26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret."

Transkript

1 Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens Lundgaard bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling, som var indkaldt for at tage stilling til finansiering af nogle store presserende projekter. 26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. 0. Valg af dirigent Kjeld Garlov blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt trods en lidt tidlig datering af indkaldelsen. Da ingen havde indvendinger erklærede dirigenten generalforsamlingen for åben. 1. Finansiering af faskine renovering på Lundebakken. Formand Jens Lundgaard gennemgik problemstillingerne med afvanding af området. Under byggeriet var de oprindelige faskiner, placeret under naturlegepladsen, blevet ødelagt, ligesom der var placeret en faskine ulovligt på Lundebakkens 22 s areal. Denne sidste var aldrig anmeldt til kommunen, og ville heller ikke kunne godkendes men fungerede som en del af det fælles afvandingsanlæg Da det er grundejerforeningens ansvar at sikre lovlig afvanding af fællesarealer, har bestyrelsen fået udarbejdet et, som vil kunne lovliggøre installationerne og samtidig sikre at afvanding sker. Det rådgivende Ingeniørfirma står, med forsikringsdækning, inde for løsningen, og har budgetteret omkostningerne til renovering til kr ,-, svarende til kr ,- pr. ejendom. Da Kristensen Group/Kristensen Ferieboliger er gået konkurs kan vi ikke hente noget der, og en sag mod konkursboet vil formentlig alene påføre os advokatomkostninger, da der ingen penge er i boet. Projektet vil blive udbudt i licitation så vi kan håbe på en lavere pris. Generalforsamlingen blev bedt om at stemme om, hvorvidt den kan stemme for en løsning som skitseret med en beløbsramme på indtil kr. finansieret ved kontantbetaling, dog med Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 1

2 mulighed for finansiering via lån optaget af grundejerforeningen med afdrag over en periode på 5 eller 10 år baseret på finansieringsforslag fra Spar Nord Bank A/S. Lån som skitseret vil være dækket af eksisterende ejerpantebreve. Når der er indhentet tilbud for projektet vil konkret finansieringsmulighed blive fremsendt medlemmerne med henblik på tilmelding. For de der ikke tilmelder sig dette tilbud vil finansiering foregå ved kontant opkrævning. Alternativet hertil vil være kontant betaling. Der blev rejst mange spørgsmål: Hvorfor er de nuværende faskiner gået til, hvilket der ikke kunne gives noget fyldestgørende svar ud over at de var brudt sammen, muligvis grundet kørsel med tungt materiel under byggeriet. Kunne vi ikke gøre regres mod Kristensen Group/Kristensen Ferieboliger: Dels er hele koncernen gået konkurs og projektet var kapslet ind i et separat K/S som var lukket med underskud for længe siden. Endvidere rummer konkursboet kun gæld. Samtidig har bestyrelsen kørt en årelang proces omkring vejene som ikke har ført til et positivt resultat. Bestyrelsen blev anmodet om at sikre at opgaven blev udbudt i licitation, hvilket bestyrelsen garanterede. Der blev ligeledes forespurgt om hvorfor man ikke havde udbudt beregningsarbejdet i licitation, og om vi kunne stole på Det Rådgivende Ingeniørfirma: Bestyrelsen udtrykte at man havde valgt et anerkendt specialfirma indenfor vandafledning, placeret på Sjælland, samt at såfremt dette arbejde skulle have været udbudt i licitation ville man have påført foreningen ekstra omkostninger som bestyrelsen havde vurderet ikke ville give værdi for pengene. Endvidere gav bestyrelsen accept på at lægge materialet fra Ingeniørfirmaet ud på hjemmesiden. Der blev forespurgt om kommunen ville rejse miljøkrav: Den nuværende installation har ikke været ramt af miljøkrav og bestyrelsen samt det Rådgivende Ingeniørfirma vil håndtere projektet som en renoveringsopgave og ikke et nyt projekt. Derfor forventes det ikke at kommunen vil rejse miljøkrav. Desuden er der tale om et rent sommerhusområde med svag lokaltrafik, men nogen garanti kan ikke gives. Et antal grundejere er ramt af åben vand på grundene ved kraftige regnskyl, håndteres dette ikke også af de etablerede fælles faskiner: Bestyrelsen svarede at vand på egen grund er den enkelte grundejeres eget ansvar. Det kan dog nævnes, at der på grundene skulle være etableret dræn og faskiner på de enkelte grunde. Der blev forespurgt om vi så igen om få år ville stå med et nyt projekt, eller om den nye løsning vil være mere langtidsholdbar: Bestyrelsen svarede at de nuværende løsninger består af plastrør samlet i elementer og stablet. Disse har en levetid på ca. 10 år hvorefter Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 2

3 de skal op og renses/udskiftes. Der etableres i stedet et underjordisk faskine bassin med renseluger så bassinet kan renses jævnligt. Derved opnås en lang levetid. Størrelsen af bassinet er ca. 100m 3, hvilket svarer til de nuværende løsninger, som har vist sig tilstrækkelige, selv under de kraftigste regnskyl. Det Rådgivende Ingeniørfirma har ligeledes beregnet sig frem til tilsvarende størrelse. Der forefindes et ældre dræn nedenfor Lundebakken, men det er gammelt, og tilslutter vi os dette vil vi blive økonomisk medansvarlig for en evt. renovering. Det har samtidig vist sig ikke at være helt tilstrækkelig under de kraftigste regnskyl. Der blev forespurgt om man ikke kunne etablere en helhedsløsning omfattende både Lundebakken og Lundeskrænten, idet man på Lundeskrænten også har åbent vand under kraftige regnskyl, specielt i nærheden af antenneanlægget: Bestyrelsen svarede at man har begrænset investeringerne til en størrelsesorden, som er dækket af de ejerpantebreve man har i ejendommene. Det vil give sikkerhed for at alle bidrager til betalingen, idet bestyrelsen ved misligholdelse af betalinger, i sidste ende kan sælge et sommerhus, og ejerpantebrevene er 1. prioritet. Man gav løfte om at få problemstillingen på Lundeskrænten belyst og vurderet, således det kan blive gennemført som en fase 2, men udtrykte også at der kan gå op til 2-3 år før et evt. projekt kan igangsættes. Bestyrelsen blev derfor anmodet om at udarbejde en langsigtet investerings-/renoveringsplan så alle medlemmer har en fornemmelse de potentielle fremtidige udgifter: Bestyrelsen gav tilsagn om at gøre dette. Der blev udtrykt ønske om at Det Rådgivende Ingeniørfirma havde været til stede for at besvare spørgsmål: Bestyrelsen udtalte at man havde vurderet at det ville være unødvendige ekstra omkostninger, da der her alene var tale om behandling af finansieringen og ikke det specifikke projekt, idet dette var blevet godkendt på sidste generalforsamling. Men man ville tage forespørgslen til efterretning og vurdere muligheden ved fremtidige projekter. Da det ikke kan forventes at alle har de nødvendige beløb til dette projekt samt de øvrige som måtte blive vedtaget senere, har bestyrelsen undersøgt mulighederne for finansiering, og er endt med et tilbud fra SparNord Bank, med en rente på 5 3 / 4 %. Hvis man ønsker at betale kontant skal man ikke gøre noget, men ønsker man at deltage i det fælles lån grundejerforeningen vil optage skal man give besked til: Beløbsstørrelsen vil blive afklaret efter den 2. ekstraordinære generalforsamling d. 18. Sep. kl. 11 ved Affaldsskuret, Lundeskrænten. En beboer udtrykte skuffelse over den lave tilslutning til den ekstraordinære generalforsamling, hvor så store beslutninger var på dagsordenen. Derefter lukkede dirigenten for spørgsmål, og der blev stemt skriftligt om man kunne godkende den beskrevne finansiering. Resultatet var: Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 3

4 I alt: 30 stemmer Ja. 25 stemmer Nej: 4 stemmer Blank: 1 stemme Hermed var forslaget godkendt med de nødvendige 2/3 del af de fremmødte, men grundet det lave antal fremmødte skal det gennem yderligere en generalforsamling, berammet til d. 18. Sep. ved Affaldsskuret, Lundeskrænten, kl Renovering af veje. Formanden gennemgik sagen, som er langstrakt, idet man i en årrække har kørt en syns- og skønssag med Kristensen Group/Kristensen Ferieboliger for at få færdiggjort vejene inkl. et slidlag. Specielt Lundskrænten, som er den ældste vej, er begyndt at smuldre. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra flere firmaer på at få repareret bærelaget, hvor dette skønnes nødvendigt, samt få etableret et slidlag på alle veje. Bedste tilbud var på kr ,-, svarende til kr ,- pr. ejendom. En repræsentant for det firma som havde det billigste tilbud, Christa Hansen fra Colas, var til stede for at besvare spørgsmål og kommentere løsningen. Den valgte løsning er et ca. 2 cm slidlag ovenpå det eksisterende bærelag, som dog repareres hvor det er skønnet nødvendigt. Reparationerne på bærelaget alene er vurderet til kr ,- og er inkluderet i ovenstående beløb. Endvidere vil der blive etableret kantsten ved alle fællesområder for at beskytte asfalten. Ved ejendommen må beboerne selv lave evt. løsninger, men kanterne er det sted hvor asfalten er mest skrøbelig. Formålet med behandling og afstemning er at tage stilling til om dette projekt skal gennemføres i sin helhed, alternativt som nødreparation. Der var en del spørgsmål: Hvordan er vedligeholdelsesomkostningerne for henholdsvis et slidlag og pålægning af asfaltskærver: CH fra Colas udtalte at et slidlag er beregnet til at holde mindst 14 år og er min. 2cm. tyk, mens et asfaltskærvelag er beregnet til at holde mindst 10 år, er ca. 6-8 mm tyk. Prisen for et asfaltskærvelag vil være ca. 2/3 af et slidlag. Endvidere vil et asfaltskærvelag være mere støjende end et slidlag. En beboer udtrykte at han ikke ønskede skærver, så kunne børnene ikke køre på rulleskøjter og løbehjul på vejene. Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 4

5 Det blev forespurgt om det ikke ville være spild af penge, idet der var områder hvor vejene jævnligt stod under vand og ville det ikke ødelægge asfalten. CH fra Colas forklarede at bærelaget er som en regnfrakke og beregnet til at beskytte bærelaget, men det var vand i forbindelse med frost som skabte problemer for asfalten. Selvfølgelig skal der helst afvandes, men det var ikke med i dette projekt. På forespørgsel omkring typen af slidlag, fortalte CH fra Colas at der var valgt en af de hårdeste typer indenfor blød asfalt, idet vejunderlaget kunne være bedre. Derfor skal slidlaget kunne absorbere mindre bevægelser i undergrunden, og det gør blød asfalt modsat hård. Ulempen ved blød asfalt er, at i stærk varme kan langtidsparkerede køretøjer afsætte mærker i asfalten. Med den valgte type er dette problem dog minimeret så meget man kan. En beboer forespurgte om man ikke kunne nøjes med at lave de nødvendige reparationer af bærelag nu og så en årlig vedligeholdelse? Hvor længe kunne vejene så forventes at holde?: CH fra Colas udtalte at et bærelag forventes at have en levetid på 2 år, hvis der ikke etableres slidlag. De nuværende veje har en alder på 5-6 år med skader i bærelaget der er opgjort til kr. ved reparation. Det er uvist, hvordan disse skader vil udvikle sig. I bedste fald vil dette ske ligefrem proportionalt dvs. fordoblet efter yderligere 5-6 år i værste fald vil skaderne og omkostningerne til udbedring stige hurtigere. I det fremsendte tilbud er der indregnet udbedring af skader på et areal svarende til 300 m2 ud af et samlet areal på 5500 m2. Grundet kortere levetid for belægning der blot består af bærelag end for belægning med både bære- og slidlag må omkostninger til vedligehold af belægning forventes at stige mere uden slidlag end med slidlag. Hendes anbefaling var klart at etablere et slidlag, før er vejene jo ikke færdige, som hun udtrykte det. Ligeledes gælder at et slidlag indeholder mere end 5 gange så meget lim som et bærelag, og det er limen som gør asfalten stærk og vandtæt. En beboer forespurgte om hvad det koster at etablere bump på vejene for at få hastigheden ned: CH fra Colas svarede at det koster kr ,- pr. bump afhængig af kommunens krav, ligesom der skal etableres lys ved bump. Formanden nævnte at hastigheden på vejene har vi selv, som beboere, en vis kontrol over. Flere beboere mente at afvandingsproblemerne på Lundeskrænten var langt mere presserende end et slidlag på vejene, idet der her ikke var nogen akut fare for alvorlige problemer eller omkostninger, men tale om en jævn erosion. Ved visse af ejendommene blev det udtrykt at vandet var tæt på at løbe ind af dørene, der stod cm vand ved kraftige regnskyl. Bestyrelsen nævnte at de tidligere har givet tilsagn om at se på dette problem, og få vurderet en mulig løsning til gennemførelse som fase 2, af det tidligere behandlede afvandingsprojekt. Her standsede dirigenten spørgsmål og kommentarer for at gå over til afstemningen, vedrørende gennemførelse af vejprojektet, som skete skriftligt. Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 5

6 Resultatet var: I alt: 30 stemmer JA: 9 stemmer NEJ: 21 stemmer Blank: 0 stemmer Hermed var forslaget afvist, og vil således ikke blive behandlet på den ekstraordinære generalforsamling d. 18. Sep. 3. Renovering af legeplads på Lundeskrænten: Formanden gennemgik projektet, som var en nødvendig renovation af den nuværende legeplads. De budgetterede omkostninger hertil er kr ,-, svarende til kr. 940,- pr. ejendom. Formålet med behandling og afstemning er at tage stilling til om projektet skal gennemføres. Der var enkelte spørgsmål: En beboer spurgte om det var nødvendigt med 2 legepladser, de blev ikke brugt særlig meget: Hertil nævnte formanden at begge blev brugt flittigt over store perioder. En beboer forespurgte til levetiden for den renoverede legeplads: bestyrelsen udtrykte at den foreslåede løsning ville have en forventet væsentligt længere levetid end den nuværende. En beboer forslog, når renoveringen skulle iværksættes, at give medlemmerne lov til at hente sandet, til brug for topdressing af plæner m.v. Det lovede formanden. Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål/kommentarer og afstemningen skete ved håndsoprækning. Resultatet var: I alt: JA NEJ 30 stemmer 23 stemmer 7 stemmer Forslaget var således godkendt med de nødvendige 2/3 dels flertal, og kan endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling d. 18. September. Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 6

7 4. Vedtagelse af opdaterede ordensregler. Bestyrelsen har fremfundet de gamle regler i formandens noter, og opdateret dem, med henblik på godkendelse. Formålet med behandling og afstemning er at godkende det med indkaldelsen vedlagte Ordensreglement. Der var en del debat, udsagn og spørgsmål: En beboer var harm da ordensreglerne var udtryk for en meget restriktiv styring af området, væsentligt mere restriktiv end lokalplanerne samt at der burde være så store friheder som muligt til individuelle løsninger på egen grund: Formanden udtrykte at reglementet i stor udstrækning var det oprindelige, kun pkt.. 6 og 8 var nye. Det blev udtrykt fra enkelte beboere at man ikke havde det gamle ordensreglement men havde set det engang på hjemmesiden, og at det var nødvendigt at kunne se ændringerne, før det ville være muligt at tage stilling: Formanden udtrykte at bestyrelsen ville gå på jagt efter disse regler, så det tydeligt kunne fremgå hvilke ændringer der er lavet. En beboer udtrykte at det ikke var at følge med tiden at forbyde paraboler: hertil udtrykte formanden at det kunne bestyrelsen ikke gøre noget ved, idet det var bestemt af kommunen ved udstykningen, helt tilbage i 1983, at tv skulle modtages via antenneforening, og paraboler samt lokale antenner ikke måtte opsættes. På forespørgsel om formålet med ordensreglementet udtrykte bestyrelsen at målet var at bevare et pænt og ordentlig område, man havde set de første uindregistrerede biler og gamle campingvogne langtidsparkeret, hvilket ikke var specielt kønt at se på. En beboer forespurgte hvordan man ville vurdere om noget skæmmer området: Bestyrelsen udtalte at hvis der kommer klager var der et potentielt problem. Der blev udtrykt ønske om at tennisbanen kun har åbent indtil kl. 20 mod til kl. 21 som nævnt i reglementet: bestyrelsen ville tage det med i sine overvejelser. En beboer spurgte om det absolut var nødvendigt at tage dette pkt. op på en ekstraordinær generalforsamling, kunne det ikke vente til den ordinære generalforsamling, hvor alle så ville have tid til at sammenligne med gamle regler. Det fremskredne tidspunkt levende ikke tid til en tilbundsgående debat. Dirigenten foreslog afstemning ved håndsoprækning, og denne gav følgende resultat: I alt: JA: NEJ: 30 stemmer 21 stemmer 9 stemmer Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 7

8 Hermed var forslaget vedtaget med de nødvendige 2/3 dels flertal og vil blive endeligt behandlet på den kommende ekstraordinære generalforsamling d. 18. Sep. Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet og mindede om den kommende ekstraordinære generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling d. 18. September kl. 11:00 Sted: Affaldsskuret, Lundeskrænten Tisvilde d. 1. november 2010 Jens Lundgaard Formand Kjeld Garlov Dirigent Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 8

9 Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Lørdag, den 18. september 2010 KL. 11:00 Ved Affaldsskuret, Lundeskrænten Formanden Jens Lundgaard bød velkommen og orienterede om at indkaldelsen desværre var udsendt 3 dage for tidligt, i henhold til vedtægterne. Formanden spurgte om nogle af de 17 fremmødte medlemmer havde indvendinger mod at den ekstraordinære generalforsamling alligevel gennemførtes. Et (1) medlem udtrykte at han havde indvendinger, hvorfor formanden aflyste den ekstraordinære generalforsamling og varslede indkaldelse af en ny d. 26. september kl. 11 samme sted. Tisvilde d. 1. november 2010 Jens Lundgaard Formand Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger den 14. & 18. september 2010 Side 9

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere