SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015"

Transkript

1 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

2 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2015) Peter Høltermand Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt) Ulf Grunnesjö (udtrådt af bestyrelsen den 11. juni 2015) Direktion Søren Lockwood, adm. direktør Kim Johansen Thomas Dyhrberg Nielsen (udtrådt af direktionen den 1. juli 2015) Ansvarshavende aktuar Liselotte Milting Revisorer Den uafhængige revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Intern revision Lars Falck Jørgensen, revisionschef Ejerforhold SEB Trygg Liv Holding AB, Sverige, ejer samtlige aktier i SEB Pensionsforsikring A/S Adresse mv. Bernstorffsgade 50 Postboks København V Telefon Telefax Internet CVR-nr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 1 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter til resultatopgørelse og balance 8

4 LEDELSENS BERETNING 1 Periodens resultat SEB Pensionsforsikring A/S opnåede i 1. halvår Et samlet afkast af investeringsaktiver på 2.941,1 mio. kr. Efter pensionsafkastskat på 329,5 mio. kr. og direkte omkostninger på 85,3 mio. kr. blev nettoafkastet 2.526,3 mio. kr. Et samlet afkast af bonusberettigede kundemidler på 1,0%. Kunder i selskabets rentegruppe 1 og 2 har fået en kontorente på 4,0% p.a. før pensionsafkastskat. Kunder i selskabets rentegruppe 3 og 4 har fået en kontorente på 6,0% p.a. før pensionsafkastskat. En bonusgrad på 18,2% i forhold til bonusberettigede forsikringer i selskabets bestand af traditionelle forsikringer med ydelsesgaranti. En bruttopræmieindtægt på 4.454,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,4% sammenholdt med 1. halvår Et resultat af syge- og ulykkesforretningen på -25,3 mio. kr. mod et resultat på -20,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Et resultat før skat på 248,8 mio. kr. mod et resultat i samme periode foregående år på 249,1 mio. kr. Resultatsammensætning Periodens resultat efter skat er et overskud på 191,5 mio. kr. sammenholdt med et overskud 1. halvår 2014 på 201,6 mio. kr. Bruttopræmier SEB Pensionsforsikring A/S s samlede bruttopræmieindtægt blev 4.454,2 mio. kr. svarende til en stigning på 6,4% i forhold til 1. halvår Stigningen skyldes en stigning i engangspræmier på 8,0% og en stigning i løbende præmier på 4,7%. Investeringsafkast Selskabets samlede investeringsresultat udgør 2.526,3 mio. kr. efter pensionsafkastskat, mod 4.345,5 mio. kr. i 1. halvår I SEB Traditionel Pension er der overført 1.684,7 mio. kr. til kundernes depoter i 1. halvår 2015 svarende til en kontorente på 4,0% p.a. før pensionsafkastskat for selskabets rentegruppe 1 og 2, mens rentegruppe 3 og 4 har fået en kontorente på 6,0% p.a. før pensionsafkastskat. Egenkapitalens andel af investeringsafkastet udgør 1,5 mio. kr. mod 15,0 mio. kr. i 1. halvår Kollektivt bonuspotentiale udgør i alt 6.827,6 mio. kr. svarende til en bonusgrad på 18,2% af bonusberettigede forsikringer. Generelt om de finansielle markeder Efter et meget positivt første kvartal vendte de finansielle markeder rundt i andet kvartal. Fra midten af april steg renterne markant, ligesom aktier generelt indledte en nedadgående trend, der varede cirka tre måneder. I midten af april havde ECB s betydelige opkøbsprogram kørt de 10-årige tyske statsrenter under 0,1%, mens inflationen var kørt stille og roligt opad. Alt i alt var de finansielle markeder igennem en vanskelig periode i andet kvartal, men det globale opsving synes intakt. Derfor forventes annoncerede amerikanske rentestigninger, at blive indledt i andet halvår ledsaget af stabile og positive finansielle markeder for risikoaktiver. SEB Pensions samlede afkast Andet kvartal 2015 blev noget blandet. SEB Pension var forsigtige med obligationsinvesteringerne, men den stigende rente førte naturligt til tab på rentefølsomme aktiver. Samtidig betød usikkerhederne på aktiemarkederne tab her. Alligevel kunne SEB Pension fastholde et tilfredsstillende positivt investeringsafkast på 1% for halvåret, hvilket korrigeret for gevinster på selskabets passivside resulterede i et samlet nettoafkast på 3%. SEB Pensions store base af alternative investeringer har bidraget positivt til at sikre stabilitet i halvårsafkastet. Obligationer SEB Pensions overordnede rentestrategi er at beskytte kundernes opsparing mod store renteudsving. Strategien betyder, at renterisikoen under hensyntagen til selskabets garantier generelt holdes lav for at begrænse kurstab ved rentestigninger. Selskabets investeringer i stats- og realkreditobligationer gav et resultat på -3,0% i andet kvartal. Resultatet var - på grund af en betydelig vægt på danske realkreditobligationer - lavere end selskabets benchmark. For halvåret som helhed var afkastet på -1,3%.

5 LEDELSENS BERETNING 2 Ud over investeringer i obligationer har SEB Pension indgået betydelige aftaler i rentebaserede finansielle instrumenter med henblik på tilpasning af følsomheden over for renteændringer. På grund af de meget kraftigt stigende renter i andet kvartal gav disse afdækninger betydelige tab svarende til et bidrag til det samlede afkast på mere end -3%, således at den samlede påvirkning af afkastet på halvåret blev på cirka -1%. Tabet som følge af rentestigningen modsvares af gevinster på selskabets garantier. Børsnoterede aktier SEB Pension opnåede i første halvår 2015 et aktieafkast på 7,2%. Afkastet er positivt påvirket af en overvægt i europæiske aktier. Kreditinvesteringer SEB Pension opnåede i andet kvartal 2015 et afkast på -1,5% på beholdningen af likvide virksomhedsobligationer og statsobligationer i udviklingslande. Det negative afkast blev drevet både af de stigende renter og af udvidede kreditspænd. For halvåret blev det samlede afkast på -0,4%. SEB Pension har i en længere periode valgt at være forsigtig med investeringer i high yield og udviklingslande og i stedet valgt at være overvægtet på den stærkeste del af kreditmarkedet. Dette har begrænset det negative afkast betydeligt. Alternative aktiver SEB Pension har igennem en årrække opbygget en portefølje af mindre likvide aktiver med henblik på at skabe et konkurrencedygtigt afkast og en god risikospredning. I denne portefølje, som udgør mere end 20% af kundernes aktiver i den traditionelle opsparing, indgår aktivklasser som kapitalfonde, infrastrukturfonde, valutapositioner og forskellige typer af mindre likvide kreditinvesteringer. Porteføljen af mindre likvide aktiver har i første halvår 2015 et afkast på 7,5%. Ejendomme SEB Pensionsforsikring A/S investering i ejendomme (herunder investering i ejendomme via datterselskaber, ejendomsfonde, mv.) udgør 11% af beholdningen. Afkastet af ejendomsinvesteringerne blev i første halvår 2015 på 4,5%. Omvalg SEB Pension tilbyder i løbet af 2015 udvalgte kunder - cirka i alt - med Traditionel pension og garanteret ydelse at skifte til markedsrenteproduktet Tidspension med garanti på særlige vilkår. Vi kalder det et omvalg. Til gengæld for at flytte opsparingen ud af det garanterede miljø får kunderne et omvalgsbeløb lagt oven i deres opsparing. Beløbet svarer til kundernes andel af de fælles opsparede reserver. Op til 30. juni 2015 har kunder valgt at skifte fra Traditionel pension og garanteret ydelse til Tidspension med garanti på særlige vilkår. Der er i alt flyttet 4.899,0 mio. kr. Flytningen er indarbejdet i halvårsrapporten i henhold til sædvanlig regnskabspraksis. Forsikringsydelser Udbetalte ydelser udgjorde i alt 3.064,1 mio. kr. mod 2.966,7 mio. kr. i 1. halvår Af udbetalingerne vedrører 1.427,8 mio. kr. tilbagekøb, hvilket er en reduktion på 69,5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser er en reduktion på 5.323,7 mio. kr. mod en forøgelse i 1. halvår 2014 på 475,8 mio. kr. Forsikringsmæssige driftsomkostninger De forsikringsmæssige driftsomkostninger er opgjort til 153,9 mio. kr., mod 150,1 mio. kr. i 1. halvår en stigning på 2,6%. SEB Pensionsforsikring A/S har ingen ansatte, idet alle medarbejdere er ansat i SEB Administration A/S, som på vegne af SEB Pensionsforsikring A/S varetage alle salgs- og administrative funktioner. Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforretningen Resultatet af syge- og ulykkesforsikring påvirker ikke forløbet af de øvrige forsikringer - herunder opsparing - som er tegnet af selskabet. Forløbet af syge- og ulykkesforsikring er i 1. halvår 2015 et resultat på -25,3 mio. kr. mod et resultat på -20,0 mio. kr. i 1. halvår Resultatet i syge- og ulykkesforsikring er fortsat påvirket af konkurrencesituationen på pensionsmarkedet med heraf følgende lavere præmier.

6 LEDELSENS BERETNING 3 Bruttopræmieindtægten udgør 108,5 mio. kr., mod en bruttopræmieindtægt i samme periode foregående år på 102,3 mio. kr. Skat Der er i alt udgiftsført 57,3 mio. kr. i skat i 1. halvår 2015 mod en udgift på 47,5 mio. kr. i 1. halvår Kapitalkrav Selskabets solvensbehov udgør pr. 30. juni ,6 mio. kr. mod 2.806,5 mio. kr. pr. 31. december Selskabets basiskapital udgør pr. 30. juni ,4 mio. kr., hvilket giver en overdækning på 86,0%. Solvensbehovet opgøres som det største af beløbene - solvenskravet opgjort efter Lov om Finansiel Virksomhed (FIL) 126, 2.816,6 mio. kr. pr. 30. juni 2015 og det individuelle solvensbehov, pr. 30. juni ,5 mio. kr. Risici Årsrapporten 2014 indeholder en nærmere beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsperiodens udløb ikke indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker selskabets økonomiske stilling pr. 30. juni 2015.

7 LEDELSESPÅTEGNING 4 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar juni 2015 for SEB Pensionsforsikring A/S. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. København, den 28. august 2015 Direktionen Søren Lockwood Adm. direktør Kim Johansen Bestyrelsen Peter Dahlgren Mogens Andersen Cristina Lage Formand Næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen

8 RESULTATOPGØRELSE 5 Note kr. 30. juni juni Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier for egen regning, i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning, i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat Anden totalindkomst - - PERIODENS TOTALINDKOMST Anvendt regnskabspraksis

9 BALANCE 6 Note kr. 30. juni december 2014 AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler 5 9 MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Genforsikringsdepoter INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

10 BALANCE 7 Note kr. 30. juni december 2014 PASSIVER 15 Aktiekapital Sikkerhedsfond Reserver, i alt Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGS- KONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Koncernregnskab

11 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 8 OG BALANCE Note 1 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten pr. 30. juni 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis kr. 30. juni juni 2014 Revisionspåtegning eller reviewerklæring Halvårsrapporten pr. 30. juni 2015 har ikke været genstand for revision eller review. Note 2 Bruttopræmier Løbende præmier, forsikringskontrakter Engangspræmier, forsikringskontrakter Bruttopræmier, direkte forretning forsikringskontrakter Løbende præmier, investeringskontrakter Engangspræmier, investeringskontrakter Bruttopræmier, direkte forretning investeringsskontrakter Bruttopræmier, direkte forretning i alt Bruttopræmier, direkte forretning, hidrører fra: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Gruppelivsforsikringer Bruttopræmier fra direkte forsikringskontrakter hidrører fra forsikringstagere med bopæl i: Danmark Kontrakter med ret til bonus Kontrakter uden ret til bonus Kontrakter hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne Antal forsikrede: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Gruppelivsforsikringer

12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 9 OG BALANCE kr. 30. juni juni 2014 Note 3 Kursreguleringer Investeringsejendomme Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Note 4 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Forsikringssummer ved invaliditet Forsikringssummer ved udløb Pensions- og renteydelser Tilbagekøb Kontant udbetalte bonusbeløb Invaliditetsbegrænsende omkostninger Note 5 Ændring i livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelserne primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Regulering af primohensættelser vedrørende akkumuleret værdiregulering ultimo forrige periode Regulerede retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo Livsforsikringshensættelserne ultimo Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser SEB Traditionel Pension SEB Traditionel Pension omfatter selskabets bonusberettigede forsikringsbestande. Fordelingen af disse forsikringers realiserede resultater til forsikringstagerne følger de principper, der er fastlagt i bekendtgørelse om kontributionsprincippet. SEB Traditionel Pension er de forsikringsbestande der er omfattet af bekendtgørelse om kontributionsprincippet. Livsforsikringshensættelserne fordeles således på rentegrupper. Rentegruppe 1, forsikringer med en vægtet opgørelsesrente mellem 0,518% og 1,518% Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser ultimo rentegruppe Rentegruppe 2, forsikringer med en vægtet opgørelsesrente fra 1,518% til og med 2,518% Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser ultimo rentegruppe

13 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 10 OG BALANCE kr. 30. juni juni 2014 Note 5 Ændring i livsforsikringshensættelser (fortsat) Rentegruppe 3, forsikringer med en vægtet opgørelsesrente fra 2,518% til og med 3,518% Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser ultimo rentegruppe Rentegruppe 4, forsikringer med en vægtet opgørelsesrente fra 3,518% til og med 4,518% Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser ultimo rentegruppe SEB Pension III Fordeling af livsforsikringshensættelserne efter oprindelige grundlagsrenter Oprindelig grundlagsrente Garanterede ydelser 12,00% - 20,00% Livsforsikringshensættelser ultimo SEB Pension III Forenede Gruppeliv Fordeling af livsforsikringshensættelserne efter oprindelige grundlagsrenter Oprindelig grundlagsrente Garanterede ydelser 0,00% Livsforsikringshensættelser ultimo Forenede Gruppeliv SEB Link Fordeling af livsforsikringshensættelserne efter oprindelige grundlagsrenter Oprindelig grundlagsrente Garanterede ydelser 0,00% Livsforsikringshensættelser ultimo SEB Link Note 6 Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Livsforsikringshensættelserne primo Akkumuleret værdiregulering primo - - Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Bruttopræmier investeringskontrakter uden ret til bonus Rentetilskrivning Forsikringsydelser Forsikringsydelser investeringskontrakter uden ret til bonus Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo - - Livsforsikringshensættelserne ultimo Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringskontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked investeringskontrakter Tidspension Hensættelser for unit-linked kontrakter SEB Link Hensættelser for unit-linked kontrakter

14 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 11 OG BALANCE kr. 30. juni juni 2014 Note 7 Erhvervelsesomkostninger Provisioner vedrørende direkte forsikringskontrakter Andre erhvervelsesomkostninger Note 8 Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger Note 9 Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning, i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning, i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast: Forsikringsteknisk rente Diskontering af samlede hensættelser Forsikringsteknisk rente Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring Kursreguleringer erstatningshensættelser Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer Heraf overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast

15 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 12 OG BALANCE kr. 30. juni december 2014 Note 10 Driftsmidler Kostprisen: Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden af- eller nedskrivninger Den samlede kostpris på balancetidspunktet Ned- og afskrivninger: Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning Årets afskrivninger De samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet Note 11 Investeringsejendomme Dagsværdien ved det foregående regnskabsårs afslutning Tilgang i årets løb, herunder forbedringer Afgang i årets løb Årets værdiregulering til dagsværdi Dagsværdien på balancetidspunktet Note 12 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder SEB Ejendomme I A/S SEB Ejendomme II A/S Heraf overført til investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Resultat ifølge Egenkapital ifølge Ejerandel senest foreliggende senest foreliggende Navn, hjemsted og retsform Aktivitet % halvårsrapport halvårsrapport SEB Ejendomme I, A/S, København, aktieselskab Ejendomsdrift 100, SEB Ejendomme II A/S, København, aktieselskab Ejendomsdrift 100, Note 13 Kapitalandele i associerede virksomheder DAN-SEB I A/S Resultat ifølge Egenkapital ifølge Ejerandel senest foreliggende senest foreliggende Navn, hjemsted og retsform Aktivitet % halvårsrapport halvårsrapport DAN-SEB I A/S, København, aktieselskab Ejendomsdrift 50, Note 14 Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Investeringsaktiver er tilknyttet unit-linked kontrakter Hensættelser til unit-linked kontrakter Forsikringer under unit-linked kontrakter er tegnet uden garanti for en vis minimumsforrentning Forsikringer under unit-linked kontrakter er tegnet med garanti for en vis minimumsforrentning Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter er udskilt i separate porteføljer, Tidspension og SEB Link. Aktiverne består af et bredt udvalg af aktivklasser - herunder aktier, investeringsforeningsandele obligationer samt diverse alternative investeringer og ejendomme.

16 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 13 OG BALANCE kr. 30. juni december 2014 Note 15 Aktiekapital Aktiekapital Selskabets aktiekapital er fordelt på 1 aktie á kr., 1 aktie à kr., 1 aktie à kr., 1 aktie af kr., 1 aktie á kr., samt 1 aktie á kr. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier i multipla á 1 kr. Note 16 Sikkerhedsfond Heraf ubeskattet Selskabet har efter vedtægterne fire sikkerhedsfonde: Sikkerhedsfond A Sikkerhedsfond B for skadeforsikring Sikkerhedsfond C for direkte forsikring Sikkerhedsfond D for indirekte livsforsikring Alle sikkerhedsfonde er ubeskattede. De midler, der er henlagt til sikkerhedsfond A, kan ikke fraføres denne. Sikkerhedsfondens midler kan dog anvendes til dækning af tab ved afvikling af de forsikringsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede. Sikkerhedsfond B, C og D er oprettet i medfør af lov nr. 630 af 23. december 1980, 138. De midler, der er henlagt til sikkerhedsfondene, kan ikke fraføres disse. Er basiskapitalen, herunder medregnet sikkerhedsfondene A, B, C og D, større end den nødvendige solvensmargen, kan den overskydende del af sikkerhedsfondene anvendes til dækning af tab ved afvikling af de forsikringsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede. Note 17 Overført overskud Overført overskud ved det foregående regnskabsårs afslutning Periodens resultat

17 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 14 OG BALANCE kr. 30. juni december 2014 Note 18 Egenkapital, i alt Kapitalkrav og basiskapital: Beregnet kapitalkrav, livsforsikring Beregnet kapitalkrav, syge- og ulykkesforsikring Beregnet kapitalkrav Basiskapital til dækning af kapitalkravet Basiskapital fremkommer således: Egenkapital I alt kernekapital Ansvarlig lånekapital fra moderselskab Poster tilknyttet overgangsbestemmelser, gældende fra 1. januar 2014 Risikotillæg Ændring af værdiansættelse, livsforsikringsforpligtelser Skatteeffekter af risikotillæg og ændring af værdiansættelse, livsforsikringsforpligtelser Bevægelserne på egenkapitalen specificeres således: Egenkapital ved det foregående regnskabsårs afslutning Periodens resultat Periodens totalindkomst Egenkapitalen ultimo året Skyggekonto ved periodens slutning - - Note 19 Kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale fordeles således: Rentegruppe Rentegruppe Rentegruppe Rentegruppe Forenede Gruppeliv Omkostningsgrupperne samlet - - Risikogrupperne samlet Bonusgrader for rentegrupper fordeles således: Rentegruppe 1 11,0% 10,8% Rentegruppe 2 22,2% 18,8% Rentegruppe 3 16,8% 15,8% Rentegruppe 4 24,6% 21,4%

18 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 15 OG BALANCE kr. 30. juni december 2014 Note 20 Anden gæld Anden gæld Heraf udgør derivater Note 21 Gæld Ingen del af gælden forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. Note 22 Koncernregnskab Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sverige, udarbejder koncernregnskab for den største koncern, hvori SEB Pensionsforsikring A/S indgår som dattervirksomhed, og er samtidig modervirksomhed for den mindste koncern, hvori SEB Pensionsforsikring A/S indgår som dattervirksomhed, og for hvilken der udarbejdes koncernregnskab. Koncernregnskabet kan rekvireres hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sverige.

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Anders Johnsson Peter Høltermand Alice Lykke Doris

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB PENSIONSFORSIKRING A/S CVR-nr. 16 42 00 18 Bernstorffsgade 50 1577 København V HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Nils Liljeberg, formand Cristina Lage, næstformand

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Cristina Lage, næstformand Per Magnus Wallberg (indtrådt i bestyrelsen den 25.

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere