OPP Kalvebod Brygge (2013/S ) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud"

Transkript

1 Side 1 af juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S ) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt, at dit firma er prækvalificeret. Dit firma opfordres nu til at give bud. Til orientering kan det oplyses, at Bygningsstyrelsen har valgt at opfordre følgende til at afgive bud: Barclays/Züblin - Züblin A/S og Barclays Infrastruture Funds Management Limited Team OPP Kalvebod Brygge MT Højgaard A/S og DEAS Pihl K&L Gruppen E. Pihl & Søn A/S og Kemp & Lauritzen A/S Sjælsø Danmark A/S Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud af en bygge- og anlægsopgave i henhold til Bek. nr. 937 af 16. september 2004 (om gennemførelse af udbudsdirektivet). Bygningsstyrelsen gør opmærksom på, at det er den prækvalificerede/det prækvalificerede konsortium, der skal afgive tilbuddet. Det bemærkes, at aftaleindgåelse er betinget af de bevilgende myndigheders godkendelse. 1. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende: Dette opfordringsbrev med bilag Udbudsbekendtgørelsen OPP-aftale (med bilag) Se bilag B til dette opfordringsbrev for en liste over udbudsdokumenterne. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på webadressen Udbuddet har titlen OPP Kalvebod Brygge og udbudsnr. TN Dit firma vil modtage en med besked om adgangstilladelsen. en tilsendes den kontaktperson, som dit firma har udpeget i sin anmodning om prækvalifikation. Kontaktpersonen har mulighed for at tildele andre adgang til udbudsmaterialet se Brugermanual til Byggeweb Udbud Tilbudsgiver. Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til: Byggeweb A/S Tlf

2 Side 2 af 16 Fortrolighed Udbudsmaterialet skal behandles fortroligt. Tilbudsgiveren skal sikre, at adgang til udbudsmaterialet er begrænset til de medarbejdere og eventuelle underleverandører, der har med tilbudsgiverens tilbud at gøre. Modtagere af udbudsmaterialet skal ligeledes sikre, at alle kopier af udbudsmaterialet makuleres eller slettes, såfremt tilbudsgiverens tilbud ikke accepteres. 2. Aflevering af tilbud Tilbud skal afleveres digitalt på Aflevering sker ved upload af dokumenter, der opfylder de på websiden anførte afleveringskrav, samt efterfølgende klik på knappen Aflever tilbud. Der henvises i det hele taget til Byggeweb Udbud Brugermanual til Byggeweb Udbud Tilbudsgiver. Tilbud skal afleveres i sin helhed senest: Mandag den 2. december 2013 kl (Tilbudsfristen) Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning. Ud over den ovennævnte digitale aflevering, har Tilbudsgiveren mulighed for at aflevere materiale (fx plancher, 3D-modeller mv.), på adressen: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby Att.: Njal Olsen Materiale bør mærkes: Tilbud OPP Kalvebod Brygge må ikke åbnes Materiale, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke komme i betragtning. Sprog Tilbud og spørgsmål skal afgives skriftligt og på dansk. Krav til tilbud Tilbud skal indeholde de dokumenter og informationer, der opfylder de afleveringskrav, der fremgår af bilag A til dette brev. Kravene gentages i Byggeweb Udbud. Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt. Delpriser i tilbudsgivers tilbudsmodel betragtes som selvstændige tilbud. Forbehold Tilbud, der indeholder forbehold, risikerer at blive afvist som ukonditionsmæssige. Tilbudsåbning Tilbuddene åbnes uden tilbudsgivernes tilstedeværelse.

3 Side 3 af Aftalen Tilbudsgiver skal være identisk med den prækvalificerede/det prækvalificerede konsortium. Den endelige kontraktpart kan være et - evt. til lejligheden af de prækvalificerede oprettet selskab - eller anden juridisk person som vil skulle forestå opfyldelsen af aftalen. Selskabet, der skal forestå opfyldelsen af aftalen, skal basere sig på ydelserne fra tilbudsgiver. Tilbuddet skal bl.a. indeholde OPP-aftalen. I OPP-aftalen skal Tilbudsgiver indsætte de relevante oplysninger, hvor sådanne er efterspurgt. Disse forespørgsler er markeret med skarp parentes. Der må ikke uden for de skarpe parenteser ske ændringer i dokumentet. Eventuelle krav fra Tilbudsgiverens side om yderligere ændringer til OPPaftalen skal fremsættes som forbehold til udbudsmaterialet med de dermed forbundne risici for, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver skal i sit tilbud have underskrevet den udfyldte OPP-aftale, der afleveres. Tilbudsgiver skal ligeledes have indsat de relevante oplysninger, hvor sådanne er efterspurgt i Bilag 2, Vilkår for leje grundareal til statsligt knudepunkt på Kalvebod Brygge (Grundlejekontrakt), til OPP-aftalen. Disse forespørgsler er markeret med skarp parentes: [ ]. Bilaget skal underskrives og afleveres sammen med tilbuddet. 4. Spørgsmål i tilbudsperioden Skriftlige spørgsmål Alle henvendelser vedrørende udbudsmaterialet skal ske skriftligt. Spørgsmål sendes til: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby Att.: Njal Olsen Mrk. OPP Kalvebod Brygge Spørgsmål Alle spørgsmål inklusive svar vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelige for alle tilbudsgivere på Byggeweb. Spørgsmål tilstræbes besvaret løbende og hurtigst muligt, dog under hensyntagen til kompleksiteten. Spørgsmål, der modtages senest den 15. november 2013, vil under alle omstændigheder blive besvaret senest 6 dage inden dato for aflevering af tilbud. Spørgsmål, der modtages efter den 15. november 2013, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at give et svar senest 6 dage inden dato for aflevering af tilbud. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden dato for aflevering af tilbud, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Informationsmøder Ud over muligheden for at stille skriftlige spørgsmål er der mulighed for at deltage i: Præsentation/fælles spørgemøde afholdes den 18. juni 2013, kl Mødet afholdes på adressen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby, og varer maksimalt 2 timer. Det fælles spørgemøde har til formål

4 Side 4 af 16 at give en generel præsentation af projektet, samt besvare spørgsmål vedr. udbuddet og de funktionsbaserede krav. Fælles spørgemøde med fokus på de juridiske og finansielle spørgsmål afholdes den 26. juni 2013, kl Mødet afholdes på adressen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby, og varer maksimalt 3 timer. Fælles spørgemøde afholdes den 18. september kl Mødet afholdes på adressen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby, og varer maksimalt 3 timer. Fælles afsluttende spørgemøde afholdes den 23. oktober 2013, kl Mødet afholdes på adressen Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby, og varer maksimalt 3 timer. Af praktiske hensyn anmodes du om at oplyse, hvorvidt dit firma agter at deltage i møderne og i givet fald, hvor mange repræsentanter dit firma agter at deltage med, senest fire dage før det pågældende spørgemøde, kl Bygningsstyrelsen forbeholder sig retten til at begrænse den enkelte tilbudsgivers deltagerantal melding herom vil blive givet forud for møderne. Tilmeldingen sendes pr. til projektleder Njal Olsen Hvis det skønnes, at der er behov for et eller flere ekstra fælles spørgemøder i konkurrenceperioden, vil Bygningsstyrelsen være indstillet på dette. Spørgsmål til ovenstående møder bedes fremsendt pr. til projektleder Njal Olsen senest 4 dage før afholdelse af det pågældende møde. Det er også muligt at stille spørgsmål på disse møder. Spørgsmål, der ikke er fremsendt inden denne frist eller som stilles på mødet, vil eventuelt først blive besvaret skriftligt i de referater, som Bygningsstyrelsen hurtigst muligt gør tilgængelige på Byggeweb efter møderne. Efter behandling af spørgsmål vil der i nødvendigt omfang blive udarbejdet rettelsesblade til udbudsmaterialet. 5. Tildeling 5.1. Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende delkriterier og vægtning heraf: Ad 1 1. Pris (45 pct.) 2. Arkitektur - Funktionalitet (40 pct.) 3. Arkitektur Æstetik (15 pct.) Ved vurderingen af kriteriet pris er det nutidsværdien af de samlede betalinger over aftalens løbetid, ordregiver vil lægge vægt på, med fokus på: at der opnås den lavest mulige nutidsværdi Tilbudsgiverne skal anvende det fremsendte Bilag Tilbudsark til opgørelse af nutidsværdien.

5 Side 5 af 16 Ad 2 Ved vurderingen af kriteriet Arkitektur Funktionalitet vil ordregiver lægge særlig vægt på de funktionelle og byggetekniske løsninger, med fokus på: Ad 3 At der opnås attraktive arbejdspladser med hensyn til indeklima, akustik, dagslys og kunstlys samt det atmosfæriske og termiske indeklima. At der opnås fleksibilitet og generel anvendelighed med muligheder for lokalisering af større og mindre enheder, anvendelse af åbne miljøer til varierende arbejdspladsindretning, som stimulerer både arbejdsro, videndeling og innovation både internt i enheder og på tværs, og anvendelse af rumtyper til flere formål med henblik på fleksibilitet uden ombygning. At det opnås gode og funktionelle fællesfaciliteter, herunder forhal, adgangsforhold, mødecenter/mødecentre, lokale møderum og flex-rum, kantinen, udeophold (parkstrøg, tagterrasser) samt øvrige særlige funktioner. Ved vurderingen af kriteriet Arkitektur Æstetik vil ordregiver lægge særlig vægt på bygningsanlæggets formgivning og æstetik samt dets rum- og stemningsskabende karakter herunder forholdet til omgivelserne, med fokus på: Det arkitektoniske helhedsgreb, bygningsanlæggets ydre æstetiske kvaliteter og bygningernes sammenhængskraft/sammenbinding. De rumlige æstetiske kvaliteter, rumhøjde, rumlig variation, nuancering af de åbne miljøer og diversitet i indretningen. Planlægning af udearealer herunder opfyldelse af intentionerne i lokalplan nr. 485 for Kalvebod Brygge Vest, ankomstforhold, p-arealer og disses sammenhæng med bygningsanlægget. 5.2 Bedømmelseskomite Bedømmelseskomiteen består af direktør Carsten Jarlov (Bygningsstyrelsen), departementschef Jacob Heinsen (Transportministeriet), direktør Jesper Hansen (Banedanmark), direktør Ib Larsen (Energistyrelsen), vejdirektør Per Jacobsen (Vejdirektoratet), direktør Carsten Falk Hansen (Trafikstyrelsen) og projektdirektør Jan Q. Rasmussen (Bygningsstyrelsen). I forbindelse med bedømmelsen af de indkomne tilbud vil stadsarkitekten for Københavns Kommune, Tina Saaby, deltage som rådgiver for bedømmelseskomiteen. Endvidere er det Bygningsstyrelsens intention at benytte en ekstern fagdommer som konsulent, udnævnt gennem Akademisk Arkitektforening, med henblik på at sikre en optimal vurdering af delkriterium Arkitektur Æstetik i hvert tilbud. 6. Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Såfremt Bygningsstyrelsens underskrivelse af OPP-aftalen bliver forsinket ud over vedståelsesfristens udløb på grund af forhold, der ikke kan tilskrives Tilbudsgiver, kan Basisbetalingen, hvis Tilbudsgiver fortsat ønsker at vedstå sit tilbud, reguleres på grundlag af dokumenterede stigninger i omkostningerne, i perioden fra vedståelsesfristens udløb og frem til tidspunktet for Bygningsstyrelsens underskrift.

6 Side 6 af Tidsplan Bygningsstyrelsen har opstillet nedenstående forventet tidsramme for tilbudsprocessen, idet der forbeholdes ret til at ændre på denne: Udbudsmateriale offentliggøres 6. juni 2013 Præsentation/Fælles spørgemøde 18. juni 2013 Fælles spørgemøde ang. de juridiske og finansielle spørgsmål 26. juni 2013 Fælles spørgemøde 18. september 2013 Fælles afsluttende spørgemøde 23. oktober 2013 Tilbudsfristen 2. december 2013 Meddelelse om økonomisk mest fordelagtige tilbud Ultimo februar Kompensation De tilbudsgivere, som ikke får tildelt kontrakten efter at have afgivet tilbud, vil modtage kompensation. Kompensationen beløber sig til kr ekskl. moms til hver af de tilbudsgivere, der har afgivet et konditionsmæssigt tilbud. Den Tilbudsgiver, der tildeles OPP-aftalen, vil ikke modtage nogen kompensation. 9. Tilbudsvejledning Tilbud skal indeholde de dokumenter og informationer vedrørende den tekniske, finansielle og organisatoriske løsning, som er nødvendige for at opfylde de afleveringskrav, der er anført i bilag A (og gentaget på sagens byggewebside). Tilbuddet bliver til OPP-aftalens bilag 6. Tilbudsgivers tilbud skal blandt andet indeholde en tilbudsmodel (den relevante OPP-aftales bilag 7). Tilbudsmodellen skal indeholde specifikation af anlægsudgifter og udgifter til drift og vedligehold i overensstemmelse med bilag 3.5. Specifikationen af anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger anvendes i relation til OPP-aftalen, navnlig vedrørende ændringsønsker. Tilbudsgiver skal yderligere i sit tilbud angive Basisbetalingen i form af den første kvartalsvise betaling i henhold til OPP-aftalen. Enhedsbetalingerne vil således være faste beløb i aftalens løbetid, når der bortses fra reguleringer for den i bilag 3 til OPP-aftalen, Betalingsmekanismen, beskrevne regulering for prisudvikling på den del af Basisbetalingen, samt reguleringer for forsyning af varme og el og regulering for eventuelle nedslag som følge af mangler i funktionskrav eller services. Med henblik på at kunne foretage sammenligning af de modtagne tilbud, skal alle tilbud endvidere afgives under følgende forudsætninger: Skatte- og momsmæssig behandling Det er Bygningsstyrelsens opfattelse, at det skatte- og momsmæssige ejerskab af Aktivet ligger hos OPPleverandøren. Dette er dog den enkelte Tilbudsgivers risiko, og det er derfor den enkelte Tilbudsgivers ansvar at undersøge dette forhold. Referencerente I forbindelse med afgivelse af tilbud skal Tilbudsgiver anvende en referencerente som udgangspunkt for opgørelsen af fremmedkapitalomkostninger (rentebærende gæld) og dermed de tilbudte Enhedsbetalinger. Den andel af den tilbudte Basisbetaling, som er relateret til fremmedkapitalfinansiering, vil blive reguleret i forhold til

7 Side 7 af 16 udviklingen i referencerenten i perioden frem til Bygningsstyrelsens underskrift af OPP-aftalen, som er sammenfaldende med finansiel closing. Der foretages ikke regulering af Basisbetalingen for så vidt angår egenkapitalfinansiering. Fire uger før tilbudsfristens udløb udsender Bygningsstyrelsen en referencerente, som skal anvendes af alle Tilbudsgivere ved afgivelse af deres tilbud. Referencerenten opgøres på baggrund af 3 måneders CIBOR-renten plus et skønnet SWAP-tillæg, der afspejler forskellen mellem CIBOR-renten og SWAP-renten, baseret på et af Bygningsstyrelsen opstillet cash flow for fremmedfinansiering. Bygningsstyrelsen anerkender og påtager sig renterisikoen vedrørende fremmedkapitalfinansieringen opgjort som forskellen mellem den udmeldte referencerente og en opgjort SWAP-rente for Tilbudsgivers fremmedfinansiering på dagen for finansiel closing. Regulering af Basisbetalingen foretages uanset om forskellen i forhold til referencerenten er positiv eller negativ. Tilbudsgiveren skal i tilbuddet opgøre en kalkulationsrente, som er referencerenten med tillæg af tilbudsgiverens marginaler og lånetillæg mv. Kalkulationsrenten er således den samlede, vægtede fremmedkapitalomkostning for tilbudsgiver, med udgangspunkt i den udmeldte referencerente. Tilbudsgivers kalkulationsrente og dermed også Enhedsbetalingerne (forudsat anvendelse af fremmedfinansiering) vil blive korrigeret med forskellen mellem den udmeldte referencerente og en opgjort SWAPrente opgjort på finansiel closing. Eksempelvis såfremt den udmeldte referencerente udgør 3,50 % og SWAPrenten ved underskrivelse af OPP aftalen udgør 4,00 %, vil Kalkulationsrenten blive tillagt 50 basispoint og den løbende betaling blive reguleret i overensstemmelse hermed, således at tilbudsgiveren vil opnå den samme forrentning af egenkapitalen, som forudsat i det afgivne tilbud. Tilbud skal, jf. bilag A, indeholde Term sheet for hver enkel finansieringskilde med angivelse af marginal/tillæg. Renterisiko Enhedsbetalingerne vil - bortset fra ovenstående regulering af kalkulationsrenten ved finansiel closing - ikke blive reguleret for udviklingen i renteniveauet i aftaleperioden. Det påhviler derfor OPP leverandøren at afdække eventuelle yderligere renterisici fra tidspunktet for underskrift af OPP aftalen og frem til aftalens ophør. Finansiel closing Ved finansiel closing reguleres den anvendte kalkulationsrente til en opgjort SWAP-rente baseret på den vindende tilbudsgivers låneoptagelse og afdragsprofil for fremmedkapital. Der foretages ikke regulering af Basisbetalingen for så vidt angår egenkapitalfinansiering. Tilbudsgiverens financier stiller en SWAP rente på tidspunktet for finansiel closing, og denne verificeres af Bygningsstyrelsens bankforbindelse. Den endelige procedure for finansiel closing fremsendes senest 4 uger inden tilbudsfristens udløb. Energipriser Bygningsstyrelsen påtager sig, jf. betalingsmekanismens afsnit 4, risikoen for udvikling i enhedspriser for varme og el. Bygningsstyrelsen påtager sig dog ikke prisrisikoen for faste udgifter (ikke mængderelaterede) som eksempelvis abonnementsbetaling. For at sikre ligebehandling vil Bygningsstyrelsen udmelde enhedspriser for varme og el, som alle Tilbudsgivere skal anvende i deres tilbud. Disse enhedspriser vil blive udmeldt senest 4 uger før tilbudsfristens udløb. Alle afgifter og øvrige udgifter forbundet med forsyning skal være indeholdt i Tilbudsgivers tilbud og reguleres ikke særskilt.

8 Side 8 af 16 Inflationsregulering Tilbudsgiver skal oplyse dennes estimerede andel af Basisbetalingen (ekskl. betaling for forsyning), som kan henføres til ydelser, hvor omkostningerne forbundet hermed skønnes påvirket af prisudviklingen i Driftsfasen. Tilbudsgivers estimat skal være underbygget af Tilbudsgivers finansielle model. Basisbetalingen vil efterfølgende blive reguleret for prisudvikling én gang årligt med udgangspunkt i Tilbudsgivers angivne andel. Indeksering sker uden hensyntagen til den faktiske prisudvikling på OPP-selskabets omkostninger. Denne andel af ydelsen vil derfor blive reguleret hvert år 1. januar for prisudviklingen i overensstemmelse med bilag 3 Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme til OPP-aftalen. Første regulering vil ske førstkommende 1. januar efter Ibrugtagningstidspunktet. Med henblik på, at Bygningsstyrelsen kan sammenligne de modtagne tilbud på ens grundlag, skal Tilbudsgiver i tilbuddet forudsætte, at prisreguleringen - for den af Tilbudsgiver valgte andel Enhedsbetalingerne der indekseres - udgør 2 pct. år. Lokalplan Bygningsstyrelsen deltager sammen med OPP-leverandøren i lokalplanprocessen og i dialogen med Københavns Kommune. OPP-leverandøren skal til denne proces forvente at afsætte gennemsnitligt mindst én dag om måneden på bygherreniveau fra tidspunktet for kontraktindgåelse og frem til, at der foreligger en byggeretsgivende lokalplan. Bygningsstyrelsen deltagelse i lokalplanprocessen ændrer ikke på, at alle bygherreforpligtelser, herunder leverancer og andragender mv. til Københavns Kommunes sagsbehandling, påhviler OPP-leverandøren. Af bilag 9 fremgår de øvrige forudsætninger for lokalplanprocessen. Grundoplysninger Bygningsstyrelsen vil stille oplysninger om grundplan, matrikelskel mv. samt om eksisterende ledninger og forsyning til rådighed for de bydende, som henholdsvis bilag A-1 og A-2 til bilag 1, de funktionsbaserede krav. Disse oplysninger forventes gjort tilgængelige juli Bygningsstyrelsen vil stille geotekniske undersøgelser samt miljøtekniske undersøgelser til rådighed for tilbudsgiverne som henholdsvis bilag B-1 og B-2 til bilag 1, de funktionsbaserede krav. Disse undersøgelser forventes gjort tilgængelige juli Endvidere vil Bygningsstyrelsen i forbindelse med bilag 2 - Grundlejekontrakten stille et landsinspektørrids til rådighed for tilbudsgiverne snarest muligt, som bilag B til dette dokument Der er ikke udført arkæologiske undersøgelser på grunden. OPP-leverandøren skal ikke indgå i en eventuel grundejerforening, medmindre dette aftales særskilt. Det understreges, at OPP-leverandørens udgifter til leje af grund, jf. bilag 2, skal opkræves særskilt og således ikke modregnes i Enhedsbetalingen eller indgår i bedømmelsen af underkriterium 1 Pris. Udbudsomkostninger Den Tilbudsgiver, der tildeles OPP-aftalen, skal senest ved aftaleindgåelse indbetale kr. 2,9 mio. til Bygningsstyrelsen til dækning af Bygningsstyrelsens udgifter i forbindelse med udbuddet. Beløbet reguleres ikke for det tilfælde, at Bygningsstyrelsens udgifter overstiger kr. 2,9 mio.

9 Side 9 af Tilbudsmodel Tilbudsmodellen, som skal vedlægges OPP-aftalen, skal være i overensstemmelse med Tilbudsgivers underliggende finansielle specifikationer og dokumentation. Modelformat Tilbudsmodeller skal udarbejdes elektronisk i Excel regneark (Excel 2000 eller version der er kompatibel med Excel 2000 eller nyere version). Oversigt over modelstrukturen skal fremgå af modellen. Modeller må ikke indeholde eksterne links til andre filer, skjulte eller beskyttede celler/regneark, cirkulære referencer og alle makroer skal identificeres og forklares. Nutidsværdi Nutidsværdien af Enhedsbetalingerne skal beregnes under den forudsætning, at pengestrømmene vil tilflyde ultimo året og ved anvendelse af en diskonteringsrente, som vil blive udmeldt af Bygningsstyrelsen 4 uger før tilbudsfristen. Nutidsværdien skal opgøres pr. 31. december 2013 i Bilag 3.5 Tilbudsark. 11. Oplysninger i medfør udbudsdirektivets art. 27, stk. 1 Nedenfor er angivet, adresse, internetadresse og telefonnummer m.v. for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. 1) Skat - Hovedcentret Østbanegade København Ø Telefon: / Telefax: adresse: Internetadresse: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: adresse: Internetadresse: 3) Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Telefon: / Telefax: adresse: Internetadresse: Bygningsstyrelsen ser frem til at modtage dit tilbud. Med venlig hilsen Njal Olsen Projektleder Tlf

10 Side 10 af 16 Bilag A - Krav til tilbud Tilbud skal afleveres med følgende bilag og i følgende struktur: Indeks/checkliste med afkrydsningsfelt: Nr. Materiale Kryds 1. Følgebrev 2. Aftale om tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Københavns Kommune, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift og finansiering i underskrevet stand. Vejledning: Basisbetalingen og Byggesummen skal angives i OPP-aftalens Det skal tydeligt fremgå, hvem der er aftalepart, jf. pkt. 3 i opfordringsbrev. 2.1 Garanti, jf. OPP-aftalens 31. Tilbudsgiver skal som minimum levere dokumentation i forbindelse med tilbuddets afgivelse, hvoraf det fremgår, at Garanten vil stille den påkrævede garanti. Det understreges, at det er en betingelse for indgåelse af OPP-aftalen, at garantien stilles i henhold til OPP-aftalens Vilkår for leje af grundareal til statsligt kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge i underskrevet stand Vejledning: Det skal tydeligt fremgå, hvem der er aftalepart, i lejevilkårene kaldet Lejeren, jf. bilag 2 - Vilkår for leje af grundareal til statsligt kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge. 4. Bekræftelse af at alle forhold anført i forbindelse med prækvalifikationen fortsat er gældende 4.1 Tro og love-erklæring om, hvorvidt Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger ekskl. moms i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Vejledning: Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, fx et konsortium, skal erklæringen kunne afgives af hver enkelt konsortiedeltager 4.2 Organisationsplan Beskrivelse af Tilbudsgivers organisering samt de enkelte deltageres rolle, herunder hvilke(n) del(e) af den samlede leverance de enkelte deltagere vil forestå, og oplysning om, i hvilket omfang de enkelte deltagere vil hæfte for hinandens forpligtelser, jf. prækvalifikationen. Ønsker Tilbudsgiver at oprette et selskab efter tildeling af kontrakten skal tilbuddet ligeledes vedlægges en beskrivelse af, hvordan selskabet vil blive stiftet og ejet, herunder selskabet organisering samt de enkelte deltageres rolle, herunder hvilke(n) del(e) af den samlede leverance de enkelte deltagere vil forestå, og oplysning om, i hvilket omfang de enkelte deltagere vil hæfte for hinandens forpligtelser, jf. prækvalifikationen. 4.3 Tro og love-erklæring (Art. 45 stk.2) Der skal afleveres tro og love-erklæring i forbindelse med tilbudsgivning.

11 Side 11 af 16 I forbindelse med kontraktindgåelsen skal den vindende tilbudsgiver endvidere aflevere serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der dokumenterer, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af bestemmelserne i art. 45, stk. 1 og 2 a, b c, e eller f. Vejledning: Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f. eks. et konsortium, skal erklæringen kunne afgives af hver enkelt konsortiedeltager. 5. Nutidsværdi af Enhedsbetalinger og finansielle oplysninger Der skal afleveres oplysninger om Nutidsværdi af de løbende Enhedsbetalinger som beregnet i Bilag 3.5 Tilbudsark, til brug for vurderingen af underkriterium 1, Pris. Dertil vil tilbudsgiver skulle oplyse størrelsen af Basisbetalingen og Byggesummen. Bilag 3.5 Tilbudsark skal anvendes til opgørelse af nutidsværdien af Enhedsbetalingerne og det skal angives i hvilke ark/ celler i Tilbudsmodellen, de nævnte størrelser kan aflæses. Vejledning: Det skal angives på hvilke ark/celler i Tilbudsmodellen, de nævnte størrelser kan aflæses. 6. Oplysninger til brug for opfyldelsen af OPP-aftalens: - bilag 1; Funktionsbaserede krav - bilag 4; Samarbejdsmodel samt til vurderingen af - underkriterium 2 Arkitektur - Funktionalitet - underkriterium 3 Arkitektur - Æstetik Oplysningerne sammenfattes og afleveres på plancher, i A3-mappe og som 3D model jf , og Planche (maks. 5 A0 højformat) med kortfattet beskrivelse, bebyggelsesplan og snit 1:500, planer, snit og facader 1:200/1:300 og illustrationer. Plancher skal desuden afleveres digitalt på Byggeweb i pdf-format A3-mapper med fuld beskrivelse, redegørelser og øvrig dokumentation samt nedfotograferet løsningsforslag. A3-mappe skal desuden afleveres digitalt på Byggeweb i pdf-format D model, svarende til en fysisk 1:500 model. 3D model afleveres digitalt på Byggeweb i skp-format. 6.1 Arkitektonisk hoveddisponering En redegørelse for bygningens placering og sammenhænge i den omgivende byarkitektoniske kontekst, herunder bebyggelsesform, bygningshøjder og udformning af parkstrøg. - Tekst (Planche jf og A3-mappe jf ). - Bebyggelsesplan (Planche jf og A3-mappe jf ). - Snittegninger 1:500 (Planche jf og A3-mappe jf ).

12 Side 12 af 16 - Illustration af bebyggelsen fra indkørslen til København/Vasbygade/Kalvebod Brygge (Planche jf og A3-mappe jf ). - Illustration af bebyggelsen og parkstrøget set fra parkstrøget (Planche jf og A3-mappe jf ). - Øvrige valgfri illustrationer, fx perspektiver, 3D-illustrationer (Planche jf og A3-mappe jf ) En redegørelse for bygningens arkitektoniske hovedidé og udformning, samt det overordnede materialevalg. - Tekst (Planche jf og A3-mappe jf ). - Planer, snit og facader 1:200/1:300 (Planche jf og A3-mappe jf ). - Valgfri illustrationer, fx perspektiver, 3D-illustrationer (Planche jf og A3-mappe jf ) En redegørelse for bygningens form og volumen i form af en 3D model. Modellen skal indsættes i områdemodel udarbejdet af Bestiller (SketchUp model). Digital fil (jf ). 6.2 Funktionalitet En redegørelse for bygningens samlede disponering, herunder infrastruktur, lokalisering af brugere, funktioner og indretning. - Redegørelse inkl. diagrammatisk oversigt over flow og funktionsfordeling (A3-mappe jf ). - Planer 1:200/1:300 (Planche jf og A3-mappe jf ). - Valgfri illustrationer, fx udsnit og illustrationer (Planche jf og A3-mappe jf ) En redegørelse for principperne i bygningens fleksibilitet og fremtidssikring med hensyn til lokalisering af arbejdspladser, udnyttelse af lokaler, ændring i funktioner mv. Redegørelsen skal indeholde beskrivelse af kompleksiteten i bygningsdelenes muligheder i forhold til fleksibilitet og fremtidssikring. - Redegørelse (A3-mappe jf ). - Valgfri illustrationer, fx udsnit og illustrationer (A3-mappe jf ) En redegørelse for etageareal, herunder brutto- og nettoarealer. - Rumprogram med oplistning af forslagets rum/funktioner og disses nettoarealer samt bruttoetageareal jf. bilag D 1 til de funktionsbaserede krav, bilag 1 udarbejdet af Bestiller (A3- mappe jf ). - Angivelse af rum og funktioner på planer, jf. rumprogrammet. Alle rum/funktioner skal på planerne kunne identificeres ift. bilag D 1 til de funktionsbaserede krav, bilag 1 (Planche jf og A3-mappe jf ). 6.3 Konstruktioner samt tekniske installationer og anlæg En beskrivelse af de overordnede byggetekniske forhold, herunder konstruktive

13 Side 13 af 16 hovedprincipper. - Redegørelse (A3-mappe jf ) En redegørelse for principperne for de tekniske hovedkomponenter, teknikrum og føringsveje for installationer, herunder hvorledes disse er tænkt fleksible og fremtidssikrede. - Redegørelse (A3-mappe jf ) En redegørelse for hvordan der skabes et godt fysisk indeklima, herunder termisk og atmosfærisk indeklima, dagslys og kunstlys, akustik, brug af miljørigtige materialer mv. - Redegørelse (A3-mappe jf ). 6.4 Bygningsdrift og vedligehold Beskrivelse af driftsstrategi for såvel bygningsdrift og vedligehold, håndtering af den daglige drift, udarbejdelse af rengøringsprogram samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdsplaner. Der skal ligeledes være en beskrivelse af driftsorganisationen. - Redegørelse (A3-mappe jf ) Beskrivelse af aktivets tilstand efter 20 år herunder bygningsdele og installationers levetid, og hvornår de påtænkes genoprettet/udskiftet samt omfanget af genopretningen/udskiftningen. - Redegørelse (A3-mappe jf ) Beskrivelse af tiltag i forbindelse med energioptimering. - Redegørelse (A3-mappe jf ). 7. Økonomiske oplysninger navnlig bilag Tilbudsmodellen Tilbudsmodellen skal udarbejdes elektronisk i Excel regneark (Excel 2000 eller version der er kompatibel med Excel 2000 eller senere versioner) Brugervejledning til tilbudsmodellen, hvori alle ikke umiddelbart tilgængelige forudsætninger er kommenteret. Denne bør ligeledes skitsere, hvordan modellen skal åbnes (såfremt dette afviger fra standard), en oversigt over modelstrukturen samt øvrige særlige rutiner i modellen (herunder makroer og Tilføjelsesprogrammer eller andre indstillinger, som skal aktiveres før modellen anvendes). 7.2 Tilbudsmodellen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Anlægsomkostninger for Byggeriet opgjort pr. kvartal i anlægsperioden. Samlede anlægsomkostninger fordelt på kategorier som beskrevet i Bilag Tilbudsark pkt. 8.1 til 8.23 Omkostninger forbundet med drift og vedligehold af Aktivet, fordelt på kategorier som beskrevet i Bilag Tilbudsark pkt. 8.1 til 8.23 Omkostninger til forsikring.

14 Side 14 af 16 OPP-leverandørens administrationsomkostninger. Forudsætninger for udvikling i arbejdskapital. Beskrivelse af anvendte skatte- og momsmæssige forudsætninger. Størrelse af likviditet og /eller uudnyttede lånefaciliteter Budgetteret energiforbrug fordelt på varme og el, angivet i hhv. MWh og KWh og kr. baseret på de af Bestiller udmeldte enhedspriser. 7.3 Output fra tilbudsmodellen Resultat-, balance- og likviditetsopgørelser for perioden 1. januar december opgjort pr. kvartal i anlægsperioden Resultat-, balance- og likviditetsopgørelser for perioden 1. januar december opgjort pr. år i driftsperioden og for det efterfølgende år efter OPP-aftalens ophør Årlig opgørelse af kapitalstruktur opgjort i kr., fordelt på alle typer af egen- og fremmedkapital Den løbende betaling opgjort fra ibrugtagning inkl. indeksering baseret på de af Ordregiver udmeldte indekseringssatser. 7.4 Bilag Tilbudsark Vedhæftede Bilag 3.5 Tilbudsark i excel skal udfyldes med oplysninger fra Tilbudsmodellen, og indsættes som første side i Tilbudsgivers Tilbudsmodel. Formålet med Tilbudsarket er at samle udvalgte oplysninger fra tilbudsgivers Tilbudsmodel. I Tilbudsarket skal det oplyses på hvilke ark/celler i tilbudsgivers Tilbudsmodel oplysningerne kan genfindes. Tilbudsarket har desuden til hensigt at sikre en ensartet beregning af nutidsværdi af Enhedsbetalinger, idet Tilbudsarket indeholder en model til beregning af nutidsværdien. 7.5 Oplysninger om egenkapital eller egenkapitallignende indskud skal som minimum omfatte: Samlet tegningsbeløb og tegningsbeløb for hver nævnt investor. Navn, adresse og CVR nr. for hver investor (hvis relevant). Tidsangivelse for egenkapitalindskud og investeringens forventede løbetid/indfrielsesdato. Dokumentation fra indskydere af egenkapital, der bekræfter deres forpligtelse til at tegne egenkapital. 7.6 Information vedrørende rentebærende gæld og garantier Navn og kontaktinformation på hver finansieringskilde Løbetid og vilkår for hvert lån, herunder: a. Kreditfacilitet og tilbagebetalingsplan, herunder finansieringens løbetid b. Evt. garantistillelser c. Kreditmarginal i forhold til Referencerenten d. Gebyrer (fx stiftelses- og garantiprovision) e. Eventuelle Debt Cover Ratios, der udløser misligholdelse af lån f. Evt. øvrige forhold som kan medføre misligholdelse af lån g. Information om de reserver, der kræves opretholdt til fx større vedligehold eller andre periodiske omkostninger Information vedrørende planlagte ændringer i ejerstruktur og finansieringsstruktur, herunder forventninger til tidspunkt og art af refinansiering i aftaleperioden Dokumentation fra hver långiver, der bekræfter deres tilsagn/hensigt til at yde finansiering i henhold til den valgte finansieringsmodel.

15 Side 15 af Detaljer om garantier (herunder opfyldelses-/performancegarantier), der skal gives i forbindelse med konsortiets forpligtelser og hæftelser for hver af konsortiedeltagerne eller disses tilknyttede selskaber Oplysninger om omkostninger ved refinansiering. 7.7 Bekræftelser Tilbudsgiver skal indhente bekræftelse fra långivere og egenkapitalinvestorer, om at disse har gennemgået og accepteret den finansielle model, betalingsmekanismen Bekræftelse af, at Enhedsbetalingerne forbliver uændret i tilfælde af forsinkelse af den faktiske dato for underskrivelse af aftalen til og med 1. juli 2014.

16 Side 16 af 16 Bilag B Liste over udbudsdokumenter Bilag Dokumentnavn Opfordringsbrev Udbudsbekendtgørelse OPP-kontrakten Bilag 1 Funktionsbaserede krav Bilag A-1 Grundplan, matrikelskel, byggefelter og vejl. koter Bilag A-2 Eksisterende forsyning, ledningsnet mv. Bilag B-1 Geoteknisk rapport Bilag B-2 Miljørapport vedr. forurening Bilag C Lokalplan nr. 485 Kalvebod Brygge Vest Bilag D Rumprogram Bilag 2 Vilkår for leje af grundareal til statsligt kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge. Bilag A Grundlejekontrakt 2 (lejekontrakt efter OPP-aftalens ophør) Bilag B Landinspektørrids af 3. juli 2013 Bilag 3 Betalingsmekanisme Bilag 3.1 Betalingsmekanismens excel-model Bilag 3.2 Eksempler på opgørelsen af nedslag i henhold til betalingsmekanismen Bilag 3.3 Excel-model til støtte for beregning af energiprisregulering Bilag 3.4 Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.5 Tilbudsark Bilag 4 Samarbejdsmodel Bilag 5 Overdragelse af aktivet Bilag 9 Lokalplanforudsætninger

Udbud af teknisk bestillerrådgivning til udbud af bygning til Udlændingestyrelsen i Næstved som et OPPprojekt

Udbud af teknisk bestillerrådgivning til udbud af bygning til Udlændingestyrelsen i Næstved som et OPPprojekt NOTAT Udbudsbrev 3. november 2016 PLP nno Udbud af teknisk bestillerrådgivning til udbud af bygning til Udlændingestyrelsen i Næstved som et OPPprojekt Generelt Udbuddet gennemføres som en annoncering

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Tid og sted 18. juni 2013, kl. 10.00 12.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Tid og sted 18. juni 2013, kl. 10.00 12.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. REFERAT OPP Kalvebod Brygge 25. juni 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Tid og sted 18. juni 2013, kl. 10.00 12.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. Mødedeltagere Signe Primdal Kæregaard

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. REFERAT OPP Kalvebod Brygge 4. juli 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Tid og sted 26. juni 2013, kl. 13.00 16.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. Mødedeltagere Signe Primdal Kæregaard

Læs mere

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Til interesserede Opfordringsbrev 10. juli 2014 Jura maral Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Bygningsstyrelsen takker

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Spørgsmål-svar NOTAT. 22. august Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038

OPP Kalvebod Brygge. Spørgsmål-svar NOTAT. 22. august Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 NOTAT OPP Kalvebod Brygge 22. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Spørgsmål-svar 22.08.13 Generelle spørgsmål Spørgsmål 1: Vil Bestiller gennemføre udbuddet med to tilbudsgivere? Det er Bestillers

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 2.01 Afleveringskrav til tilbudsmodel Indholdsfortegnelse 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Appendiks 1 Krav til tilbudsmodel [18. november 2015] Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Introduktion... 4 2. Tilbudsarket...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning vedr ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM TØNDER KOMMUNE OG REGION SYDDANMARK... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere