Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom"

Transkript

1 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for En plan hvor regeringen og aftaleparterne vil investere 75 mia. DKK på en række efter parternes opfattelse vækstfremmende initiativer. 2 Nedskrivningstest af anlægsaktiver 4 Nye regler om iværksætterselskaber mv. 5 Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom Udenlandsk arbejdskraft arbejdsudleje 5 6 Optimer beskatningen ved salg af forældrelejligheder Vi noterer at... 8 Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne Tlf Fax

2 2 Vækstplanen Af Mikael Risager, Skattekonsulent Der er nu indgået aftale om vækstplanen for En plan hvor regeringen og aftaleparterne vil investere 75 mia. DKK på en række efter parternes opfattelse vækstfremmende initiativer der er tale om mange forskellige tiltag fordelt på en række områder de helt centrale områder består i nedsættelse af selskabsskatten, forbedret likviditet og lånemuligheder for virksomheder og fremrykkede offentlige investeringer, mens en hær af justeringer af virksomheders forhold alle skal hjælpe væksten på vej. I denne omgang er fokus på de centrale skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold, mens der opsummeres over øvrige tiltag, herunder tiltag som først får effekt i 2015 og senere. 1. Skattemæssige forhold virksomheder a) Lavere selskabsskat Selskabsskattesatsen nedsættes fra de nuværende 25 % til 22 % i Nedsættelsen gennemføres gradvist med ½ procentpoint i 2014, yderligere 1 procentpoint i 2015 og yderligere 1½ procentpoint i Skattesatsen i virksomhedsskatteordningen sænkes ligeledes i samme trin. Aktieindkomstskatten (for aktionærerne) øges ikke, selvom selskabsskatterne nedsættes. Det bliver altså billigere i samlet beskatning at hæve udbytte for aktionærer fremover end at hæve løn, når den samlede løn er over topskattegrænsen. b) Forbedring af reglerne om forsknings- og udviklingsomkostninger Den skattekreditmodel, som allerede eksisterer hvor det er muligt at få konverteret et underskud til fremførsel om til kontanter hos SKAT for afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger, forbedres fra Den nuværende mulighed med at få refunderet op til 1,25 mio. DKK forbedres, således at det skal være muligt at få refunderet 5,5 mio. DKK. Det svarer til skatteværdien (22 %) af et underskud på 25 mio. DKK. c) Bo- og arveafgift i forbindelse med generationsskifte Det er i dag muligt at opnå henstand i op til 15 år med betaling af bo- eller arveafgift, når afgiften kan henføres til bl.a. overdragelse af en virksomhed. Det koster efter reglerne i dag en rente svarende til diskontoen tillagt 1 % men mindst 6 %. Forbedringen består i at nedsættes minimumsrenten til mindst 3 % systemet med rentefastsættelse til diskontoen tillagt 1 % fastholdes uændret. 2. Skattemæssige forhold personer 3. Momsmæssige forhold virksomheder Boligjobordningen Boligjobordningen hvor private kunne få fradrag, udgifter til arbejdsløn til håndværkere og servicepersonale ophørte med udgangen af Ordningen genindføres med virkning for 2013 (dvs. at ordningen ikke anses for ophørt) og 2014, og vil med virkning fra 22. april 2013 også omfatte sommer- og fritidshuse. Bemærk, at ordningen også gælder for fritidsboliger uden for Danmark, hvis det omhandlede arbejde er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller af en person skattepligtig til et EU/EØS-land. Ordningen omfatter udgifter til arbejdsløn afholdt på vedligeholdelse og istandsættelse af både almindelige bolig og sommer- og fritidshuse samt udgifter til arbejdsløn for dagligdagsopgaver (som f.eks. rengøring, vinduespudsning og havearbejde). Bemærk, at udgifter til arbejdsløn til dagligdags opgaver ikke kan fradrages vedrørende fritidsboliger, hvis ejeren af denne helt eller delvist har udlejet fritidsboligen i løbet af indkomståret. Ordningen justeres i øvrigt således, at der ikke kan opnås fradrag for udgifter, hvis modtageren af beløb ikke skal beskattes af de modtagne beløb efter den særlige skattefrie bundgrænse på DKK for pensionister. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at skatten betaler ca. 33 % af udgifterne altså at skatteværdien af fradraget er 33 % af udgifterne, svarende til ca DKK i skattebesparelse ved et fradrag på DKK. a) Forbedrede momsafregningsfrister Virksomheder med omsætning på ikke over 1 mio. DKK årligt afregner moms halvårligt, mens virksomheder med årlig omsætning på mellem 1 mio. DKK og 15 mio. DKK afregner moms kvartalsvis. Virksomheder med årlig omsætning på mere end 15 mio. DKK afregner moms hver måned. De mellemstore virksomheder får længere kredittid på momsafregningerne. Dels gennemføres udvidelser af, hvilke virksomheder der skal afregne moms henholdsvis halvårligt og kvartalsvist, og dels udvides kredittiden for de mellemstore virksomheder. Der sker ingen ændringer for de små virksomheder (u/1 mio. DKK i årlig omsætning) eller de helt store virksomheder (o/50 mio. DKK i årlig omsætning). Momsafregning små virksomheder Grænsen for, hvilke virksomheder der fremover kan nøjes med halvårs-momsafregning øges fra årlig omsætning på mellem 1 mio. DKK og 5 mio. DKK. For virksomheder der afregner halvårsmoms er kredittiden 60 dage (afregning 1. marts og 1. september), mod de 40 dage, der gives i kredit til virksomheder på kvartalsmoms. Derfor opnår virksomheder med årlig omsætning på mellem 1 mio. DKK og 5 mio. DKK yderligere kredittid med momsbetaling samt en halvering af antallet af momsafregninger det gælder fra (I DKK) Afregningsperiode Omsætning tidligere grænser Omsætning nye grænser Angivelses- og betalingsfrist tidligere Angivelses- og betalingsfrist ny Halvår dage 60 dage Kvartal dage 60 dage Måned o/ o/ dage 25 dage (Blå felter = ændringer)

3 Der er ikke lempelser til de små virksomheder, som i forvejen afregner moms halvårligt. Momsafregning mellemstore virksomheder Virksomheder med årlig omsætning på mellem 1 mio. DKK og 15 mio. DKK afregner i dag moms kvartalsvist. Som nævnt ovenfor ændres momsafregningsperioden for de mindste i denne gruppe til halvårsafregning. Gruppen af mellemstore virksomheder ændres også, og vil fremover omfatte virkso mheder med årlig omsætning på mellem 5 mio. DKK og 50 mio. DKK. Udover at denne gruppe udvides i antal, udvides kredittiden også for denne gruppe. Hidtil har kvartalsmomsen skulle angives og afregnes den 10. i den anden måned efter udløbet af kvartalet. Denne kredit udvides med 20 dage fra de ca. 40 dages kredit til 60 dages kredit, således at moms fra 2015 skal afregnes den 1. i den tredje måned efter udløbet af omhandlede kvartal. Momsafregning ingen ændring store virksomheder For virksomheder med årlig omsætning på mere end 50 mio. DKK afregnes der fortsat og dermed uændret moms månedsvis, med seneste betaling den 25. i måneden efter omhandlede måned. b) Øget fradrag for hotelmoms Momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark øges fra 50 % til 75 %. Det vil med denne justering af fradragsretten betyde, at det bliver 5 % billigere for (fuldt) momspligtige virksomheder at lade medarbejdere overnatte på hotel. Ændringen gælder fra 1. juli Afgiftsmæssige forhold a) Lønsumsafgift for finansielle virksomheder Lønsumsafgiften justeres for finansielle virksomheder, således at besparelsen ved nedsættelse af selskabsskatten ikke får effekt for disse virksomheder. Lønsumsafgiften øges med 3 % svarende til reduktionen i selskabsskatten over perioden Det kan illustreres således: b) Afgift ved hævning eller overførsel af kapitalpension I 2013 er der rabat i afgiften ved hævning af en kapitalpension. Der skal i 2013 alene betales 37,3 % i afgift, hvis en kapitalpension hæves (forudsat, at betingelserne for at hæve ordningen, er til stede), mod den normale afgift på 40 %. Det samme gælder i tilfælde, hvor en kapitalpension overføres til den nye alderspension idet overførsel her udløser afgiftsbetaling nu, men så ikke på et senere tidspunkt, hvor midlerne hæves. Rabatten på 2,7 % i afgiftslempelse fortsættes i c) Mindske grænsehandlen Sodavandsafgiften afskaffes med halv virkning pr. 1. juli 2013 og fuld virkning for Det betyder, at almindelig sodavand bliver godt 3 kr. billigere pr. 1,5 liter fra 2014, og at light-sodavand bliver ca. 1,50 kr. billigere pr. 1,5 liter. Ølafgiften nedsættes med 15 % fra 1. juli 2013, ligesom indekseringen af ølafgiften ophæves med virkning frem til og med Det svarer til et prisfald på godt 5,60 kr. pr. kasse almindelig øl nu. Alkohol-sodavand er ikke omfattet af lempelserne. Sodavand og øl bliver billigere om det løser udfordringerne om grænsehandel må så vise sig. d) Lavere afgifter på procesenergi Allerede aftalte afgiftslempelser på procesenergi fremrykkes, således at der opnås den fulde lempelse i Ændringerne vil primært komme de energiintensive virksomheder til gavn. e) Lavere energiafgifter CO2-afgiften på elektricitet afskaffes for virksomheder. Dette gælder fra Videre vil energiafgifter på brændsler til proces blive nedbragt til EU s mindstesats, dvs. med 1,80 kr./gj til 4,50 kr./gj. Dette vil først gælde fra Eldistributionsbidraget for virksomheder bortfalder fra f) Kørselsafgift De oprindelige tanker om indførelse af kørselsafgifter for lastbiler skrinlægges. Forbedringer for Udkantsdanmark Øget offentlige investeringer Forbedringer af voksen- og efteruddannelse Tilskudspuljer til støtte af el-intensive virksomheder Farligt affald udgifter hertil skal reduceres Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte for shredder-virksomheder Tilskud til energieffektiv industriel kraftvarme Udvidelse af kreditpakken små vækstkautioner Pulje til reduktion af tab af energi ved udnyttelse af overskudsvarme Udvide eller nye lånemuligheder for iværksættere Udvidet muligheder for udstedelse af erhvervsobligationer Eksport Kredit Fonden udvides for at give bedre og øget garanti/ finansiering Effektivisering af spildevand mål at sænke virksomhedernes omkostninger Yderligere lempelser til erhvervslivet ( ) Styrket indsats på vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft Styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen på de nye vækstmarkeder Reparationsgrænsen for skadede biler øges fra 65 % til 75 % for 2014 og 2015 Fradrag for arbejdsskadeforsikringer for selvstændige erhvervs-drivende og medhjælpende ægtefæller fra 2015 Forbedring af exit-beskatning af aktionærer Erhvervsdrivende fonde kan overtage en virksomhed med succession i avanceskat fra 2016 Forbedring af forskerordningen Lavere afgifter på emballage

4 4 Andre tiltag Afsluttende kommentarer Aftalen indeholder en række tiltag på erhvervsområdet, hvor der skal effektiviseres og øges fokus, alle områder der skal sætte gang i væksten. Der er tale om en hel række justeringer, hvoraf nedsættelse af selskabsskatten nok er den mest markante. Alle justeringerne gennemføres med henblik på dels at sætte gang i danske virksomhedshjul med finansieringstiltagene, samt med fremrykning af offentlige investeringer, og dels at lempe forholdene for virksomheder via lempelser af selskabsskatten og øget momskredit, samt ved justering og bortfald af en række afgifter. Sidstnævnte har det dog med at føre andre og nye afgifter med sig ofte forbrugsstyrende og opdragende afgifter så mon ikke lempelsen blot skal måles helt isoleret på de her omhandlede forhold. Lønsumsafgift den finansielle sektor (tal i %) År: Satser, jf. reform ,1 11,2 11,3 11,6 11,7 12,0 12,2 0,3 1,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,0 11,4 12,2 13,6 14,1 14,5 15,0 15,2 Udligning af lavere selskabsskat Sats efter gennemførelse Nedskrivningstest af anlægsaktiver Af Marianne Christoffersen, statsautoriseret revisor Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Årsregnskabsloven giver forskellige muligheder for, hvordan man kan indregne værdien af disse aktiver i årsregnskabet. En nedskrivningstest er et værn mod, at anlægsaktiver står bogført for højt i en virksomheds årsregnskab. Anlægsaktiver er typisk grunde, bygninger, produktionsanlæg, goodwill mv. En mulighed for fastsættelse af anlægsaktivers værdi i årsregnskabet er såkaldt dagsværdi, der betyder at en ejendom eksempelvis indregnes til en værdi vurderet af en ejendomsmægler eller en beregnet dagsværdi pr. statusdagen. Når anlægsaktiver indregnes til dagsværdi tilstræbes det altså, at værdien af aktivet i årsregnskabet hverken er målt til en for høj eller lav værdi, men netop til værdien på statusdagen. En anden mulighed for at indregne anlægsaktiverne er den historiske kostpris for aktivet fratrukket akkumulerede afskrivninger. Når virksomheden indregner anlægsaktiver til historisk kostpris med fradrag af afskrivninger, skal der efter reglerne foretages en såkaldt nedskrivningstest. Det betyder, at aktivet skal testes for, om det står bogført for højt i årsregnskabet. Nedskrivningstesten Hvis et aktiv ønskes værdisat til den historiske kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger, skal der foretages en nærmere test af en såkaldt lavere genindvindingsværdi. Man skal altså spørge sig selv, om den værdi, som aktivet kan genindvinde, er lavere end bogført værdi? Hvis svaret er JA, så skal der foretages nedskrivning til denne lavere værdi. Genindvindingsværdien, er den højeste værdi af følgende: 1. Kapitalværdien 2. Salgspris med fradrag af salgsomkostninger Der skal ved vurderingen af genindvindingsværdien tages hensyn til alle forudselige risici og fald i værdier, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbejdes, også selvom de først bliver kendt i tiden efter balancetidspunktet, såfremt forholdet eksisterede på balancedagen. Forhold, der ikke eksisterede på balancedagen, medfører kun nedskrivningspligt, hvis forudsætningen om fortsat drift brister. Ad. 1. Kapitalværdien Kapitalværdien findes ved at beregne nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme, som aktivet eller gruppen af aktiver på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion og i den nuværende stand. Kapitalværdien af et aktiv varierer efter den forventning, der er til fremtidig indtjening. Er forventningen til den fremtidige indtjening lav så bliver kapitalværdien også lav. Er forventningen derimod høj, så vil kapitalværdien alt andet lige også være høj. Ad. 2. Salgsværdien Salgsværdien findes ofte ved at kontakte en valuar eller en mægler og få denne til at foretage en vurdering af salgsprisen. Værdien vurderet ud fra et aktivt marked for det pågældende aktiv er det bedste udgangspunkt for salgsværdien. Hvis der ikke er et aktivt marked, skal værdien beregnes ud fra de bedst tilgængelige data for branchen, herunder aktuelle sammenlignelige handler. Afrunding En nedskrivningstest er en test, der skal foretages for alle de anlægsaktiver, som i årsregnskabet står til historisk kostpris fratrukket foretagne afskrivninger. Testen skal afdække, om den valgte værdi af aktivet ikke er for høj, således at selskabets økonomiske situation som vist i årsregnskabet ikke er for god, men netop retvisende. Altså kan testen på den ene side kaldes et nødvendigt onde for at opfylde reglerne om at vise værdien af selskabers aktiver korrekt, og på den anden side medfører den øget sikkerhed for en regnskabslæser om forståelse af aktivernes værdi.

5 5 Nye regler om iværksætterselskaber mv. Af Thomas Tai Bang Christensen, HjulmandKaptain Den 16. maj vedtog Folketinget en revision af selskabsloven. Lovændringerne er umiddelbart meget omfattende, men de fleste ændringer er tekniske justeringer og præciseringer. Den ændrede selskabslov indeholder blandt andet følgende: Ændret minimumskapitalkrav til anpartsselskaber (ApS) Indførelse af en ny selskabsform Iværksætterselskaber ( IVS ) Ophævelse af muligheden for at stifte S.M.B.A. Nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber Det foreslås, at minimumskapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) ændres fra kr ,00 til kr ,00. I den forbindelse skal det bemærkes, at loven ikke ændrer på det ansvar, som selskabets ledelse har med hensyn til at sikre, at der i selskabet løbende er et forsvarligt kapitalberedskab. Selskabets ledelse skal således (fortsat) påse kapitalberedskabet, uanset det ændrede minimumskapitalkrav. For aktieselskabers (A/S) vedkommende ændres minimumskapitalkravet ikke, hvilket således fortsat er kr ,00. Iværksætterselskaber Med den ændrede selskabslov indføres der nu en mulighed for at stifte såkaldte Iværksætterselskaber ( IVS ). Iværksætterselskabet er en særlig type anpartsselskab og derfor omfattet af selskabslovens bestemmelser om almindelige anpartsselskaber, medmindre andet fremgår. Det helt grundlæggende kendetegn for et iværksætterselskab er, at der alene er krav om en selskabskapital på mindst kr. 1,00, som skal indbetales kontant. Herudover skal iværksætterselskabet henlægge mindst 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalberedskab. Det vil altså sige et krav om en tvungen opsparing. Den resterende del af selskabets overskud overføres til selskabets frie reserver. De frie reserver kan når iværksætterselskabets selskabskapital og den bundne reserve tilsammen udgør mindst kr ,00 udloddes som udbytte, under hensyntagen til selskabslovens øvrige bestemmelser herom. Udover ændringer i selskabsloven foreslås det at fjerne muligheden for at stifte S.M.B.A. (selskaber med begrænset ansvar). Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der indføres mulighed for at stifte det føromtalte iværksætterselskab. S.M.B.A. Ændringsloven indebærer, at det fra den 1. januar 2014 ikke længere skal være muligt at stifte et S.M.B.A. Eksisterende S.M.B.A. er berøres ikke af ændringsloven. Ikrafttrædelse Lovforslaget overlader det til Erhvervs- og Vækstministeren at fastsætte ikrafttræden. Erhvervs- og Vækstministeren fastsætter således tidspunktet for ændringslovens ikrafttræden og kan i den forbindelse beslutte, at ændringslovens enkelte dele træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom Af Ebbe Melchior, adm. direktør, cand.jur., Revitax A/S Lån, som ydes af et selskab til selskabets aktionær med bestemmende indflydelse, er, med virkning for lån der ydes fra den 14. august 2012, blevet skattepligtige for låntageren. Beskatningen af lån skal ikke omfatte lån, som ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Når der sker overdragelse af en fast ejendom fra selskabet til hovedaktionæren, vil overdragelsessummen ofte være finansieret ved udstedelse af et sælgerpantebrev. Skal et sælgerpantebrev skattemæssigt anses for et lån, som ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition eller ej? I et svar fra Skatteministeren kan man læse, at man ved begrebet lån ydet som led i en for- retningsmæssig disposition er blevet inspireret af reglerne i selskabsloven. Det følger videre, at praksis vedrørende denne bestemmelse vil være vejledende ved fortolkning af en eventuel beskatning af det ydede lån. Dette fører dog ikke til, at fortolkningen af de to bestemmelser altid vil være ens. Dette er kommet til udtryk i et bindende svar, hvor Skatterådet fastslår, at et sælgerpantebrev ikke er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, når selskabet ikke sædvanligvis opfører og sælger fast ejendom. Man ønskede svar på, hvorvidt et sælgerpantebrev, udstedt i forbindelse med selskabets overdragelse af en fast ejendom fra selskabet til hovedaktionæren, kunne betragtes som et lån, der var skattepligtigt for hovedaktionæren. Skatterådet lagde vægt på, at selskabet efter det oplyste, ikke sædvanligvis opfører og sælger beboelsesejendomme og i den forbindelse yder lån ved salget eller i øvrigt yder lån til køb af fast ejendom: Det var derfor skatterådets opfattelse, at der ikke er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvorfor det yde lån i form af sælgerpantebrevet er skattepligtigt for hovedaktionæren.

6 6 Udenlandsk arbejdskraft arbejdsudleje Af Dorte Borup Madsen, senior tax manager, cand.jur., Revitax A/S Danske virksomheder, der indgår en entreprisekontrakt med en udenlandsk virksomhed om at udføre et stykke arbejde i Danmark, skal være meget opmærksomme på de nye regler om arbejdsudleje, da virksomheden ved arbejdsudleje hæfter for arbejdsudlejeskatten. For entreprisekontrakter, der indgås eller ændres fra og med den 20. september 2012, er der skattemæssigt tale om arbejdsudleje, når den leverede ydelse fra den udenlandske virksomhed udgør en integreret del af den danske virksomhed. I disse tilfælde er det ikke længere muligt at undgå betaling af arbejdsudlejeskat. Hvornår foreligger der arbejdsudleje? Sondringen mellem entreprisekontrakt og arbejdsudleje er ikke længere relevant, når det arbejde, der skal udføres, udgør en integreret del af den danske virksomhed, idet der så skattemæssigt er tale om arbejdsudleje. Der er tale om en integreret del, når: Arbejdet udgør en del af den danske virksomheds kerneydelser, eksempelvis tomatplukning i et gartneri eller maling af et skib på et dansk skibsværft. Arbejdet er en naturlig del af den danske virksomheds drift, eksempelvis en receptionist på et hotel. Kun i de tilfælde, hvor den danske virksomhed vælger at outsource en given aktivitet på permanent basis, vil man kunne undgå reglerne om arbejdsudleje, se nedenfor om outsourcing. Skatterådet har offentliggjort to indlysende afgørelser, hvor svaret var, at der ikke var tale om en integreret del, hvorfor entreprisekontrakten ikke blev omfattet af reglerne om arbejdsudleje. I den ene sag var der tale om et dansk rederi, der ville indgå en kontrakt med et polsk firma om et større reparationsarbejde på en af rederiets pramme. Rederiet var udelukkende beskæftiget med egentlig rederidrift og foretog derfor ikke selv reparationer af rederiets fartøjer. I den anden sag var der tale om en dansk forlystelsespark, der i udlandet havde indkøbt en ny rutsjebane eller anden forlystelse til parken. Opsætningen skulle foretages af et andet udenlandsk firma. Heller ikke i dette tilfælde kunne entreprise-kontrakten kvalificeres som arbejdsudleje, idet opsætning af en sådan større forlystelse ikke var en ydelse, som forly- stelsesparken solgte (ingen kerneydelse) og i øvrigt ikke udgjorde et naturligt led i driften af en forlystelsespark. Outsourcing En given opgave skal outsources på mere permanent basis for at undgå arbejdsudleje. Skatterådet har for nylig truffet afgørelse i to sager, hvor konklusionen var, at da outsourcing skete fra opgave til opgave, var der skattemæssigt tale om arbejdsudleje. I den ene sag var der tale om service og montage inden for industriområdet. Den danske virksomhed havde kun tre medarbejdere, der forestod det administrative arbejde. Til den praktiske udførelse ønskede man at indgå entreprisekontrakter med én eller flere udenlandske virksomheder. Sådanne aftaler ville blive indgået løbende, nemlig når den danske virksomhed havde påtaget sig en konkret opgave. Skatterådet mente, at der var tale om arbejdsudleje og ikke permanent outsourcing. Med denne afgørelse synes det at være umuligt for håndværksvirksomheder at undgå reglerne om arbejdsudleje. Der er ingen tvivl om, at SKAT har lagt op til en streng fortolkning af reglerne, og så må praksis i de kommende år vise, hvor grænsen går. Efter SKATs indsatsplan er det et område, som man vil kontrollere hos virksomhederne i Hæftelse for arbejdsudlejeskat Ved arbejdsudleje er det den danske virksomhed, der skal indeholde arbejdsudlejeskatten, hvilket vil sige AM-bidrag på 8 % og 30 % i bruttoskat af resten. Den udenlandske virksomhed skal overfor den danske virksomhed oplyse, hvor meget den enkelte medarbejder får i løn til brug for beregning af skatten. Er lønnen ikke oplyst, skal den danske virksomhed indeholde skat af hele det aftalte vederlag for udførelsen af opgaven. Det kan være dyrt at overse reglerne om arbejdsudleje, idet SKAT opkræver skatten hos den danske virksomhed, selv om hele entreprisesummen er afregnet. Alt andet lige en meromkostning på 35,6 %, medmindre pengene kan hentes hos den udenlandske leverandør. Rettelse til artikel i Revisorposten nr. 1/2013 I artiklen om "Regler for Solenergi, reformen for solcelleanlæg" fik vi skrevet, at det er muligt at skifte princip fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske metode på et senere tidspunkt. Dette er naturligvis ikke korrekt - det beklager vi meget. Det blev slået fast ved ændringerne af reglerne, at valg af den regnskabsmæssige metode er bindende. Denne rettelse er medtaget straks i den elektroniske udgave af Revisorposten nr. 1/2013, men ikke i den trykte udgave.

7 7 Optimer beskatningen ved salg af forældrelejligheder Af advokatfuldmægtig Martin K. Jensen, Advokatfirmaet Lars N. Vistesen Salg af en forældrelejlighed, dvs. en ejerlejlighed som forældrene ejer, og som i ejerperioden helt eller delvist er udlejet til forældrenes børn, er omfattet af skattepligt, medmindre forældrene i ejertiden har beboet lejligheden med henblik på varig beboelse, og bevisbyrden herfor kan løftes. Forældrenes indflytning i lejligheden i en kortere periode i ejertiden vil som altovervejende hovedregel ikke føre til skattefrihed. Skilsmisse eller samlivsophævelse er som udgangspunkt heller ikke vejen til en skattefri avance, såfremt parterne på et senere tidspunkt flytter sammen igen. At overdragelsen omfattes af skattepligt kan imidlertid være en fordel, såfremt ejendommen overdrages med et tab, idet skattepligtige tab ved salg af fast ejendom kan modregnes i fortjeneste ved salg af anden fast ejendom. 15 %-reglen Fortjeneste ved salg af forældrelejligheder kan typisk minimeres ved at forældrene overdrager lejligheden til deres børn i henhold til den såkaldte +/- 15 %-regel. Det betyder, at lejligheden kan overdrages til barnet til en pris indtil 15 % under den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Handlen kan eventuelt berigtiges ved et rentefrit anfordringslån. Hvis barnet bor i lejligheden efter købet, kan barnet sælge lejligheden skattefrit. Herved er forskellen mellem handelsprisen og værdien på 15 % under den senest offentliggjorte ejendomsværdi gjort skattefri. Samtidig har barnet modtaget en formuefordel på bekostningen af forældrene, uden at der er tale om en afgiftspligtig gave til barnet. Udlejningsejendom Den særlige +/- 15 %-regel kan dog ikke anvendes, hvis ejendommen er vurderet som en udlejningsejendom. Er der tale om en lejlighed der er vurderet som en udlejningsejendom, kan lejligheden overdrages til markedsværdien. Ved fastsættelse af markedsprisen kan der eventuelt hentes bistand fra en lokal ejendomsmægler. Da skattemyndighederne ikke er bundet af det beløb, som ejendomsmægleren fastsætter, eller den pris som forældrene og barnet aftaler, kan der med fordel indhentes et bindende ligningssvar hos SKAT inden handlen gennemføres. Gevinst ved salg af fast ejendom Har forældrene solgt fast ejendom med en skattepligtig fortjeneste, så kan denne fortjeneste reduceres eller elimineres ved salg af en anden skattepligt ejendom, f.eks. salg af en forældrelejlighed til sit barn. Der er dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt. For det første skal salget af forældrelejligheden udløse tab. For det andet skal ejendommen sælges til handelsprisen eller inden for rammerne af +/- 15 %-reglen. For det tredje skal den tabsgivende ejendom sælges seneste i samme indkomstår som den gevinstgivende ejendom skatteretligt anses fast ejendom som altovervejende hovedregel for afstået på det tidspunkt, hvor der foreligger en skriftlig aftale. For det fjerde skal lejligheden tjene til reel bolig for barnet, såfremt beskatning af en eventuel senere fortjeneste skal undgås. Herudover skal forældrene være indstillet på, at ejendommen overdrages til barnet, og at der overføres en formuefordel til barnet. Dette er navnlig et problem, hvis forældrene har flere børn, og de ikke ønsker at forfordele det enkelte barn. Samtidig skal man være opmærksom på, at der er omkostninger ved få ejendommen overdraget til sit barn. En anden mulighed er at købe en ejendom og sælge den med tab til sit barn inden for +/- 15 %-reglen. Såfremt de ovenfor anførte betingelser er opfyldt, kan tabet modregnes i fortjenesten. Også i denne situation sker der en formueoverførsel til barnet, ligesom det er vigtigt at forholde sig til de omkostningerne, der er forbundet ved køb og salg. Køb af fast ejendom med henblik på at opnå et efterfølgende tab ved salg til børnene, er derfor også mest relevant for større ejendomme. Tab ved salg af anden fast ejendom Er forældrene i en situation, hvor de har solgt anden fast ejendom med tab, kan tabet modregnes i en eventuel fortjeneste ved salg af forældrelejligheden. Det er dog en forudsætning, at tabet er realiseret senest i samme indkomstår, som forældrelejligheden overdrages. Såfremt begge ejendomme sælges i samme indkomstår, er det altså ikke afgørende, om forældrelejligheden er solgt før eller efter afståelsen af den anden ejendom. Tab ved salg af den anden ejendom kan derimod ikke modregnes i en fortjeneste ved salg af forældrelejligheden, såfremt den anden ejendom er solgt i et senere indkomstår end salget af forældrelejligheden. Reglerne betyder omvendt, at forældre, der har solgt skattepligtig fast ejendom med tab, og som i øvrigt har en forældrelejlighed, ikke behøver at sælge forældrelejligheden i samme indkomstår for at få glæde af tabsfradraget. Afslutningsvis skal det bemærkes, at denne artikel ikke er relevant for forældrelejligheder i andelsboligforeninger, idet fortjeneste ved salg af andelsboligbeviser omfattes af aktieavancebeskatningsloven. VI NOTERER AT... Af Erik Høegh, Tax partner Nyt styresignal grænsehandel Skat er fremkommet med et såkaldt styresignal omkring punktafgiftspligtige varer til eget brug. Styresignalet fremkommer på grundlag af en dom fra Vestre Landsret og åbner muligheden for, at én privatperson i en og samme indførsel af punktafgiftspligtige varer både kan indføre varer til eget brug og varer, der ikke er til eget brug. Dommen angik en privatperson, som i 2008 medbragte 855 liter øl til Danmark. Skat havde anset indførslen for ikke at være til eget brug og havde pålagt hele indførslen afgift efter øl- og vinafgiftsloven. Landsretten kom imidlertid frem til, at 110 liter af den indførte øl efter en konkret vurdering måtte anses for værende til eget brug og fritog den del for afgift.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Vejledning om kønsmæssig sammensætning af ledelser i selskaber Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom i årsrapporten. Vejledningen er fremkommet på grundlag af en ændring af bl.a. selskabsloven i 2012 og retter sig mod større virksomheder, hvor enten mænd eller kvinder udgør mindre end 40 pct. af den øverste ledelse, og stiller krav om, at virksomhederne pr. 1. april 2013 skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan oftest bestyrelsen. Virksomhederne skal desuden udarbejde politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse af virksomheden, og der skal årligt rapporteres herom, herunder hvor langt de er i processen med at opfylde måltallene. Et selskab anses som omfattet, hvis to af føl- gende kriterier overskrides i to på hinanden følgende regnskabsår en balancesum på 143 mio. kr. en nettoomsætning på 286 mio. kr. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. er der dog en undtagelse til den maksimale betalingsfrist på 30 dage. Parterne kan således aftale en længere betalingsfrist, hvis to betingelser er opfyldt den forlængede frist er udtrykkeligt godkendt af kreditor, og den forlængede frist er ikke urimelig overfor kreditor. Kreditor vil kunne kræve et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger i tilfælde af forsinket betaling. Reglerne finder med undtagelse af rentestigningen ikke anvendelse på aftaler mellem en forbruger og en erhvervsdrivende. Loven trådte i kraft den 1. marts Lovens regler om betalingsfrister finder som udgangspunkt ikke anvendelse på aftaler, som er indgået før den 1. marts Loven gælder dog for så vidt angår den nye rentesats og kompensationsbeløb også for aftaler indgået før den 1. marts 2013, såfremt kreditors krav forfalder efter denne dato. Herudover er virksomheder indenfor det finansielle område omfattet. Loft på betalingsfrister Den nye lov bygger på et EU-direktiv, som har til formål at fremme særlig små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne i en tid, hvor disse virksomheder ofte har vanskelig adgang til finansiering. To erhvervsdrivende kan herefter maksimalt aftale en betalingsfrist på 30 dage. De 30 dage skal regnes fra det tidspunkt, hvor kreditor afsender eller fremsender anmodning om betaling. Det tilsvarende er gældende for aftaler mellem en erhvervsdrivende og en offentlig myndighed med sidstnævnte som skyldner. For visse offentlige myndigheder kan denne frist dog forlænges op til 60 dage. I forhold til aftaler mellem to erhvervsdrivende Renten ved forsinket betaling beregnes i dag som Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 7 %. Loven hæver rentetillægget til 8 %. Det kan fremover ikke aftales mellem parterne, at kreditor ikke skal have ret til at kræve rente efter forfaldsdatoen. Fraflytterskat på aktier for personer Reglerne om fraflytterbeskatning af aktier indebærer, at når en fysisk person forlader Danmark og skattemæssigt får bopæl i et andet land, beregnes og beskattes den urealiserede fortjeneste knyttet til aktiebeholdningen. Denne skat opkræves af den pågældende, enten når aktierne Dato Fra 16. januar 2009 Fra 6. marts 2009 Fra 3. april 2009 Fra 11. maj 2009 Fra 8. juni 2009 Fra 14. august 2009 Fra 28. august 2009 Fra 25. september 2009 Fra 8. januar 2010 Fra 15. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fra 25. januar 2013 i vedkommendes aktiebeholdning sælges, eller når den pågældende får udbytte eller andre typer indtægter fra disse aktier. EU-Kommissionen har nu udtalt, at de danske regler ikke er i overensstemmelse med den frie bevægelighed efter EU-retten for borgere, der Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 2,75 % 2,00 % 1,75 % 1,40 % 1,20 % 1,10 % 0,75 % 1,25 % 0,75 % 0,25 % 0,00 % 0,00 % 3,00 % 2,25 % 2,00 % 1,65 % 1,55 % 1,45 % 1,35 % 1,25 % 1,15 % 1,05 % 1,30 % 1,55 % 1,20 % 0,70 % 0,45 % 0,20 % 0,30 % flytter indenfor EU. Da Skatteministeriet fastholder de danske regler, må påregnes en sag ved EU-Domstolen. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Jørn Munch Cand.merc. Svend Therchilsen Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 23. maj 2013

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 2-2013 2 4 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for 2013-2020. En plan hvor regeringen og aftaleparterne

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Morgenmøde om Vækstplan DK Juni 2013

Morgenmøde om Vækstplan DK Juni 2013 www.pwc.dk Morgenmøde om Juni 2013 ID: 7208326 Agenda Om Finansiering af Finansiering af virksomheders aktiviteter Betaling af kapitalpensionsafgiften udskydes Boligjobordningen Forbedringer for erhvervsdrivende

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt Dato 28. maj 2013 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høring - udkast til lovforslag (L 216, L 217, L 218 og L 219) om

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere