OPP Kalvebod Brygge (2013/S ) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud"

Transkript

1 Side 1 af juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S ) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt, at dit firma er prækvalificeret. Dit firma opfordres nu til at give bud. Til orientering kan det oplyses, at Bygningsstyrelsen har valgt at opfordre følgende til at afgive bud: Barclays/Züblin - Züblin A/S og Barclays Infrastruture Funds Management Limited Team OPP Kalvebod Brygge MT Højgaard A/S og DEAS Pihl K&L Gruppen E. Pihl & Søn A/S og Kemp & Lauritzen A/S Sjælsø Danmark A/S Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud af en bygge- og anlægsopgave i henhold til Bek. nr. 937 af 16. september 2004 (om gennemførelse af udbudsdirektivet). Bygningsstyrelsen gør opmærksom på, at det er den prækvalificerede/det prækvalificerede konsortium, der skal afgive tilbuddet. Det bemærkes, at aftaleindgåelse er betinget af de bevilgende myndigheders godkendelse. 1. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende: Dette opfordringsbrev med bilag Udbudsbekendtgørelsen OPP-aftale (med bilag) Se bilag B til dette opfordringsbrev for en liste over udbudsdokumenterne. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på webadressen Udbuddet har titlen OPP Kalvebod Brygge og udbudsnr. TN Dit firma vil modtage en med besked om adgangstilladelsen. en tilsendes den kontaktperson, som dit firma har udpeget i sin anmodning om prækvalifikation. Kontaktpersonen har mulighed for at tildele andre adgang til udbudsmaterialet se Brugermanual til Byggeweb Udbud Tilbudsgiver. Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til: Byggeweb A/S Tlf

2 Side 2 af 16 Fortrolighed Udbudsmaterialet skal behandles fortroligt. Tilbudsgiveren skal sikre, at adgang til udbudsmaterialet er begrænset til de medarbejdere og eventuelle underleverandører, der har med tilbudsgiverens tilbud at gøre. Modtagere af udbudsmaterialet skal ligeledes sikre, at alle kopier af udbudsmaterialet makuleres eller slettes, såfremt tilbudsgiverens tilbud ikke accepteres. 2. Aflevering af tilbud Tilbud skal afleveres digitalt på Aflevering sker ved upload af dokumenter, der opfylder de på websiden anførte afleveringskrav, samt efterfølgende klik på knappen Aflever tilbud. Der henvises i det hele taget til Byggeweb Udbud Brugermanual til Byggeweb Udbud Tilbudsgiver. Tilbud skal afleveres i sin helhed senest: Mandag den 2. december 2013 kl (Tilbudsfristen) Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning. Ud over den ovennævnte digitale aflevering, har Tilbudsgiveren mulighed for at aflevere materiale (fx plancher, 3D-modeller mv.), på adressen: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby Att.: Njal Olsen Materiale bør mærkes: Tilbud OPP Kalvebod Brygge må ikke åbnes Materiale, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke komme i betragtning. Sprog Tilbud og spørgsmål skal afgives skriftligt og på dansk. Krav til tilbud Tilbud skal indeholde de dokumenter og informationer, der opfylder de afleveringskrav, der fremgår af bilag A til dette brev. Kravene gentages i Byggeweb Udbud. Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt. Delpriser i tilbudsgivers tilbudsmodel betragtes som selvstændige tilbud. Forbehold Tilbud, der indeholder forbehold, risikerer at blive afvist som ukonditionsmæssige. Tilbudsåbning Tilbuddene åbnes uden tilbudsgivernes tilstedeværelse.

3 Side 3 af Aftalen Tilbudsgiver skal være identisk med den prækvalificerede/det prækvalificerede konsortium. Den endelige kontraktpart kan være et - evt. til lejligheden af de prækvalificerede oprettet selskab - eller anden juridisk person som vil skulle forestå opfyldelsen af aftalen. Selskabet, der skal forestå opfyldelsen af aftalen, skal basere sig på ydelserne fra tilbudsgiver. Tilbuddet skal bl.a. indeholde OPP-aftalen. I OPP-aftalen skal Tilbudsgiver indsætte de relevante oplysninger, hvor sådanne er efterspurgt. Disse forespørgsler er markeret med skarp parentes. Der må ikke uden for de skarpe parenteser ske ændringer i dokumentet. Eventuelle krav fra Tilbudsgiverens side om yderligere ændringer til OPPaftalen skal fremsættes som forbehold til udbudsmaterialet med de dermed forbundne risici for, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver skal i sit tilbud have underskrevet den udfyldte OPP-aftale, der afleveres. Tilbudsgiver skal ligeledes have indsat de relevante oplysninger, hvor sådanne er efterspurgt i Bilag 2, Vilkår for leje grundareal til statsligt knudepunkt på Kalvebod Brygge (Grundlejekontrakt), til OPP-aftalen. Disse forespørgsler er markeret med skarp parentes: [ ]. Bilaget skal underskrives og afleveres sammen med tilbuddet. 4. Spørgsmål i tilbudsperioden Skriftlige spørgsmål Alle henvendelser vedrørende udbudsmaterialet skal ske skriftligt. Spørgsmål sendes til: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby Att.: Njal Olsen Mrk. OPP Kalvebod Brygge Spørgsmål Alle spørgsmål inklusive svar vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelige for alle tilbudsgivere på Byggeweb. Spørgsmål tilstræbes besvaret løbende og hurtigst muligt, dog under hensyntagen til kompleksiteten. Spørgsmål, der modtages senest den 15. november 2013, vil under alle omstændigheder blive besvaret senest 6 dage inden dato for aflevering af tilbud. Spørgsmål, der modtages efter den 15. november 2013, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at give et svar senest 6 dage inden dato for aflevering af tilbud. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden dato for aflevering af tilbud, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Informationsmøder Ud over muligheden for at stille skriftlige spørgsmål er der mulighed for at deltage i: Præsentation/fælles spørgemøde afholdes den 18. juni 2013, kl Mødet afholdes på adressen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby, og varer maksimalt 2 timer. Det fælles spørgemøde har til formål

4 Side 4 af 16 at give en generel præsentation af projektet, samt besvare spørgsmål vedr. udbuddet og de funktionsbaserede krav. Fælles spørgemøde med fokus på de juridiske og finansielle spørgsmål afholdes den 26. juni 2013, kl Mødet afholdes på adressen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby, og varer maksimalt 3 timer. Fælles spørgemøde afholdes den 18. september kl Mødet afholdes på adressen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby, og varer maksimalt 3 timer. Fælles afsluttende spørgemøde afholdes den 23. oktober 2013, kl Mødet afholdes på adressen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby, og varer maksimalt 3 timer. Af praktiske hensyn anmodes du om at oplyse, hvorvidt dit firma agter at deltage i møderne og i givet fald, hvor mange repræsentanter dit firma agter at deltage med, senest fire dage før det pågældende spørgemøde, kl Bygningsstyrelsen forbeholder sig retten til at begrænse den enkelte tilbudsgivers deltagerantal melding herom vil blive givet forud for møderne. Tilmeldingen sendes pr. til projektleder Njal Olsen Hvis det skønnes, at der er behov for et eller flere ekstra fælles spørgemøder i konkurrenceperioden, vil Bygningsstyrelsen være indstillet på dette. Spørgsmål til ovenstående møder bedes fremsendt pr. til projektleder Njal Olsen senest 4 dage før afholdelse af det pågældende møde. Det er også muligt at stille spørgsmål på disse møder. Spørgsmål, der ikke er fremsendt inden denne frist eller som stilles på mødet, vil eventuelt først blive besvaret skriftligt i de referater, som Bygningsstyrelsen hurtigst muligt gør tilgængelige på Byggeweb efter møderne. Efter behandling af spørgsmål vil der i nødvendigt omfang blive udarbejdet rettelsesblade til udbudsmaterialet. 5. Tildeling 5.1. Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende delkriterier og vægtning heraf: Ad 1 1. Pris (45 pct.) 2. Arkitektur - Funktionalitet (40 pct.) 3. Arkitektur Æstetik (15 pct.) Ved vurderingen af kriteriet pris er det nutidsværdien af de samlede betalinger over aftalens løbetid, ordregiver vil lægge vægt på, med fokus på: at der opnås den lavest mulige nutidsværdi Tilbudsgiverne skal anvende det fremsendte Bilag Tilbudsark til opgørelse af nutidsværdien.

5 Side 5 af 16 Ad 2 Ved vurderingen af kriteriet Arkitektur Funktionalitet vil ordregiver lægge særlig vægt på de funktionelle og byggetekniske løsninger, med fokus på: Ad 3 At der opnås attraktive arbejdspladser med hensyn til indeklima, akustik, dagslys og kunstlys samt det atmosfæriske og termiske indeklima. At der opnås fleksibilitet og generel anvendelighed med muligheder for lokalisering af større og mindre enheder, anvendelse af åbne miljøer til varierende arbejdspladsindretning, som stimulerer både arbejdsro, videndeling og innovation både internt i enheder og på tværs, og anvendelse af rumtyper til flere formål med henblik på fleksibilitet uden ombygning. At det opnås gode og funktionelle fællesfaciliteter, herunder forhal, adgangsforhold, mødecenter/mødecentre, lokale møderum og flex-rum, kantinen, udeophold (parkstrøg, tagterrasser) samt øvrige særlige funktioner. Ved vurderingen af kriteriet Arkitektur Æstetik vil ordregiver lægge særlig vægt på bygningsanlæggets formgivning og æstetik samt dets rum- og stemningsskabende karakter herunder forholdet til omgivelserne, med fokus på: Det arkitektoniske helhedsgreb, bygningsanlæggets ydre æstetiske kvaliteter og bygningernes sammenhængskraft/sammenbinding. De rumlige æstetiske kvaliteter, rumhøjde, rumlig variation, nuancering af de åbne miljøer og diversitet i indretningen. Planlægning af udearealer herunder opfyldelse af intentionerne i lokalplan nr. 485 for Kalvebod Brygge Vest, ankomstforhold, p-arealer og disses sammenhæng med bygningsanlægget. 5.2 Bedømmelseskomite Bedømmelseskomiteen består af direktør Carsten Jarlov (Bygningsstyrelsen), departementschef Jacob Heinsen (Transportministeriet), direktør Jesper Hansen (Banedanmark), direktør Ib Larsen (Energistyrelsen), vejdirektør Per Jacobsen (Vejdirektoratet), direktør Carsten Falk Hansen (Trafikstyrelsen) og projektdirektør Jan Q. Rasmussen (Bygningsstyrelsen). I forbindelse med bedømmelsen af de indkomne tilbud vil stadsarkitekten for Københavns Kommune, Tina Saaby, deltage som rådgiver for bedømmelseskomiteen. Endvidere er det Bygningsstyrelsens intention at benytte en ekstern fagdommer som konsulent, udnævnt gennem Akademisk Arkitektforening, med henblik på at sikre en optimal vurdering af delkriterium Arkitektur Æstetik i hvert tilbud. 6. Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Såfremt Bygningsstyrelsens underskrivelse af OPP-aftalen bliver forsinket ud over vedståelsesfristens udløb på grund af forhold, der ikke kan tilskrives Tilbudsgiver, kan Basisbetalingen, hvis Tilbudsgiver fortsat ønsker at vedstå sit tilbud, reguleres på grundlag af dokumenterede stigninger i omkostningerne, i perioden fra vedståelsesfristens udløb og frem til tidspunktet for Bygningsstyrelsens underskrift.

6 Side 6 af Tidsplan Bygningsstyrelsen har opstillet nedenstående forventet tidsramme for tilbudsprocessen, idet der forbeholdes ret til at ændre på denne: Udbudsmateriale offentliggøres 6. juni 2013 Præsentation/Fælles spørgemøde 18. juni 2013 Fælles spørgemøde ang. de juridiske og finansielle spørgsmål 26. juni 2013 Fælles spørgemøde 18. september 2013 Fælles afsluttende spørgemøde 23. oktober 2013 Tilbudsfristen 2. december 2013 Meddelelse om økonomisk mest fordelagtige tilbud Ultimo februar Kompensation De tilbudsgivere, som ikke får tildelt kontrakten efter at have afgivet tilbud, vil modtage kompensation. Kompensationen beløber sig til kr ekskl. moms til hver af de tilbudsgivere, der har afgivet et konditionsmæssigt tilbud. Den Tilbudsgiver, der tildeles OPP-aftalen, vil ikke modtage nogen kompensation. 9. Tilbudsvejledning Tilbud skal indeholde de dokumenter og informationer vedrørende den tekniske, finansielle og organisatoriske løsning, som er nødvendige for at opfylde de afleveringskrav, der er anført i bilag A (og gentaget på sagens byggewebside). Tilbuddet bliver til OPP-aftalens bilag 6. Tilbudsgivers tilbud skal blandt andet indeholde en tilbudsmodel (den relevante OPP-aftales bilag 7). Tilbudsmodellen skal indeholde specifikation af anlægsudgifter og udgifter til drift og vedligehold i overensstemmelse med bilag 3.5. Specifikationen af anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger anvendes i relation til OPP-aftalen, navnlig vedrørende ændringsønsker. Tilbudsgiver skal yderligere i sit tilbud angive Basisbetalingen i form af den første kvartalsvise betaling i henhold til OPP-aftalen. Enhedsbetalingerne vil således være faste beløb i aftalens løbetid, når der bortses fra reguleringer for den i bilag 3 til OPP-aftalen, Betalingsmekanismen, beskrevne regulering for prisudvikling på den del af Basisbetalingen, samt reguleringer for forsyning af varme og el og regulering for eventuelle nedslag som følge af mangler i funktionskrav eller services. Med henblik på at kunne foretage sammenligning af de modtagne tilbud, skal alle tilbud endvidere afgives under følgende forudsætninger: Skatte- og momsmæssig behandling Det er Bygningsstyrelsens opfattelse, at det skatte- og momsmæssige ejerskab af Aktivet ligger hos OPPleverandøren. Dette er dog den enkelte Tilbudsgivers risiko, og det er derfor den enkelte Tilbudsgivers ansvar at undersøge dette forhold. Referencerente I forbindelse med afgivelse af tilbud skal Tilbudsgiver anvende en referencerente som udgangspunkt for opgørelsen af fremmedkapitalomkostninger (rentebærende gæld) og dermed de tilbudte Enhedsbetalinger. Den andel af den tilbudte Basisbetaling, som er relateret til fremmedkapitalfinansiering, vil blive reguleret i forhold til

7 Side 7 af 16 udviklingen i referencerenten i perioden frem til Bygningsstyrelsens underskrift af OPP-aftalen, som er sammenfaldende med finansiel closing. Der foretages ikke regulering af Basisbetalingen for så vidt angår egenkapitalfinansiering. Fire uger før tilbudsfristens udløb udsender Bygningsstyrelsen en referencerente, som skal anvendes af alle Tilbudsgivere ved afgivelse af deres tilbud. Referencerenten opgøres på baggrund af 3 måneders CIBOR-renten plus et skønnet SWAP-tillæg, der afspejler forskellen mellem CIBOR-renten og SWAP-renten, baseret på et af Bygningsstyrelsen opstillet cash flow for fremmedfinansiering. Bygningsstyrelsen anerkender og påtager sig renterisikoen vedrørende fremmedkapitalfinansieringen opgjort som forskellen mellem den udmeldte referencerente og en opgjort SWAP-rente for Tilbudsgivers fremmedfinansiering på dagen for finansiel closing. Regulering af Basisbetalingen foretages uanset om forskellen i forhold til referencerenten er positiv eller negativ. Tilbudsgiveren skal i tilbuddet opgøre en kalkulationsrente, som er referencerenten med tillæg af tilbudsgiverens marginaler og lånetillæg mv. Kalkulationsrenten er således den samlede, vægtede fremmedkapitalomkostning for tilbudsgiver, med udgangspunkt i den udmeldte referencerente. Tilbudsgivers kalkulationsrente og dermed også Enhedsbetalingerne (forudsat anvendelse af fremmedfinansiering) vil blive korrigeret med forskellen mellem den udmeldte referencerente og en opgjort SWAPrente opgjort på finansiel closing. Eksempelvis såfremt den udmeldte referencerente udgør 3,50 % og SWAPrenten ved underskrivelse af OPP aftalen udgør 4,00 %, vil Kalkulationsrenten blive tillagt 50 basispoint og den løbende betaling blive reguleret i overensstemmelse hermed, således at tilbudsgiveren vil opnå den samme forrentning af egenkapitalen, som forudsat i det afgivne tilbud. Tilbud skal, jf. bilag A, indeholde Term sheet for hver enkel finansieringskilde med angivelse af marginal/tillæg. Renterisiko Enhedsbetalingerne vil - bortset fra ovenstående regulering af kalkulationsrenten ved finansiel closing - ikke blive reguleret for udviklingen i renteniveauet i aftaleperioden. Det påhviler derfor OPP leverandøren at afdække eventuelle yderligere renterisici fra tidspunktet for underskrift af OPP aftalen og frem til aftalens ophør. Finansiel closing Ved finansiel closing reguleres den anvendte kalkulationsrente til en opgjort SWAP-rente baseret på den vindende tilbudsgivers låneoptagelse og afdragsprofil for fremmedkapital. Der foretages ikke regulering af Basisbetalingen for så vidt angår egenkapitalfinansiering. Tilbudsgiverens financier stiller en SWAP rente på tidspunktet for finansiel closing, og denne verificeres af Bygningsstyrelsens bankforbindelse. Den endelige procedure for finansiel closing fremsendes senest 4 uger inden tilbudsfristens udløb. Energipriser Bygningsstyrelsen påtager sig, jf. betalingsmekanismens afsnit 4, risikoen for udvikling i enhedspriser for varme og el. Bygningsstyrelsen påtager sig dog ikke prisrisikoen for faste udgifter (ikke mængderelaterede) som eksempelvis abonnementsbetaling. For at sikre ligebehandling vil Bygningsstyrelsen udmelde enhedspriser for varme og el, som alle Tilbudsgivere skal anvende i deres tilbud. Disse enhedspriser vil blive udmeldt senest 4 uger før tilbudsfristens udløb. Alle afgifter og øvrige udgifter forbundet med forsyning skal være indeholdt i Tilbudsgivers tilbud og reguleres ikke særskilt.

8 Side 8 af 16 Inflationsregulering Tilbudsgiver skal oplyse dennes estimerede andel af Basisbetalingen (ekskl. betaling for forsyning), som kan henføres til ydelser, hvor omkostningerne forbundet hermed skønnes påvirket af prisudviklingen i Driftsfasen. Tilbudsgivers estimat skal være underbygget af Tilbudsgivers finansielle model. Basisbetalingen vil efterfølgende blive reguleret for prisudvikling én gang årligt med udgangspunkt i Tilbudsgivers angivne andel. Indeksering sker uden hensyntagen til den faktiske prisudvikling på OPP-selskabets omkostninger. Denne andel af ydelsen vil derfor blive reguleret hvert år 1. januar for prisudviklingen i overensstemmelse med bilag 3 Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme til OPP-aftalen. Første regulering vil ske førstkommende 1. januar efter Ibrugtagningstidspunktet. Med henblik på, at Bygningsstyrelsen kan sammenligne de modtagne tilbud på ens grundlag, skal Tilbudsgiver i tilbuddet forudsætte, at prisreguleringen - for den af Tilbudsgiver valgte andel Enhedsbetalingerne der indekseres - udgør 2 pct. år. Lokalplan Bygningsstyrelsen deltager sammen med OPP-leverandøren i lokalplanprocessen og i dialogen med Københavns Kommune. OPP-leverandøren skal til denne proces forvente at afsætte gennemsnitligt mindst én dag om måneden på bygherreniveau fra tidspunktet for kontraktindgåelse og frem til, at der foreligger en byggeretsgivende lokalplan. Bygningsstyrelsen deltagelse i lokalplanprocessen ændrer ikke på, at alle bygherreforpligtelser, herunder leverancer og andragender mv. til Københavns Kommunes sagsbehandling, påhviler OPP-leverandøren. Af bilag 9 fremgår de øvrige forudsætninger for lokalplanprocessen. Grundoplysninger Bygningsstyrelsen vil stille oplysninger om grundplan, matrikelskel mv. samt om eksisterende ledninger og forsyning til rådighed for de bydende, som henholdsvis bilag A-1 og A-2 til bilag 1, de funktionsbaserede krav. Disse oplysninger forventes gjort tilgængelige juli Bygningsstyrelsen vil stille geotekniske undersøgelser samt miljøtekniske undersøgelser til rådighed for tilbudsgiverne som henholdsvis bilag B-1 og B-2 til bilag 1, de funktionsbaserede krav. Disse undersøgelser forventes gjort tilgængelige juli Endvidere vil Bygningsstyrelsen i forbindelse med bilag 2 - Grundlejekontrakten stille et landsinspektørrids til rådighed for tilbudsgiverne snarest muligt, som bilag B til dette dokument Der er ikke udført arkæologiske undersøgelser på grunden. OPP-leverandøren skal ikke indgå i en eventuel grundejerforening, medmindre dette aftales særskilt. Det understreges, at OPP-leverandørens udgifter til leje af grund, jf. bilag 2, skal opkræves særskilt og således ikke modregnes i Enhedsbetalingen eller indgår i bedømmelsen af underkriterium 1 Pris. Udbudsomkostninger Den Tilbudsgiver, der tildeles OPP-aftalen, skal senest ved aftaleindgåelse indbetale kr. 2,9 mio. til Bygningsstyrelsen til dækning af Bygningsstyrelsens udgifter i forbindelse med udbuddet. Beløbet reguleres ikke for det tilfælde, at Bygningsstyrelsens udgifter overstiger kr. 2,9 mio.

9 Side 9 af Tilbudsmodel Tilbudsmodellen, som skal vedlægges OPP-aftalen, skal være i overensstemmelse med Tilbudsgivers underliggende finansielle specifikationer og dokumentation. Modelformat Tilbudsmodeller skal udarbejdes elektronisk i Excel regneark (Excel 2000 eller version der er kompatibel med Excel 2000 eller nyere version). Oversigt over modelstrukturen skal fremgå af modellen. Modeller må ikke indeholde eksterne links til andre filer, skjulte eller beskyttede celler/regneark, cirkulære referencer og alle makroer skal identificeres og forklares. Nutidsværdi Nutidsværdien af Enhedsbetalingerne skal beregnes under den forudsætning, at pengestrømmene vil tilflyde ultimo året og ved anvendelse af en diskonteringsrente, som vil blive udmeldt af Bygningsstyrelsen 4 uger før tilbudsfristen. Nutidsværdien skal opgøres pr. 31. december 2013 i Bilag 3.5 Tilbudsark. 11. Oplysninger i medfør udbudsdirektivets art. 27, stk. 1 Nedenfor er angivet, adresse, internetadresse og telefonnummer m.v. for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. 1) Skat - Hovedcentret Østbanegade København Ø Telefon: / Telefax: adresse: Internetadresse: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: adresse: Internetadresse: 3) Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Telefon: / Telefax: adresse: Internetadresse: Bygningsstyrelsen ser frem til at modtage dit tilbud. Med venlig hilsen Njal Olsen Projektleder Tlf

10 Side 10 af 16 Bilag A - Krav til tilbud Tilbud skal afleveres med følgende bilag og i følgende struktur: Indeks/checkliste med afkrydsningsfelt: Nr. Materiale Kryds 1. Følgebrev 2. Aftale om tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Københavns Kommune, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift og finansiering i underskrevet stand. Vejledning: Basisbetalingen og Byggesummen skal angives i OPP-aftalens Det skal tydeligt fremgå, hvem der er aftalepart, jf. pkt. 3 i opfordringsbrev. 2.1 Garanti, jf. OPP-aftalens 31. Tilbudsgiver skal som minimum levere dokumentation i forbindelse med tilbuddets afgivelse, hvoraf det fremgår, at Garanten vil stille den påkrævede garanti. Det understreges, at det er en betingelse for indgåelse af OPP-aftalen, at garantien stilles i henhold til OPP-aftalens Vilkår for leje af grundareal til statsligt kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge i underskrevet stand Vejledning: Det skal tydeligt fremgå, hvem der er aftalepart, i lejevilkårene kaldet Lejeren, jf. bilag 2 - Vilkår for leje af grundareal til statsligt kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge. 4. Bekræftelse af at alle forhold anført i forbindelse med prækvalifikationen fortsat er gældende 4.1 Tro og love-erklæring om, hvorvidt Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger ekskl. moms i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Vejledning: Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, fx et konsortium, skal erklæringen kunne afgives af hver enkelt konsortiedeltager 4.2 Organisationsplan Beskrivelse af Tilbudsgivers organisering samt de enkelte deltageres rolle, herunder hvilke(n) del(e) af den samlede leverance de enkelte deltagere vil forestå, og oplysning om, i hvilket omfang de enkelte deltagere vil hæfte for hinandens forpligtelser, jf. prækvalifikationen. Ønsker Tilbudsgiver at oprette et selskab efter tildeling af kontrakten skal tilbuddet ligeledes vedlægges en beskrivelse af, hvordan selskabet vil blive stiftet og ejet, herunder selskabet organisering samt de enkelte deltageres rolle, herunder hvilke(n) del(e) af den samlede leverance de enkelte deltagere vil forestå, og oplysning om, i hvilket omfang de enkelte deltagere vil hæfte for hinandens forpligtelser, jf. prækvalifikationen. 4.3 Tro og love-erklæring (Art. 45 stk.2) Der skal afleveres tro og love-erklæring i forbindelse med tilbudsgivning.

11 Side 11 af 16 I forbindelse med kontraktindgåelsen skal den vindende tilbudsgiver endvidere aflevere serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der dokumenterer, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af bestemmelserne i art. 45, stk. 1 og 2 a, b c, e eller f. Vejledning: Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f. eks. et konsortium, skal erklæringen kunne afgives af hver enkelt konsortiedeltager. 5. Nutidsværdi af Enhedsbetalinger og finansielle oplysninger Der skal afleveres oplysninger om Nutidsværdi af de løbende Enhedsbetalinger som beregnet i Bilag 3.5 Tilbudsark, til brug for vurderingen af underkriterium 1, Pris. Dertil vil tilbudsgiver skulle oplyse størrelsen af Basisbetalingen og Byggesummen. Bilag 3.5 Tilbudsark skal anvendes til opgørelse af nutidsværdien af Enhedsbetalingerne og det skal angives i hvilke ark/ celler i Tilbudsmodellen, de nævnte størrelser kan aflæses. Vejledning: Det skal angives på hvilke ark/celler i Tilbudsmodellen, de nævnte størrelser kan aflæses. 6. Oplysninger til brug for opfyldelsen af OPP-aftalens: - bilag 1; Funktionsbaserede krav - bilag 4; Samarbejdsmodel samt til vurderingen af - underkriterium 2 Arkitektur - Funktionalitet - underkriterium 3 Arkitektur - Æstetik Oplysningerne sammenfattes og afleveres på plancher, i A3-mappe og som 3D model jf , og Planche (maks. 5 A0 højformat) med kortfattet beskrivelse, bebyggelsesplan og snit 1:500, planer, snit og facader 1:200/1:300 og illustrationer. Plancher skal desuden afleveres digitalt på Byggeweb i pdf-format A3-mapper med fuld beskrivelse, redegørelser og øvrig dokumentation samt nedfotograferet løsningsforslag. A3-mappe skal desuden afleveres digitalt på Byggeweb i pdf-format D model, svarende til en fysisk 1:500 model. 3D model afleveres digitalt på Byggeweb i skp-format. 6.1 Arkitektonisk hoveddisponering En redegørelse for bygningens placering og sammenhænge i den omgivende byarkitektoniske kontekst, herunder bebyggelsesform, bygningshøjder og udformning af parkstrøg. - Tekst (Planche jf og A3-mappe jf ). - Bebyggelsesplan (Planche jf og A3-mappe jf ). - Snittegninger 1:500 (Planche jf og A3-mappe jf ).

12 Side 12 af 16 - Illustration af bebyggelsen fra indkørslen til København/Vasbygade/Kalvebod Brygge (Planche jf og A3-mappe jf ). - Illustration af bebyggelsen og parkstrøget set fra parkstrøget (Planche jf og A3-mappe jf ). - Øvrige valgfri illustrationer, fx perspektiver, 3D-illustrationer (Planche jf og A3-mappe jf ) En redegørelse for bygningens arkitektoniske hovedidé og udformning, samt det overordnede materialevalg. - Tekst (Planche jf og A3-mappe jf ). - Planer, snit og facader 1:200/1:300 (Planche jf og A3-mappe jf ). - Valgfri illustrationer, fx perspektiver, 3D-illustrationer (Planche jf og A3-mappe jf ) En redegørelse for bygningens form og volumen i form af en 3D model. Modellen skal indsættes i områdemodel udarbejdet af Bestiller (SketchUp model). Digital fil (jf ). 6.2 Funktionalitet En redegørelse for bygningens samlede disponering, herunder infrastruktur, lokalisering af brugere, funktioner og indretning. - Redegørelse inkl. diagrammatisk oversigt over flow og funktionsfordeling (A3-mappe jf ). - Planer 1:200/1:300 (Planche jf og A3-mappe jf ). - Valgfri illustrationer, fx udsnit og illustrationer (Planche jf og A3-mappe jf ) En redegørelse for principperne i bygningens fleksibilitet og fremtidssikring med hensyn til lokalisering af arbejdspladser, udnyttelse af lokaler, ændring i funktioner mv. Redegørelsen skal indeholde beskrivelse af kompleksiteten i bygningsdelenes muligheder i forhold til fleksibilitet og fremtidssikring. - Redegørelse (A3-mappe jf ). - Valgfri illustrationer, fx udsnit og illustrationer (A3-mappe jf ) En redegørelse for etageareal, herunder brutto- og nettoarealer. - Rumprogram med oplistning af forslagets rum/funktioner og disses nettoarealer samt bruttoetageareal jf. bilag D 1 til de funktionsbaserede krav, bilag 1 udarbejdet af Bestiller (A3- mappe jf ). - Angivelse af rum og funktioner på planer, jf. rumprogrammet. Alle rum/funktioner skal på planerne kunne identificeres ift. bilag D 1 til de funktionsbaserede krav, bilag 1 (Planche jf og A3-mappe jf ). 6.3 Konstruktioner samt tekniske installationer og anlæg En beskrivelse af de overordnede byggetekniske forhold, herunder konstruktive

13 Side 13 af 16 hovedprincipper. - Redegørelse (A3-mappe jf ) En redegørelse for principperne for de tekniske hovedkomponenter, teknikrum og føringsveje for installationer, herunder hvorledes disse er tænkt fleksible og fremtidssikrede. - Redegørelse (A3-mappe jf ) En redegørelse for hvordan der skabes et godt fysisk indeklima, herunder termisk og atmosfærisk indeklima, dagslys og kunstlys, akustik, brug af miljørigtige materialer mv. - Redegørelse (A3-mappe jf ). 6.4 Bygningsdrift og vedligehold Beskrivelse af driftsstrategi for såvel bygningsdrift og vedligehold, håndtering af den daglige drift, udarbejdelse af rengøringsprogram samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdsplaner. Der skal ligeledes være en beskrivelse af driftsorganisationen. - Redegørelse (A3-mappe jf ) Beskrivelse af aktivets tilstand efter 20 år herunder bygningsdele og installationers levetid, og hvornår de påtænkes genoprettet/udskiftet samt omfanget af genopretningen/udskiftningen. - Redegørelse (A3-mappe jf ) Beskrivelse af tiltag i forbindelse med energioptimering. - Redegørelse (A3-mappe jf ). 7. Økonomiske oplysninger navnlig bilag Tilbudsmodellen Tilbudsmodellen skal udarbejdes elektronisk i Excel regneark (Excel 2000 eller version der er kompatibel med Excel 2000 eller senere versioner) Brugervejledning til tilbudsmodellen, hvori alle ikke umiddelbart tilgængelige forudsætninger er kommenteret. Denne bør ligeledes skitsere, hvordan modellen skal åbnes (såfremt dette afviger fra standard), en oversigt over modelstrukturen samt øvrige særlige rutiner i modellen (herunder makroer og Tilføjelsesprogrammer eller andre indstillinger, som skal aktiveres før modellen anvendes). 7.2 Tilbudsmodellen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Anlægsomkostninger for Byggeriet opgjort pr. kvartal i anlægsperioden. Samlede anlægsomkostninger fordelt på kategorier som beskrevet i Bilag Tilbudsark pkt. 8.1 til 8.23 Omkostninger forbundet med drift og vedligehold af Aktivet, fordelt på kategorier som beskrevet i Bilag Tilbudsark pkt. 8.1 til 8.23 Omkostninger til forsikring.

14 Side 14 af 16 OPP-leverandørens administrationsomkostninger. Forudsætninger for udvikling i arbejdskapital. Beskrivelse af anvendte skatte- og momsmæssige forudsætninger. Størrelse af likviditet og /eller uudnyttede lånefaciliteter Budgetteret energiforbrug fordelt på varme og el, angivet i hhv. MWh og KWh og kr. baseret på de af Bestiller udmeldte enhedspriser. 7.3 Output fra tilbudsmodellen Resultat-, balance- og likviditetsopgørelser for perioden 1. januar december opgjort pr. kvartal i anlægsperioden Resultat-, balance- og likviditetsopgørelser for perioden 1. januar december opgjort pr. år i driftsperioden og for det efterfølgende år efter OPP-aftalens ophør Årlig opgørelse af kapitalstruktur opgjort i kr., fordelt på alle typer af egen- og fremmedkapital Den løbende betaling opgjort fra ibrugtagning inkl. indeksering baseret på de af Ordregiver udmeldte indekseringssatser. 7.4 Bilag Tilbudsark Vedhæftede Bilag 3.5 Tilbudsark i excel skal udfyldes med oplysninger fra Tilbudsmodellen, og indsættes som første side i Tilbudsgivers Tilbudsmodel. Formålet med Tilbudsarket er at samle udvalgte oplysninger fra tilbudsgivers Tilbudsmodel. I Tilbudsarket skal det oplyses på hvilke ark/celler i tilbudsgivers Tilbudsmodel oplysningerne kan genfindes. Tilbudsarket har desuden til hensigt at sikre en ensartet beregning af nutidsværdi af Enhedsbetalinger, idet Tilbudsarket indeholder en model til beregning af nutidsværdien. 7.5 Oplysninger om egenkapital eller egenkapitallignende indskud skal som minimum omfatte: Samlet tegningsbeløb og tegningsbeløb for hver nævnt investor. Navn, adresse og CVR nr. for hver investor (hvis relevant). Tidsangivelse for egenkapitalindskud og investeringens forventede løbetid/indfrielsesdato. Dokumentation fra indskydere af egenkapital, der bekræfter deres forpligtelse til at tegne egenkapital. 7.6 Information vedrørende rentebærende gæld og garantier Navn og kontaktinformation på hver finansieringskilde Løbetid og vilkår for hvert lån, herunder: a. Kreditfacilitet og tilbagebetalingsplan, herunder finansieringens løbetid b. Evt. garantistillelser c. Kreditmarginal i forhold til Referencerenten d. Gebyrer (fx stiftelses- og garantiprovision) e. Eventuelle Debt Cover Ratios, der udløser misligholdelse af lån f. Evt. øvrige forhold som kan medføre misligholdelse af lån g. Information om de reserver, der kræves opretholdt til fx større vedligehold eller andre periodiske omkostninger Information vedrørende planlagte ændringer i ejerstruktur og finansieringsstruktur, herunder forventninger til tidspunkt og art af refinansiering i aftaleperioden Dokumentation fra hver långiver, der bekræfter deres tilsagn/hensigt til at yde finansiering i henhold til den valgte finansieringsmodel.

15 Side 15 af Detaljer om garantier (herunder opfyldelses-/performancegarantier), der skal gives i forbindelse med konsortiets forpligtelser og hæftelser for hver af konsortiedeltagerne eller disses tilknyttede selskaber Oplysninger om omkostninger ved refinansiering. 7.7 Bekræftelser Tilbudsgiver skal indhente bekræftelse fra långivere og egenkapitalinvestorer, om at disse har gennemgået og accepteret den finansielle model, betalingsmekanismen Bekræftelse af, at Enhedsbetalingerne forbliver uændret i tilfælde af forsinkelse af den faktiske dato for underskrivelse af aftalen til og med 1. juli 2014.

16 Side 16 af 16 Bilag B Liste over udbudsdokumenter Bilag Dokumentnavn Opfordringsbrev Udbudsbekendtgørelse OPP-kontrakten Bilag 1 Funktionsbaserede krav Bilag A-1 Grundplan, matrikelskel, byggefelter og vejl. koter Bilag A-2 Eksisterende forsyning, ledningsnet mv. Bilag B-1 Geoteknisk rapport Bilag B-2 Miljørapport vedr. forurening Bilag C Lokalplan nr. 485 Kalvebod Brygge Vest Bilag D Rumprogram Bilag 2 Vilkår for leje af grundareal til statsligt kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge. Bilag A Grundlejekontrakt 2 (lejekontrakt efter OPP-aftalens ophør) Bilag B Landinspektørrids af 3. juli 2013 Bilag 3 Betalingsmekanisme Bilag 3.1 Betalingsmekanismens excel-model Bilag 3.2 Eksempler på opgørelsen af nedslag i henhold til betalingsmekanismen Bilag 3.3 Excel-model til støtte for beregning af energiprisregulering Bilag 3.4 Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.5 Tilbudsark Bilag 4 Samarbejdsmodel Bilag 5 Overdragelse af aktivet Bilag 9 Lokalplanforudsætninger

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere