REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2."

Transkript

1 Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere 2. Igangsættelse af byggeprojekt med udskiftning af tag, renovering af kælder, isolering af 4. sals-lejligheder, montering af altaner, udskiftning af vinduer m.v., efter pålæg fra den ordinære generalforsamling i Bestyrelsen indstiller, at foreningen accepterer forslag fra Salt-Con ApS, Esbjerg (udarbejdet i samarbejde med ingeniør Kurt Nicolaisen, ingeniørfa. Gaihede, som er foreningens sædvanlige ingeniør) og at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå endelig kontrakt med dette firma. Forslaget indebærer: - at der bliver monteret nye vinduer i ejendommen (dog med undtagelse af de kældervinduer, der blev skiftet for få år siden). Vinduer bliver af højeste kvalitet, Velux, Velfac eller tilsvarende, - at hver lejlighed får monteret altan (for Kastrupvejs vedkommende mod gården, ellers mod gaden), dog får stuelejlighederne monteret en fransk altan af sikkerhedsmæssige grunde, - at taget bliver skiftet til nyt rødt tegltag, - at foreningen sælger de kvadratmetre, der i dag kun bruges som loftsrum, til bebyggelse og salg, - at der isoleres mellem 4. sal og loftet, - at kælderen repareres, og alle får herefter pulterrum i kælderen - at antallet af pulterrum reduceres, så hver lejlighed fremover får ét pulterrum, og at foreningen for hele projektet betaler kr De to forslag, der er indhentet, er kvalitativt identiske, men bud fra Salt-Con ApS er ca. 4 mio. kr. billigere end forslag fra Abildhauge og Hovedstadens Bygningsntreprise A/S. 3. Bestyrelsen foreslår, at boligafgiften for andelshaverne forhøjes med 4,00 kr. pr. kvadratmeter pr. måned. Forhøjelsen træder i kraft pr. 1. februar Foreningens revisor, 1

2 Statsaut. revisor Kurt Christensen, har regnet på de eksisterende forslag og sammenholdt det med foreningens egne budgetter m. v. og har over for bestyrelsen tilkendegivet, at han anser denne forhøjelse for tilstrækkelig til at dække de påløbende ekstraudgifter. 4. Bestyrelsen foreslår, at den får bemyndigelse til at optage lån med pant i ejendommen, stort maksimalt kr ,00 (atten millioner kroner) i sædvanligt kreditinstitut, 30-årigt lån med fast eller variabel rente med eller uden rentetilpasning og med eller uden renteloft., og at bestyrelsen får bemyndigelse til på foreningens vegne at tiltræde og underskrive bedst muligt lånetilbud. Provenue af lånet skal anvendes til at finansiere de under 2. nævnte arbejder, hvis dette forslag bliver vedtaget. Lånet ventes optaget med foreningens sædvanlige finansielle partner, Nykredit A/S. 5. Andelshaveren Allan Bayer har stillet forslag om, at generalforsamlingen ændrer sin beslutning fra maj 2006 om at nedlægge erhvervslejemålet i Kastrupvej 22 og i stedet udlejer en del af dette lejemål til ham. Bestyrelsen indstiller forslaget til forkastelse. Forslaget vedlægges. I generalforsamlingen deltog 67 stemmeberettigede, heraf 6 med fuldmagt Herudover deltog: - Statsaut. Revisor Kurt Christensen fra AP Statsautoriserede Revisorer. - Ingeniør Kurt Nicolaisen fra Gaihede. - Svend Larsen & Christian Madsen fra Nykredit. - Jesper Rydahl Pedersen og Jesper Rebel fra administrationen. Formanden startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte. Ad punkt 1 a - Valg af dirigent. Jesper Rydahl Pedersen blev foreslået som dirigent og enstemmigt valgt. Jesper Rydahl Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i h.t. vedtægterne var lovligt indkaldt ved skrivelse af den 29. oktober Ad punkt 1 b Valg af referent. Jesper Rebel fra administrationen blev valgt som referent. Ad punkt 1 c Valg af stemmetæller. Sten Sørensen og Jesper Poulsen blev valgt som stemmetæller. Efter Sten Sørensen havde forladt generalforsamlingen, overtog Glennie Sørensen hans hverv. Ad punkt 2-4. Jesper Rydahl startede med at fortælle om det arbejde, som bestyrelsen havde udført, hvilket lå til grund for de af bestyrelsen stillede forslag. Bestyrelsen havde først udvalgt 3 parter, som alle kunne give tilbud på projektet. Bestyrelsen modtog 2 relevante projekter (den ene af de 3 parter 2

3 ville ikke betale for loftsarealet), som blev udsendt til andelshaverne (Salt-Con ApS & Hovedstadens Bygningsentreprise A/S (gennem et datterselskab, Manzard A/S)). Bestyrelsen foreslog det af Salt Con ApS tilbudte projekt, da dette projekt var billigst. Tilbudet fra Abildhauge og Hovedstadens Bygnings entreprise er kvalitativt lige så godt men ville koste foreningen kr ,- yderligere. På baggrund af forespørgsel om andelsboligforeningen selv kunne bebygge loftsarealet og sælge disse lejligheder som andelsboliger, forklarede Jesper Rydahl, at omdannelsen af taglejligheder til andelsboliger ville betyde en stigning i husleje på kr. 700,- om måneden. Administrationen kunne herudover oplyse, at projektet er aktualiseret, da taget trænger til en grundig reparation/udskiftning. I projektet er der medtaget isolering mellem 4. sals lejligheder og loftet. Dette betyder dog, at antallet af pulterrum bliver reduceret - alle beboere vil dog kunne få et kælderrum. Prisen på Salt Con ApS projekt er efterfølgende forhandlet ned til kr ,-. Salt Con ApS projekt vil medføre en stigning i boligafgiften på 4,- kr. pr. kvadratmeter pr. måned, dette vil i alt blive kr.260,- pr. måned pr. lejlighed. Dirigenten gav herefter ordet til foreningens revisor, Kurt Christensen fra AP Statsautoriserede Revisorer. Kurt Christensen gennemgik herefter 3 forskellige beregninger. - Hvis foreningen alene skifter vinduer vil det betyde en prisstigning på 3,- kr. pr. kvadratmeter pr. måned. - Hvis foreningen skifter og får nye altaner vil det betyde en prisstigning på 8,- kr. pr. kvadratmeter pr. måned. - Hvis bestyrelsens forsalg accepteres vil det betyde en prisstigning på 4,50 - kr. pr. kvadratmeter pr. måned. Der blev forespurgt til andelskronens udvikling. En del af projektet må betegnes som et vedligeholdelsesefterslæb, der alt andet lige vil medføre en faldende andelskrone, men det forventes, at der på grund af øget værdi af ejendommen vil ske en forøgelse - med mindre markedet ændrer sig voldsomt. Der vil komme en ekstra skattebetaling på kr ,- hvis loftarealet sælges. Hvis projektet vedtages vil der ske en reduktion af vedligeholdelsesudgifterne i foreningen. Der er budgetteret med et overskud på budgettet og derfor kan ekstra boligafgift andrage kr. 4,- om måneden pr. kvadrat meter. 3

4 Isolering i kælderen er kommet med i projektet. Dirigenten takkede Kurt Christensen for præsentationen og gav ordet til Svend Larsen og Christian Madsen fra Nykredit Svend Larsen fra Nykredit præsenterede Nykredits forslag. Christian Madsen oplyste at de oplyste priser på lånet ikke var korrigeret for at projektet var blevet billigere. Christian Madsen anbefalede, at foreningen optog et lån med fast rente og en løbe tid på 30 år, med en rente på 4,4%, mens et lån med fast rente i 10 år har en rente på 4,31%. Dette vil betyde at ydelsen bliver kr ,- dyrere om året men det giver sikkerhed for at ydelsen ikke stiger i alle 30 år af lånets løbetid. Dirigenten takkede for præsentationen og gav ordet til Kurt Nicolaisen fra Gaihede. Kurt Nicolaisen slog fast, at alle enheder kan få en altan, selvom det ikke fremgik af de udsendte tegninger. En udvidelse med en altan ville øge kvadratmeter antallet og at der derfor ville ske en ændring i boligafgiftsbetalingerne da kvadratmeter antallet i hele andelsboligforeningen ville stige. Herudover gjorde Kurt Nicolaisen opmærksom på at det kunne forventes at de nuværende altaner udvides. Jesper Rydahl oplyste at projektet indeholdt, at mellemrummet mellem kælderen og stueetagen vil blive isoleret. Foreningens forudgående ingeniør havde tidligere oplyst, at det var dyrt, men den nuværende, ingeniørfa. Gaihede, har oplyst, at en isolering vil blive indbygget i projektet og ikke er urimelig dyr, da man alligevel skal renovere kælderen i et vist omfang. Kurt Nicolaisen oplyste at der afventes tilladelse, fra Københavns kommune, til at kunne opstarte byggeriet. Det er ikke muligt at sige noget om, hvornår projektet vil kunne startes, da sagsbehandlingstiden i Københavns Kommunes Bygningsdirektorat er meget lang - p. t. mellem 5 og 8 måneder. Efter forelæggelserne fandt en ganske livlig debat sted. Flere andelshavere (Steen Sørensen, Rene Jakobsen, Jimmy Jensen m. fl.) i stuelejlighederne protesterede mod, at de skulle have installeret franske altaner. Der rejstes kraftig kritik af, at isoleringsarbejderne mellem kælder og stuelejligheder ikke var medtaget i det udsendte projektmateriale. Administrationen oplyste, at denne del først var færdigforhandlet efter udsendelse af dagsordenen, og at det derfor ikke havde været muligt at informere på forhånd, men bestyrelse og administration slog fast, at isolering vil blive foretaget mellem kælder og stueetage. 4

5 Der blev spurgt til byggefirmaets soliditet. Administrationen oplyste, at det var en betingelse for projektet, at der blev stillet den nødvendige garanti for projektets fulde gennemførelse. På forespørgsel oplyste dirigenten, at et frasalg af loftsarealet vil betyde, at der ville blive oprettet en ejerforening for de nye ejerlejligheder og en grundejerforening til at regulere forholdet mellem Andelsboligforeningen og ejerforeningen. Den husorden, der gælder for andelsboligforeningen, vil blive udvidet til også at gælde for ejerboligerne på loftsetagen. Flere spurgte til altanernes placering, og om de vil blive placeret på gårdsiden eller på gadesiden. Kurt Nicolaisen oplyste, at det ikke er muligt at lave separat aftale pr. opgang for altanernes placering. Der kunne ikke fremlægges en konkret plan for altanerne, idet ingeniøren vil afvente generalforsamlingens beslutning, før der kunne laves et konkret plan, og herudover vil det blive afgørende, hvad kommunen vil acceptere. Som udgangspunkt vil man forhandle med kommunen ud fra, at altanerne skal placeres på solsiden. I forlængelse af diskussionen ændrede bestyrelsen sit forslag under pkt. 2 således at lejligheder i stueetagen ikke skal have en fransk altan. Herudover ændredes forslag til pkt. 3 således at boligafgiften ikke stiger grundet projektet idet en række afdrag på de eksisterende lån kan bortfalde. Kurt Christensen og Svend Larsen bekræftede, at dette ikke vil medføre finansieringsproblemer. Der vil ske en mindre ændring i fordelingen af boligafgift, så de andelshavere, der får en altan, betaler en boligafgift for altanen. Boligafgiften stiger derfor ikke pr. kvadratmeter, men udvidelsen af antallet af kvadratmeter vil betyde at lejlighederne med altan skal betale mere.. De reviderede forslag 2, 3 og 4 blev herefter sendt til afstemning og vedtaget. 62 stemte i alt. 51 stemte for forslagene, 11 stemte imod forslagene. Det er således vedtaget, at - bestyrelsen har bemyndigelse til at indgå kontrakt med byggefirmaet Salt-Con ApS om installation af altaner, udskiftning af tag og vinduer, isolering af eksisterende stuelejligheder mod kælder og af 4. sals-lejligheder mod loftet, alt som beskrevet af ingeniørfa. Gaihede A/S, med den undtagelse, at der ikke installeres franske altaner i stueetagen, - foreningen betaler kr for udførelsen af disse opgaver, og foreningen overdrager ejendomsretten til loftsetagen til byggefirmaet eller en af dette firma udpeger kommende ejer, der påtænker at indrette og udstykke ejerlejligheder i loftsetagen, - bestyrelsen har bemyndigelse til at optage et nyt lån med pant i ejendommen, stort ikke over kr. 18 mio (dækkende betaling til Salt-Con ApS og omkostninger ved lånoptagelse), i Nykredit A/S, 30-årigt, med fast eller variabel rente, med hel eller delvis afdragsfrihed, og at genforhandle de eksisterende lån, så afdrag delvist bortfalder på disse lån efter nærmere aftale med Nykredit A/S, og at underskrive de nødvendige pantsætnings- og lånedokumenter - at boligafgiften pr. kvadratmeter ikke stiger som følge af projektet. 5

6 Ad pkt. 5. Allan Bayer fremlagde sit forslag. Allan Bayer ønskede at bruge mellem kvadratmeter til sin guldsmedeforretning, resten af lejemålet skulle indrettes til andelslejlighed. Han ville primært arbejde i voks, der vil derfor ikke være støjgener i forbindelse med arbejdet. Forslaget blev herefter sendt til afstemning og ikke vedtaget, idet 22 stemte imod forslaget, 5 stemte for forslaget. Den ekstra ordinære generalforsamling sluttede kl Dirigenten takkede for god ro og orden. København, den 21. november 2006 Som dirigent: Jesper Rydahl Pedersen 6

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere