Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål er, som uafhængig brancheorganisation, at skabe bred kontakt mellem avlere af buskfrugt og stenfrugt, og sikre, at deres interesser varetages bedst muligt. Fremme kontakten til det internationale område Sikre at forskning/udvikling styrkes bedst muligt, og at det kommer erhvervet til gode Fremme miljørigtige dyrkningsformer, produktionsmetoder og affaldshåndteringer, der er miljøvenlige, navnligt hvad angår vand, jord og landskab, og fremme af den biologiske mangfoldighed. Sikre erfaringsudveksling gennem temadage/erfa-grupper m.m. Overvåge priser og afsætning nationalt som internationalt Være fælles talerør overfor myndigheder og omverdenen Medlemmer 3 Alle avlere af buskfrugt og stenfrugt, seniormedlemmer, samt firmaer med tilknytning til avlen, kan optages som medlem. Kun aktive avlere har stemmeret. Medlemskab 4 Medlemskab af foreningen er bindende for 1 år. Udmeldelse skal skriftligt meddeles Dansk Bærdyrkerforening senest 3 måneder inden udtrædelse. Udtrædelsen træder i kraft den 31. december, med en 3 måneders opsigelsesfrist. Udtrædelsen skal således meddeles inden den 30. september, for at træde i kraft den 31. december samme år. Medlemmer der ikke holder sig til foreningens love, og de bestemmelser, bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte, kan efter bestyrelsens beslutning udelukkes af foreningen. Kapital 5 Foreningens driftsudgifter dækkes ved et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Et grundkontingent pr. medlem kr. 1000,- samt et arealbetinget kontingent på kr. 50,-/ha. bærareal. Arealstørrelse kan bedes dokumenteret, via kopi af Fællesskemaet 1

2 Virksomheder tilknyttet erhvervet kr. 1000,- pr. år. Seniormedlemmer (tidligere avlere) kr. 300,- Nye medlemmer (d.v.s. avlere som ikke tidligere har været medlem af Danske Bær eller Bærdyrkerne ) betaler ved optagelse i foreningen et indskud på kr ,- Finansiering 6 Stk. 1. For et i regnskabsåret eventuelt fremkommet underskud hæfter medlemmerne i forhold til de enkelte medlemmers samlede kontingent. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal eventuelt overskud først anvendes til afskrivning af dette. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan på foreningens vegne optage lån i danske pengeinstitutter på sådanne vilkår, som i hvert enkelt tilfælde aftales mellem bestyrelsen og det pågældende pengeinstitut. Lånets størrelse skal godkendes på en behørig indvarslet ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan meddele bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån inden for en af generalforsamlingen fastsat maksimumsgrænse, således at bestyrelsen inden for denne grænse kan optage et eller flere lån. Stk. 3. Ansvar for sådanne lån kan først gøres gældende overfor de enkelte medlemmer, når dækning forgæves er forsøgt hos foreningen, eller bestyrelsen på foreningens vegne erklærer ikke at kunne dække lånet af foreningens midler. Ethvert medlem hæfter overfor det pågældende låneinstitut for det i hans medlemsperiode optagne lån, indtil lånet er skadesløst tilbagebetalt, selvom hans medlemsskab uanset af hvilken grund er ophørt, inden skadesløs betaling har fundet sted. Stk. 4. Indbyrdes hæfter medlemmerne for lovligt optagne lån for en så stor del af kravet, som hans kontingent udgør af foreningens totale kontingenter i det år, kravet relateres til, uanset hvilke sorter af bærfrugt lånet/kravet vedrører. Dog hæftes maksimalt for to gange kontingentet. Stk. 5. For foreningens gæld til andre kreditorer end danske pengeinstitutter, hæfter ene foreningens formue, men intet medlem personligt. Foreningsmyndigheden 7 Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, indvarsles med 14 dages ved skriftlig meddelelse med dagsorden, enten som annoncering i Erhvervsbladet Frugt og Grønt, eller via . Mødestedet fastsættes af bestyrelsen. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt for max. 1 medlem. Driftsledere ligestilles med avlere, og kan stemme på vegne af ejeren ved fuldmagt. Generalforsamling 8 Der afholdes hvert år i 1.kvartal en ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer indgiver motiveret begæring herom til bestyrelsen, med det emne, der ønskes behandlet. 9 Indkaldelse og varsel ved ekstraordinære generalforsamlinger er som ved den ordinære generalforsamling. 2

3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af medlemmerne være indsendt til bestyrelsens formand seneste 8 dage før generalforsamlingen. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Dette gælder også vedtægtsændringer, når det på den udsendte dagsorden udtrykkeligt har været meddelt, at sådanne er tilsigtede. På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Status, planer og budget for kommende år 5.. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Indkomne forslag 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Der afgår skiftevis 3 eller 4 medlemmer. Første år trækkes lod blandt bestyrelsens medlemmer om, hvilke der er på valg. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og sekretær. Disse 3 udgør forretningsudvalget. Hvis sekretæren ikke er medlem af bestyrelsen, vælges der i stedet et menigt bestyrelsesmedlem til forretningsudvalget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter og en revisor. Alle for et år ad gangen. Der føres protokol over foreningens anliggender. Bestyrelsen 10 Bestyrelsen kan antage kasserer og anden eventuelt lønnet medhjælp efter behov. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer og andre personer, som efter bestyrelsens opfordring udfører et arbejde i foreningens tjeneste, får de hermed forbundne rejseudgifter dækket efter regning, samt dagpenge og honorarer efter bestyrelsens bestemmelse. 11 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og indadtil. Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura. 3

4 Regnskab og revision 12 Bestyrelsen er forpligtet til at administrere foreningens anliggender på betryggende måde, derunder at lade foretage effektiv revision af foreningens regnskab ved en reg. revisor, og at anbringe foreningens midler i et anerkendt pengeinstitut, men bestyrelsen kan i øvrigt ikke gøres personlig ansvarlig for tab som følge af krak eller betalingsstandsninger hos forretningsforbindelser eller kriminelle transaktioner over for foreningen. Skulle tab opstå af en eller flere ovennævnte årsager, er det en fælles sag for samtlige medlemmer og henregnes til en driftsudgift i det pågældende år. Regnskabsår 13 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Pr. hvert års 31. december udarbejdes driftsregnskab og status for det forløbne år. Ophævelse 14 Foreningens ophævelse kan kun vedtages efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og med mindst 2 3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Såfremt foreningens ophævelse måtte blive vedtaget, fordeles foreningens formue forholdsvis efter medlemmernes kontingentmæssige omsætning med foreningen gennem de seneste 3 regnskabsår. Således vedtaget ved stiftende generalforsamling den 22. / den / 2013 Dirigent. Peder Brandt Kristensen 4

5 5

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere