Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. februar 2015"

Transkript

1 Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder februar 2015

2 Titel: Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder Ferbruar 2015 Redaktion: Peter Møller Duch Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Foto: Illustration: År: 2015 Kort: Peter Møller Duch ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Naturstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2

3 Indhold Forord Baggrund Databehandling Datagrundlag Forenkling af risikokortet Supplerende oplysninger og ikke medregnede arealer Filtrering af det forenklede risikokort Kortmateriale Konvertering til vektor Opgørelse for OSD og indvindingsoplande uden for OSD Referencer Bilag 1 Filtrering af det forenklede risikokort

4 Forord Som led i den målrettede beskyttelse af grundvandet i Danmark gennemføres en særlig beskyttelse af drikkevandsinteresser inden for indsatsområder udpeget af Miljøministeren i medfør af vandforsyningslovens 11 a. Beskyttelsen sker gennem kommunernes indsatsplanlægning inden for disse områder, idet kommunerne fastsætter den nødvendige indsats til sikring af drikkevandsinteresserne. Udpegningen sker løbende gennem ændringer til bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. Seneste ændringer indgår i bekendtgørelse er nr af 26. november 2014 om udpegning af drikkevandsressourcer. Naturstyrelsen har i 2014 gennemført undersøgelser af sandjorders følsomhed over for udvaskning af sprøjtemidler mhp. afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Undersøgelserne er rapporteret i /1/. Som opfølgning på ovenstående undersøgelsesresultater er der i nærværende rapport foretaget en GIS-mæssig og statistisk behandling af undersøgelsesresultater mhp. etablering af kort over sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Kortene er gengivet i rapporten og vil med en kommende bekendtgørelsesændring blive indarbejdet i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, hvorefter grundlaget indgår i kommunernes indsatsplaner for de udpegede indsatsområder. 4

5 1. Baggrund Miljøministeriet har frem til 2014 gennemført undersøgelser af lerede og sandede jorders følsomhed over for udvaskning af sprøjtemidler, bl.a. i det tidligere KUPA-projekt (Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer). Det er sket med det formål at udpege eventuelle områder, som er særligt følsomme for udvaskning af sprøjtemidler. Ved særlig følsomme forstås i den sammenhæng områder, som vurderes at være mere følsomme over for udvaskning end de mest følsomme områder i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP). Hovedkonklusionen i Miljøministeriets undersøgelser er, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at foretage en landsdækkende identifikation og udpegning af sprøjtemiddelfølsomme områder på lerede jorder. For sandede jorder er hovedkonklusionen i undersøgelserne, at det er muligt at udpege følsomme jorder ud fra jordens volumenvægtede indhold af humus samt summen af finkornsfraktionerne ler og silt i den øverste meter af jorden. Baseret på et gridbaseret jordbundskort over Danmark blev der efterfølgende udført praktiske zoneringsforsøg i tre forskellige områder baseret på KUPA-sands kriterier. I 2012 igangsatte Naturstyrelsen et projekt (Værkstedsområde Grindsted /4/), hvor det skulle undersøges om datakvaliteten af jordbundskortet var tilstrækkelig til at kunne anvendes som et forvaltningsegnet værktøj til udpegning af sprøjtemiddelfølsomme områder baseret på KUPA-sands kriterier. Her blev det konkluderet, at jordbundskortets estimering af finfraktionen var acceptabel, men at kortet havde væsentlige afvigelser i forhold til bestemmelsen af jordens indhold af humus. Derfor iværksatte NST i 2013 et projekt, der dels skulle udarbejde et kort over sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder på sandede jorder, dels vurdere kvaliteten af dette kort gennem indsamling af data til validering. Hovedkonklusionen er, at et nyt jordbundskort, som er frembragt i projektet, kan anvendes til afgrænsning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Projektet er rapporteret i /1/. Med udgangspunkt i dette korttema er der gennemført en GIS-mæssig og statistisk bearbejdning af data, så det nye kort (Figur 5) viser indsatsområder på sprøjtemiddelfølsomme sandjorder inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Det bemærkes, at de identificerede indsatsområder er sammenfaldende med de sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Det koncept, som er anvendt ved udpegning af indsatområder, er alene dækkende for arealer, som er eller vil kunne komme i omdrift dyrkningsmæssigt. Konceptet dækker ikke byomåder eller lerjorder. Der er også identificeret andre arealtyper, hvor konceptet ikke er valid, som f.eks. vej og jernbanearealer og ferske enge. Lavbundsjorder anses som udstrømningsområder for grundvand og indgår derfor som ikke sprøjtemiddelfølsomt areal. Det nye kort over indsatsområder inden for sprøjtemidelfølsomme indvindingsområder på sandjorder finder anvendelse ved kommunernes arbejde med indsatsplanlægningen efter jf. vandforsyningslovens 13. 5

6 2. Databehandling 2.1 Datagrundlag Resultatet af kortlægningen af sandjorders følsomhed for udvaskning af sprøjtemidler /1/, er anvendt til at udarbejde et landsdækkende kort over sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og indsatsområder (IO) inden SFI. Det anvendte datagrundlag er 1. Vurdering af jordens følsomhed for sprøjtemidler (sandjorder) /1/ 2. Danmarks kystlinje (DK2007), fra /1/ 3. Lerindhold>10%, fra /1/ 4. DJF_LAVBUND_011506, fra /2/ 5. Corine 2006 arealanvendelse, fra /3/ I forbindelse med grundvandskortlægningen af OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD kan der forekomme en arealmæssigt begrænset justering af disse områdeudpegninger. Af hensyn til rapportens læsbarhed er flertallet af figurer samlet i afsnit Forenkling af risikokortet Det landsdækkende følsomhedskort (jf. Figur 1) inddeler sandjorders følsomhed for sprøjtemidler i kategorierne i Tabel 1 1. TABEL 1. KATEGORIER I DET LANDSDÆKKENDE RISIKOKORT. Kategorier for Risikokort figur 1 Kategori Beskrivelse 0 Ikke medregnede arealer 1 Særligt følsomme områder 2 Potentielt følsomme områder 3 Mindre følsomme områder 4 Ikke særligt følsomme områder 5 Ler >10% I indeværende projekt oversættes disse til de forenklede kategorier i Tabel 2. 1 Reelt foreligger kildedata med kategorierne 1 4, jf. Tabel 1. Kategorierne 0 og 5 tilføjes efterfølgende jf. beskrivelsen i afsnit

7 TABEL 2. KATEGORIER ANVENDT I DET FORENKLEDE RISIKOKORT Kategorier for Risikokort Forenklet Kategori Beskrivelse 0 Ikke medregnede arealer 1 Sprøjtemiddelfølsomme områder 2 Ikke sprøjtemiddelfølsomme områder 3 Ler >10 % Ved oversættelsen anvendes relationerne i Tabel 3. Der arbejdes altså reelt med to klasser for jordens følsomhed for sprøjtemidler, jf. kategori 1 og 2 i Tabel 2. Kategori 1, sprøjtemiddelfølsomme områder inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD (SFI), ligestilles med indsatsområder (IO) inden for sprøjtemidelfølsomme indvindingsområder (inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD). Kategori 2 er ikke sprøjtemiddelfølsomme områder. De øvrige to klasser, kategori 0 og 3, omfatter arealer, som konceptet ikke er gyldigt for, jf. afsnit 2.3. Det er væsentligt, at kategorierne (0) Ikke medregnede arealer og (3) Ler >10 % er oplysninger, der bliver stemplet i kortet efter fremstillingen, jf. /1/, idet disse er områder, hvor konceptet ikke er gyldigt og som derfor ikke indgår i filtreringen. TABEL 3. RELATION MELLEM KATEGORIER I RISIKOKORTET OG DET FORENKLEDE RISIKOKORT. Sammenhæng mellem Risikokort og Risikokort Forenklet Risikokort Risikokort (forenklet) (0) Ikke medregnede arealer (0) Ikke medregnede arealer (1) Særligt følsomme områder (1) Sprøjtemiddelfølsomme områder (2) Potentielt følsomme områder (1) Sprøjtemiddelfølsomme områder (3) Mindre følsomme områder (2) Ikke sprøjtemiddelfølsomme områder (4) Ikke særligt følsomme områder (2) Ikke sprøjtemiddelfølsomme områder (5) Ler >10% (3) Ler >10% 2.3 Supplerende oplysninger og ikke medregnede arealer Jorder med et lerindhold >10 % i den øverste meter, er ikke omfattet af sårbarhedsvurderingen, da konceptet ikke er gyldigt på lerjorder. Jorderne tildeles kategorien (3) Ler > 10% på grundlag af datagrundlagets pkt. 3, jf afsnit 2.1. Lavbundsjorder tildeles kategorien (2) Ikke sprøjtemiddelfølsomme områder på grundlag af datagrundlagets pkt. 4, jf. afsnit 2.1, da disse områder anses for at være udstrømningsområder for grundvand, dvs. med opadrettet gradient. Udvalgte arealanvendelser, jf. tabel 4, repræsenterer byområder og områder, der ikke forventes at komme i omdrift, som f.eks. vej og jernbanearealer og strand og klitter, jf. Tabel 4, klassificeres til (0) Ikke medregnede arealer. Byområder indgår ikke ud fra en antagelse om, at overjord er fjernet eller bearbejdet. Det udviklede koncept for vurdering af følsomhed over for sprøjtemidler er derfor ikke gyldigt for disse arealer. 7

8 TABEL 4. AREALANVENDELSER, DER BLIVER TIL IKKE MEDREGNEDE AREALER, IDENTIFICERET UD FRA CORINE CorineBlanking Code_06 Beskrivelse 111 Tæt bebygget 112 Åben bebyggelse 121 Industri og handel 122 Vej og jernbanearealer 123 Havneområder 132 Lossepladser 133 Større anlægsområder 141 Byparker og kirkegårde 331 Strand, klitter og sandflader 411 Ferske enge 2.4 Filtrering af det forenklede risikokort Det forenklede risikokort, jf. Figur 2, er støjfyldt, dvs. der findes områder, hvor en ellers ensartet risiko brydes af en eller få celler (á 30 x 30 m) med en anden risiko. Dette er udtryk for mindre variationer i de underliggende data og kan i den større sammenhæng betragtes som støj. Derfor er der behov for en filtrering, inden det forenklede kort anvendes som grundlag for udpegninger. Filtreringen er gennemført efter følgende retningslinjer: Mindre isolerede områder med afvigende sårbarhed kan omklassificeres, så de får samme sårbarhed som de omgivende arealer. Et mindre isoleret område defineres som et område med et areal på maksimalt 5.000m², svarende til 5 6 celler i det landsdækkende risikokort. Filtreringen er mere detaljeret beskrevet i Bilag 1. Det forenklede risikokort efter filtrering er vist på Figur 3. Bemærk, at det kan være vanskeligt at se filtreringens effekt på kortet i skalaen anvendt i dette dokument. Der er udarbejdet en opgørelse over konsekvensen i Tabel 5. TABEL 5. FILTRERINGENS EFFEKT PÅ OMFATTEDE AREALER (DVS. KATEGORI 1 OG 2). Areal efter Forenklet Risikokort (% af landets areal) Kategori Ufiltreret Filtreret (1) Sprøjtemiddelfølsomme områder 1,8 1,7 (2) Ikke sprøjtemiddelfølsomme områder 50,5 50,6 Filtreringen har altså konsekvenser for mindre end 0,1% af landets areal og medfører en begrænset reduktion i arealet af sprøjtemiddelfølsomme områder. 2.5 Kortmateriale Udgangspunktet for analysen fremgår af Figur 1, kaldet risikokortet. 8

9 FIGUR 1. RISIKOKORTET JF. /1/. Med forenklingen skitseret i afsnit 2.2, Tabel 3 opnås kortet vist på Figur 2, kaldet det forenklede risikokort. 9

10 FIGUR 2. FORENKLET RISIKOKORT. Efter filtrering af det forenklede risikokort opnås kortet vist på Figur 3. Det er kun detaljer i områdeafgrænsningen, der er forskellen i Figur 2 og Figur 3. 10

11 FIGUR 3. FORENKLET RISIKOKORT EFTER FILTRERING. 2.6 Konvertering til vektor Det forenklede og filtrerede risikokort foreligger nu i raster format, dvs. som et billede med en cellestørrelse på 30x30 m. Da der er ønsket et endeligt produkt i vektorformat, konverteres raster til vektor og kombineres med DK2007 (se afsnit 2.1) for at opnå en fuld dækning af landet. Dette skyldes, at håndteringen i rasterformat giver mindre forskelle langs med kystlinjen. Områder i DK2007, som ikke er med i det forenklede og filtrerede kort (randeffekter), lægges i kategori (0) Ikke medregnede arealer. På dette grundlag kan landarealets fordeling på de forskellige kategorier opgøres, resultatet fremgår af tabel 6. 11

12 TABEL 6. KATEGORIER OG AREALER I FORHOLD TIL DANMARKS AREAL (DK2007). Areal efter OpgørelseVektor Kategori Areal (ha) Andel (0) Ikke medregnede arealer ,2% (1) Sprøjtemiddelfølsomme områder ,7% (2) Ikke sprøjtemiddelfølsomme områder ,0% (3) Ler >10% ,1% Sum % Andelene afviger fra tallene i Tabel 5, da der pga. detaljer omkring kombinationen med landets kystlinje er mindre forskelle i det areal, hvormed der normeres. Der er hermed opnået en identifikation af de sprøjtemiddelfølsomme sandjorder i Danmark. Det omfattede areal svarer til 1,7 % af landets areal. 2.7 Opgørelse for OSD og indvindingsoplande uden for OSD Der er behov for at begrænse opgørelsen af sprøjtemiddelfølsomme områder til OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. En sådan opgørelse fremgår af Tabel 7 og Figur 4. TABEL 7. KATEGORIER OG AREALER I FORHOLD TIL AREALET AF OSD OG INDVINDINGSOPLANDE TIL ALMENE VANDFORSYNINGER UDEN FOR OSD. Areal opgjort i OSD og indvindingsoplande uden for OSD Kategori Areal (ha) Andel* (0) Ikke medregnede arealer ,7 % (1) Sprøjtemiddelfølsomme områder ,7 % (2) Ikke sprøjtemiddelfølsomme områder ,1 % (3) Ler >10% ,5 % Sum % *Den procentvise andel af det samlede areal af OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Kategorien (1) Sprøjtemiddelfølsomme områder kan herefter udtrækkes til et tema kaldet IO_Sproejtemidler. Dette kort er vist på Figur 5 og udgør altså, jf. Tabel 7, ha eller 0,7 % af det areal, der pt. er omfattet af OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. I forhold til Danmarks samlede areal på ha (DK2007) er således 0,3 % udpeget til IO inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). 12

13 FIGUR 4. FORENKLET RISIKOKORT INDEN FOR OSD OG INDVINDINGSOPLANDE TIL ALMENE VANDFORSYNINGER UDEN FOR OSD. 13

14 FIGUR 5. INDSATSOMRÅDER INDEN FOR SPRØJTEMIDDELFØLSOMME INDVINDINGSOMRÅDER (SFI). 14

15 Referencer /1/ Naturstyrelsen, Sandjorders følsomhed over for udvaskning af sprøjtemidler. September, 2014 /2/ DJF_LAVBUND_ Downloadet fra Danmarks Miljøportal d. 13. november 2014 ( /3/ Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Corine Land Cover Danmark, 2006 data /4/ Naturstyrelsen, Validering af jordbundsdata. Pesticidfølsomme sandjorder Værkstedområde Grindsted

16 Bilag 1 Filtrering af det forenklede risikokort For at undgå små ikke-sammenhængende områder, er der gennemført filtrering bestående af flere trin. Filtreringen er sammensat af følgende operationer i ESRIs Spatial Analyst. 1. Fjern enkelte celler med en klassifikation som afviger fra naboceller: MajorityFilter 2. Blødgør forløb af overgange mellem klasser: BoundaryClean 3. Find grupper med ensartet klassifikation RegionGroup 4. Fjern områder mindre end 5 celler: ExtractByAttributes 5. Erstat de opståede huller med den nærmeste klassifikation: Nibble 6. Eliminér effekten af, at celler uden klassifikation (NoData) bløder ind i områder med klassifikation: Con For en nærmere beskrivelse af de enkelte filtre henvises til ESRIs dokumentation på 16

17

18 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15]

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] s Titel: Indsatsområder inden for Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner)

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Marts 2017 Redaktion: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-7175-523-7 2 Miljøstyrelsen / Emne / Titel

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Oplæg fra Naturstyrelsen

Oplæg fra Naturstyrelsen Oplæg fra Naturstyrelsen Møde i ATV Jord og Grundvand Debatmøde om fremtidens grundvandsforvaltning 18. september 2013 v/kontorchef Philip Grinder Pedersen PAGE 1 Grundvandskortlægning frem til 2015 Påbegyndt

Læs mere

Miljørapport. Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Miljørapport. Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer September 2017 Titel: Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Udgiver: Miljøstyrelsen Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer August 2016 Titel: Miljørapport - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Udgiver: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Informationsmøde om SFI

Informationsmøde om SFI Informationsmøde om SFI Informationsmøde om statens udpegning af SFIsprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder i Billund den 24. marts 2015 & Odense den 25. marts 2015 Dagsorden Velkomst Præsentation af

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer . Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune 2013-2014 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skanderborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skanderborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aalborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aalborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune

Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune August 2015 Indhold 1 Resumé... 3 2 Indledning... 3 3 Hvorfor en indsats?... 5 3.1 Godkendelsesordning og varslingssystemet

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Udkast til vejledning om indsatsplaner

Udkast til vejledning om indsatsplaner Udkast til vejledning om indsatsplaner 2017 Titel: Udkast til vejledning om indsatsplaner Udgiver: Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.mst.dk År: 2017 ISBN: [xxx] 2 Miljøstyrelsen / Udkast

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Herning Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Herning Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur?

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? »Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? ENVINA Natur og Miljø 2014 Ph.D. Hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Skov- og Landskabsingeniør

Læs mere

NOTAT GENERELLE EMNER

NOTAT GENERELLE EMNER NOTAT Aalborg Grundvand/ Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00072 Ref. GKO projektsekretariat, sahhe, annrj Den 28. oktober 2015 revideret den 17. februar 2016 Høringsnotat vedrørende

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune 2012-2013 Titel: Redaktion: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument.

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument. Indsatsplan Orø - Hvidbog Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring i perioden 19. august 2015 til 11. november 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der har ikke været

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang Pedersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Billund Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Billund Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune 2011-2012 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Nyt fra Naturstyrelsen

Nyt fra Naturstyrelsen Nyt fra Naturstyrelsen Inger Bergmann, kontorchef Naturstyrelsen Indhold Politisk fokus: En effektiv vandsektor, der leverer spildevand og drikkevand af høj kvalitet og som skaber job og vækst. Mange initiativer

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Opstartsmøde. Indsatsplanlægning for

Opstartsmøde. Indsatsplanlægning for Opstartsmøde Indsatsplanlægning for Drikkevandsbeskyttelse i Silkeborg Syd Resume af Grundvandskortlægningen for Silkeborg Syd Disposition Oversigtslig gennemgang af statens grundvandskortlægning http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-ihverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegningsomraader/

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold.

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde 20. januar 2016, punkt nr. 4. Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider Aarhus Byråd drøftede den 20. januar 2016 en indstilling om iværksættelse

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2014 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord...

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere