Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Kapitel 2 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Kapitel 3 Pædagogisk råd... 7 Kapitel 4 Elevråd... 7 Kapitel 5 Fællesrådet... 8 Kapitel 6 Ikrafttrædelse m.v Bilag til styrelsesvedtægten Skolestruktur Antal skoler Skoledistrikter Frit skolevalg Frit skolevalg 10. klasse SFO / klub Mål- og Indholdsbeskrivelser for SFO Undervisningens ordning Antallet af elever og klasser Undervisningstimer pr. elev Ekstratimer i forhold til årsnormen Vikarbudget Øvrige tildelinger Undervisningstilbud i 10. klasse Andre forhold Indskrivning af elever Skolebibliotek/Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC) Specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen Henvisning til undervisning på andre skoler Supplerende undervisning Sygeundervisning Undervisning af tosprogede elever Lejrskoler/skolerejser Vejledning og samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Ferieplan Læseplaner Side 2 af 16

3 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolebestyrelsen på Nyborg Heldagsskole består dog af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Stk. 2 Samtlige medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager om enkelte elever eller medarbejdere. Stk. 3 Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse, hvortil henvises. Valgperioden er 4 år. 2 Stk. 2 Der er mulighed for at vælge forældrerepræsentanter og deres stedfortræder ved afholdelse af forskudte valg fra og med valget i Stk. 3 På Lindholmskolen, der har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal der opstilles mindst 2 repræsentanter for forældrene til de pågældende børn, jf. bekendtgørelsen 18. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen - og som er omfattet af skolelederens ledelseskompetence - til en fælles valghandling. Stk. 2 Valgbare og stemmeberettigede er ansatte, hvis ansættelsesforhold har varighed af mindst 1 år, og som har mindst 1/3 af fuld tjenestetid. 3 Stk. 3 Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De medarbejdere, der har fået flest stemmer og næstflest stemmer, er valgt. Stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Stk. 4 Valg af medarbejderrepræsentanter finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet. Valget finder sted ved skoleårets start. 4 På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Desuden vælges næstformand. Stk. 1 Elevrepræsentanter stemmer ikke. 5 Side 3 af 16

4 Mødevirksomhed 6 Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Stk. 2 Skolebestyrelsen kan indbyde andre (uden stemmeret) til at deltage i enkelte punkter, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Stk. 3 Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde deltager så vidt muligt stedfortræderen. 7 Skolebestyrelsen aftaler møderække og kan derudover holde møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 8 Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 2 Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne af bestyrelsen. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. Stk. 3 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 9 Stk. 3 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 4 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 10 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke medlemmer der er fraværende. Beslutningsprotokollen oplæses og underskrives efter hvert møde af mødedeltagerne. Stk. 2 Ethvert medlem kan forlange sin afvigende opfattelse tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Stk. 3 Dagsorden og beslutningsprotokollen er med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere og formuleres på en sådan måde, at læserne kan opnå forståelse af sagens indhold og skolebestyrelsens beslutning. Stk. 4 Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Side 4 af 16

5 11 Forældre- og elevrepræsentanter modtager ikke diæter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Side 5 af 16

6 Kapitel 2 Skolebestyrelsens beføjelser 12 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. I øvrigt henvises til Folkeskolelovens 44 for nærmere uddybning. Stk. 2 Skolebestyrelsen varetager følgende opgaver: Fører tilsyn med skolens virksomhed. Fastsætter principper for skolens virksomhed - bl.a. med hensyn til a. Samarbejdet mellem skole og hjem. b. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. c. Arbejdets fordeling mellem lærerne. d. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole m.v. Godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt. Godkender undervisningsmidler. Fastsætter ordensregler. Udarbejder forslag til Byrådet om skolens læseplaner. Afgiver indstilling til Byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som Byrådet har fastsat. Afgiver udtalelse om alle spørgsmål, som forelægges af Byrådet. Stiller evt. forslag eller afgiver udtalelse til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolen. Stk. 3 Skolebestyrelsen afgiver indstilling til den ansættende myndighed ved ansættelse af ledere, lærere, børnehaveklasseledere samt personale i skolefritidsordningerne. 13 Skolebestyrelsen indkalder mindst én gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. Stk. 2 På dette møde behandles skolebestyrelsens årsberetning. Side 6 af 16

7 Kapitel 3 Pædagogisk råd 14 Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. Løse vikarer o.l. har ret, men ikke pligt til at deltage i rådets møder. Stk. 2 Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af skolens leder eller af skolebestyrelsen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. Stk. 3 Rådets udtalelser fremsendes gennem skolens leder. 15 Rådet vælger selv sin mødeleder og en stedfortræder. Stk. 2 Valget gælder for et skoleår. 16 Det pædagogiske råd holder møde, når det ønskes af skolens leder. Skolens leder har altid ret til at få punkter på dagsordenen. Stk. 2 Den valgte mødeleder eller en fjerdedel af rådets medlemmer kan altid forlange rådet indkaldt til møde med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk. 3 Mødelederen fastsætter i samarbejde med skolens leder tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen. 17 Mødelederen, eventuelt en valgt sekretær, fører under møderne rådets protokol. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Stk. 2 Rådets protokol oplæses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen. 18 Det pædagogiske råd fastsætter herudover selv sin forretningsorden. Kapitel 4 Elevråd 19 Ved hver skole danner eleverne elevråd på hver matrikel, jf. bekendtgørelse om elevråd i skolen. Eleverne afgør selv sammensætning af og valg til elevrådet. Side 7 af 16

8 Stk. 2 Elevrådet er rådgivende for skolebestyrelsen, det pædagogiske råd og skolens leder, og det kan udtale sig om alle spørgsmål, der vedrører elevernes generelle forhold på skolen. Stk. 3 Udtalelse til skolebestyrelsen sendes gennem skolens leder. Stk. 4 Skolernes elevråd danner et fælleselevråd. Kapitel 5 Fællesrådet 20 Med henblik på en fælles drøftelse af de generelle forhold for det samlede skolevæsen og af dets fortsatte udvikling nedsættes et Fællesråd, der består af følgende: 7 medlemmer af Skole- og Dagtilbudsudvalget 6 skolebestyrelsesformænd samt 6 næstformænd 1 elevrepræsentant valgt af fælleselevrådet Evt. 1 elevrepræsentant fra hver skole 6 skoleledere Ungdomsskoleinspektør Leder af PPR 3 fællestillidsmandsrepræsentanter (lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere) 2 pædagogiske konsulenter Skole- og Kulturchef Direktør Stk. 2 Fællesrådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Stk. 3 Fællesrådet kan, ud over at være et forum for udveksling af erfaringer og synspunkter om pædagogiske forhold, være rådgivende over for Byrådet/Skole- og Dagtilbudsudvalget med henblik på bl.a.: a) Udarbejdelse af strategier og målsætninger i den overordnede skolepolitik. b) Udformning af forslag til udviklingsplanen for skolevæsenet. c) Nedsættelse af fælleskommunale arbejdsgrupper. d) Koordinering af fælleskommunale initiativer/aktiviteter. 21 Skole- og Dagtilbudsudvalgets formand er formand for Fællesrådet og Skole- og Kulturchefen er sekretær. Stk. 2 Der holdes minimum 3 møder årligt i Fællesrådet. Side 8 af 16

9 Stk. 3 Møderne indkaldes efter reglerne i 8 vedrørende skolebestyrelsens møder. Datoerne fastsættes så vidt muligt ved skoleårets start. Stk. 4 Valget til Fællesrådet følger den kommunale valgperiode. Medarbejdere og elever fastsætter selv deres valgperiode. Kapitel 6 Ikrafttrædelse m.v. 22 Denne vedtægt træder i kraft den Stk. 2 Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Side 9 af 16

10 Bilag til styrelsesvedtægten Skolestruktur Antal skoler Nyborg Kommunale skolevæsen omfatter 4 folkeskoler, med hver sit skoledistrikt. 10. klasserne er samlet i 10. klassecenteret, en afdeling under Birkhovedskolen. Nyborg Heldagsskole er et videncenter. Skolen er et tilbud for normaltbegavede børn med store følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Lindholmskolen er et videncenter. Skolen er en specialskole for elever med vidtgående generelle indlærings-vanskeligheder og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Skolen har desuden en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Skolens navn Matrikler Almindelige klasser Modtagelsesklasser SFO Birkhovedskolen Svanedamsgade 2, Danehofskolen 5800 Nyborg Skolevej 15, 5800 Nyborg Ringvej 1, 5800 Nyborg Vibeskolen Kertemindevej 46, 5800 Nyborg 4kløverskolen Skolevej 2, 5540 Ullerslev Skolevej 1, 5871 Frørup Langemosevej 1, 5853 Ørbæk kl. x x 0.-6.kl. x 0.-9.kl 0.-6.kl. x 0.-9.kl kl. x 0.-9.kl. Skoledistrikter Skolernes distrikter fremgår af nedenstående link: Gældende pr. 1/ Frit skolevalg Skolerne optager elever, der vælger anden skole end distriktsskolen til og med elev nr. 24. Grænsen på 24 elever er sat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af tilflyttede distriktselever i løbet af skoleåret. Optagelseskriterier: Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, optages eleverne efter følgende prioritering: 1. Elever bosiddende i Nyborg Kommune optages før elever fra andre kommuner. Side 10 af 16

11 2. Elever med søskende på den ønskede skole optages før elever uden søskende på skolen. 3. Elever optages efter afstand fra hjem til skole (nærmestboende optages først). Hvis disse hensyn ikke fører til prioritetsorden foretages lodtrækning. Ventelister Henvendelser besvares straks af den enkelte skole. I forbindelse med skoleindskrivningen udarbejdes særskilt procedure. Transportudgifter Transportudgifter i forbindelse med skolegang på en anden skole end distriktsskolen afholdes af forældrene. Frit skolevalg 10. klasse Udgangspunktet er, at 10. Klassecenteret har fysisk kapacitet til 150 elever. Elever bosiddende i Nyborg Kommune optages før elever fra andre kommuner. Der kan ikke optages elever fra andre kommuner, hvis der er 140 elever eller derover fra Nyborg Kommune. Grænsen er sat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af tilflyttere eller enkelte elever, der måtte foretage omvalg i forhold til påbegyndt ungdomsuddannelse efter 9. kl. Hvis elever fra andre kommuner søger optagelse ved 10. Klassecenteret, og det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse, sker optagelsen i den rækkefølge ansøgningerne er modtaget. 10. Klassecenteret administrerer optaget af elever fra andre kommuner. Der ydes ikke støtte til befordring til elever fra andre kommuner. SFO / klub Der er etableret SFO på alle folkeskoler fra klasse. Ressourcerne fordeles efter antallet af indskrevne børn opgjort første gang 1.9. i det enkelte år. Åbningstiderne i SFO er fastsat til at være skoledagens start og fra skoledagens afslutning Skolerne laver en arbejdstilrettelæggelse, så der altid er mindst to ansatte til stede i SFO i åbningstiden. Dette kan dog fraviges ved de mindste SFO forudsat der på anden måde er taget hånd om sikkerheden Der laves et morgenmodul skoledagens start, et eftermiddagsmodul til kl.16.00, et udvidet eftermiddagsmodul til kl samt et heldagsmodul. Side 11 af 16

12 Der tilbydes pasning de 4 uger i juli og mellem jul og nytår i lokalområder, og der opkræves en takst pr. uge. Pasning i efterårsferien, vinterferien, de tre dage før påske og dagen efter Kristi Himmelfartsdag er dækket af den almindelige betaling. Desuden tilbydes pasning i august umiddelbart inden skolestart. Der er etableret skolefritidsklubber under Ungdomsskolen for elever i 4. og 5. klasse hhv. Aunslev, Frørup, Ullerslev og i Aktivhuset /Hyrdegyden. Såfremt der er ledige pladser, kan elever fra 6. klasse også optages. Mål- og Indholdsbeskrivelser for SFO Den blev SFO- rammer for mål og indhold besluttet på Børne- og Familieudvalgsmøde. Undervisningens ordning Antallet af elever og klasser Elevtallet fastlåses hvert år pr. 1. marts for kommende skoleår. For 10. årgang fastsættes et skøn for elevtallet 10. marts, med en efterregulering af elevtallet pr. 1/9, hvor det endelige elevtal er kendt. Fastsættelse af antal spor på skolernes klassetrin opnås ved at kende antallet af indskrevne elever bosiddende i skoledistriktet. Antallet af klasser er beregnet således at klasse deles ved elev nr. 27, mens klasse deles ved elev nr. 29. Undervisningstimer pr. elev Ressourcetildeling sker på baggrund af en tildeling af undervisningstimer pr. elev. Med baggrund i undervisningsministeriet vejledende timetal pr. klassetrin (årsnormen), udregnes en timetildeling pr. elev. Det vejledende timetal for hvert klassetrin divideres med 23 elever, som er den fastsatte norm for en normalklasse og herved fås timetildeling pr. elev på det enkelte klassetrin. Ved at gange antallet af elever på de enkelte klassetrin med denne beregnede timetildeling pr. elev, fås skolernes samlede timetildeling til undervisning. Ekstratimer i forhold til årsnormen Der er i ressourcetildelingen indregnet stillinger til ekstratimer i forhold til årsnormen. Der gives ekstra arbejdstimer i forhold til årsnormen på grund af en række særlige forhold, der ikke er indregnet i det fastlagte undervisningstimetal pr. klasse. Specialklasser: Specialklasser placeres centralt ved Rævebakkeskolen fra skoleåret 2011/12 og budgettildelingen foretages i en særskilt ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet. Læseklasse: Side 12 af 16

13 Der tildeles ekstratimer til læseklasser ved Birkhovedskolen svarende til én 4. klasse og én 7. klasse. Specialundervisning: Ud fra det faktiske elevtal for det aktuelle skoleår, beregnes den samlede timetildelingen til specialundervisningsområdet. Beregningen af disse sker i lønmodellen, men fordelingen af budgettet foretages i ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet. Der tildeles 12,45 arbejdstimer til hver elev til dækning af specialundervisning på alle skoler. Modtagelsesklasser: Der tildeles arbejdstimer til Birkhovedskolen vedrørende modtagelsesklasser. 2-sprogs-undervisning: Der tildeles samlet arbejdstimer til 2-sprogede elever i folkeskolen. Den konkrete fordeling af timerne til den enkelte skole foretages en gang årligt af Tosprogskoordinatoren. Ekstratildeling Delehold små faglokaler Der er afsat arbejdstimer til fordeling til skoler med behov for delehold pga. små faglokaler. Delehold anvendes ved undervisning i praktiske fag, som f.eks. sløjd eller håndarbejde. Det vurderes, at de 4 nuværende skoler har ens forhold på dette område og timerne tildeles derfor ligeligt mellem skolerne med 543 timer til hver. Aldersreduktion: Antal lærere med aldersreduktion indberettes af skolelederne 1. marts. Der tildeles kompensation svarende til antal lærere med aldersreduktion x 175 timer x 1,84. Skolebibliotek: Der afsættes 300 arbejdstimer til varetagelse af skolebibliotekskoordinatorfunktionen. Fællestillidsrepræsentant: Der afsættes 400 arbejdstimer til opgaver til fællestillidsrepræsentant for lærerne. IT på skolerne: Der afsættes 560 arbejdstimer til varetagelse af fælles IT-opgaver på skolerne. To-sprogskoordinator: Der afsættes 452 timer til to-sprogskoordinatorfunktionen. Skoleledernes TR: For varetagelse af denne funktion afsættes 33 arbejdstimer fra hver af skolerne og tildeles den skole, hvor TR er valgt. Reserve: Der er afsat en reserve på arbejdstimer til ekstraordinær tildeling til særligt ressource-krævende elever m.v. Puljen udmøntes af Skole- og Kulturchefen på baggrund af konkret ansøgning og dokumentation fra skoler. Puljen anvendes Side 13 af 16

14 fortrinsvis til enkeltmandsundervisning, sygeundervisning, hjemmeundervisning, supplerende undervisning mm. 6 Vikarbudget Der er afsat vikarbudget til det kortvarige sygefravær fra 0-4 uger svarende til 2,5% af de faste lønudgifter. Øvrige tildelinger Der tildeles konkret løn til Vibeskolen til dækning af udgifter til fælles IT-konsulent. Undervisningstilbud i 10. klasse 10. klasserne er samlet i 10. Klassecenteret på Birkhovedskolen. Tilbuddet er tilrettelagt i henhold til lovgivningen. Eleverne vælger mellem 4 forskellige fagpakker: Samfundspakken, Mediepakken, Erhvervspakken og Kreapakken. I gennemsnit modtager eleverne 28 lektioner om ugen. Andre forhold Indskrivning af elever Der er etableret central skoleindskrivning ved skolestart, som koordineres af Skoleog Kulturafdelingen. Indskrivning senere i skoleforløbet forestås af de enkelte skoler. Skolebibliotek/Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC) Der er på alle skoler adgang til skolebibliotek/pædagogisk UdviklingsCenter. Specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen Der ydes bistand til småbørn med sprog- og talevanskeligheder. Den specialpædagogiske bistand i henhold til folkeskolelovens 4 til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, formidles gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og i samarbejde med daginstitutionerne. Henvisning til undervisning på andre skoler Visitation foregår i et samarbejde mellem PPR og Skole- og Kulturafdelingen. Supplerende undervisning I henhold til folkeskolelovens 5, stk. 6 kan der gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole eller som har været uden undervisning i længere tid. Godkendelse af iværksættelse af supplerende undervisning gives af Skole- og Kulturafdelingen efter indstilling fra skolelederen. Sygeundervisning I henhold til folkeskolelovens 23 etableres der særlig undervisning for elever, der på grund af sygdom eller smittefare ikke kan undervises på skolen. Side 14 af 16

15 Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 26. oktober 1987 om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler. Godkendelse af iværksættelse af sygeundervisning i hjemmet gives af afdelingen efter indstilling fra skolelederen. Undervisning af tosprogede elever Nyankomne tosprogede elever, som ankommer til Nyborg Kommune, tilknyttes modtagelsesklasserne på Birkhovedskolen. Forældre til børn, der ikke mestrer det danske sprog i tilstrækkeligt omfang for at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen, informeres om kommunens tilbud om modtagelsesklasser. Midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog fordeles til skolerne efter vurdering af tosprogskoordinatoren. Lejrskoler/skolerejser Der er ikke fastsat nærmere regler for lejrskoler/skolerejser. Det overlades til den enkelte skole at fastlægge en politik. Vejledning og samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Der samarbejdes med UUO, Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn. Ferieplan Skole- og Kulturafdelingen udarbejder forslag til ferieplan for de kommende skoleår. Forslaget fremlægges for Skole- og Dagtilbudsudvalget og sendes derefter til høring i skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes eventuelle bemærkninger vurderes og indarbejdes om muligt i afdelingens endelige forslag til ferieplan. Skole- og Dagtilbudsudvalget godkender den endelige ferieplan. Ferieplanen offentliggøres til alle elever og samarbejdspartnere på Nyborg Kommunes hjemmeside. Læseplaner Nyborg Kommune følger Undervisningsministeriets udsendte læseplaner. Side 15 af 16

16 Torvet Nyborg Side 16 af 16

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg.

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11:24 SEPBARCODE: 40UID Nlkolay Synscentralen Januar 2007 Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. I medfør af Lov nr. 592 af 24. juni 2005 (Lov om ændring

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kerteminde kommunes skolevæsen 28-06-2007 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1- yrådet...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg...3 Mødevirksomhed...4 Forretningsorden...4

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle Center for Rehabilitering

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere