Tidskriftet Specialpædagogik 4, 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidskriftet Specialpædagogik 4, 2010"

Transkript

1 Tidskriftet Specialpædagogik 4, 2010 KARLSTADMODELLEN Af: Helle Couppé, certificeret vejleder i Karlstadmodellen og talehørelærer i PPR i Roskilde og Ellen Bjerre Jensen, certificeret vejleder i Karlstadmodellen og talehørelærer i PPR i Køge. Karlstadmodellen er en model til sprogtræning for personer med sprog- tale- eller kommunikationsforstyrrelser. Modellen har gennem mange år været anvendt i Sverige såvel som i øvrige nordiske lande.. I fokus for Karlstadmodellen står børn, unge og voksne som har eller kan forventes at få vanskeligheder i samfundet som følge af manglende sprogfærdigheder. Karlstadmodellen tilbyder uddannelse, vejledning og materiale til sprogtræning for mennesker, som indgår i nærmiljøet omkring en person med sprogudviklingsbehov. (Fra folder om Karlstadmodellen, I denne artikel vil tankerne bag Karlstadmodellen blive udfoldet, ligesom indholdet i netværkssamarbejdet og sprogtræningen belyses. En case beskriver, hvad Karlstadmodellen har betydet for en ung mand og hans familie. Hvorfor skriver vi denne artikel? Iréne Johansson var d inviteret til Roskilde for at holde en forelæsning over emnet: Taleudvikling og taletræning. Der var så stor interesse for forelæsningen, at den blev dubleret og der var tilhørere fra Danmark, Island, Norge og Sverige. I forbindelse med forelæsningen blev vi kontaktet af Specialpædagogisk forening, som ønskede en artikel om Karlstadmodellen. Det er vores indtryk, at der i Danmark bliver arbejdet meget forskelligt med Karlstadmodellen. Vi ønsker med denne artikel at belyse bredden, menneskesynet og sammenhængen i modellen. Iréne Johansson indledte stærkt og smukt sin forelæsning med at skitsere, hvordan sprog både kan være en bro, der forbinder mennesker og en mur, der adskiller dem. Et menneske kan være spærret inde bag meget snævre (sprog)mure, der fastholder dette menneske og undertrykker dets udviklingsmuligheder. Iréne Johansson opfordrede os til at sprænge murene, bygge broer og sigte mod stjernerne for alle mennesker.

2 Hvem er Iréne Johansson? Iréne Johansson er professor i fonetik fra Umeå Universitet, professor i specialpædagogik fra Karlstad Universitet og desuden doktor i fonetik. Hun har i mere end 30 år forsket og udøvede udviklingsarbejde omkring mennesker med alvorlige sproglige funktionsnedsættelser. Hun har gennem sin forskning og tætte samarbejde med familier erfaret, hvor stor betydning sproget har for den kognitive udvikling, personlighedsudviklingen og livskvaliteten. Iréne Johansson er nu pensioneret fra Karlstad Universitet, men er fortsat frontkæmper for mennesker med alvorlige sprogforstyrrelser. Iréne Johansson har i de sidste år foruden sine forelæsninger i Norden koncentreret sig om at uddanne andre til at vejlede i Karlstadmodellen. Karlstadmodellen Karlstadmodellen er ikke en statisk model, men skal snarere forstås som en dynamisk tænkemåde (en tankemodel ) om sprogudvikling. Karlstadmodellen er praksisrelateret og bygger både på forskning om normale børns sprogudvikling og på forskning omkring sprogudviklingen hos børn med store kommunikative og sproglige funktionsnedsættelser. Ligeværdighed, inklusion, familiecentrering og empowerment er nøgleord i tænkningen. Modellen er på samme tid bredtfavnende og meget detaljeret. Bredden i modellen viser sig ved, at mennesket med sproglige funktionsnedsættelser hele tiden sættes ind i en menneskelig, sproglig og samfundsmæssig sammenhæng og at der arbejdes med sproget som helhed. På samme tid arbejdes der i modellen meget detaljeret med sprogets byggesten, som ligger til grund for indholdet i sprogtræningen og det materiale, der er udviklet i forbindelse med modellen. Humanistisk grundsyn Alle mennesker har ret til at være en del af en familie, et lokalsamfund og samfundet generelt. Sproget er et redskab til at kunne deltage i demokratiet. Det har betydning for et samfund, når en gruppe mennesker ikke gives muligheden for at udtrykke sig. Iréne Johansson fremhæver vigtigheden af at betragte mennesker med alvorlige funktionsnedsættelser som aktive subjekter. Hun diskuterer det samfunds- og menneskesyn, som stadig påvirker praksis i forhold til mennesker med funktionsnedsættelser. Det menneskesyn, der gør mennesker med funktionsnedsættelser til objekter. Hun mener ikke, at individet har udviklingsmuligheder i et passe/pleje/omsorgsperspektiv, hvor mennesket med funktionsnedsættelser opfattes som et passivt objekt, som trænes af eksperter. I bogen: Konsten at vara Snäll af Stefan Einhorn beskrives den personlige egenskab ubuntu, som stammer fra Sydafrika, og som Desmond Tutu har introduceret. Hvis man besidder ubuntu er man generøs, gæstfri, venlig, betænksom og har indfølingsevne. Man er åben og tilgængelig for andre, anerkender andre, føler sig ikke truet af, at andre er dygtige og gode. For han eller hun har en indre styrke, som beror på, at han eller hun hører hjemme i en større sammenhæng s. 201, Einhorn (2005). Begrebet ubuntu beskriver etikken i Karlstadmodellen fint. I dette begreb findes et menneskesyn om at ville den anden, som også er fundamentalt i Karlstadmodellen. Sproget er en grundlæggende menneskelig rettighed Alle mennesker er sociale, ligeværdige og har ret til medindflydelse. Alle mennesker besidder potentiale for udvikling. Mennesker med funktionsnedsættelser har også ret til selvstændighed og

3 magt over deres liv, så de ikke undertrykkes, fordi de ikke kan udtrykke tanker, følelser og behov. I Karlstadmodellen anses sprogtræning således som en slags frihedskamp, som vi må føre sammen med de personer, der ikke har magt og redskaber til at føre den alene. Kampen skal føres i den hverdag, som de berørte mennesker færdes i. Et af de vigtigste redskaber i kampen er nemlig sproget, og det læres i samspil og kommunikation i det miljø man vokser op i. Sammenhængen mellem kommunikation, sprog og tale i Karlstadmodellen udtrykkes i fig. 1, som illustrerer, at sprog og tale er indlejret i kommunikationen og læres i samspillet. Sproget er et system af symboler, som repræsenterer vores virkelighed og hverdag. Sproget består af indhold form og anvendelse (fig. 2), hvor: kommunikation sprog tale Indholdet forstås som begreber og deres betydning, hændelser, handlinger, oplevelser, følelser og fantasi. For at begribe indholdet må vi have erfaringer med og viden om verden. Figur 1 (Johansson) Formen forstås som talesproget, tegn til tale, tegnsprog, bliss, skriftsprog osv. For at beherske formen, må vi have erfaringer med og viden om sprogets enheder, regler og systemer. Anvendelsen forstås som pragmatikken. Hvordan man bruger sit sprog, får sit budskab igennem og påvirker andre med sit sprog og lader sig påvirke. For at blive gode til at anvende sproget må vi have erfaring med og viden om den sociale verden. Hvis vi skal blive kompetente sprogbrugere, må vi have viden om alle 3 dele af sproget. De tre dele skal forenes til en sammenhængende helhed. anvendelse indhold form Netværkssamarbejde i Karlstadmodellen I Karlstadmodellens tankegang er sprogtræning altid familieorienteret og forankret i personens naturlige sociale netværk. Netværkssamarbejdet er inspireret af teorierne om empowerment, Freire. og økologisk udviklingsteori, Bronfennbrenner (1979). Familien besidder en særlig viden om og tilknytning til barnet. Den har viden om barnets erfaringer, interesser, motivation, følelser, kunnen og selvværd, hvilket betyder mere end det, en faglig test afdækker om barnets sproglige, kognitive eller motoriske forudsætninger. Derudover er familien det bærende element i barnets liv, og familien har en fælles historie og fremtid med barnet. De professionelle er kun en del af barnets liv i en kort periode. Deltagerne i netværket er mennesker fra de forskellige sociale arenaer, som barnet befinder sig i og kan bestå af familiemedlemmer, venner, lærere/pædagoger, fritidspersonale, talepædagog og andre betydende personer. Forældrene bestemmer, hvem der deltager i netværket. Figur 2: Lahey I Karlstadmodellens tankegang sker læring (og sprogudvikling) ved, at den enkelte er aktiv og deltagende i de forskellige sociale rum, der er i vedkommendes liv. Læringen sker i samspillet og relationen, når den giver mening for individet. Alle i netværket er forpligtede på at tilrettelægge

4 sprogtræningen på en måde, så individet er aktivt og deltagende og i aktiviteten oplever sig betydningsfuld og værdifuld... læringens og udviklingens strategier og processer er mangfoldige, snarere end enstrengede. Læring er en social proces, men med individuelle særtræk. Viden er konstruktion, og virkeligheden er det, vi opfatter vores forståelse af handlinger, kundskaber etc. sker gennem, at vi sætter det hele ind i en meningsskabende sammenhæng. Produkttænkningen har kun lidt plads i Karlstadmodellen Johansson (www.karlstadmodellen.se). Hvis sprogtræningen skal være meningsfuld for den enkelte, må vi altså tage udgangspunkt i den hverdag og det liv, der giver mening for det menneske, der sprogtræner. Set i dette lys er det indlysende, hvor vigtigt netværket er for sprogtræningen. Alle netværkets deltagere træner sproget. Vi er alle sprogtrænere, der udvikler vores sprog hele livet, påvirket af de samtaler, vi deltager i undervejs på livets rejse. Forskellen er blot, hvad og hvordan vi har brug for at træne. Samarbejdet i netværket er således en kontinuerlig samtale, hvor status, mål og metoder hele tiden evalueres og udvikles. For at denne samtale kan flyde så frit og uhindret som muligt, er det vigtigt, at alle deltagere i netværket får en stemme, at der er åbenhed om de roller, der indtages, og at den viden, de enkelte netværksdeltagere besidder, kommer frem. Når al viden er lagt frem, lægger man i netværket kursen for næste periodes rejse. Man beslutter hvem, der skal deltage på hvilke udflugter, og hvor hurtigt rejsen skrider frem. Forudsætningerne for at samarbejdet fungerer er, at der i netværket hersker åbenhed tydelighed delagtighed lighed respekt fleksibilitet. Rammerne omkring netværkssamarbejdet udgøres ofte af et fælles arbejdsdokument, en fast mødestruktur, en tydeliggørelse af, hvem der har hvilke roller i samarbejdet og en kontinuerlig dialog om netværkets mål og retning og deltagernes velbefindende i de roller, de har påtaget sig. Deltagerne i netværket oplever ofte, at de, når de delagtiggøres i sprogudviklingsprocessen, bliver mere engagerede i forhold til at informere andre om fokus personens sprog og udvikling, i at organisere sprogtræning i at motivere i at søge information og i selv at skabe materiale Processen giver deltagerne følelser som meningsfuldhed lyst/motivation bevidsthed ansvar fremgang

5 nytte engagement indflydelse ansvar (Johansson 2001) Sprogtræning og metodik i Karlstadmodellen I Karlstadmodellen benævnes sprogets udviklingsperioder som: Performativ kommunikation, ordstadium, enkel grammatik, og udvidet grammatik. Vi kan illustrere alle menneskers sprogudvikling som en individuel rejse, der kan tage forskellige veje og ske i vidt forskellig hast. Undervejs på sprogrejsen samles elementer fra de forskellige udviklingsperioder op og organiseres i personens bevidsthed. Alle børn har brug for engagerede voksne som rejsepartnere. Voksne, som holder i hånden under rejsen, fjerner væltede træer og andet fra vejen, retter lygterne mod vejen, så fokus for rejsen bevares og hjælper med at organisere de opsamlede elementer, så vognen ikke får overbalance eller motoren brænder sammen. De voksne, der følger barnet på rejsen, har hver især deres egen rygsæk, som indeholder de opsamlede erfaringer, der har været betydningsfulde på deres rejse. De samler stadig og udvikler redskaber og metoder, der hjælper på rejsen. I Karlstadmodellen har man gennem de erfaringer, der er opsamlet blandt børn og voksne, der har arbejdet med sprogtræning, udviklet en metodisk rammestruktur (fig. 3), som det er vigtigt at have øje for, når sprogtræningen planlægges. Rammestrukturen folder sig ud i fem strenge, som består af: 1. Familiecentrering 2. Struktur, hvor der tænkes på en tydelig ydre struktur, i form af organisering af materialet og sprogtræningssituationen og på en indre struktur, i form af organiseringen af sproget i vore tanker. 3. Progression, hvor man bygger på det barnet mestrer og på zonen for den nærmeste udvikling (Vygotsky). 4. Systematik, hvor der arbejdes med at rette fokus på et bestemt tema for herefter at variere situationen eller materialet, så det fremstår anderledes, men dog med samme fokus. Der arbejdes med de 1000 ganges gentagelser, så barnet har mulighed for at automatisere sine færdigheder, temaerne udvikles og udvides, så der er kontinuitet i sprogtræningen. Endelig arbejdes med de små skridts pædagogik. 5. Tydeliggørelse, som især viser sig i udformningen af materialer, der konkret og med brug af flere sansemodaliteter (syns-, kinestetisk, sensorisk og proprioceptiv sans) støtter barnet i at fokusere på det, der arbejdes med i sprogtræningen og støtter barnet i den indre sproglige organisering. På samme måde anvendes alternativ og supplerende kommunikation (Tegn til Tale, skrift, fotos osv.), som støtte til og konkretisering af sproget.

6 subjektet Gå till barnet struktur progression systematik Familjecentrering Tydliggörande coach yttre Steget-före På-väg-mot Fokusvariation konkretisering partnerskap laboration Inomspråklig Multisensoriellt Samtal 1000 gånger AKK Träning i vardagen de små stegen Figur 3: Den metodiske rammemodel i Karlstadmodellen (www.karlstadmodellen.se) Materialer i Karlstadmodellen Igennem årene er der udviklet mange forskellige materialer (se litteraturliste). Materialerne tager udgangspunkt i sprogudviklingsperioderne, og de sproglige enheder, der typisk tilegnes i hver periode. Sprogtræningen er altid tilrettelagt efter det enkelte barns behov og udvikling, så man kan godt arbejde med elementer fra flere bøger og udviklingsperioder på samme tid. Alle materialer skal indgå i et for barnet meningsfuldt samspil og leg. Her vises kun eksempler på nogle af de materialer der er udviklet. Alle materialer kan/skal videreudvikles og tilpasses det enkelte barn.

7 På vej mod performativ kommunikation arbejdes bl.a. med rettet lytning, så individet kan genkende og skelne mellem grundlæggende prosodiske mønstre. Barnet skal præsenteres for erfaringer med kroppen og de forskellige sanser. Man arbejder meget med imitation og spejling af bevægelser, lyd og andre kropslige udtryk. Man leger mange gemmelege, der udvikler fornemmelsen for objektpermanens og andre forventningslege. På vej mod ordstadium bygges videre på det fundament, der allerede er lagt. Lytteøvelserne udbygges, idet lydene nu får en identitet i form af lyddukker, hvis navne er fonologisk minimale par. Målet med legen med dukkerne er, at barnet lærer at skelne mellem f.eks. fonemerne a/o. Dukkernes forskellighed understreger forskellen på b/d. Foto 1 af Bibbi og Bibbi er gul og fyldt med kikærter, Babba er rød og fyldt med ris. Der arbejdes stadig med imitation, leg, bøger, sange rim og remser. Fonemer introduceres også på dette tidspunkt, i form af taktile lyde (stofbogstaver), der leges med som almindeligt legetøj: Gemmes, tages op, puttes ned i osv. Hver taktil lyd hedder sin lyd. Dvs. at bogstavernes lydlige repræsentation introduceres tidligt og lyden bliver en konkret genstand, der sanses auditivt, visuelt og taktilt. Alle fonemer har visuelle og taktile kendetegn, der konkretiserer fonemernes distinktive træk På vej mod enkel grammatik. Her introduceres den enkle grammatik, hvor børn begynder at sætte ord sammen til to og tre ordssætninger. På dette tidspunkt præsenteres ordklasser i form af rød firkant (agent i sætningen), rød cirkel (patient/recipient i sætningen) og lyseblå trekant (verbum i sætningen). Der arbejdes videre med fonologi og skelneøvelser, ordforråd, prosodi og pragmatik.

8 Barnet leger lægge i seng leg og skriver og læser efterfølgende sætningen med ordkortene. På vej mod udvidet grammatik. Her introduceres mere avancerede ordklasser, morfologi og tempus. Der arbejdes med farvekoder for de enkelte ordklasser, og børnene leger med farvemønstre, der repræsenterer de forskellige sætningsmønstre. Skriften anvendes som støtte sammen med farvekoderne. Barnet kopierer sætningsstrukturen med de farvede kort, herefter siges sætningen og den skrives evt. også med farvede ordkort.

9 Kontinuitet - sammenhæng Bevidsthed Ord Stavelser fonemer Vejrtrækning Stemme Artikulation Kundskaber Enheder Regler Systemer Vejrtrækning Stemme Artikulation Kundskaber Enkle strukturer Prosodi Forberedende taletræning Rettet lytning Udforske taleapparatet Styrke de grundlæggende forudsætninger Færdigheder Lytning Ordgestalter Grammatisk udvikling i trin Tegn, tale og skrift gennem alle grammatiske niveauer. Figur 4 Figur 4 viser kontinuiteten i sprogtræningen igennem sprogudviklingsforløbet. Periodeplan De fleste mennesker, der arbejder med Karlstadmodellen har brug for at arbejde med mange dele af den sproglige udvikling på en gang. For at tydeliggøre for det samlede netværk, hvordan der skal arbejdes den kommende periode, udfyldes en periodeplan med mål, materialer og ansvarsfordeling for de enkelte aktiviteter, barnet skal arbejde med. Det samme materiale kan godt opfylde flere delmål. På hvert netværksmøde evalueres mål og materialer og nye mål og aftaler indgås. Dato Mål Materiale Ansvarlig Pragmatik Leksikon Grammatik Fonologi Figur 5: En typisk ramme for en periodeplan i Karlstadmodellen.

10 Case: Anders, en ung mand på 21 år Anders er et meget positivt, åbent og musisk menneske med Downs syndrom. Han går på Karise Efterskole, hvor han har et godt ungdomsliv. Da Anders var 3 1/2 år, startede han i specialbørnehave, hvor jeg, Helle Couppé, var talepædagog. Anders forældre var allerede tidligt i Anders liv blevet opmærksomme på Karlstadmodellen, og vi indledte et samarbejde om Karlstadmodellen. I starten arbejdede vi ud fra bogen Performativ udvikling. Sprogutveckling hos handicappede barn (Johansson 88). Tegn til Tale og arbejdet med prosodiske mønstre, med henblik på tilegnelsen af sprogets melodi og intonation blev vægtet højt på dette tidspunkt. Anders lyttede til enkle stavelsesmønstre med forskellig tonelængde og betoning, uden at der blev stillet krav om, at han selv skulle producere dem. Efterhånden udvidedes de prosodiske mønstre, og Anders begyndte selv at deltage i lydlegen. Vi arbejdede også meget med Anders øvrige sanser, især den taktile, idet lydmønstrene blev tegnet i sand, couscous m.m. Senere fortsatte fokus på den auditive skelneevne gennem leg med dukkerne Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi og Doddo. Lyddukkerne Doddo, Babba, Diddi, Bobbo, Dadda, Diddi. For at understrege de fonologiske minimale par, som lyddukkernes navne udgør, er dukkerne syet af forskelligt stof og har forskelligt fyld: ris, kikærter, vat, skuresvamp, sand og kartoffelmel. Vi legede også meget med sang og musik, som var meget motiverende for Anders i sprogtræningen. Alle prosodiske øvelser og lytteøvelser blev indtalt på bånd, som Anders lyttede til, når han kørte i bil til og fra børnehave og senere skole (ca. 40 min. pr. dag). Anders var i begyndelsen lyttende og nærmest tavs, men efterhånden blev han mere og mere glad for at bruge sit sprog. Han kunne sidde med en bog og læse op med korrekt intonation og prosodi, men sort. Han og lillesøster Eline udviklede også deres egen kode med sort tale. Da Anders var 5 år begyndte han at gå og som 6årig begyndte han at tale i et og to ordssætninger. Vi fortsatte arbejdet med lytteøvelser, sætningsmelodier og betoning og lod os inspirere af bøgerne Ordstadium og Enkel grammatik (Johansson 02) for også at arbejde med ordforråd, grammatik og fonologi. Vi relaterede altid materialerne til Anders behov, interesse og dagligdag. Når vi anvendte materialer med Anders, hans nære og kære personer og interesser i fokus, var han meget motiveret. Vi anvendte skriftsproget, farver, form og forskellige taktile materialer som støtte til sprogtræningen. I Anders specialklasse blev nogle at metoderne fra sprogtræningen også anvendt i klasseundervisningen. F.eks. blev lette læsetekster fra et eventyremne skrevet i Karlstad farvekoderne.

11 Anders arbejder stadig med dele af Karlstadmodellen, når han er hjemme hver anden eller tredje weekend. Han fortæller hvad han har oplevet siden sidst og bestemmer, hvad der skal skrives på et aktuelt dagbogsblad, stadig i Karlstad farvekoderne. Han har f.eks. bestemt følgende tekst og billede: Det er Frisør Nielsen, der har lært mig at barbere.. I 1998 startede vi et netværk, som bestod af Anders forældre, barnepige på 14 år og alle fagpersoner omkring Anders. Inden Netværkssamarbejdet brugte Anders mor meget energi på at koordinere og informere alle omkring Anders om, hvad der skete i sprogtræningen i et forsøg på at få en rød tråd gennem sprogtræning og udvikling. Da netværket blev etableret, blev alle informeret på en gang og alle var med til at aftale, hvad der skulle fokuseres på i den næste periode. F.eks. blev det aftalt, at Anders hver uge skulle ringe til sin mormor. I dag elsker Anders at passe telefonen, og ofte opdager folk ikke, at han er et menneske med sproglige vanskeligheder. Anders fik mange sociale kontakter, idet han kontaktede både kammerater, lærere, bibliotekarer, servicepersonale på skolen og naboer hjemme. Anders fik lært sprogets struktur og grammatik og talte mere og mere i helsætninger. Anders mor fortæller: Hvis Anders ikke havde fået den sprogtræning, hvor havde han så været henne? Arbejdet med kommunikation, sprog og tale i hele netværket har bevirket, at Anders fået et fundament, så sproget nu er blevet et redskab, som han anvender aktivt i sin sociale og kognitive udvikling. Tidligere var Anders ikke vedholdende i sin kommunikation. Han gav op, hvis han ikke blev forstået. Det gør han ikke mere. Han tror på, at han kan forklare sig, og at vi vil forstå ham. Han har også fået lettere ved at klare situationsskift, fordi vi kan anvende sproget og kommunikere om det. Anders kan bedre argumentere for eller imod noget, hvilket han havde svært ved tidligere. Anders tager mange sproglige initiativer og bruger forskellige sprogstrategier: F.eks. giver han komplimenter: Du har fået flot hår. Han laver sangtekster om, så de passer til noget, der betyder noget for ham. Han taler i telefon. Han blander sig i samtalen ved middagsbordet. Når Anders nogen gange synes, at hans søster er lidt for irriterende, så sætter han hver gang den samme cd på sit anlæg og spiller: Hun skælder mig hele tiden ud på. Han har fået en værdighed og han har fået redskaber til at blive forstået. I dag er Anders som sagt 21 år og han siger det selv såledles: Helle, nu er jeg en voksen mand. Anders og Helle 2008

12 International Association for the Karlstad Model (IAKM) I 2009 blev der stiftet en international forening for Karlstadmodellen (IAKM). Foreningens formål er, at være et forum for erfaringsudveksling og sprede information og viden om Karlstadmodellen. På hjemmesiden finder du information om foreningens arbejde og information om : Kurser, forelæsninger og arrangementer om Karlstadmodellen i de forskellige lande Referencer til forsknings og udviklingsarbejde, artikler afhandlinger m.m. Oplysninger om uddannelser i Karlstadmodellen Oplysninger om Certificerede vejledere og studiekredsvejledere i Karlstadmodellen (I Danmark findes pt. 3 uddannede vejledere og en uddannet studiekredsvejleder. To vejledere er under uddannelse) Som medlem får du: Rabatpriser på kortere kurser og forelæsninger arrangeret af Karlstadmodellen AB Tilgang til foreningens hjemmeside Mulighed for at støtte foreningen Mulighed for at udele og udveksle erfaringer med andre Formand Annika Melin, Sverige Kasserer Wenche Rognlid, Norge Sekretær Monica Ingemarsson, Norge Bestyrelsesmedlem Birna Bergsdottir,Island Bestyrelsesmedlem Helle Couppé, Danmark Vedrørende aktiviteter og kurser: Henvendelse og oplysninger vedr.medlemskab: Litteraturliste: Bronfenbrenner, U. (1979) Ecology of Human Development. Cambridge, MA: Harvard University Press. Bloom, I. and Lahey, M.(1978). Language Development and Language Disorders. New York: John Wiley and Sons. Bengtsson, K & Johansson, I (2002) Samtal om tal. Karlstad University Studies 2002:16, Karlstads universitet, Sverige Einhorn, S (2001) Konsten att vara snäll. Måns Bok, Fakta, Sverige Freire, P???????? Johansson, I (1988) Språkutveckling hos handikappade barn 1; Performativ kommunikation. Studentlitteratur, Sverige Johansson, I (2001) Rapport: Processer vid familjefokuserat samarbete i språkträning (kan downloades på Johansson, I (2002) Sprogudvikling hos handicappede børn. Ordstadium (Tekst- og billedbog). Herning; Special-pædagogisk forlag, Danmark Johansson, I (2002) Sprogudvikling hos handicappede børn. Enkel grammatik (Tekst- og billedbog). Herning; Special-pædagogisk forlag, Danmark Johansson, I (2006) Utbyggd grammatik. Språkträning enligt Karlstadmodellen. Hatten Förlag, Sverige Johansson, I (2006) Les Lett. InfoVest Forlag, Norge

13 Johansson, I (2007) Talträning. Hatten Förlag, Sverige Johansson, I (2008) Språkträning. Hatten Förlag, Sverige Johansson, I m.fl. (2008) Rapport: Nätverk i arbete med barn med hörselskada (kan downloades på Johansson, I (2006) Talutveckling hos små barn med cochleaimplantat; en interventionsstudie, Karolinska Sjukhuset, Sverige (kan downloades på Vygotsky, L.S. (1962). Thought and Language. Cambridge, MA: M. PIT Press.

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere