmdar þeim kröfum sem gerðar eru annars staðar á Norðurlöndum og er þar einkuni horft til Danmcrkur. Samkvæmt núgildandi lögum mega þcir einir kalla sig sálfræðinga sem fengið hafa til þess leyfl heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og má einungis vcita leyfi þcim sem íokið hafa kandídatsprófí í sálfræði eða öðru hliðslæðu prófi. Lagt cr til að þctta verði óbreytt að öðru leyti en því að þeir sem hafa lokið kandidatsprófi í sálfræði frá Háskóla íslands öðlast við það rétt til að kalla sig sálfræðinga, en þeir sem lokið hafa sambærilegu prófi í sájfræði frá öðrum hðskóla þurfa hins vegar, eins og áður, að sækja um leyfí til að mega kalla sig sálfræðing. Meginbrcytingin felst hins vegar í því að sækja þarf um leyfi til að mega starfa við sálfræðilega greiningu og meðferð ogþað leyfi má einungis veita þeim sálfræðingum sem hafa lokið etns árs viðbótarstarfisnémi undir handieiðslu á viðeigandi stofnunum, samkvæmt nánari skilgreiningu i reglugerð. Hér er því skilið á milli réttar til að kalla sig sálfræðing og réttar til að starfa við sálfrsðilega greiningu og meðferð. Með þessu eru kröfiir til þeirra sem leyfí hafa til að starfa sem sálfræðingar samræmdarþeim kröfum sem atmennt eru gerðar í nágrannalöndum okkar og stefhu og sambvkktum Evrópusamtaka sálfræðingafélaga (EFPA) Athugasemdir vió einstakar greinarfrumvarpsins. Um 1. gr. Hér er lagt til að þeim sem lokið hefur kandidatsprófi í sálfxæði frá Háskóla íslands sé heimilt að kalla sig sálfræðing. Þeir þurfi þvi ekki að sækja sérstaklega um leyfi til þess, eins og nú er. Þeir sem lokið hafa hliðstæðu prófi frá ððrum háskójum þurfá hins vegar, eins og nú, að sækja um leyfi ráðherra til að mega kalla sig sálfræöing, enda þarf þá að meta hvort um hliðstætt próf er að ræða. Um 2. gr. Hér er lagt tii að sækja þurfi um leyfi til að mega starfa við sálfræðilega greiningu og meðferð og að leyfið megi einungis veita sálfræðingum sem lokið hafa eins árs viðbótarstarfsnámi. Með þessu er lagt til að starfssvið sálfræðinga verði lögvemdað, en jafnframt gerðar auknar krðfur til jþeirra sem öðlast rétt til aö starfa setn sálfræðingar. Þetta er {samræmi við almennar kröfur sem Evrópusamtök sálfræðingafélaga (EFPA) gera um sálfræðinám, þ.e. að námið skiptist i þriggja ára grunnám (BA-nám), tveggja ára framhaldsnám (MA-

22 3 nám) og eins árs starfsréltindanám. í Svíþjóö crgcrö krafn um cins árs slarrsrcttindanám aö loknu sálfrœöiprófí (fímm ára námi) sk. praktisl Ijíinstgöring for psykologlcgiliniaiion" cöa PTP. í Danmörku er gerö krafa um Ivcggja ára starfsrcwindanám aö loknu cand. psych. námi (fínun ára námi). f Noregi cr eins árs starfsrétlindanám innífaliö i háskólanámi sálfræöinga sem samanlagi er sex ár. Greinín þarfnast ekki skýringa. Um 3. gr. Um ákvæði til bráöabirgöa. Ekki þykir rétt aö auknar kröfur til þeirra sem hljóta leyfi til aö starfa sem sálfræöingar taki til þeirra sem hafið hafa nám tii cand. psych. cöa sambærilegs prófs fyrir gildisíttku laganna. Fylglskjal. Fjánnálaráðuneyli. fjárlagaskrifstofa: Umsðgn um frum varp til laga um breytingu á lögum um sálfræðinga, n r. 40/1976, með sfðari breytingu m. Meö frumvarpmu er lagt tii aö þeir sem hafa lokiö kandldatsprófí í sálfræöi frá Háskóla íslands öölist við það rétt til að kalla sig sálfrasöinga. i>eir sem hafa lokið kandídatsprófí eöa sambærilegu próft f sálfræöi frá öörum háskólum þurfa áfram að hafa til þess leyfí heilbrigöis- og tryggingamálaráöuneytis. Til aö mega starfa viö sálfrasöilega greiningu og meðferö þarf bins vegar leyfi heilbrígöis- og tryggingamálaráöuneytis og þaö verður einungis veitt þeim sálfræöingum sem hafa lokiö eins árs viöbótarstarfsnámi undir handleiöslu á viöeigandi stofnun. Þetta er (samræmi viö kröfur sem gerðar eru annars staöar á Norðurlöndum og eínkum (Danmörku. Til aö starfa sem klínískur sálfræöingur þurfa sálfræðingar eftir sem áður að hafa sérfræðileyfi ( klfnískri sálfheöi, sbr. reglugerð nr. 158/1990 um sérfræðileyfi sálfræöinga. Til þess aö fá slíkt leyfi þurfa sálfiæöingar m.a. aö hafa lokið framhaldsnámi auk langrar starfsþjálfunar. Ekki er gert ráð fyrir aö frumvarpiö hafi áhrif á útgjöld ríkissjóös veröi þaö óbreytt aö lögum.

23 Nr desember 1993 b. Svarbréf Óportó, 2. maí 1992 Herra, Ég hef móttekid svohljóóandi bréf yðar dags. í dag: {Sji bréf hér að framan.) Hér meó staðfesti ég að Efhahagsbandalag Evrópu hefur samþykkt efhi bréfs yðar. Ég votta yður viröingu mína. F.h. ráðs Evrópubandalaganna Joáo de Deus Pinhciro Frans Andriessen b. Letter in reply Oporto, 2 May 1992 Sir, I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today s date which reads as follows: [See Letter above.] I have the honour to confirm that the European Economic Community is in agreement with the contents of yoor letter. Please accept, Sir, ðie assurance of our highest consideration. On behalf of the Council of the European Communitíes Joðo de Deus Pinheiro Frans Andriessen Nr desember 1993 AUGLÝSING um om ntng um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir ákveðnar heilbrigðisstéttir og dýralækna. Hinn 23. desember 1993 var ssnska utanríkisráðuneytinu tilkynnt um staðfestingu íslands í samningi um sameiginlegan norrsnan vinnumarkað fyrir ákveðnar heilbrígðisstéttir og dýralskna sem undirrítaður var f Arjeplog 14. júni Samningurinn öólast gildi 1. janúar Á sama tíma fellur Norðurlandasamningur frá 25. ágúst 1981 um viðurkenningu á starfsréttindum ákveðinna starfsstétta innan heiibrígðisþjónustunnar og dýnlteknaþjóausttmnar úr gijdi, sbr. auglýsingar I C- deild Stjðrnartiðinda nr. 7/1982, þar sem samningurinn er birtur, 11/1983, 13/1989, 4/1990 og 31/1990. Samningurinn er biitur sem fylgiskjal meó augiýsingu þessarí. Þetta er hér með gert almenningi kunnugt Utanríkisrááuneytið, Reyijavtk. 30. desember Jón BaMvin Hannibalsson. Þorsteinn Ingólfsson.

24 >93 >92 of ws: ÍO - 'ith gh- >9? s á cna ma ina C- og on. 30. desember Nr. 36 Pylgiskjal. SAMNINGUR um rameigtnlegan norrænan vinnumarkaö fyrir ákveflnar heilbrigmsstéttir og dýralækna Ríkisstjómir Danmcriair, Finnlands, íslands, Noregs og Sviþjóðar sem gerðu 6. mars 1982 samning um sameiginlegan norrænan vinnumarkað, sem telja aö samningurínn milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Sviþjóðar frá 25. ágúst 1981 um viðurkenningu á starfsréttindum ákveðinna starfsstétta innan heilbrigðisþjónustunnar og dýralæknaþjónustunnar og sem ísland gerðist aðili að fyrir tilgreindar starfsgreinar hafi reynst afar mikilvsgur i því að trvggia aðgang noirænna ríkisborgara að nornenum vinnumarkaði á þessum sviðum og fyrir læknisfrsðilega og félagslega þróun í þessum ríkjum, sem telja að í þessum ríkjum sá menntun þessara starfsgreina sem reglur gilda um á vegum hins opinbera i stórum dráttum jafhgild, sem vilja leitast við að koma á fullnægjandi skilyiðum til menntunar nefndhra starfsgreina í sérhverju ríkjanna ásamt sem Ukastrí menntun og löggjöf og hegt er fyrir þessar sléttir, sem benda á að samningur firá 2. mai 1992 um eviópska efnahagssvæöiö (EES-samningiuinn) hefur að geyma reglur um sameiginlegan vinnumaikað og gagnkvsma viðurkenningu prófskírteina sem í tílgreindum tilvikum munu gilda um non-æna rikisborgara sem vilja starfa f ððru nomenu landi, sem benda einnig á að 121. gr. EES-samningsins gefur möguleika á fiamhaldi nomens samstarfs, sem telja að ácram veröi þðif á norrænum reglum um viðurkenningu starfsgreinanna i samningnum frá 1981, í fyrsta lagi að því er varóar starfsgreinar og sérgreinar sem reglur EES ná ekki til, í öðru lagi að því er varöar einstaklinga sem hlotið hafa menntun sina i þriðja landi og i þriðja iagi vegna norrænna ríkisborgara sem ella hefðu lakari möguleika til að stunda starfsgrein sina í ððni norrænu landi en þeir hafa nú samkvæmt samningnum frá 1981, sem þannig telja að samningurínn frá 1981 s i mikilvægum atríðum hagstæðari fyrir norræna ríkisborgara en EES-samningurínn, sem telja einnig að þau ákvsði i samningnum frá 1981 sem eni i andstöðu við EES-samninginn geti ekki veríð áfram í nýjum nomenum samningi og að nýjan nornenan samning þurfi einnig að aðlaga svo að hann sé i samnemi við EES-samninginn, sem að lokum telja einnig aö aðlagaður samningur skuli gilda um alla þá sem eni í þeim starfsgreinum sem samningurínn naer til, hafa ákveðió að geta nýjan samning um sameiginlegan norraenan vinnumarkað fyrir ákveðnar heilbrígðisstéttir og dýralækna svohljððandi: Gildissvið 1. gr. Samningur þessi gildir um starfsmenn sem eru ríkisborgarar í Danmðricu, Finnlandi, Islandi, Noregi og Svíþjóð, hér eftir nefnd samningsríkin, sem tilheyra einhverri þeirra starfsgreina sem tilgreindar eni i vióauka 1. Almennar reglur um viðurkenningu á starfsmönnum i öðru samningsrfld 2. gr. Sá sem hefúr i einhveijum samningsríkjanna fengið Iðglega viðuikmningu sem starfsmaöur i starfsgrcin samkvaemt 1. gr., sbr. viðauka 1, á r6tt með þeim skilytóum sem sett cru i sámningi þessum að fá viðurkenningu f sérhverju hinna ríkjanna sem hefur ékvaeði um slika viðurkenningu. Það sem segir i I. mgr. um viðurícenningu skal gilda annars vegar fyrir þann sem starfar eða sem á létt til að starfa sem lyfjafræöingur í einhverju rfkjanna, hins vegar fyrir þann sem má, þótt hann sé ekki lyfjafiræðingur, afgreiða lyfteðla 1 lyqabúð (farmaceut i Finnlandi, aðstoðarlyqafrieðingur á íslandi, reseptar 1 Noregi og receptaríe í Svlþjóð). Starfsmenn sem hlotiö hafa menntun l samningsriki er ekki hefur ákvæöi um viðurkenningu á þvi starfi sem um neðir skulu i þeim tilvikum sem um raeðir i 5. til 12. gr. eiga rétt á að fá vióurkenningu i þeim samningsrikjanna sem hafa ákvsði úm slika viðurícenningu.

25 Nr desember 1993 í viðauka 2 greinir 1 hvaða rfkjum og fyrir hvaða starfsgreínar ákvatöi um viðurkenningu gilda. við gildistöku samningsins. 3. gr. Sá á rétt til viðuikenningar sem hjúkrunarfrsðingur samkvsmt þessum samningi sem lokið hefur menntun i aimennri hjúkrun. Hjúkrunarfrstðingur sem lokið hefur námi i öðrum greinum hjúkrunar skal metast einstaklingsbundið i hverju riki. Sértlök skilyrði sem kreqast má fyrir viðurkenningu 4. gr. Danmörk getur krafist sem skilyrðis fyrir viðuikenningu sem tandplejer að umsækjandi sem ekki hefur menntun til að aðstoða við að setja i og taka úr tannstillingaruekjabúnað Ijúki reynslutíma sem ekki sé lengrí en þrjú ár eða taki hsfhispróf. Umsskjandi skal eiga létt á að velja milli reynslutima og hæfhispröfs. Reglur sem varan star&greinar sem reglur um viðurkenningu gilda ekkl um f Sllum samningsrfkjunum 5. gr. Sá á létt á að fá viðuikenningu sem ergoterapeut i Danmörku, Finnlandi og Noregi og iðjuþjálfi á íslandi sem hefur lokið f Svfþjóð námi f iðjuþjálfún (arbetsterapeutexamen) eða lokið eldri menntun sem viðurkennd er af til þess bsnim yfirvöldum. 6. gr. Sá á rétt á að fá viðuikenningu sem optiker i Finnlandi, Noregi og Svfþjóð og sjóntskjafrsðingur á íslandi sem f Danmörku hefúr lokið fimm ára undintððunámi i sjóntskjafrsði við sérskóia eða lokið, áður en samningurinn öðlast gildi og honum verið beitt um sjóntskjafrsðinga, verknámi f greininni. 7. gr. Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem sálfheðingur á Islandi og psykolog i Noiegi og Svíþjóð a) sem hefúr staðist í Danmörku kandídatspróf I sálítæði (cand.psych.) eða embættispróf f sálfrsði og b) sem hefúr staðist i Finnlandi kandidatspróf i sálfrsði. 8. gr. Sá á rétt á að fá vióurkenningu sem röntgenskötare f Finnlandi, röntgentæknir á íslandi og radiograf i Noiegi a) sem hefur fengiö leyfi f Danmörku sem radiograf i samtsmi við reglur yfirstjómar heilbrigðismála og b) sem hefúr lokið i Sviþjóð menntun á heilbrigöisbraut í röntgengreiningu (90 punktar) eða lokið eldri menntun sem viðurkennd er af til þess bcrum yfirvöldum. 9. gr. Sá á rétt á aö fá viðurkenningu sem mcntalvárdare f Finnlandi og hjelpepleier innan geðhjúkrunarstéttarinnar f Noregi a) sem hefur fengið leyfi f Danmörku sem plejer í samrsmi við leglur yfirstjómar heilbrigöismála frá árinu 1977 eða siðar og b) sem hefúr uppfyllt I Sviþjóð giidandi kröfur um menntun og starfsreynslu skötare f psykiarisk váid eða lokiö eldri menntun sem viðuikennd er af tíí þess bsrum yfirvöldum.,0 - Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem tandskötare I Finnlandi, aðstoðarmaður taimlsknis á Islandi Og tandsköterska f Svfþjóð *em hefúr lokið f Danmörku eöa Noregi skipulagöri menntun sem klinikassistent eða tannlegeassistent

26 993 Ida kið gs- sm ma lu-.ifi un 6- >la tií ð >g 1- r- 30. descmber Nr gr- Sá á rétt á að fá viðurkcnningu sem tandtekniker í Finnlandi og Svíþjóð a) sem hefur lokið f Danmðrku fjögum ára menntun sem laboraioríetandtekniker við sérskóla eða lokið eldri menntun sem viðurkennd er af tíl þess bærum yfirvöldum og b) sem hefur fengið sveinsbréf { Noregi í tannsmíði. l2 &- c Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem primðrskðtare í Finnlandi, sjúkraliði í Islandi og hjelpepleier í Noregi sem a) hefur fengið leyfi f Danmörku sem sygehjælper og b) sem uppfyllir f Svíþjóð gildandi kröfiir um menntun og starfsreynslu fyrir undersköterska eða sambsrilega eldri menntun sem viðurkennd er af til þess bsnim yfirvöwum. ÁkTieðí um viöurkeimíngu star&greinar 13. gr. Aður en samningsríki setur ákvæði um viðurkenningu á starfsgrein sem um getur í 1. gr sbr. viðauka 1, og reglur hafa ekki áður verið settar um f ríkinu, skal það hefja samningaviðneður um skilyrði fyrir vióurkenningu við hin rlkin sem samningurinn gildir um varðandi þessa starfsgrein. 14. gr. Nú ganga f gildi reglur um viðurkenningu á starfsgrein sem um getur f 1. gr. f samningsríki þar sem slíkar reglur gilda ekki við undirritun samningsins og falla þi ákvæðin um starfsgreinina f 5. til 12. gr. úr gildi. Um hlutaðeigandi starfsgrein gildir eftir það meginreglan um viðurkenningu f öðru samningsríki. Tilkynningar um nýjar regiur skal senda með gððum fyrirvara fyrir gildistöku þeirra til sænska utanríkisiíðuneytisins. Viðurkennlng á sérsvfðí 15. gr. Nú hefur læknir eða tannlsknir fengið viðurkenningu f einhverju samningsríkjanna sem sérfræðingur og skal hlutaðeigandi þá eiga rétt á samsvarandi viðurkenningu f ððru samningsriki að þvf tilskildu að hann hafi fengið og hafi enn ótakmarkaða viðurkenningu sem læknir eða tannlsknir I þessu riki og að hlutaðeigandi starfsgrein sé viðurkennd þar sem sérgrein samkvsmt þeim ákvsðum sem gilda um rétt lskna og tannlskna til að kalla sig sérfræðinga. 16. gr. Nú hefur sjóntækjafræðingur fengið leyfi til að starfá sem kontaktlinsoptiker I Finnlandi, Noregi og Svíþjóö og skal hann þá eiga rétt á samsvarandi viðurkenningu f hinum samningsríkjunum. Sjóntækjafiraeðingur f Danmðrku, sem hefur lokið 1. og 2. stigi í augnlinsunámi því sem viðurkennt er af atvinnumálaráðuneytinu, skal einnig eigar rétt á viðurkenningu sem kontaktlinsoptiker f Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Réttur til að fá leyfi sem kontaktlinsoptiker í öðru samningsríki samkvsmt 1. og 2. mgr. er háður því að sjóntskjafheðingurinn hafí fengið þar leyfi sem sjóatækjafræðingur og haft það enn. Umsókn um viðurkeiiningu og ákvörðun 17. gr. Sá sem sskir um viðurkenningu samkvsmt samningi þessum skal sanna fyrir yfirs^jóm heilbrigðismála eða yfirstjóm dýralæknamála eða sambsrilegum yfirvöldum f rfkinu að hann uppfylli skilyiði samningsins.

27 Nr desember 1993 Viöurkenningu skal tilkynna þeim umsskjanda sem uppfyllir framangreind skilyrði nema þær aðstæður séu fyrir hendi sem leitt geta til afturköllunar á viðurkenningunni. Hlutadeigandi yfirstjómir skulu láta hver annarri í té upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna umsókna um viöurkenningu. Afturköllun á viðurkenningu o.fl. 18. gr. Hafi viöurkenning veríö afturkölluð af þvi samningsdki sem upphaílega tilkynntí um hana skal afturkalla viöuikenningu sem annaö samningsríki tilkynnti um siöar. Annars má einungis afturkalla siöari viöurkenningu samkvsmt gildandi reglum í því samningsriki sem hefur tílkynnt um hana. Ef til þess bær yfuvðld afturkalla viðurkenningu tíl starfsmanns sem fengiö hefur viöuikenningu í öörum samningsríkjum skal tilkynna hlutaöeigandi yfirstjómum I viökomandi samningsríkjum um afturköllunina og ástsöur hennar. Slikar tilkynningar skal einnig senda ef réttur staifsmanns til aó ávísa lyfjum eöa áfengi fiá lyqabúö hefur verið takmarkaður eöa hann hefur sjálfviljugur afsalaö sér þeim rétti eða rétti til þess að inna af hðndum staif sitt Almennar grundvaiiarreglur 19. gr. Af ákvsöum EES-samningsins leiðir að staifsmaður sem er ríkisborgari i ríki sem samníngurinn n sr til á rétt á að leita sér atvinnu og taka vinnu í sérhverju öðru riki sem samningurinn nær til. Af EES-samningnum leiðir einnig aö slikan starfsmann má ekki meðhöndla með öðnim hstti en ríkisborgara hlutaðeigandi ríkis aö þvi er vaiðar Ld. ráöningarkjðr og félagsleg kjör. Af EES-samningnum leiðir einnig að ríkin þurfa i ákveðnum tílvikum að grípa til viðeigandi aögeröa til aö gera einstaklingi, sem vill stunda vinnu f öðni ríki sem samningurinn nsr til, kleift aö fá upplýsingar um þá löggjöf sem gildir um starfsemina. Það leiðir einnig af ákvsðum EESsamningsins að ríkin þurfa við ákveðnar aðstsöur aö gefa einstaklingum kost á að afla sér þekkingar í því tungumáli sem kunna þarf til að starfa í starfsgreinínni i gistiiikinu. Við ráðningu innan starfsgieina sem samningur þessi nær til skal vinna i staifsgreininni teljast jafngild án tillits til þess i hvaða samningsríki hún er unnin, jafnvel þótt slíkt leiöi ekki af EESsamningnum. 20.gr. Varöandi ráðningu starfsmanna sem samningur þessi tekur til skal farið eftir ákvsðum samnings frá 6. mars 1982 um sameiginlegan norrænan vinnumarkað ásamt þeim reglum um norræna vinnumiðlun sem ákveönar voru i sambandi við framkvæmd hans. Hiutaóeigandi yfúsljömum i samningsríkjunum ber aö fylgjast meó þróuninni á vinnumaikaönum hjá þeim staifsgreinum sem samningurinn n sr ti) og tílkynna nefhd þeirri sem sett er á stofh samkvsmt 8. gr. í samningi um sameiginlegan norrsnan vinnumaxkað séu sérstakar ráóstafanir nauðsynlegar. Yfirstjömunum ber einnig að senda hver annarrí þ sr tilkynningar og upplýsingar sem þýöingu hafa viö mat á þróun vinnumaikaöaríns fyrír hlutaðeigandi starfsgreinar. 21. gr. Samningsríkin skulu i sameiningu fylgjast meö framkvæmd samningsins og gera þær breytingar og viðbætur sem þróunin kann aö gefa titefhi til. Giidistaka 22. gr. Hafi allir aðilar tilkynnt ssnska utanrfkisráðuneytinu að samningurinn hafi veríö staðfestur skal hann ganga i gildi sama dag og EES-samningurinn. Nú hafa þeir ekki allir tilkynnt um staöfostingu þegar EES-samningurinn gengur i gildi og skal samningurinn þá ganga í gildi 30 dögum eftir þann

28 30. dcsember N r.36 dag sem ssnska utanríkisráöuneytinu hefur boríst tilkynning frá öllum aöilum um aö hann hafi vcnó staöfcstur. Geti ísland ekki lfitið samning þennan gilda um allar staifsgreinar sem tilgreindar eru 1 1. gr., sbr. viðauka 1, og sem viðurkenning gildir um á íslandi, skal ísland tílkynna þetta til saenska utanríkisráöuneyti sins um leiö og tilkynnt er aö samningurínn hafi verið stáðfestur. ísland getur síðar hvensr sem er tilkynnt með sama hctti aö það s tilbúið til að Iáta samninginn gilda um eina eöa fleiri þeirra starfsgreina sem tilgreindar eru í 1. gr., sbr. viðauka 1. Jafhvel þótt ísland geti dcki látið samnmginn gilda um allar starfsgreinar sem hann natr til skal hann cftir því sem við á gilda fyrir aöra aðila í samskiptum þeirra fyrir allar stórfegreinar sem tilgreindar eru f I. gr., sbr. viðauka 1. Ssnska utanrfkisráðuneytið skal tilkynna aðilunum um móttðku tilkynninga sem að framan greinir og um gildistöku samningsins. Ssnska utamikisráðuneytið skal einnig tilkynna hinum aðilunum um a) ákvaiöanir samkvsmt 2. mgr. 14. gr. og b) uppsögn og tilkyiuiingar samkvsmt 25. gr. ásamt gildistðkutima. 23. gr. Ef samningsriki setur reglur um viöurkenningu nýrrar staifsgreinar sem samningurínn n sr til þi gilda ákvsöi samningsins um starfsgreinina með sama hætti og um starfsgreinar sem viðurkenndar voni við undirskrífl samningsins. 24. gr. Er samningur þessi gengur f gildi falla úr gildi samningur milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar firá 25. ágúst 1981 um viðurkenningu á starfsrtttindum ákveöinna starfsstétta innan heilbrigöisþjönustunnar og dýralsknaþjðnustunnar sem ísland geiöist aðili að, samkomulag fiá 27. ágúst 1987 ásamt viöbötaibökun og samkomulag frá 28. febrúar 1990 um breytingu á samningnum frá 1981 og samkomulag fiá 28. febrúar 1990 um breytingu á viðbótarbókuninni. Uppsðgn o J. 25.gr. Sériiver aðili getur sagt upp samningi þessum með skriflegri tilkynningu til ssnska utanríkisráðuneytisins. Hafi einn aðili sagt samningnum upp fellur hann úr gildi cftir þann frcst sem greinir I siöustu málsgrein þessarar greinar. Eftir aö samningurínn hcfur ðölast gildi getur sérhvcr aöili tilkynnt aö hann óski eftir aö samningurinn gildi ekki lengur fyrir dlgreinda starísgrein. Slika tilkynnmgu skal senda ssnska utanríkisráöuneytinu. Hafi einhver aðilanna sent slika tilkynningu fellur samningurinn úr gildi varðandi þá starfsgrein cftir þann ftest er aö neöan greinir. Uppsagnir og tílkynningar samkvsmt grein þessari fá gikii um áramót eöa um mitt ár sem er nsst þvf aö sex mánuðir s6u liðnir fifá þvf aö uppsðgn eða tilkynning bant ssnska utanrfkisr&ðuneytinu. 26.gr. Frumeintak þessa samnings skal varðveita hjá ssnslca utanríkisráðuncytinu sem skal senda staðfest afrít til hinna aðilanna. Þessu til staöfestu hafa fulltrúar rikjanna, sem til þcss hafa fultt umboð, undiiritað samning þennan. Gj&rt f Arjeplog 14. júni 1993 í einu eintaki á dðnsku, finnsku, Islensku, norsku og ssnsku og skulu allir textarnir jafngikiir.

29 Nr desember 1993 ViAauki 1 Heitl starftgreina í Sviþjóð I Danmörku í Finntandi Á íaundi 1 Noregi 1. ISkare læger Uiklritflikaie Islcnar leger 2. tandiakaie tandlsger hammasliiklrit/tandlskare tanníkknar tannleger 3. sjukskfilenkor sygeplejersker sairaanhoit^jat/sjuksjötare hjúknmarineðingar sylcepleiere 4. apotekaie provisoier proviisorit/provisorcr lyfjaftcðingar provisorer 5. sjukgymnaster fysiotenpeuter lukinuvoimistelijat/ sjúkraþjilfarar fysioterapeuter fysioterapeutcr 6. arbetsterapeuter ergoterapeuter tolmintaterapeutit/ ergoterapeuter iðjuþjálfar ergoterapeuter 7. bammorskor jordem0dre kitilöt/barnmorskor ljðcmeður jordnwdie 8. distriktsskfiteiskor sundhedsplejersker terveydenhoitajat/ * helies0stre hilsovlrdara 9. optijcer optikert optikot/optiker sjóntirkjafrxöingur optikeie 10. psykologer psykologer psykoiogit/psykologer sálfneðingar psykoioger II. receptarier * bnnaseutit/lannaccuter aðstoðarlyfjafireðingar reseptaier 12. iðntgenassistenter radiognifer iðntgethoitajat/rðotgenskötare röntgentsknar radiografer )3. skötaie i plejere midenterveyshoitajat/ * hjelpepleiere i psykiatrísk vírd mentalvirdare psykiatrisk sykepleie 14. tandhygieneister tandplejere hammashuoltajat/ uumfncðtaigar tannpleiere tandhygienlster 15. tandskðterskor klinikassistenter hammashoitajat/tandhygienister aðstoðarmenn taimlskna tannlegeassistenter 16. tandtekniker iaboratorietandtekniker hammasteioiikot/landiekniker ekici innan ramma samningsins tamteknikeie 17. underskðterskor sygdýclpere perudioitajat/priniiisk&tar sjúkraliðar hjelpepieiere 18. veteriidier dyrlcger eulnliikirit/vctcrinirer dýralrkrur veteriruerer 19, kinopraktorcr kiropraktorer kiropraktikot/kiropraktorer hnykkjar kiroprnktorer 1Suufsgieinin er ekki fyrir hendi ( þessu bndi ViAaukl 2 Starfsgrein 1. læger/iaáksritlakare/lœlcnar/legct' lákare DK SF ÍS N S X X X X X 2. tandlæger/hanunaslð kárít;tandlskare/ tannlsknar/tannlegei/tandlðkare 3. sygeplejcrcker/sairaanhoitajat; sjuksjötare/hjúkninarfræöingar/ sykepleiere/sjuksjðterskor 4. provisorer/proviisoríuprovisoret/ lyfjafræðingar/provisorer/apotekare 5. fysioterapeutn/láákintivoimistelijat; fysioterapcutcr/sjúkraþjálíarar/ fysioterapeuter/sjukgymnaster 6. ergoterapeuter/ioimintaterapeutit; ergoterapeuter/iöjuþjálfar/ergoterapeuter/ arbetsterapeuter X X X X X X X X X X X X X X

30 30. desember Nr. 7. jordem0dre/lcstilöt;b»minorskot/ x x x x x Ijósmæður/jordmBdre/bammorskor 8. stmdhedspiejenker/terveydenhoi tajat; x x * x x hálsovárdare/*/helses0stre/distriktsskðterskor 9. optíkere/optikot;optiker/sjóntækja- x x x x fréeöingar/optikere/optiker 10. psykologer/psykologit;psykologer/ x x x sálfrsðingar/psykologer/psykologer 11. /farmaseutit;fannaceuter/aðstoöar- * x x x x lyfjafrteöingar/reseptarer/receptarier 12. radiografer/rðntgethoitajauröntgenskötare/röntgentaknaiyradiografer/ x x x röntgenassistenter 13. plejere/mielenterveyshoitajat; - x * x - mentaivárdare/*/hjelpepleiere i psykiatrisk sykepleie/skötare i psykiauisk várd 14. tandplejere/hammashuoltajat;tandhygienister/tannfneöingar/tannpleiere/ x x x x x tandhygieneister 15. klinikassistenter/hammashoitajat; x x - x tandskötare/aöstoöarmenn tannhekna/ tannlegeassistenter/tandsköterskor 16. laboratorietandtekniker/hammas- - x - x x teknikot; tandtekniker/tannsmiöir/ tannteknikere/tandtekniker 17. sygel\jælpere/perushoi&úat;prim&r- x x x skötare/sjdkraliöar/hjelpepleieie/ undersköterskor 18. dyiteger/euunufikbit;veterinirei/ x x x x x dýralaknar/veteriiwerei/vetcrinirer 19. kiropraktorer/kiro»ttktikot;kiro- x - x x x praktorer/hnykkjar/kirojhaktorer/ kiropraktorer 1Engar reglur gilda nú um sálfheöinga i Danmöricu en munu gilda 1. janðar x - reglur gilda um starfsgreinina i þessu landi - - reglur gilda ekki um tteftgreiiúna i þessu landi * «starfsgreinin er ekki fyrir hendi i þeúu landi hvorki sem starfsgietn sem reglur gilda um né sem starfsgrein sem reglur gilda ekki um

31 Nr mars 2001 AUGLÝSING um breytingar á Norfturlandasamningi um sameiginlegan norrœnan vinnumarkao fyrir tðteknar heilbrigðis- og hjúkrunarstéttir og dýralsekna. Hinn 12. mars 2001 var sænska utanríkisráðuneytinu afhent staðfestingarskjal íslands vegna samnings um breytingar á Norðurlandasamningi um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir tilteknar heiltxigðis- og hjúkrunarstéttir og dýralækna frá 14. júní 1993, sem gerður var f Ósló 11. nóvember 1998, sbr. auglýsingu í C-deild Stjómartíðinda nr. 36/1993 þar sem samningurinn er birtur. Samningurinn öðlast gildi 1. apríl Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. Utanríkisráðuneytinu, 14. mars Halldór Ásgrímsson. Sverrir Haulcur Gunnlaugsson. FgghyaL SAMNINGUR milli Danmerkur, Finnlands, íslands, Noregs og Svíþjóðar um breytingar á samningi frá 14. júní 1993 um sameigiiilegan norneun vinnumarkað fyrir tflteknar heilbrigðis- og hjúkrunarstéttir og dýralsekna. Rfldsstjómir Danmerkur, Finnlands, fslands, Noregs og Svíþjóðar óska eftir að breyta samningi um sameiginlegan vinnumarkað fyrir tilteknar heilbrigðis- og hjúknmarstéttir og dýralækna firá 14. júní 1993 og hafa komið sér saman um eftirfarandi: 1.gr. 1. gr. breytist og hljóðar þannig: Samningur þessi gildir um starfsmenn sem eru ríkisborgarar Danmeikur, Finnlands, íslands, Noregs eða Svíþjóðar, hér á eftir nefhd samningsríkm, og sem tilheyra einhverjum þeim starfsgreinum sem upp eru taldar í 1. viðauka. 2.gr. 2. gr. breytist og hljóðar þannig: Sá sem hefur í einhveiju samningsríkjanna fengið sambærilega, löglega viðuikenningu sem starfsmaður í starfsgrein skv. 1. gr., sbr. 1. viðauka, skal með þeim sldlyrðum sem sett eru í þessum samningi eiga rétt á að fá shka viðurkenningu í séihveiju hinna ríkjanna þar sem í gildi eru ákvsði um viðurkenningu af þessu tagi. Það sem segir í 1. mgr. um viðurkenningu skal gilda á tilsvarandi hátt, annars vegar um þann sem starfar eða hefur rétt til að starfa sem lyqafrasðingur í einhverju rikjanna og hins vegar um þann sem má, þótt hann sé ekki lyfjafræðingur, afgreiða lyf samkvsmt lyfseðlum í lyfjabúð (farmaceut í Finnlandi, aðstoðarlyqaftæðingur á IsUndi, receptar í Noregi og receptarie í SvíþjóS). Starfsmerm sem hlotíð hafa menntun í samningsrfld þar sem ekki eru í gildi ákvasði um viðuikenningu á því starfi sem um ræðir skulu f þeim tilvikum sem um ræðir f gr. eiga rétt á að fá vifitnkennmgu í þeim sammngsríkjanna sem hafa ákvæði um slíka viðuikenningu. í 2. viðauka greinir í hvaða rfkjum og fyrir hvaða starfsgreinar ákvsði um viðmkenningu gilda við gildistðku samningsins.

32 Nr mars gr. 4. gr. breytist og hljóðar þannig: Danmörk getur sett skilyrbi fyrir ótakmarka&ri löggildingu sem tandplejer að umsækjandi vinni ákveðinn tíma til reynslu eða gangist undir hæfnispróf. Umsækjandi getur valið um hvort hann vinnur í ákveðinn túna til reynslu eða gengst undir hæfhispróf. 4. gr. 6. gr. breytist og hljóðar þannig: Sá sem fengið hefur viðmkomingu á íslandi sem sjóntækjafræðingur á rétt á að fá viðurkenningu sem optiker f Danmörku, Fúmlandi, Noregi og Sviþjóð að því tílskildu að hann hafi lokið námi f einhvaju hinna samningsrfkjanna sem hægt er að leggja tíl grundvallar löggildingu hans sem optiker í því landi. 7. gr. samningsins fellur niður. 5. gr. 6. gr. 9. gr. breytist og hljóðar þannig: Sá á rétt á að fá viöurkermingu sem mentalvðrdare eða nðrvðrdare í Finnlandi, sjúkraliði á sviði geðhjúkrunar á íslandi, og hjelpepleier á sviðinu pisykiatrisk sykepleie f Noregi a) sem hefur aflað sér sldlríkja í Danmörku sem social- og sundhedsassistent (SOSU-assistent) eða sem plejer í samræmi við reglur settar af Sundhedsstynelsen á árinu 1977 eða síðar eða b) sem hefur í Svfþjóð uppfyllt gildandi kröfur um menntun og starfsreynslu skötare i psykiatrisk vörd eða hlotíð eldri menntun, viðuikennda af til þess bærum yfirvöldum, fyrir skötare i psykiatrisk vfiid. 7.gr. 10. gr. breytist og hljóðar þannig: Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem tandskötare eða rðrvðidare f Finnlandi, tannlckmr á íslandi og tandsköterska f Svíþjóð a) sem hefur lokið reglulegu námi sem tandklinikassistent f Danmöiku eða b) sem hefur lokið reglulegu námi sem tannlegesekretær í Noregi. 8.gr. Sá á iétt á að fá viðuikenmngu sem tandtekniker f Rnnlandi og Svíþjóð sem a) hefur lokið í Danmörku Qögurra til fimm ára námi sem laboratorietandtekniker við starfsmenntaskóla eða lokið eldra námi, viðurkenndu af til þess bærum yfirvöldum, fyrir laboratorietandtekniker eða b) hefur fengið sveinsbréf í Noregi f tannsmiði. 9. gr. 12. gr. breytist og hljóðar þannig: Sá á rétt á að fá viðuikenningu sem primfirskðtare eða nfirvfirdare í Finnlandi, sjúkraliði á íslandi eða hjelpepleier f Noregi sem a) hefur aflað sér skilríkja í Danmöiku sem sygehjælp>er eða social- og sundhedsassistent (SOSUassistent) eða b) uppfyllir þasr kröfur sem gilda í Svíþjóð um menntun og starfsreynslu fyrir undersköterska eða hefur aflað sér sambærilegrar eldri menntunar sem viðuricennd er af til þess bsnim yfirvöldum. 10. gr. 12. gr. a er ný og hljóðar þannig: Sá á rétt á að fá viðurkenningu sem laboratorieskötare f Finnlandi, meinatæknir á íslandi og bioingenj^r í Noregi sem

33 N r mars 2001 a) lokið hefur reglulegu námi f Danmörku sem hospitalslaborant eöa b) lokið hefur námi í asðri skóla í Svíþjóð sem biomedicinsk analytiker eða hlotið sambærilega eldrí menntun sem viðuikennd er af til þess bærum yfirvöldum. 11. gr. 12. gr. b er ný og hljóðar þannig: Sá á rétt á að fá viðuikenningu sem fodterapeut í Danmöiku, fotvárdare í Finnlandi, fótaaðgerðafræðingur á íslandi og fotterapeut f Noregi sem lokið hefur námi í Svíþjóð í fótaaftgerðum sem viðbótamámi í fullorðinsfiræðslu á vegum bæjar- eða sveitarfélags, eða hefur áður lokið námi fótaaðgeröarsérfræðings (sémámskeiði í fjölbrautaskóla). 12. gr. 12. gr. c er ný og hljóðar þannig: Sá á rétt að fá vi&uikenmngu sem talterapeut í Finnlandi og logoped í Svfþjóð sem a) hefur fengið viðurkenningu á íslandi sem talmeinafræðingur að því tilskildu að hann hafi lokið námi í Fíimlandi eða Svfþjóð sem hægt er að leggja til giundvallar löggildingu hans sem talmeinafræðings í þeim löndum eða b) hefur lokið háskólaprófi í spesialpedagogikk við háskóla, með logopedi sem sérgrein. 13. gr. 16. gr. breytist og hljóðar þannig: Hafi sjóntækjaíreðingur aflað sér starfsréttinda sem kontaktlinsoptiker í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svfþjóð fær hann staðfestingu á sömu réttindum í hinum rikjunum. Réttur til staðfesdngar á starfsréttindum sem kontaktlinsoptiker f öðru samningsríki skv. 1. mgr. er bundinn því skilyrði að sjóntækjafræðingurinn hafi fengið viðuricenningu sem sjóntækjafræðingur í því ifki og hafi hana enn. 14. gr. Samningurinn öðlast gildi á fyista degi nssta mánaðar eftir að öll samningsiíki hafa tilkynnt sænska utamíkisráðuneytinu að samningurinn hafi verið staðfestur. Sænska utanríkisráöuneytið tilkynnir hinum samningsrfkjunum að það hafi fengið í hendur umrsddar tilkynningar og hvenær samningurinn öðlast gildi. Samningur þessi skal gilda meðan samningurinn frá 14. júnf 1993 er í gildi. 15. gr. Frumrit samnings þessa skal varðveitt í sænska utanrfkisráðuneytinu sem skal senda hinum aðilunum staðfest afrit af því. Þessu til staðfestu hafa fulltníar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan. Gjört í Ósló hinn 11. nóvember 1998 í einu eintaki á dönsku, finnsku, fslensku, norsku og ssnsku, og skulu allir textamir jafiigildir.

34 Nr mars 2001 Viðauki 1. Heiti starfsgreina. i SvíþjóÖ í Dartmörku í Finnlandi á íslandi í Noregi 1. Ubue lager Uadirit/Hkaie læknar leger 2. taodukaie tandlcger hammaslsákirit/ tandlákare 3 sjukskðterskor sygeptejereker' sairaanhoitajat/ sjukskötaie 4. apotekaie provisorer proviisorit/ provisoier 5. sjukgymnaster fysioterapeuter fysioterapeutit/ fysioterapeuter 6. arbetsterapeoter ergoterapeuter toimintaterapeutit/ ergoterapeuter tannlæknar hjdknmaifrsðingar lyqafrx&ingai sjðkraþjálfarar iöjuþjálfar tannleger sykepleieie provisorer fysioterapeuter ogoterapeuter 7. bammorskor jordemödie kitilöt/bammorskw IjósmcÖur jordmödre 8. distriktsskðierskor snndhedsplejersker terveydeuhoitajat/ hllsovsrdaie [staifsgieinin er ekki til ( landinu] helsesöstre 9. optiker optikere optikot/optiker sjöntskjafixðingar optikere 10. psykoioger psykologer psykologit/ psýkologer 11. receptarier [starfsgreinin er ekkituílandinu] farmaceutit/ fannaceuter 11 iðntgenassistenter radiografer röntgesboitajat/ rðntgenskötare 13. skötare i psykiatrísk vlrd piejere/socialog stmdhedsassistenter udelentaveyshoitajatanentalvlnlare og lflúhoitajat/nsrvárdare 14. tandhygienister tand dejeie hamashuohajat/ tandhygienister 15. tandsköterskor tandklbúkassistenter hammashoitajat/ tandskötaie og lihðtoitajat/olrvárdaie 17. nndenkötenkor tygfhjtípm/ social- og sumfiiedsassistenter hammasteknikot/ OnAekmker perasboitajat/ primlnkötaie og ilhihoitajat/nlivlrdaie sálfrsöingar aöstoðarlyqafirsöingar röntgenueknar sjúkraliðar tannfrsðingar tannueknar tannsmiöir sjúkraliöar psykologer reseptarer ntdiografer hjelpepleieie i psykiatrisk sykepleie tannpleiere tannhelsesekretsrer og tannlegesekieterer tannteknikere hjelpepleiere 18. veteringier dyrlager ellinuuclrit/veterinlier dýralcknar veterin*rer 19. kiropraktorer kiropraktorer kiropraktikot/kiropraktoier hnykkjaiar kiropraktorer 20. biotnedicinska hospitaulaboranter laboratoriohoitajat/ laboratorieskötare 21. logopeder [staifsgreinin er ekki tilílmdiiiu] puheterapeutit/ taitoapeaier 22. fbttoipeuter fodterapmter jalkojenhoitajat/ fotv&daie mwmhrimar tahneinaficðmgar 16. tandtekniker laboratorietandtoknikere fötaaögeröafneöingar l»oinge&j0rer logopeder fotterapeuter 1) Gnenlenslör hjðknmaiteoiiigar mec autoruatúmgbevis þar sem fram kemar að menttun þeúra sé tambcrileg danskri meantnn í greininni eiga á viðaikamingu f wmringwflqunum f samnemi viö ákvæði tamningiins. Heimas^órn Ormlands, stjdroardeild fyrir heilbrigth, umbverfismál og rannmsiadr (Grönlands Hjemmestyie, Direktoratet fbr Sondhed, MiljO og Forskning) beftir lýst yfir að iá sem hefor hiotið viöurkenningu sem hjðkninar&cungur f efaihverju samningsrfkjamui muni fá vioudcemimgu sem hjúknmarfheðingur f GrsniandL

35 Nr mars 2001 Viðauki 2. x = í godi eru reglur um staifsgreinina f þessu landi - = ekki em f gildi reglur um starfsemina f þessu Iandi * = starfsgreinin er ekki til f þessu landi, hvorid sem starfsgrein er icglur gilda um né sem starfsgrein er reglur gilda ekki um. Starfsgrein R i k i DK SF fs N s 1. læger/l&ðkðrit, liikare/læknar leger/lakare 2. tandlæger/hammaslflflkarit tandlflkare/tarnilgknar/tannleger/ tandiakare 3. sygeplejersker1/sairanboitajat, sjukskötare/hjúkrunarftæðingar/ sykepleiere/sjuksköterskor 4. provisoter/proviisorir, provisorer/ lyqafrasöingar/provisorer/ apotekare 5. fysioterapeuter/fysioterapeutit, fýsioterapeuter/8júkraþjálfarar/ f^ioterapeuter/sjukgymnaster 6. ergeterapeuter/toimintatórapeutit/ ergoterapeuter/íðjuþjálfiar/ ergoterapeuter, arbetsterapeuter 7. jordemödre/kfitilöt bammorskor/ ljósmæður/jordmödre/bammorskor 8. sundhedsplejersker/terveydenhoitajat/ hfilsovardtw«/*/helse80stre/ distriktssköterskor 9. optikere/optikot, optiker2/ sjóntækjafræðingar3/optikere/op$iker 10. psykologer/psykologit/psykologer/ sálfræðingar/jwykologer/psykologer 11. */farmaceutit, farmaceuter/ aðstoðarlyqafræðingar/ reseptarer/receptarier X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * X X X X X X X X X X X X * X X X X 12. radiografer/röntgenhoitajat, - X X X - röntghiskötare/röatgenueknar/ radiografer/röntgenassistenter 1) Onenienikir hjúkmnarfne6ingir með autorisatioasbevis þar sem fram kemur ac menntun þeúra sé sambterileg danskri mewttim í greininni eiga rétt á vicariœnningu f tamningsrflqmium í lamnemi viö fkvcði samnmgnns. Heimastjórn Gnenlands, s^dndeud fyrir beiflxigm, umhverðsmál og lannsrtknir, (Qrmiands lyemmestyre, Piretaoratet for Stmdbed, MUjö og Forskning) hefig lýst yfir»6 sá sem befnr hlotið viourkennmgu sem hjfflcrunarfrgihngur i einhveiju samningsrlkýuina muni fá viðuriceimingu san hjtununarfreðingur f Gneniandi. 2) Frí og meo 1. janbar 1998 er f g&di nýtt prófbeiti: opuxnetristi; optometrisl 3) BmmgU lá, sem hlotíð hefur vitkuicömingu á fslandi scm sjfouctyfrctvingur eftir ab haf* lo)ri6 námi f einhvaju búma sanmingsrfkjanna sem hegt er að ieggja til grandvallar löggildmgu f þvf landi, s Ú eiga rétt á að fá viðurkenningu sem optiker ( Mntmi t^wintngnrflcjiiinnii.

36 N r mars 2001 Starfsgrein R í k i DK SF ÍS 13. plejere, social- og sundhedsassistenter/ X - X mielenterveyshoitajat, mentalvðrdare lðhihoitajat, nfirvfirdare/sjtskraliðar hjelpepleiere i psykiatrisk sykepleie/ skötere i psykiatrisk vðrd 14. tandplejere/hammashuoltajat, X X X X X tandhygenister'vtannfræðingar/ tannpleiere/tandhygieniser 15. tandklinikassistenter/hammashoitajat, X X - X tandskötare, lðhihoitajat, narvgrdare/ tannueknar/tannlegeassistenter, tannlegesekrtíærex/tandsköterskor 16. laboratorietandtekniker/hammasteknikot, X - X X tandtekniker^/tannsmiðir/tannteknikere/tandtekniker 17. sygehjslpere; social- og sundheds- - X X X - assistenter/perushoitajat, primárskötare, Uhihoitajat, ngrvardare, sjúkraliðar/ hjelpepleiere/undersköterskor 18. dyriæger/eiainliuuc2irit,veterinarer/ X X X X X dýralæknar/veterinaerer/veterinsirer 19. kiropraktorer/kiropraktikor, X X X X X Idropraktorer/hnykkjarar/ kiropraklorer/kiropraktorer 20. hospitalslabc«anter/labotatoriohoitajat, X X X - laboratorieskötare 6/meinat*knar/ bioingenjörer/biomedicinska analytiker 21. */puheterapeutit, talterapeuter/ * X X - X talmeinafræðingar7/logopeder/logopeder 22. fodterapeuter/jaldojenhoitajat; X X X X - forvfirdare/fótaaögeröafræöingar/ fotterapeuter/fotterapeuter 4) F ii og með 1. janúar 1998 a í gildi nýtt prúfiieiti: gunhygiemsti; taadhygieaist 5) Frá og með 1. janúar 1998 er f gildi nýtt prófbeiti: hammastdmikko; detionm. 6) Frá og meö 1. jandar 1998 er f godi nýtt pröfiieiti: bkianalyytikko; Úoanalytiker. 7) Einungú t í sem hlotífi heftir viðuikniningu f fdandi lem talmdnafineaingur eftir að hafa lokið nimi f ednbveiju hinna samntngrfjanna, sem hcgt er að leggja til gnmdvallar leggildingu f þvf lrádi, skal eiga rétt i ab fii viðntkeoningu sem talmejnafneoingur f hinum samningsrikjunum.

37 De europæiske projekter Nár flere europæiske universiteter nu begynder at arbejde pá at indrette deres psykologistudier efter standardeme i EuioPsy, sá ved vi, at EFPA virker. Danmark spiller en betydelig rolle i EFPA. Vi er stærkt repræsenteret fagligt og politisk. Vores væm om fag og profession virker. Med de givne instrumenter formár vi ikke blot at afværge angreb, men faktisk ogsá at forbedre og udvikle forudsætningeme for en stærk videnskab og profession. I EFPA, den europæiske paraplyorganisation med medlemmer i 34 lande, var smertepunktet i mange ár, at i nogle lande var det svært at vinde politisk gehor for, at det kræver en lang grunduddannelse og superviseret praksis, nár vi skal udvikle fágligheden - den, der sikrer os trovæidighed hos myndigheder og brugere. EFPA udvikiede da EuroPsy - principper og retningslinjer for, hvordanen gedigen uddannelse skulle se ud. Et EU-direktiv fastslár, at er man psykolog i ét land, sá er man det ogsá i alle avrige EUlande. En udenlandsk psykolog med en grunduddannelse ná fire ár kunne altsá fá inv ril at praktiseie i Danmark - hvad vi dog har et stærkt væm imod. Men i visse europæiske lande kan nationale standarder blive undermineret af EU-lovgivning, hvis man ikke i tide skaber den nodvendige uddannelsesmæssige standard, og det er et problem. Pá det kliniske omráde havde vi for fá ár siden en situation, hvor Dansk Evaluerings Institut arbejdede med at udarbejde standarder for private uddannelser til psykoterapeut. Projektet led heldigvis skibbrud, men i processen blev alle parter klogere pá, at skal vi kunne præstere sikkerhed for vores klienter, sá kræver det ordentlig uddannelse og faglighed pá et hojt niveau. En lignende bevægelse er altsá nu pá vej inden for psykologemes egne rækker i Europa. EuroPsy er beslutning pá EFPAfe generalforsamling planlagt til at skulle lanceres i Kon fortalt gár det ud pá, at har man en grunduddannelse pá minimum 5 ár plus ét árs praktisk erfaring inden for det organisationspsykologiske, det pædagogisk-psykologiske eller det klinisk-psykologiske omráde, sá kan man erhverve det europæiske psykologdiplom (EuroPsy). Med dette i hánd kan man banke pá doren til et hvilket som helst andet land i Europa, der er med i aftalen, og arbejde som psykolog i dette land. Hovedsigtet med EuroPsy er mobilitet for psykologeme og sikkeihed for brugere. Men der er ogsá en anden side: kvalitet i sável grunduddannelse og i efteruddannelse. Det med kvaliteten er helt centralt, og vi er glædeligvis vidne til, at store europæiske universiteter nu arbejder pá at indrette deres gntnduddannelser efter de principper og standarder, der ligger bag EuroPsy. Det politiske system virker med andre ord. Ðet handler selvfolgelig om politisk hándværk i forhold til báde EU og lil dc nationale regeringerogdereslovgivning. Men det handler i den grad ogsá om klingende og insistcrende faglighed. Det var en fornojelse at deltage i en EU-finansieret eksperikonference om terrorberedskaber i London et par dage i den forgangne uge, ikke mindst betryggende, at Danmark var vel repræsenteret - gud ske lov ikke med rædselsberetninger som dem, vi fik fra USA, England og Spanien. Men det var en ikke mindre fornojelse i weekenden at tage toget fra London til Paris for at tage del i arbejdet i den ekspengruppe i EFPA, der nu arbejder videre med udmontningen af EFPAs kvalitetsstempel. Arbejdet gár planmæssigt - der er nok at se til i de lande, der har stillet sig til rádighed som praveklude for implementeringen af EuroPsy, men hovedsigtet er klart, og málet med at pávirke og udvikle virker. Ja, EFPA virker. Medlemsblad for Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 Kabenliavn 0 III f-mail: dp(n>dp.dfc wwwdanskpsykologlofening.dk Psykoiog Nyt ilockholmsgade 27, 21OOKobenhavii0 Tlf f-nwilr p-nyl/áxlp.rlk fax/psykolog Nyl: Redaktion: Afhc1Ciionboig johansen, ansv. redakter lonjeii cail, ledakloi Heidi Michmel, hladsekretær/annoncei DK ISSN: Ptoduceret af: flbo Grafisk A/S, fredericia liyki med vegeiabilske farver firt (niljfigodkendi papír Oplag: Konltolleiel oplag (fmk): 8000 ex. Irykoplag: ex Medlem al Dansk fagpresse ( J jj Indsendt stof: Indsendte artikler dækker ikke nedvendigvis redaktionens eller foreningens holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere indsendte ariikler. Redaktionen pátager sig ikke ansvar for artikler, der indsendes uopfordret. Forside: BAM/Scanpix Jobannoncer2008 Psykolog Nyt + Ved manus Ved reprol Heisider: Kr ,- Kr ,- 776 X 237 mm: Halvsider: Kr ,- Kr ,- 86 x 237 mm eller 176x118 mrrt: Príseme gælderjobannoncer med 1 stilling. Prísliste: Farvetillsg (CMYK): Sort +1,2 eller 3 farven Kr ,- Alle priser ekskl. moms. Abonnement/2008:1.000 kr. + moms. Deadline (kl. 12) Nr. Deadline Udgivelse A 11/2 29/2 5 25/2 14/3 6 10/3 4/4

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003.

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003. 545 AUGLÝSING um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu. Hinn 30. apríl og 1. maí var með bréfaskiptum í Reykjavík og Nuuk gengið

Læs mere

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál]

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] um staðfestingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og viðurkenningu starfsréttinda. (Lögð fyrir Alþingi á 104. löggjafarþingi 1981-82.) Alþingi

Læs mere

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

komudagur 21-1- 2 0 f2

komudagur 21-1- 2 0 f2 7W O s s u e i k (. íé T ) Erindim Þ M /lo O S komudagur 21-1- 2 0 f2 MINNISBLAÐ TIL EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTANEFNDAR -tilla g a að nýrri 9. mgr. 100. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, með síðari

Læs mere

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál.

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál. Nefndasvið Alþingis Velferðarnefnd 150 Reykjavík Reykjavík, 6.7.2016 Tilvísun: 0.5.1.2 / Málsnúmer: 2016050258 Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur),

Læs mere

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: tengdan lífsstíl um neyslu ungs fólks á Norðurlöndum um ofnotkun á hreinlætisvörum og orku Hugmyndir að kveikju: Umræður um neyslu ungs fólks í dag. Fjallað um myndina

Læs mere

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir:

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir: . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016 og 666/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frágangur handlista Í grein í byggingarreglugerð segir: Handlistar

Læs mere

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands.

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. S 5-4 1 S 5-4 Stjórnartíðindi C-deild, Nr. 19/1975 AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Með orðsendingaskiptum í Reykjavík í dag var

Læs mere

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál]

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi. (Lagt

Læs mere

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Félag löggiltra endurskobenda Reykjavík 25. apríl 2005 Tilv. FLE 19-2005 Nefndasvið Alþingis Efnahags- og viðskiptanefnd c/o Stefán Árni Auðólfsson, nefndarritari

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns BA ritgerð í lögfræði Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns Hulda Magnúsdóttir Leiðbeinandi: Elísabet Gísladóttir Desember 2013 BA ritgerð

Læs mere

E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks

Eirgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl. 13-16 Fyrir þig Il fróðleiks Ásmundur G. Vilhjálmsson SkaOalögfræðingur Inngangur Við e"irgjöf kröfu þarf skuldari ekki að

Læs mere

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun Þagnarskylda endurskoðenda með tilliti til 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur Jórunn K. Fjeldsted Leiðbeinandi: Þórður Reynisson, LL.M Ábyrgðarmaður:

Læs mere

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar?

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? Margrét Vala Kristjánsdóttir dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. b 53 Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? b 54

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur1 Umsögn um frumvarp um náttúrupassa sem lagt var fram á Alþingi á 144. löggjafarþingi 2014-2015, 455. mál, þskj. 699. 1 Inngangur Frumvarp til laga sem kveður á um

Læs mere

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Norræna umhverfismerkið 9. mars 2016 Í nóvember árið 1989 gaf Norðurlandaráð út tilskipun um stofnun valfrjáls opinbers umhverfismerkis,

Læs mere

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Tænk Talæfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir Yfirlestur og ráðgjöf: Astrid Juul Poulsen

Læs mere

Kökur, Flekar,Lengjur

Kökur, Flekar,Lengjur Kökur, Flekar,Lengjur Qimiq vörurnar eru unnar úr úrvals Austurísku hráefni. Q003301 Qimiq Profi Whip 1 kg (12) Q000114 Qimiq Base 1 kg (12) Q000115 Qimiq Sauce base 1 kg (12) Qimiq Whip Notið QimiQ Whip

Læs mere

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið . Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra 1. Viðfangsefnið Með munnlegri beiðni í október 1998 fór auðlindanefnd, sem kjörin var á Alþingi 5. júní 1998 í framhaldi af þingsályktun frá

Læs mere

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Innan skipta og utan BA-ritgerð í lögfræði Steinunn Pálmadóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Júní 2013 Steinunn Pálmadóttir Gagnkvæmnisskilyrðið

Læs mere

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda LÖGFRÆÐISVIÐ Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda Ritgerð til ML gráðu Nafn nemanda: Andrea Valgeirsdóttir Leiðbeinandi: Daníel Isebarn Ágústsson (Haustönn 2014) Staðfesting lokaverkefnis til ML gráðu

Læs mere

Samþykkt fyrir. Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. Heiti og hlutverk. 1. gr.

Samþykkt fyrir. Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. Heiti og hlutverk. 1. gr. Samþykkt fyrir Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar Heiti og hlutverk 1. gr. Sjóðurinn heitir Vestnorrænn höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. 2. gr. Hlutverk sjóðsins

Læs mere

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón Fannar Freyr Ívarsson Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón - BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Grímur Sigurðsson, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands

Læs mere

RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur

RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur RANNSÓKNARLÖGREGLA RÍKISINS Auöbrekka 6 Pósthólf 280 202 Kópavogur Slmi 554-4000 Fax 554-3865.ópavogi 15. mars 1996 BN/- Borist hefur til umsagnar frá allsherjamefnd

Læs mere

Kjarasamningar í Danmörku

Kjarasamningar í Danmörku Kjarasamningar í Danmörku Allan Lyngsø Madsen Aðalhagfræðingur Yfirlit 1. Undirbúningur 2. Félagslegur og hagfræðilegur byrjunarpunktur. 3. Viðræður LO og DA 4. Ferlið á almenna markaðinum 5. Áhrif á aðra.

Læs mere

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála Árni Páll Jónsson Ari Karlsson Júní 2014 BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag

Læs mere

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda Meðlagskerfi Norðurlanda Guðný Björk Eydal Hrefna Friðriksdóttir Félagsráðgjafardeild Ritstjóri: Halldór S. Guðmundsson Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 Ritrýnd grein

Læs mere

Erindi nr. Þ / Grant Thomton

Erindi nr. Þ / Grant Thomton Löggiltir endurskoðendur - skattasvið A iþm gi. Erindi nr. Þ / Grant Thomton kom udagur 2S.v. 2005" w ant i nornton Alþingi B.t. Efnahags- og viðskiptanefndar Kirkjustræti 2 150 Reykjavík Reykjavík, 25.

Læs mere

Frumvarp til laga. um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi )

Frumvarp til laga. um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) Þingskjal 1373 794. mál. Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015 2016.) I. KAFLI Markmið. Aðstoðarhæft nám. 1. gr. Markmið. Markmið laga þessara er að

Læs mere

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 Skammstafanir sænsku ehfl. aktiebolagslag nr. 551/2005 norsku ehfl. lov om allmennaksjeselskaper nr. 45/1997

Læs mere

Jöfn umgengni í framkvæmd

Jöfn umgengni í framkvæmd Jöfn umgengni í framkvæmd Helga Sigmundsdóttir Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri: Kristín Benediktsdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIV. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2013 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO SAMTALSÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 37 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 37 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. Sameiginlega EES-nefndin II EFTA-STOFNANIR 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna 2. Eftirlitsstofnun EFTA ISSN 1022-9337 Nr. 37

Læs mere

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0)

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) NAME 1.0 Handbók The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) Åse Brandt Charlotte Löfqvist John Nilsson Kersti Samuelsson Tuula Hurnasti Inga Jónsdóttir Anna-Liisa Salminen Terje Sund Susanne Iwarsson

Læs mere

U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk.

U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk. U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk. Lærer: Jette Dige Pedersen Undervisningsmateriale: 1. Danmarks mosaik

Læs mere

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1 Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1. En kort sammenfatning vedrørende kommunernes ret til pålægning af skat. Den første januar 2004 fandes der 105 kommuner i Island. Kommunerne

Læs mere

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni.

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni. Tøj og farver Í þemanu er fjallað um: Föt, liti og fylgihluti. Markmið er að nemendur: læri helstu liti. læri grunnorðaforða um föt. skilji þegar talað er um föt og liti á dönsku á einfaldan hátt. geti

Læs mere

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga Grunnnámskeið 2 Að vera í sveitarstjórn Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna Samband íslenskra sveitarfélaga 2011 Námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn - Að vera í sveitarstjórn Samband íslenskra sveitarfélaga

Læs mere

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Reykjavík 09. Febrúar 2012 Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Nr. 1 Alle spørgsmål er oversat

Læs mere

sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál]

sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál] sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál] um mótmæli gegn kjarnorkuendurvinnslustöðinni í Dounreay. Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Kristín Einarsdóttir, Árni Gunnarsson, Júlíus Sólnes, Páll Pétursson,

Læs mere

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA Islándska Bankföreningen Bankers' Association of lceland Alþingi, Reykjavík, 1. febrúar 1996 Alþingi efiiahags- og viðskiptanefiid, /9 ( 0 -* jo Þórshamri v. Templarasund,

Læs mere

Skal vi snakke sammen?

Skal vi snakke sammen? Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi Katrín Hallgrímsdóttir Lokaverkefni B.Ed.-prófs Kennaradeild Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi

Læs mere

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar A. Inngangur. Forsendur. I. Sjórjettur. 1. Sjórjetturinn er lögin um siglingar. Öll þau lög (í víðustu merkingu), sem eiga rætur sínar í sjerkennum siglinga, eiga eftir eðli sínu heima í sjórjettinum.

Læs mere

Nr desember 2015 REGLUGERÐ

Nr desember 2015 REGLUGERÐ REGLUGERÐ um (6.) breytingu á reglugerð nr. 835/ um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/09 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/04 að því er varðar aukið,

Læs mere

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Miðvikudagur 23. desember 2009 Álit nr. 4/2009 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Gátlisti til að forðast ólögmætar samkeppnishindranir I. Málsmeðferð Samkeppniseftirlitið hefur látið sig

Læs mere

naskoiamanna komudagur & & 2001-

naskoiamanna komudagur & & 2001- Bandfag EtM í T þ m h naskoiamanna komudagur & & 2001- Nefndasvið Alþingis Allsheijamefnd Alþingis Reykjavík 6. júní 2007 r Efni: Umsögn um lagafrumvarp, um breytingu á lögum um Stjórnarráð Islands, nr.

Læs mere

Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni

Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni SKÓLAÞRÓUNARSVIÐ KENNARADEILDAR HA Þingvallastræti 23, 600 Akureyri Stuðningur við dönskukennslu Danskt íslenskt samstarfsverkefni 2003 2006. Úttekt Birna María Svanbjörnsdóttir María Steingrímsdóttir

Læs mere

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar Efnisyfirlit. 1.0 Inngangur... 3 1.1 Almennt... 3 1.2 Afmörkun ritgerðarefnis og umfjöllunarefni... 4 1.3 Fræðikerfi lögfræðinnar... 6 2.0 Umhverfisvernd... 8 2.1 Almennt... 8 2.2 Réttarheimildir... 9

Læs mere

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN EFNISYFIRLIT 03 / INNGANGUR 04 / EFNI HANDBÓKAR 05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 08 / MATSAÐFERÐIR 10 / HVAÐ - HVERNIG 11 / MÓDEL 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ

Læs mere

Hvað er kennitöluflakk?

Hvað er kennitöluflakk? Hvað er kennitöluflakk? Kennitöluflakk felur í sér að viðkomandi félag hættir starfsemi en rekstur þess heldur áfram í gegnum annað félag með nýrri kennitölu enda sé markmiðið með gjaldþrotinu að komast

Læs mere

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 6.4.2 6.4.2. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Inngangsdyr / útidyr og svala /garðdyr Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Í grein 6.4.2 í byggingarreglugerð

Læs mere

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Dómaraheimild Heimild til að dæma sameiginlega forsjá Rök með og á móti Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Maí 2008 Efnisatriði 1. Inngangur... 2 2. Nefndarálit allsherjarnefndar

Læs mere

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Inga Helga Sveinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kristín Benediktsdóttir hdl. September

Læs mere

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Útgefandi: Samtök fjármálafyrirtækja Hönnun: Grafík - Hönnun & framleiðsla

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012

Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012 Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Sölvhólsgötu 4 150 Reykjavík Reykjavík, 18. febrúar 2012 Efni: Umsögn Skjásins ehf. vegna breytinga á lögum um Ríkisútvarpið

Læs mere

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna.

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna. ánasjóður íslenskra námsmanna I. Kafli Lánshæft nám 1.1. Almennt. Sjóðurinn veitir námslán til framhaldsnáms við viðurkennda skóla eða menntastofnanir sem veita æðri menntun er leiðir til prófgráðu á háskólastigi.

Læs mere

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA 2007-2016 TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN 11.8 Stoðþjónusta við 18 ára og eldri Starfsmarkmið 9, leið d STARF NEFNDAR UM NOTENDASTÝRÐA ÞJÓNUSTU ÁFANGASKÝRSLA

Læs mere

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/1940 - BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kjartan Ólafsson Júní 2013 Kristjana Pálsdóttir

Læs mere

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir.

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir. Tøj og tilbehør Í þemanu er fjallað um: mismunandi tegundir af fötum og fylgihlutum. hvað er í snyrtitöskunni. föt og tísku frá mismunandi tímabilum. stuttar fréttir og staðreyndir sem tengjast fötum.

Læs mere

Forkaupsréttarsniðganga

Forkaupsréttarsniðganga Forkaupsréttarsniðganga Þorvaldur Hauksson og Helgi Áss Grétarsson Lögfræðideild Ritstjóri: Helgi Áss Grétarsson Rannsóknir í félagsvísindum XVI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2015 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi Endurbætt útgáfa af skýrslu nr. LV-2015-089 Skýrsla nr. LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur.

Læs mere

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til

Læs mere

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Fríða Rós Valdimarsdóttir Jafnréttisstofa Borgum 600 Akureyri tel: 460 6200 fax: 460 6201 email: jafnretti@jafnretti.is www.jafnretti.is

Læs mere

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Verndarblaðið Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Stuðningsfélagi eftir afplánun Fangar með þroskahömlun Gamlir menn í fangelsi Raddir fanga Íslenskar fangelsisbókmenntir Fagnaðarefni Verndarblaðið

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

Forval fyrir hönnunarsamkeppni nýs Landspítala vð Hringbraut. Niðurstöður forvalsnefndar.

Forval fyrir hönnunarsamkeppni nýs Landspítala vð Hringbraut. Niðurstöður forvalsnefndar. Forval fyrir hönnunarsamkeppni nýs Landspítala vð Hringbraut. Niðurstöður forvalsnefndar. Umsóknir um þátttöku í forvali fyrir hönnunarsamkeppni vegna byggingar nýs Landspítala við Hringbraut voru opnaðar

Læs mere

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Sigrún Helga Kristjánsdóttir og Valdís Ingimarsdóttir Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði Leiðsögukennari:

Læs mere

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna LÖGMANNABLAÐIÐ 12. árgangur I mars I 1/2006 EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna EFTA-dómstóllinn Jón Rúnar Pálsson: Heimsókn LMFÍ til EFTA-dómstólsins í Lúxemborg 10 Guðjón Rúnarsson:

Læs mere

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO MÁLNOTKUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

glimrende lærervejledninger

glimrende lærervejledninger Arnbjörg Eiðsdóttir Kristín Jóhannesdóttir glimrende lærervejledninger Kennsluleiðbeiningar með Glimrende, Glimrende opgaver og hlustunarefni, ásamt svörum við verkefnum í vinnubók Efnisyfirlit Glimrende

Læs mere

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr. 194. gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Ásta Stefánsdóttir Júní

Læs mere

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2 Ásmundur G. Vilhjálmsson lömaður Skiptin á skattlaninarréttinum milli heimilisfestarlands o keldulands 1 ) 2 183 1 Hutakið kelduland er hér notað yfir það sem á öðrum Norðurlöndum er kallað kildeland en

Læs mere

Skýrsla stjórnlaganefndar bindi

Skýrsla stjórnlaganefndar bindi Skýrsla stjórnlaganefndar 2011 2. bindi Útgefandi: Stjórnlaganefnd Ritstjóri: Guðrún Pétursdóttir Umsjón með útgáfu: Guðbjörg Eva H. Baldursdóttir Prófarkalestur: Hallfríður Helgadóttir Prentun og bókband:

Læs mere

Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið Michael Dal

Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið Michael Dal Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið 2006 Michael Dal Reykjavík júní 2006 Michael Dal Lektor við Kennaraháskóla Íslands Úttekt á samræmdu prófi i dönsku vorið 2006 Félag dönskukennara og Kennaraháskóli

Læs mere

Afbrot barna. Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir

Afbrot barna. Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir Afbrot barna Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hrefna Friðriksdóttir dósent

Læs mere

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014 SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS B I B SMIL Skapandi verkefni ~ Fyr løs Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9053 Efnisyfirlit Smil Verkefnabók

Læs mere

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Efni Einelti 3 Yfirlit 4 Hvað er einelti? 4 Aðferðir 6 Hvernig má greina einelti? 6 Hvernig veit yfirmaður að einelti sé til

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014 SMIL b KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig b NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 5 Jagten på berømmelse...

Læs mere

SKÍMA. MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit

SKÍMA. MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit SKÍMA MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur 2012 Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit SKÍMA 1. TBL. 35. ÁRGANGUR 2012 Efnisyfirlit Amma, þú kannt ekki dönsku...3

Læs mere

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju -BA ritgerð í lögfræði - Sævar Jens Hafberg Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hafsteinn Dan Kristjánsson Apríl 2011 0 EFNISYFIRLIT

Læs mere

Program Nordiske Politimesterskaber I håndbold

Program Nordiske Politimesterskaber I håndbold Program Nordiske Politimesterskaber I håndbold Ísland 21. 24. maí 2009 1 Ágætu norrænu starfsfélagar velkomnir til Íslands. Þetta er í þriðja skipti sem norðurlandamót í handknattleik er haldið á Íslandi.

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 1 2 3 Til kennara....3 Almennt

Læs mere

Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit

Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit Inngangur stefna ASÍ í húsnæðismálum... 2 Breytinga er þörf!... 3 Lýsing á einstökum þáttum danska húsnæðislánakerfisins... 7 Almenn lýsing... 7

Læs mere

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra . Forsjárnefnd Dögg Pálsdóttir Oddný Vilhjálmsdóttir Ólafur Þ. Stephensen Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra.......... Júní 1999 Efnisyfirlit Efnisyfirlit... 1 Inngangur... 3 Samningur Sameinuðu þjóðanna

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013

Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013 Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013 Reykjavík, 3. júlí, 2013 Til Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis v/ máls 14 um Hagstofu Íslands Þann 2. júlí var undirritaður, Helgi Tómasson, boðaður

Læs mere

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015 MINNISBLAÐ MB-15.1 Reykjavík, 28/01/2015 1. Hvaða veðurstikar (veðurþættir, e. weather parameter) eru notaðir til að búa til inntaksgögnin fyrir AERMOD? Hvernig er vindrós svæðisins sem byggt var á? Hvilke

Læs mere

Verk í höndum - um gildi list- og verkgreina fyrir börn með náms- og hegðunarörðugleika

Verk í höndum - um gildi list- og verkgreina fyrir börn með náms- og hegðunarörðugleika Lokaverkefni til B.Ed. -prófs Verk í höndum - um gildi list- og verkgreina fyrir börn með náms- og hegðunarörðugleika Berglind Sigurgeirsdóttir 171079-4549 Narfi Ísak Geirsson 170381-4329 Kennaraháskóli

Læs mere

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti...

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti... EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 4 2. Réttarsvið nábýlisréttar... 6 2.1 Inntak eignaréttar og tengsl eignaréttar við nábýlisrétt... 6 2.2 Inntak nábýlisréttar... 8 2.2.1 Hugtakið fasteign í skilningi nábýlisréttar...

Læs mere

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu 18. tölublað 9. árgangur Þriðjudagur 28. október 2003 ISSN 1025-5621 Upplag: 9.500 eintök Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu "Ekki er víst að allir hafi þolinmæði til að liggja yfir

Læs mere

Heildarendurskoðun grunnskólalaga. Skýrsla um kynnisferð grunnskólalaganefndar til Danmerkur, Noregs og Írlands

Heildarendurskoðun grunnskólalaga. Skýrsla um kynnisferð grunnskólalaganefndar til Danmerkur, Noregs og Írlands Heildarendurskðun grunnskólalaga Skýrsla um kynnisferð grunnskólalaganefndar til Danmerkur, Nregs g Írlands 23. - 27. któber 2006 Menntamálaráðuneytið Desember 2006 Efnisyfirlit Inngangur...3 Danmörk...4

Læs mere

SKÝRSLA UM STJÓRNSÝSLUENDURSKOÐUN HJÁ RÍKISSPÍTÖLUM

SKÝRSLA UM STJÓRNSÝSLUENDURSKOÐUN HJÁ RÍKISSPÍTÖLUM SKÝRSLA UM STJÓRNSÝSLUENDURSKOÐUN HJÁ RÍKISSPÍTÖLUM MARS 1991 E F N I S Y F I R L I T INNGANGUR... 1 HELSTU NIÐURSTÖÐUR... 2 HLUTVERK RÍKISSPÍTALA... 7 STJÓRNUN RÍKISSPÍTALA... 7 Stjórnskipulag... 7 Stjórnarnefnd,

Læs mere

Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild

Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild Tímarit um raunvísindi og stærðfræði 2. árg. 2. hefti 2004 raust.is/2004/2/03 Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild Kristín Bjarnadóttir Kennaraháskóla Íslands Vefútgáfa: 30. desember 2004

Læs mere

FORMENNSKA NOREGS 2017

FORMENNSKA NOREGS 2017 FORMENNSKA NOREGS 2017 1 Formennska Noregs 2017 ISBN 978-92-893-4698-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-4699-3 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2016-764 ANP 2016:764 Norræna ráðherranefndin 2016 Umbrot: Mette

Læs mere

Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir

Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir Tungumálatorg Initiativ fra Islands undervisnings- og kulturministerium I samarbejde med Islands Universitet School of Education

Læs mere

Lærervejledninger SPIS DIG GLAD. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku. Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger SPIS DIG GLAD. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku. Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku Hugmyndir að kveikju: Umræða um myndina í lesbókinni bls. 30 fremst í þemanu. Umræður: Hvem ved noget om dansk mad? Hvad kender

Læs mere

Saman gegn sóun. Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir

Saman gegn sóun. Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir Saman gegn sóun Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir 2015-2026 Stefna umhverfis og auðlindaráðherra til næstu 12 ára. Níu áhersluflokkar í brennidepli. Áhersla lögð á nægjusemi, að nýta betur og

Læs mere